Pensionstabeller. 1. april 30. november 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensionstabeller. 1. april 30. november 2017"

Transkript

1 Pensionstabeller 1. april 30. november 2017

2

3 Pensionstabeller 1. april 30. november 2017

4 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon Omslag: Bgraphics Foto: Colourbox Tryk: Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge A/S Elektronisk publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Moderniseringsstyrelsen hjemmeside

5 Indhold Tabeller over tjenestemandspensioner 1. april 30. november 2017 Indledning til pensionstabeller 1. april 30. november 2017 med - fastsættelse af reguleringsprocenten 7 - overordnet beskrivelse af beregning af tjenestemandspensioner 9 Tabel A. Egenpensioner for pensionister under og over folkepensionsalderen på skalatrin Tabel B. Ægtefællepensioner for pensionister under og over folkepensionsalderen på skalatrin Tabel C. Børnepension og børnepensionstillæg 137 Bilag I. Optjening af pension - pensionsprocenter 139 Bilag II. Pensionsgivende lønninger ekskl. procentregulering 141 Bilag III. Tillæg til pensionister under folkepensionsalderen inkl. procentregulering 37,9206 pct. 143 Bilag IV. Oversigt over lønrammer og skalatrin 145 Bilag V. Oversigt over folkepensionsaldre og pensionsudbetalingsaldre 147 Bilag VI: Oversigt over førtidspensionsfradrag ved alderspensionering før folkepensionsalderen 149

6 Kapitel april marts 2018

7 Om regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april Regulering af pensioner mv. Efter Finansministeriets bekendtgørelse om regulering af tjenestemandspensioner mv. fastlægges procentreguleringen af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2017 til 37,9206. Det er tjenestemandspension beregnet med satser oktober 1997, der reguleres med 37,9206 pct. Efterindtægt af pension reguleres på samme måde. De pensionsgivende lønninger i niveau oktober 1997, der danner grundlag for pensionsberegningen, er angivet i bilag II. Supplementsunderstøttelser, der er aktualiseret senest pr. 1. april 1990, reguleres svarende til tjenestemandspensioner. De pr. 1. april 2017 gældende tjenestemandspensioner fremgår af denne pensionstabel. Pensionstabellerne er kun udsendt elektronisk og kan downloades fra Moderniseringsstyrelsens hjemmeside I indledningen til pensionstabellen findes som noget nyt on overordnet beskrivelse af beregning mv. af tjenestemandspensioner. Denne beskrivelse henviser også til bilagene til pensionstabellen. 2. Pensionsdækningsbidrag til finanslovens 36 Som grundlag for beregning af pensionsdækningsbidrag til finanslovens 36 anvendes fortsat de lønregulerede beløb i tabel i Finansministeriets lønoversigter. 7

8 8

9 Om beregning mv. af tjenestemandspensioner 1. Generelt om tjenestemandspension En tjenestemands ret til pension er efter tjenestemandspensionsloven (TPL) bestemt af afskedsårsag, tjenestemandspensionsgivende løn og pensionsalder (anciennitet) på pensioneringstidspunktet. Det afhænger af afskedsårsag og ansættelsestid, om en tjenestemand har ret til egenpension eller opsat pension. Hvis pensioneringen skyldes, at erhvervsevnen på fratrædelsestidspunktet er nedsat til 1/3 eller derunder eller skyldes tilskadekomst i tjenesten, vil tjenestemanden have ret til egenpension uanset ansættelsestidens længde. Ved andre afskedsårsager vil tjenestemanden have ret til opsat pension, hvis ansættelsestiden er mindre end 10 år. Afskedsårsagen bestemmer pensionsretten, som vist i nedenstående skema. Oversigt over afskedsårsager og tjenestemandspensionsrettigheder Afskedsårsag Pensionstype Pensionsret Alder Førtidsalderpension Optjent pension, inkl. UFP-tillæg - reduceret med førtidspensionsfradrag Helbred ansøgt eller uansøgt Alderspension ved folkepensionsalderen (Tidl.) pligtig afgangsalder og bevaret fremregning af pensionsalder som personlig ordning Ordinær svagelighedspension Kvalificeret svagelighedspension Tilskadekomstpension Optjent procentpension Pensionsalder fremregnet til 70-års alderen Optjent pension, Aktuel eller opsat afhængig af ansættelsestid Pensionsalder fremregnet til det 70. år Altid højeste pension på skalatrinnet Anden utilregnelig årsag Disciplinær afsked Jobskifte ansøgt afsked Fx personalereduktion (rådighedsløn efterfulgt af pension), uegnethed og/eller samarbejdsvanskeligheder På grundlag af afholdt tjenstligt forhør eller en af retten afsagt straffedom Optjent pension, Aktuel eller opsat afhængig af ansættelsestid Altid opsat pension Altid opsat pension, hvis pågældende Ikke går på alderspension 9

10 Ved uansøgt afsked forud for alderspensionering af tjenestemænd i staten og folkekirken skal der indhentes en pensionsretlig udtalelse fra Moderniseringsstyrelsen, som afholder pensionsudgiften på finanslovens 36, jf. tjenestemandslovens 31, stk. 2. Pensionering pga. helbred kan kun ske efter indhentet udtalelse fra Helbredsnævnet, jf. TPL 31, stk. 2. Reglerne i TPL om tjenestemandspension ved alder, sygdom og dødsfald gælder på særskilt bevillingsmæssigt grundlag for en række personalegrupper med et andet ansættelsesgrundlag end tjenestemandsloven. Som hovedregel har disse grupper ret til aktuel pension ved afsked pga. alder eller sygdom med ikke ved afsked af anden utilregnelig årsag. Disse personalegrupper med statslig tjenestemandspensionsret er beskrevet i anmærkningerne til finanslovens Beregning af tjenestemandspensioner 2.1. Generelt Den grundlæggende tjenestemandspension (egenpension) består af a) en procentpension (57 pct.) (ved højeste pensionsalder på 37 år) af den pensionsgivende løn på det skalatrin, som den pågældende er indplaceret på ved pensioneringen, jf. TPL 6, stk. 1. Pensionen optjenes som pensionsalder (TPL 4-4b) i takt med ansættelsen, hvor de første år vægter mest, jf. bilag 1, og b) et UFP-tillæg, der ydes til alle tjenestemandspensionister, der ikke har nået folkepensionsalderen, UFP-tillæggets størrelse følger den pensionsalder, der ligger til grund for pensionen og udgør samme kronebeløb på alle skalatrin, jf. TPL. 6, stk. 2, og bilag III. Til pensioner, anlagt til udbetaling forud for 2002, kan der være givet personlige tillæg efter overgangsbestemmelserne i TPL TPL har i 6, stk. 2, en bestemmelse om uregulerede kronetillæg til pensioner på de lavere skalatrin med høj pensionsalder. Tillæggene aftrappes over perioden , og efter aftrapning til nu ydes der alene tillæg til pensioner fra skalatrin 26 og lavere med 37 års pensionsalder. Dette tillæg fremgår af noten i bilag I. Ægtefællepension udgør 71 pct. af (procent-)egenpensionen, jf. TPL 12. ved beregning af ægtefællepensioner indgår personlige tillæg til egenpensionen efter TPL ikke i beregningsgrundlaget. Hvis ægtefællepensionisten er under folkepensionsalderen, ydes et UFP-tillæg til ægtefællen, jf. bilag III. 10

11 Børn under 21 år har ret til børnepensionstillæg, hvor der udbetales egenpension, og til børnepension, hvor tjenestemanden/egenpensionisten er død. Satserne, der er fastsat i TPL 15, stk. 1, reguleres i takt med reguleringen af øvrige pensioner efter TPL. De aktuelle satser er anført i tabel C i denne pensionstabel. En opsat egenpension beregnes som en almindelig egenpension, og ægtefælle- og børnepension beregnes som 2/3, henholdsvis 10/20 pct. af den opsatte egenpension, jf. TPL 24, stk Beregning af opsatte pensioner, der er kommet til udbetaling senest 1. januar 2002, er beskrevet nedenfor i pkt.4.2. Procentregulering af pensionsgivende lønninger og tjenestemandspensioner (egen-, ægtefælle- og børnepensioner mv.) fastsættes ifølge TPL 27 af finansministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet, der normalt indhentes efter indgåelsen af et forlig med tjenestemandsorganisationerne om justering af tjenestemandslønningerne. Tilsvarende gælder regulering af efterindtægt af pension, jf. TPL 27. Den aktuelle reguleringsprocent fremgår af teksten forrest i denne pensionstabel. Konkret beregning af egenpension (alders- eller svagelighedspension), henholdsvis ægtefællepension med selvvalgt skalatrin og pensionsalder kan foretages på under punktet GENEREL BEREGNING. Den enkelte tjenestemand kan med NemID-adgang gå ind på og i sit registerbillede beregne en individuel pension på grundlag af de registrerede oplysninger om skalatrin og pensionsalder. Ved pensionering er det Udbetaling Danmark 1, der på grundlag af kontrollerede oplysninger fra den pensionsalderansvarlige myndighed sørger for beregning og udbetaling af en statslig tjenestemandspension, og som i den forbindelse tager stilling til spørgsmål i relation til pensionsberegningen, herunder foretage indplacering på det statslige skalatrinssystem af en folkeskoletjenestemand med statslig tjenestemandspension efter 4, stk. 2, i lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. 1 Jf. 1 a i lov om Udbetaling Danmark og 31, stk. 4-7, i TPL. 11

12 Udbetaling Danmark kan kontaktes med digital post via henholdsvis eller på følgende adresse og på tlf. nr mellem kl Særligt om alderspension Almindelig alderspension Alderspension udbetales fra folkepensionsalderen, der efter lov om social pension 1 a er bestemt af de konkrete personers fødselsår og reguleres hvert femte år. De nugældende folkepensionsaldre fremgår af bilag IV. De fødselsårgange, hvis folkepensionsalder kan blive reguleret, er den angivne folkepensionsalder anført som prognosen viser. Prognose for udvikling i folkepensionsalderen kan ses på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside Førtidsalderspension Efter TPL 3 er en tjenestemand berettiget til afsked på grund af alder fra udgangen af den måned, hvori den pågældende når pensionsudbetalingsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens 1 a. Hovedreglen er, at pensionsudbetalingsalderen ligger 5 år før folkepensionsalderen, og den hæves i takt med stigning i folkepensionsalderen. De nugældende pensionsudbetalingsaldre for tjenestemænd ansat 1. januar 2007 og senere fremgår af Bilag V. Pensionsudbetalingsalderen for tjenestemænd ansat før 1. januar 2007 er 60 år, jf. 5, stk. 4 og 5, i lov nr af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love. TPL 6, stk. 6, forudsætter, at tjenestemandspensionen nedsættes med et livsvarigt fradrag, hvis størrelse er bestemt af den tid, der står tilbage, indtil den pågældende når sin folkepensionsalder. Der gælder forskellige regler om førtidspensionsfradrag for tjenestemænd født før henholdsvis efter 1. januar 1959, jf. Finansministeriets cirkulære nr af 26. marts 2015 om førtidspensionsfradrag. Førtidspensionsfradragene vises i tabel VI, A-C. 12

13 Tjenestemænd ansat før 1. januar 2007 har bevaret 60 år som pensionsudbetalingsalder, og den stigende folkepensionsalder vil betyde en forøgelse af perioden mellem folkepensionsalderen og pensionsudbetalingsalderen. Førtidspensionsfradrag for denne gruppe er vist i tabel VI, B. Der gælder særlige fradragsregler for tjenestemænd i politikorpset, der er ansat inden 1. januar 2012, og uniformeret personale i Kriminalforsorgen, der er ansat inden 1. januar 2019, jf. pkt i forannævnte cirkulære. Førtidspensionsfradrag for tidligere tjenestemænd med ret til opsat pension fremgår af cirkulærets pkt Førtidspensionsfradraget beregnes af den samlede pension, dvs. procentpension + fuldt UFP-tillæg, uanset om pågældendes UFP-tillæg nedsættes til halvdelen, fordi vedkommende har valgt førtidspension mindre 2 år efter pensionsudbetalingsalderen. Det således beregnede førtidspensionsfradrag er livsvarigt, og førtidspensionsfradrag beregnet af UFP-tillægget falder således ikke væk, selv om udbetaling af UFP-tillægget ophører ved folkepensionsalderen Tjenestemænd og pligtig afgangsalder For tjenestemænd, der har pligtig afgangsalder, er det i TPL 17 bestemt, at tjenestemandens pensionsalder ved pensionering fremregnes til 70-års-alderen, idet pensionsalderen dog maksimalt kan udgøre 37 år. Ansatte i tjenestemandsstillinger, der har været omfattet af regler om pligtig afgangsalder, kan have bevaret ret til fremregning efter TPL Særligt om svagelighedspension Tildeling af (ordinær) svagelighedspension efter TPL 2 forudsætter, at Helbredsnævnet har vurderet, at den pågældende tjenestemand helbredsmæssigt ikke er i stand til at bestride sin tjenestemandsstilling eller anden passende tjenestemandsstilling. Hvis tjenestemanden har en ansættelsestid på mindst 10 år, udbetales den optjente pension, hvis den pågældende afskediges pga sygdom. I modsat fald tildeles en opsat pension efter TPL 24, der vil kunne komme til udbetaling, hvis pågældendes erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder. Kvalificeret svagelighedspension, der beregnes med en pensionsalder fremregnet til 70-årsalderen, forudsætter, at tjenestemandens generelle erhvervsevne i forhold til alle erhverv efter Helbredsnævnets vurdering er nedsat til 1/3 eller derunder på fratrædelsestidspunktet. Det forekommer, at Helbredsnævnet udskyder vurdering af erhvervsevnetab på fratrædelsestidspunktet til nogle måne- 13

14 der efter fratrædelsen, hvilket kan betyde, at en svagelighedspension skal omberegnes til en kvalificeret svagelighedspension. En senere indtrædende forringelse af erhvervsevnen kan ikke give ret til en kvalificeret svagelighedspension. Kvalificeret svagelighedspension forudsætter, at tjenestemanden fratræder inden pensionsudbetalingsalderen, jf. bilag V. For tjenestemænd ansat før 1. januar 2007 er pensionsudbetalingsalderen 60 år. Hvor særlige forhold taler derfor i den konkrete sag, er der hjemmel i TPL 7, stk. 3 til, at Moderniseringsstyrelsen kan dispensere. Tilskadekomstpension, der beregnes efter 37 års pensionsalder, ydes, hvis tjenestemanden pensioneres pga. sygdom, som skyldes tilskadekomst i tjenesten, og den pågældende tildeles erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven. 2.4 Særligt om utilregnelighedspension En pension, der efter indhentet pensionsretlig udtalelse fra Moderniseringsstyrelsen tillægges en tjenestemand efter TPL 2 i konsekvens af, at tjenestemanden er afskediget uansøgt begrundet i tjenestemanden utilregnelige årsager, vil, hvis tjenestemanden har optjent en ansættelsestid på mindst 10 år, blive udbetalt straks ved fratræden og beregnes efter den pensionsalder, som er optjent. Hvis ansættelsestiden ikke er nået op på mindst 10 år tildeles en opsat pension. En tjenestemand, afskediget uansøgt med 3 års rådighedsløn, vil efter rådighedslønsperioden overgå til en utilregnelighedspension, forudsat mindst 10 års ansættelsestid. Rådighedslønsperioden medregnes i pensionsalderen. 2.5 Særligt om beregning af åremålspension Pensionen til en tjenestemand, der i sit ansættelsesforløb har været ansat som tjenestemand på åremål, beregnes efter TPL 16. For hvert år, den pågældende har været ansat på åremål, beregnes åremålstillæg med 2,7 pct. Samlet åremålstillæg beregnes på pensioneringstidspunktet af højeste pension over folkepensionsalderen i åremålsstillingens lønramme. Hvis den samlede pension overstiger den pension, den pågældende ville være berettiget til ved pensionering (med den optjente pensionsalder) fra en stilling i samme lønramme som åremålsstillingen, anvises pensionen på grundlag af åremålsstillingens lønramme og den optjente pensionsalder. 14

15 Åremålspensioner kan ikke beregnes på og der opstilles her eksempel på beregning af en åremålspension. Åremålspension, pr , jf. TPL 16 a, satser pr Åremålsstilling på skalatrin 50 og varig stilling på skalatrin 48, 23 års pensionsalder Seneste varige ansættelse Skalatrin Pensionsalder Kr. årlig Pension fra varig stilling år ,99 Åremålstillæg ved 8 års åremål på skalatrin 50 2,7 % x 8 = 21,6 % af den højeste pension på skalatrin 50 på ,85 kr , ,76 dog max 23 års pension på skalatrin 50 (løn i åremålsstillingen), der udgør Indtil folkepensionsalderen ydes et UFP-tillæg, der ved 23 års pensionsalder udgør , ,65 I alt ,29 En åremålspension kan udbetales fra pensionsudbetalingsalderen, jf. TPL 16 b, stk. 1, og uden førtidspensionsfradrag, med mindre pågældende er fratrådt under åremålsansættelsen Særlige beregningsregler for visse grupper Pensionsforhold for tjenestemænd m.fl. på nye lønsystemer Tjenestemænd på nye lønsystemer er aflønnet på basisløn eller intervalløn og således ikke en skalatrinsløn. Efter overgangen til et nyt lønsystem er der ikke længere en entydig sammenhæng mellem lønnen og pensionsskalatrinnet. Det skyldes, at tjenestemandspensionen i henhold til tjenestemandspensionsloven beregnes på grundlag af den pågældende tjenestemands skalatrin og pensionsalder på pensioneringstidspunktet (pensionsskalatrinnet). Finansministeriet har med hjemmel i TPL 5, stk. 1, 3. pkt., med centralorganisationerne indgået en aftale om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer, jf. Finansministeriets cirkulære nr af 15. marts Aftalen er implementeret ved supplerende aftaler (Bilag M-aftaler) mellem Finansministeriet og vedkommende (central-)organisation for hver enkelt tjenestemandsgruppe med henblik på fastlæggelse af et pensionsskalatrinsforløb (skyggepensionsforløb). 15

16 Skyggepensionsforløbet for lukkede tjenestemandsgrupper svarer til det hidtidige anciennitetssikrede skalatrinsforløb for den enkelte gruppe forlænget med 2 skalatrin, dog maksimalt til og med skalatrin 48. Ved avancementer kan der tillægges 1 ekstra skalatrin. Bilag M-aftalerne er optrykt i de respektive gruppers organisationsaftaler eller lønaftaler. Læs mere om pensionsforhold for tjenestemænd m.fl. på nye lønsystemer i PAV kapitel K-tillæg/K-fradrag til opgaveoverførte tjenestemænd For tjenestemænd, der er overgået fra (amts)kommuner til staten i forbindelse med kommunalreformen enten pr. 1. november 2005 eller pr. 1. januar 2007 gælder reglerne i 6 i bekendtgørelse nr. 130 af 28. februar 2006 om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen. Disse tjenestemænd skal ved pensionering have udlignet differencen opgjort pr. 31. marts 2008 mellem en (amts)kommunal tjenestemandspension og en statslig tjenestemandspension. For pensioner efter skalatrin vil resultatet af sammenligningen, jf. 6, stk. 3, i bekendtgørelsen, være, at den statslige pension til sin tid vil skulle nedsættes med et K-fradrag. Disse K-fradrag opgjort i 1997-grundbeløb kan ses på For tjenestemænd opgaveoverført fra kommuner til staten i perioderne , og kan der også gælde regler om K-tillæg/K-fradrag på basis af henvisning til bekendtgørelse nr. 130 af 28. februar Ved overgang fra kommuner til staten senere end 2008 vil K-tillæg og K-fradrag udgøre andre grundbeløb opgjort i 1997-niveau. 3. Om ret til og beregning af ægtefællepensioner Den efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand eller en pensioneret tjenestemand vil have ret til ægtefællepension, hvis ægteskabet blev indgået før den afdøde tjenestemand var fyldt 65 år, før pensioneringen og mindst 3 måneder før dødsfaldet, jf. TPL 11. En fraskilt ægtefælle kan have bevaret ret til ægtefælle- 16

17 pension under visse betingelser. Nærmere oplysning herom kan hentes på Borger.dk via dette link Loenmodtagernes-Dyrtidsfond/tjenestemandspensionoversigt/tjenestemandspension/Tjenestemandspension-for-fraskilteaegtefaeller For ægtefællepensioner efter TPL og enkepensioner efter tjenestemandsloven af 7. juni 1958og tidligere tjenestemandslove opstår pensionsretten ved dødsfaldet, og pensionen skal altså beregnes med de på dette tidspunkt gældende regler mv. Ægtefællepension udgør 71 pct. af egenpensionen, dog mindst efter 15 års pensionsalder, jf. TPL 12, stk. 1 og 3. Ved beregning af ægtefællepension efter en forhenværende tjenestemand, der har oppebåret kvalificeret svagelighedspension efter TPL 7, indgår tidsrummet med ret til udbetaling af kvalificeret svagelighedspension i den pensionsalder, som lægges til grund for den kvalificerede svagelighedspension, jf. TPL 12, stk. 3. Dog kan ægtefællepensionen ikke beregnes efter en højere pensionsalder end den, tjenestemanden kunne have opnået ved forbliven i stillingen indtil den pligtige afgangsalder. 4. Opsatte pensioner Straks ved fratræden fra tjenestemandsstillingen skal den pensionsalderansvarlige myndighed sørge for, at Udbetaling Danmark tager skridt til beregning af en opsat pension. Den pågældende tilbydes fratrædelsesgodtgørelse som alternativ til opsat pension, jf. bekendtgørelse nr. 76 af 1. februar 2006 om fratrædelsesgodtgørelse m.v. Den opsatte pension skal registreres i Statens Pensionssystem, med mindre den fhv. tjenestemænd vælger en fratrædelsesgodtgørelse. 2 2 Der blev i 1987 etableret en central registrering af opsatte pensioner i Statens Pensionssystem. De ministerier og styrelser, hvor Finansministeriet beregnede pensioner, blev forpligtet til at indsende lister over fratrådte tjenestemænd med ret til opsat pension. Ligeledes blev de øvrige pensionsberegnende myndigheder forpligtet til inden 1. maj 1988 at indberette alle krav på opsat pension, der var opstået inden dette tidspunkt, samt at foretage indberetning af alle krav på opsat pension, der opstår herefter, jf. Finansministeriets cirkulære af 23. april 1987 ( LP nr. 26/87) (* 7). 17

18 Udbetaling Danmark kan kontaktes med digital post via henholdsvis eller på følgende adresse og tlf.nr mellem kl Betingelser for udbetaling af opsat pension En opsat pension udbetales ved folkepensionsalderen. Der gælder dog en ret til at få udbetalt en opsat pension fra pensionsudbetalingsalderen mod et livsvarigt fradrag i pensionen. Hvis den berettigedes erhvervsevne efter Helbredsnævnets vurdering er nedsat til halvdelen eller derunder på grund af helbredsmæssige forhold, kan Moderniseringsstyrelsen bestemme, at pensionen udbetales fra den 1. i måneden efter, at sagen er modtaget i Moderniseringsstyrelsen, selv om den pågældende ikke har nået pensionsudbetalingsalderen. Ved den berettigedes død ydes ægtefællepension og børnepension til børn under 18 år Beregning af opsat pension til udbetaling Den opsatte pension beregnes som en egenpension efter TPL kapitel 2, for - for tjenestemænd, fratrådt med ret til opsat pension 1. januar 2002 og senere - for tjenestemænd, fratrådt med ret til opsat pension i perioden 1. januar december 2001, og hvor den opsatte pension er påbegyndt udbetalt 1. februar 2002 eller senere. Der gælder særlige overgangsordninger for følgende: A. Tjenestemænd, der er fratrådt med ret til opsat pension i perioden 1. januar december 2001, og hvor udbetaling af den opsatte pension er sket senest 1. januar 2002 Den opsatte pension er beregnet og er under udbetaling. Der er foretaget en sammenlignende beregning pr. 31. december 1996, og den opsatte pension er tillagt de relevante sjettedele af personligt tillæg samt udskudte stigninger. B. Tjenestemænd, der er fratrådt med ret til opsat pension i perioden 1. oktober december 1996 Der foretages en sammenlignende beregning pr. 1. januar Den opsatte pension ydes med fuldt personligt tillæg og udskudte stigninger. 18

19 C. Tjenestemænd, der er fratrådt med ret til opsat pension i perioden 1. juli september 1985 Der foretages en sammenlignende beregning pr. 1. januar Den opsatte pension ydes med fuldt personligt tillæg og udskudte stigninger. Ved udbetaling reduceres pensionen med et fast ureguleret kronebeløb, der udgør forskellen mellem bruttopensionen pr. 31. marts 1986 og bruttopensionen på afskedstidspunktet, jf. TPL 27, stk. 2. Hvis der yderligere er reduktion af pensionen f.eks. førtidspensionsfradrag nedsættes det faste kronebeløb tilsvarende Ægtefællepension og børnepension efter person med ret til opsat pension Ved den berettigedes død ydes fra den første i måneden efter dødsfaldet 1) opsat ægtefællepension til efterladt ægtefælle, hvis ægteskabet er indgået inden den berettigedes 65. år, inden udbetaling af den opsatte pension er påbegyndt og mere end 3 måneder før dødsfaldet 2) opsat børnepension til hvert barn under 18 år. Den opsatte ægtefællepension beregnes som 2/3 af den opsatte egenpension, og hvis ægtefællen ikke har nået folkepensionsalderen ydes 2/3 af det UFP-tillæg, som følger af den optjente pensionsalder. Ved beregning af den opsatte ægtefællepension vil et evt. personligt tillæg efter TPL 44 eller nedsat regulering efter TPL 27, stk. 2 indgå med 2/3. Opsat børnepension, der for hvert barn udgør 10 pct. af den opsatte egenpension (procentpension inkl. evt. personligt tillæg men uden UFP-tillæg ). Hvis der ikke udbetales opsat ægtefællepension, udgør de opsatte børnepensioner 20 pct. af den opsatte egenpension. De opsatte børnepensionsbeløb kan maximalt udgøre et beløb, svarende til en almindelig børnepension efter TPL 15. Pensionsbeløbet for egen opsat pension inkl. UFP-tillæg er det maksimum for den samlede udbetaling af ægtefællepension og børnepensioner, henholdsvis for de samlede udbetalte børnepensioner. 19

20 20

21 Kapitel 0 Indledning Tabel A Egenpensioner for pensionister under og over folkepensionsalderen på skalatrin april marts 2017 Marts

22 Skalatrin 1 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 22

23 Skalatrin 2 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 23

24 Skalatrin 3 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 24

25 Skalatrin 4 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 25

26 Skalatrin 5 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 26

27 Skalatrin 6 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 27

28 Skalatrin 7 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 28

29 Skalatrin 8 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 29

30 Skalatrin 9 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 30

31 Skalatrin 10 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 31

32 Skalatrin 11 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 32

33 Skalatrin 12 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 33

34 Skalatrin 13 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 34

35 Skalatrin 14 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 35

36 Skalatrin 15 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 36

37 Skalatrin 16 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 37

38 Skalatrin 17 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 38

39 Skalatrin 18 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 39

40 Skalatrin 19 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 40

41 Skalatrin 20 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 41

42 Skalatrin 21 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 42

43 Skalatrin 22 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 43

44 Skalatrin 23 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 44

45 Skalatrin 24 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 45

46 Skalatrin 25 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 46

47 Skalatrin 26 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 47

48 Skalatrin 27 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 48

49 Skalatrin 28 Egenpension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 49

Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon

Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 80 00 modst@modst.dk Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk. Omslag: Bgraphics

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære af 8. marts 2012 Modst.nr. 010-12 J.nr. 12-882-33 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 2010 Cirkulære af 5. februar 2010 Perst. nr. 008-10 J.nr. 10-882-24 2 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Denne publikation

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 2005 Cirkulære af 20. februar 2006 Perst. nr. 010-06 PKAT nr.

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 2005 Cirkulære af 15. april 2005 Perst. nr. 011-05 PKAT nr. J.nr. 05-882-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2013. ADMINISTRATIV INFORMATION Den 6. maj 2013 Sags ID: SAG-2013-02930 Dok.ID: 1691409

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 3.ju Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. oktober

Læs mere

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98 C.603/ 21.02 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 OPSAT PENSION Vedlagt følger cirkulære om beregning af opsatte pensioner,

Læs mere

Tjenestemandspension er

Tjenestemandspension er Tjenestemandspension er en løbende og livsvarig ved indtrædende/afsked pga alder (baseret på optjening/opsparing) sygdom (forsikringsmæssig dækning af risiko for sygdom) dødsfald (risikodækning af forsørgelsen

Læs mere

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. april 2015

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. april 2015 23.03 Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspension pr. 1. april 2015 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2015. Sagen Regulering

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2014

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2014 23.03 Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2014 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. oktober 2014. Sagen Regulering

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006 Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn - og Personalekontoret Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006 Resumé På baggrund af de mellem KL og Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

Pensionstabeller 1. april 2016 31. marts 2017

Pensionstabeller 1. april 2016 31. marts 2017 Pensionstabeller 1. april 2016 31. marts 2017 Marts 2016 Pensionstabeller 1. april 2016 31. marts 2017 Marts 2016 Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193

Læs mere

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler J.nr. 2016-7022-0010 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler I Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen af 1925

Læs mere

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE StK:Forsvar Populærudgave af Civilarbejderloven 2003 DEN OFFENTLIGE GRUPPE FORORD I 1996 udgav STK:Forsvar en populærudgave af Civilarbejderloven som på ingen måde erstattede lovteksterne i Civilarbejderloven

Læs mere

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde...3 Kapitel 2. Egenpension...3 Kapitel

Læs mere

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 510 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2017-7001-0007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999

Lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999 Lovbekendtgørelse nr 724 af 9 september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr 346 af 2 juni 1999 Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Egenpension Kapitel 3 Ægtefællepension Kapitel

Læs mere

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL TAT s temadag for kommende seniorer 1.3.2011 Vi beskæftiger

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010.

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. Bestemmelserne vedrørende pensionsforhold for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne(lokalbanetjenestemænd)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Pensionstabeller 1. april 2013-31. marts 2014. Maj 2013

Pensionstabeller 1. april 2013-31. marts 2014. Maj 2013 Pensionstabeller 1. april 2013-31. marts 2014 Maj 2013 Pensionstabeller 1. april 2013-31. marts 2014 Maj 2013 Pensionstabeller 1. april 2013-31. marts 2014 Udgivet maj 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2014 Cirkulære af 20. maj 2014 Modst.nr. 029-14 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2015 Cirkulære af 26. marts 2015 Modst. nr. 010-15 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Pensionstabeller. 1. april 2015 31. marts 2016

Pensionstabeller. 1. april 2015 31. marts 2016 Pensionstabeller 1. april 2015 31. marts 2016 Maj 2015 Pensionstabeller 1. april 2015 31. marts 2016 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE 2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. REGULATIVETS ANVENDELSESOMRÅDE... 4

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension 2016/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 25. maj Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland. 18. maj Nr. 520.

Lovtidende A Udgivet den 25. maj Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland. 18. maj Nr. 520. Lovtidende A 2017 Udgivet den 25. maj 2017 18. maj 2017. Nr. 520. Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland Herved bekendtgøres lov om pension til statens tjenestemænd m.v.

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension UDKAST 05-07-2016 J.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den {FREMSAT} af finansministeren Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn til personer, der har nået

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Ved overenskomstfornyelsen

Læs mere

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd Side 1 Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd mfl. Kommunernes Landsforening Side 2 1. Indledning Regulativet omfatter tjenestemænd, som er ansat efter Tjenestemandsregulativ af 1991 for kommuner

Læs mere

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr. 11-801-9 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse

Læs mere

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Cirkulære nr. 601/2007 (Tidl. nr. 601/1999) HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. HELBREDSBEDØMMELSE VED ANSÆTTELSE...

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 604 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 Vedlagt følger cirkulære om regler om samordningsfradrag til brug for sammenlignende

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-801-9 Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. januar 2017

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. januar 2017 Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. januar 2017 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. januar 2017. Ved overenskomstfornyelsen

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Høring over bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af tjenestemandspensionsbyrden mellem staten og kommunerne for tjenestemænd,

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Bilag 1 Pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2005 (inkl. procentregulering 115,2381) til tjenestemænd, der er pensioneret før 1. april 2005.

Bilag 1 Pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2005 (inkl. procentregulering 115,2381) til tjenestemænd, der er pensioneret før 1. april 2005. Bilag 1 Pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2005 (inkl. procentregulering 115,2381) til tjenestemænd, der er pensioneret før 1. april 2005. 1 147.194,00 169.624,00 29 231.191,00 266.420,00 2 149.455,00

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. januar 2016. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 1999 1 CIRKULÆRE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

Beregning af pension pr. 1. januar 2012 til 30. september 2012

Beregning af pension pr. 1. januar 2012 til 30. september 2012 Beregning af pension pr. 1. januar 2012 til 30. september 2012 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. januar 2012. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler MVO, LLHJ Koordineret med Sagsnr. 2016-3481 Doknr. 403886 Dato 04-11-2016 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 29.10.03 J. nr. 5.1./02-05-1 Om: Implementering af CFU-forligets Bilag M Den 10. oktober 2003 blev en rapport fra arbejdsgruppen om de generelle principper der er fastlagt i bilag M til

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Indhold af denne mappe som pdf-fil side Indhold Løntrin Opsparet pensionsår bemærkning 1 Indholdsfortegnelse 3 Egenpension, årlig løntrin 11-30 med

Indhold af denne mappe som pdf-fil side Indhold Løntrin Opsparet pensionsår bemærkning 1 Indholdsfortegnelse 3 Egenpension, årlig løntrin 11-30 med Indhold af denne mappe som pdf-fil side Indhold Opsparet pensionsår bemærkning 1 Indholdsfortegnelse 3 Egenpension, årlig løntrin 11-30 med 3-9 pensionsår 4 Egenpension, årlig løntrin 31-55 med 3-9 pensionsår

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 1530 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-3481 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Undervisningsministeriet har fra forskellige sider modtaget forespørgsler angående retningslinjerne for indgåelse af fratrædelsesaftaler.

Undervisningsministeriet har fra forskellige sider modtaget forespørgsler angående retningslinjerne for indgåelse af fratrædelsesaftaler. Institutioner for almengymnasiale uddannelser Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Fratrædelsesordninger

Læs mere

Cirkulære om. Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd

Cirkulære om. Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd Cirkulære om Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd m.fl. 2003 1 Cirkulære om ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Pensionsforhold for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2005 Cirkulære af 13. april 2005 Perst. nr. 008-05 PKAT nr. J.nr. 04-861-52

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 793 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-15290 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rådighedsløn. Side 1 af 6

Rådighedsløn. Side 1 af 6 Rådighedsløn Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvisning af rådighedsløn i lønsystemet, samt hvordan du indrapporterer rådighedsløn på PKAT 327.

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2004 Cirkulære af 15.

Læs mere

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Pensionsregler for tjenestemænd Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Tjenestemandspension Som tjenestemand er du og dine pårørende berettiget til tjenestemandspension fra din arbejdsgiver. I det

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer 2005 Cirkulære af 15. marts 2007 Perst. nr. 032-07 PKAT nr. J.nr. 06-861-85 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Pensionsforhold for kontorfunktionærer omfattet af civilarbejderloven

Pensionsforhold for kontorfunktionærer omfattet af civilarbejderloven Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for kontorfunktionærer omfattet af civilarbejderloven 2005 Cirkulære af 30. juni 2005 Perst. nr. 037-05 PKAT nr. 240 J.nr. 04-815-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. januar 2016

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. januar 2016 Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. januar 2016 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. januar 2016. Sagen Regulering af tjenestemandspension og efterindtægt af tjenestemandspension

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere