Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej"

Transkript

1 Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15

2 Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology Copenhagen Ringsted Team Arne Jacobsens Allé København S Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 2 of 15

3 Indhold: 1 Indledning Løsning Ny vejbro(1a) eller tunnel(1b) ved forlægning af Bedstedvej mod øst Vejteknik Natur og miljø Ledningsomlægninger Anlægslogistik Areal samt naboforhold Anlægsomkostninger Løsning Ny vejbro for Bedstedvej omtrent samme sted som nuværende bro Vejteknik Natur og miljø Ledningsomlægninger Anlægslogistik Areal samt naboforhold Anlægsomkostninger Løsning Ny vej Kværkebyvejs forlængelse Vejteknik Natur og miljø Ledningsomlægninger Anlægslogistik Areal samt naboforhold Anlægsomkostninger Sammenfatning og anbefaling Indledning I juni 2013 blev der afholdt besigtigelsesforretning for anlæg af København-Ringsted banen på strækningen Sektion Vest Etape 2, beliggende i Ringsted Kommune, hvor ekspropriationskommissionen besigtigede det af Banedanmark fremlagte projekt. Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 3 of 15

4 Ekspropriationskommissionen har i august 2013 fremsendt besigtigelsesprotokol, hvoraf fremgår, at kommissionen ikke kan godkende strækningen st vedr. den foreslåede nye kommunevej Ny Kværkebyvej j, da placering af Ny Kværkebyvej efter kommissionens opfattelse griber urimeligt hårdt ind i de ejendomme, der berøres af forslaget og at anlægget af en ny vej med den foreslåede linjeføring og udformning ikke har en rimelig proportionalitet i forhold til de trafikmængder, der forventes på vejen og de trafiksikkerhedsmæssige hensyn, som vejen angives at skulle varetage. Endvidere fremgår det af den fremsendte protokol, at kommissionen heller ikke finder at den vil kunne godkende den del af VVM-løsningens projektforslag som vedrører tilslutningen til Bedstedvej syd for banen og placeringen af en ny adgangsvej til Bedstedgård 59, da den fremlagte løsning vil have for omfattende konsekvenser for landbrugsejendommen 18i Kværkeby By, Kværkeby. Kommissionen kan derimod tilslutte sig den del af forslaget, der vedrører lukning af Adamshøjvej, da det er kommissionens opfattelse, at årsdøgntrafikken på Adamshøjvej på cirka 200 biler ikke kan begrunde, at der etableres en ny vejbro over banen på dette sted, når der henses til anlægsudgiften hertil. Kommissionen finder dog, at der bør opretholdes én vejforbindelse over eller under jernbanen inden for en rimelig afstand af det sted, hvor Bedstedvej i dag føres over jernbanen. Kommissionen har derfor anmodet Banedanmark om, i samarbejde med Ringsted Kommune, at belyse de tekniske muligheder for at gennemføre én af kommissionens foreslåede alternative løsninger og fremkomme med en vurdering af anlægsudgifterne til de enkelte løsninger. Nærværende notat belyser, som kommissionen anmoder om, de tekniske muligheder for at gennemføre én af de alternative løsninger og fremkomme med en vurdering af anlægsudgifterne til de enkelte løsninger. Kommissionens beslutning fremgår af besigtigelsesprotokollen, jf. bilag 3, s. 581, og i nedenstående er med kursiv markeret et uddrag af protokollen. Vedrørende Kværkebyvejs forlængelse, bemærker kommissionen: I Banedanmarks projektforslag indgår, at Bedstedvej og Adamshøjvej afbrydes, og at de eksisterende vejbroer over banen nedrives og vejdæmninger på begge sider af banen fjernes. I stedet anlægges en ny, cirka 800 m lang vejforbindelse Kværkebyvejs forlængelse beliggende vest for den eksisterende Bedstedvej mellem denne og Køgevej. Den nye vej føres via en ny bro over både den eksisterende og den nye bane. Den nye vej er ønsket af Ringsted Kommune for at forbedre de trafikale og de trafiksikkerhedsmæssige forhold i området. Anlægsudgiften svarer stort set til anlægsudgiften til den i henhold til VVM-redegørelsen projekterede løsning ( VVM-løsningen ), som Banedanmark har redegjort for ved besigtigelsen, hvor både Bedstedvej og Adamshøjvej opretholdes med to nye broer over jernbanen. Årsdøgntrafikken på Adamshøjvej er af Ringsted Kommune opgjort til 194 biler i 2011, mens årsdøgntrafikken på Bedstedvej er opgjort til 360 biler i Opgørelsen er for begge veje baseret på trafiktællinger foretaget i oktober måned Ringsted Kommune forventer, at den nye vej vil få en årsdøgntrafik marginalt højere end den eksisterende Bedstedvej, idet det vurderes, at hovedparten af den trafik, der i dag benytter Adamshøjvej, fremover vil benytte Østre Ringvej som forbindelsesvej til Køgevej. Det er oplyst, at Ringsted Byråd den 25. juni 2013 har godkendt lukningen af Adamshøjvej og forlægningen af Bedstedvej (Kværkebyvejs forlængelse). Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 4 of 15

5 Ekspropriationskommissionen kan på baggrund af besigtigelsen og de fremkomne bemærkninger fra borgerne i området ikke godkende det af Banedanmark fremlagte projektforslag for så vidt angår skærende veje mellem banens st og st Det er kommissionens opfattelse, at projektforslaget, som det ligger, griber urimeligt hårdt ind i de ejendomme, der berøres af forslaget, herunder tre landbrugsejendomme, og at anlægget af en ny vej med den foreslåede lineføring og udformning ikke har en rimelig proportionalitet i forhold til de trafikmængder, der forventes på vejen og de trafiksikkerhedsmæssige hensyn, som vejen angives at skulle varetage. Kommissionen kan tilslutte sig den del af forslaget, der vedrører lukning af Adamshøjvej ved banen og fjernelse af de eksisterende vejdæmninger på begge sider af den nuværende vejbro over banen. Efter kommissionens opfattelse kan årsdøgntrafikken på Adamshøjvej på cirka 200 biler ikke begrunde, at der etableres en ny vejbro over banen på dette sted, når henses til anlægsudgiften hertil. Kommissionen finder videre, at der bør opretholdes én vejforbindelse over eller under jernbanen inden for en rimelig afstand af det sted, hvor Bedstedvej i dag føres over jernbanen. Kommissionen anmoder Banedanmark om, i samarbejde med Ringsted Kommune, at belyse de tekniske muligheder for at gennemføre én af følgende alternative løsninger og fremkomme med en vurdering af anlægsudgifterne til de enkelte løsninger: o Løsning 1: Ejendommen Køgevej 166, der ejes af Banedanmark, nedrives. Bedstedvej forlægges mod øst og føres i tunnel under jernbanen eller på bro over jernbanen i et skæringspunkt, der ligger omtrent i forlængelsen af adgangsvejen til ejendommen Køgevej 166 og den eksisterende adgangsvej til Bedstedgård syd for banen. o Løsning 2: Den eksisterende vejbro for Bedstedvej over jernbanen nedrives, og der etableres en ny vejbro over den eksisterende og den nye jernbane på omtrent samme sted som den nuværende bro. Det bemærkes vedrørende løsningen, at kommissionen ikke på det foreliggende grundlag kan godkende den del af VVM-løsningen, som vedrører tilslutningen til Bedstedvej, syd for jernbanen, og placeringen af en ny adgangsvej til Bedstedgård af hensyn til konsekvenserne for landbrugsejendommen matr.nr. 18i Kværkeby By, Kværkeby. o Løsning 3: Der anlægges en ny vej Kværkebyvejs forlængelse der syd for banen forløber fra Bedstedvej over matr.nr. 2ar Bedsted Overdrev, Kværkeby, langs skellet mod matr.nr. 2b Bedsted Overdrev, Kværkeby, og med tilslutning til Køgevej cirka 100 m længere mod vest end i det fremlagte forslag, omtrent i det punkt, hvor skellet mellem matr.nr. 15a Kværkeby By, Kværkeby, og matr.nr. 36g Kværkeby By, Kværkeby, rammer Køgevej. Der vil senere skulle afholdes en ny besigtigelsesforretning vedrørende denne del af projektet. Banedanmark har, efter protokollen blev offentliggjort, på informationsmøde for berørte lodsejere og borgere torsdag den 5. september 2013 i Ringsted præsenteret de af kommissionens foreslåede alternative løsningsmuligheder. Formålet med mødet var udover Banedanmarks information om kommissionens beslutning, at få bemærkninger fra berørte lodsejere og områdets beboere om hvilke elementer der bør indgå i løsningen. Der deltog omkring 60 beboere og lodsejere, herunder enkelte kommunale politikere og embedsmænd samt den lokale presse. Efter Banedanmarks omfattelse var der en god dialog på mødet, hvor der fremkom mange bemærkninger og løsningsmuligheder. Dialogen viste, at der næppe er én løsning der tilgodeser alles interesser, men at forhold som trafiksikkerhed for biler og cyklister samt mindst mulige gener for de berørte naboer ikke overraskende var vigtige kriterier for valg af placering af den nye vej. I bilag 2 er vedlagt uddrag af et af Banedanmark udarbejdet referat fra mødet, hvor bemærkningerne fremgår, men navne, adresser og svar er udeladt. Bilaget er vedlagt for at give et indtryk af de reaktioner der var på mødet. Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 5 of 15

6 Banedanmark fremlagde på mødet, at der inden den nye besigtigelsesforretning, der forventes afholdt i december 2013, vil blive afholdt et offentligt møde, hvor Banedanmark præsenterer den løsning der vil blive fremlagt ved besigtigelsen. Kommentarerne på mødet og belutningerne i besigtigelsesprotokollen er udgangspunktet for udarbejdelse af nærværende notat. Deruover er der udarbejdet og vedlagt en trafikrevision for de alternative løsninger samt vedlagt trafiktællingen for Adamshøjvej fra 2011, da lukningen af denne ligeledes var et emne der flere gange blev nævnt på informationsmødet. I Nedenstående beskrives de enkelte løsningsmuligheder i afsnit 2, 3 og 4, hvorefter følger en sammenfatning og indstilling i afsnit 5. 2 Løsning Ny vejbro(1a) eller tunnel(1b) ved forlægning af Bedstedvej mod øst Vejteknik Ejendommen Køgevej 166, der ejes af Banedanmark, nedrives. Bedstedvej forlægges mod øst og føres i tunnel under jernbanen eller på bro over jernbanen i et skæringspunkt, der ligger omtrent i forlængelse af adgangsvejen til ejendommen Køgevej 166 og den eksisterende adgangsvej til Bedstedgård syd for banen. Der henvises til tegingsbilag, der viser vejforløb og tværsnit for henholdsvis løsning 1A og 1B. 1A: Vejen forlægges mod øst, hæves og føres på ny bro over eksisterende og ny bane. Eksisterende vejbro over banen nedrives og dæmninger fjernes. Ved Køgevej bevares eksisterende Bedstedvej i en udstrækning, der sikrer adgangsforholdene til ejendommene Køgevej 156 og 158. Den nye vej dimensioneres for en hastighed på 50 km/t i henhold til vejregler for åbent land. Dette svarer ikke til tilladt hastighed på strækningen som er 80 km/t. Den nye vej retableres med et tværsnit bestående af 6,0 m asfalteret kørebane, jf. anbefalingen herom i trafiksikkerhedsrevisionen bilag 1, og 1,5 m yderrabatter, Vejbroen over eksisterende og ny bane udføres med et tværprofil bestående af 6,00 m kørebane og afstand mellem kørebanekant og forkant brorækværk på 1,50 m i vejens vestlige side og 0,5 m i vejens østlige side, i alt en bredde på 8,0 m mellem forkant af broautoværn. Stigninger ca. 60 på nordsiden mod Køgevej og ca. 40 på sydsiden. De vejledende vejregler anbefaler en maximal stigning på 40 for cyklister over en strækning på 200 m og 60 som absolut maksimum for vejtrafik. I vejens vestlige side retableres adgang til ejendommen Bedstedvej nr. 6. I vejens østlige side forlægges adgangsvej til Bedstedvej nr. 59 mod syd langs fod af ny dæmning. Adgangsvejene udføres med et tværsnit bestående af 3,5 m grusbelagt kørebane og 1,0 m yderrabatter. Brokonstruktionen foreslås udført som en rammebro i beton støbt på stedet. Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 6 of 15

7 Trafiksikkerhedsmæssigt frarådes det, jf. bilag 1, at indrette vejen som skitseret i løsning 1A. Begrundelsen er fortrinsvis, at den kan give anledning til optisk ledning for bilister kørende i sydlig retning, da vejen hen over jernbanen visuelt fortsætter ligeud på grund af den eksisterende vej til Bedstedgård. Hertil kommer at længdegradienten på 60 over en strækning på ca. 160 m for cyklister medfører en øget risiko i forhold til trafiksikkerheden ned mod Køgevej. 1B: Vejen forlægges mod øst, sænkes og føres i tunnel under eksisterende og ny bane. Eksisterende vejbro over banen nedrives og dæmninger fjernes. Ved Køgevej bevares eksisterende Bedstedvej i en udstrækning, der sikrer adgangsforhold til ejendommene Køgevej 156 og 158. Vejen dimensioneres for en hastighed på 50 km/t i henhold til vejregler for åbent land. Dette svarer ikke til tilladt hastighed på strækningen som er 80 km/t Vejen retableres med et tværsnit bestående af 6,0 m asfalteret kørebane, jf. bilag 1, langs vejens vestlige side 1,50 m yderrabat og 1,5 m trug og langs vejens østlige side 0,50 m yderrabat og 1,5 m trug. Tunnel under eksisterende og ny bane udføres med et tværprofil bestående af 6,00 m kørebane og afstand mellem kørebanekant og forkant brorækværk på 1,50 m i vejens vestlige side og 0,5 m i vejens østlige side, i alt en bredde på 8,0 m mellem tunnelvægge. Frihøjde under banen bliver 4,63 m, hvilket er tilsvarende frihøjden ved motorveje m.v. Stigninger ca. 10 på nordsiden mod Køgevejog ca. 50 mod syd. De vejledende vejregler anbefaler en maximal stigning på 40 for cyklister over en strækning på 200 m og 60 som absolut maksimum for vejtrafik. I vejens vestlige side retableres adgang til ejendommen Bedstedvej nr. 6. I vejens østlige side forlægges adgangsvej til Bedstedvej nr. 59 mod syd langs kant af ny udgravning. Adgangsvejene udføres med et tværsnit bestående af 3,5 m grusbelagt kørebane og 1,0 m yderrabatter. Tunnelkonstruktionen foreslås udført som en rammebro i beton støbt på stedet. Trafiksikkerhedsmæssigt er løsningen problematisk, jf. bilag 1, på grund af utilstrækkelig mødesigt i kurvens inderside. Mødesigt kan dog sikres ved en udvidelse af rabatarealet med m i indersiden af kurven, hvilket er teknisk muligt, men dette kræver et større arealbehov i kurven samt fordyrende udgifter til jordarbejder. Banedanmark har derfor valgt ikke at tilrette projektet efter trafiksikkerhedsrevisionen omkring disse forhold. Omkring de geotekniske forhold er det vurderet, udfra én boring udført i området samt informationer fra jordartskort, at jordbundsforholdene består af moræneler under ca. 0,3 m muld. Grundvandsspejlet (GVS) forventes at ligge i kote + 26,8m, dvs. ca. 7m under terræn. Ved etablering af tunnel må det derfor forventes, at der skal etableres en pumpe således det sikres, at vejanlægget holdes tørt under normale forhold. Da Bedstedvej er en kommunevej, skal pumpen vedligeholdes af Ringsted Kommune. Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 7 of 15

8 2.1.2 Natur og miljø Løsninger 1A og 1B kræver begge indgreb i skovareal beliggende indenfor skovbyggelinjen. Banedanmark skal derfor have en udtalelse efter naturbeskyttelsesloven 17 fra Ringsted Kommune. De træer, der skal fældes, er vurderet at være flagermusegnet, hvilket gør, at de kun må fældes i perioden september til oktober. Banedanmark skal desuden fra Ringsted Kommune have en udtalelse fra museumsloven 29 på grund af et eksisterende dige som gennemskæres i området. For begge løsninger gælder endvidere, at et eksisterende vandhul beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3 skal nedlægges, hvorfor Banedanmark ligeledes skal have en udtalelse herom fra Ringsted Kommune. Det beskyttede vandhul skal efter gældende praksis erstattes med to nye vandhuller, hvilket der forventes at kunne erhverves areal til via frivillige aftaler. Banedanmark forventer ikke, at ovenstående udtalelser m.v. vil give anledning til forhold der kan have betydning for løsningens gennemførelse. Ved løsning 1A vil den den nye Bedstedvej blive forsynet med ledelinjer, dvs. 3 5 rækket levende hegn, og tilsvarende vil løsning 1B blive forsynet med ledelinjer, dog med lavere beplantning (buske), så flagermus ledes under banen Ledningsomlægninger 1A: Der er et fiberkabel (SEAS-NVE), der ligger i eksisterende Bedstedvej. Dette kabel skal respekteres, men skal sandsynligvis ikke omlægges. Det samme gælder to teleledninger (TDC), dels et der ligger i Bedstedvej og dels et der ligger nord for ejendommen Køgevej B: Til forskel fra løsning 1A vil man her blive nødt til at håndtere og omlægge et fiberkabel og to teleledninger. Det er de samme ledninger, som er beskrevet ovenfor Anlægslogistik Trafikken opretholdes på Bedstedvej medens ny bro eller tunnel udføres. Endelige vilkår, herunder evt. omkørselsruter aftales med Ringsted Kommune forinden udbud af anlægsarbejdet Areal samt naboforhold Arealindgrebet er stort set det samme for løsning 1A og 1B. Linjeføringen medfører, at ejendommen Køgevej 166, der tidligere er erhvervet ved totalekspropriation af Banedanmark, skal nedrives og ikke kan sælges som beboelsesejendom efter anlægges færdiggørelse. Ejendommen er lige nu udlejet midlertidigt af Banedanmark til privat beboelse. Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 8 of 15

9 Derudover vil forlægningen af Bedstedvej betyde, at landbrugsejendommen matr.nre. 1am og 1b, Kværkeby By, Kværkeby nord for banen vil blive berørt af anlægsprojektet, uden at det dog gennemskærer landbrugsarealerne, da traceet følger den eksisterende vej. Den berørte ejer har været indkaldt til besigtigelsesforretningen i juni 2013, da anlægsprojektet i forvejen medfører, at en del af ejendommen skal benyttes til arbejdsareal. Tilsvarende er gældende for matr.nr. 1g, Kværkeby By, Kværkeby, der ejes af samme ejer som 18a, smst., hvor Bedstedvej i dag er beliggende. For denne ejendom betyder forlægningen af Bedstedvej den landbrugsmæssige fordel, at ejendommen ikke længere er gennemskåret af vej og dæmning. Ved Bedstedvej syd for banen berører linjeføringen ikke ejendommene matr.nr. 18d, Kværkeby By, Kværkeby og for 18i, smst., medfører det et større arealindgreb end den eksisterende vej, da adgangsvejen til Bedstedgård flyttes mod syd langs den nye Bedstedvej Anlægsomkostninger Ved anlægsomkostningen skal der tages forbehold for, at beregninger er udarbejdet ud fra skitseforslag og at der ved den videre detailprojektering kan komme uforudsete besparelser og fordyrelser. I de økonomiske overslag er ikke medregnet diverse usikkerheder og reserver. Anlægsomkostninger er inkl. forventede udgifter til ekspropriationserstatninger m.v. For løsning 1A er omkostningen vurderet til ca. 15,9 mio. kr. For løsning 1B er omkostningen vurderet til ca. 20,9 mio. kr. Heri er dog ikke medregnet udgifter i forhold til sikring af jernbanesikkerheden i forbindelse med anlæg af tunnel under eksisterende bane, samt de økonomiske udgifter til forventet lukning af den eksisterende bane i en kortere periode under anlægsarbejderne. 3 Løsning Ny vejbro for Bedstedvej omtrent samme sted som nuværende bro Den eksisterende vejbro for Bedstedvej over jernbanen nedrives, og der etableres en ny vejbro over den eksisterende og den nye jernbane på omtrent samme sted som den nuværende bro. Det bemærkes vedrørende løsningen, at kommissionen ikke på det foreliggende grundlag kan godkende den del af VVM-løsningen, som vedrører tilslutningen til Bedstedvej, syd for jernbanen, og placeringen af en ny adgangsvej til Bedstedgård af hensyn til konsekvenserne for landbrugsejendommen matr.nr. 18i Kværkeby By, Kværkeby. Banedanmark har efter nøje overvejelser, bl.a. ud fra bemærkningerne på informationsmødet og trafiksikkerhedsrevisionen, valgt, at løsning 2 udføres mest Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 9 of 15

10 3.1.1 Vejteknik hensigtmæssigt som den oprindeligt fremlagte VVM løsning og den med Ringsted Kommune tidligere aftalte løsning for Bedstedvej. Løsningen svarer til den alternativt fremlagte løsning ved besigtigelse, dog med mindre arealindgreb på naboarealerne. Fordelen ved denne løsning fremfor at følge eksisterende tracé er, at trafiksikkerheden forbedres med bedre oversigt over broen og ved Køgevej samt at Bedstedvej kun skal lukkes i en kortere periode, da broen kan anlægges mens der er trafik på eksisterende Bedstedvej. Der henvises til tegingsbilag, der viser vejforløb og tværsnit. Vejen hæves og føres på ny bro over eksisterende og ny bane tæt på eksisterende tracé med ny tilslutning til Køgevej ca. 60 m øst for eksisterende tilslutning. Eksisterende vejbro over banen nedrives. Vejen dimensioneres for en hastighed på 50 km/t i henhold til vejregler for åbent land. Dette svarer ikke til tilladt hastighed på strækningen som er 80 km/t. Vejen retableres med et tværsnit bestående af 6,0 m asfalteret kørebane og 1,50 m yderrabatter. På strækning med autoværn udvides rabatter med et autoværnstillæg på 1,0 m. Vejbroen over eksisterende og ny bane udføres med et tværprofil bestående af 6,00 m kørebane og afstand mellem kørebanekant og forkant brorækværk på 1,50 m i vejens vestlige side og 0,5 m i vejens østlige side, i alt en bredde på 8,0 m mellem forkant af broautoværn. Stigninger ca. 40 på begge sider af broen. De vejledende vejregler anbefaler en maximal stigning på 40 for cyklister over en strækning på 200 m og 60 som absolut maksimum for vejtrafik. I vejens vestlige side retableres adgang til ejendommen Bedstedvej nr. 6. I vejens østlige side forlægges adgangsvej til Bedstedgård, Bedstedvej nr. 57 mod syd langs fod af ny dæmning. Adgangsvejene udføres med et tværsnit bestående af 3,5 m grusbelagt kørebane og 1,0 m yderrabatter. Brokonstruktionen foreslås udført som en rammebro i beton støbt på stedet. Trafiksikkerhedsmæssigt er det linjeføringen i eksisterende tracé, der er undersøgt i trafiksikkerhedsrevisionen, hvor det anbefales at ændre linjeføringen således, at der skabes bedre oversigt og et mere retlinet vejforløb over jernbanen. Dette er gjort ved at ændre linjeføringen fra eksisterende tracé til den valgte for løsning 2. Derudover vil der i nødvendigt omfang blive pålagt oversigtsservitut, så oversigten optimeres i kurver og kryds Natur og miljø Vejforløbet kræver indgreb i skovareal beliggende indenfor skovbyggelinjen. Banedanmark skal derfor have en udtalelse efter naturbeskyttelsesloven 17 fra Ringsted Kommune. De træer, der skal fældes, er vurderet at være flagermusegnet, hvilket gør, at de kun må fældes i perioden september til oktober. Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 10 of 15

11 Banedanmark skal desuden fra Ringsted Kommune have en udtalelse fra museumsloven 29 på grund af et eksisterende dige som gennemskæres i området. Banedanmark forventer ikke, at ovenstående udtalelser m.v. vil give anledning til forhold der kan have betydning for løsningens gennemførelse. Bedstedvej vil blive forsynet med ledelinjer, dvs. 3 5 rækket levende hegn Ledningsomlægninger Ved denne løsning vil det være nødvendigt at omlægge to teleledninger (TDC og Ringsted Kommune), som nu ligger i forbindelse med den eksisterende Bedstedvej. Der er desuden et fiberkabel og et telekabel, der skal respekteres, men ikke omlægges Anlægslogistik Trafikken opretholdes på Bedstedvej medens ny bro og vejdæmning mellem Køgevej og jernbane udføres. Bedstedvej lukkes i en kortere periode, hvor etablering af vejdæmning syd for banen kolliderer med eksisterende vejforløb. Eksisterende bro nedrives. Endelige vilkår, herunder evt. omkørselsruter aftales med Ringsted Kommune forinden udbud af anlægsarbejdet Areal samt naboforhold Linjeføringen er tilsvarende det af Banedanmark ved besigtigelsen fremviste VVM projekt for Bedstedvej, med den ændring, at ejendommene matr.nr. 18d og 18e, Kværkeby By, Kværkeby ikke berøres arealmæssigt og for 18i smst. medfører det et mindre arealindgreb end tidligere, da adgangsvejen til Bedstedgård flyttes til langs den nye Bedstedvej og følger den eksisterende adgangsvej. For landbrugsejendommen matr.nr. 18a, Kværkeby By, Kværkeby, betyder forslaget, at Bedstedvej forlægges mod øst til en placering længere væk fra ejendommens beboelsesbygninger end den eksisterende beliggenhed Anlægsomkostninger Ved anlægsomkostningen skal der tages forbehold for, at beregninger er udarbejdet ud fra skitseforslag og at der ved den videre detailprojektering kan komme uforudsete besparelser og fordyrelser. I de økonomiske overslag er ikke medregnet diverse usikkerheder og reserver. Anlægsomkostninger er inkl. forventede udgifter til ekspropriationserstatninger m.v. For løsning 2 er omkostningen vurderet til ca. 14,3 mio. kr. Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 11 of 15

12 4 Løsning Ny vej Kværkebyvejs forlængelse Vejteknik Der anlægges en ny vej Kværkebyvejs forlængelse der syd for banen forløber fra Bedstedvej over matr.nr. 2ar Bedsted Overdrev, Kværkeby, langs skellet mod matr.nr. 2b Bedsted Overdrev, Kværkeby, og med tilslutning til Køgevej cirka 100 m længere mod vest end i det fremlagte forslag, omtrent i det punkt, hvor skellet mellem matr.nr. 15a Kværkeby By, Kværkeby, og matr.nr. 36g Kværkeby By, Kværkeby, rammer Køgevej. Der henvises til tegingsbilag, der viser vejforløb og tværsnit. Overføring af Bedstedvej forlægges ca. 930 m mod vest, og føres på en ny bro over både den eksisterende jernbane og den nye bane, idet der udføres en ny vejforbindelse mellem Bedstedvej og Køgevej, der får en længde på ca.1 km. Denne overføring erstatter såvel den eksisterende overføring af Bedstedvej, som den eksisterende overføring af Adamshøjvej i St Begge jernbanens eksisterende vejbroer over banen nedrives og vejdæmninger fjernes på begge sider af banen ved nærmeste tilslutning. Den nye vejforbindelse etableres med et tværsnit bestående af 6 m asfalteret kørebane, 1,5 m rabatter og et autoværnstillæg på 1,0 m. Vejbroen over eksisterende og ny bane udføres med et tværprofil bestående af 6,00 m og 1,0 m rabatter, i alt 8,0 m mellem autoværn. Stigninger ca. 40 på nord for banen og ca. X40 syd for banen. De vejledende vejregler anbefaler en maksimal stigning på 40 for cyklister over en strækning på 200 m og 60 som absolut maksimum for vejtrafik. Brokonstruktionen foreslås udført som en rammebro i beton støbt på stedet. Trafiksikkerhedsmæssigt er det en anden linjeføring, end den der er udarbejdet trafikrevision på, der er valgt. Trafiksikkerhedsrevisionen anbefaler at etablere et T- kryds, hvor Bedstedvej krydser Ny Kværkebyvej, jf. bilag 1, hvilket løsningsforslaget efterfølgende er indrettet efter. Begrundelsen er ligeledes, at etablering af T-kryds giver mindre naboretlige gener. Derudover er den skærende vej ført over jernbanen i en lille vertikalkurve og på den ene side efterfulgt af en skarp horisontalkurve. Dette afhjælpes ved at stigningen til broen etableres mindre end forudsætningen var ved trafiksikkerhedsrevisionen. Denne kan udføres uden væsentligt større arealforbrug og jordarbejder, og det skitserede projekt er derfor tilrettet herefter Natur og miljø Vejforløbet kræver indgreb i fredskovsareal beliggende indenfor skovbyggelinjen. Banedanmark skal derfor have en udtalelse efter naturbeskyttelsesloven 17 fra Ringsted Kommune samt dispensation fra skovloven til fældning med et sandsynligt vilkår om, at der skal etableres ny fredskov i forholdet 1:2. Hele skovarealet skal nedlægges, da resterende skovareal er for småt til at opfylde minimumsstørrelse for fredskov. Skovarealet er i øvrigt beliggende på matrikulært baneareal. Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 12 of 15

13 De træer, der skal fældes, er vurderet at være flagermusegnet, hvilket gør, at de kun må fældes i perioden september til oktober. Et via naturbeskyttelseslovens 3 beskyttet vandhul isoleres nord for vejen, hvori bilag IV-arter er lokaliseret. Behov for kompensation for bilag IV-arter skal derfor overvejes. Alternativt etableres afværgeforanstaltninger i form af erstatningsvandhuller, paddehegn og paddepassage. Banedanmark skal desuden fra Ringsted Kommune have en udtalelse fra museumsloven 29 på grund af et eksisterende dige som gennemskæres. Banedanmark forventer ikke, at ovenstående udtalelser m.v. vil give anledning til forhold der kan have betydning for løsningens eventuelle gennemførelse. Kværkebyvejs forlængelse forsynes med ledelinjer, dvs. 3 5 rækket levende hegn Ledningsomlægninger Der skal sandsynligvis omlægges en mindre elledning (0,4 kv), da vejen fra omkring til sænkes i forhold til terræn. Udover det er der el- og teleledninger (SEAS-NVE og TDC), som skal respekteres, men ikke omlægges. Alle berørte elledninger er 0,4 kv Anlægslogistik Trafikken opretholdes på Bedstedvej og Adamshøjvej, medens den nye vejforbindelse etableres. Endelige vilkår, herunder omkørselsruter aftales med Ringsted Kommune forinden udbud af anlægsarbejdet Areal samt naboforhold Løsning 3 medfører indgreb på landbrugsarealerne matr.nr. 2ar og 2b, Bedsted Overdrev, Kværkeby, hvilket ved besigtigelsen blev tilkendegivet at kunne accepteres af ejerne. Forslaget følger dog ikke præcist den ved besigtigelsen foreslåede placering langs eksisterende skel mellem matr.nre. 2ar og 2b Bedsted Overdrev, Kværkeby, da dette vil medføre mere skarpe kurver i svingene. Derudover vil der ske indgreb i de 3 landbrugsejendommene matr.nre. 27a, 37a, 96, 15b, 15a og 36g Kværkeby By, Kværkeby. De landbrugsmæssige gener kan mindskes ved gennemførelse af jordfordeling og/eller anlæg af markoverkørsler mellem arealerne Anlægsomkostninger Ved anlægsomkostningen skal der tages forbehold for, at beregninger er udarbejdet ud fra skitseforslag og at der ved den videre detailprojektering kan komme uforudsete besparelser og fordyrelser. I de økonomiske overslag er ikke medregnet diverse usikkerheder og reserver. Anlægsomkostninger er inkl. forventede udgifter til ekspropriationserstatninger m.v. For løsning 3 er omkostningen vurderet til ca. 23,2 mio. kr. Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 13 of 15

14 5 Sammenfatning og anbefaling Banedanmark vil i nedenstående samlet vurdere løsningsmulighederne og komme med en anbefaling til løsning set i forhold til beslutningerne jf. besigtigelsesprotokollen, trafiksikkerhedsrevisionen, bemærkningerne på borgermødet samt de tekniske og økonomiske vurderinger. Det skal bemærkes, at Ringsted Kommune på udvalgsmøde den 16. september 2013 af Banedanmark har fået præsenteret løsningerne og at Ringsted Kommune forventer at komme med en anbefaling og indstilling den 24. september Banedanmark vil ud fra en samlet vurdering som 1. prioritering anbefale at arbejde videre med løsningsforslag 2, som er en tilpasset og revideret udgave af den alternative løsning Banedanmark fremlagde ved besigtigelsesforretningen og som tidligere teknisk set er godkendt af Ringsted Kommune som vejmyndighed. Begrundelsen for 1. prioriteringen til løsning 2 er følgende: Arealerhvervelsen er begrænset, da vejforløbet stort set følger eksisterende Bedstedvej. Nabogenerne for berørte lodsejere og øvrige beboere på Bedstedvej vurderes samlet ikke at være større end ved eksisterende Bedstedvej. I forhold til eksisterende Bedsted er trafiksikkerheden forbedret, ved at oversigten i kurven syd for broen er forbedret med en større kurve end ved eksisterende vej, krydset ved Køgevej flyttes til en placering med bedre oversigtsforhold og der pålægges i nødvendigt omfang oversigtsservitutter for at sikre optimale oversigtsforhold. Broen bliver bredere end eksisterende Bedstedvej, herunder bredere rabatter der ved trafikfarlige situationer kan benyttes af de bløde trafikanter. Trafikken kan opretholdes i stort set hele broens anlægsperiode. Anlægsomkostningerne viser at det er den billigste løsning. Banedanmark vil som 2. prioritering anbefale løsningsforslag 3, som er en tilpasset løsning af det på besigtigelsen fremlagte projekt, der var blevet anbefalet af Ringsted Kommune. Begrundelsen for 2. prioriteringen for løsning 3 er følgende: Arealerhvervelsen og de naboretlige gener formindskes væsentligt i forhold til det fremlagte ved besigtigelse. Da eksisterende Bedstedvej fjernes på begge sider af banen vil de pågældende landbrugsejendomme få mindre defigurerede landbrugsarealer end i dag. Ved besigtigelsen tilkendegav de berørte lodsejere ved Bedstedvej, at denne løsningsmulighed kunne accepteres. Ringsted Kommune bevarer konceptet fra den oprindelig fremlagte Ny Kværkebyvej med en ny vej over banen mod Kværkeby, men dog dimensioneret til mindre hastigheder (50 km/t) og T-kryds. Anlægsomkostningerne viser at det er den dyreste løsning. Banedanmark vil som 3. prioritet anbefale løsning 1B og som 4. prioritet løsning 1A, men generelt vil Banedanmark fraråde at indrette Bedstedvej efter disse løsninger. Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 14 of 15

15 Begrundelsen er fortrinsvis trafiksikkerheden, hvor 1A direkte frarådes som følge af de problemstillinger indretningen af vejen har, og løsning 1B kræver at der indrettes væsentlig større oversigt i inderkurven. Arealerhvervelsesmæssigt kræver begge løsninger at eksisterende beboelsesejendom, der ejes og tidligere er totaleksproprieret af Banedanmark, nedrives og derved ikke efter anlæggets færdiggørelse kan sælges. Derudover medfører løsningen arealmæssigt mindre defigurerede arealer end i dag, men for de øvrige lodsejere vil generne fra Bedstedvej være stort set tilsvarende som forholdene er i dag. Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 15 of 15

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Banedanmark Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Trafiksikkerhedsrevision trin 2 version 2 Udgivelsesdato : September 2013 Projekt : 22.4008.01 Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende Bedstedvej

Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende Bedstedvej Bygge- og Planafdelingen 08-10 -2013 Dir. telefon Sag: 12/5613 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Rønnedevej 9 4100 Ringsted Tlf. 5762 6262 Fax 5762 6315 Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende

Læs mere

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune Banedanmark : Den nye bane København Ringsted Notat: Vedr. skærende veje og stier i Version: 1 Udarbejdet af: Banedanmark Dato: 9.januar 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Omlægning af veje og stier...

Læs mere

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Sagsnr: 12/23574 Dato: 16. august 2013 Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Baggrund Nærværende samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

DOM. Afsagt den 22. januar 2016 i sag nr. BS 1A-1088/2014: af dommerne Tove Horsager, Ole Stryhn og Anders Herping Nielsen.

DOM. Afsagt den 22. januar 2016 i sag nr. BS 1A-1088/2014: af dommerne Tove Horsager, Ole Stryhn og Anders Herping Nielsen. RETTEN I ROSKILDE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 22. januar 2016 i sag nr. BS 1A-1088/2014: af dommerne Tove Horsager, Ole Stryhn og Anders Herping Nielsen. Ringsted Kommune Rønnedevej 9 4100 Ringsted

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse 26. juni 2017 Kolding Herreds Landbrugsforening Emner vi behandler i aften Generel præsentation af projektet og VVM-processen Erfaringer fra andre

Læs mere

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Erstatningsanlæg i Svenstrup - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Opgradering Hobro-Aalborg April 2011 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-087-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011 Til Rudersdal Kommune, Byplan Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 ANSØGNING OM LANDZONE- TILLADELSE TIL ETABLERING AF REGNVANDSBASSINER, ERSTATNINGSVANDHULLER OG ARBEJDSPLADSER SAMT ANSØGNING OM DISPENSA-

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby

Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby Park og Trafik Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Ref.: Magnus Vilstrup Andersen Direkte

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Borgmester John Schmidt Andersen Frederikssund Kommune Aftenens ordstyrer Trine Sick Erik Stoklund Larsen

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø. Version: 1.0

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø.  Version: 1.0 Tender Package 3 - Scope of Work Scope of Work Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/københavn-ringsted Version: 1.0 Scope of Work Indhold Side 1 Indledning 4 2

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Ellidshøj 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Erstatningsnatur i kommunerne hvordan håndterer vi det i sagsbehandlingen.

Erstatningsnatur i kommunerne hvordan håndterer vi det i sagsbehandlingen. Erstatningsnatur i kommunerne hvordan håndterer vi det i sagsbehandlingen Kort om Silkeborgmotorvejen Ca. 24 km i Silkeborg Kommune Ca. 22 beskyttede naturområder ( 3) berøres Ca. 20 ha. erstatningsnatur

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03958-25 Side 1/7 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Afgørelse af klage over ekspropriation til cykelsti

Afgørelse af klage over ekspropriation til cykelsti Dato 10. november 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/08278-16 Side 1/7 Afgørelse af klage over ekspropriation til cykelsti Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. 1 Generelle forudsætninger for skitseprojektet. Skitseprojektet omfatter følgende ydelser:

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. 1 Generelle forudsætninger for skitseprojektet. Skitseprojektet omfatter følgende ydelser: Memo Titel Forudsætningsnotat Dato 9 marts 2009 Til Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Peter Raaschou COWI A/S Nørretorv 14 DK-4100 Ringsted Denmark Tel +45 45 97 19 00 Fax +45 45 97

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

2-1 vej langs Præstø Fjord

2-1 vej langs Præstø Fjord 2-1 vej langs Præstø Fjord Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning Teknisk notat Udarbejdet af: Rikke Hougaard Sørensen Kontrolleret af: Karsten Melson Godkendt af: Karsten Melson Dato: 8.8.2014

Læs mere

Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape

Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape Projektforslag Januar 2016 Udgivelsesdato : Januar 2016 Vores reference : 14.8400.38 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved.

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. På mødet den 10. juni 2013 behandlede Teknik- & Miljøudvalget sagen

Læs mere

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Den nye bane København Ringsted Notat vedr. økonomiske konsekvenser ved en forøget frihøjde for Køgevej Dato: 15.februar 2013 Versionshistorie 1 Ver. nr.

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008.

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Ishøj Kommune MODULVOGNTOG Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Trafiksikkerhedsrevision 29. maj 2009 1.

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling.

Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling. Punkt 18. Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling. Etape 1. 2014-7290. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

Udskrift af Bro over Grenåbanen. Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen.

Udskrift af Bro over Grenåbanen. Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen. Side 1 af 7 Bro over Grenåbanen Ombygning af skæringen mellem Grenåvej og Grenåbanen Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen. Jernbaneskæringen Trafikstyrelsen

Læs mere

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Arealanalyse. Rapport

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Arealanalyse. Rapport Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Arealanalyse Rapport 511-2014 Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Arealanalyse Rapport 511 Dato: September 2014 Oplag: 50 Tryk: Vejdirektoratet Grundkort: Copyright Geodatastyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Der er ønsket belyst hvorledes adgangsvej til byggemodningen Tommerup Vest kan etableres fra Vestervangen. Se figur 1.

Der er ønsket belyst hvorledes adgangsvej til byggemodningen Tommerup Vest kan etableres fra Vestervangen. Se figur 1. NOTAT Projekt Adgangsvej til byggemodning Tommerup Vest Kunde Assens Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-10-27 Til Fra Kopi til Flemming Lund, Pia Damkjær Pedersen Gry Green Linell 1. Grundlag Der er ønsket

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne Etablering af støjskærm ved Sundbrovej, Svendborg 1. hæfte Besigtigelsesforretningen den 3.-4.

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Svenstrup 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Motorvejen Kliplev Sønderborg. et OPP-projekt

Motorvejen Kliplev Sønderborg. et OPP-projekt Motorvejen Kliplev Sønderborg et OPP-projekt Maj 2008 Et særligt projekt Fakta om motorvejsprojektet I februar 2006 overtog Vejdirektoratet et anlægsprojekt fra Sønderjyllands Amt en 25 km lang motorvej

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt :

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : Side 1 Faxe Kommune Faxe cykelsti Februar 2015 Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : 22.6007.00 Version 3 Udarbejdet : Jacob Rasmussen Kontrolleret : Anja Irene Bæk Godkendt : Anja Irene Bæk Side 2

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved Sagsnr: 05.00.05-G00-1-13 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen Sagsfremstilling Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Lovforslag 152 Ombygning af Ringsted station 1. behandling den 25. marts Ole Lund Jensen, Holstebro / Thomas Albøg Olsen, Ringsted

Lovforslag 152 Ombygning af Ringsted station 1. behandling den 25. marts Ole Lund Jensen, Holstebro / Thomas Albøg Olsen, Ringsted Transportudvalget 2013-14 L 152 Bilag 13 Offentligt Lovforslag 152 Ombygning af Ringsted station 1. behandling den 25. marts 2014 1 1 Ole Lund Jensen, Holstebro / Thomas Albøg Olsen, Ringsted 1 1. Løsningen

Læs mere

Vejteknik. Hvordan man bestemmer en vejs geometri. Kursusgang 2

Vejteknik. Hvordan man bestemmer en vejs geometri. Kursusgang 2 Vejteknik Hvordan man bestemmer en vejs geometri Kursusgang 2 Oversigt over min kursusdel Linieføringens geometri (funktion og krav) Linier, cirkler, klotoiden Linieføringens segmentering Længdeprofilets

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012 Opgradering Hobro-Aalborg Borgermøde i Skørping 6. februar 2012 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner Påvirkning

Læs mere

Berit Bekhøj Hansen Emne: VS: Vedr. Højhastighedstog på Vestfyn. Elmelund. Fra: Gert Vinther [mailto:gv@l23byggetilsynet.dk] Sendt: 5. september 2016 23:20 Til: Baneelanmark Post Emne: Vedr. Højhastighedstog

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

På baggrund af de omtalte forhold er denne reviderede trafikredegørelse udarbejdet til brug for mødet den 30. august 2013.

På baggrund af de omtalte forhold er denne reviderede trafikredegørelse udarbejdet til brug for mødet den 30. august 2013. Revideret trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Til brug for ekstra ordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget den 30.

Læs mere

Arbejdet påbegyndes i oktober 2012, hvilket er tidligere end den tidsplan, som blev fremlagt på det sidste informationsmøde i juni 2011.

Arbejdet påbegyndes i oktober 2012, hvilket er tidligere end den tidsplan, som blev fremlagt på det sidste informationsmøde i juni 2011. 27.02.12 Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Mødereferat for informationsmøde den 21. februar 2012 på Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby. Mødedeltagere Brøndby Haveforening Afdeling

Læs mere

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger Indtast CVR-nummeret på den virksomhed, som du ansøger på vegne af. Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Indstilling. Vejnedlæggelser - dele af kommunevejene Finsensgade, Skarøvænget, Skæringvej samt privat fællesvej på matr.nr. 13d Mejlby By, Mejlby

Indstilling. Vejnedlæggelser - dele af kommunevejene Finsensgade, Skarøvænget, Skæringvej samt privat fællesvej på matr.nr. 13d Mejlby By, Mejlby Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. marts 2007. Vejnedlæggelser - dele af kommunevejene Finsensgade, Skarøvænget, Skæringvej samt privat fællesvej på matr.nr. 13d Mejlby

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Principbeslutning om forlægning af Storskovvej ved Constantinsborg A/S med forbehold for, at der opnås de nødvendige myndighedstilladelser.

Principbeslutning om forlægning af Storskovvej ved Constantinsborg A/S med forbehold for, at der opnås de nødvendige myndighedstilladelser. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. september 2016 Forlægning af Storskovvej ved Constantinsborg Principbeslutning om forlægning af Storskovvej ved Constantinsborg

Læs mere

AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET

AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.11.2012 13/19328-2 JN jn@vd.dk 7244 2372 AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET VURDERING AF HVILKE AFVANDINGSELEMENTER DER SKAL INDGÅ I BASISTVÆRPROFILET, SAMT DIMENSIONER

Læs mere

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens.

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04087-36 Side 1/6 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER VARDE - NØRRE NEBEL (Besigtigelsesforretningen den 26. og 27. marts 2014) 2. hæfte

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

ANSØGNING OMDISPENSA- TION EFTER OVERFRED- NINGSNÆVNETS KENDELSE AF 9. DECEMBER 1983

ANSØGNING OMDISPENSA- TION EFTER OVERFRED- NINGSNÆVNETS KENDELSE AF 9. DECEMBER 1983 Til Rudersdal Kommune, Byplan Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 ANSØGNING OMDISPENSA- TION EFTER OVERFRED- NINGSNÆVNETS KENDELSE AF 9. DECEMBER 1983 I FORBINDELSE MED OMLÆG- NING AF VASEVEJ Dato 2011-10-24

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger

Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Ringsted Kommune Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ

TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ UDKAST 10.07.2015 Forslaget er endnu ikke politisk behandlet TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ FORSLAG TIL FASE 1 JULI 215 1 Svendborg kommune Center for Ejendomme og Teknisk service Svendborgvej 135 5762

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere