Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse"

Transkript

1 Vejdirektoratet November 2012 H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse

2 PROJEKT H Cykelsti ved Tange Sø Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet Projekt nr Dokument nr Version 1 Udarbejdet af BAL Kontrolleret af BIT Godkendt af CWI SAMMENFATNING Der er for en planlagt cykelsti ved Tange Sø udført 5 geotekniske boringer. Cykelstien udføres på en bro langs den eksisterende rasteplads nord for Ans. I boringerne B1, B4 og B5 er der øverst sandmuld samt muldholdigt sand til 0,3 0,8 m u. t., hvorunder der er truffet bæredygtige aflejringer af sand, morænesand og grus. I boringene B2 og B3 træffes sætningsgivende aflejringer af fyld og tørv til 4,3 á 4,7 m u. t., hvorunder der træffes bæredygtige aflejringer af morænesand, sand, morænegrus og grus til 9,4 á 9,8 m u. t. Derunder træffes meget fast glimmerler og silt. Der er registreret vandspejl i kote 13,6 á 14,8 DVR90, men det vurderes ikke nødvendigt med grundvandssænkning for etablering af cykelstien. Ud fra de konstaterede bundforhold vurderes vejkassen for cykelstien at kunne udlægges direkte efter afrømning af sandmuldsaflejringerne. Det vurderes mest hensigtsmæssigt at pælefundere brodelen. NIRAS A/S CVRnr T: D: Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: M: Postboks E: E: 9100 Aalborg

3 INDHOLD 1 Projekt Indledende arbejde rkundersøgelser og laboratoriearbejde Borearbejde og filtersætning Laboratoriearbejde sultater Jordbundsforhold Grundvandsforhold VURDERINGER OG ANBEFALINGER Funderingsforhold Pælefundering Dimensionering Vejanlæg Nedsivning UDFØRELSESMÆSSIGE FORHOLD Grundvand Udgravning Nedbringning af pæle Overskudsjord KONTROLUNDERSØGELSER... 6 BILAG 15: BILAG A: BILAG B: BILAG S: Boreprofilerne B1B5 Signaturer og definitioner Sigteanalyser Situationsplan Vejdirektoratet: H Cykelsti ved Tange Sø

4 1 PROJEKT Denne geotekniske undersøgelse er udført for Vejdirektoratet i forbindelse med projektering af en cykelsti ved Ans by langs Tange Sø og hovedlandevej nr. 26. Cykelstien starter ved Tange Søvej og skal etableres på eksisterende markareal langs hovedlandevejen ned til den eksisterende rasteplads. Herfra etableres en ca. 300 m lang bro i Tange Sø til cykelstien der først kobles på landanlæg igen ved en eksisterende sti syd for rastepladsen. Anlægsopgaven er et funktionsudbud, hvorfor entreprenøren forestår projekteringen. Der er i udbuddet opstillet krav til brofag med spænd på mellem 615 meter. Det er op til de bydende at vælge materialer, foretage dimensionering m.m. Det er forudsat, at bropillerne skal pælefunderes. Undersøgelsen er udført for at opnå kendskab til jordbunds og grundvandsforholdene til brug ved projektering af cykelstien. 2 INDLEDENDE ARBEJDE I forhold til historisk kortmateriale samt geologisk jordartskort, må der i de terrænnære aflejringer (ca. 1 meter under terræn) overvejende forventes ferskvandsaflejret sandaflejringer. Tange Sø er en kunstig sø der er opstået ved at Gudenåen blev opdæmmet i 1920 erne. Tidligere var området et lavt landområde med mosepræg ned mod den tidligere Gudenå. Under toplaget forventes istidsaflejret sand og grus. Området vest for Tange Sø er præget af morænelandskab men med ferskvandsaflejret sand nærmest Tange Sø. Det fremgår af gamle luftfotos fra området, at der i forbindelse med etablering af hovedvej 26 samt rastepladsen har været foretaget udbygning i Tange Sø, hvorfor der må forventes opfyld ned til den gamle søbund, jf. Bunden af Tange Sø er i centerlinen for broen indmålt til kote 11,5 á 13,1 DVR90. Vandspejlet i Tange Sø er indmålt til ca. kote 13,5 DVR90, dvs. en vanddybde på ca. 0,4 á 2,0 meter. 3 MARKUNDERSØGELSER OG LABORATORIEARBEJDE 3.1 Borearbejde og filtersætning Der er på stedet udført 5 stk. geotekniske boringer med 6'' sneglebor til 4 á 20 meter under terræn (m u. t.). Boringerne er benævnt B1 B5, og placeringen af boringerne fremgår af situationsplanen på bilag S. Vejdirektoratet: H Cykelsti ved Tange Sø 1

5 Boring B2 og B3 er udført på land ca. 10 meter fra cykelstitracé. Borearbejdet er udført af Jysk GVS. Ingeniørgeologisk bedømmelse, laboratorieforsøg og optegning af boreprofiler er udført af NIRAS. Boringerne er indmålt og nivelleret med GPS. Koter referer til DVR90 og koordinater til DKTM2. Under borearbejdet er der registreret laggrænser, samt udtaget repræsentative omrørte prøver af de trufne jordlag. Der er foretaget styrkemålinger i form af vingeforsøg i kohæsionsjord til bestemmelse af den udrænede forskydningsstyrke samt samt udført SPTforsøg i friktionsjord til bestemmelse af den plane friktionsvinkel. Efter borearbejdets afslutning er der etableret Ø25 mm pejlerør i boringerne, hvori vandspejlets beliggenhed er indmålt. 3.2 Laboratoriearbejde I laboratoriet er de omrørte prøver blevet ingeniørgeologisk bedømt og for de kohæsive prøver er der foretaget bestemmelse af det naturlige vandindhold. På udvalgte prøver er der udført bestemmelse af jordens indhold af organisk materiale ved glødetabsbestemmelse. Der er ligeledes udført sigteanalyser på udvalgte prøver til vurdering af nedsivningsevne. sultatet af sigteanalyserne kan ses på bilag B. sultaterne af de udførte forsøg og observationer fremgår af de respektive boreprofiler, bilag 911. Signaturforklaringer og definitioner fremgår af bilag A. 4 RESULTATER 4.1 Jordbundsforhold I boringerne B1, B4 og B5 er der øverst truffet sandmuld samt muldholdigt sand til 0,6 á 0,8 m u. t. Herunder er der truffet glacialt sand, morænesand og grus til bunden af boringerne 4,0 m u. t. I boringerne B2 og B3 træffes fyld af sandmuld og sand 3,8 á 3,9 m u. t., hvorunder træffes et tørvelag til 4,3 á 4,7 m u. t. Herunder træffes glacialt morænesand, sand, morænegrus og grus til 9,4 á 9,8 m u. t., der underlejres af tertiært ler og silt til boringernes bund 20,0 m u. t. Vejdirektoratet: H Cykelsti ved Tange Sø 2

6 4.2 Grundvandsforhold sultater af pejling efter endt borearbejde er angivet i tabel 1. Tabel 1: gistreret grundvandsspejl efter endt borearbejde Boring rrænkote Dybde GVS kote nr. DVR90 m u. t. DVR90 B1 14,6 1,0 13,6 B2 14,6 1,0 13,6 B3 14,5 1,0 13,5 B4 17,9 Tør <13,9 B5 16,4 1,6 14,8 Vandspejlet kan variere med årstid og nedbør samt vandstanden i Tange Sø. Da der i boringerne er truffet moræneaflejringer kan der opstå sekundære vandspejl herover. Det anbefales derfor, at der udføres supplerende pejlinger. 5 VURDERINGER OG ANBEFALINGER 5.1 Funderingsforhold Med jordbundsforhold, som konstateret i de undersøgte punkter vurderes det planlagte projekt at kunne henføres til geoteknisk kategori 2, jf. Eurocode 7 Geoteknik del 1. Ud fra de konstaterede bundforhold, vurderes vejkassen for cykelstien på land, at kunne funderes direkte efter afrømning af samtlige aflejringer over OSBL. Broen over Tange Sø kan efter afrømning af tørveaflejringer samt bundslam funderes direkte i sandaflejringerne herunder, men på grund af vanddybden vurderes det mest hensigtsmæssig at foretage pælefundering på rammede/borede stål, træ eller betonpæle. For det aktuelle projekt, jf. afsnit 1, vurderes overside af bæredygtige lag (OSBL) for boringerne, at være beliggende som angivet i tabel 2. Tabel 2: rrænniveau samt overside af bæredygtige lag (OSBL). Boring rrænkote OSBL OSBL nr. DVR90 m u. t. DVR90 B1 14,6 0,6 14,0 B2 14,6 4,7 9,9 B3 14,5 4,3 10,2 B4 17,9 0,3 17,6 B5 16,4 0,8 15,6 Vejdirektoratet: H Cykelsti ved Tange Sø 3

7 5.2 Pælefundering Broen er ikke projekteret, hvorfor spænd, materiale, metode og belastninger endnu ikke er kendt, men pælefundering af broen vurderes at være den mest hensigtsmæssige funderingsmetode grundet vanddybden. Pælene kan udføres som rammede eller borede pæle af enten beton, træ eller stål. Afhængig af broudformning og belastningerne kan pælene både regnes som spidsbærende i friktionsaflejringerne under de trufne tørveaflejringer samt overfladebærende i de dybe og faste leraflejringer. Pælene skal føres til bæredygtige aflejringer under OSBL og pælenes bæreevne kan bestemmes ved hjælp af Den danske rammeformel eller ved geostatisk beregning i henhold til EC 7, del 1 samt DKanneks L. Pælene skal dimensioneres i både brudgrænse og anvendelsesgrænsetilstanden og i øvrigt i henhold til EC 7. Pælene skal endvidere undersøges som tværbelastede pæle såfremt pælene bliver horisontalt belastet. Til brug ved dimensioneringen er der som eksempel foretaget beregning af den regningsmæssige trykbæreevne for en hhv. spidsbærende og overfladebærende pæl. Den regningsmæssige bæreevne for en spidsbærende pæl, er beregnet med udgangspunkt i Meyerhofs metode på baggrund af målte SPTværdier samt en geostatisk beregning for overfladebærende pæle. De regningsmæssige trykbæreevner er beregnet for en 25 x 25 m 2 uasfalteret jernbetonpæl med topkote 14,5 og søbund i kote 11,5. Bæreevnerne er angivet i tabel 3. Tabel 3: Orienterende regningsmæssige trykbæreevner. Spidskote DVR90 R c,d kn 7 (spidsbærende) ~200 kn 3 (Overfladebærende) ~400 kn Dimensionering Ved dimensionering af pæle anbefales anvendt karakteristiske styrkeparametre for aflejringerne under OSBL, som angivet i tabel 4. Vejdirektoratet: H Cykelsti ved Tange Sø 4

8 Tabel 4: Karakteristiske parametre for boringerne gældende under OSBL. Jordart γ/γ ϕ pl c u [kn/m 3 ] [ ] [kn/m 2 ] ldsand 18/10 Tørv 14/ Sand 18/10 36 Grus, morænegrus 20/10 36 immerler /silt 20/ De karakteristiske parametre er fastlagt på baggrund af skøns og erfaringsformler, samt ud fra parametre på boreprofilerne, jf. bilag Vejanlæg Den, i boringerne B1, B4 og B5, trufne overjord af sandmuld er uegnet som underlag for belægninger, hvorfor der skal ske en afrømning af disse aflejringer forinden udlægning af vejkassematerialer. Befæstede arealer anbefales dimensioneret i henhold til vejregler for Dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger (marts 2007). Det anbefales at komprimere planum effektivt inden udlægning af materialer til opbygning af vejkasse. Hvor der skal indbygges materialer til underkant vejkassematerialer, skal der anvendes egnet materiale, der udlægges og komprimeres i lag på højst 30 cm tykkelse. terialerne indbygges iht. gældende vejregler. 5.4 Nedsivning Ud fra de udførte sigteanalyser, jf. bilag B, vurderes de trufne sandaflejringer, at kunne benyttes i forbindelse med nedsivning af overfladevand. De trufne sandaflejringer i udgravningsniveau vurderes generelt at være selvdrænende. 6 UDFØRELSESMÆSSIGE FORHOLD 6.1 Grundvand Jf. afsnit 4.2 er der i boringerne B1B3 samt B5 registreret grundvandsspejl i kote 13,6 á 14,8 DVR90, svarende til 1,0 1,6 m u. t. På det foreliggende grundlag vurderes det således, at der ikke skal graves under grundvandsspejlet. I forbindelse med krydsning af Skjelbæk kan det blive nødvendigt med overpumpning. Vejdirektoratet: H Cykelsti ved Tange Sø 5

9 6.2 Udgravning Frie ubelastede skråninger over grundvandsspejl, som ikke påvirkes af overflade eller trafiklaster, kan generelt påregnes stabile med skråningsanlæg a > 1,5. Vedrørende stabilitet af midlertidige skråninger henvises der i øvrigt til SBIanvisning 231, afsnit Nedbringning af pæle Der er i boringerne B2 og B3 truffet stenholdige grus og morænegrusaflejringer i undersiden af de glaciale aflejringerne. Disse grusaflejringer kan volde problemer i forbindelse med nedbringning af pælene. 6.4 Overskudsjord Området hvor cykelstien etableres er ikke omfattet af områdeklassificeringen ligesom arealerne ikke er kortlagt af gion Midtjylland. Offentlige vejarealer er dog at betragte som lettere forurenede og overskudsjord herfra, skal håndteres iht. jordflytningsbekendtgørelsen. Ovenstående skal forinden verificeres med relevante myndigheder. 7 KONTROLUNDERSØGELSER I forbindelse med anlægsarbejdets udførelse anbefales det, at der foretages geotekniske kontrolundersøgelser i overensstemmelse med retningslinierne i Eurocode 7 Geoteknik del 1. Det anbefales at udføre kontrol af udgravningsniveau, for at sikre at samtlige aflejringer over OSBL er bortgravet. Det skal kontrolleres at samtlige pæle har opnået den nødvendige bæreevne og spidskote. I det omfang det ønskes, står vi selvsagt til rådighed for videre drøftelse af geotekniske/funderingsmæssige spørgsmål i sagen. Vejdirektoratet: H Cykelsti ved Tange Sø 6

10 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk ø25 DVR90 14,60 m 0 02 SANDMULD, leret, rodrester, mørk brun Ov r SANDMULD, sv. leret, rodrester, mørk brun SAND, fint mellem, brun Ov 1 r SAND, fint mellem, enkl. grus, brun SAND, fint mellem, enkl. grus, lys brun 2 20 SAND, fint mellem, lys brun SAND, mellem, lys brun 3 30 SAND, mellem groft, lys brun SAND, mellem, enkl. grus, gråbrun 4 40 SAND W (%) Cfv, Crv (kpa) (kn/m³) r. (%) Pejlerør: ø25: Boremetode: 6'' snegl Koordinatsystem: DKTM2 X: Y: Plan: Bilag S Sag: H : Cykelsti ved Tange Sø Boret af: Jysk GVS Dato: Bedømt af: BAL DGUNr.: Boring: B1 Udarb. af: BAL Kontrol: HPB Godkendt: BIT Dato: Bilag: 1 S. 1/1 GeoGIS GeoGIS#32 GeotekniskeBoringer PSTVDK :06:27 Boreprofil

11 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk ø25 DVR90 14,60 m 0 02 SANDMULD, i følge boreformand 1 W FYLD: SAND, fint mellem, leret, sv. muldpræget, brun FYLD: SAND, fint mellem, sv. leret, gruset, gråbrun FYLD: SAND, fint mellem, leret, sv. gruset, gråbrun FYLD: SAND, mellem, gruset, gråbrun 2 20 FYLD: SAND, mellem, st. gruset, gråbrun FYLD: SAND, fint mellem, gruset, lys gråbrun 3 30 FYLD: SAND FYLD: SAND 4 Crv Cfv W= TØRV, omdannet, sandet, mørk brun, gråbrun Fe Pg? W= TØRV, omdannet, planterester, mørk brun Fe Pg? 5 50 SAND, mellem, sv. gruset, lys gråbrun 9 55 SAND, mellem, sv. gruset, gråbrun 6 N 60 SAND, mellem groft, gulbrun 8 65 SAND, groft, st. gruset, gulbrun 7 70 MORÆNEGRUS, fint mellem, st. sandet, gulbrun 7 75 MORÆNEGRUS, fint mellem, sv. leret, st. sandet, gulbrun 8 N 80 GRUS, fint mellem, st. sandet, gulbrun 6 85 GRUS, fint mellem, st. sandet, lys gråbrun 9 90 GRUS W (%) Cfv, Crv (kpa) (kn/m³) r. (%) N (Slag/30 cm) Fortsættes Prøve 8590: rtiær præget Pejlerør: ø25: Boremetode: Tør rotationsboring med foring og snegl Koordinatsystem: DKTM2 X: Y: Plan: Bilag S Sag: H : Cykelsti ved Tange Sø Boret af: Jysk GVS Dato: Bedømt af: BAL DGUNr.: Boring: B2 Udarb. af: BAL Kontrol: HPB Godkendt: BIT Dato: Bilag: 2 S. 1/3 GeoGIS GeoGIS#32 GeotekniskeBoringer PSTVDK :06:32 Boreprofil

12 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk Fortsat 9 GRUS 5 95 LER, glimmerholdigt, mørk brun 10 W 100 LER LER LER, glimmerholdigt, siltslirer, mørk brun LER, glimmerholdigt, siltslirer, sandet, mørk brun LER, glimmerholdigt, mørk brun 13 Crv Cfv=491kPa LER LER, glimmerholdigt, siltslirer, mørk brun LER LER, glimmerholdigt, mørk brun 15 Cr LER LER, glimmerholdigt, siltslirer, mørk gråbrun, mørk brun LER, glimmerholdigt, mørk brun SILT, glimmerholdigt, leret, skalfragtmenter, mørk gråbrun LER, glimmerholdigt, siltslirer, mørk brun, mørk gråbrun LER: SILT, lagdelt, glimmerholdigt, mørk gråbrun, mørk brun LER, glimmerholdigt, enkl. siltslirer, mørk brun LER W (%) Cfv, Crv (kpa) (kn/m³) r. (%) N (Slag/30 cm) Fortsættes Prøve 8590: rtiær præget Pejlerør: ø25: Boremetode: Tør rotationsboring med foring og snegl Koordinatsystem: DKTM2 X: Y: Plan: Bilag S Sag: H : Cykelsti ved Tange Sø Boret af: Jysk GVS Dato: Bedømt af: BAL DGUNr.: Boring: B2 Udarb. af: BAL Kontrol: HPB Godkendt: BIT Dato: Bilag: 2 S. 2/3 GeoGIS GeoGIS#32 GeotekniskeBoringer PSTVDK :06:32 Boreprofil

13 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk Fortsat 18 LER SILT, glimmerholdigt, leret, mørk brun LER, glimmerholdigt, mørk brun LER 20 W 200 LER W (%) Cfv, Crv (kpa) (kn/m³) r. (%) N (Slag/30 cm) Prøve 8590: rtiær præget Pejlerør: ø25: Boremetode: Tør rotationsboring med foring og snegl Koordinatsystem: DKTM2 X: Y: Plan: Bilag S Sag: H : Cykelsti ved Tange Sø Boret af: Jysk GVS Dato: Bedømt af: BAL DGUNr.: Boring: B2 Udarb. af: BAL Kontrol: HPB Godkendt: BIT Dato: Bilag: 2 S. 3/3 GeoGIS GeoGIS#32 GeotekniskeBoringer PSTVDK :06:32 Boreprofil

14 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk ø25 DVR90 14,50 m 0 02 FYLD: SANDMULD, rodrester, mørk brun FYLD: SAND, fint mellem, gruset, gulbrun FYLD: SAND FYLD: SAND, fint mellem, sv. muldpræget, gruset, gulbrun FYLD: SAND, mellem, brunkulsslirer, gruset, grå 2 20 FYLD: SAND, mellem groft, brunkulspræget, st. gruset, grå FYLD: SAND, mellem, gruset, gråbrun 3 30 FYLD: SAND, mellem groft, gruset, gråbrun FYLD: SAND, mellem, sv. gruset, gråbrun 4 40 TØRV, omdannet, gråbrun Fe Pg? SAND, mellem, enkl. grus, lys gråbrun 5 50 SAND 9 55 SAND, mellem groft, enkl. grus, lys gråbrun 6 N 60 SAND, mellem, gråbrun 8 65 GRUS, fint, st. sandet, gråbrun 7 70 GRUS 7 75 MORÆNEGRUS, fint, sv. leret, st. sandet, enkl. sten, gråbrun 8 N W= MORÆNEGRUS 6 85 MORÆNEGRUS, fint mellem, st. sandet, enkl. sten, gråbrun 9 90 MORÆNEGRUS W (%) Cfv, Crv (kpa) (kn/m³) r. (%) N (Slag/30 cm) Fortsættes Prøve 95: rtiær præget Pejlerør: ø25: Boremetode: Tør rotationsboring med foring og snegl Koordinatsystem: DKTM2 X: Y: Plan: Bilag S Sag: H : Cykelsti ved Tange Sø Boret af: Jysk GVS Dato: Bedømt af: BAL DGUNr.: Boring: B3 Udarb. af: BAL Kontrol: HPB Godkendt: BIT Dato: Bilag: 3 S. 1/3 GeoGIS GeoGIS#32 GeotekniskeBoringer PSTVDK :06:42 Boreprofil

15 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk Fortsat 9 MORÆNEGRUS 5 95 GRUS, fint mellem, st. sandet, enkl. sten, lys gråbrun 10 W 100 LER, glimmerholdigt, mørk brun Crv Crv=407kPa LER LER LER LER, glimmerholdigt, brun, mørk brun LER, glimmerholdigt, siltslirer, brun, mørk brun LER LER, glimmerholdigt, siltslirer, gråbrun, mørk brun SILT, glimmerholdigt, mørk gråbrun SILT, glimmerholdigt, mørk brun SILT SILT, glimmerholdigt, mørk gråbrun SILT SILT SILT, glimmerholdigt, mørk grå LER, glimmerholdigt, mørk brun LER, glimmerholdigt, siltslirer, mørk brun W (%) Cfv, Crv (kpa) (kn/m³) r. (%) N (Slag/30 cm) Fortsættes Prøve 95: rtiær præget Pejlerør: ø25: Boremetode: Tør rotationsboring med foring og snegl Koordinatsystem: DKTM2 X: Y: Plan: Bilag S Sag: H : Cykelsti ved Tange Sø Boret af: Jysk GVS Dato: Bedømt af: BAL DGUNr.: Boring: B3 Udarb. af: BAL Kontrol: HPB Godkendt: BIT Dato: Bilag: 3 S. 2/3 GeoGIS GeoGIS#32 GeotekniskeBoringer PSTVDK :06:42 Boreprofil

16 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk Fortsat 18 LER, glimmerholdigt, siltslirer, mørk brun LER, glimmerholdigt, mørk brun LER, glimmerholdigt, siltslirer, mørk brun LER: SILT, lagdelt, glimmerholdigt, mørk brun, mørk grå 20 W 200 LER, glimmerholdigt, mørk brun W (%) Cfv, Crv (kpa) (kn/m³) r. (%) N (Slag/30 cm) Prøve 95: rtiær præget Pejlerør: ø25: Boremetode: Tør rotationsboring med foring og snegl Koordinatsystem: DKTM2 X: Y: Plan: Bilag S Sag: H : Cykelsti ved Tange Sø Boret af: Jysk GVS Dato: Bedømt af: BAL DGUNr.: Boring: B3 Udarb. af: BAL Kontrol: HPB Godkendt: BIT Dato: Bilag: 3 S. 3/3 GeoGIS GeoGIS#32 GeotekniskeBoringer PSTVDK :06:42 Boreprofil

17 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk ø25 DVR90 17,90 m 0 1 r r SANDMULD, sv. gruset, rodrester, mørk brun SAND, mellem, enkl. rodrester, enkl. grus, mørk brun SAND SAND, mellem groft, gruset, brun Ov Ov Ov 15 SAND, mellem groft, enkl. rodrester, st. gruset, mørk brun SAND, fint mellem, lys brun 25 SAND, fint mellem, sv. gruset, lys brun SAND, fint mellem, enkl. grus, lys brun 35 MORÆNESAND, fint mellem, st, gruset, lys brun 4 Tør MORÆNESAND W (%) Cfv, Crv (kpa) (kn/m³) r. (%) Pejlerør: ø25: Boremetode: 6'' snegl Koordinatsystem: DKTM2 X: Y: Plan: Bilag S Sag: H : Cykelsti ved Tange Sø Boret af: Jysk GVS Dato: Bedømt af: BAL DGUNr.: Boring: B4 Udarb. af: BAL Kontrol: HPB Godkendt: BIT Dato: Bilag: 4 S. 1/1 GeoGIS GeoGIS#32 GeotekniskeBoringer PSTVDK :56:28 Boreprofil

18 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk ø25 DVR90 16,40 m 0 02 SANDMULD, rodrester, mørk brun Ov SANDMULD, sv. leret, rodrester, mørk brun SANDMULD, brunkulsholdigt, sv. leret, enkl. grus, mørk brun, sort MORÆNESAND, fint mellem, sv. leret, enkl. grus, brun Ov Ov MORÆNESAND, mellem groft, st. gruset, enkl. sten, gråbrun 2 20 MORÆNESAND, mellem groft, st. gruset, gråbrun MORÆNESAND, mellem groft, st. gruset, sv. misfarvet, mørk gråbrun 3 30 MORÆNESAND, fint mellem, st. gruset, gråbrun MORÆNESAND, fint mellem, leret, gruset, brun brun 4 40 MORÆNESAND, mellem, st. gruset, gråbrun W (%) Cfv, Crv (kpa) (kn/m³) r. (%) Pejlerør: ø25: Boremetode: 6'' snegl Koordinatsystem: DKTM2 X: Y: Plan: Bilag S Sag: H : Cykelsti ved Tange Sø Boret af: Jysk GVS Dato: Bedømt af: BAL DGUNr.: Boring: B5 Udarb. af: BAL Kontrol: HPB Godkendt: BIT Dato: Bilag: 5 S. 1/1 GeoGIS GeoGIS#32 GeotekniskeBoringer PSTVDK :55:05 Boreprofil

19 NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks Aalborg lefon lefax

20 NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks Aalborg lefon lefax

21 \\holkfs01\data\sag\206\503\project\08_descrip_reports\geoteknik\rapport\[bilag B.xls]Ko Bilag BILAG B Dato og signatur: / BAL teriale/ prøve: SAND Udtagningsted: H407.05: Cykelsti ved Tange Sø Gennemfald i vægt% Lerfraktion Siltfraktion Sandfraktion Grusfraktion Sten Fint Mellem Groft Fint Mellem Groft Fint Mellem Groft ,001 0,01 0, Kornstørrelse, d [mm] Boring Dybde Geologisk betegnelse Signatur Kornstørrelse Kornstørelse Middelkornstørrelse UensformigPermeabihedstalitetsfaktor m.u.t. d10% (mm) d60% (mm) d50% (mm) U=d60%/d10% k (m/s) B4 1,0 Sand, mellem groft, gruset x 0,22 0,84 0,64 3,8 4,8E04 B4 1,5 Sand, mellem groft, st. gruset 0,20 2,00 1,0 10,0 4,0E04 B5 1,5 Grus, fint mellem, st. sandet 0,14 6,30 1,0 45,0 2,0E04 B5 2,0 Sand, mellem groft, st. gruset 0,13 1,00 0,6 7,7 1,7E04

22 x= Y= x= Cykelsti Y= Ny adgangsvej udlagt i asfalt x= Y= B B ,00m B B2 Fredskov Cykelsti B1 B1 Geoteknisk boring 5,00m 7,00m H407 ÅRHUS VIBORG H CYKELSTI VED TANGE SØ Situationsplan geotekniske boringer Århusvej Km :5000 BAL BAL BIT CWI BILAG S

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO SEPTEMBER 2013 SILKEBORG KOMMUNE NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 2 ADRESSE COWI A/S Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr Vejdirektoratet 22. oktober 2010 Projekt nr. 15.483.00 Udarbejdet af PA Kontrolleret af MOJ Godkendt af CBI 110.R01 Slagelse Omfartsvej Overføring af Høng-Tølløse banen Geoteknisk rapport NIRAS A/S CVR-nr.

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien Værløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 000 Odense C Danmark TLF + 0 00 00 FAX + 0 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Sagsnr. 9 Dato -- NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision Dato -- Udarbejdet af

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 000 Odense C Danmark TLF + 6 0 00 00 FAX + 6 0 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Vejdirektoratet H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Geoteknisk undersøgelsesrapport Rapport nr. 1 December 2011 H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI BELIGGENDE: REKVIRENT: TINGVEJEN, ÅRRE VEJDIREKTORATET GODSBANEVEJ 1 7400 HERNING SAGSNR: 2011-0752 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 2 8643 Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Vejdirektoratet Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Entreprise 1210.24 Geoteknisk datarapport Januar 2010 Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej. 1210.24. Geoteknisk datarapport 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 8800 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8,

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 9 Kongeskrænten Smørum. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Østertoft 55 7490 Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning Sag

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Vodskov. Langholt. Kidholm gnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning Syd for Kidholm i Vodskov skal der etableres et regnvandsbassin i form af et permanent vandfyldt

Læs mere

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster.

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. geosjo EOTEKNISK SPECIALFIRMA Jyske Bank 7258 2002647 CVR-nr. DK 28514220 Reg. nr. A/S. 164 879 MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. Teknisk f orva!tnmg SN

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS. DJ ILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 78 atrikelnummer CH Stenløse By. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt

Læs mere

Krondyrvej 6. Silkeborg Kommune Ans Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 6. Silkeborg Kommune Ans Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 6 8643 Ans Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Sag

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.:

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: Geoteknisk Rapport Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: 22.863 Jord Teknik A/S Borupvang 5E 2750 Ballerup Tlf. 4492 2244 Mail: jt@jord-teknik.dk CVR-nr. 37297607 Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokument Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Projektnr. 1100014770 Dato 2015-01-16 Lokalitet Borgergade/Sølystvej, 8600 Silkeborg BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIETEREDE GEOTEKISK

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17.

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17. Geoteknik GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI BELIGGENDE: REKVIRENT: LUNDHOLMVEJ, ASTRUP HJØRRING KOMMUNE TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN 5 9800 HJØRRING SAGSNR: 2013-0601 AFDELING:

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 1, 8654 Bryrup, B9-B10 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-05 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

1 Geotekniske forhold

1 Geotekniske forhold 1 Geotekniske forhold Den geotekniske del i denne projektrapport omhandler udformning af byggegrube og grundvandssænkningsanlæg samt fundering af bygværket. Formålet med afsnittet er at bestemme en fornuftig

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 1, 8653 Them, B15-B16 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-08 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Fuglsigvej, Hjørring Dato: 11. december 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1228 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55

Læs mere

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 10 Mail: kk@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Gl. Skarrildvej Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Rådhuset Torvet

Læs mere

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 0 Rekvirent Silkeborg Forsyning A/S att. Malene Caroli Juul Tietgensvej 8600 Silkeborg 890669 mcj@silkeborgforsyning.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Præstelunden 61, 8300 Odder Dato: 10. november 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1719 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere

Til Hjørring Kommune. Dokumenttype Geoteknisk rapport. Dato Marts 2012 NYT TEATER OG OPLEVELSESHUS I VENDSYSSEL GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

Til Hjørring Kommune. Dokumenttype Geoteknisk rapport. Dato Marts 2012 NYT TEATER OG OPLEVELSESHUS I VENDSYSSEL GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Hjørring Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato Marts 2012 NYT TEATER OG OPLEVELSESHUS I VENDSYSSEL GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE 1 Revision 0 Dato 2012-03-05 Udarbejdet af

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 26, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Sikkerheden ved beregning af rammede betonpæles bæreevne i dansk moræneler.

Sikkerheden ved beregning af rammede betonpæles bæreevne i dansk moræneler. Sikkerheden ved beregning af rammede betonpæles bæreevne i dansk moræneler. Poul Larsen GEO - Danish Geotechnical Institute, pol@geo.dk Ulla Schiellerup GEO - Danish Geotechnical Institute, uls@geo.dk

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 23, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 16, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Fårupvej 12, 8990 Fårup Nørbæk Efterskole Dato: 21. august 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1281 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 26, 8882 Fårvang, B37-B38 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-19 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 6, Boring 3, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Sikker Skolevej til Teglholmen København

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Sikker Skolevej til Teglholmen København DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 7 Sikker Skolevej til Teglholmen København. Formål DJ Miljø & Geoteknik P/S er blevet anmodet om, at udføre orienterende

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Præstelunden 46, 8300 Odder Dato: 10. november 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1719 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Syddjurs Kommune Trafik og Veje Lundbergsvej 800 Ebeltoft E-mail: lbo@syddjurs.dk Att.: Lars Bonde Geoteknisk undersøgelsesrapport

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 15, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 27, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGGEMODNING

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGGEMODNING GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGGEMODNING Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

4. Nivellement: Der er foretaget nivellement til boresteder ud fra eksisterende brønddæksel i fortov med relativ dækselkote

4. Nivellement: Der er foretaget nivellement til boresteder ud fra eksisterende brønddæksel i fortov med relativ dækselkote DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 98 Sct. Birgitta Kirke Maria Gade Maribo. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Skagensvej 85, 99 Frederikshavn Dato: 6. januar 5 DMR-sagsnr.: -6 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 6 55 Slagelse 58 5 Jerslev J 7 6 55 Hvidovre 8 Kolding

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel.

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr.: 655 Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Geoteknisk rapport. Datarapport. Egedal Stationsby

Geoteknisk rapport. Datarapport. Egedal Stationsby DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Datarapport Egedal Stationsby Rekvirent: Egedal Kommune Udarbejdet af: Brian Hornemann Kvalitetssikring: Johan Ploug Dato: 8.. Revision

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Einars Lykke 11, 8464 Galten Dato: 18. november 2016 DMR-sagsnr.: 2016-1310 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Vodskov. Langholt. Kidholm Udstykning af grunde Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 79 Rapport, 0-0-09 Sammenfatning På matrikel v, Horsens By, Horsens i Langholt skal der udstykkes

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 28, 8882 Fårvang, B35-B36 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-18 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr. 5 Skanderborg, den 18-10-2012 AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende formål:

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Ny Højen, Vejle udstykning 2 Dato: 29. september 2016 DMR-sagsnr.: 2015-0377 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere