Udbudsbetingelser - offentligt udbud UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2013/S Udbud af liggende og hvilende sygetransport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser - offentligt udbud UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2013/S Udbud af liggende og hvilende sygetransport"

Transkript

1 UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2013/S Udbud af liggende og hvilende sygetransport i Region Midtjylland

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER Indledning Ordregiver Kontakt i forbindelse med udbuddet Udbudsmateriale Fortrolighed Tidsplan Spørgsmål Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier Afgivelse af tilbud og sprogkrav Aflevering af tilbud Prisoplysning Vedståelsesfrist Oplysninger om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Grundlag for udelukkelse af tilbudsgiver Forbehold og alternative tilbud Overordnet beskrivelse af den udbudte opgave Udbuddets form Angivelse af tilbudspriser Aftalens karakter Virksomhedsoverdragelse Tildelingskriterium Orientering om resultatet af udbudsforretningen Offentliggørelse af prisoplysninger Tjekliste for tilbud Bilagsoversigt Udbudsbilag 1 Generelle oplysninger Udbudsbilag 2 Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige samt om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel Udbudsbilag 3 Økonomisk og finansiel formåen Udbudsbilag 4 Teknisk kapacitet Præhospitalet

3 1 UDBUDSBETINGELSER 1.1 Indledning Nærværende udbud vedrører drift af liggende og hvilende sygetransport i Region Midtjylland. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud af en tjenesteydelseskontrakt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet). Udbudsmaterialet offentliggøres på Region Midtjyllands hjemmeside for udbud: efter forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende nr. 2013/S Ordregiver Ordregiver af nærværende udbud er: Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg CVR Ved: Præhospitalet Olof Palmes Allé 34, 1. sal 8200 Aarhus N 1.3 Kontakt i forbindelse med udbuddet Region Midtjylland Præhospitalet Olof Palmes Allé 34, 1. sal Kontaktperson: Hans Christian Schifter Kirketerp Tlf.: (+45) Følgende ses gerne anført på samtlige henvendelser vedr. nærværende udbud: ", udbudsnr. 2013/S " Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via Hans Christian Schifter Kirketerp. Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver vedrørende dette udbud skal foregå på dansk og være skriftlig Præhospitalet

4 1.4 Udbudsmateriale Udbudsmaterialet består af: 1) Nærværende udbudsbetingelser med følgende bilag: Udbudsbilag 1 Generelle oplysninger Udbudsbilag 2 Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel 45 Udbudsbilag 3 Økonomisk og finansiel formåen Udbudsbilag 4 Teknisk kapacitet 2) Udkast til kontrakt om levering af liggende og hvilende sygetransport med følgende bilag: Kontraktbilag 1 Kontraktbilag 2 Kontraktbilag 3 Kontraktbilag 4 Kontraktbilag 5 Kontraktbilag 6 Kontraktbilag 7 tilbud Kravspecifikation Løsningsbeskrivelse Vederlagsbilag inkl. vejledning Oversigt over enheder Køretøjernes udseende Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Eventuelle øvrige kontraktrelevante bilag fra Leverandørens 3) Udbudsbekendtgørelse Annoncenummer 2013/S i EU- Tidende. Tilbudsgiver bedes kontrollere, at tilbudsgiver har modtaget det fulde udbudsmateriale i henhold til ovennævnte oversigt. Kontraktbilag 6, Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, der ligeledes udgør en del af udbudsmaterialet, vil i anonymiseret form blive meddelt skriftligt til samtlige tilbudsgivere i overensstemmelse med den angivne tidsplan (se pkt. 1.6). Det er ikke tilladt at ændre i det offentliggjorte udbudsmateriale. 1.5 Fortrolighed Tilbud vil så vidt muligt blive behandlet fortroligt, men ordregivers fortrolighedstilsagn må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter ordregiver til at videregive oplysninger til tredjemand. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at dokumenterne i nærværende udbud, herunder indkomne tilbud, er omfattet af lovgivning om aktindsigt. Anmodes ordregiver om aktindsigt, vil tilbudsgiver blive hørt, inden ordregiver træffer beslutning om, hvilke dele af tilbuddet, der måtte være undtaget fra aktindsigt. Tilbudsgiver opfordres dog til allerede i forbindelse med tilbudsgivningen at angive, om der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ønskes undtaget fra aktindsigt. Det skal understreges, at det i sidste ende er ordregivers beslutning, i hvilket omfang der skal gives aktindsigt. Ordregiver vil under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen Præhospitalet

5 1.6 Tidsplan Medio april 2013 Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i EU-tidende Frist for modtagelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 1. runde Frist for besvarelse af spørgsmål 1. runde Kl. 12:00 Frist for modtagelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 2. runde Seneste dato for besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 2. runde Frem til denne dato kan der ske offentliggørelse af yderligere oplysninger inkl. spørgsmål og svar på: og kl. 12:00 Juni-august 2013 Frist for modtagelse af tilbud Gennemgang af tilbud Sommerferie September 2013 Oktober 2013 Ultimo oktober/primo november 2013 Ultimo november kl. 00:00 Udarbejdelse af beslutningsgrundlag Politisk behandling Forventet tilkendegivelse om tildeling af kontrakt(er) henholdsvis afslag til tilbudsgivere (start på standstill-perioden) Forventet kontraktindgåelse Start på driftsperiode Vedståelsesfrist 1.7 Spørgsmål Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at stille opklarende spørgsmål, såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af krav, kontraktvilkår eller udbudsmaterialet i øvrigt. Såfremt tilbudsgiver finder, at der er væsentlige uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, opfordres tilbudsgiver særligt til at gøre ordregiver opmærksom herpå. Ordregiver vil i så fald overveje, om det er relevant og muligt at ændre sådanne forhold inden for de udbudsretlige rammer. Det vedlagte udkast til kontrakt vil være gældende for den udbudte ydelse. Tilbudsgiver opfordres derfor til at gennemlæse kontrakten nøje og til at stille spørgsmål, såfremt tilbudsgiver finder anledning hertil Præhospitalet

6 Ordregiver ser gerne, at spørgsmål angives i den vedlagte formular, Kontraktbilag 6. Spørgsmål sendes til Der vil være adgang til at stille spørgsmål af to omgange. Første frist for at stille spørgsmål er den Disse spørgsmål vil blive besvaret senest den Anden frist for at stille spørgsmål vil være den Disse spørgsmål vil blive besvaret senest den Spørgsmål, der er ordregiver i hænde senest den kl , vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svar senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, vil ikke blive besvaret. Alle spørgsmål og svar vil i overensstemmelse med de ovenfor angivne datoer blive fremsendt i anonymiseret form til samtlige tilbudsgivere. Herefter indgår spørgsmål og svar som en del af udbudsmaterialet ( Kontraktbilag 6 ). 1.8 Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier Ordregiver foretager en vurdering af tilbudsgivernes generelle egnethed i forhold til at udføre den udbudte opgave. Egnethedsvurderingen foretages på baggrund af tilbudsgivernes indsendte oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk kapacitet. Tilbudsgiver skal derfor sammen med tilbuddet fremsende de i pkt anførte oplysninger. Tilbudsgivere, der ikke vedlægger tilbuddet de i pkt anførte oplysninger, risikerer at få afvist deres tilbud og dermed ikke at komme betragtning til den udbudte opgave. Ved sammenslutninger af virksomheder (konsortier) skal nedenstående dokumentation gives for hver enkelt virksomhed. Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men såfremt flere byder i forening, skal tilbuddet indeholde en erklæring om direkte, ubegrænset og solidarisk hæftelse mellem alle deltagere i konsortiet samt bemyndigelse til en deltager i konsortiet til ubegrænset at kunne forpligte de øvrige medlemmer i konsortiet ved sin underskrift Personlige forhold Oplysninger om virksomhedens selskabsform. Oplysningerne kan vedlægges under Udbudsbilag 1. Erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige (Udbudsdirektivets art. 45, stk. 2, litra e og f) i Danmark og i det land, hvor virksomheden/konsortiet er etableret Præhospitalet

7 Erklæring på tro og love om opfyldelse af Udbudsdirektivets art. 45, stk. 2, litra a-c. Ordregiver forbeholder sig ret til inden aftaleindgåelse at forlange serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, max. 3 mdr. gammel, eller anden fuldgyldig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i de i udbudsdirektivets art. 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f anførte situationer Økonomisk og finansiel formåen Tilbudsgiver skal gennem nedenstående oplysninger sandsynliggøre overfor ordregiver, at tilbudsgiver har den økonomiske og finansielle formåen til at løfte opgaven: De seneste 2 års reviderede og godkendte regnskab fra den juridiske enhed, som skal afgive tilbud. Såfremt tilbudsgivers seneste regnskabsår er udløbet mere end 6 måneder før tilbudsfristens udløb, skal tilbuddet desuden vedlægges en erklæring om, i hvilket omfang der siden seneste regnskabsårsudløb er indtrådt væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation (omsætning, resultat efter skat, balance og egenkapital). Erklæringen kan afgives af bank, revisor, virksomhedens administrerende direktør eller virksomhedens økonomichef under strafansvar efter straffelovens 163. Erklæringen udstedes til dette udbud og skal derfor være dateret efter datoen for udbuddets offentliggørelse. Erklæringen skal vedlægges, uanset om der er indtrådt ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation eller ej siden seneste regnskabsår. Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds finansielle status, skal den pågældende virksomhed afgive erklæring om, at virksomheden hæfter solidarisk og ubegrænset med tilbudsgiver for kontraktens opfyldelse. Oplysningerne kan vedlægges under Udbudsbilag Teknisk kapacitet Tilbudsgiver skal gennem nedenstående oplysninger sandsynliggøre overfor ordregiver, at tilbudsgiver har den tekniske og faglige kapacitet til at løfte opgaven: Referencelister for tilsvarende ydelser (persontransport)udført indenfor de seneste 3 år med beskrivelse af ydelserne (tilbudsgivers ydelser), angivelse af størrelsesorden (nettoomsætning), udførelsesperiode samt ordregiver. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver (virksomheden/konsortiet) har erfaring med persontransport og at denne erfaring fremgår af den vedlagte referenceliste. Det vil sige, at der skal foreligge mindst én reference inden for de seneste 3 år inden for persontransport, som inden for perioden har genereret en samlet årlig nettoomsætning på minimum 10 mio. kr., såfremt der bydes på en delaftaler og 15 mio. kr. såfremt der bydes på begge delaftaler. Oplysning om evt. brug af underleverandører. Baserer tilbudsgiveren sit tilbud på brug af underleverandører, skal tilbuddet vedlægges de under pkt angivne oplysninger for de(n) pågældende underleverandør(er). Oplysningerne kan vedlægges under Udbudsbilag Præhospitalet

8 1.8.4 Oplysninger om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljø samt beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt på følgende adresser: a) Oplysninger om skatter og afgifter findes på Skats hjemmeside: b) Oplysninger om miljøbeskyttelse findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: c) Oplysninger om beskyttelse af arbejdsmiljøet findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: Afgivelse af tilbud og sprogkrav Samtlige omkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen påhviler tilbudsgiver. Tilbud skal affattes på dansk Aflevering af tilbud Der skal afleveres følgende eksemplarer af tilbuddet: 1 underskrevet originaleksemplar i papirform inkl. alle bilag Endvidere afleveres tilbuddet i følgende yderligere eksemplarer: 5 papir-eksemplar mærket 'Kopi' indeholdende kopi af det samlede tilbud med bilag jf. ovenfor. 1 af kopi -eksemplarerne bør ikke være hæftet. 1 USB-nøgle (evt. CD-rom) indeholdende det samlede tilbud. Tilbudsgiveren har ansvaret for, at indhold på USB-nøgle (CD-rom) er korrekt og identisk med det skriftligt/elektronisk fremsendte. Er dette ikke tilfældet, vil det være papirversionen, der er gældende. Hvor et forhold kun er medtaget enten i papirversionen eller på USB-nøglen (CD-rom), er der ikke tale om en uoverensstemmelse. USB-nøglen (CD-rom) eller filerne herpå må ikke være skrivebeskyttet af hensyn til den videre bearbejdning heraf. Tilbud bedes afleveret i lukket emballage, og kuverten/pakken indeholdende det samlede tilbudsmateriale (1 original, 5 kopier samt USB-nøglen, CD-rom) mærkes tydeligt med følgende tekst: Tilbud vedrørende udbud af liggende og hvilende sygetransport i Region Midtjylland Sagsnr. 2013/S Præhospitalet

9 FORTROLIGT Må ikke poståbnes Tilbud skal fremsendes eller afleveres personligt til: Præhospitalet, Region Midtjylland Oluf Palmes Allé 34, 1. sal DK-8200 Aarhus N Att.: Hans Christian Kirketerp Tilbud skal være modtaget på ovennævnte adresse senest den kl Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive udelukket fra vurdering og afvist. Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbud fremkommer rettidigt. Tilbud kan ikke afgives pr. eller i øvrigt fremsendes elektronisk. Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud Prisoplysning Leverandørens pristilbud, jf. Kontraktbilag 3, ønskes opgivet som nettopriser i danske kroner, ekskl. moms, men inkl. evt. øvrige afgifter. Priserne opgives i 2015-prisniveau Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i sin helhed til og med den Oplysninger om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljø samt beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt på følgende adresser: d) Oplysninger om skatter og afgifter findes på Skats hjemmeside: e) Oplysninger om miljøbeskyttelse findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: f) Oplysninger om beskyttelse af arbejdsmiljøet findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: Grundlag for udelukkelse af tilbudsgiver Ordregiver anbefaler, at tilbudsgiver sætter sig grundigt ind i udbudsmaterialet og udarbejder sit tilbud i overensstemmelse hermed Præhospitalet

10 Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at ordregiver er berettiget til - og kan være forpligtet til - at se bort fra et i øvrigt godt tilbud, hvis tilbuddet ikke nøje overholder forskrifterne i udbudsmaterialet. Det er som udgangspunkt ikke lovligt for ordregiver at tillade tilbudsgiver at korrigere fejlbehæftede tilbud efter, at tilbuddet er indleveret. Hvis tilbud afviger fra udbudsmaterialet, og afvigelsen angår grundlæggende elementer i udbuddet, følger det af ligebehandlingsprincippet, at ordregiver har pligt til ikke at tage tilbuddet i betragtning. Hvis afvigelsen ikke angår et grundlæggende element, har ordregiveren ret, men ikke pligt, til ikke at tage tilbuddet i betragtning, dvs. at ordregiveren ikke overtræder ligebehandlingsprincippet ved ikke at tage tilbuddet i betragtning, men at ordregiveren heller ikke overtræder ligebehandlingsprincippet ved at tage tilbuddet i betragtning. Ordregiver kan dog ikke tage tilbud med afvigelser i betragtning, hvis afvigelsen ikke kan prissættes Forbehold og alternative tilbud Der kan ikke tages forbehold over for grundlæggende elementer i udbuddet. Kontraktens bestemmelser og mindstekrav er altid at betragte som grundlæggende elementer, som der ikke kan tages forbehold overfor. Mindstekrav er udtrykkeligt anført som mindstekrav i kravspecifikationen Forbehold vil blive behandlet i overensstemmelse med udbudsreglerne, jf. pkt ovenfor. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes således særligt på, at ordregiver kan være forpligtet til at udelukke tilbud med forbehold, og at ordregiver er forpligtet til at afvise tilbud med forbehold overfor udbuddets grundlæggende elementer, herunder kontrakten eller mindstekrav Såfremt ordregiver efter udbudsreglerne har mulighed for og vælger at prissætte et forbehold, vil prissætningen indgå i evaluering af Tilbudspris/økonomi, jf. pkt Ordregiver fraråder tilbudsgiver at vedlægge eller henvise til tilbudsgiverens almindelige salgs- og leveringsbetingelser eller lignende. Sådanne salgs- og leveringsbetingelser vil typisk indeholde bestemmelser, der reelt indebærer et forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, således at ordregiver er forpligtet til at kassere det pågældende tilbud Tilbudsgiver er i overensstemmelse med det i udbudsbekendtgørelsen anførte ikke berettiget til at afgive alternative tilbud Overordnet beskrivelse af den udbudte opgave Udbuddet omfatter liggende og hvilende sygetransport til Region Midtjylland. Liggende og hvilende sygetransport omfatter transport af patienter, som under kørslen skal hvile i hvilestol eller ligge på båre. Der stilles ikke krav om, at køretøjerne skal bemandes med ambulancepersonale. Transporterne vil som hovedregel foregå mellem patientens bopæl og behandlingssted eller mellem to behandlingssteder. I en del tilfælde indebærer det også, at patienten skal transporteres liggende eller i kørestol til og fra køretøjet. En andel af den liggende sygetransport i Region Midtjylland varetages af ambulancetjenesten og udbydes som en del af udbuddet af ambulancetjenesten Præhospitalet

11 Der henvises i øvrigt til, at nærmere krav til og vilkår for den udbudte opgave vil følge af udbudsmaterialet, som kan hentes på når udbuddet er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende Udbuddets form Delaftaler Opgaven udbydes i to delaftaler: Delaftale Vest Delaftale Øst I hver delaftale vil der være krav til enhedernes placering. Kort over enhedernes placering findes i Kontraktbilag 4 og er i øvrigt beskrevet i Kontraktbilag Mindstekrav (MK) og krav (K) I kravspecifikationen ( Kontraktbilag 1 ) er visse af ordregivers krav til den udbudte løsning angivet som mindstekrav (MK). Der er tale om krav fra ordregivers side, som skal accepteres uden forbehold fra tilbudsgivers side. Det er en forudsætning for at komme i betragtning til den udbudte opgave, at tilbudsgiver ved afgivelsen af sit tilbud accepterer og garanterer, at samtlige mindstekrav kan opfyldes. Såfremt blot ét mindstekrav ikke er opfyldt, vil ordregiver være forpligtet til at afvise det pågældende tilbud som ikke-konditionsmæssigt. Ordregivers ønske om en bestemt egenskab eller et bestemt vilkår er i kravspecifikationen i Kontraktbilag 1 angivet som krav (K). Tilbudsgivers opfyldelse af disse krav vil indgå i tilbudsevalueringen i henhold til det angivne underkriterium, jf. pkt Kravenes vægt i forhold til tilbudsevalueringen er angivet ved hjælp af de tre tal 1, 2 og 3. Et K1 tæller ved tilbudsevalueringen mere end et K2, som igen tæller mere end et K3. Se pkt og vedrørende prioriteringen af de krav (K), der indgår i evalueringen af Kvalitet og Leveringssikkerhed Optioner Følgende optioner indgår i udbuddet: 1) Optioner på tilkøb og reduktion af faste enheder (for hver delaftale) 2) Optioner på midlertidige enheder (for hver delaftale) 3) Option på forlængelse op til 24 måneder (for hver delaftale) 4) Option vedr. ilt i køretøjerne (for hver delaftale) 1.18 Angivelse af tilbudspriser Tilbudspriserne angives i Kontraktbilag 3. Som en del af Kontraktbilag 3 fremgår en vejledning i, hvordan tilbudspriserne angives Aftalens karakter Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale Præhospitalet

12 Kontrakterne er offentlige kontrakter og træder i kraft ved underskrivelse heraf. Driftstart for kontrakterne er den 1. december De løber herefter i fem år fra tidspunktet for driftstart med option på forlængelse i op til 24 måneder Virksomhedsoverdragelse Der henvises til det med udbudsmaterialet vedlagte udkast til kontrakt, punkt 5.e Tildelingskriterium Tildeling af kontrakt vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier: Underkriterier Vægtning Økonomi 60 % Kvalitet 20 % Leveringssikkerhed 20 % Kontrakt vil blive tildelt til den tilbudsgiver, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til de ovenfor anførte underkriterier. Hver delaftale er at betragte som et enkeltstående udbud. Der kan afgives tilbud på begge delaftaler. Der kan gives rabatter, som betinges af, at tilbudsgiver tildeles mere end én delaftale Økonomi Evalueringen af det enkelte tilbuds økonomi sker på baggrund af de angivne priser i Kontraktbilag 3. Følge vægte vil blive bragt anvendelse ved evalueringen: Vægte Positionsnumre 83 % A7 5 % For hver af positionerne A1, A2, A3 2 % B1 Ved evalueringen vil der blive taget hensyn til den angivne rabat (C1) Kvalitet Kvalitet evalueres på baggrund af tilbudsgivers besvarelse af følgende af de i Kravspecifikationen ( Kontraktbilag 1 ) angivne krav(k): K1: 15, 22, 48, 58, 60, 62, 69, 70. K2: 9, 13, 14, 17, 30, 40, 46, 49, Præhospitalet

13 K3: 11, 12, 19, 41. Hvert tilbud vil blive evalueret særskilt i forhold til dette underkriterium Leveringssikkerhed Leveringssikkerhed evalueres ud fra tilbudsgivers udkast til implementeringsplan samt de i Kravspecifikationen ( Kontraktbilag 1 ) angivne krav(k): K1: 26, 66, 67, 72. K2: 50, 65. K3: 61. Hvert tilbud vil blive evalueret særskilt i forhold til dette underkriterium Orientering om resultatet af udbudsforretningen Med henblik på indgåelse af kontrakt modtager samtlige tilbudsgivere hurtigst muligt og samtidigt meddelelse om, hvilke(n) tilbudsgiver(e) udbyder har til hensigt at indgå kontrakt med. Denne meddelelse sendes pr. til den af tilbudsgiver i tilbuddet angivne e- mailadresse. Bemærk, at meddelelsen kun sendes elektronisk. Kontrakten forventes herefter indgået med de(n) vindende tilbudsgiver(e) efter udløbet af standstill-perioden (10 dage efter, at meddelelsen om resultatet af udbudsforretningen er udsendt). Meddelelse til de(n) vindende tilbudsgiver(e) om, at tilbudsgiverens tilbud er det vindende tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren/tilbudsgiverne. Endelig og bindende aftale anses således ikke for indgået, før kontrakt er underskrevet ubetinget af alle kontraktens parter, ligesom ordregiver ikke anser udbudsforretningen for afsluttet før dette tidspunkt Offentliggørelse af prisoplysninger Den samlede pris, subsidiært aftalesummen, vil blive offentliggjort i EU-tidende Præhospitalet

14 2 Tjekliste for tilbud Bilag der skal udfyldes og vedlægges tilbuddet: Udbudsbilag 1:Generelle oplysninger Udbudsbilag 2: Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige samt om opfyldelse af udbudsdirektivets artikel 45 Udbudsbilag 3: Økonomisk og finansiel formåen. Udbudsbilag 4: Teknisk kapacitet. Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Kontraktbilag 2 Vederlagsbilag Antal eksemplarer: 1 underskrevet originaleksemplar i papirform indeholdende samlede originale bilag 5 papireksemplar mærket 'Kopi' indeholdende kopi af det samlede tilbud med bilag 1 USB-nøgle/CD-rom indeholdende det samlede tilbud Præhospitalet

15 Udbudsbilag 1 Generelle oplysninger. 1 Generelle oplysninger Tilbudsgivers besvarelser 1.1 Såfremt tilbudsgiver har et internt referencenummer/tilbudsnummer, der ønskes anvendt i forbindelse med nærværende udbud, kan dette oplyses. 1.2 Tilbudsgiver skal oplyse tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nr. telefonnummer, faxnummer og . Bemærk, at ordregiver efter modtagelse af tilbud sender meddelelser til tilbudsgiver pr. , og ordregiver vil her benytte den her opgivne e- mailadresse. 1.3 Navn på den person, der er virksomhedens kontaktperson i forbindelse med dette udbud, samt gerne denne persons direkte telefonnummer, mobilnummer og Oplysninger om virksomhedens selskabsform og ejerskab. 1.5 Eventuelt supplerende oplysninger. Dato Firmanavn Tilbudsgiver Underskrift Evt. stempel Præhospitalet

16 Udbudsbilag 2 Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra e og f) i Danmark og i det land, hvor virksomheden/konsortiet er etableret. Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Ifølge Lov nr af 21.december 1994 som ændret ved Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 skal offentlige ordregivere ved køb af varer og tjenesteydelser kræve, at enhver tilbudsgiver afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark og i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. Ved gæld til det offentlige forstås, jf. nævnte lovbekendtgørelses 2, stk. 2, skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Undertegnede virksomhed erklærer herved på tro og love, at virksomheden ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet. Undertegnede virksomhed giver hermed samtykke til, at ordregiver kan kontrollere ovennævnte oplysninger ved henvendelse til de nævnte relevante inkassomyndigheder eksempelvis det kommunale inkassokontor og Skat. Dato Firmanavn Tilbudsgiver Underskrift Evt. stempel Præhospitalet

17 Erklæring på tro og love om og om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a-c I henhold til Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, kan enhver leverandør udelukkes fra at deltage i en udbudsprocedure, såfremt leverandøren er omfattet af en af de i bestemmelsen nævnte situationer. Tilbudsgiver erklærer hermed i henhold til artikel 45, stk. 2, litra a-c, at virksomheden: a) ikke er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, og ikke har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning b) ikke er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning c) ikke ved en retskraftig dom er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed Dato Firmanavn Tilbudsgiver Underskrift Evt. stempel Præhospitalet

18 Udbudsbetingelser Udbudsbilag 3 Økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudsbetingelserne pkt og De seneste 2 års reviderede og godkendte regnskab fra den juridiske enhed, som skal afgive tilbud. Såfremt tilbudsgivers seneste regnskabsår er udløbet mere end 6 måneder før tilbudsfristens udløb, skal tilbuddet desuden vedlægges en erklæring om, i hvilket omfang der siden seneste regnskabsårsudløb er indtrådt væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation (omsætning, resultat efter skat, balance og egenkapital). Erklæringen kan afgives af bank, revisor, virksomhedens administrerende direktør eller virksomhedens økonomichef under strafansvar efter straffelovens 163. Erklæringen udstedes til dette udbud og skal derfor være dateret efter datoen for udbuddets offentliggørelse. Erklæringen skal vedlægges, uanset om der er indtrådt ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation eller ej siden seneste regnskabsår. Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds finansielle status, skal den pågældende virksomhed afgive erklæring om, at virksomheden hæfter solidarisk og ubegrænset med tilbudsgiver for kontraktens opfyldelse Præhospitalet

19 Udbudsbetingelser Udbudsbilag 4 Teknisk kapacitet, jf. udbudsbetingelserne pkt Referencelister for tilsvarende ydelser (persontransport)udført indenfor de seneste 3 år med beskrivelse af ydelserne (tilbudsgivers ydelser), angivelse af størrelsesorden (nettoomsætning), udførelsesperiode samt ordregiver. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver (virksomheden/konsortiet) har erfaring med persontransport og at denne erfaring fremgår af den vedlagte referenceliste. Det vil sige, at der skal foreligge mindst én reference inden for de seneste 3 år inden for persontransport, som inden for perioden har genereret en samlet årlig nettoomsætning på minimum 10 mio. kr., såfremt der bydes på en delaftaler og 15 mio. kr. såfremt der bydes på begge delaftaler. Oplysning om evt. brug af underleverandører. Baserer tilbudsgiveren sit tilbud på brug af underleverandører, skal tilbuddet vedlægges de under pkt angivne oplysninger for de(n) pågældende underleverandør(er) Præhospitalet

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2 1.3 Kontaktafdeling og person... 2 1.4 Brugergruppe... 3 1.5

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud Udbud af Amgros daglige bankforretninger 1 Indhold 1. 3 1.1 Indledning 3 1.2 Ordregiver og kontaktperson 3 1.3 Udbudsmaterialet 3 1.4 Spørgsmål 3 1.5 Tidsplan 4 1.6 Afgivelse

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

NorthPestClean Udbudsbetingelser

NorthPestClean Udbudsbetingelser Udbyder: Region Midtjylland NorthPestClean Udbudsbetingelser Offentligt udbud Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud nr.: Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Miljø. Regional Udvikling

Udbudsbetingelser. EU-udbud nr.: Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Miljø. Regional Udvikling EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Regional Udvikling Miljø Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddet... 3 2.1 Udbudstype... 3 2.2 Grundlag for

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2012/S Udbud af PC er

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2012/S Udbud af PC er UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2012/S 165-273773 Udbud af PC er Udbud af PC er Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2 1.3 Kontaktafdeling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 188-340641. Indkøb af. Høje skabe på hjul til nicher med dertil hørende indhold.

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 188-340641. Indkøb af. Høje skabe på hjul til nicher med dertil hørende indhold. UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 188-340641 Indkøb af Høje skabe på hjul til nicher med dertil hørende indhold til Logistikafdelingen, Aarhus Universitetshospital Sagsnummer: 1-23-4-101-34-15

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 180-326441 Indkøb, montering og installation af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

UDBUDSMATERIALE for rammeaftale om finansiel leasing af udstyr til hospitalerne i Region Midtjylland

UDBUDSMATERIALE for rammeaftale om finansiel leasing af udstyr til hospitalerne i Region Midtjylland UDBUDSMATERIALE for rammeaftale om finansiel leasing af udstyr til hospitalerne i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Analyse og Finans Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Udbudsform...3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2013/S

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2013/S UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2013/S 220-382809 Udbud af Pacemakere, ICD er og højvoltselektroder, Loop Recorder, Elektroder til pacemaker og LV-elektroder Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2011/S

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2011/S UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2011/S 138-177 kontrakt om varetagelse af vinduespolering til Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien i Regionsyddanmark Formateret: Ikke Fremhævning Slettet: xx Slettet:

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE. Begrænset udbud nr. 2010/S Udbud af forsikringsmæglerydelser. Til. Region Syddanmark

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE. Begrænset udbud nr. 2010/S Udbud af forsikringsmæglerydelser. Til. Region Syddanmark PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE nr. 2010/S 138-212725 Udbud af forsikringsmæglerydelser Til Region Syddanmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". 1. Indledning Væksthus Midtjylland indbyder herved til at afgive tilbud på aftaler om levering af konsulentydelser til

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 171-310707. Indkøb, montering og installation af. endoskopiske vaskemaskiner og tørreskabe

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 171-310707. Indkøb, montering og installation af. endoskopiske vaskemaskiner og tørreskabe UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 171-310707 Indkøb, montering og installation af endoskopiske vaskemaskiner og tørreskabe Sagsnummer: 1-23-4-101-35-15 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER REGION MIDTJYLLAND MR-SCANNINGER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER REGION MIDTJYLLAND MR-SCANNINGER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER MR-SCANNINGER (SUNDHEDSYDELSER) TIL REGION MIDTJYLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM REGION MIDTJYLLAND... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG... 3 1.3 UDBUDSMATERIALETS

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S Indkøb af. vaskerimaskiner. til. Syddanske Vaskerier

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S Indkøb af. vaskerimaskiner. til. Syddanske Vaskerier UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 248-451185 Indkøb af vaskerimaskiner til Syddanske Vaskerier Sagsnummer: 15/52337 Region Syddanmark Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER REGION MIDTJYLLAND CERVICALE OG LUMBALE RYGOPERATIONER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER REGION MIDTJYLLAND CERVICALE OG LUMBALE RYGOPERATIONER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER CERVICALE OG LUMBALE RYGOPERATIONER (SUNDHEDSYDELSER) TIL REGION MIDTJYLLAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM REGION MIDTJYLLAND... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 047-080882. Indkøb af. Lukket veneblodprøvetagning

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 047-080882. Indkøb af. Lukket veneblodprøvetagning UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 047-080882 Indkøb af Lukket veneblodprøvetagning Sagsnummer: 1-23-4-101-24-14 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Ordregivers forhold...3

Læs mere

Udbud af leverance af Registreringsudstyr til egne tankanlæg hos Dansk Politi. Udbudsmateriale af 28. september 2012.

Udbud af leverance af Registreringsudstyr til egne tankanlæg hos Dansk Politi. Udbudsmateriale af 28. september 2012. Udbud af leverance af Registreringsudstyr til egne tankanlæg hos Dansk Politi Udbudsmateriale af 28. september 2012. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Side 2 1.1 Ordregivende myndighed... 3 1.2 Udbudsmaterialet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr.

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr. 14.05.2014 Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder Sagsnr. 14/1042 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 197-356377. Indkøb af. Konventionelt kød og pålæg samt Økologisk kød

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 197-356377. Indkøb af. Konventionelt kød og pålæg samt Økologisk kød UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 197-356377 Indkøb af Konventionelt kød og pålæg samt Økologisk kød Sagsnummer: 1-23-4-101-9-15 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER (Annoncering) Offentligt udbud. Indkøb af

UDBUDSBETINGELSER (Annoncering) Offentligt udbud. Indkøb af UDBUDSBETINGELSER (Annoncering) Offentligt udbud Indkøb af Faglig konsulentbistand til produktion af indhold til portal om mental sundhed for børn og unge Til Telepsykiatrisk Center, Region Syddanmark

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2013/S

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2013/S Udbud af Fleksible video- og fiberendoskoper med trolleyudstyr UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2013/S 178-306796 Udbud af rammeaftale vedrørende anskaffelse af fleksible video- og fiberendoskoper

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer Udbudsbetingelser Udbud af evaluering af skoleunderstøttende og skolerettede indsatser i satspuljeprojektet Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr

Udbudsbetingelser vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af leverancen... 3 3 Betingelser for egnethed...

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om vejlednings- og inspirationsmaterialer til arbejdet med læringsmålstyret undervisning med fokus på sproglig udvikling i fagene for tosprogede elever 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere