Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029"

Transkript

1 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til % 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige årige årige årige årige 6-16 årige 0-5 årige % 7% 16% 15% 0 6% 7% Vedtaget marts

2 I. Indledning Egedal kommune laver årligt en befolkningsprognose. Det sker ved brug af analyseværktøjet Demografix i et tværgående samarbejde mellem kommunens fagcentre. Derudover har rådgivningsvirksomheden COWI a/s assisteret. Befolkningsprognosen er baseret på de historiske data om boligindflytning, flyttemønstre, fødsler, dødsfald, sammensætning af husstande, ind- og udvandring mv. Prognosen bygger på såvel kommunens egne som landsdækkende data. Befolkningsprognosen udgør således en fremskrivning af befolkningsdata frem til Den bruges på alle områder hvor befolkningsdata er relevante, og f.eks. som grundlag for budgetarbejdet for bl.a. på børne- og ældreområdet. Ændringer i befolkningsdata for de forskellige aldersklasser kan have væsentlige økonomiske konsekvenser for Kommunen. Flere eller færre ældre og børn kan medføre behov for at regulere budgettet på de respektive områder. I Egedal Kommune er udgangspunktet at anvende aktivitetsbaserede budgetter. Det vil sige, at der budgetlægges ud fra en pris og mængde. Ofte er mængden afhængig af folketallet i en bestemt aldersklasse. Ligeledes har ændringer i antal indbyggere i den erhvervsaktive alder betydning for bl.a. skatteindtægter og kommunal udligning. II. Resume Primo 2017 var der indbyggere i Egedal Kommune. I næste budgetperiodes sidste år det er forventes her at være indbyggere, dvs. en vækst på personer eller 6,2 %. I 2029 forventes her at være indbyggere. Der svarer til en vækst på personer eller 13,9 %. Figuren nedenfor viser, at der i forhold til sidste års prognose ventes en lidt større vækst i antal indbyggere. Det skyldes en opjustering af boligbyggeriet. Figur 1 Samlet udvikling i folketal ved den nye befolkningsprognose i forhold til sidste år Ny prognose Gamme prognose

3 Befolkningsprognosen påvirkes væsentligt af de forudsætninger, der er indeholdt i boligindflytningsplanen. Det gælder særligt den effekt, som boligindflytningsplanen har for Egedal by omkring Rådhuset og Sundhedscenteret samt i området omkring de tidligere rådhuse i Smørum og Ølstykke samt endelig 47 kommende boliger ved det tidligere anneks til Stenløse rådhus. Alle disse steder er der planlagt mange nye etageboliger. De fleste var også planlagt i sidste års befolkningsprognose. I år er ligesom sidste år indregnet konsekvensen af flygtningesituationen. Tabellen nedenfor viser udviklingen i de enkelte aldersklasser: Tabel 1 Samlet resultat af befolkningsprognosen Primo 2017 Procentvis fordeling Procentvis fordeling Procentvis fordeling 2029 Stigning Stigning årige % % % årige % % % årige % % % årige % % % årige % % % årige % % % årige 434 1% 671 1% % I alt % % % Væsentligste konsekvenser for de udvalgte aldersklasser: Antallet af 0-5 årige vil stige fra i dag til i 2021, svarende til 18,5 %. I de tidligere prognoser få år tilbage blev forventet et fald i antallet af små-børn. De seneste fertilitetstal, samt særligt boligindflytningsplanen, og flygtninge medfører et forøget børnetal i hele prognoseperioden. Antallet af børn i skolealderen forventes stabilt set over budgetperioden Dette er en positiv ændring, som også blev fanget i prognosen sidste år, og som er forårsaget af kommende boligudbygning, Der er nu ikke længere det fald i antal skolebørn, som tidligere var ventet. Væksten sker særligt i området omkring Bækkegårdskolen og Hampelandskolen i Egedal By. Væksten er nu øget yderligere øget i forhold til sidste år, hvilket særligt viser sig på det lange sigt. Andelen af årige forventes stabilt at udgøre omkring 50 % af kommunens samlede befolkning. Denne aldersklasse tegner de erhvervsaktive, og har særlig betydning for kommunens skattegrundlag. Aldersklassen med de årige vokser med 39 % til i alt personer i De udgør i dag 5,6 % af befolkningen, og vokser til at udgøre 7,4 % i For de 85+ årige ventes en stigning fra 434 i dag til 671 personer i 2021, hvilket svarer til 55 %. Denne stigning er allerede indregnet i budgettet. Den største vækst i antal 85+ årige ligger som tidligere prognosticeret efter udgangen af budgetperioden, dvs. fra 2021 og fremefter. 3

4 III. Boligindflytning og flytteparametre Prognoseforudsætninger Økonomiudvalget godkendte den 25. januar 2017 boligindflytningsplanen. Den indeholder kommunens forventninger til ny-opførsel af boliger frem til Befolkningsprognosen er baseret på flyttemønstrene for de historiske år Parametrene for disse år viser en turbulent periode. Årene op til 2008 var præget af fremgang på boligmarkedet. Finanskrisen forårsagede at boligmarkedet med ét gik næsten i stå. Det betyder at flyttemønsteret har udviklet sig ujævnt i de historiske år det giver en vis usikkerhed i prognosen. Figuren nedenfor viser antal ny-opførte boliger i perioden og forventningerne frem til I 2007 blev opført det største antal med 342 nye boliger. Fire år senere i 2011 blev der som et historisk lavpunkt kun opført 57 nye boliger. Niveauet i årene lå langt under de første år. Fra 2015 til 2016 steg nyopførelsen fra 58 til 164 boliger. Figuren viser også, at nyopførelsen af boliger ventes at stige kraftigt i de kommende år. Det drejer sig primært om nye etageboliger og rækkehuse. Figur 2 Faktisk antal ny-opførte boliger og forventning Nye ældreboliger Nye etageboliger Nye rækkehuse Nye parcelhuse Udviklingen i boligbyggeriet og de afledte flyttemønstre internt i kommunen og mellem kommunerne har en stor indflydelse på folketallet. Væksten i folketallet har været ujævn siden 2006, jf. figuren nedenfor. I årene var der en årlig vækst på næsten 500 indbyggere, mens væksten var betydelig lavere de følgende år

5 Figur 3 Årlig historisk vækst i befolkningstallet i Egedal Kommune 900 Årlig vækst antal personer Årlig vækst antal personer I 2016 steg folketallet med 305 indbyggere. Det var 90 færre end ventet bl.a. pga. 54 færre flygtninge. Væksten i folketallet skyldes øget tilflytning fra København og omegnskommunerne samt fødselsoverskud. Der var i flere tilflyttere end ventet og 272 flere fraflyttere end ventet samt 54 færre flygtninge end ventet. Derudover viser baggrundstallene, at der var 60 flere tilflyttere til nye boliger end ventet - dvs. en støtte fortætning, der er lig med større familier. Egedal har generelt et flytteoverskud på 0-17 årige samt årige. Det er ikke overraskende, at årige flytter fra kommunen, men lidt overraskende at en del 40+ årige flytter fra kommunen. Blandt de er Frederikssund populært at flytte til, mens det er lidt mere blandet, hvor de 65+ årige vælger at flytte til. Figuren nedenfor viser den forventede vækst i befolkningsprognosen på samme skala som ovenfor. Figur 4 Årlig forventet vækst i befolkningstallet i Egedal Kommune Årlig vækst antal personer Årlig vækst antal personer Væksten ventes op på et nyt og højt niveau - særligt i 2018 og

6 Det fremgår af tabellen nedenfor, at flyttebalancen (tilflytninger minus fraflytninger) har været positiv i stort set alle år (lige bortset fra 2006 og 2010). Det vil sige, at der er tilflyttet flere indbyggere fra andre kommuner end der er fraflyttet Egedal. Tabel 2 Flyttebalance og udtynding Flyttebalance Absolut udtynding Udtynding i promille Begrebet udtynding dækker over, at kommunens husstande generelt bliver mindre. Det vil sige, at antallet af beboere i de enkelte eksisterende boliger falder: Der bor færre personer i boligerne, der er flere, der lever alene, flere lever uden børn, flere lever længere tid, inden de får børn og flere lever i længere tid efter, at børnene er flyttet. Når antallet af indbyggere pr. boligenhed falder, sker der en udtynding. Det betyder, at kommunens folketal alt andet lige enten falder eller viser lavere stigningstakst. Samtidig skal der også bygges flere boliger for at skabe vækst i folketallet. Når tallene for udtynding i tabellen ovenfor er negative, er det netop udtryk for dette at husstandene bliver mindre. Tilsvarende gør sig gældende, at folketallet vil stige, når antal indbyggere pr. husstand stiger. Historisk set viser tallene, at det normale mønster er en udtynding - altså at hussstandene bliver mindre. Årene 2009 og 2011 var imidlertid afvigende, da der var fortætning. Dette kan tilskrives konsekvensen af udsving på boligmarkedet i disse år, hvor salget gik trægt. I 2014 oplevede kommunen igen en uventet fortætning - der tilmed var stor. Det vil sige, at der netto tilflyttede flere personer, end de eksisterende og nye boliger kunne absorbere med den sædvanlige husstandsstørrelse. I 2015 var der en anelse fortætning, hvilket formentlig kan tilskrives flygtningesituationen. Den langsigtede tendens, som prognosen opererer, med er fortsat udtynding, hvilket tallene for 2016 understøtter. Prognoseresultat I den nye boligindflytningsplan er det forventet, at der opføres boligenheder i de 12 år i perioden 2017 til og med Det svarer til 234 boliger i gennemsnit pr. år. Der indgår derfor en betydelig boligudbygning i den nye befolkningsprognose - og dermed en forventet større befolkningsvækst. 6

7 Figur 5 Forventning til boligindflytning i Boligplan 2017 og Boligplan Boligplan 2016 Ny boligplan 2017 Væksten i ny-opførelse af boliger vedrører som noget nyt for Egedal særligt etageboliger med i alt nye boliger-enheder. Det er en type boliger, der bl.a. vil kunne frigøre eksisterende større familieboliger og tiltrække yngre enlige og familier. Tabel 3 planlagte boligtyper Ny boligindflytningsplan overblik over boligtyper Typer I alt Parcel Tæt/lav Etagebolig Plejebolig Seniorbolig I alt Langt de fleste etageboliger opføres i Egedal By omkring S-stationen, Rådhuset og Sundhedscenteret, men der opføres også næsten 90 etageboliger på hver af de tidligere rådhusgrunde i Ølstykke og Smørum. IV. Fertilitet og fødsler Prognoseforudsætninger Antallet af nyfødte børn er faldet jævnt hen over de nærmeste historiske år. Det skyldes primært, at det nu er de små fødselsårgange fra 1980 erne, som er i den fødedygtige alder. Derudover påvirkes fødselsniveauet af ændringer i flyttemønstre for kvinder i den fertile alder her spiller finanskrisen ind via en mindre mobilitet på boligmarkedet. I en lang periode har der været en ophobning af yngre familier i Købenavn og den nærmeste omegn. 7

8 Figur 6 Fødsler fra 2005 til Antal fødsler Antal fødsler Antal fødsler toppede i 2006 med 529 børn. De nærmeste historiske år viser, at der i 2010 blev født 409 børn, hvilket var 16 børn færre end de forventede 425 børn. I 2011 blev der født 382 børn, hvilket var 24 færre end de forventede 406 børn. Tilsvarende blev der i 2012 og 2013 født henholdsvis 11 og 15 færre børn end forventet. Befolkningsprognoserne har således i de år overvurderet antallet af nyfødte børn en anelse. I 2014 steg fødselstallet for første gang steg siden Samtidig var 2014 første år, at der blev født flere børn end forventet. Der blev således i 2014 født 379 børn mod forventet 350 børn. I 2015 blev født 14 flere end ventet. I 2016 blev født 25 flere end forventet. Tallene viser at det er vanskeligt at prognosticere antal fødsler mange parametre spiller ind herunder f.eks. den generelle økonomi. Prognoseresultat Antal fødsler beregnes på grundlag af antallet af kvinder i den fødedygtige alder og den aldersbetingede fødselshyppighed (det årlige antal levendefødte blandt kvinder i alderen 15, 16, år). Modellen anvender den lokale fertilitet for kvinder bosat i Egedal Kommune. Fertilitetsniveauet varierer meget - selv indenfor kommunens geografiske delområder. Derfor anvender modellen varierende fødselshyppigheder for kommunens forskellige delområder. Der er indregnet en generel forventning om en vækst i fertilitetsniveauet på 2 % set over hele perioden. Efter en længere årrække med et faldende fødselstal frem til 2014 ventes der fortsat et stigende fødselsniveau. Det skyldes boligindflytningsplanens forventninger til tilflytning, men også at fertiliteten fortsat stiger i Egedal Kommune. Prognosen er baseret på fødselsdata for de seneste 3 år, dvs til Disse år er valgt for at afspejle den stigning, der er set de senere år. 8

9 Figuren nedenfor viser antal fødsler i de historiske år samt forventningerne frem til og med Figur 7 Udvikling i fødsler Fødsler før og fremover Tabellen nedenfor viser, at der sidst i budgetperioden fra 2020 og frem ventes et årligt fødselstal på over 450 børn, hvilket svarer til årene Tabel 4 Fødsler i prognoseårene Fødte drenge Fødte piger I alt fødte Sidste års prognose Vækst i ny prognose V. Dødelighed Prognoseforudsætninger Forudsætningerne bag beregningerne af dødelighed er baseret både på lokale og landsdækkende data for perioden Modellen anvender dynamiske dødelighedsrater. Det betyder, at dødeligheden ændres over tid. Modellen tager således højde for, at der forventes en stigende levealder. Den aldersbetingede dødelighed svarer til antallet af døde i en aldersklasse i relation til antal 9

10 personer i den pågældende alder. Prognosen anvender landsgennemsnit, der korrigeres for et lavere niveau for Egedal Kommune. Borgerne i Egedal Kommune har en aldersbetinget dødelighed der er omkring 13 % lavere end for landet som helhed. Det har en sammenhæng med bl.a. borgernes relativt gode uddannelsesniveau, lav arbejdsløshed samt den relative økonomiske velstand. I 2016 var der 281 dødsfald i Egedal Kommune det var 6 flere end ventet. Der har i de historiske år været et svagt stigende antal dødsfald som følge af en aldrende befolkning. Tabel 5 Antal dødsfald i de historiske år Døde mænd Døde kvnder I alt døde Prognoseresultater Der ventes en stor vækst i antal ældre. Det følger heraf, at antallet af dødsfald også forventes at stige fra et årligt niveau på ca. 280 til ca Tabel 6 Antal dødsfald i prognose-årene Døde mænd Døde kvnder I alt døde VI. Flygtninge I 2015 flyttede 146 flygtninge til Egedal Kommune. Året efter i 2016 flyttede 150 flygtninge hertil. På grundlag af Udlændingestyrelsens forventninger er det indregnet i prognosen, at kommunen i 2017 vil modtage yderligere 154 flygtninge. Det er skønnet, at der i årene derefter vil ankomme 25 flygtninge yderligere hvert år. Der er en usikkerhed forbundet med forventningerne til antal flygtninge. Det afhænger af situationen i deres hjemlande. Antallet af flygtninge er faldet væsentligt i forhold til forventningerne tilbage i 2015 og De flygtninge, der allerede bor i kommunen, er registreret på deres faktiske adresse, mens de forventede nye flygtninge geografisk placeres i et fiktivt statistikområde helt på samme vis som hjemløse registreres. Fertilitet er indregnet med Egedals gennemsnitlige data. Kvinderne udgør med lidt under halvdelen en forholdsvis stor andel af flygtningene i Egedal. 10

11 VII. Prognoseresultater for aldersklasserne 0-5 årige Primo 2017 boede der børn i alderen 0-5 år i Egedal Kommune. Det er 61 færre end forventet i sidste års prognose. Forventningerne til antal 0-5 årige er i den nye befolkningsprognose opjusteret for hele prognoseperioden. Der ventes vækst fra Ved budgetperiodens slutning ved udgangen af 2020 forventes nu børn fra 0-5 år, hvilket er 34 flere end i sidste års prognose - og 391 flere end der bor i Egedal nu. Figuren nedenfor viser, at væksten fortsætter efter Figur 8 Antal 0-5 årige Nye prognose Tidligere prognose I 2028 forventes der børn fra 0-5 år, hvilket er 860 eller 31 % flere end i På dagspasningsområdet er det et bærende budgetprincip, at pengene følger barnet. Det betyder, at budgetterne tilpasses i takt med at børnetallet ændrer sig fra år til år. Opjusteringen af børnetallet indikerer - alt andet lige stigende pres på daginstitutionsområdet. I forbindelse med budgetlægningen for 2018 vil de endelige budgetkorrektioner i forhold til den nye prognose blive beregnet. Efter budgettet er vedtaget, sker der en løbende tilpasning i takt med det faktiske antal børn, der bliver passet årige Ved starten af 2017 var der lige præcis børn i skolealderen fra 6-16 år i Egedal Kommune. Det er 30 færre end forventet i forrige års prognose. Det samlede antal vil i 2028 udgøre 7.281, dvs. 281 flere end nu. Antallet af børn i skolealderen ligger forholdsvis stabilt set over hele prognoseperioden med et snit på børn og en stigning i prognosens sidste år. Der vil således være en stigning i antal skolebørn fra 2019 til I 2018 vil her bo det laveste antal med børn, men der er stadig kun 4 færre end nu. Forventningerne til antal 6-16 årige er blevet opjusteret de senere år som følge af boligindflyt- 11

12 ningen. Væksten ventes særligt i området omkring Bækkegårdskolen og Hampelandskolen ved Egedal By. Figur 9 Antal 6-16 årige Nye prognose Tidligere prognose Budgettet til skoleområdet er også afhængigt af befolkningstallet i aldersklassen. Der bliver med afsæt i befolkningsprognosen udarbejdet en skoleprognose. Denne indgår som input i klassedannelsen for de respektive skoleår. Det er antallet af klasser, som danner grundlaget for budgettet. Når klassedannelsen er på plads, ændres budgettet på området i princippet ikke. Det vil sige, at der ikke bliver oprettet eller sammenlagt klasser, såfremt der flytter børn til eller fra en skole inden for skoleåret. Dette gælder også såfremt klasse-max overskrides årige Primo 2017 boede der unge årige i Egedal Kommune. Det er 140 flere end forventet i forrige prognose. Fra 2017 frem til 2019 forventes der et fald på 92. Der ventes en stigning på 97 fra 2020 frem til Figur 10 Antal årige Nye prognose Tidligere prognose 12

13 25-64 årige Antallet af årige forventes at stige fra i 2017 til personer i Det svarer til en vækst på personer eller 14,1 %. Stignings-takten er jævn over hele perioden. Der vil dog ske en forskydning inden for aldersklassen således, at gennemsnitsalderen stiger. Primo 2017 bor her 65 færre end forventet. Aldersklasse indeholder mange borgere og udgør således i hele prognoseperioden lidt over 50 % af befolkningen. I forhold til den tidligere prognose vil der nu i 2028 være 574 flere i denne aldersklasse. Figur 11 Antal årige Nye prognose Tidligere prognose årige Antallet af årige forventes at vise en faldende tendens fra i 2017 til i 2025, svarende til 939 personer. Herefter sker der igen en stigning. Der er ikke den store afvigelse i forhold til sidste års prognose. Figur 12 Antal årige Nye prognose Tidligere prognose

14 75-84 årige Antallet af årige forventes at stige kraftigt i hele perioden fra i 2017 til personer i Stigningen udgør 56 %. Fra 2026 sker et fald. Gruppen vokser fra at udgøre 5,6 % af befolkningen til 7,7 %. Der er ingen væsentlig afvigelse i forhold til den forrige prognose. Figur 13 Antal årige Nye prognose Tidligere prognose 85+ årige Antallet af borgere på 85 år og derover forventes at stige fra 434 personer i 2017 til i Stigningen udgør 211 %. Figur 14 Antal 85+ årige Nye prognose Tidligere prognose Der har også de i tidligere befolkningsprognoser været indregnet en stor stigning blandt de ældste. Der er således også i budgettet i budgetperioden taget højde herfor. 14

15 VIII. Evaluering af forrige års prognose Tabellen nedenfor viser centrale nøgletal til evaluering af sidste års prognose. Tabel 7 Prognosticerede og realiserede nøgletal 2016 Prognose Realiseret Afvigelse Afvigelse i % Folketal ultimo ,2 Tilflyttere til Egedal ,0 Fraflyttere fra Egedal ,8 Fødsler ,7 Dødsfald ,2 Intern tilflytning til nye boliger ,5 Ekstern tilflytning fra andre kommuner Split-faktor - ekstern tilflytning fra andre kommuner Absolut udtynding i den eksisterende boligmasse Relativ udtynding i den eksisterende boligmasse , , , ,0 Antal ny-opførte boliger ,8 Kommunens folketal ultimo 2016 udgjorde Der har været en tilvækst på 305 indbyggere i løbet af I befolkningsprognosen fra 2016 var folketallet prognosticeret til ultimo 2016, svarende til en vækst på 395. Prognosen skød med andre ord 90 borgere for højt. Der tilflyttede 168 flere borgere end prognosticeret. Samtidig fraflyttede 272 borgere flere end forventet. Afvigelserne viser således, at der er en forøget flytteaktivtet, men dækker også over nytilkomne flygtninge. Flyttedataene viser en ny vækst i tilflytningen fra København og omegnskommunerne. Der blev i 2016 født 400 børn, hvilket er 25 flere end ventet. Stigningen i antal fødsler er ventet og hænger sammen med den større tilflytning samt en lokal øget fertilitet de seneste år (antal fødsler pr kvinder). Den aldersrelaterede dødelighed i Egedal er lav dvs. sandsynligheden for at afgå ved døden i en given alder er mindre end i landet som helhed for alle aldersklasser. I 2016 døde 281, hvilket er 6 flere end ventet. Det var ventet, at 19 % af indflytninger i nyopførte boliger ville ske ved tilflytning fra andre byer. Dette benævnes split-faktoren. Den endte på 45 %. Det betyder at 55 % af indflytningerne i nye boliger var interne flytninger foretaget af Kommunens eksisterende borgere. Det betyder samtidig, at der er frigivet en lidt mindre mængde eksisterende boliger til nye eksterne tilflyttere fra andre kommuner. Til sammenligning udgjorde splitfaktoren 56 % i Begrebet udtynding og fortætning er centrale i en befolkningsprognose. 15

16 Udtynding dækker over at antallet af tilflytninger til nye boliger er større end den samlede befolkningsudvikling, hvilket bevirker, at husstandene i de eksisterende boliger bliver mindre. Fortætning dækker over at antallet af tilflytninger til nye boliger er mindre end den samlede befolkningsudvikling, hvilket indebærer, at de eksisterende husstande blev større. Fortætning kan skyldes, at færre indbyggere end forventet fraflytter kommunen, eller at flere flytter til eksisterende boliger, eller at familier efter en familieforøgelse er blevet boende i stedet for at flytte til nyt/større. Fortætning hænger sammen med flytteaktivitet og er størst i de år, hvor der opføres mindst nyt byggeri. Egedal kommune har i de fleste år oplevet udtynding - dvs. faldende husstandsstørrelser. Udtynding er også den tendens der ventes fremover. Der var i 2016 ventet en fortætning på 2 promille. Året viste imidlertid en udtydning på -2 promille. Det afspejler sig i, at den samlede befolkningstilvækst som nævnt blev lidt mindre end ventet. Det var forventet, at der ville blive indflyttet i 167 nye boliger i Det endte på 164 nye boliger. Fordelingen på typer fremgår nedenfor: Tabel 8 Antal ny-opførte boliger sammenholdt med boligindflytningsplan 2016 Prognose 2016 Realiseret 2016 Nye parcelhuse 8 5 Nye rækkehuse Nye etageboliger Nye ungdomsboliger 0 0 Nye ældreboliger Flygtningebolig-enheder 0 0 Nye boliger i alt Der blev indflyttet i næsten præcis det forventede omfang. Tabellen nedenfor viser det prognosticerede og faktiske folketal ultimo 2016 fordelt på de primære aldersgrupper: Tabel 9 Faktiske folketal og befolkningsprognose 2015 fordelt på aldersgrupper Prognose Realiseret Afvigelse Afvigelse i % 0-5 årige , årige , årige , årige , årige , årige ,7 85+ årige ,0 I alt ,2 Den samlede afvigelse er på 90 personer. Ingen aldersklasser skiller sig særligt ud. 16

17 De 0-5 årige udgjorde ultimo Sidste års prognose forventede Prognosen skød med andre ord 61 for højt. Afvigelsen er lille med under 2,1 %. For de årige skød prognosen 140 for lavt, svarende til 4,0 %. Afvigelsen er lidt støre end sædvanligt. Der er fraflyttet færre end forventet. Skolebørnene udgør en stor aldersklasse. Afvigelsen er på 30 færre børn end de i prognosen. Antallet af 85+årige blev 18 færre end de 452 der var ventet i prognosen. For de øvrige aldersgrupper er afvigelserne marginale. 17

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for perioden 2016 til 2028

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for perioden 2016 til 2028 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2016 til 2028 Vedtaget marts 2016 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose. Den er udarbejdet ved brug af analyseværktøjet

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for perioden 2018 til 2030

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for perioden 2018 til 2030 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2018 til 2030 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose, der følger op på befolkningsudviklingen bl.a. som følge af

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for perioden 2019 til 2031

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for perioden 2019 til 2031 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden til 2031 1 I. Indledning Egedal Kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose, der følger op på befolkningsudviklingen bl.a. som følge af den

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolknings 2014 Prognose Egedal kommune udarbejder hvert år en befolknings som er en fremskrivning af Kommunens befolkningstal frem til 2026. Befolkningsn bruges primært som grundlag for budgetarbejdet

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 Befolkningsprognose 2018 Fredensborg Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Emne: Befolkningsprognose bilag 1

Emne: Befolkningsprognose bilag 1 Emne: Befolkningsprognose 218-232 bilag 1 Dato 13. marts 218 Sagsbehandler Jan Buch Henriksen Direkte telefonnr. 2937 734 Journalnr..1.-P1-1-18 Resume Der forventes en samlet befolkningstilvækst i Vejle

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 Befolkningsprognose 2018 NOTAT 28. februar 2018 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen bygger hovedsageligt på forventninger

Læs mere

Befolkningsprognose 2019

Befolkningsprognose 2019 Befolkningsprognose 2019 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen bygger hovedsageligt på forventninger til antallet

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

NOTAT. Befolkningsprognose 2011

NOTAT. Befolkningsprognose 2011 NOTAT Befolkningsprognose 2011 Befolkningsprognose 2011 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2011 er udarbejdet af Kirsten Mohr med COWIs program Demografix. Boligprogrammet er udarbejdet af Sue

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Ulrik Lejre Larsen Center for Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2032 Budgetkontoret, april Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Hvordan gik det i i Randers Kommune?...3 3. Prognose

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 218-23 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 217... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose for. Furesø Kommune. for perioden

Befolkningsprognose for. Furesø Kommune. for perioden Befolkningsprognose for Furesø Kommune for perioden 2020-2031 Notat vedr. Befolkningsprognosen 2019 for 2020 2031 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2019 for 2020-2031, og indeholder

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2018-2030 MED BOLIGBYGGEPROGRAM Befolkningsprognosen 2018-2030 er udarbejdet af COWI for Køge Kommune, marts 2018. Forsidebillede: Boligudstykning ved Møllebankerne, Borup

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 42 Bilag 1 Forudsætninger 43 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose Haderslev Kommune

Befolkningsprognose Haderslev Kommune Befolkningsprognose Haderslev Kommune 2011-2023 August 2011 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE TØNDER KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE TØNDER KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE TØNDER KOMMUNE 2018-2032 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Befolkningsprognose 2017 afvigelser 4 4 Overordnede forudsætninger 5 5 Beregningsmetode 10 6 Befolkningsprognosens

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE TØNDER KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE TØNDER KOMMUNE +++++++++++++++++ BEFOLKNINGSPROGNOSE TØNDER KOMMUNE 2019-2032 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Befolkningsprognose 2018 afvigelser 4 4 Overordnede forudsætninger 5 5 Beregningsmetode

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

IKAST-BRANDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE

IKAST-BRANDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE IKAST-BRANDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2018-2034 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 1 KONTAKTOPLYSNINGER 5 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2017 16 OPFØLGNING PÅ SIDSTE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE IKAST-BRANDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE IKAST-BRANDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2030 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HADERSLEV KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HADERSLEV KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HADERSLEV KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2019-2032 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2017 16 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 18 DELOMRÅDERNES UDVIKLING 24

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE THISTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE THISTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE THISTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1 INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2019 2030 Indhold PROGNOSENS HOVEDRESULTATER... 3 INDLEDNING OG HOVEDFORUDSÆTNINGER... 7 OMRÅDEINDDELING... 9 BEFOLKNINGSUDVIKLING... 12 TIL- OG FRAFLYTNINGER...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2037 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2017-2037 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2018-2038 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2018-2038 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2019 2031 MED BOLIGBYGGEPROGRAM Befolkningsprognosen 2019-2031 er udarbejdet af COWI for Køge Kommune, marts 2019. Forsidebillede: Forårsdag på legepladsen ved Bregnevej

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2018 til 2028

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2018 til 2028 ØKONOMI Befolkningsprognose til Befolkningsprognose - Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen sammenlignet med nyeste prognose.... 3 Befolkningsudviklingen komponenter.... 4 Udviklingen i aldersgrupperne....

Læs mere

Befolkningsprognose udvikling og boligbyggeprogram. Baggrundsdata

Befolkningsprognose udvikling og boligbyggeprogram. Baggrundsdata Befolkningsprognose 2018-2030 -udvikling og boligbyggeprogram Baggrundsdata Indholdsfortegnelse 1. Befolkningsprognose for 2018-30... 3 2. Befolkningsudvikling i Høje-Taastrup Kommune... 6 2.1 Befolkningsvækst...

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2016 til 2026

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2016 til 2026 ØKONOMI Befolkningsprognose 2016 til 2026 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2016 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....7 Udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for økonomi og personale Finans- og regnskab Journalnr. : Dato... : Skrevet af : stb /3173

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for økonomi og personale Finans- og regnskab Journalnr. : Dato... : Skrevet af : stb /3173 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for økonomi og personale Finans- og regnskab Journalnr. : Dato... : 24.5.2017 Skrevet af : stb /3173 1. Udviklingen i kommunens folketal N O T A T om Befolkningsprognose 2017-2028

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2014

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2014 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2014 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.034 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2014. Det er en stigning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 18 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE 20

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2028 Marts 2016 Dette er befolkningsprognosen 2016-2028 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2017-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 1 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE,

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE, BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE, 2018-2030 BEFOLKNINGSPROGNOSE 1 INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 2 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 3 BAGGRUND 5 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2017 19 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE THISTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE THISTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE THISTED KOMMUNE 2019-2034 BEFOLKNINGSPROGNOSE 1 INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2018 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Boligudbygningsplan & befolkningsprognose 2016

Boligudbygningsplan & befolkningsprognose 2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ & ØKONOMIAFDELINGEN Boligudbygningsplan & befolkningsprognose Grundlag for udarbejdelse af budget - 23. maj SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere