KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 42.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42."

Transkript

1 KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 42. Beretning for forundersøgelse forud for etablering af et stort jordvarmeanlæg beliggende på den nordlige del af matr. 1a, Næstelsø. Det forundersøgte areal udgør ca m2. På den sydvestlige del af det forundersøgte areal blev fundet jordfaste anlæg i form af bebyggelsesspor med datering i romersk til ældre germansk jernalder. Udarbejdet af Pernille Rohde Sloth. Figur 1. Gravemaskinen tildækker de færdigregistrerede søgegrøfter. I baggunden ligger Næstelsø kirke og præstegård. Museum Sydøstdanmark t Algade 97 DK 4760 Vordingborg CVR: facebook.com/museumsydostdanmark

2 Indhold Abstract... 2 Undersøgelsens forhistorie... 3 Administrative data... 4 Topografi, terræn og undergrund... 4 Målesystem... 4 Øvrige data... 4 Udgravningsmetode... 5 Undersøgelsens resultater... 5 Fremtidigt arbejde på stedet... 7 Anlægsliste... 8 Anlægsbeskrivelse Tegningsliste Fotoliste Abstract Forud for anlæggelsen af et stort jordvarmeanlæg på matr. 1a i Næstelsø er der foretaget en arkæologisk forundersøgelse af det areal, der menes at skulle bruges til lægning af jordvarmeslangerne. På en del af arealet blev fundet bevarede spor efter min. to treskibede langhuse fra romersk til ældre germansk jernalder. 2

3 Undersøgelsens forhistorie På baggrund af henvendelse fra bygherrre udarbejder Museum Sydøstdanmark en arkivalsk vurdering af forundersøgelsesarealet, hvori det påpeges, at der er en betydelig risiko for at påtræffe væsentlige fortidsminder ved anlægsarbejde i området. Landsbyen Næstelsø og omkringliggende areal er udpeget til kulturarvsareal af national betydning (Sted- og lok. nr ) med teksten: "Syd for landsbyen er undersøgt hustomter fra sen førromersk jernalder ( ) og nord herfor er bopladsspor fra ældre og yngre jernalder ( ). Sydvest for landsbyen er ved grusgravning fundet en jordfæstegrav med bl.a hagekorsfibel fra yngre romersk jernalder (sb. 3). Nord for den vestlige del af landsbyen er opsamlet en urnesfibel ( ). Kirken er romansk og bygget af rå kamp blandet med faksekalk og frådsten. I 1355 er nævnt en hovedgård i Næstelsø. Der er formodentlig bebyggelseskontinuitet fra ca. år 0 til nutid ved Næstelsø." Figur 2. Forundersøgelsesarealet markeret med gult på baggund af Høje Målebordsblade ( KMS). Umiddelbart syd for forundersøgelsesarealet ses Næstelsø præstegård og kirke. 3

4 Administrative data Bygherrre er Næstelsø Kirkes menighedsråd. Bygherres rådgiver henvender sig d til Museum Sydøstdanmark med forespørgsel om arkæologiske interesser ved anlæggelse af jordvarme anlæg på den nordige del af matr. 1a, Næstelsø. Udtalelsen og nærværende beretning dækker ikke anlægsarbejde på kirkegården. D sendes budget til godkendelse hos Kulturstyrelsen og d modtager museet godkendelse af forundersøgelsesbudget fra Kulturstyrelsen. D sendes budget, godkendelse og følgebrev til rådgiver, som godkender budgettet d Forundersøgelsen foretages i perioden til Topografi, terræn og undergrund Forundersøgelsearealet, som ved undersøgelsens begyndelse er i anvendelse som agerjord, strækker sig fra kanten af præstegården i syd og grænser mod vest og nord optil bebyggelse. Arealet er beliggende på to skråninger med en mellemliggende lavning centralt i forundersøgelsesområdet. Mod syd stiger området markant op mod et plateau, hvorpå kirken og præstegården ligger og mod nord stiger arealet lidt op mod den herliggende bebyggelse. Undergrunden udgøres af ler til sandet ler, stedvis med mange sten. I det nu stortset bortdrænede lavtliggende vådområde kunne ses vådbundsaflejringer af vekslende dybde, stedvis med tørvedannelse. Målesystem Søgegrøfter samt oldtidsanlæg blev indmålt med GPS i koordinatsystem UTM zone 32/Euref89 og efterfølgende efterdigitaliseret til MapInfo ved hjælp af MapDigi. Øvrige data Vejret var på forundersøgelsestidspunktet overvejende solrigt, men bød dog også på regnbyger. Undergrunden, der overvejende udgøres af ler, var meget tør og som følge deraf meget hård at grave i. Vejret havde ingen indflydelse på resultatet af udgravningen. Deltagere var arkæolog Pernille Sloth som daglig leder samt arkæolog Jesper Bork og arkæolog og museumsinspektør Maja Kildetoft Schultz. Ansvarlige museumsinspektører var Kasper Wurr Stjernquist og Maja Kildetoft Schultz. Søgegrøfterne blev trukket af en 20 t gravemaskine på bælter med en 2 m bred rabatskovl indlejet fra Arkil. Al dokumentation i form af beskrivelser, tegninger, opmålinger, fotos og rapporter samt eventuelle genstandsfund opbevares af Museum Sydøstdanmark. 4

5 Udgravningsmetode Der blev i første omgang udlagt 5 søgegrøfter orienteret NNØ-SSV i hele arealets længde. Da der i arealets sydvestlige del blev påtruffet bebyggelsesspor fra oldtid, blev forundersøgelsesområdet udvidet mod øst med yderligere to søgegrøfter, med henblik på at rykke jordvarmearbejdsarealet mod øst og dermed kunne friholde de fremkomne oldtidsminder fra anlægsarbejde. De to østligste grøfter blev trukket i sekvenser, grundet betydelige vådbundslag, som kun krævede delvis afdækning. Desuden blev i forundersøgelsens sydlige ende udlagt to søgegrøfter på tværs af de øvrige og der blev foretaget enkelte udvidelser af nogle grøfter for at afklare afgrænsningen af de fremkomne oldtidsanlæg. Alle fremkomne anlæg er opmålt med GPS og fotodokumenteret ved oversigtsfotos samt enkelte fotos af anlægsprofiler. Udvalgte anlæg er udgravet med spade (to anlæg er udgravet med gravemaskine) og tegnet i profil i 1:20. N Figur 3. Oversigtskort over søgegrøfterne (rødt ramme), arkæologiske anlæg (sort) samt forundersøgelsesområdet (gul) på baggrund af ortofoto ( KMS). Undersøgelsens resultater Ved undersøgelsen er der fundet ialt 105 fyldskifter. Ud af disse er 12 naturfænomener, som udgøres af nedsivning af humøst materiale til undergrund samt vådbundsaflejringer og ophobet muld i lavningen. De resterende 93 fyldskifter udgøres af kulturhistoriske anlæg. Her er 37 fyldskifter formentlig fra nyere tid i form af dræn og lag eller 5

6 nedgravninger. Fra oldtid og middelalder er der fundet 56 anlæg, hvoraf der er 13 gruber, 1 grubekompleks, 3 kogegruber, 2 kulturlag og 37 stolpehuller, som omtales nærmere nedenfor. På den centrale samt nordlige, lavereliggende del af forundersøgelsesarealet var anlægskoncentrationen generelt sparsom og præget af til tider at have været vandlidende. På den sydlige del af forundersøgelsesområdet kunne der dog konstateres mere koncentrerede anlægsspor, specifikt i den sydvestlige del af arealet kunne udskilles et område med anlægskoncentration i form af stolpehuller tilhørende huskonstruktioner, gruber, et grubekompleks samt kogegruber. Desuden er registreret et antal stolpehuller, som ikke synes at indgå i konstruktioner. Huskonstruktionerne udgøres af mindst to og sandsynligvis tre treskibede langhuse samt en økonomibygning (se beskrivelsen af K1-K4 i anlægslisten). På baggrund af de treskibede langhuses typologiske udformning skal bebyggelsen formentlig dateres til perioden fra romersk til ældre germansk jernalder. N Figur 4. I en udvidelse på den sydvestlige del af forundersøgelsesområdet fremkom resterne af optil fire jernalderhuskonstruktioner benævnt K1 - K4 samt enkelte gruber og et grubekompleks. Kun enkelte af anlæggene i og omkring huskonstruktionerne er udgravet og registreret i profil, med henblik på at vurdere bevaringsgraden. De registrerede anlæg udviste en god bevaringsgrad. Bebyggelsessporene ville dog ikke kunne færdigregistreres indenfor budgetrammen, hvorfor yderligere undersøgelse af bopladssporene indstilledes og området med anlægskoncentration fra jernalder blev indstillet til friholdelse fra anlægsarbejde. I den sydøstlige del af forundersøgelsesområdet fremkom to gruber fra oldtid eller middelalder samt enkelte 6

7 stolpehuller uden sammenhængende struktur. Gruberne blev udgravet og dokumenteret og denne del af arealet blev frigivet til anlægsarbejde. Ingen genstandsfund er hjemtaget. Fundet af jernalderbebyggelse på arealet kan knyttes til de øvrige kendte jernalderlokaliteter i og omkring Næstelsø. Fremtidigt arbejde på stedet Området med bebyggelsesspor friholdes fra anlægsarbejde efter aftale med bygherre. Den resterende del af arealet er frigivet til etableringen af jordvarmeanlægget. Fundet af jernalderbebyggelse på forundersøgelsesarealet understreger, at der er en betydelig risiko for at påtræffe væsentlige fortidsminder i og omkring Næstelsø. Forud for fremtidige anlægsarbejder i området bør der derfor altid foretages en arkæologisk forundersøgelse. Museum Sydøstdanmark d Pernille Sloth, arkæolog 7

8 Anlægsliste Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Tegn Indgår i Består af A1 Udgravningsteknisk Søgegrøft Udateret A2 Lag Nedgravning Nyere tid ( )-Nutid A3 Grube Grube Oldtid A4 Stolpehul Stolpehul Oldtid A5 Stolpehul Tagstolpehul Romersk Jernalder-Ældre A6 Stolpehul Tagstolpehul Romersk Jernalder-Ældre A7 Grube Grube Oldtid A8 Stolpehul Stolpehul Oldtid A9 Grube Grube Oldtid T1 K3 K3 A10 Stolpehul Stolpehul Oldtid T1 A11 Grube Koge- /ildgrube Oldtid-Oldtid A12 Naturfænomen Vådområde Udateret A13 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A14 Grube Grube Oldtid A15 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A16 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A17 Udgravningsteknisk Søgegrøft Udateret A18 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A19 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A20 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A21 Lag Nedgravning Udateret A22 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A23 Grube Grube Oldtid A24 Grube Grube Oldtid 8

9 A25 Grube Grube Oldtid A26 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A27 Stolpehul Stolpehul Oldtid T1 A28 Naturfænomen Nedsivningsf ænomen Udateret A29 Lag Nedgravning Nyere tid ( )-Nutid A30 Udgravningsteknisk Søgegrøft Udateret A31 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A32 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A33 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A34 Stolpehul Stolpehul Oldtid T1 A35 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A36 Naturfænomen Vådområde Udateret A37 Stolpehul Stolpehul Oldtid T1 A38 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A39 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A40 Udgravningsteknisk Søgegrøft Udateret A41 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A42 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A43 Naturfænomen Vådområde Udateret A44 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A45 Grube Grube Middelalder-Nutid A46 Grube Grube Oldtid-Middelalder A47 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A48 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A49 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A50 Udgravningsteknisk Søgegrøft Udateret A51 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A52 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A53 Naturfænomen Nedsivningsf ænomen Udateret 9

10 A54 Stolpehul Stolpehul Oldtid A55 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A56 Stolpehul Stolpehul Oldtid A57 Stolpehul Stolpehul Oldtid A58 Grube Grube Oldtid A59 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A60 Kulturlag Udsmidslag Oldtid-Middelalder A61 Naturfænomen Vådområde Udateret A62 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A63 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A64 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A65 Stolpehul Stolpehul Oldtid A66 Stolpehul Tagstolpehul Romersk Jernalder-Ældre A67 Stolpehul Tagstolpehul Romersk Jernalder-Ældre A68 Stolpehul Tagstolpehul Romersk Jernalder-Ældre A69 Stolpehul Tagstolpehul Romersk Jernalder-Ældre K2 K2 K2 K2 A70 Stolpehul Stolpehul Oldtid A71 Grube Koge- /ildgrube Oldtid-Oldtid A72 Stolpehul Tagstolpehul Romersk Jernalder-Ældre A73 Stolpehul Tagstolpehul Romersk Jernalder-Ældre A74 Stolpehul Tagstolpehul Romersk Jernalder-Ældre A75 Stolpehul Tagstolpehul Romersk Jernalder-Ældre K1 K2 K1 K2 A76 Stolpehul Stolpehul Oldtid A77 Grube Grubekompl eks Jernalder-Jernalder 10

11 A78 Stolpehul Stolpehul Oldtid A79 Kulturlag Udsmidslag Oldtid A80 Stolpehul Tagstolpehul Romersk Jernalder-Ældre A81 Stolpehul Tagstolpehul Romersk Jernalder-Ældre A82 Stolpehul Tagstolpehul Romersk Jernalder-Ældre A83 Stolpehul Tagstolpehul Romersk Jernalder-Ældre K4 K4 K4 K4 A84 Stolpehul Stolpehul Oldtid A85 Stolpehul Stolpehul Oldtid A86 Stolpehul Stolpehul Oldtid A87 Grube Koge- /ildgrube Oldtid-Oldtid A88 Stolpehul Stolpehul Oldtid A89 Stolpehul Tagstolpehul Romersk Jernalder-Ældre T1 A90 Stolpehul Tagstolpehul Romersk Jernalder-Ældre A91 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A92 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A93 Udgravningsteknisk Søgegrøft Udateret A94 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A95 Grube Grube Oldtid-Middelalder A96 Naturfænomen Vådområde Udateret A97 Naturfænomen Vådområde Udateret A98 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A99 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A100 Naturfænomen Vådområde Udateret A101 Udgravningsteknisk Søgegrøft Udateret A102 Grube Affaldsgrube Oldtid-Middelalder T1 A103 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid 11

12 A104 Naturfænomen Vådområde Udateret A105 Udgravningsteknisk Søgegrøft Udateret A106 Stolpehul Tagstolpehul Romersk Jernalder-Ældre A107 Stolpehul Tagstolpehul Romersk Jernalder-Ældre K1 K1 A108 Naturfænomen Vådområde Udateret A109 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid ( )-Nutid A110 Naturfænomen Vådområde Udateret A111 Stolpehul Stolpehul Oldtid A112 Stolpehul Stolpehul Oldtid A113 Grube Grube Oldtid K1 Bygning 3-skibet hus Romersk Jernalder-Ældre K2 Bygning 3-skibet hus Romersk Jernalder-Ældre K3 Bygning Bygning Romersk Jernalder-Germansk Jernalder A72, A74, A106, A107 A66, A67, A68, A69, A73, A75 A5, A6 K4 Bygning Staklade Jernalder-Jernalder A80, A81, A82, A83 12

13 Anlægsbeskrivelse A3 Grube, Grube, Oldtid A4 A5 Diameter i cm: 54 Dybde i cm: 37 Snit set fra øst. Fyldbeskrivelse: 1) en del kalknister. Mange store sten - måske oprindeligt placeret i pakfyld og senere sunket lidt ind mod modten. Intet synligt stolpespor. 2) Undergrund af lyst gulgråt ler med mange nister af kalk. T1 D/9, D/10 K3 A6 A7 K3 Grube, Grube, Oldtid Lyst gråbrunt, humøst ler med enkelte trækulsnister og nister af kalk. A8 13

14 A9 Grube, Grube, Oldtid Mørkt gråbrunt, humøst ler med en trækulsnister, nister af brændt ler og kalk samt enkelte skørnede sten. A10 Diameter i cm: 34 Dybde i cm: 11 Snit set fra øst. Fyldbeskrivelse: 1) Diffust afgrænset. Gråbrunt, humøst ler, let opblandet med undergrund. 2) Undergrund af rødbrunt, stenet ler. T1 Mørkt gråbrunt, humøst ler med meget trækul og mange ildskørnede sten. A12 Naturfænomen, Vådområde, Udateret Gråbrunt til brungråt, humøst ler med en del trækulsnister og skørnede sten. Tolkning: Udsmidslag med få indslag af kultur. A14 Grube, Grube, Oldtid Homogent, gråbrunt, humøst ler med enkelte trækulsnister. Tolkning: Grube - kan være recent. A11 Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid-Oldtid A21 Lag, Nedgravning, Udateret 14

15 Gråbrunt, humøst, stedvist tørveagtigt sandet ler med enkelte dyreknogler samt teglstumper. Desuden et fyldskifte med små sneglehuse. Tolkning: Opfyldslag? Laget har karakter af at være omrodet. Formentlig delvist recent forstyrrelse. A25 Grube, Grube, Oldtid Mørkt gråbrunt, humøst ler med en trækulsnister, nister af brændt ler og kalk samt enkelte skørnede sten. A23 Grube, Grube, Oldtid Mørkt gråbrunt, humøst ler med en del trækulsnister og enkelte nister af brændt ler. En enkelt dyretand samt spredte marksten. A24 Grube, Grube, Oldtid Mørkt gråbrunt, humøst ler med en trækulsnister, nister af brændt ler og kalk samt enkelte skørnede sten. A27 Diameter i cm: 35 Dybde i cm: 13 Snit set fra øst. Fyldbeskrivelse: 1) Mørkt gråbrunt, humøst ler med enkelte trækulsnister. 2) Undergrund af rødbrunt, stenet ler. A34 T1 Diameter i cm: 29 Dybde i cm: 10 Snit set fra øst. Fyldbeskrivelse: 1) Gråbrunt, humøst ler med enkelte trækulsnister. 2) Undergrund af rødbrunt, stenet ler. 15

16 A36 T1 Naturfænomen, Vådområde, Udateret Gråbrunt til brungråt, humøst ler med en del trækulsnister og skørnede sten. Enkelte keramikstumper (ikke hjemtaget). Tolkning: Udsmidslag med få indslag af kultur. A37 Diameter i cm: 36 Dybde i cm: 20 Snit set fra vest Fyldbeskrivelse: 1) gråbrunt, humøst ler med enkelte trækulsnister og nister af kalk. 2) Undergrund af lyst gulgråt ler med mange nister af kalk. T1 A43 Naturfænomen, Vådområde, Udateret Mørkt gråbrunt, humøst og tørveholdigt ler. Herigennem enkelte dræn. A45 Grube, Grube, Middelalder-Nutid Gråbrunt, humøst ler med enkelte nister af tegl. A46 Grube, Grube, Oldtid-Middelalder Gråbrunt, humøst ler med enkelte nister af tegl, enkelte nister af trækul og enkelte fragmenter af dyreknogle. A54 16

17 A56 A57 A60 Kulturlag, Udsmidslag, Oldtid-Middelalder Gråbrunt til brungråt, humøst ler med en del trækulsnister og skørnede sten. Laget er beliggende på kanten af en lavning. Dybde i cm under markoverflade: 95. A61 Naturfænomen, Vådområde, Udateret Mørkt gråbrunt, humøst og tørveholdigt ler. Herigennem enkelte dræn. A58 Grube, Grube, Oldtid Mørkt gråbrunt, humøst ler med en trækulsnister, nister af brændt ler og kalk samt enkelte skørnede sten. 17

18 A65 A66 Mørkt brungråt, humøst ler med mange trækulsnister. A67 K2 Mørkt brungråt, humøst ler med mange trækulsnister. K2 Mørkt brungråt, humøst ler med mange trækulsnister. A69 K2 Mørkt brungråt, humøst ler med mange trækulsnister. A70 K2 A68 18

19 A71 Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid-Oldtid Mørkt gråbrunt, humøst ler med meget trækul og mange ildskørnede sten. A74 K1 A72 K1 A75 K2 A73 A76 K2 19

20 A77 Grube, Grubekompleks, Jernalder-Jernalder K4 A78 nister af kalk. A81 K4 A79 Kulturlag, Udsmidslag, Oldtid Gråbrunt til brungråt, humøst ler med en del trækulsnister og skørnede sten. Tolkning: Udsmidslag med få indslag af kultur. A82 K4 A80 20

21 A83 A84 K4 Gråbrunt, humøst ler med enkelte trækulsnister. A85 Gråbrunt, humøst ler med enkelte trækulsnister. A87 Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid-Oldtid Mørkt brungråt ler med en del trækulsnister og skørnede sten. Tolkning: Bund af kogegrube. A88 Gråbrunt, humøst ler med enkelte trækulsnister. A86 Gråbrunt, humøst ler med enkelte trækulsnister. 21

22 A89 Diameter i cm: 24 Dybde i cm: 10 Snit set fra øst Fyldbeskrivelse: 1) kalknister. 2) Undergrund af lyst gulgråt ler med mange nister af kalk. T1 A96 Naturfænomen, Vådområde, Udateret Brungråt, humøst ler med mange sten. Enkelte kulturindslag i form af spredte trækulsnister. A90 A97 Naturfænomen, Vådområde, Udateret Homogent brunt, humøst og tørveholdigt ler. A95 Grube, Grube, Oldtid-Middelalder Gråbrunt, humøst ler med enkelte nister af trækul og brændt ler samt kalk. Enkelte dyreknogler og spredte marksten. Dybde i cm: 9. Tolkning: Bund af grube. 22

23 A100 Naturfænomen, Vådområde, Udateret Brungråt, humøst ler med mange sten. Enkelte kulturindslag i form af spredte trækulsnister. A102 Grube, Affaldsgrube, Oldtid-Middelalder Diameter i cm: 203 Dybde i cm: 71 Snit set fra nord. Fyldbeskrivelse: 1) Gråbrunt, humøst ler med mange nister og klumper af trækul samt brændt ler, let opblandet med undergrund. Desuden enkelte smuldrede keramikstumper (ingen diagnostiske, ikke hjemtaget) og enkelte fragmenter af dyreknogle. Generelt mange sten. 2) Mørkt gråbrunt, humøst ler med mange nister og klumper af trækul og brændt ler. Mange sten. 3) Undergrund af lyst gulgråt ler med nister og klumper af kalk samt mange sten. Tolkning: Formentlig affaldsgrube. Brungråt, humøst ler med mange sten. Enkelte kulturindslag i form af spredte trækulsnister. A106 Mørkt gråbrunt, humøst ler med enkelte trækulsnister. A107 K1 Mørkt gråbrunt, humøst ler med enkelte trækulsnister. T1 D/8 K1 A104 Naturfænomen, Vådområde, Udateret 23

24 A108 Naturfænomen, Vådområde, Udateret Brungråt, humøst ler med mange sten og enkelte kulturindslag i form af trækulsnister. A110 Naturfænomen, Vådområde, Udateret Brungråt, humøst ler med mange sten og enkelte kulturindslag i form af trækulsnister. A113 Grube, Grube, Oldtid Gråbrunt, humøst ler med mange trækulsnister og mange sten. A111 Gråbrunt, humøst ler med enkelte trækulsnister. A112 Gråbrunt, humøst ler med enkelte trækulsnister. 24

25 K1 Bygning, 3-skibet hus, Romersk Jernalder-Ældre Konstruktionsbeskrivelse: Type: Treskibet langhus med minimum to sæt tagbærende stolper. Konstruktionen kan fortsætte mod øst. Orientering: Øst-sydøst - vest-nordvest. Anlæg i konstruktionen: A72, A74, A106 og A107. Beskrivelse: Tværspændet i det vestligste tagbærende stolpesæt er 2,10 m og i det østligste 2,15 m, længdespændet er 4,60 m. Terræn og undergrund: Konstruktionen er beliggende på et forholdsvis jævnt plateau, der falder let mod vest og nord. Undergrunden udgøres af ler med en del kalknister. Relationer: Konstruktionen kan ikke være samtidig med K2 og K4, da de har overlappende grundplaner. Datering: Muligvis er huset ikke afdækket i sin fulde størrelse, og en typologisk datering må bero på de to fremdragede stolpesæt, som grundet længdespænd og smalle tværspænd formentlig skal dateres til perioden fra yngre romersk til ældre germansk jernalder. K2 A72, A74, A106, A107 Bygning, 3-skibet hus, Romersk Jernalder-Ældre Konstruktionsbeskrivelse: Type: treskibet langhus med tre sæt tagbærende stolper. Orientering: Øst-sydøst - vest-nordvest. Anlæg i konstruktionen: A66, A67, A68, A69, A73 og A75. Beskrivelse: Længdespændet mellem det vestligste og mellemste tagbærende stolpesæt er på 3,75 m og mellem det mellemste og østligste tagbærende stolpesæt på 3,85 m. Tværspændene fra vest mod øst er henholdsvis: 2,20, 2,35 og 2,50 m og viser en let trapezformet grundplan. Terræn og undergrund: Konstruktionen er beliggende på et forholdsvis jævnt plateau, der falder let mod vest og nord. Undergrunden udgøres af ler med en del kalknister. Relationer: K2 kan ikke være samtidig med K1 og K3, da grundplanerne overlapper. Datering: På baggrund af hustypologi skal K2 formentlig dateres til romersk jernalder. K3 A66, A67, A68, A69, A73, A75 Bygning, Bygning, Romersk Jernalder-Germansk Jernalder Konstruktionsbeskrivelse: Type: Kun et enkelt tagbærnede stolpesæt er fremdraget, men det formodes at yderligere tagbærende stolpesæt er beliggende mod vest udenfor forundersøgelsesarealet under den nuværende bebyggelse. Der er formentlig tale om et treskibet langhus. Orientering: Øst-sydøst - vest-nordvest. Anlæg i konstruktionen: A5 og A6. Beskrivelse: Stolperne står med et indbyrdes spænd på 2,05 m. Et enkelt stolpehul i konstruktionen er snittet og har en diameter på 54 cm samt en dybde på 37 cm. Fylden udgøres af gråbrunt, humøst ler med enkelte trækulsnister og en del kalknister samt mange store sten - måske oprindeligt placeret i pakfylden og senere sunket lidt ind mod midten. Intet synligt stolpespor. Terræn og undergrund: Konstruktionen er beliggende på et forholdsvis jævnt plateau, der falder let mod vest og nord. Undergrunden udgøres af ler med en del kalknister. Relationer: K3 kan ikke være samtidig med K2, da de 25

26 ligger for tæt. Datering: På baggrund af det relativt smalle spænd mellem de tagbærende stolper skal konstruktionen formentlig dateres til romersk eller germansk jernalder. K4 A5, A6 Bygning, Staklade, Jernalder-Jernalder Konstruktionsbeskrivelse: Type: Økonomibygning, staklade Anlæg i konstruktionen: A80, A81, A82, A83. Beskrivelse: Konstruktionen fremstår let trapezformet og med et spænd mellem stolperne på 1,85 til 2,40 m. Terræn og undergrund: Konstruktionen er beliggende på et forholdsvis jævnt plateau, der falder let mod vest og nord. Undergrunden udgøres af ler med en del kalknister. Relationer: K4 kan ikke være samtidig med K1, men kan derudover ikke relateres entydigt til nogen konstruktioner. Datering: Firstolpeanlæg/staklader kan ikke dateres nærmere end til jernalder. A80, A81, A82, A83 Tegningsliste Tegning Målestok Type Anlæg Beskrivelse Dato Tegner T1 1:20 Profiltegning A5, A10, A27, A34, A37, A89, A102 Diverse anlæg Pernille Rohde Sloth Fotoliste 26

27 Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf D/1 Oversigtsfoto udgravningso mråde, set fra sydvest D/2 Oversigtsfoto udgravningso mråde, set fra syd D/3 Oversigtsfoto udgravningso mråde, set fra sydøst D/4 Oversigtsfoto udgravningso mråde, set fra øst D/5 Oversigtsfoto udvidelse af søgegrøft med treskibede langhuse, set fra vest D/6 Oversigt udgravningso mråde, set fra nord D/7 Oversigt udgravningso mråde, set fra nordvest D/8 Profilsnit af grube A102, set fra nord D/9 Profilsnit af tagbærende stolpehul A5 med digitalt foto Pernille Rohde Sloth digitalt foto Pernille Rohde Sloth digitalt foto Pernille Rohde Sloth digitalt foto Pernille Rohde Sloth digitalt foto Pernille Rohde Sloth digitalt foto Pernille Rohde Sloth digitalt foto Pernille Rohde Sloth A102 digitalt foto Pernille Rohde Sloth A5 digitalt foto Pernille Rohde Sloth 27

28 målestok, set fra øst D/10 Profilsnit af tagbærende stolpehul A5 uden målestok, set fra øst A5 digitalt foto Pernille Rohde Sloth 28

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

KNV KUAS

KNV KUAS Forundersøgelsesberetning for KNV 00184 Algestrup, Sædder sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted Nr. 050109-19 KUAS j.nr 2014-7.24.02/KNV- 0014 Beretning for arkæologisk forundersøgelse. Forundersøgelsen

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57.

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57. OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.16. Sb. Nr. 57. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0038 Beretning for forundersøgelsen af fjernvarme

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr

MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr. 07.01.04. Udført af for, 06.11 2012 07.11 2012, 16.01.2013 Museets j.nr.: MLF00706 KUAS j.nr.: Stednavn:

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr. Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM2878, Ørridslevvej 1 Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.: 8t Sted-SBnr.: 160514-83 2 undersøgelsesgrøfter blev anlagt

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

SVM Mellemmarken vest, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 76.

SVM Mellemmarken vest, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 76. SVM1439-2 Mellemmarken vest, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.14. Sb.nr. 76. Kampagne: 15-12-2014 KUAS nr. 2014-7.24.02/SVM-0016 Beretning for forundersøgelse af ca. 9.460

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

KNV Stolpegården Etape 1-1

KNV Stolpegården Etape 1-1 KNV00300-01 Stolpegården Beretning for arkæologisk undersøgelse Udarbejdet af Michael Vennersdorf 26.05.2015 Museum Sydøstdanmark Algade 97 4760 Vordingborg +45 70 70 12 36 ark@museerne.dk www.museerne.dk

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299.

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299. HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.02. Sb. nr. 299. Arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning af 5,5 hektar beliggende i den nordvestlige

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF01386 Hagesvej 20, Rødby

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF01386 Hagesvej 20, Rødby Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01386 Hagesvej 20, Rødby Udført af cand. mag. Pia K. Lindholt for Museum Lolland Falster, 24. nov. 26. nov. 2014 Museets j.nr.: MLF01386 KUAS j.nr.:

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55.

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55. TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.02.10. Sb.nr. 55. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af et areal forud for anlæggelse af cykelsti. Abstract Forud

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 1 Rapport for udgravning forud for etablering af elkabel, Skagerrak 4 Udført

Læs mere

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353 Arkæologisk rapport VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr. 170804 Sb.nr. 353 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med byggemodning af et 11500 m2 stort areal i den sydlige del af Give, bestilt

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning.

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. HEM 3732, Nøvlingholm II HEM 3732, Nøvlingholm II, Nøvling Sogn, Ringkøbing Amt. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. Journalnummer:

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelse fra jernalderen Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 255, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV 00260 Karlslunde kirkegård KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0035 Matrikelnummer 16n Karlslunde by, Karlslunde Karlslunde Sogn, Tune Herred, Københavns Amt. Stednummer 020504-58

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396 Udgravningsberetning Åsebakken Hørsholm Egns Museum Juli 2010 J.nr. HØM 396 1 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Forhistorie... 4 4. Administrative data... 5 5. Topografi... 5 6. Målesystem... 5 7. Metode...

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

VHM Ådalen etape 5

VHM Ådalen etape 5 VHM 00286 Ådalen etape 5 Ådalen, Brønderslev sogn, Børglum herred, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100101-142 VHM00286_05_F001. Søgegrøft 2 under muldafrømning. Arkæologisk forundersøgelse af

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Enghøj 7, etape 5, modul 3

Forundersøgelsesrapport MOE Enghøj 7, etape 5, modul 3 Forundersøgelsesrapport MOE 00084 Enghøj 7, etape 5, modul 3 Af arkæolog cand.mag. Nanna Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 10ak, Helsted By, Borup

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Sted: Motorvej Hårup-Låsby Deletape Purhus b Stednummer: 160105-270 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0007 SIM 5/2010 Motorvej Hårup-Låsby Staderapport for forundersøgelse ved Purhus

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr SVM 2003048 HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr. 040203 SVM 2003048, Holtegård Beretning for prøvegravning forud for anlæggelse af stald og gylletank

Læs mere

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Journalnummer: SIM 34/2010 Sted: Måruplund SB Stednummer: 130301-156 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0012 Matr. nr.:15g og 15k Ejerlav: Balle by, Balle Sogn:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR 2003-2122-1036 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 Svingkærvej, Brøderup NÆM 2005:138 Prøvegravningsrapport Brøderup By, Snesere Sogn, Hammer Herred, Storstrøms

Læs mere

OBM2860 Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 94.

OBM2860 Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 94. , Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.1. Sb.nr. 94. KUAS nr. Beretning for forundersøgelse af areal udlagt til byggeri, udført af museumsinspektør d. 6. september 01 for Odense Bys Museer. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 49.

HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 49. HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 18.03.18. Sb.nr. 49. Kampagne: 06-04-2011 KUAS nr. 2003-2122-1304 Beretning om udgravning af bopladsspor fra sen førromersk

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV 00244 Åmarken 4 KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0027 Matrikelnummer 13k Jersie by Jersie Sogn, Tune Herred, Tidl. København Amt. Stednummer 020503-36 Fig. 1. Undersøgelsesområde

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Kulturstyrelsen H. C: Andersens Boulevard København V 14/10/2014 KNV Kildevej KUAS j. nr /KNV-0031

Kulturstyrelsen H. C: Andersens Boulevard København V 14/10/2014 KNV Kildevej KUAS j. nr /KNV-0031 Kulturstyrelsen H. C: Andersens Boulevard 2 1553 København V 14/10/2014 KNV00247-02-62 Kildevej KUAS j. nr. 2014-7.24.02/KNV-0031 Vedr: Arkæologisk undersøgelse forud for udstykning ved Havdrup Vest Museum

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr

HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr. 180314-127. Beretning for Museum Midtjyllands udgravning af aktivitetsspor fra oldtiden i forbindelse med forundersøgelse af motorvejen mellem Herning og Holstebro

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00944 Idræts- og medborgerhus, Gedser

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00944 Idræts- og medborgerhus, Gedser Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00944 Idræts- og medborgerhus, Gedser Udført af Anders Rasmussen for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00944 KUAS j.nr.: 2013-7.24-02/MLF-0016

Læs mere

OBM 7746, Grandvej, etape 2.

OBM 7746, Grandvej, etape 2. OBM 7746, Grandvej, etape 2. - Arkæologisk forundersøgelse forud for Nr. Aaby Kraftvarmeværks byggeri. Af Arkæolog Katrine Moberg Riis Arkæologisk Rapport nr.431, 2013 Indledning... 3 Udgravningens forhistorie...

Læs mere

OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder

OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder Af Museumsinspektør Mette Sejr Thomsen Arkæologisk rapport nr. 101, 2007 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

Beretning for udgravning ved Munkeng, Linå sogn

Beretning for udgravning ved Munkeng, Linå sogn Beretning for udgravning ved Munkeng, Linå sogn Journalnummer: SIM 55/2010 Sted: Munkeng Sted- og sbnummer: 16.01.05-277 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0022 Matr. nr.:10h Ejerlav: Mollerup By, Linå Sogn:

Læs mere

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund...

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund... VSM 09819 Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130810-209 KUAS j.nr.: 2011-7.24.04/VSM-0001 Rapport for prøvegravning forud for skovrejsning med dybdepløjning Udført af Sanne

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

NÆM 2008:151 Hammervej

NÆM 2008:151 Hammervej NÆM 2008:151 Hammervej Kampagne: 22-06- KUAS nr. -7.24.02/NÆM-0002 NÆM 2008:151 Hammervej, Hammer Sogn, Hammer Herred, tidl. Præstø Amt. Stednr. 05.04.01. Prøvegravning forud for boligbyggeri på Hammervej

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

Beretning Udgravning af: Sted: Stensballevej 4, Serridslev Ejerlav: Serridslev by Sogn: Nebel Herred: Voer Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM

Beretning Udgravning af: Sted: Stensballevej 4, Serridslev Ejerlav: Serridslev by Sogn: Nebel Herred: Voer Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM Beretning Udgravning af: Sted: Stensballevej 4, Serridslev Ejerlav: Serridslev by Sogn: Nebel Herred: Voer Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM 1894 KUAS FOR 2003-2123-0296 År: 2004 Indhold

Læs mere

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Prøvegravning af område til etablering af sommerhuse ved Arrild svømmehal, Arrild Sogn, sb 30-32, 139, Nr. Rangstrup kommune. Indholdsfortegnelse: Resumé

Læs mere

Arkæologisk Forundersøgelse

Arkæologisk Forundersøgelse Arkæologisk Forundersøgelse KNV00163, Gørslev Voldsted Sogn: Gørslev Herred: Bjæverskov herred Amt: Roskilde Amt, (Tidligere Præstø Amt) Stednr.: 050103 Sb.nr.: 1 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens

Læs mere

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt.

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. - Arkæologisk forundersøgelse forude for etablering af biogasanlæg. Af arkæolog Anine Madvig Struer Arkæologisk Rapport nr. 526, 2016

Læs mere

KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 124.

KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 124. KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 124. KUAS nr. 2003-2122-1054 Forundersøgelse af byggemodningsfelt på ca 11,6 ha i Munkebo. Prøvegravningen omfattede

Læs mere

TAK 1183 Midlergården EU

TAK 1183 Midlergården EU TAK 1183 Midlergården EU Matrikel nr. 9au Brøndbyvester By, Brøndby sogn, Smørum herred, Københavns amt. Sted nr. 020203, sb 43 (KUAS j. nr. 2003-2123-0327). Beretning for arkæologisk undersøgelse i forbindelse

Læs mere

Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans

Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans Journalnummer: SIM 601/2012 Sted: Søndermarksgade SB Stednummer: 130604-81 KUAS j.nr.: 2012-7.24.02/SIM-0020 Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans Matr. nr.:13p og 13o Ejerlav: Iller By,

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Drastrup

Forundersøgelsesrapport MOE Drastrup Forundersøgelsesrapport MOE 00368 Drastrup Af arkæolog Trine Fristed Jensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 2v, Drastrup By, Essenbæk Sogn, Sønderhald

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr , Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.05.05. KUAS nr. 200-222-045 Beretning for forundersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kværndrup og Svendborg etape 450. Udført af stud.mag

Læs mere

Indhold. Abstract. OBM6277 Øster Hæssingevej, Øster Hæsinge sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

Indhold. Abstract. OBM6277 Øster Hæssingevej, Øster Hæsinge sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr OBM6277 Øster Hæssingevej, Øster Hæsinge sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.04.28. Kampagne: 31-01-2012 KUAS nr. 2011-7.24.02/OBM-0022 Beretning for forundersøgelse af spredte udaterede

Læs mere

KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 100.

KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 100. KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.04. Sb.nr. 100. Kampagne: 18-03-2011 KUAS nr. 2011-7.24.02/KØM-0003 I forbindel med anlæggelse af regnvandsbassin

Læs mere

ØFM 661 Birkende Vest, Birkende sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr

ØFM 661 Birkende Vest, Birkende sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr ØFM 661 Birkende Vest, Birkende sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.02. Kampagne: 26-01-2015 KUAS nr. 2014-7.24.02/KTM-0005 Ved en arkæologisk forundersøgelse af et 5,4 ha stort areal

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr

KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.05.07. Kampagne: 01-10-2010. Museets egen sag. Overvågning ved etablering af cykelsti nord for Kirke Skensved.

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

HAM5379 Saksborg Skole, Burkal sogn, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr Sb.nr. 52.

HAM5379 Saksborg Skole, Burkal sogn, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr Sb.nr. 52. HAM5379 Saksborg Skole, Burkal sogn, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr. 21.04.01. Sb.nr. 52. Arkæologisk overvågning i forbindelse med anlæggelsen af 650 m cykelsti mellem Saksborg Skole og Bylderup

Læs mere

SVM Vejgårdsparken 2, Ormeslev By, 9c, Vemmelev sogn. Stednr (KUAS j.nr ).

SVM Vejgårdsparken 2, Ormeslev By, 9c, Vemmelev sogn. Stednr (KUAS j.nr ). SVM 052 Vejgårdsparken 2, Ormeslev By, 9c, Vemmelev sogn. Stednr. 040320 (KUAS j.nr 2003-2122- 0640). Prøvegravning af areal med bebyggelsesspor fra bronze- eller jernalder og spor efter højryggede agre

Læs mere

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn Arkæologisk forundersøgelse Bygherrerapport HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn Sted: Langgade. Matr. nr. 5bt, Lund By, Tamdrup KUAS: 2009-7.24.02/HOM-0028 Ill. 1.

Læs mere

Finérvej, Gadstrup sogn

Finérvej, Gadstrup sogn Arkæologisk undersøgelse af bebyggelse fra bronzealder og yngre førromersk jernalder Finérvej, Gadstrup sogn Bygherrerapport ROM 2394 Stednr. 020110 FINÉRVEJ Bebyggelse Matr.nr. 10a Brordrup By, Gadstrup

Læs mere

OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse

OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 243, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning... 2 Udgravningens

Læs mere

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde J. nr. ARV 163 Sagsbetegnelse: Forundersøgelse Kulturarvsstyrelsens journalnummer: Lokalitetsnummer: 190713-287 Matrikel nummer: 6li Ejerlav: Gellerup, Varde

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Beretning for VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt Beretning VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt KUAS j.nr. 2009-7.24.02/VMÅ-0008

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde ROM 2662 Stednr. 020410 LINDENBORGVEJ SYD ETAPE II Matr.nr. 32, Engmarken, Roskilde Jorder Roskilde sogn Sømme herred Københavns

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2667, Ternevej Sydøst. Tidl. Vejle Amt, Hatting Herred, Tyrsted Sogn. Sted-SBnr.:

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2667, Ternevej Sydøst. Tidl. Vejle Amt, Hatting Herred, Tyrsted Sogn. Sted-SBnr.: Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM2667, Ternevej Sydøst Tidl. Vejle Amt, Hatting Herred, Tyrsted Sogn Sted-SBnr.: 17.04.10-71 KUAS: 2010-7.24.02/HOM-0015 Horsens Museum har sidst i september måned

Læs mere