Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET"

Transkript

1 Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret juni 2007

2 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget inden for russisk ved Aarhus Universitet er et humanistisk akademisk tilvalg i henhold til 17 og 23 i bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004). Sidefaget hører under Det Humanistiske Fakultet, Institut for Historie og Områdestudier, Studienævnet for Østasiatisk og Slavisk. 2. Sidefaget introducerer til russisk-studiets forskningsområder med henblik på at udbygge de studerendes faglige viden og øge deres teoretiske kvalifikationer inden for fagets grundlæggende metoder, med henblik på at opnå faglige forudsætninger for at arbejde med og formidle fagets stofområder. 3. Et sidefag i russisk giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: Kvalifikationer De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder: Færdigheder i at læse, skrive, tale og forstå moderne russisk. Forståelse for grundlæggende sprogvidenskabelige problemstillinger og metoder. Forståelse for centrale problemstillinger indenfor moderne russisk historie, kultur og samfundsforhold. Evne til selvstændigt at finde informationer om problemstillinger med relation til det moderne Rusland, samt til at kunne analysere disse problemstillinger. En grundlæggende forståelse for, hvad videnskabelighed er, samt en basal evne til selv at kunne anvende forskellige videnskabelige metoder. Kompetencer Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og sociale kompetencer: Evne til at analysere komplekse problemstillinger af tværfaglig karakter, og til at kunne formidle sin indsigt skriftligt og mundtligt. Evne til at overskue et område, til at kunne skelne væsentligt fra mindre væsentligt, til at kunne strukturere sin egen læring, og til at søge og bearbejde ny information på en hensigtsmæssig måde. Evne til at indgå i faglige og sociale sammenhænge på tværs af kulturelle forskelle og til at forstå andres virkelighedsopfattelser. Evnen til at indgå i fagligt samarbejde med andre, herunder at give og modtage kritik. Kapitel 2: Adgangskrav 4. Adgang til sidefaget i russisk forudsætter 1½ års beståede studier inden for et andet fagligt område samt A-niveau i russisk 2

3 Stk. 2. Studerende der ved studiestart ikke opfylder kravet om A-niveau i russisk skal i tilknytning til sidefaget bestå de propædeutiske prøver i russisk. Kapitel 3: Sidefagets hjemmelsgrundlag 5. Sidefaget er tilrettelagt med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser: Universitetsloven Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne Bekendtgørelse nr. 886 af 21. august 2006 om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser Adgangs- og indskrivningsbekendtgørelsen Stk. 2. Med hjemmel i Universitetsloven samt bekendtgørelserne i stk. 1 har universitetet fastsat uddybende bestemmelser herunder regler og vejledning om eksamen, regler om disciplinære foranstaltninger for studerende samt regler om administrativ udmeldelse ved studieinaktivitet. Gældende universitære regler og vejledninger kan sammen med den til enhver tid gældende studieordning læses på fakultetets hjemmeside. Studerende er forpligtigede til selv at holde sig orienteret om gældende regler for sidefaget og deres uddannelse som helhed. Kapitel 4: Uddannelsesstruktur 6. Sidefaget i russisk er tilrettelagt som et humanistisk tilvalg med henblik på at indgå på tredje år af en bacheloruddannelse og første år af en kandidatuddannelse inden for det humanistiske eller andre fagområder. Stk. 2. Sidefaget er samlet normeret til 105 ECTS-point, jf. 17. Stk. 3. Sidefaget er tilrettelagt således, at 45 ECTS aflægges som en del af den studerendes bacheloruddannelse, og 60 ECTS aflægges som en del af den studerendes kandidatuddannelse. Stk. 4. I tilknytning til sidefaget er der godkendt propædeutik i et omfang svarende til 30 ECTS-point, jf. 4, Stk. 2. Propædeutikken aflægges på første del af sidefaget. 7. Sidefaget er opbygget af moduler. Et modul er et sammenhængende studieforløb relateret til et fagligt emneområde/fagelement inden for et fag. Et modul kan bestå af en eller flere discipliner og har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer og kompetencer. 3

4 Kapitel 5: Almene eksamensbestemmelser 8. Sidefaget består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages om. 9. En studerende har højst tre eksamensforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet for Østasiatisk og Slavisk kan ved dispensation tillade et fjerde og femte eksamensforsøg, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. Stk. 2. Ved tredje, fjerde og femte eksamensforsøg i en intern prøve, der alene bedømmes af eksaminator, kan den studerende forlange, at der medvirker en censor. Stk. 3. En studerende, der anden gang skal have sin undervisningsdeltagelse bedømt, kan forlange at aflægge prøve i stedet. Tredje, fjerde og femte gang kan den studerende forlange, at der medvirker en censor. Undervisningsdeltagelse, hvortil der knytter sig praktiske øvelser, kan dog ikke erstattes af en prøve. 10. Prøverne kan være enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator(erne), eller eksaminator(erne) og én eller flere interne censorer. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(erne) og én eller flere ministerielt beskikkede censorer. 11. Ved prøverne anvendes enten karakterskala efter de herom gældende regler (7- trinsskalaen) eller bedømmelsen bestået/ikke bestået. Undervisningsdeltagelse bedømmes med bestået/ikke bestået. 12. Prøver, der aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, mindre skriftlige opgaver, etc.). Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75% af de udbudte timer jævnt fordelt over semestret. Med tilfredsstillende forstås, at man har opnået det for beståelse af eksamen nødvendige niveau. 13. Der skelnes mellem bunden og fri prøve. Ved bunden prøve forstås, at prøvens spørgsmål eller emne er fastlagt af eksaminator(erne) og evt. censor(erne). Ved fri prøve forstås, at prøvens spørgsmål eller emne er aftalt mellem eksaminator(erne) og den studerende. 14. Alle prøver aflægges som individuelle prøver. Såfremt prøven er en skriftlig opgavebesvarelse, der er udarbejdet af flere studerende, skal den enkelte studerendes bidrag kunne bedømmes individuelt. En skriftlig opgavebesvarelse kan normalt højst udarbejdes af 3 studerende. 15. For prøver hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter afholdelsen, fastsætter studienævnet en dato for hvornår bedømmelsen bliver offentliggjort. Datoen bliver meddelt den studerende ved opslag eller på anden måde. Stk. 2. Datoen efter Stk. 1 skal ligge senest seks uger efter prøvens afholdelse. 4

5 Stk. 3. Studienævnet kan fravige de i stk. 1 og 2 fastsatte frister, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Hvis bedømmelsen ikke kan gennemføres til den fastsatte dato, skal studienævnet hurtigst muligt underrette den studerende herom med en begrundelse herfor og oplysning om, hvornår bedømmelsen vil blive offentliggjort. Stk. 4. Bedømmelsen af samtlige prøver bliver offentliggjort på universitetets hjemmeside på studerendes selvbetjening, hvor hver enkelt studerende kan få personlig adgang. 16. Studienævnet kan, i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler fastsat af nævnet, godkende, at beståede uddannelseselementer i en anden uddannelse på samme niveau efter denne bekendtgørelse træder i stedet for uddannelseselementer i uddannelsen (merit). Studienævnet kan tillige godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i uddannelsen. Stk. 2. Gennemførte/beståede/godkendte fagelementer m.v. fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution meritoverføres som Bestået/Godkendt. Hvis det pågældende fagelement m.v. bedømmes efter en ved begge uddannelsesinstitutioner, skal bedømmelsen overføres med karakterer. 17. ECTS-point markerer den enkelte prøves eller disciplins vægt i forhold til en fuldtidsstuderendes arbejdsindsats. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier. 18. Normalsidetælling ved opgivelse af pensum:. I faglige mål og pensumopgivelser skelnes mellem bogsider, normalsider og opgavesider. En bogside er en side i den opgivne bog eller artikel. En normalside beregnes som: typeenheder (tegn + mellemrum) prosa - 30 vers drama/episk poesi typeenheder lyrisk poesi. For opgavesider, se Normalsidetælling ved skriftlige opgaver: typeenheder (tegn + mellemrum). Stk. 2. Skriftlige opgaver, der ikke overholder det angivne sideantal i den enkelte disciplins eksamensbestemmelser, kan ikke bestå, da de ikke overholder studieordningens formkrav. Stk. 3. Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver, uanset hvilket sprog der er skrevet på, indgår den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens stave- og formuleringsevnen indgår modificerende i bedømmelsen. 20. Studienævnet for Østasiatisk og Slavisk kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af studienævnet, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. 5

6 Kapitel 6: Samlet oversigt over uddannelsens moduler og prøver 21. Sidefaget i russisk består af følgende moduler: Det sproglige modul. Modulet vægter 65 ECTS-point i uddannelsen. Modulet fagområde. Modulet vægter 40 ECTS-point i uddannelsen Stk. 2. Det sproglige modul består af følgende discipliner: Fonetik Grammatik 1 Skriftlig sprogfærdighed Oversættelse til dansk, skriftlig Oversættelse til dansk, mundtlig Mundtlig sprogfærdighed Grammatik 2 Skriftlig formidling Stk. 3. Modulet fagområde Introduktion til dagens Rusland Ruslands historie og samfundsforhold Russisk litteratur Projekt 1 Projekt Følgende moduler og prøver fra det centrale fag indgår i uddannelsen: Moduler og prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering Det propædeutiske kursus: Skriftlig propædeutik Mundtlig propædeutik Det sproglige modul: Intern Ekstern semester 2. semester Fonetik Grammatik 1 Skriftlig sprogfærdighed Oversættelse til dansk, skriftlig Oversættelse til dansk, mundtlig Mundtlig sprogfærdighed Grammatik 2 Skriftlig formidling Modulet fagområde: Intern Intern Ekstern Ekstern Intern Ekstern Ekstern Intern semester 3. semester 3. semester 3. semester 3. semester 4. semester 5. semester 4. semester Introduktion til dagens Rusland Ruslands historie og samfundsforhold Russisk litteratur Projekt 1 Projekt 2 6 Intern Intern Intern Intern Ekstern semester 2. semester 5. semester 4. semester 5. semester

7 Kapitel 7: Studieforløb og progression 23. Den studerende kan først indstille sig til prøverne i det sproglige modul, når de propædeutiske prøver er bestået. Stk. 2. De propædeutiske prøver skal bestås i den rækkefølge som er nævnt i eksamensbestemmelserne for de enkelte kurser. Stk. 3. Disciplinerne på tredje semester af sidefaget kan først aflægges, når bacheloruddannelsen er bestået, da de indgår i den studerendes kandidatuddannelse. 24. For uddannelsens øvrige prøver gælder, at studienævnet efter ansøgning fra den studerende kan give tilladelse til omprøve og sygeeksamen i samme eksamenstermin. Stk. 2 Ved ansøgning om sygeeksamen kræves vedlagt lægeerklæring. En lægeerklæring er det nødvendige men ikke altid tilstrækkelige grundlag for at få adgang til sygeeksamen. Kapitel 8: Eksamensbestemmelser for uddannelsens enkelte moduler og discipliner 25. Det propædeutiske kursus (The propaedeutical course) 26. Det propædeutiske kursus giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: Kvalifikationer De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for det russiske sprog, som forudsætning for at begynde sidefaget i russisk: grundlæggende viden om det russiske sprogs grammatiske struktur praktisk sprogbeherskelse på et basalt niveau, dvs. a) kunne forstå hovedindholdet af dagligdags talt russisk om kendte, studerede emner og b) kunne kommunikere på russisk om kendte, studerede emner ved at udtale russisk forståeligt, benytte et basalt ordforråd inden for de studerede emner samt anvende centrale syntaktiske og grammatiske former nogenlunde korrekt. Basale færdigheder i lærebogstekstlæsning, simple realtekster og skrivning Anvende relevante hjælpemidler Kompetencer Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og sociale kompetencer: Evne til at kommunikere på russisk om dagligdags forhold og om studerede emner og tekster. Evne til at benytte fagets relevante hjælpemidler, herunder elektroniske, i arbejdet med det russisk sprog. 7

8 Evne til at perspektivere studerede tekster og emner til russisk kultur og samfundsforhold samt vise basal interkulturel kompetence. Evne til at anvende strategier for sprogtilegnelse og forståelse for andre kulturer. Evne til at foretage en selvstændig præsentation af en tekst eller et emne på russisk, indgå i en dialog herom og argumentere for egen opfattelse. 27. Propædeutisk prøve Formålet med det propædeutiske kursus er at give den studerende et så basalt kendskab til det russiske sprog (svarende til højt niveau i gymnasiet), at han/hun kan påbegynde det egentlige studium. Dette opnås ved gennemgang af et lærebogssystem og ved efterfølgende læsning af russiske tekster. Undervisningen foregår primært som øvelser over lærebogsmaterialet, suppleret med samtaleøvelser/øvelser i sproglaboratoriet. Stk. 2 Faglige mål Der kræves færdighed i læsning og oversættelse af lette tekster på russisk, baseret på læsning af 90 normalsider, kendskab til det russiske sprogs mest basale grammatik og ordforråd samt færdighed i at føre en samtale på russisk. Stk. 3 Eksamensbestemmelser Eksamen består af to prøver. Den studerende skal indstsille sig til begge prøver samtidig. Ved omprøve kan den ene prøve dog aflægges separat, hvis den anden er bestået. Den studerende skal da indstille sig til den beståede prøve ved næste eksamenstermin. 1) Bunden skriftlig prøve: Der opgives 40 normalsider læst tekst, som ikke må være lærebogstekster. Prøven består af en A-del, som omfatter 1½ normalside læst tekst på russisk med tilhørende 5-6 spørgsmål, som skal besvares på russisk; og en B-del, der består af en dansk tekst på ca. ½ normalside, der oversættes til russisk. Prøveform: Individuel prøve, som aflægges under tilsyn.. Hjælpemidler: ordbøger Varighed: 4 timer Censur og bedømmelse: Intern, Vægtning: 15 ECTS-point 2) Bunden mundtlig prøve: Der opgives 50 normalsider læst tekst, som ikke må være lærebogstekster og ikke må være sammenfaldende med de tekster, der opgives til den skriftlige prove. Der eksamineres I ½ normalside læst tekst, der læses op, oversættes og danner grundlag for samtale. Desuden eksamineres I ½ normalside ulæst tekst, der oversættes til dansk. Til den ulæste tekstgives en forbredelsestid på ½ time. 8

9 Prøveform: Individuel prove Hjælpemidler: ordbøger Forberedelsestid: 30 minutter Varighed: 30 minutter inkl. Censur Censur og bedømmelse: Ekstern og Vægtning: 15 ECTS-point Det sproglige modul (The language module) 28. Det sproglige modul består af følgende discipliner: Fonetik Grammatik 1 Skriftlig sprogfærdighed Oversættelse til dansk, skriftlig Oversættelse til dansk, mundtlig Mundtlig sprogfærdighed Grammatik 2 Skriftlig formidling 29. Det sproglige modul giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: Kvalifikationer De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder: Kendskab til anvendelse og brug af komplekse grammatiske strukturer Færdigheder i læsning af såvel skøn- som faglitteratur på middelsvært niveau, herunder avis- og internettekster. Færdigheder i at bruge relevante ordbøger og opslagsværker Færdigheder i at formidle mundtligt og skriftligt Færdigheder i at bruge russiske tekster af begrænset sværhedsgrad i en videnskabelig sammenhæng Færdigheder i at indsamle og strukturere fagspecifikke informationer på russisk. Kompetencer Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og sociale kompetencer: Evne til at finde relevante informationer via diverse kanaler på russisk Evne til at formidle afgrænset faglig viden til et dansk publikum Evne til at analysere sproglige problemstillinger af en vis kompleksitet. Evne til at kommunikere hensigtsmæssigt på russisk i forskellige sociale sammenhænge. Evne til at bruge elektroniske hjælpemidler til løsning af sproglige opgaver. Evne til at analysere tekster i deres kulturelle og samfundsmæssige sammenhæng. Evne til at forstå andre kulturer og samfund og indgå i kulturmøder på grundlag af denne forståelse. Evne til at bruge sproget til samling af faglige informationer og formulere sammenhængende kommentarer på dansk på basis af læste tekster 9

10 30. Fonetik (Phonetics) Formålet med disciplinen er at give den studerende viden dels om hovedtrækkene i almen fonetik, dels om den russiske lydbestands særlige karakteristika, herunder forståelse for de lydlige forskelle mellem dansk og russisk samt evne til at forklare disse forskelle. Undervisningen er en blanding af forelæsninger og øvelser (herunder lytteøvelser i sproglaboratoriet). Stk. 2. Faglige mål Den studerende skal demonstrere kendskab til almen og russisk fonetik samt til fonetisk transskription med anvendelse af det internationale fonetiske alfabet IPA. Den studerende skal desuden kunne vise, at han/hun er fortrolig med og kan beskrive forskellene mellem det russiske og det danske lydsystem. Prøven er skriftlig under tilsyn. På basis af en accentueret russisk tekst prøves i transskription til IPA. Desuden besvares et eller flere teoretiske spørgsmål. Prøveform: individuel skriftlig prøve under tilsyn Hjælpemidler: ingen Varighed: 3 timer Censur og bedømmelse: intern, Vægtning: 5 ECTS-point 31. Grammatik 1 (Grammar 1) Formålet med disciplinen er at oparbejde sikkerhed i bøjningen af det basale ordforråd i russisk. Der skabes et overblik over paradigmerne for de bøjelige ordklasser: verber, substantiver, adjektiver, pronominer og talord, med inddragelse af de vigtigste afvigelser og uregelmæssigheder. Undervisningen er en blanding af forelæsninger og øvelser. Stk. 2. Faglige mål Den studerende skal demonstrere, at hun/han er fortrolig med formbestanden i det basale russiske ordforråd og derved kan anbringe korrekte ordformer i korrekte syntaktiske sammenhænge. Der kræves et af faglæreren godkendt petitum på ca. 100 bogsiders morfologisk beskrivelse af det russiske sprogs forminventar. Der kræves svar på en række spørgsmål om ordenes bøjningsformer. Prøven er bunden og skriftlig Prøveform: individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn Hjælpemidler: ingen Varighed: 3 timer 10

11 Censur og bedømmelse: intern, Vægtning: 5 ECTS-point 32. Skriftlig sprogfærdighed (Written proficiency) Målet er at gøre den studerende i stand til at formulere sig skriftligt på russisk. Under forberedelsen til prøven kan man fokusere på to aspekter: (1) træne i at oversætte en given dansk tekst til russisk, eller (2) træne i at formulere sig frit om et givet emne på russisk. Slavisk og Ungarsk Afdeling udbyder ingen egentlig undervisning i denne disciplin. Stk. 2. Faglige mål Uanset prøveform skal den studerende dokumentere færdighed i at formulere sig grammatisk og stilistisk korrekt samt semantisk adækvat på russisk, herunder sikker brug af standardsprogets centrale ordforråd og dets former. Prøven skal endvidere dokumentere sikkerhed i russisk ortografi. Den studerende vælger mellem to prøveformer: (a) Oversættelse. En dansk tekst på ca. 1 normalside, som ikke indeholder specielle vanskeligheder, oversættes til russisk. Prøveform: individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn Hjælpemidler: alle Varighed: 5 timer Censur og bedømmelse: intern, Vægtning: 10 ECTS-point (b) Fristil. Fri skriftlig udformning på russisk om et bundent emne, der ligger inden for den studerendes fagprofil. Prøveform: individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn Hjælpemidler: alle Varighed: 5 timer Censur og bedømmelse: intern, Vægtning: 10 ECTS-point 33. Oversættelse til dansk, skriftlig (Translation into Danish, written) Disciplinens mål er at give den studerende maksimal forståelse af en russisk tekst. Teksten skal kunne omsættes til korrekt og naturligt dansk uden væsentligt tab af dens indhold. Denne færdighed oparbejdes dels ved regelmæssige skriftlige øvelser, dels ved intens læsning af faglige såvel som skønlitterære tekster. 11

12 Undervisningen foregår som øvelser. Gennem praktiske oversættelser til dansk opøves bl.a. korrekt dansk sprogbrug, herunder grammatik og tegnsætning samt sikkerhed i genre- og stilvalg. Stk. 2. Faglige mål Den studerende skal demonstrere færdighed i at oversætte en ulæst russisk tekst til korrekt og naturligt dansk, således at det fremgår, at teksten er forstået i sin helhed såvel som i alle væsentlige detaljer. Prøven er skriftlig og består af en oversættelse til dansk af en forelagt ulæst russisk tekst på ca. 1½ normalside. Prøveform: individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn Hjælpemidler: alle Varighed: 5 timer Censur og bedømmelse: ekstern, Vægtning: 5 ECTS-point 34. Oversættelse til dansk, mundtlig (Translation into Danish, oral) Disciplinens mål er at gøre den studerende fortrolig med de opgivne tekster. Teksterne skal kunne omsættes til dansk uden væsentligt tab af indhold, en færdighed, der trænes gennem deltagelse i tekstlæsningsforløb og selvstudier. Undervisningen foregår som tekstlæsning, hvor der trænes i at omsætte den russiske tekst til korrekt dansk. Stk. 2. Faglige mål Den studerende skal demonstrere færdighed i at oversætte en læst tekst til dansk. Oversættelsen skal være ideomatisk korrekt og kommunikativt adækvat og vise, at tekstudsnittet er forstået i dens bredere kontekst. Der opgives 800 normalsider på russisk, hvoraf 200 sider tilhører Russisk litteratur og 300 sider Ruslands historie og samfundsforhold. Indtil halvdelen af disse opgivelser kan afløses ved aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen i tekstlæsning. Prøven er mundtlig og består af en oversættelse til dansk af en opgiven tekst på ca. 1 normalside. Prøveform: individuel mundtlig prøve Hjælpemidler: ingen Varighed: 30 minutter inkl. censur Censur og bedømmelse: Intern, Vægtning: 5 ECTS-point 12

13 35. Mundtlig sprogfærdighed (Oral proficiency) Gennem studiet og i særdeleshed under et evt. ophold i Rusland i 4. semester forventes den studerende at oparbejde en færdighed i at udtrykke sig fonetisk og grammatisk korrekt på russisk med anvendelse af det centrale ordforråd. Færdigheden omfatter ligeledes forståelse af talt russisk. Stk. 2. Faglige mål Den studerende skal dokumentere forståelse af talt russisk, beherske korrekt udtale, både i detaljer og sammenhæng, demonstrere sikkerhed i brug af talesprogets fundamentale former og konstruktioner, samt i det centrale ordforråd. Prøven er mundtlig og afholdes på russisk. Der prøves i oplæsning og samtale med udgangspunkt i en forelagt ulæst tekst på ca. 1½ normalside. Prøveform: individuel bunden mundtlig prøve Hjælpemidler: ordbøger Forberedelsestid: 30 minutter Varighed: 20 minutter inkl. censur Censur og bedømmelse: intern, Vægtning: 10 ECTS-point 36. Grammatik 2 (Grammar 2) Disciplinens mål er at skabe en sikker forståelse af det russiske sprogs grammatiske struktur. Gennem undervisningsforløbet, der afvikles som en kombination af forelæsninger, øvelser og deltageroplæg, gennemgås grammatikken med særligt henblik på de enkelte ordklasser og deres funktion samt syntaks på mikro- såvel som makroplan. Stk. 2. Faglige mål Den studerende skal demonstrere et grundigt kendskab til det russiske sprogs grammatik, herunder specielt kendskab til de strukturelle forskelle mellem russisk og dansk. Herudover skal den studerende dokumentere færdighed i at beskrive og analysere fænomener inden for formlære, orddannelse og syntaks med anvendelse af det grammatiske beskrivelsesapparat. Endelig skal den studerende også vise fortrolighed med brugen af fagets vigtigste håndbøger og opslagsværker. Der kræves et af faglæreren godkendt petitum på minimalt 300 bogsiders grammatik, rimeligt fordelt på morfologi og syntaks. Der kræves en systematisk redegørelse for et eller flere problemer inden for russisk grammatik med udgangspunkt i en forelagt ulæst tekst på 1½-2 normalsider. 13

14 Der er to mulige eksamensformer: (a) Bunden skriftlig prøve. Prøveform: individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn Hjælpemidler: ingen Varighed: 5 timer Censur og bedømmelse: ekstern, Vægtning: 10 ECTS-point (b) Bunden mundtlig prøve. Prøven består i en mundtlig besvarelse af eksamensspørgsmål med efterfølgende dialog mellem eksaminator og eksaminand. Prøveform: individuel bunden mundtlig prøve Hjælpemidler: ingen Forberedelse: 60 minutter Varighed: 30 minutter inkl. censur Censur og bedømmelse: Ekstern, Vægtning: 10 ECTS-point 37. Skriftlig formidling (Written communication) Disciplinen udbygger de studerendes kundskaber og færdigheder i 1) oversættelse til det valgte sprog og 2) skriftlig formulering på det valgte sprog og formidling af faglige sammenhænge til et publikum i det pågældende land gennem skrivning af teksttyper såsom abstrakter, korte rapporter m.v. Stk. 2 Faglige mål Eksaminanden skal demonstrere evne til at formidle faglige emner af en vis sværhedsgrad til et publikum i det pågældende land, såvel ved oversættelse til det valgte sprog som ved fri skriftlig formulering på det valgte sprog. Stk. 3 Eksamensbestemmelser Prøven består i et antal bundne skriftlige opgaver inden for forskellige genrer på 2½-5 normalsider hver, der afleveres og forbedres løbende. Alle udkast afleveres. Prøveform: Individuel bunden prøve, som aflægges løbende (portofolioeksamen). Censur og bedømmelse: Intern censur,. Vægtning: 10 ECTS-point 14

15 38. Modulet fagområde består af følgende discipliner: Introduktion til dagens Rusland Ruslands historie og samfundsforhold Russisk litteratur Projekt 1 Projekt Modulet fagområde giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: Kvalifikationer De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder: Kendskab til centrale sammenhænge i sociale, kulturelle, geografiske, økonomiske og politiske forhold i Ruslands nutid og historie Kendskab til grundlæggende aspekter af moderne russisk litteratur, kultur og samfundsforhold Færdigheder i informationssøgning via boganmeldelser, litteraturlister, biblioteker og Internettet. Kompetencer Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og sociale kompetencer: Evne til at anvende deres forståelse for forskellige områders historie og samfundsbeskrivelse til at perspektivere egen og andre områders historie, samfund og kultur. Evne til at formidle viden mundtligt og skriftligt afpasset hensyn til tid, plads, progression og modtagergruppe Evne til at vurdere styrker og svagheder ved anvendelsen af e-konferencer til specifikke opgaver Evne til at identificere, analysere og vurdere problemstillinger inden for historiske og kulturelle emneområder Evne til at definere og indgå i tværfagligt samarbejde 40. Introduktion til dagens Rusland (Russia today an introduction) Disciplinen giver en basal introduktion til dagens Rusland til landets geografi, befolkningsforhold, politiske system, internationale forankring, økonomi og sociale forhold. Der introduceres ligeledes til centrale personer og institutioner i nutidens russiske kulturliv. Gennem arbejdet med samtidshistoriske og samfundsvidenskabelige emner og med enkelte værker i moderne russisk litteratur og film præsenteres de studerende for nogle af de problemstillinger og krav, BA-uddannelsen rummer. Undervisningen foregår som forelæsninger og diskussioner, evt. med udgangspunkt i studenteroplæg. 15

16 Stk. 2. Faglige mål Den studerende skal demonstrere elementært kendskab til Ruslands geografi, befolkningsforhold, politiske system og forankring i internationale strukturer, økonomi, sociale forhold og kulturliv. Den studerende skal vise færdighed i at reproducere den faktuelle viden præcist og i at lave mindre, selvstændige oplæg om udvalgte emner inden for de skitserede områder. Der kræves aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen, herunder et oplæg på ca. 30 minutters varighed inklusiv diskussion. Oplægget afholdes i slutningen af undervisningsforløbet. Emnet aftales med den ansvarlige faglærer en uge før afholdelsen. Der kræves et petitum, der omfatter aktuelle samfundsbeskrivende fremstillinger på mindst 200 sider, samt et russisk prosaværk (efter 1991) i oversættelse og en russisk film (efter 1991 med danske eller engelske undertekster). 16 Prøveform: undervisningsdeltagelse Hjælpemidler: alle Varighed: 30 minutter, inkl. censur Censur og bedømmelse: intern, bestået/ikke-bestået Vægtning: 5 ECTS-point Såfremt forudsætningerne om aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen ikke opfyldes, består prøven af en skriftlig eksamen under opsyn, hvor der stilles en række faktuelle spørgsmål om de emner, undervisningen har berørt. Prøveform: individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn Hjælpemidler: ingen Varighed: 3 timer Censur og bedømmelse: intern, bestået/ikke-bestået Vægtning: 5 ECTS-point 41. Ruslands historie og samfundsforhold (History and social science of Russia) Kurset skal introducere til Ruslands historie fra middelalderen til i dag i dens internationale kontekst. Foruden landets politiske og sociale historie skal også centrale ideologier og kulturelt-politisk formende strømninger i perioden (nationalromantik, slavofili, liberalisme, socialisme etc.) præsenteres. Undervisningen består af en kombination af forelæsninger og øvelser. Stk. 2. Faglige mål Der kræves kendskab til Ruslands historie fra middelalderen til i dag i dens internationale kontekst. Der kræves færdighed i at analysere og perspektivere den givne periodes historiske problemstillinger. Der kræves et petitum, der omfatter historiske og samfundsbeskrivende fremstillinger på mindst 800 sider. Prøven er bunden og mundtlig. Den studerende får udleveret et spørgsmål

17 til petitum, evt. suppleret med et relevant tekstuddrag (opgiven eller ikke-opgiven tekst på dansk eller engelsk). Prøven sker i form af mundtlig besvarelse af det stillede spørgsmål med efterfølgende dialog mellem eksaminator og eksaminand. Prøveform: individuel bunden mundtlig prøve Hjælpemidler: alle Forberedelsestid: 45 minutter Varighed: 30 minutter, inkl. censur Censur og bedømmelse: intern, Vægtning: 10 ECTS 42. Russisk litteratur (Russian literature) Formålet med kurset i litteraturhistorie er at tegne de lange linier i den russiske litteraturs udviklingsproces fra 1800-tallets begyndelse til i dag, idet der lægges særlig vægt på hovedstrømninger og vigtige forfatterskaber. Der læses et repræsentativt udvalg af værker, dels på russisk, dels i dansk oversættelse, samt en litteraturhistorisk grundbog, evt. suppleret med anden sekundærlitteratur. Værkerne analyseres og diskuteres både som individuelle kunstværker og i perspektiv af samtidens litterære og samfundsmæssige hovedstrømninger. Undervisningen består af en kombination af forelæsninger og øvelser. Stk. 2. Faglige mål Der kræves kendskab til russisk litteratur med særlig vægt på hovedlinjerne gennem det århundrede og på de væsentligste forfatterskaber. Der kræves færdighed i at analysere poesi, fortællende digtning og drama og i at perspektivere tekster litteraturhistorisk. Der kræves et af faglæreren godkendt petitum, der omfatter min. 200 normalsider skønlitterære tekster på russisk, rimeligt fordelt over hele perioden. Desuden skal petitum omfatte min bogsider skønlitteratur, læst i oversættelse. Endelig skal petitum anføre en fremstilling af den russiske litteraturs historie (eller dele af flere), hvor behandlingen af tiden fra 1800 til i dag er på min. 200 bogsider. Prøven er bunden og mundtlig. Den studerende får udleveret et spørgsmål af litteraturhistorisk karakter til petitum, evt. suppleret med et eller flere relevante tekstuddrag (opgiven tekst på russisk og/eller dansk). Prøven sker i form af mundtlig besvarelse af det stillede spørgsmål med efterfølgende dialog mellem eksaminator/censor og eksaminand. Prøveform: individuel bunden mundtlig prøve Hjælpemidler: alle Forberedelsestid: 45 minutter Varighed: 30 minutter, inkl. censur Censur og bedømmelse: intern, Vægtning: 10 ECTS 17

18 43. Projekt 1 (Project 1) Gennem disciplinen skal den studerende skaffe sig et solidt overblik over et bredt fagligt felt inden for studiet af det pågældende lands sprog, litteratur, kultur, historie eller samfund. Det faglige område vælges i samråd med faglæreren. Stk. 2 Faglige mål Eksaminanden skal demonstrere velfunderet kendskab inden for det valgte område, herunder dets væsentlige problemstillinger og faglige retninger. Desuden skal eksaminanden demonstrere sine færdigheder i at finde relevant materiale både på det valgte sprog og i den internationale faglitteratur samt i at arbejde metodisk og videnskabeligt inden for et fagligt felt på baggrund af kilder på det valgte sprog. Stk. 3 Eksamensbestemmelser Den studerende skal demonstrere sit kendskab inden for det valgte felt, sin evne til at finde relevant materiale og, på baggrund heraf, sin evne til at afgrænse og systematisere sin viden. Der opgives et pensum på min bogsider, hvoraf højst 500 sider må være fra oversigtsværker og mindst 300 og højest 750 sider på det valgte sprog. På baggrund af dette udarbejdes der en skriftlig opgave på opgavesider. Litteraturgrundlaget skal på forhånd godkendes af faglæreren, som også kan dispensere fra omfangskrav, hvis særlige faglige forhold taler for det. Den mundtlige prøve har form af en dialog mellem eksaminator og eksaminand med udgangspunkt i opgaven. 18 Prøveform: Individuel bunden prøve. Hjælpemidler: Opgaven medbringes til den mundtlige prøve. Varighed: 30 minutter inkl. censur. Censur og bedømmelse: Intern censur,. Vægtning: 10 ECTS-point 44. Projekt 2 (Project 2) Disciplinen skal, gennem fordybelse i et afgrænset emne inden for studiet af det pågældende lands sprog, litteratur, kultur, historie eller samfund, udbygge den studerendes færdigheder i at finde og bearbejde informationer angående det pågældende land på videnskabelig måde. Emnet kan ligge inden for det faglige område i projekt 1, men dette er ikke et krav. Stk. 2 Faglige mål Den studerende skal demonstrere sin evne til at finde sekundærlitteratur på det valgte sprog og i den internationale faglitteratur samt kilder på det valgte sprog, og på baggrund heraf afgrænse og analysere et emne angående det pågældende land. Stk. 3 Eksamensbestemmelser Der opgives et pensum på min sider, hvoraf højst 100 sider må være fra oversigtsværker og mindst 200 og højest 750 sider på det valgte sprog. På baggrund af dette udarbejdes der en skriftlig opgave på max. 15 sider. Litteraturgrundlaget skal på forhånd

19 godkendes af faglæreren. Den mundtlige prøve har form af en dialog mellem eksaminator og eksaminand med udgangspunkt i opgaven. Prøveform: Individuel bunden prøve. Hjælpemidler: Opgaven medbringes til den mundtlige prøve. Varighed: 30 minutter inkl. censur. Censur og bedømmelse: Ekstern censur,. Vægtning: 10 ECTS-point Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 45. Ordningen træder i kraft 1. september 2006 Godkendt af Dekanen august Ikrafttræden 1. september Ændring af 5 stk. 1, 11, 14, 16 stk. 2, 22, 27 stk. 2 og 3, 30 stk. 2 og 3, 31 stk. 2 og 3, 32 stk. 2 og 3, 33 stk. 2 og 3, 34 stk. 2 og 3, 35 stk. 2 og 3, 36 stk. 2 og 3, 37 stk. 2 og 3, 40 stk. 2, 41 stk. 2 og 3, 42 stk. 2 og 3, 43 stk. 2 og 3 og 44 stk. 2 og 3 godkendt af Dekanen juni Ikrafttræden 1. september

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret juni 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget inden for et slavisk sprog (russisk,

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Sidefagsuddannelsen i russisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor japanstudier ved Aarhus Universitet

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ET SLAVISK SPROGOMRÅDE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ET SLAVISK SPROGOMRÅDE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ET SLAVISK SPROGOMRÅDE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen inden for russisk ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget inden for europastudier

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I SERBOKROATISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I SERBOKROATISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I SERBOKROATISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen inden for serbokroatisk

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K. September 2001

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K September 2001 Senest revideret maj 2007 2 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K September 1998 Senest revideret juli 2007 Indholdsfortegnelse 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I KOGNITIV SEMIOTIK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I KOGNITIV SEMIOTIK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I KOGNITIV SEMIOTIK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget inden for Kognitiv Semiotik

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I RETORIK OG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I RETORIK OG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I RETORIK OG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret december 2006 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Retorik

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I U N G A R S K Februar 2001 Senest revideret maj 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Ungarsk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I LATINAMERIKASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I LATINAMERIKASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I LATINAMERIKASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsfaget

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I MUSEOLOGISKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I MUSEOLOGISKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I MUSEOLOGISKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget museologiske studier

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2006 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Antropologi

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Nordisk mytologi

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K August 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet 1 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I J A P A N S K September 1996 Senest revideret januar 2005 2 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i japansk ved

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K September 1998 Senest revideret juni 2007 Studieordning for Magisterkonferens i romanistik ved Aarhus

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BRASILIANSKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BRASILIANSKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BRASILIANSKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret juli 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I OMRÅDESTUDIER SPANIEN DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I OMRÅDESTUDIER SPANIEN DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I OMRÅDESTUDIER SPANIEN DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Områdestudier

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I FORHISTORISK ARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I FORHISTORISK ARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I FORHISTORISK ARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2006 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i forhistorisk

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I I D É H I S T O R I E September 1996 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Idéhistorie

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I S L A V I S K E S P R O G. September 2000

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I S L A V I S K E S P R O G. September 2000 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I S L A V I S K E S P R O G September 2000 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I JAPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I JAPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I JAPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret april 2007 Bacheloruddannelse i japansk Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I September 2002 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig suppleringsuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE STUDIEORDNING 2006 Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i russisk Uddannelsen, der kan påbegyndes uden forudsætninger

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I NORDISK SPROG OG LITTERATUR DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I NORDISK SPROG OG LITTERATUR DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I NORDISK SPROG OG LITTERATUR DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget inden for Nordisk Sprog og

Læs mere

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Polsk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Polsk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1. Forløbsmodel...4

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R. September 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R September 1997 Senest revideret september 1997 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D. AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D September 2003 Senest revideret juli

Læs mere

Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I J A P A N S K

Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I J A P A N S K AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I J A P A N S K Marts 2003 Senest revideret maj 2007 Sidefagsuddannelsen i japansk ved Aarhus Universitet. 2 Kapitel 1:

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I N O R D I S K S P R O G O G L I T T E R A T U R September 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 2 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I GLOBALISERING OG UDVIKLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I GLOBALISERING OG UDVIKLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I GLOBALISERING OG UDVIKLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2006 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I ITALIENSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I ITALIENSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I ITALIENSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i Italiensk ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Interim-studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSE I FINSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSE I FINSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSE I FINSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I C I V I L I S A T I O N S K R I T I K. September 1996

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I C I V I L I S A T I O N S K R I T I K. September 1996 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I C I V I L I S A T I O N S K R I T I K September 1996 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved BSS og ARTS.

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved BSS og ARTS. Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved BSS og ARTS. 1. Studieordningens rammebestemmelser Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K. September 1999

Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Magisterkonferensuddannelsen i Nordisk Sprog

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K S P R O G O G K U L T U R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K S P R O G O G K U L T U R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K S P R O G O G K U L T U R September 2002 Senest revideret juli 2007 Kapitel 1 Formål og faglig

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I POLITISK TEORI OG FILOSOFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I POLITISK TEORI OG FILOSOFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I POLITISK TEORI OG FILOSOFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Politisk

Læs mere

Interim-studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSE I FINSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSE I FINSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSE I FINSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I Februar 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål Studieordning

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I S L A V I S K. Februar 1997

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I S L A V I S K. Februar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I S L A V I S K Februar 1997 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i et slavisk sprog ved

Læs mere

Pensum- og uddybende prøvebestemmelser. Russisk

Pensum- og uddybende prøvebestemmelser. Russisk INSTITUT FOR TVÆRKULTURELLE OG REGIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET - og uddybende prøvebestemmelser for Russisk Studieordning for det centrale fag i Øst- og Sydøsteuropastudier

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS F I L O S O F I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS F I L O S O F I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS F I L O S O F I Februar 1998 Senest revideret marts 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Magisterkonferensuddannelsen i filosofi

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I KINASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I KINASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I KINASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Kinastudier ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K. Februar 2001

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K. Februar 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K Februar 2001 Senest revideret marts 2007 Studieordning for kandidatuddannelsen i Kognitiv

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R D I S K. September 2000

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R D I S K. September 2000 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R D I S K September 2000 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen i Områdestudier

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I F I N S K

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I F I N S K AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I F I N S K September 1995 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i Finsk ved Aarhus Universitet

Læs mere

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING STUDIEORDNING 2009 Religion TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR RELIGIONSSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tillæg til studieordning

Læs mere

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved Handelshøjskolen og Det Teologiske Fakultet.

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved Handelshøjskolen og Det Teologiske Fakultet. Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved Handelshøjskolen og Det Teologiske Fakultet. 1. Studieordningens rammebestemmelser Studieordning for arabiskdelen af

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret juli 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Sidefagsuddannelsen i Tysk ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere