Retten i Glostrup. Kendelse. Afsagt den 1. april SS 3504/2008 (pol.nr ) Anklagemyndigheden mod X cpr.nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten i Glostrup. Kendelse. Afsagt den 1. april SS 3504/2008 (pol.nr ) Anklagemyndigheden mod X cpr.nr."

Transkript

1 Retten i Glostrup Kendelse Afsagt den 1. april 2009 SS 3504/2008 (pol.nr ) Anklagemyndigheden mod X cpr.nr. YYYYYY-YYYY Denne sag er behandlet under medvirken af domsmænd. Erstatningssøgende, X, har i medfør af retsplejelovens 1018h nedlagt påstand om, at statskassen tilpligtes at betale erstatningssøgende kr. med tillæg af processrente fra 11. maj Anklagemyndigheden har heroverfor nedlagt påstand om afvisning, subsidiært om frifindelse. Erstatningssøgende har anført, at han var varetægtsfængslet indtil dom den 20. december 2006 i Statsfængslet i Kragsskovhede. Den pågældende dag blev han i øvrigt idømt en fængselsstraf af fængsel i 4 år og 6 måneder, og indsat i samme statsfængsel til afsoning af den udestående del af straffen. Den 16. februar 2007 besluttede Statsfængslet på Kragsskovhede at overføre erstatningssøgende til et andet lukket fængsel Statsfængslet i Nyborg. I perioden indtil den 17. april 2007 var erstatningssøgende dog anbragt i Arresthuset i Århus. Erstatningssøgende har gjort gældende, at han efter dom havde fået løfte om anbringelse til afsoning i en åben institution, og dette løfte har fængselsmyndighederne ikke overholdt, og han har som følge heraf uberettiget været anbragt i mindst 18 måneder i et lukket fængsel. Anklagemyndigheden har oplyst, at erstatningskravet fra erstatningssøgende er behandlet efter retsplejelovens 1018f, og har været undergivet realitetsbehandling af Statsadvokaten for Nord- og Østjylland, der den 18. juli 2007 har truffet afgørelse i sagen, og Rigsadvokaten, som den 27. september 2007 har afslået erstatningssøgendes krav. Det er imidlertid anklagemyndighedens opfattelse, at et krav som det foreliggende fra en indsat ikke kan eller skal behandles efter retsplejelovens 1018f, men efter reglerne i straffuldbyrdelsesloven. Anklagemyndigheden har herefter påstået sagen afvist under anbringende af, at der udelukkende er hjemmel til behandling af erstatningskrav fra indsatte efter reglerne i straffuldbyrdelsesloven, hvorfor det foreliggende erstatningskrav fra erstatningssøgende skal afvises, da kravet er fremsat efter retsplejelovens 1018 f, jf h.

2 Side 2/13 Der har mellem parterne stadig i enighed om, at anklagemyndighedens afvisningspåstand, der efter det oplyste er godkendt af Rigsadvokaten, særskilt behandles, hvorfor det er dette spørgsmål, der er under behandling i denne afgørelse. Over for anklagemyndighedens påstand om afvisning har erstatningssøgende nedlagt påstand om frifindelse. Der er mellem parterne også enighed om, at erstatningssøgendes krav vil kunne behandles ved sagsanlæg fra erstatningssøgendes side i den civile retsplejes former. Oplysninger i sagen i hovedtræk Ved dom af 6. juli 2006 blev erstatningssøgende dømt for blandt andet overtrædelse af straffelovens 246, jf. 245, stk. 1, jf. 247, stk. 1, og våbenloven og idømt en fællesstraf af fængsel i 4 år og 6 måneder. Dommen blev anket til Vestre Landsret der den 20. december 2006 stadfæstede dommen. Forarbejder til straffuldbyrdelsesloven Straffelovsrådet har ved delbetænkning lll nr. 1355/1998 om sanktionsspørgsmål fremsat et motiveret forslag til en lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Dette betænkningsarbejde udgør en væsentlig del af grundlaget for den nuværende straffuldbyrdelseslov. I Justitsministeriets lovforslag nr. 145 af 8. december 1999 til straffuldbyrdelsesloven nu lovbekendtgørelse nr af 3. december 2007 om fuldbyrdelse af straf m.v. - er i bemærkningerne angivet følgende: 9.1. Erstatning i anledning af indgreb under fuldbyrdelse af straf mv Gældende ret Retsplejeloven indeholder i kapitel 93 a nærmere regler om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning. Retsplejelovens regler giver mulighed for erstatning på objektivt grundlag i anledning af uforskyldt anholdelse, varetægtsfængsling eller andre straffeprocessuelle indgreb, jf a og 1018 b. Af særlig betydning for spørgsmålet om straffuldbyrdelse er retsplejelovens 1018 d, hvorefter der tilkommer den, der har udstået frihedsstraf eller været undergivet anden strafferetlig retsfølge, erstatning på tilsvarende objektivt grundlag, jf a, såfremt anke eller genoptagelse af straffesagen medfører bortfald af retsfølgen. Medfører anke eller genoptagelse af straffesagen formildelse, ydes der erstatning, såfremt den retsfølge, der er fuldbyrdet, er mere indgribende end den, der idømmes efter anke eller genoptagelse. Efter 1018 d, stk. 2, kan erstatning nægtes eller nedsættes, hvis den dømte

3 Side 3/13 ved sit forhold under sagen har givet anledning til domfældelsen. Retsplejeloven indeholder i 1018 e og 1018 f nærmere regler om fremgangsmåden ved erstatningskravets behandling. Af 1018 e fremgår det bl.a., at krav fra en person, der har været sigtet, skal fremsættes over for statsadvokaten inden to måneder efter meddelelse til sigtede om strafforfølgningens ophør eller efter afsigelse af endelig dom. Har tiltalte ikke været til stede ved dommens afsigelse, regnes fristen fra den dag, da udskrift af dommen er forkyndt. Krav fra andre skal fremsættes inden to måneder efter, at indgrebet er ophørt. Fremsættes kravet efter fristens udløb, kan det behandles, såfremt overskridelsen findes undskyldelig. Rigsadvokaten behandler klager over statsadvokaternes afgørelser. Imødekommes erstatningskravet ikke af Rigsadvokaten, kan den erstatningssøgende inden to måneder efter meddelelse om afslaget forlange, at anklagemyndigheden indbringer kravet for retten, jf f. Retsplejelovens 1018 d giver som nævnt alene krav på erstatning på objektivt grundlag for det forhold, at frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge er fuldbyrdet. Bestemmelsen giver derimod ikke krav på erstatning på objektivt grundlag for foranstaltninger eller indgreb, der finder sted under fuldbyrdelsen af straf mv. Sådanne krav afgøres på grundlag af dansk rets almindelige erstatningsregler. Anmoder den pågældende om det, skal sådanne krav behandles efter de processuelle regler i retsplejelovens kapitel 93 a, jf. retsplejelovens 1018 h. Der er endvidere ikke i fuldbyrdelsesbekendtgørelsen eller i cirkulærer fastsat regler om erstatning i anledning af foranstaltninger under fuldbyrdelsen af straf mv. Konkrete erstatningskrav er i en årrække efter aftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og Rigsadvokaten blevet behandlet efter principperne i retsplejelovens kapitel 93 a, og Rigsadvokaten har i enkelte sager efter indstilling fra Direktoratet for Kriminalforsorgen tilkendt indsatte erstatning for uberettiget ikendelse af strafcelle og uberettiget anbringelse i sikringscelle. I Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer af Peer Lorentzen m.fl. (1994) er der rejst spørgsmål om, hvorvidt domstolskontrollen efter grundlovens 63, således som den efter gældende teori og praksis udøves, på alle retsområder vil blive anset for tilstrækkelig. Det gælder navnlig i forhold til indgreb af nogen intensitet i personlige forhold, jf. kommentaren s Som det fremgår af pkt nedenfor, finder Justitsministeriet i lighed med Straffelovsrådet, at udbygning af den administrative klageadgang bør ske ved at udvide mulighederne for domstolsprøvelse. Justitsministeriet er endvidere enig med straffelovrådet i, at de forslag om en udvidet adgang til domstolsprøvelse, der peges på i pkt nedenfor, opfylder de krav, der efter konventionens artikel 6 gælder om bl.a. ret til en

4 Side 4/13 retfærdig rettergang. Justitsministeriet har på den baggrund i lighed med Straffelovrådet ikke fundet anledning til at gå ind i en nærmere behandling af det ovenfor rejste spørgsmål, jf. hermed 1998-betænkningen, s Udvidelse af klageordningen Straffelovrådets forslag Straffelovsrådet har efter en samlet vurdering fundet, at retssikkerhedsmæssige grunde taler for, at den administrative klageordning udbygges, så der gives indsatte udvidet mulighed for at påklage visse særligt indgribende afgørelser vedrørende straffuldbyrdelsen til en myndighed uden for kriminalforsorgen. Rådet er endvidere enig med arbejdsgruppen i, at indførelse af en yderligere klagemulighed inden for Justitsministeriets område næppe fuldt ud vil tilgodese de hensyn, der danner grundlag for at udvide klageadgangen. Rådet har på den baggrund også samlet sine overvejelser om fordele og ulemper ved henholdsvis en nævn- og en domstolsordning. Til støtte for at udvide domstolskontrollen anfører arbejdsgruppen bl.a., at domstolene er vant til at træffe eller efterprøve afgørelser af særligt indgribende karakter over for enkeltpersoner, og at de fleste afgørelser, der kan blive tale om at efterprøve, jf. pkt nedenfor, vedrører varigheden eller intensiteten af frihedsberøvelsen, hvilket er et centralt domstolsanliggende. Endvidere vil mange af de omhandlede afgørelser skulle træffes på grundlag af en vurdering af risiko for ny kriminalitet eller andet misbrug af en lempelig afsoningsform, dvs. vurderinger, der er velkendt område for domstolene. Ud over de hensyn, der er nævnt af arbejdsgruppen til støtte for at udvide domstolskontrollen, peger Straffelovrådet på, at der hos befolkningen må antages at være større tillid knyttet til afgørelser truffet af domstolene end til afgørelser truffet af en administrativ instans som et nævn. Efter rådets opfattelse består der også en risiko for, at bl.a. de indsatte vil afvise nævnsmodellen med henvisning til, at et nævn ikke har den ønskede uafhængighed i forhold til kriminalforsorgen. Disse principielle synspunkter taler efter rådets opfattelse med vægt for at vælge en domstolsordning Afgrænsningen af de afgørelser, der bør omfattes af en udvidet

5 adgang til domstolsprøvelse Straffelovrådets forslag Til 106 Side 5/13 Bestemmelsen fastslår, at en indsat, der uforskyldt har udstået fængselsstraf i for lang tid, uforskyldt har været anbragt i forhørscelle, strafcelle eller sikringscelle, eller uforskyldt har været udelukket fra fællesskab, har ret til erstatning efter reglerne i retsplejelovens 1018 a. Bestemmelsen svarer til 106 i Straffelovrådets lovudkast, jf. pkt i de almindelige bemærkninger til lovforslaget. Bestemmelsen indebærer, at der indføres en ordning med obligatorisk erstatning på objektivt grundlag i anledning af de nævnte indgreb. For så vidt angår erstatning for uforskyldt udståelse af fængselsstraf i for lang tid bemærkes, at der ikke med bestemmelsen tilsigtes nogen ændring af reglerne i retsplejelovens 1018 d. Disse regler vedrører bl.a. erstatning for udståelse af fængselsstraf, der senere bortfalder eller formildes - til noget mindre indgribende - ved anke eller genoptagelse, jf. pkt i de almindelige bemærkninger til lovforslaget. Udmålingen af erstatning forudsættes tilpasset de gældende regler om erstatning i anledning af straffeprocessuelle indgreb. Til 107 Bestemmelsen giver mulighed for at tillægge erstatning på objektivt grundlag i anledning af andre uforskyldte indgreb under fuldbyrdelsen af straf mv. end de i 106 nævnte. Bestemmelsen svarer til 107 i Straffelovrådets lovudkast, jf. pkt i de almindelige bemærkninger til lovforslaget. De indgreb, der omfattes af 107, er indgreb, som kriminalforsorgen eller andre myndigheder kan foretage over for den dømte m.fl. i medfør af bestemmelser i denne lov eller bestemmelser fastsat med hjemmel i denne lov. Med bestemmelsen sigtes til foranstaltninger af en vis konkret, indgribende karakter. Som eksempel kan nævnes uberettiget overførsel fra åben til lukket institution og uberettiget tilbagekaldelse af en tilladelse til udgang. Selv om en række af de indgreb, som har hjemmel i denne lov eller kan fastsættes med hjemmel i denne lovs bemyndigelsesbestemmelser, ikke vil være af særlig indgribende karakter, er det dog ikke fundet rimeligt på forhånd at udelukke erstatning i anledning af sådanne indgreb. Selv de mindre indgreb vil kunne foretages under omstændigheder, der opleves som så krænkende, at det kan stille sig naturligt at yde en vis kompensation, dersom indgrebet viser sig at være uforskyldt. At erstatning ikke ved noget indgreb er udelukket på forhånd, er endvidere i overensstemmelse med den tilsvarende bestemmelse i retsplejelovens 1018 b. Såfremt den dømte m.fl. udsættes for foranstaltninger, der efter det

6 Side 6/13 anførte ikke omfattes af lovforslagets 106 eller 107 om erstatning på objektivt grundlag, må et eventuelt erstatningskrav i givet fald rejses på normal måde på grundlag af dansk rets almindelige erstatningsregler. Lovforslagets 106 giver efter omstændighederne en indsat ret til erstatning bl.a. for uforskyldt udståelse af fængselsstraf i for lang tid og anbringelse i strafcelle. 112, nr. 9, indebærer, at den indsatte kan forlange domstolsprøvelse af afgørelser, hvorved der er nægtet erstatning for uforskyldt udståelse af fængselsstraf i for lang tid eller anbringelse i strafcelle, når anbringelsen har varet mere end 7 dage, jf. herved 112, nr. 3, om domstolsprøvelse af afgørelse om ikendelse af strafcelle i mere end 7 dage. Som det fremgår, tager domstolsprøvelsen efter 112, nr. 9, for så vidt angår erstatning for fuldbyrdelse af frihedsstraf alene sigte på tilfælde, hvor den indsatte uforskyldt har udstået fængselsstraf i for lang tid. Om domstolsprøvelse i tilfælde, hvor anke eller genoptagelse medfører bortfald eller formildelse af den idømte straf, gælder som hidtil til retsplejelovens 1018 d. Der henvises endvidere til retsplejelovens 1018 h, hvorefter en indsat som hidtil kan forlange et erstatningskrav vedrørende foranstaltninger eller indgreb under straffuldbyrdelsen, der rejses på grundlag af dansk rets almindelige erstatningsregler, behandlet efter de processuelle regler i retsplejelovens kapitel 93 a, jf. herved pkt ovenfor i de almindelige bemærkninger til lovforslaget. Parternes synspunkter Anklagemyndigheden har for så vidt angår afvisningspåstanden procederet i overensstemmelse med et notat af 15. februar 2009 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. Notatet har følgende indhold: 1. Baggrund Erstatning i anledning af indgreb under fuldbyrdelsen af straf mv. kan gives i medfør af straffuldbyrdelseslovens kapitel 20 ( ): Det er kun visse af disse erstatningssager, som kan prøves ved domstolene, jf. straffuldbyrdelseslovens 112, nr. 9. Følgende fremgår af denne bestemmelse: Endelige administrative afgørelser kan inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den dømte, af denne kræves indbragt til prøvelse for retten, hvis der er tale om en afgørelse om nægtelse af erstatning efter 106 i anledning af uforskyldt udståelse af fængselsstraf i for lang tid eller anbringelse i strafcelle, jf. nr. 3. Direktoratet er imidlertid blandt andet på grund af den konkrete sag

7 Side 7/13 blevet bekendt med, at der, på trods af denne begrænsning i straffuldbyrdelsesloven, behandles erstatningssager i anledning af indgreb under straffuldbyrdelsen ved domstolene i medfør af de processuelle regler i retsplejelovens kapitel 93 a. Dette forekommer urimeligt navnlig fordi: Det giver mulighed for domstolsprøvelse af sager (retsplejelovens 1018 f, jf h), som straffuldbyrdelsesloven ikke åbner mulighed for. Det giver mulighed for såkaldt forumshopping, idet sager, som kan domstolsprøves efter straffuldbyrdelsesloven, også vil kunne domstolsprøves efter retsplejeloven. Det vil således være muligt at vælge, hvorvidt sagen skal rejses over for Statsadvokaten eller over for Kriminalforsorgen. 2. Bemærkningerne til straffuldbyrdelsesloven om erstatning og domstolsprøvelse I bemærkningerne til straffuldbyrdelseslovens kapitel 20 om erstatning i anledning af indgreb under fuldbyrdelse af straf mv. er det i pkt , hvor gældende ret forud for straffuldbyrdelseslovens ikrafttræden beskrives, blandt andet anført, at Retsplejelovens 1018 d giver som nævnt alene krav på erstatning på objektivt grundlag for det forhold, at frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge er fuldbyrdet. Bestemmelsen giver derimod ikke krav på erstatning på objektivt grundlag for foranstaltninger eller indgreb, der finder sted under fuldbyrdelsen af straf mv. Sådanne krav afgøres på grundlag af dansk rets almindelige erstatningsregler. Anmoder den pågældende om det, skal sådanne krav behandles efter de processuelle regler i retsplejelovens kapitel 93 a, jf. retsplejelovens 1018 h. Det fremgår videre af bemærkningerne i samme pkt. at der ikke i fuldbyrdelsesbekendtgørelsen eller i cirkulærer fastsat regler om erstatning i anledning af foranstaltninger under fuldbyrdelsen af straf mv. Konkrete erstatningskrav er i en årrække efter aftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og Rigsadvokaten blevet behandlet efter principperne i retsplejelovens kapitel 93 a, og Rigsadvokaten har i enkelte sager efter indstilling fra Direktoratet for Kriminalforsorgen tilkendt indsatte erstatning for uberettiget ikendelse af strafcelle og uberettiget anbringelse i sikringscelle. I de specielle bemærkninger til straffuldbyrdelseslovens 112 er følgende blandt andet anført: Som det fremgår, tager domstolsprøvelsen efter 112, nr. 9, for så vidt angår erstatning for fuldbyrdelse af frihedsstraf alene sigte på tilfælde, hvor den indsatte uforskyldt har udstået fængselsstraf i for

8 Side 8/13 lang tid. Om domstolsprøvelse i tilfælde, hvor anke eller genoptagelse medfører bortfald eller formildelse af den idømte straf, gælder som hidtil til retsplejelovens 1018 d. Der henvises endvidere til retsplejelovens 1018 h, hvorefter en indsat som hidtil kan forlange et erstatningskrav vedrørende foranstaltninger eller indgreb under straffuldbyrdelsen, der rejses på grundlag af dansk rets almindelige erstatningsregler, behandlet efter de processuelle regler i retsplejelovens kapitel 93 a, jf. herved pkt ovenfor i de almindelige bemærkninger til lovforslaget. 3. Direktoratets overvejelser a. Problemstillingen vedrørende den i bemærkningerne omtalte adgang til domstolsprøvelse efter retsplejelovens kapitel 93 a har givet direktoratet anledning til at overveje, hvad der nærmere lå/ligger bag denne ordning. Umiddelbart synes ordlyden i bestemmelserne ikke at underbygge, at der er en (ret til) prøvelsesadgang i retsplejelovens former for indsatte, som gør gældende, at de har været udsat for indgreb under straffuldbyrdelsen. ( 1018 h taler om, at erstatningskrav, der rejses af (..) domfældte i anledning af strafferetlig forfølgning ). Det skal i den forbindelse bemærkes, at landsretten i en sag (U Ø rettens bemærkning: U Ø) slog fast, at en erstatningssøgende afsoner ikke kunne få erstatning efter 1018 a for uberettiget enrumsanbringelse, da den ikke var sket som led i en strafferetlig forfølgning. Det skal ligeledes bemærkes, at det i Straffeprocessen, 2. udgave, p under henvisning til U Ø konkluderes, at begrebet strafferetlig forfølgning i retsplejelovens kapitel 93 a ikke omfatter indgreb m.v. i perioden efter der er faldet endelig dom, dvs. under fuldbyrdelsen af straf. Direktoratet har ligeledes noteret sig, at det i bemærkningerne til straffuldbyrdelsesloven, jf. ovenfor fremgår, at konkrete erstatningskrav er i en årrække efter aftale (direktoratets understregning) mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og Rigsadvokaten blevet behandlet efter principperne (direktoratets understregning) i retsplejelovens kapitel 93 a. Efter direktoratets opfattelse støtter den pågældende formulering en antagelse om, at den dagældende anvendelse af fremgangsmåden i kapitel 93 a ikke skulle ses som udtryk for, at indsatte havde et lovkrav på at få erstatningssager behandlet på den nævnte måde. Direktoratet har i øvrigt i forlængelse heraf søgt at få klarlagt, hvilke typer af sager om erstatning der forud for straffuldbyrdelseslovens ikrafttræden var tiltænkt behandlet i medfør af retsplejelovens kapitel 93 a efter aftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og Rigsadvokaten. Det fremgår blandt andet af et notat fra 1. februar

9 Side 9/ (vedlægges), at Rigsadvokaten og direktoratet er enedes om, at alle sager der vedrører varetægtsfængslingen, herunder uberettiget isolation, afgøres af anklagemyndigheden i medfør af retsplejelovens 1018, uanset om fejlen skyldes politiet eller fængselspersonalet. Alle sager vedrørende strafudståelsen, hvor det skyldes fejl fra kriminalforsorgens personale, at den pågældende har afsonet uberettiget (direktoratets understregning), afgøres af Direktoratet for Kriminalforsorgen.. Rigsadvokaten bekræfter aftalen om samarbejdet med direktoratet i brev af 10. august 1989 til direktoratet og præciserer i den forbindelse, at Rigsadvokaten finder, at den mest hensigtsmæssige ordning vedrørende behandlingen af erstatningskrav for uberettiget varetægtsfængsling eller afsoning må være, at alle sagerne behandles af anklagemyndigheden, hvadenten en eventuel fejl er begået af politiet/anklagemyndighedens personale eller af personale i kriminalforsorgen. (Brevet ra Rigsadvokaten vedlægges). Den type erstatningssager vedrørende afsonere, der er omtalt i de nævnte dokumenter, ses alene at omhandle uberettiget frihedsberøvelse og altså ikke andre former for indgreb under afsoningen. b. Straffelovrådet har i betænkning nr fra 1998 om en lov om fuldbyrdelse af straf m.v. i kapitel 5 om klageregler nærmere gennemgået daværende gældende ret, herunder de forskellige klagemuligheder for indsatte. Direktoratet har noteret sig, at Straffelovrådet ikke har fundet anledning til at omtale klageadgangen i medfør af reglenre i retsplejelovens kapitel 93 a, eller for den sags skyld anført at der skulle være et retskrav for indsatte på at få domstolsprøvet de nævnte erstatningskrav efter retsplejelovens bestemmelser. Straffelovrådet har i samme betænkning nøje overvejet afsoneres mulighed for domstolsprøvelse af visse administrative afgørelser truffet af kriminalforsorgen. I forbindelse med disse overvejelser har Straffelovrådets flertal i forhold til afgørelser, der blandt andet beror på hensynet til opretholdelse af orden og sikkerhed i en afsoningsinstitution, herunder overførsel til lukket fængsel anført, at man netop på dette område er uden for kerneområdet for en retlig kontrol, hvorfor denne type afgørelser skal holdes uden for domstolsprøvelsesadgangen i straffuldbyrdelsesloven. I forlængelse heraf har Straffelovrådet ved fastlæggelse af hvilke typer afgørelser om nægtelse af erstatning for uforskyldte indgreb, der skal vre omfattet af domstolsprøvelsesadgangen i straffuldbyrdelsesloven, anført, at det må kræves, at selve indgrebet er undergivet domstolsprøvelse. Dette synspunkt må være baseret på, at den indsatte

10 Side 10/13 i modsat fald kan omgå den udtømmende opremsning af hvilke indgreb mv, der i materien er undergivet domstolsprøvelse i medfør af straffuldbyrdelsesloven, ved blot at rejse sagen som en erstatningssag vedrørende uforskyldt indgreb. I overensstemmelse med det anførte følger det af straffuldbyrdelseslovens 112, nr. 9, at kun erstatningssager vedrørende uforskyldt udståelse af fængselsstraf i forlang tid og anbringelse i strafcelle i mere end 7 dage er undergivet domstolsprøvelse. Straffelovsrådets flertal lægger endelig vægt på, at der vil være særdeles betydelige økonomiske og administrative konsekvenser af at lade de afgørelser, der af Kriminalforsorgen træffes ud fra hensynet til at opretholde orden- og sikkerhed i afsoningsinstitutionen, være omfattet af en udvidet klageordning. Der henvises til betænkningens kapitel 5, herunder særligt side og side De anførte argumenter for kun at lade to typer afgørelser nemlig nægtelse af erstatning for uforskyldt udståelse af frihedsstraf i for lang tid eller anbringelse i strafcelle være undergivet domstolsprøvelse efter straffuldbyrdelseslovens 112, nr. 9, taler for, at det ikke har været straffelovrådets hensigt at have en parallel adgang til domstolsprøvelse efter retsplejelovens kapitel 93 a. 4. Sammenfatning Under henvisning til pkt. 3 b, er det direktoratets opfattelse, at der på baggrund af det der er anført i straffelovsrådets betænkning nr er gjort op med, hvilke muligheder afsonere skal have i forhold til at få domstolsprøvet afgørelser truffet af kriminalforsorgen, og således at der i straffuldbyrdelseslovens 112, nr. nr. 9, er sket en udtømmende afgrænsning af hvilke afgørelser om nægtelse af erstatning, der er undergivet domstolsprøvelse. Henset til, at Straffelovsrådet ikke anfører, at afsonere har mulighed for at få prøvet afgørelser truffet af Kriminalforsorgen efter de processuelle regler i retsplejelovens kapitel 93 a, er det direktoratets opfattelse, at Straffelovsrådet ikke har forudsat, at der skulle være en sådan adgang. Direktoratet har i øvrigt noteret sig, at Justitsministeriet i forlag til lov om fuldbyrdelse af straf mv. fremsat den 8. december 1999 (L 145) i pkt efter at der i lovforslaget er redegjort for Straffelovsrådets anbefaling tiltræder det forslag om afgrænsning af de afgørelser, der kan tænkes omfattet en adgang til

11 Side 11/13 domstolsprøvelse, som flertallet i Straffelovsrådet anbefaler jf. ovenfor under pkt. 3 b. Det e ligeledes direktoratets opfattelse, at det med den aftalte ordning jf. ovennævnte brevveksling mellem Rigsadvokaten og direktoratet ikke har været hensigten, at retsplejelovens kapitel 93 a, herunder 1018 f om domstolsprøvelse, har skullet finde anvendelse i forhold til andre afsonere end dem, som måtte have udstået straf uberettiget. (Sådanne sager er nu omfattet af straffuldbyrdelseslovens 112, nr. 9). På denne baggrund finder direktoratet, at pligten for anklagemyndigheden til at indbringe erstatningskrav for retten efter 1018 f ikke gælder erstatningskrav, rejst af indsatte mod Kriminalforsorgen, der vedrører forhold, som har fundet sted efter endelig dom, herunder f.eks. erstatningskrav for uberettiget overførsel. Direktoratet finder, at dette synspunkt støttes af afgørelser i U Ø (rettens bemærkning: U Ø) og U Ø. Det er endelig direktoratets opfattelse, at uanset, at det konkrete erstatningskrav fejlagtigt er blevet behandlet efter procesreglerne i retsplejelovens kapitel 93 a af Kriminalforsorgen samt Statsadvokaten og Rigsadvokaten bør erstatningskravet, som nu er indbragt for retten, afvises under henvisning til argumentationen ovenfor. Erstatningssøgende har heroverfor gjort gældende, at der over for erstatningssøgende foreligger en bebyrdende afgørelse, der i hvert fald kan undladt gives domstolsprøvelse efter grundlovens 63. Reglerne i retsplejelovens kapitel 93 a er en lettelse af adgangen til at få en sag indbragt for domstolene. Erstatningssøgende er underlagt fængselsmyndighedernes adfærdsregulerende midler, og det ville være stridende mod hans rettigheder, såfremt han er afskåret fra at få den foreliggende sag prøvet ved domstolene efter retsplejelovens kan blive de 93a. Han er per definition ressourcesvag i forhold til fængselsmyndighederne, og det er derfor et rimeligt resultat, at han har adgang til blot ved henvendelse til statsadvokaturen at få prøvet sit erstatningskrav, og efter administrativ rekurs på en enkel måde at have sikret ret til domstolskontrol af forholdet. På denne måde sikres også en effektiv kontrol af fængselsmyndighederne. Reglerne er da også hidtil af Rigsadvokaten blevet fortolket således, at indsatte har ret til at få prøvet erstatningskrav efter retsplejelovens 1018h, jf f. En sådan sædvane kan alene ændres ved lov. Det er endvidere en forpligtelse efter praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at en indsat har ret til domstolsprøvelse, herunder med en mundtlig behandling. Dette indebærer, at reglerne i den danske straffuldbyrdelseslov 116, jf. 112, ikke er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. EU's fængselsregler sikrer også indsatte en beskyttet retsstilling. Det følger endvidere direkte af bemærkningerne til straffuldbyrdelsesloven, at indsatte har ret til prøvelse af et erstatningskrav

12 Side 12/13 efter retsplejelovens 1018 h, jf. 1018f. Sådan er reglerne også hidtil blevet fortolket. Torturkomiteen har den 25. september 2008 afgivet en rapport vedrørende Danmark, og i afsnit 34 omtales muligheden for at udelukke stærke fanger fra fællesskabet. Dette kræver ifølge det anførte en konkret begrundelse med adgang til domstolsprøvelse. Reglerne i straffuldbyrdelsesloven om erstatning er baseret på et objektivt grundlag, mens reglen i retsplejelovens 1018h er en almindelig culpabedømmelse. Det bør derfor antages, at der ved siden af reglerne i straffuldbyrdelsesloven er mulighed for indsatte for at få prøvet erstatningskrav efter retsplejelovens 1018h, jf. 1018f. Rettens begrundelse og afgørelse Anklagemyndigheden har påstået sagen afvist under anbringende af, at der udelukkende er hjemmel til behandling af erstatningskrav fra indsatte efter reglerne i straffuldbyrdelsesloven, hvorfor det foreliggende erstatningskrav fra erstatningssøgende skal afvises, da kravet er fremsat efter retsplejelovens 1018 f, jf h. Efter straffuldbyrdelsesloven 106 har en indsat ret til erstatning efter reglerne i retsplejelovens 1018 a, såfremt den indsatte uforskyldt har udstået fængselsstraf i for lang tid, været anbragt i forhørscelle, strafcelle eller sikringscelle eller været udelukket fra fællesskab. Efter lovens 107 kan der tillægges den, der under fuldbyrdelse af straf m.v., har været udsat for andre uforskyldte indgreb end i i 106 nævnte, erstatning efter reglerne i retsplejelovens 1018 a. Kravet indbringes for kriminalforsorgen, jf. lovens 108. Endelige administrative afgørelser kan alene i særlige tilfælde indbringes til prøvelse for domstolene, jf. lovens 112. Efter lovens 112, nr. 9, kan alene afslag på erstatning efter lovens 106 for så vidt angår uforskyldt udståelse af fængselsstraf i for lang tid eller anbringelse i sikringscelle i mere end 7 dage indbringes til prøvelse for domstolene efter regelsættet i straffuldbyrdelsesloven. Der er således efter erstatningsreglerne i straffuldbyrdelsesloven alene mulighed for en stillingtagen til erstatning efter retsplejelovens 1018 a, der er en erstatningsnorm på objektivt grundlag, og alene mulighed for domstolsprøvelse efter straffuldbyrdelsesloven for meget intensive indgreb. Efter straffuldbyrdelseslovens erstatningsregler er der ikke mulighed for en stillingtagen til et erstatningskrav for en foranstaltning eller et indgreb overfor en indsat efter dansk rets almindelige erstatningsregler svarende til retsplejelovens 1018 h. Det fremgår ikke direkte af straffuldbyrdelsesloven eller lovens forarbejder, at der med lovens erstatningsregler er tilsigtet en ændring af praksis forud for straffuldbyrdelseslovens ikrafttræden, hvorefter almindelige erstatningskrav fra indsatte kunne indbringes for domstolene til prøvelse efter retsplejelovens 1018 f, jf h. Denne praksis er omtalt i forarbejderne til loven, jf. afsnit I bemærkningerne til lovforslaget til 107 er det direkte anført at indsatte strafafsonere kan få prøvet

13 Side 13/13 erstatningskrav efter retsplejelovens 1018 h. Det kan derfor ikke antages, at det har været hensigten med straffuldbyrdelsesloven at afskære denne prøvelsesadgang med den følge, at den indsatte er henvist til at indbringe sit erstatningskrav for domstolene efter retsplejelovens almindelige regler for borgerlige krav. Anklagemyndigheden har efter det under sagen oplyste hidtil også efter straffuldbyrdelseslovens ikrafttræden fortolket bestemmelserne således, at indsattes erstatningskrav har kunnet indbringes for domstolene efter retsplejelovens 1018 f. Anklagemyndigheden har tilsyneladende sædvanligvis overfor indsattes krav ikke nedlagt påstand om afvisning, men om frifindelse. Det er herefter blandt andet blevet prøvet, om der ved et konkret indgreb i forhold til den indsatte har foreligget "strafferetlig forfølgning", jf. til eksempel U Efter rettens opfattelse er det ikke udelukket, at der i forhold til en indsat afhængigt af indgrebets intensitet kan foreligge "strafferetlig forfølgning". Den strafferetlige forfølgning afsluttes ikke efter rettens vurdering ved den endelige dom i sagen, cf. Straffeprocessen side , således at erstatningskrav alene kan fremsættes efter straffuldbyrdelsesloven eller som et almindeligt borgerligt krav. Under henvisning til det anførte kan anklagemyndighedens påstand om sagens afvisning under anbringende af, at erstatningssøgendes erstatningskrav skal behandles efter reglerne i straffuldbyrdelsesloven ikke tages til følge. Det bemærkes, at retten ikke herved har taget stilling til, hvorvidt der i den foreliggende sag er foretaget indgreb overfor erstatningssøgende, der udgør en "strafferetlig forfølgning", jf. retsplejelovens 1018 h. Dette spørgsmål har ikke på nuværende tidspunkt under sagen været genstand for en behandling. Som følge af det anførte bestemmes Anklagemyndighedens påstand om sagens afvisning under anbringende af, at der alene er hjemmel til at behandle erstatningssøgendes erstatningskrav efter reglerne i straffuldbyrdelsesloven, tages ikke til følge. Da tages stilling til sagens omkostninger i forbindelse med den endelige afgørelse. René T. Olsen dommer

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) BEK nr 728 af 25/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 09-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Retten i Hillerød D O M afsagt den 3. maj 2016 Rettens nr. 8-2528/2015 Politiets nr. 0900-84130-00684-12 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer 67 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199 RM 12/1998: Indberetningsordning vedrørende afgørelser om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. 1. Indledning Ved lov nr. 285 af 29. April 1992 blev

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 108 Folketinget Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) til

Forslag. Lovforslag nr. L 108 Folketinget Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) til Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere, lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

2015/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag.

2015/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag. 2015/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-1902-0276 Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind)

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 231/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod ROJ TV A/S (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-520-0009 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a. Min meddelelse nr. 1/2005 indeholder

Læs mere

Bekendtgørelse om beregningen af foranstaltningstidens ophør m.v.

Bekendtgørelse om beregningen af foranstaltningstidens ophør m.v. BEK nr 1151 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-169 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 Sag 57/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Kragbak, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 6. juni

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v.

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. I. Indledning For at øge informationen af borgere og

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 Sag 62/2016 T (advokat Stine Gry Johannessen, beskikket) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager.

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Civile sager 2. instans Anke 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. Straffesager

Læs mere

Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998

Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998 Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998 Beklaget, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke i en konkret prøveløsladelsessag, som indeholdt en stillingtagen til et spørgsmål om straftidens beregning,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015 Sag 126/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Erling Kragh-Pedersen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aalborg den 31. oktober 2014 og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere