BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN HVIDOVRE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE"

Transkript

1 VANDHANDLEPLAN HVIDOVRE KOMMUNE

2 VANDHANDLEPLAN HVIDOVRE KOMMUNE Dato Udarbejdet Maj til juni 2012 Udarbejdet af Hvidovre Kommune Beskrivelse Vandhandleplan for Hvidovre Kommune. Vandhandleplanen implementer statens Vandplan for hovedopland 2.4 Køge Bugt. Baggrunds materiale Forsidefoto Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Kalveboderne. OFFENTLIG HØRING Forslag til Hvidovre Kommunes vandhandleplan har været i offentlig høring fra den 16. juni 2012 frem til den 31. august VEDTAGELSE På baggrund af de indkomne indsigelser er Vandhandleplanen ændret på mindre betydende punkter og i den form vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den XXXXX KLAGEVEJLEDNING Hvidovres endelige Vandhandleplan kan påklages frem til den 22. januar Eventuel klage skal sendes til: eller med brev til: Hvidovre Kommune Tekniske Forvaltning Høvedstensvej Hvidovre.

3 HVIDOVRE KOMMUNE BilagØU_121210_pkt.16_01

4 HVIDOVRE KOMMUNE BilagØU_121210_pkt.16_01 INDHOLD 1. Sammenfatning af vandhandleplanen for Hvidovre Kommune 1 2. Indledning Offentlighedsfase og aktiviteter 5 3. Baggrund for statens vandplaner Miljømålsloven Kommunale vandhandleplaner Vandløb Søer Kystvande Grundvand Vandplanens indsatskrav 8 4. Resume af vandplanen for vandområde 2.4 Køge Bugt Vandplanen for vandområde 2.4 Køge Bugt Miljømål for vandløb og søer Miljømål for grundvandsforekomster Miljømål for kystvande Vandområdernes nuværende tilstand Påvirkninger Indsatsbehov og indsatsprogram Link til vandplanen for vandområde 2.4 Køge Bugt Indsatsprogram for Hvidovre Kommune Statens indsatsprogram Strategiplan for kloakforsyningen Prioritering af indsatser Øvrige indsatser i Hvidovre Kommune Grundvandsbeskyttelse Boringsnære beskyttelseszoner (BNBO) Varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg - ATES Lodrette jordvarmeanlæg Badevandsprofil Forholdet til anden relevant planlægning Kommuneplanen Spildevandsplanen Vandforsyningsplanen Klimatilpasningsplan Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Relation til NATURA 2000-handleplan Risikostyringsplaner for oversvømmelser Tværkommunale samarbejder/snitflader 33

5 1 1. SAMMENFATNING AF VANDHANDLEPLANEN FOR HVID- OVRE KOMMUNE Hvidovre Kommunes vandhandleplan oversætter den statslige vandplans indsatsprogram til planlagte handlinger. Statens vandplaner skal forbedre hele Danmarks vandkredsløb for søer, vandløb, kyster, fjorde og grundvand, så vandet kan flyde rent og naturligt igennem det danske landskab. Vandplanen skal ifølge EU s vandrammedirektiv 1 sikre, at vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster i udgangspunktet opfylder miljømålet "god tilstand" inden udgangen af I Hvidovre Kommune findes der følgende vandområder omfattet af vandplanen: Harrestrup Å (geografisk placeret i Københavns Kommune, men regnvandsbetingede overløb fra Hvidovre Kommunes kloaksystem udleder til Harrestrup Å) Fæstningskanalen Grundvandsforekomster Kalveboderne og Køge Bugt Naturstyrelsen har vurderet, hvilket miljømål det enkelte vandområde skal have, og har opsat et indsatsprogram for at opnå målet, hvis ikke det allerede er opfyldt. I Hvidovre Kommunes første vandhandleplan er der fokus på at få gennemført det indsatsprogram, som statens vandplan har fastlagt for 1. planperiode. Vandområde Harrestrup Å Fæstningskanalen (kunstigt anlagt sø) Grundvandsforekomster Kalveboderne (Kystvande) Køge Bugt (Kystvande) Miljømål, se Figur 6 og Figur 7 God økologisk tilstand (faunaklasse 4) Godt økologisk potentiale (faunaklasse 4) Godt økologisk potentiale God kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand God økologisk tilstand God økologisk tilstand Nuværende tilstand se Figur 10 og Figur 11 Indsatsbehov 2015 Indsatsbehov 2021 Moderat økologisk tilstand Delmål omfatter gen- Opfyldelse af fuldt mil- (faunaklasse 3) nemførelse af indsatjømål er udsat til 2021 samt ringe økologisk ser over for udledning pga. uforholdsmæssigt tilstand (faunaklasse 2) af 40 % spilde- store omkostninger vand fra regnvandsbetingede overløb Moderat økologisk potentiale Opfyldelse af miljømål - udsat til 2021 pga. manglende viden Ringe kemisk tilstand Opfyldelse af miljømål og ringe kvantitativ tilstand - udsat til 2021 pga. manglende viden Ikke klassificerbar Delmål omfatter gennemførelse af indsatser over for udledning af kvælstof fra bl.a. regnvandsbetingede overløb Opfyldelse af fuldt miljømål er udsat til 2021 pga. mangler viden omkring bl.a. omkostningseffektive virkemidler Moderat økologisk tilstannemførelse Delmål omfatter gen- Opfyldelse af fuldt milser af indsatjø er udsat til 2021 over for udledning pga. mangler viden af kvælstof fra omkring bl.a. omkost- bl.a. regnvandsbetingede ningseffektive virkemidler overløb 1 EU kommissionens direktiv nr. 2000/60/EF af 23. oktober 2000

6 2 I ovenstående tabel ses det samlede indsatsprogram for Hvidovre Kommune. I 1. planperiode er indsatskravene i vandplanen for vandområde 2.4 Køge Bugt til Hvidovre Kommune således begrænset til at håndtere 18 regnvandsbetingede overløb til Harrestrup Å og Kalveboderne. For alle vandområder er fuld målopfyldelse udsat til næste planperiode ( ). Hvidovre Kommune har prioriteret at gennemføre indsatserne over for de 18 regnvandsbetingede overløb som vist på nedenstående figur. Figur 1 Prioritering af indsatserne over for de 18 regnvandsbetingede overløb i Hvidovre Kommune.

7 3 2. INDLEDNING Hvidovre Kommunes vandhandleplan er det dokument, der oversætter den statslige vandplans indsatsprogram til planlagte handlinger i Hvidovre Kommune. Vandhandleplanen er en overordnet plan, og den skal ikke pege på specifikke projekter/handlinger på ejendomsniveau. I denne vandhandleplan redegøres der nærmere for, hvordan vandplanen for vandområde 2.4 Køge Bugt og dens indsatsprogram vil blive realiseret indenfor Hvidovre Kommunes geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet (Køge Bugt). Figur 2 viser vandområderne i Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udfærdige en vandhandleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og staten har udarbejdet en vandplan for hver af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype med en 6-årig planperiode ( , og ). De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. Denne første vandhandleplan for Hvidovre Kommune vil være gældende frem til næste planperiode, der efter miljømålsloven skal indledes senest den 22. december 2015, jf. Figur 3. Figur 2: Vandområder i Hvidovre. Hvidovre Kommunes østlige kommunegrænse løber langs med Harrestrup Å, men åen er geografisk placeret i Københavns Kommune.

8 4 Vandhandleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner 2, som er udarbejdet i medfør af 31 a stk. 3 i miljømålsloven 3. Ifølge bekendtgørelsen om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, skal vandhandleplanen indeholde: 1. Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiseringsrækkefølge og tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats ( 4 og 5) 2. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning ( 3) 3. Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter ( 4. stk. 2) Vandhandleplanen må ikke stride imod vandplanen. Forslaget til kommunens vandhandleplan skal senest 6 måneder efter vandplanens offentliggørelse, sendes i offentlig høring med en høringsperiode på mindst 8 uger. Hvidovre Kommune tager derefter stilling til de indkomne høringssvar og vurderer, om vandhandleplanen skal ændres, inden den vedtages senest et år efter vandplanernes vedtagelse, se Figur 3. Figur 3: Tidslinje fra de statslige vandplaners vedtagelse til vedtagelse af kommunens vandhandleplan. De statslige vandplaner blev vedtaget 22. december I forbindelse med udarbejdelsen af samtlige statslige vandplaner har staten foretaget en strategisk miljøvurdering. Da vandhandleplanen for Hvidovre Kommune alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger for vandområde 2.4 Køge Bugt, skal vandhandleplanen ikke miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer 4. Faktaboks Kommunernes forslag til vandhandleplaner skal være udarbejdet senest 6 måneder efter, at vandplanerne er offentliggjort og senest 1 år efter, skal de vedtages. Vandhandleplanerne ligger over kommuneplanen i det danske plan- og reguleringshierarki. Vandplanerne har en planperiode på 6 år, mens kommuneplanen har en 4-årig planperiode. 1. vandplanperiode udløber 22. december Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr af 15. december 2011 "Bekendtgørelse af lov om kommunalbestyrelsen vandhandleplaner". 3 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 "Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder" (Miljømålsloven). 4 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer".

9 5 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter Hvidovre Kommune er i sin administration af lovgivningen bundet af de statslige vandplaner, jf. miljømålslovens 3, stk. 2. Hvidovre Kommunes råderum er derfor begrænset i forhold til udarbejdelsen af vandhandleplanen. F.eks. er prioriteringen af indsatserne til debat, men vandplanen fastslår, at indsatserne skal gennemføres inden for rammerne af vandplanen. OFFENTLIG HØRING Forslag til Hvidovre Kommunes vandhandleplan har været i offentlig høring fra den 16. juni 2012 og frem til den 31. august Indkomne bemærkninger og indsigelser er efterfølgende behandlet og i det omfang, de har afstedkommet ændringer i Vandhandleplanen, er disse indarbejdet forud for den politiske vedtagelse. Der har ikke været andre berørte kommunalbestyrelser, der har modsat sig Hvidovres Vandhandleplan, lige som Naturstyrelsen angiver, at Vandhandleplanen lever op til Miljømåslovens krav. Da det samtidigt vurderes, at de foretagne ændringer i Vandhandleplanen primært er af redaktionel karakter er Miljømålslovens procedurer før vedtagelse i Kommunalbestyrelsen fulgt. VEDTAGELSE Hvidovre Kommunalbestyrelse har den XXXX vedtaget Hvidovre Kommunes vandhandleplan. Klageberettigede kan påklage Vandhandleplanen frem til den 22. januar KLAGEVEJLEDNING Enhver, der efter Miljømålslovens 55 er klageberettiget i forhold til vedtagelsen af Hvidovres Vandhandleplan kan inden 4 uger efter planen er offentligt bekendtgjort indgive en skriftlig klage. Klagefristen udløber den 22. januar Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af Miljømålsloven, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort - svarende til 25. juni Klager kan inden den??.???.???? fremsendes til: eller med brev til: Hvidovre Kommune Tekniske Forvaltning Høvedstensvej Hvidovre.

10 6 3. BAGGRUND FOR STATENS VANDPLANER Den 22. december 2000 trådte EU s vandrammedirektiv i kraft, og direktivet har som sit overordnede mål, at alt vand skal have god økologisk tilstand i Derfor skal alle EU-landene gennemføre en målrettet vandplanlægning (vandplaner) for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet. Tanken bag vandrammedirektivet er, at alt vand skal forvaltes med en sammenhængende indsats. 3.1 Miljømålsloven Implementeringen af vandrammedirektivet i dansk lov er sket i december 2003 med miljømålsloven. Før kommunalreformen i 2007 var mål for vandforekomster fastlagt som retningslinjer i de daværende amters regionplaner (regionplanens vandressourceplanlægning og recipientkvalitetsplanlægning). I forbindelse med kommunalreformen fik disse målsætninger retsvirkning som et landsplandirektiv, der var gældende indtil den 22. december 2011, hvor der blev vedtaget nye miljømål med vandplanerne efter miljømålsloven. Til forskel fra regionplanernes retningslinjer indeholder vandplanerne bindende tidsfrister for gennemførelse af vandplanens indsatsprogram. Miljømålsloven udstikker bindende rammer for myndighedsudøvelsen af øvrig lovgivning: Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanen og den kommunale vandhandleplan og skal herunder sikre gennemførelsen af indsatsprogrammet og den kommunale vandhandleplan. For at formålet med vandrammedirektivet opnås, skal staten udarbejde vandplaner for alle vandområder i Danmark. Fra vandplanernes vedtagelse fungerer de som det overordnede administrative grundlag for dansk vandforvaltning. Alle vandplaner er bygget op over samme disposition og fastsætter konkrete mål for de enkelte forekomster af overfladevand samt grundvand, og der stilles krav til indsatsen. De 23 statslige vandplaner og deres tilhørende indsatsprogrammer beskriver de indsatser, der skal gennemføres for at nå de fastsatte miljømål i vandplanerne. Forud for vandplanerne udarbejdede amterne basisanalyser, som viste kvaliteten af vandområderne og vandressourcerne samt påvirkninger som resultat af menneskelige aktiviteter. Naturstyrelsen har vurderet, hvilket miljømål det enkelte vandområde skal have, og har opsat et indsatsprogram for at opnå målet, hvis ikke det allerede er opfyldt. 3.2 Kommunale vandhandleplaner Vandplanerne skal følges op af kommunale vandhandleplaner, og disse skal beskrive, hvordan den enkelte kommune vil gennemføre de indsatser, som fremgår af de statslige vandplaner. Efter miljømålslovens kapitel 11 skal kommunerne udarbejde vandhandleplaner, hvori der nærmere redegøres for, hvorledes den statslige vandplan og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunernes geografiske områder. Kommunernes vandhandleplaner skal forklare, hvordan målsætningerne i vandplanerne opfyldes. Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at alt vand - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale i år Den afvigelse, der skal være for vandområdet i forhold til en uforstyrret tilstand, skal jf. Tabel 1 højst være en svag afvigelse.

11 7 Tabel 1: Vandplanens målsætning for vandområderne, udarbejdet på baggrund af det europæiske økologiske kvalitetsindeks (Ecological Quality Ratio, EQR) Afvigelser i forhold til uforstyrret tilstand. Naturlige vandområder Økologisk kvalitetsklasse Kunstige eller stærkt modificerede vandområder Ingen eller kun ubetydelig afvigelse Høj økologisk tilstand Højt økologisk potentiale Svag afvigelse God økologisk tilstand Godt økologisk potentiale Mindre afvigelse Moderat økologisk tilstand Moderat økologisk potentiale Større afvigelse Ringe økologisk tilstand Ringe økologisk potentiale Alvorlig afvigelse Dårlig økologisk tilstand Dårligt økologisk potentiale Ansvar: I implementeringen af Vandrammedirektivet har staten overfor EU-kommissionen det overordnede ansvar for, at direktivet overholdes. Kommunerne har ansvaret for, at de for kommunerne relevante dele af vandplanerne implementeres via udarbejdelsen af vandhandleplaner samt ansvaret for, at indsatserne bliver gennemført. 3.3 Vandløb Kommunernes indsatser skal som minimum bringe vandløb til at opnå god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale, svarende til nedenstående faunaklasser (Dansk Vandløbs Fauna Indeks) jf. Tabel 2. Tabel 2: Inddeling i økologiske kvalitetsklasser på baggrund af DVFI (Dansk Vandløbs Fauna Indeks), hvor 7 er den bedste tilstand og 1 den dårligste tilstand. Miljømål Vandløb Mål for Økologisk faunaklasse tilstand Normale Høj tilstand 7 God tilstand 6 Blødbund God tilstand 4 Stærkt modificerede Godt potentiale 5 Kunstige Godt potentiale Søer Søernes indhold af klorofyl A (mål for algemængde i søvand) skal være på et niveau, der sikrer målopfyldelse for den pågældende søtype. 3.5 Kystvande For kystvandene skal ålegræssets dybdeudbredelse opfylde det mål, der er sat for det pågældende vandområde. 3.6 Grundvand En god tilstand i forhold til grundvand sikres ved, at grundvandet overholder de miljømål, som er fastsat i vandrammedirektivet og udbygget i grundvandsdirektivet.

12 8 Med hensyn til grundvandets kvantitative tilstand betyder dette bl.a., at menneskeskabte ændringer i grundvandsstanden ikke må medføre, at tilknyttede vand- og naturområder ikke kan opnå god økologisk tilstand. Vandplanerne indeholder retningslinjer til brug for vurderingen af grundvandsforekomsternes tilstand, f.eks. mht. indikatorer for bæredygtig vandvindvinding. Vandplanerne indeholder også mål og kriterier for vurdering af grundvandets kvalitative tilstand, dvs. forureningsmæssige tilstand, herunder naturlige forekommende problemstoffer. Miljømålet for grundvandsforekomsterne er, at de skal have god tilstand kvalitativt og kvantitativt eller under et: God økologisk tilstand i 2015, jf. Tabel 3. Tabel 3: Vandplanens målsætninger for grundvandsforekomster er samlet god økologisk tilstand, jf. Tabel 1. Grundvandsforekomster Vandmængder Kemi Samlet tilstand God kvantitativ tilstand God kvalitativ tilstand God økologisk tilstand Inden for Hvidovre Kommune findes der 2 grundvandsforekomster, men i første planperiode indeholder statens vandplan ingen indsatser i forhold til grundvandets kvantitative og kvalitative tilstand. 3.7 Vandplanens indsatskrav Ud fra de opstillede mål er der i vandplanerne bestemt et indsatskrav og angivet statens virkemiddel efter virkemiddelkataloget 5. Virkemiddelkataloget består af statsligt anbefalede virkemidler, hvor der er udarbejdet cost-benefit-analyser for hvert enkelt virkemiddel. For hvert enkelt virkemiddel gennemgår kataloget en beskrivelse af virkemidlet, forudsætninger, effekt, økonomi samt gennemførelse. Kommunernes muligheder for at bruge andre virkemidler end dem, der er anbefalet i virkemiddelkataloget, varierer fra indsatsområde til indsatsområde. Vådområder kan ikke erstattes af andre virkemidler, og også på vandløbsområdet ligger virkemidlerne i de fleste tilfælde fast. Kun i relation til spærringer kan kommunen selv vælge, hvordan man vil løse det konkrete problem med manglende passage i vandløbet. For så vidt angår spildevandsindsatsen, indsatsen over for drikkevandsindvinding og sørestaurering har kommunerne en vis frihed ved valg af løsninger. Kommunen skal dog dokumentere, at det alternative virkemiddel har samme miljøeffektivitet som de virkemidler, de skal erstatte. 5 Virkemiddelkatalog. Til brug for vandplanindsatsprogrammer. Version 03 januar By- og Landskabsstyrelsen - Miljøministeriet.

13 9 4. RESUME AF VANDPLANEN FOR VANDOMRÅDE 2.4 KØGE BUGT Staten har udarbejdet meget konkrete indsatsprogrammer for de enkelte vandområder, hvor Hvidovre Kommune er omfattet af vandområde 2.4 Køge Bugt, jf. Figur 4. Vandplanerne indeholder retningslinjer, der har bindende virkning over for myndighedernes fysiske planlægning og administration herunder i relation til konkrete sager. Figur 4: Hvidovre Kommune er beliggende i vandområde 2.4 Køge Bugt. Statens vandplaner indeholder en redegørelse for de enkelte vandområder, og de tekniske baggrundsnotater beskriver krævede handlinger.

14 10 Figur 5: Vandområder i Hvidovre Kommune, der indgår i statens vandplan for vandområde 2.4 Køge Bugt. 4.1 Vandplanen for vandområde 2.4 Køge Bugt For at sikre den bedst mulige sammenhæng og forståelse mellem den statslige vandplan og kommunens vandhandleplan er der her indarbejdet et resume af den statslige vandplan for vandområde 2.4 Køge Bugt med vægt på en beskrivelse af vandområderne i Hvidovre Kommune og de krav og indsatser, der skal til, for at vandområderne kan opfylde deres miljømål. I Hvidovre Kommune findes der følgende vandområder, jf. Figur 5: Harrestrup Å (målsat vandløb geografisk placeret i Københavns Kommune). Der skal ikke være fuld målopfyldelse i 1. planperiode, men der skal gennemføres indsatser over for udledning af spildevand fra de regnvandsbetingede overløb. Den fulde målopfyldelse er udsat til 2021, da det er vurderet, at det vil kræve uforholdsmæssige store omkostninger at nå målet tidligere. Fæstningskanalen (mål sat sø) fredet militærteknisk anlæg (kunstigt anlagt søer). Fristen for opfyldelsen af miljømål er udsat til 2021 pga. manglende viden om den aktuelle tilstand og påvirkning af vandkvaliteten.

15 11 Grundvandsforekomster (DK Køge Sand (terrænnært sand) og DK Køge Kalk (regionalt kalkmagasin). Fristen for opfyldelse af miljømål er udsat til 2021 pga. manglende viden omkring effekt på overfladevandsforekomster. Kalveboderne og Køge Bugt (Kystvande, der grænser op til Hvidovre kommune). Der skal ikke være fuld målopfyldelse i 1. planperiode, men der skal gennemføres indsatser over for udledning af kvælstof fra bl.a. de regnvandsbetingede overløb. Den fulde målopfyldelse er udsat til 2021, da der mangler viden omkring bl.a. omkostningseffektive virkemidler og Kalvebodernes aktuelle tilstand. Vandplanen har fastsat konkrete miljømål for de enkelte forekomster af overfladevand i Hvidovre Kommune. Alle forekomsterne er udpeget med miljømålet "god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale", jf. Figur 6. Fristen for opfyldelse af det samlede mål om god tilstand er udsat til 2. planperiode 2021, mens delmålet for udledning af regnvandsfortyndet spildevand til Harrestrup Å skal være opfyldt i Figur 6: Vandplanens miljømål for vandløb og søer på baggrund af et økologisk kvalitetsindeks. God økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale er i denne vandplan fastsat ud fra det europæiske økologiske kvalitetsindeks (Ecological Quality Ratio, EQR). Alle vandområderne i Hvidovre Kommune skal opnå god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale ifølge vandplanen for vandområde 2.4 Køge Bugt.

16 Miljømål for vandløb og søer Miljømål for vandløb og søer omfatter både kemisk tilstand og økologisk tilstand, hvilket betyder at målene for både kvaliteten, vandmængden samt de fysiske forhold skal være opfyldt. Vandløb og søer i Hvidovre Kommune skal opnå god kemisk tilstand og mindst god økologisk tilstand. Dog skal vandløb og søer, der er udpeget som stærkt modificerede/kunstigt anlagt opnå en god kemisk tilstand og et godt økologisk potentiale. God økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale er i denne vandplan fastsat ud fra Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI), jf. Tabel 2. Harrestrup Å systemet på grænsen til Hvidovre Kommune skal opnå faunaklasse 4, jf. Figur 7. Figur 7: Vandplanens miljømål for vandløbstrækninger i Hvidovre Kommune er udarbejdet på baggrund af faunaklasser (Dansk Vandløbs Fauna Indeks) Miljømål for grundvandsforekomster Miljømålene for grundvandsforekomsterne i Hvidovre Kommune er, at de skal have god tilstand kvalitativ og kvantitativt eller under et: God økologisk tilstand, jf. Vandrammedirektivet. De kvantitative miljømål for grundvandsforekomster er fastsat således, at de tilknyttede vandløb, søer og terrestriske naturtyper kan opfylde deres miljømål. Følgende kriterier er brugt: Vandbalance

17 13 I grundvandsforekomster må den gennemsnitlige årlige indvinding over en lang periode som udgangspunkt ikke overstige den langsigtede grundvandsdannelse. Den udnyttelige grundvandsressource beregnes som 35% af grundvandsdannelsen, hvilket vil sige, at der kun må indvindes 35% af den mængde grundvand, der dannes i området. Overudnyttelse af grundvandsressourcen til vandindvinding kan, hvor der er hydraulisk forbindelse mellem grundvand og overfladevand, føre til mangel på vand eller udtørring i vand- og vådområder med påvirkning af plante- og dyrelivet til følge. En overudnyttelse af grundvandsressourcen kan også medføre en forringelse af grundvandets kvalitet. Der sker en mulig overudnyttelse af ressourcen på mere end cirka 35% for grundvandsforekomsten DK Undtagelsesbestemmelserne om målopfyldelse anvendes for vandbalancen, da der i de overudnyttede grundvandsforekomster mangler tilstrækkelig viden omkring effekt på overfladevandsforekomster. Nedenstående øvrige retningslinjer for grundvand skal dog også overholdes. Påvirkning af overfladevand og terrestriske naturtyper Grundvandsstanden må ikke være påvirket af menneskeskabte ændringer så: Tilknyttede vandområder ikke kan opnå deres miljømål Der kan ske forringelse af tilstanden for disse vandområder Der kan ske en signifikant skade på terrestriske naturtyper, der direkte er afhængige af grundvandsforekomsten For vandløb bør indvindingen ikke medføre en reduktion af vandføring på mere end 5% til 25%. For størstedelen af Harrestrup Å-systemet på grænsen til Hvidovre Kommune er det i vandplanen vurderet, at der skal ske en konkret vurdering af den påvirkning, den almene vandforsyning har på vandføringen i vandløbene, jf. Figur 8. Denne vurdering vil blive foretaget af Hvidovre Kommune i forbindelse med fornyelse af indvindingstilladelserne til kommunens almene vandværk. På den nederste strækning af Harrestrup Å, hvor der ikke findes boringer til almen vandforsyning, er kravet sat til, at vandindvindingen maksimalt må påvirke vandføringen med 25 %. På den nederste delstrækning af Harrestrup Å er vandføringen i åen styret af vandstanden i Kalveboderne (havniveau), og ikke af grundvandsforhold i området Miljømål for kystvande Miljømålet for kystvande omfatter økologisk og kemisk tilstand. Den økologiske tilstand gælder ud til 1-sømilgrænsen, mens den kemiske tilstand gælder ud til 12-sømilgrænsen. De marine vandområder i Hovedvandopland Køge Bugt fastsættes med miljømålet god økologisk tilstand. Miljømål for god økologisk tilstand er i den første vandplan alene fastsat ud fra dybdegrænsen for udbredelsen af ålegræs. I lavvandede områder som bl.a. Kalveboderne, kan dybdegrænsen for ålegræssets udbredelse ikke fastlægges. Det betyder, at andre parametre som fx indhold af forureningsstoffer bliver afgørende for, om miljømålet er opfyldt. Der er ikke i den første vandplanperiode sat grænser for disse parametre.

18 14 Figur 8: Vandplanens miljømål for maksimal reduktion af vandføringen i vandløb på grænsen til Hvidovre Kommune set i forhold til områdets vandindvinding. I store dele af Harrestrup Å-systemet bygger miljømålet på, at der skal foretages en konkret vurdering, da der foregår indvinding til almen vandforsyning i området. Den konkrete vurdering vil blive foretaget, når kommunerne skal forny indvindingstilladelserne til de almene vandværker i området. På den nederste strækning af Harrestrup Å, hvor der ikke findes boringer til almen vandforsyning er kravet sat til at vandindvindingen maksimalt må påvirke vandføringen 25%. Vandplanens miljømål for vandforekomsterne i Hvidovre Kommune Harrestrup Å (geografisk placeret i Københavns Kommune) Harrestrup Å-systemet behandles i vandplanen som et målsat vandløb, hvor der skal opnås god økologisk tilstand svarende til faunaklasse 4, jf. Figur 7. Fæstningskanalen Den del af Fæstningskanalen, der er beliggende i Hvidovre Kommune, behandles i vandplanen som én kunstigt anlagt sø, jf. Figur 9. Miljømålene for Fæstningskanalen er i vandplanen fastlagt til godt økologisk potentiale (mængden af alger), jf. Figur 6. Grundvandsforekomster Grundvandsforekomsterne i Hvidovre Kommune behandles i vandplanen som et regionalt kalkmagasin (DK Køge Kalk) samt et terrænnært sandmagasin (DK Køge Sand). Grundvandsforekomsterne skal opnå både god kvantitativ tilstand og god kvalitativ tilstand, samlet set god økologisk tilstand.

19 15 Figur 9: Vandplanens udpegning af kunstige og modificerede søer og vandløb i Hvidovre Kommune. Kalveboderne og Køge Bugt (Kystvande, der grænser op til Hvidovre Kommune) Kystvandene i Hovedopland 2. 4 Køge Bugt består af det lavvandede område Kalveboderne og Køge Bugt, der strækker sig fra Dragør til Store Heddinge. Kystvandene skal samlet set opnå god økologisk tilstand (udbredelsen af ålegræs) Vandområdernes nuværende tilstand Vandområdernes nuværende tilstand er klassificeret ud fra de samme principper, som er anvendt i forhold til at fastlægge miljømålene for de enkelte vandområder, jf. Tabel 1 og Tabel 2. Harrestrup Å (geografisk placeret i Københavns Kommune) Den nuværende tilstand i vandløbssystemet er i vandplanen vurderet til moderat økologisk tilstand svarende til faunaklasse 3 på den nordligste strækning af vandløbssystemet langs Hvidovre Kommune, mens den sydligste strækning langs kommunen har ringe økologisk tilstand svarende til faunaklasse 2, se Figur 10 og Figur 11.

20 16 Figur 10: Vandløb og søers nuværende økologiske tilstand i Hvidovre Kommune.. Fæstningskanalen Den nuværende tilstand i Fæstningskanalen er i vandplanen vurderet til moderat økologisk potentiale på baggrund af mængden af alger, og at der er tale om en kunstigt anlagt sø, se Figur 10. Grundvandsforekomster Grundvandsforekomsterne i Hvidovre Kommune har generelt ringe tilstand både kvantitativt og kvalitativt. Den kvantitative tilstand beskrives ved vandbalance og påvirkning af overfladevand, samt om der er tegn på saltvandindtrængning i grundvandsressourcen. Den nuværende kvantitative vurdering for de 2 grundvandsforekomster I Hvidovre fremgår af Tabel 4.

21 17 Tabel 4: Den nuværende kvantitative tilstand for grundvandforekomsterne, der dækker Hvidovre Kommune. Der er tale om en samlet vurdering for hele forekomsten, hvilket vil sige et område langt større end Hvidovre Kommune. Forekomst Vandbalance Tilstand ift. påvirkning af overfladevand Saltvandsindtrængning DK Køge Sand Ringe God God Ringe DK Køge Kalk* Ringe God God Ringe * Hvidovre Vandforsyning indvinder fra denne forekomst Samlet kvantitativ tilstand Kriterier for acceptabel indvinding i statens vandplan tager udgangspunkt i, at indvindingen skal være bæredygtig. I grundvandsforekomster må den gennemsnitlige årlige indvinding over en lang periode som udgangspunkt ikke overstige den langsigtede grundvandsdannelse. Overudnyttelse af grundvandsressourcen til vandindvinding kan, hvor der er hydraulisk forbindelse mellem grundvand og overfladevand, føre til mangel på vand eller udtørring i vand- og vådområder med påvirkning af plante- og dyrelivet til følge. En overudnyttelse af grundvandsressourcen kan også medføre en forringelse af grundvandets kvalitet (f.eks. øget kloridindhold grundet saltvandsindtrængning). Den kvalitative tilstand af grundvandsforekomsterne er vurderet på baggrund af fund af pesticider, klorede opløsningsmidler, phenoler og BTEX m.m., nitrat, naturlige indvindingsrelaterede stoffer (bly, klorid, fluorid, kviksølv, natrium, nikkel og sulfat) samt naturlige baggrundsstoffer (NVOC, arsen og kalium). For pesticider og nitrat anvendes grundvandskvalitetskriterierne, mens der for de øvrige stoffer anvendes drikkevandskriterier. Den nuværende kvalitative vurdering af de 2 grundvandsforekomster i Hvidovre Kommune fremgår af Tabel 5. Tabel 5: Den nuværende kvalitative tilstand for grundvandsforekomsterne, der dækker Hvidovre Kommune. Der er tale om en samlet vurdering for hele forekomsten, hvilket vil sige et område langt større end Hvidovre Kommune. DK Køge Sand DK Køge Kalk *** Forekomst Pesticider Klorede opløsningsmidler Phenoler, BTEX mm. Nitrat Ringe Ringe God God God God Ringe Ringe God God Ringe God *Bly, klorid, fluorid, kviksølv, natrium, nikkel og sulfat **NVOC, arsen og kalium *** Hvidovre Vandforsyning indvinder fra denne forekomst Naturlige Naturlige indvindingsrelaterede stoffer* baggrunds stoffer** I begge grundvandsforekomster er der fundet miljøfremmede stoffer især klorede opløsningsmidler og pesticider, hvilket medfører, at forekomsterne har en ringe kvalitativ tilstand. På baggrund af vurderingerne af grundvandsforekomsternes kvantitative og kvalitative (kemiske) tilstand, kan den nuværende samlede tilstandsvurdering opgøres, som det fremgår af Tabel 6. Tabel 6: Den samlede nuværende og fremtidige (2015) tilstandsvurdering for de 2 grundvandsforekomster, der dækker Hvidovre Kommune. Der er tale om en samlet vurdering for hele forekomsten, hvilket vil sige et område langt større end Hvidovre Kommune. Forekomst Nuværende tilstand = forventet tilstand i 2015 Kvantitativ tilstand Kemisk tilstand Samlet tilstand DK Køge Sand Ringe Ringe Ringe DK Køge Kalk* Ringe Ringe Ringe * Hvidovre Vandforsyning indvinder fra denne forekomst

22 18 Figur 11: Vandløbstrækningernes nuværende økologiske tilstand i Hvidovre Kommune. Tilstanden er klassificeret på baggrund af Dansk Vandløbs Fauna Indeks, som i Tabel 2 bliver koblet med det europæiske kvalitetsindeks. Vandløbstrækningerne i Hvidovre Kommune er klassificeret lavere end det miljømål, som statens vandplan har sat, jf. Figur 7, hvilket betyder, at der skal gøres en indsats for at opfylde miljømålene. Kystvande, der grænser op til Hvidovre Kommune Tilstanden for kystvandene er i denne vandplanperiode alene baseret på udbredelsen af ålegræs. Den nuværende tilstand for kystvandene er i vandplanen vurderet til moderat økologiske tilstand for Køge Bugt, mens det i denne første vandplan ikke har været muligt at fastlægge den nuværende tilstand for Kalveboderne Påvirkninger Vandplanens indsatsprogram fastlægger retningslinjerne for den indsats, der skal gennemføres frem til For at opgøre behovet for indsatser beskrives først påvirkningerne af de enkelte vandområder. Påvirkningen beskrives som den nuværende påvirkning ( ), dels som den fremskrevne påvirkning i 2015, når effekterne af allerede besluttede tiltag er indregnet (baseline 2015).

23 19 Figur 12: Påvirkninger af vandområderne i Hvidovre Kommune. Det er ikke alle de regnvandsbetingede overløb, der udleder direkte til områdets recipienter. Udledningen sker via større regnvandsledninger eller spildevandstekniske anlæg, der leder vandet til recipient. Regnvandsbetingede udledning til Harrestrup Å og Kalveboderne Udledninger fra fælleskloakerede områder er overløb fra spildevandssystemer under kraftig regn, hvor kloaksystemet ikke er konstrueret til at aflede alt regnvand og spildevand. Der sker således overløb fra de regnvandsbetingede overløb/bassiner til nærliggende vandområder. Det aflastede vand, der er en blanding af spildevand og regnvand, indeholder forurenende stoffer som organisk materiale, fosfor, kvælstof, ammoniak, bakterier og vira samt en række miljøfremmede stoffer Indsatsbehov og indsatsprogram Indsatsbehovet opgøres på baggrund af forskellen mellem den fremskrevne tilstand i 2015 og den tilstand, som vandområderne skal have for at opfylde miljømålene. Med udgangspunkt i de i vandplanen fastelagte miljømål og opgørelser af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne af de forskellige vandområder i 1. vandplanperiode blevet fastlagt i forhold til, hvad der er realistisk at gennemføre i 1. planperiode, samt om der har været tilstrækkeligt med viden og data til rådighed. Det betyder, at der er indført en del undtagelser fra opfyldelse af miljømålet i 1. planperiode, jf. Figur 13. Det betyder blandt andet, at statens vandplan kun indeholder indsatser over for regnvandsbetingede overløb i Hvidovre Kommune i 1. planperiode.

24 20 Figur 13: Vandplanens indsatsprogram og prioriteringer i Hvidovre Kommune. For Hvidovre Kommune er der tale om 18 regnvandsbetingede overløb til Harrestrup Å og Kalveboderne. Harrestrup Å (geografisk placeret i Københavns Kommune) Opfyldelse af miljømålet for Harrestrup Å det vil sige at bringe vandløbet fra moderat til god økologisk tilstand og dermed fra faunaklasse 3 til 4 samt fra ringe tilstand og dermed fra faunaklasse 2 til 4, vurderes at kræve uforholdsmæssige store omkostninger, og er dermed udsat til 2. planperiode (2021). Det betyder, at indsatsprogrammet i 1. planperiode udelukkende omfatter gennemførelse af indsatser over for udledning af spildevand fra 18 regnvandsbetingede overløb, der alle udleder til Harrestrup Å og Kalveboderne. Fæstningskanalen Opfyldelse af miljømål for Fæstningskanalen er udsat til 2021 på grund af manglende viden om den aktuelle tilstand og påvirkning af vandkvaliteten i de kunstigt anlagte søer. Grundvandsforekomster Indsatsen rettes i 1. planperiode mod opfyldelse af miljømål for vandløb, da der generelt er behov for en nøjere beskrivelse af kontakten mellem grundvand og søer, kystvande og terrestriske naturtyper. Dette forventes først afklaret i den kommende planperiode (2021). Der er ingen ind-

25 21 satser i Hvidovre Kommune i forhold til at opfylde kravene om vandføring i Harrestrup Å i 1. vandplanperiode. Kystvande (Kalveboderne og Køge Bugt, der grænser op til Hvidovre Kommune) Opfyldelse af det fulde miljømål for kystvandene er udsat til 2021 på grund af manglende viden omkring fastlæggelse af den nuværende tilstand for Kalveboderne samt viden omkring omkostningseffektive virkemidler. I første planperiode gennemføres kun supplerende indsatser - reduktion af påvirkning af kvælstof, svarende til det indsatsprogram, der er sat op for regnvandsbetingede udløb i Harrestrup Å og Kalveboderne. Opsummering af indsatskrav til Hvidovre Kommune i 1. planperiode I 1. planperiode er indsatskravene i vandplanen for vandområde 2.4 Køge Bugt til Hvidovre Kommune således begrænset til håndteringen af 18 regnvandsbetingede overløb til Harrestrup Å og Kalveboderne. Tabel 7: Opsummering af vandplanens miljømål, nuværende tilstand samt indsatsbehov for vandområderne i Hvidovre Kommune. Vandområde Miljømål, se Figur 6 og Figur 7 Nuværende tilstand se Figur 10 og Figur 11 Indsatsbehov 2015 Indsatsbehov 2021 Harrestrup Å God økologisk tilstand (faunaklasse 4) Godt økologisk potentiale (faunaklasse 4) Moderat økologisk tilstand (faunaklasse 3) samt ringe økologisk tilstand (faunaklasse 2) Delmål omfatter gennemførelse af indsatser over for udledning af 40 % spildevand fra regnvandsbetingede overløb (regnvandsbetingede overløb) Opfyldelse af fuldt miljømål er udsat til 2021 pga. uforholdsmæssigt store omkostninger Fæstningskanalen (kunstigt anlagt sø) Godt økologisk potentiale Moderat økologisk potentiale - Opfyldelse af miljømål udsat til 2021 pga. manglende viden Grundvandsforekomster God kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand Ringe kemisk tilstand og ringe kvantitativ tilstand - Opfyldelse af miljømål udsat til 2021 pga. manglende viden Kalveboderne (Kystvande) God økologisk tilstand Ikke klassificerbar Delmål omfatter gennemførelse af indsatser over for udledning af kvælstof fra bl.a. regnvandsbetingede overløb Opfyldelse af fuldt miljømål er udsat til 2021 pga. mangler viden omkring bl.a. omkostningseffektive virkemidler Køge Bugt (Kystvande) God økologisk tilstand Moderat økologisk tilstand Delmål omfatter gennemførelse af indsatser over for udledning af kvælstof fra bl.a. regnvandsbetingede overløb Opfyldelse af fuldt miljø er udsat til 2021 pga. mangler viden omkring bl.a. omkostningseffektive virkemidler 4.2 Link til vandplanen for vandområde 2.4 Køge Bugt Via nedenstående links på Naturstyrelsen hjemmeside, er det muligt at se vandplanen for vandområde 2.4 Køge Bugt.

26 22 5. INDSATSPROGRAM FOR HVIDOVRE KOMMUNE 5.1 Statens indsatsprogram Vandhandleplanens indsatser fastsættes med udgangspunkt i indsatsprogrammet for vandplanen vandområde 2.4 Køge Bugt. Statens indsatsprogram er bindende over for Hvidovre Kommune og skal effektueres i 1. planperiode. Indsatsprogrammet er et resumé af de tiltag, der skal til for at leve op til målene i et vandområde og en opskrift på, hvordan det kan ske. I den 1. planperiode indeholder Vandplanens indsatsprogram følgende indsatser for Hvidovre Kommune: Reduktion af regnvandsbetingede overløb af spildevand fra 18 overløb til Harrestrup Å og Kalveboderne. Ved at Hvidovre Kommune reducerer de regnvandsbetingede overløb til Harrestrup Å og Kalveboderne til en årlig udledning på ca. 250 m 3 /reduceret ha 6 (maksimalt 5 overløb/år), sker der en reduktion af indholdet af kvælstof og fosfor, som ledes til Harrestrup Å og videre gennem Kalveboderne og til Køge Bugt. I Figur 14 er vist de 18 regnvandsbetingede overløb, der ligger i Hvidovre Kommune, og som er omfattet af vandplanens indsatsprogram. Figur 14 Placeringen af de regnvandsbetingede overløb, der indgår i vandplanens indsatsprogram. 6 Reduceret ha er den del af et område/opland, der bidrager til overfladeafstrømning. De arealer, der ikke leder til kloak fratrækkes det samlede oplandsareal.

27 23 I forhold til de øvrige vandområder i Hvidovre Kommune er der ikke fastlagt indsatser i Statens første vandplan for vandområde 2.4 Køge Bugt. 5.2 Strategiplan for kloakforsyningen 2007 Hvidovre Kommune vedtog i 2007 en strategiplan for udbygning af kloaksystemet. Hovedmålet med strategiplanen er at forbedre vandkvaliteten i Harrestrup Å og i Kalveboderne, opnå badevandskvalitet i Kalveboderne bl.a. ud for Lodsparken og at reducere antallet af kælderoversvømmelser i udsatte ejendomme ved voldsomme regn. For at nå målet skal kloaksystemet udbygges med større ledninger og bassiner, så bl.a. overløbene af regnvandsfortyndet spildevand til recipienterne bliver reduceret. Strategien er først at udbygge hovedtransportsystemet i den østlige del af Hvidovre, så langt større mængder regn- og spildevand kan transporteres fra boligområderne til rensningsanlæggene. Denne udbygning foretages i perioden og vil reducere de regnvandsbetingede overløb, så vandplanens krav overholdes. Dernæst udbygges kloaksystemerne i de enkelte boligområder, så vandet kan transporteres væk og ikke stuve op i kældrene. Denne udbygning foretages i Hvidovre Kommune har løbende udbygget kloaksystemet for at kunne håndtere mere regn- og spildevand, og siden 2007 er der målrettet arbejdet efter den vedtagne strategiplan, hvor vandkvaliteten i recipienterne har fået endnu større fokus. Figur 15 viser områderne, hvor hovedtransportssystemet udbygges i perioden fra Figur 15: Udbygning af hovedtransportsystemet i henhold til Hvidovre Kommunes strategiplan 2007.

28 Prioritering af indsatser Hvidovre Kommune skal i 1. vandplanperiode kun foretage indsatser over for regnvandsbetingede overløb og skal således ikke prioritere mellem forskellige typer indsatser. I vandplanen er der taget højde for, at indsatsen over for regnvandsbetingede overløb skal være rent praktisk realiserbar for kommunerne. Derfor er det i vandplanen fastlagt, at indsatsen for de regnvandsbetingede overløb gennemføres fra 2014 med jævn investeringstakt over 5 år, således at 40 % af det samlede indsatsbehov gennemføres i 1. planperiode, og de resterende 60 % gennemføres indtil 2018 i 2. planperiode. Indsatsen på de 40 % i 1. planperiode beregnes ud fra de vandmængder, der blev udledt i 2005 fra de enkelte regnvandsbetingede overløb, jf. statens vandplan. Figur 16: Prioritering for udbygning af afløbssystemet Indsatserne over for de regnvandsbetingede overløb følger Hvidovre Kommunes vedtagne strategiplan fra 2007 og vil blive gennemført ved at foretage en udbygning af kloaksystemets hovedtransportsystem. Figur 16 viser, i hvilken rækkefølge hovedtransportsystemet udbygges. I 2018 forventes det, at hele systemet er udbygget og lever op til vandplanens krav.

29 25 Kravene i de statslige vandplaner til de 3 regnvandsbetingede overløb, som leder til Hvidovregrøften er allerede opfyldt i forbindelse med færdiggørelse af en ny hovedtransportleding i Se figur 16. I forbindelse med udbygningen af hovedtransportsystemet langs Harrestrup Å, vil der blive omlagt en række regnvandsbetingede overløb. Disse ændringer vil være omfattet af Miljøbeskyttelseslovens krav om udledningstilladelse og bliver i den forbindelse omfattet af Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om inddragelse af offentligheden.

30 26 6. ØVRIGE INDSATSER I HVIDOVRE KOMMUNE 6.1 Grundvandsbeskyttelse Hvidovre Kommune vil arbejde for, at grundvandet på sigt opnår miljømålet om god økologisk tilstand. Det skal bl.a. ske ved, at vandindvindingen i kommunen fortsat foregår på et bæredygtigt grundlag, som er defineret af Vestegnens Vandsamarbejde, så vandkvaliteten ikke forværres og på sigt forbedres. I det følgende beskrives de principper, som kommunen vil arbejde ud fra på grundvandsområdet. Der gælder følgende retningslinjer ved meddelelse af tilladelser og godkendelser samt andre aktiviteter, der påvirker grundvandets tilstand i Hvidovre Kommune, jf. den statslige vandplan. Generelle retningslinjer: Forringelse af den nuværende tilstand af såvel overfladevand og grundvand skal forebygges. Det bør sikres, at der ikke gives tilladelser og godkendelser, der forhindrer, at vandområderne opnår de miljømål, der er fastsat i den statslige vandplan. Indvinding og prioritering: Meddelelse af tilladelser til indvinding af grundvand samt udbygning og drift af vandforsyninger må ikke forhindre opfyldelse af vandplanens målsætninger i vandløb, søer, grundvandsforekomster, kystvande og terrestriske naturtyper (landområder). I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov, bør der som udgangspunkt prioriteres således: 1. Befolkningens almindelige vandforsyning med vand, som skal have drikkevandskvalitet. 2. Opretholdelse af miljømæssige acceptabel vandmængde i overfladesystemer mv. 3. Andre formål hvortil der ikke er krav om drikkevandskvalitet fx industri, vanding, varmeudvindings- og køleformål samt påvirkninger fra råstofindvinding Boringsnære beskyttelseszoner (BNBO) Udpegningen af boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, er en af indsatserne til at beskytte grundvandet. Kommunerne har mulighed for at udlægge disse beskyttelsesområder rundt om vandforsyningsboringer for at reducere risikoen for forurening. De statslige vandplaners retningslinjer erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet, deriblandt 300 m zonen omkring indvindingsboringerne, som har været gældende kildepladszoner i HUR-området. Disse zoner bortfalder med vedtagelsen af statens vandplan, hvorfor det er vigtigt i stedet at udpege boringsnære beskyttelsesområder for at sikre drikkevandsforsyningen. Boringsnære beskyttelsesområder, der udlægges af kommunerne på baggrund af konkrete vurderinger af bl.a. forureningstrusler mod vandforsyningen, kan have varierende størrelse afhængigt af de geologiske og hydrogeologiske forhold. I Hvidovre Kommune vil der blive udlagt 300 m zoner som boringsnærebeskyttelsesområder (BNBO) på baggrund af områdets geologiske forhold, beliggenheden af nuværende kendte grundvandsforureninger og et forholdsvist umættet lerdæklag, som kan være sårbart i forhold til forurening, i områderne omkring indvindingsboringerne. Følgende retningslinjer vil være gældende inden for de boringsnære beskyttelsesområder: Der må som hovedregel ikke gives tilladelse til nye grundvandstruende aktiviteter eller grundvandstruende anlæg inden for de boringsnære beskyttelsesområder. Det skal tilstræbes at afvikle særligt grundvandstruende aktiviteter og anlæg i relation til eksisterende virksomheder, institutioner, boligbebyggelser mv. I det omfang afvikling ikke er mulig, skal det tilstræbes at mindske risikoen for grundvandsforurening.

31 27 Der kan som udgangspunkt ikke gives tilladelse til midlertidig grundvandssænkning indenfor de borings beskyttelsesområder. Der kan ikke gives tilladelse til permanent grundvandssænkning indenfor de borings beskyttelsesområder. Der kan ikke gives tilladelse til etablering af lodrette jordvarmeanlæg inden for de boringsnære beskyttelsesområder 7. Der kan som udgangspunkt ikke gives tilladelse til etablering af ATES-anlæg inden for de boringsnære beskyttelsesområder 8. Der kan som udgangspunkt ikke gives tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til regnvand inden for de boringsnære beskyttelsesområder Varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg - ATES 10 I forbindelse med et ATES-anlæg etableres der boringer til grundvandsmagasinet, og der indvindes grundvand, som reinfiltreres i det samme magasin efter brug i et varme- eller køleanlæg. ATES-anlæg arbejder med rent vand, og er derfor ikke omfattet af de afstandskrav, der gælder for lodrette jordvarmeanlæg, jf. bekendtgørelse 1206 af 24/ om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg. Hvidovre Kommune har dog valgt at sætte afstandskrav til indvindingsboringerne, da påvirkningen af grundvandsspejlet kan have en negativ betydning for vandkvaliteten i boringerne (nikkel), og der kan være risiko for saltvandsoptrængning fra dybere kalklag (klorid). Op- og nedpumpning af vand vil medføre en ændring af potentialebilledet i omegnen af de boringer, hvor der indvindes og reinfiltreres, mens der i større afstand normalt ikke ses nævneværdig påvirkning. ATES-anlæg vil i større eller mindre grad kunne påvirke vandstandsniveauet og strømningsforholdene lokalt. Yderligere vil der lokalt ske en påvirkning af grundvandstemperaturen. Der kan desuden være risiko for iltning af grundvandsmagasinet, hvis vandstanden sænkes til under overfladen af grundvandsmagasinet, hvilket bl.a. vil betyde risiko for frigivelse af nikkel og arsen. Endelig er der risiko for optrængning eller indtrængning af saltvand samt risiko for mobilisering af eventuelle forureninger i nærområdet. Følgende retningslinjer gælder for ATES-anlæg: Som udgangspunkt gives ikke tilladelse til ATES-anlæg i en afstand af 300 m fra Hvidovre Vandværks indvindingsboringer. Tilladelse kan kun opnås, hvis det via anlægstekniske undersøgelser er dokumenteret, at anlægget er miljømæssigt forsvarligt. ATES-anlæg skal indrettes og drives således, at påvirkninger af vandspejlet i det grundvandsmagasin, hvorfra drikkevandsindvindingen foregår, minimeres. ATES-anlæg skal indrettes og drives således, at negative påvirkninger af grundvandskvaliteten i det grundvandsmagasin, hvorfra drikkevandsindvindingen foregår, undgås (minimeres). Dvs. ingen risici i forhold til frigivelse af nikkel, saltvandsindtrængning og forureningsspredning. 7 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 25. oktober 2009 "Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg" 8 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 24. november 2006 "Bekendtgørelse om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg" 9 Der kan ikke gives tilladelse til nedsivning af regnvand fra kobbertage, regnvand fra veje og parkeringsarealer mv. 10 ATES- anlæg omfatter her anlæg, hvor der indvindes grundvand, som bruges i et køle- og/eller varmeanlæg, og som derefter reinfiltreres Tilsvarende anlæg, hvor ikke alt vand reinfiltreres, falder ind under kategorien sekundavand.

FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN

FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER 2009-2015 HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN Dato 2015-20-03 Udarbejdet Maj til juni 2012 og revideret i januar 2015 Udarbejdet af Hvidovre

Læs mere

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune BILAG TIL VANDHANDLEPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE 2014-2016 Dato 2014-11-14 Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg

Læs mere

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune Vandhandleplan 2015 for Glostrup Kommune Glostrup Kommune, 9.september 2015 Udarbejdet af Center af Miljø og Teknik Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Forsidefoto: Sammenløb

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Vandhandleplan for perioden 2012-2016 Høringsudkast

Vandhandleplan for perioden 2012-2016 Høringsudkast Vandhandleplan for perioden 2012-2016 Høringsudkast Juni I 2012 VANDHANDLEPLAN FREDERIKSBERG KOMMUNE Dato 2012-06-19 Udarbejdet April til maj 2012 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Vandhandleplan

Læs mere

Kommunal vandhandleplan

Kommunal vandhandleplan Kommunal vandhandleplan 2015-2016 August 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund hovedopland 2.3 vanddistrikt Sjælland... 4 3. Baggrund... 4 4.

Læs mere

Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune

Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Dato 2014-11-14 Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Vandhandleplan for Frederiksberg Kommune. Vandhandleplanen

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015

Vandhandleplan 2010-2015 Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 14 7. Søer 20 8.

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 13 7.

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune Forslag til: Kommunal vandhandleplan 2010-2015 Juni 2012 Lyngby Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund

Læs mere

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 1 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandplan 2010-2015 Lillebælt/Fyn Hovedvandopland 1.12 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Plan og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 72 56 50 00 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk Rapportens

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune.

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune Juni 2012 Kolofon Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

VANDHANDLEPLAN 2010-2015

VANDHANDLEPLAN 2010-2015 VANDHANDLEPLAN 2010-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Resumé af den statslige vandplan for hovedvandopland nr. 2.3 Øresund.... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 5. Spildevand...

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KONSEKVENSER Revision 1 Dato 2011-02-28 Udarbejdet af LSC Kontrolleret af MBMJ Godkendt

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-11-2007 Dato: 02-10-2007 Sag nr.: TMU 86 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Miljømål, jura og nedsivning af tagog overfladevand

Miljømål, jura og nedsivning af tagog overfladevand Miljømål, jura og nedsivning af tagog overfladevand Lasse Baaner lb@ifro.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Den EU-retlige regulering Vandrammedirektivet Grundvandsdirektivet

Læs mere

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2020 Rødovre Kommune Oktober 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Indhold af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020... 1 3 Screening og scoping... 2 4 Miljøvurderingens

Læs mere

Forslag til Kommunal Vandhandleplan

Forslag til Kommunal Vandhandleplan Forslag til Kommunal Vandhandleplan Vandhandleplan 2 Offentlighedsfase og aktiviteter Forslag til Gentofte Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2012. Forslaget fremlægges

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt.

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt. Hedensted Kommune Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 2. udgave 2015 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...4 2. Handleplanens mål...6 3. Det samlede indsatsprogram for Hedensted Kommune...7

Læs mere

Vandplaner og vandindvinding

Vandplaner og vandindvinding Vandplaner og vandindvinding 26. Januar 2011 Jens Rasmussen Københavns Energi, Vand og Afløb Vandplaner hvad er det? Vandplanerne udspringer af Vandrammedirektivet (EU), som er implementeret i dansk lov

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 1 1. Planens indhold Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Høje-Taastrup Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015 NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013 2015 Maj 2012 2 2 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Forord... 4 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 3. Baggrund... 7 3.1

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Den 27. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2 Forord...

Læs mere

Om planen Indhold Høring Miljøvurdering Screening af vandhandleplanen Baggrund Vandplaner udspringer af Vandrammedirektiv Tidligere vandforvaltning i

Om planen Indhold Høring Miljøvurdering Screening af vandhandleplanen Baggrund Vandplaner udspringer af Vandrammedirektiv Tidligere vandforvaltning i Om planen Indhold Høring Miljøvurdering Screening af vandhandleplanen Baggrund Vandplaner udspringer af Vandrammedirektiv Tidligere vandforvaltning i regionplaner Kommunerne har ansvar for vandhandleplaner

Læs mere

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet.

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Birgitte Palle, Krav til planlægning og administration Samspillet mellem grundvand,

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER Seniorforsker Carsten Langtofte Larsen Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) ATV MØDE GRUNDVANDSMONITERING - TEORI, METODER

Læs mere

Vandhandleplan Solrød Kommune

Vandhandleplan Solrød Kommune Vandhandleplan Solrød Kommune 2015 1 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Solrød Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram. Målet for statens

Læs mere

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune LAG FORS t i høring lag 015 Frem xxx 2 x x. x f ra x 015 xx x 2 til xx. Kolofon Titel Vandhandleplan 2010 2015. Langeland Kommune Høring Forslag til Vandhandleplan 2010 2015 har været i offentlig høring

Læs mere

Høringssvar til Udkast til Vandplan 2010-15 Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt

Høringssvar til Udkast til Vandplan 2010-15 Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Sagsbehandler: Nicolai R. Christensen Telefon: 43 57 77 55 Email: nrc@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 201000464 Dato: 11. marts 2010 Høringssvar

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Den 28. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning.

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning. 0 Indhold 1. Forord... 3 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 Kolofon... 5 2. Baggrund... 7 3. Vandplanernes indsatsprogram... 10 4. Indsatser i Ringsted Kommune... 12 Vandløb... 12 Søer... 15 Fosforvådområder...

Læs mere

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag Handleplan for vandområderne i København 2012-2020 Sammendrag 1 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner

Læs mere

Brøndby Kommune skal i hver planperiode udarbejde en vandhandleplan, dvs. næste gang i år 2015.

Brøndby Kommune skal i hver planperiode udarbejde en vandhandleplan, dvs. næste gang i år 2015. Vandhandleplan Brøndby Kommune 2010-2015 1. Planens indhold Vandhandleplanen indeholder en beskrivelse af Brøndby Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram. Brøndby Kommune

Læs mere

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed?

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Vandplanernes miljømål Retningslinjer for Regnbetingede udløb Udlederkrav Bo Skovmark Naturstyrelsen Aalborg, 31. maj 2012 Naturstyrelsen SIDE 1 23 vandplaner

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune våd Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune Oktober 2015 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune Vandhandleplan for Haderslev Kommune December 2012 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen er vedtaget

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Bidrag til Statens Vandplan

Bidrag til Statens Vandplan Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Frederiksberg Kommune Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1 1.1 Eksisterende planer for området 1 1.1.1 Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle., GEUS Vandrammedirektivet og Bæredygtig vandforvaltning Integrering af vandforvaltningsmæssige opgaver Miljømålsintegrering Integrering af alle vandressourcer

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune 22. juni 2012 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Nordfyns Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

VANDKREDSLØBET. Vandbalance

VANDKREDSLØBET. Vandbalance VANDKREDSLØBET Vandkredsløbet i Københavns Kommune er generelt meget præget af bymæssig bebyggelse og anden menneskeskabt påvirkning. Infiltration af nedbør til grundvandsmagasinerne er således i høj grad

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 Forslag til Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 I medfør af 1, stk. 2 i lov om kystbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Lekkende Dyrehave Natura 2000-område nr. 172 Habitatområde nr. H151 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Lekkende Dyrehave Udgiver: Vordingborg Kommune

Læs mere

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Overblik og udfordringer Thomas Hansen Geolog,, ATV-møde 20. november 2008 Forurenede grunde over overfladevand: Udfordringer og samarbejder? Oplæg - Vandrammedirektivet

Læs mere

VP1 skal imidlertid udarbejdes efter den oprindelige procedure, på trods af at indsatsen er væsentligt begrænset og tidsfristen er meget kort.

VP1 skal imidlertid udarbejdes efter den oprindelige procedure, på trods af at indsatsen er væsentligt begrænset og tidsfristen er meget kort. Udkast Vandhandleplan Brøndby Kommune 2010 2015 1. Planens indhold Brøndby Kommunes vandhandleplan beskriver den kommunale udmøntning af Statens første generations vandplaner (VP1). Brøndby Kommune er

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Vandforsyning og grundvandsbeskyttelsesplan Planen er gældende i perioden 2011 til 2021 ophæver og erstatter

Læs mere

Forslag til Vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm. Høring, oktober 2010

Forslag til Vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm. Høring, oktober 2010 Forslag til Vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm Høring, oktober 2010 Kolofon Titel: Forslag til vandplan. Hovedvandopland 3.1 Bornholm Emneord: Vandrammedirektivet, miljømålsloven, miljømål, virkemidler,

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

Samsø Kommune. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015. Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx.

Samsø Kommune. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015. Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx. Samsø Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013-2015 Luftfoto der viser Dallebækken nord for Kolby Kås Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx. juni 2012 Kortmaterialet er

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2009-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Resumé af den statslige vandplan 2009-2015 for Bornholm... 4 3 Forord... 7 4 Baggrund... 9

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015 Faxe Kommune Vandhandleplan 2012-2015 September 2015 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Faxe Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune BILAG 2 Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune ( De enkelte høringssvar ligger i acadre på jr.nr. 12/16094 ) Fra Hovedindhold Kommunens bemærkninger Patriotisk

Læs mere

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 1.3 Indsatsprogram og prioriteringer Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015):

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): 1.2 Hovedvandopland Limfjorden 1.4 Hovedvandopland Nissum Fjord Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfatter følgende

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord [ 5 ] kort. Alle kort, der er udarbejdet til basisanalysen - del 1, findes på

Forord [ 5 ] kort. Alle kort, der er udarbejdet til basisanalysen - del 1, findes på Forord Foto: Scanpix / Gert Laursen Denne rapport beskriver resultatet af basisanalysen del 1 udarbejdet for vanddistrikt 35 i henhold til Miljømålsloven. Basisanalysen del 1 er første trin i det arbejde,

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs

Læs mere

1. Forslag til Vandplan 2.2 stiller forslag om, at spærring ved Rye Å s udløb i Arresø fjernes.

1. Forslag til Vandplan 2.2 stiller forslag om, at spærring ved Rye Å s udløb i Arresø fjernes. Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/01015 Dato: 15-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Bemærkninger til Vandplanerne Charlotte Scheel VANDLØB Spærringer: 1. Forslag til Vandplan

Læs mere

Forslag. Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer 1) Til lovforslag nr. L 46 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer 1) Til lovforslag nr. L 46 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 46 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december 2009 Forslag til Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer 1) Kapitel

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

NOTAT. Forhøring af udkast til Vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord Grundvand. Planens rammer

NOTAT. Forhøring af udkast til Vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord Grundvand. Planens rammer NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Eskild Dalsgaard Lund Teknik & Miljø D 4646 4953 E eslu@lejre.dk Dato: 11. marts 2010 J.nr.: 10/658 Forhøring af udkast

Læs mere

Vandhandleplan for Rebild Kommune

Vandhandleplan for Rebild Kommune Vandhandleplan for Rebild Kommune Omfattende flg. vandplaner: 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak 1.2 Limfjorden 1.3 Mariager Fjord Den 17. september 2015 Side 1 af 26 Planens indhold Dette dokument indeholder

Læs mere

Vandhandleplan

Vandhandleplan Vandhandleplan 2012-2015 Herlev Kommune, Herlev Rådhus, november 2012. Vandhandleplan 2012-2015 er udarbejdet af Teknisk Forvaltning. Planlægningen er sket i samarbejde med Gladsaxe Kommune. Kortmateriale

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Indledning Miljøministeriet udsendte den 4. oktober 2010 forslag til Vand- og Naturplaner i offentlig høring frem til den 6. april 2011. Gentofte

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk

Læs mere

Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner

Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Planens

Læs mere

Vandhandleplan Hovedopland 2.3 Øresund

Vandhandleplan Hovedopland 2.3 Øresund Vandhandleplan 2009-2015 Hovedopland 2.3 Øresund 1 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015 for Fredensborg Kommune. Hovedvandopland 2.3 Vanddistrikt Sjælland. Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Stangkær Vandværk

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Stangkær Vandværk Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Stangkær Vandværk 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Stangkær Vandværk Stangkær Vandværk Drikkevandsboringer med DGU

Læs mere

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan -Fd-L Hillerød Kommune Vandhandleplan 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE1.0 FORORD... 1 2.0 VANDPLANER... 2 2.1 Vandrammedirektivet og vandplanerne... 2 2.2 Vandplaner... 4 2.2.1 Miljømål... 4 2.2.2 Retningslinjer...

Læs mere