Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring."

Transkript

1 2014 RSRAPPORT 1

2 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2

3 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater Årets forsikringsforløb Investeringer Risikovurdering Samfundsansvar Videnressourcer Revisionsudvalg Usikkerhed ved indregning og måling Forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktiviteter i udlandet Koncernvirksomheder...31 /02/ /03/ /04/ Personkreds...34 Bestyrelsesgodkendte hverv...36 Bestyrelsens andre ledelseshverv...37 Aflønning af bestyrelse, direktion og risikotagere...39 Ledelsespåtegning...45 Intern revisions påtegning...46 Den uafhængige revisors erklæringer...47 Resultatopgørelse...50 Balance...52 Egenkapitalopgørelse...54 Noter // CVR nr // Generalforsamling 17. april 2015 Forsidebillede Marie-Louise 3 Baes.

4 Cafétur med vennerne. Vi passer på dig, så du kan hygge dig med vennerne uden at bekymre dig om simpelt tyveri. /01/ 4 Foto 2015 Marie-Louise Baes

5 LEDELSESBERETNING OM LB FORSIKRING A/S Ny strategi i LB Forsikring 2014 var et spændende og godt år for LB Forsikring. Vi har arbejdet meget med vores nye vision og strategi frem mod Vores vision er, at vi vil være det bedste medlemsejede forsikringsselskab, hvor pengene alene arbejder til fordel for medlemmerne. Visionen og strategien er vedtaget af bestyrelsen og forankret hos ledelsen og medarbejderne. Der er udvalgt 5 fokusområder, som er prioriteret som de vigtigste i starten af strategiperioden. Det skal sikre, at fundamentet er på plads for den strategirejse, som vi er startet på, og at vi fortsat er de bedste til at passe på vores medlemmer. Strategien understøttes af vores forretningsmodel med lave priser, lave omkostninger, høje erstatninger og overskudsdeling i form af anciennitetsrabat, hvis vi skaber større overskud end forventet. Resultatet i 2014 blev så godt, at vi betaler rekordmeget tilbage til medlemmerne i anciennitetsrabat. Det gør vi, fordi vi ønsker, at pengene skal tilbage til medlemmerne. I overensstemmelse med vores forretningsmodel har vi desuden besluttet at sænke priserne på husforsikringen. LB Forsikring er en moderne, progressiv virksomhed med værdierne i behold. Vi arbejder ud fra, at medlemmet skal være i centrum for alt, hvad vi gør. Derfor har vi i 2014 tilpasset vores organisation yderligere for at optimere dette på tværs af afdelinger og for at bibeholde og udvikle vores høje serviceniveau over for medlemmerne. Som medlemsejet selskab ønsker vi at dyrke fællesskabet med vores medlemmer. De skal føle sig som medlemmer og Foto 2015 Carsten Esbensen 5

6 mærke værdierne i og af fællesskabet. Dette gøres blandt andet via åben dialog og ved at knytte medlemmerne tættere til os og til hinanden. Vi søger efter dækningsmuligheder frem for afslagsmuligheder, når et medlem får en skade. Derudover ønsker vi at imødekomme de produktbehov, som en flerhed af medlemmerne efterspørger. Vi har stor fokus på skadeforebyggelse til gavn for medlemmerne, både i form af færre skader og lavere præmier. LB Forsikring har branchens mest tilfredse medlemmer og de laveste omkostninger blandt de største selskaber i branchen, og vi ønsker at servicere endnu flere medlemmer i fremtiden. I løbet af vores strategiperiode, som løber frem til 2018, er det vores mål at vokse med 20 procent målt på antal policer. Dette er et ambitiøst mål i betragtning af, at konkurrencen er intensiveret, og vi forventer også konkurrence fra nye aktører på forsikringsmarkedet. Vi oplever dog, at vi står stærkt rustet, så forudsætningerne for at nå målsætningen er til stede. Vi ønsker at vokse via de medlemsgrupper, vi allerede henvender os til, og her er potentialet fortsat stort. Det er afgørende for en god rådgivning af vores medlemmer, at vi har effektive it-systemer, og at vores medarbejdere er engagerede og kompetente. Vi arbejder derfor til stadighed på at fastholde en attraktiv arbejdsplads med både trivsel og udviklingsmuligheder, hvor alle medarbejdere ved, hvad der forventes af dem, og hvor ansvar og beføjelser er delegeret, så beslutningerne træffes så tæt på medlemmerne som muligt. Væsentlige begivenheder i LB Året 2014 var præget af Ny strategi og vision Vellykket organisitionsændring Fortsat god medlemsvækst Rekordstor anciennitetsrabat på 153,1 mio. kr. 6

7 Strategikort mod 2018 Vision: Vi er det bedste medlemsejede forsikringsselskab, hvor pengene alene arbejder til fordel for medlemmerne Finans Vi vil vinde markedsandele Vi har de laveste omkostninger Vi optimerer erstatningerne Medlemmer og marked 4 Vi tager vores plads 5 Vi segmenterer og differentierer for at imødekomme medlemmernes behov 6 Vi dyrker fællesskabet Processer 7 Vi har de bedste digitale løsninger 8 Vi øger kvaliteten og effektiviteten i projekterne 9 Vi er de bedste til det vi gør og har de bedste strategiske partnere til resten Medarbejdere, ledelse og teknologi Vi ved, hvornår vi er en succes Vi yder en proaktiv medlemsservice Vi tænker, samarbejder og handler på tværs Mission: Vi passer bedst på vores medlemmer Værdier: Fællesskab og åbenhed Fokusområderne 4, 5, 7, 8 og 10 er prioriterede i starten af strategiperioden LB Foreningen f.m.b.a. LB Forsikring A/S Semen Ejendomsaktieselskab Danwood Invest I/S LB-IT A/S LB Investering Randan A/S SIA Danamezs AS Taanimets LB koncernen pr. 31. december 2014 Danamiskas UAB 7

8 153 millioner kroner tilbagebetales til medlemmerne i

9 Hoved- og nøgletal kr. Moderselskab Koncern Resultatopgørelse Bruttopræmieindtægter før anciennitetsrabat Anciennitetsrabat Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter og omkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat Balance Investeringsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser Nøgletal Før anciennitetsrabat Bruttoerstatningsprocent 73,5% 80,5% 73,5% 80,5% Nettogenforsikringsprocent 2,8% -2,8% 2,8% -2,8% Skadeforløb i alt 76,3% 77,7% 76,2% 77,7% Omkostningsprocent 13,2% 12,8% 15,9% 13,3% Combined ratio 89,5% 90,5% 92,1% 91,0% Efter anciennitetsrabat Bruttoerstatningsprocent 78,2% 84,2% 78,2% 84,2% Nettogenforsikringsprocent 2,9% -2,9% 2,9% -2,9% Skadeforløb i alt 81,1% 81,3% 81,1% 81,3% Omkostningsprocent 14,1% 13,4% 16,9% 13,9% Combined ratio 95,2% 94,7% 98,0% 95,2% Egenkapitalforrentning 10,0% 7,7% 10,1% 7,7% 9

10 RESULTATER Endnu et flot resultat Med et resultat før anciennitetsrabat og skat på 612,5 mio. kr.* har 2014 været et meget tilfredsstillende år, idet vores forventning for året var et resultat på 300 mio. kr. Det er vores målsætning, at pengene skal tilbage til medlemmerne, og derfor tilbagebetaler vi 153,1 mio. kr. i anciennitetsrabat, hvilket er det højeste beløb nogensinde. Vi udbetaler anciennitetsrabat til alle medlemmer, som har haft deres indboforsikring hos os i mindst 6 år. Rabatten udløses af alle forsikringstyper bortset fra produkter, vi formidler via eksterne partnere. Vi tilbagebetaler 25 % af årets resultat før skat, hvis dette overstiger 100 mio. kr. Medlemmerne får således del i overskuddet af både forsikrings driften og som noget særligt ligeledes af investeringsvirksomheden. Bruttopræmieindtægterne før anciennitetsrabat er steget med 96,9 mio. kr. til 2.539,5 mio. kr., hvilket er lidt bedre end forventet. Bruttoerstatningsudgifterne er faldet med 99,7 mio. kr. til 1.865,8 mio. kr. Faldet skyldes dels lave skadefrekvenser i 2014, og dels at 2013 var påvirket af stormene Allan og Bodil. Som medlemsejet forsikringsselskab har vi ikke en målsætning om at have en lav erstatningsprocent eller combined ratio, og præmienedsættelsen på husforsikringen skal ses i dette lys. * Består af resultatet før skat tillagt hensat anciennitetsrabat. Meget tilfredsstillende resultat Regnskabsåret 2014 var præget af Høj anciennitetsrabat til medlemmerne Tilfredsstillende præmievækst De forsikringsmæssige driftsomkostninger udgør 333,8 mio. kr. i 2014, svarende til en omkostningsprocent på 13,2 % målt i forhold til præmieindtægterne før anciennitetsrabat. En effektiv administration er et af vores væsentligste konkurrenceparametre, og et fortsat lavt omkostningsniveau tillader konkurrencedygtige priser og en skadebehandling, hvor vi går langt for at hjælpe medlemmerne, når uheldet er ude. Vores investeringsvirksomhed har i 2014 realiseret et resultat på 354,8 mio. kr. efter forrentning af forsikringsmæssige hensættelser, hvilket er tilfredsstillende. Resultatet er påvirket af gunstige aktiemarkeder og store kursgevinster på obligationerne som følge af de fortsatte rentefald. Investeringsresultatet er negativt Meget tilfredsstillende investeringsresultat påvirket af en nedskrivning af kapitalandelene i LB-IT A/S på 46,3 mio. kr. Bestyrelsen foreslår, at der for 2014 udbetales udbytte af årets resultat med t.kr Efterfølgende begivenheder Der er ikke indtrådt begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil kunne forrykke vurderingen af årsregnskabet. 10

11 Resultat før skat, anciennitetsrabat og combined ratio Mio kr. 700 Combined Ratio 105% % % % % % % % Resultat før skat og anciennitetsrabat Anciennitetsrabat Combined ratio før anciennitetsrabat 11

12 FORVENTNINGER TIL 2015 Vores vision er, at vi vil være det bedste medlemsejede forsikringsselskab, hvor pengene alene arbejder til fordel for medlemmerne, og 2015 vil gå med fortsat forankring af vores strategi, der skal realisere denne ambitiøse målsætning. Året 2014 bød igen på en fantastisk flot placering i den årlige medlemstilfredshedsundersøgelse en placering vi vil gøre alt for at fastholde i Med udgangspunkt i et normalt vejrlig og relativt stabile finansielle markeder er vores forventninger til 2015 vist nedenfor. Resultatposter og nøgletal er opgjort før anciennitetsrabat. Forventninger vedrørende LB Forsikring A/S: Forventning 2014 Faktisk 2014 Forventning 2015 Combined ratio 95 % i gns. over 5 år 89,5 % 95 % i gns. over 5 år Bruttoerstatningsprocent % 73,5 % % Bruttoomkostningsprocent 13,0 % 13,2 % 14,0 % Forsikringsteknisk resultat Mindst 125 mio. kr. 272,1 mio. kr. Mindst 150 mio. kr. Resultat før skat Mindst 300 mio. kr. 612,5 mio. kr. Mindst 350 mio. kr. 12

13 Familiehygge. Hyg dig med familien. Vi passer på jer, hvis uheldet sker. 13 Foto 2015 Marie-Louise Baes

14 ÅRETS FORSIKRINGSFORLØB Konkurrencesituationen er skærpet yderligere i 2014, hvor flere forsikringsselskaber har intensiveret jagten på de gode kunder. Kunderne efterspørger i stigende grad individuelle løsninger, hvilket har medført øget behov for produkttilpasninger og nye serviceydelser. Markedet er præget af en øget konkurrence på pris, hvilket især har været udtalt for bilforsikringer. Lanceringen af Forsikring & Pensions nye forsikringsguide og bl.a. sammenligningsportalen Comparo betyder, at forsikringsmarkedet bliver mere transparent, hvilket vi forventer vil øge betydningen af god kundeservice, konkurrencedygtige priser, vilkår og dækninger. LB Forsikring står generelt stærkt i konkurrencesituationen og er prismæssigt blandt de bedste på markedet. Vi har fokus på at tilbyde kvalitetsprodukter, som udvikles i samarbejde med medlemmerne. Kombinationen af vores gode dækninger og lave priser har betydet, at Forbrugerrådet Tænk har kåret fire af vores forsikringer som Bedst i test. Det er Husforsikringen, Ulykkesforsikringen, Rejseforsikringen og Indboforsikringen. I strategien prioriterer vi udvikling af nuværende og nye digitale løsninger højt, idet vi forventer, at dette bliver en gradvist vigtigere konkurrenceparameter. Vi har i 2014 lanceret et nyt medlemssystem, som understøtter vores 360 graders rådgivning af medlemmerne. Vi tilbyder hovedsageligt privatforsikringer og i mindre omfang erhvervsforsikringer til det danske skadeforsikringsmarked. Målt på bruttopræmieindtægter er vi det femte største selskab på markedet. 360 HUS ULYKKE REJSE INDBO JUNI 2013 SEP APR

15 Forsikringsåret 2014 var præget af: Ny rejseforsikring Fire af vores forsikringer er bedst i test Fortsat branchens højeste medlemstilfredshed og loyalitet Meget tilfredsstillende skadeforløb 15

16 TILFREDSHED OG LOYALITET I TOP LB Forsikring har branchens mest tilfredse og loyale medlemmer. Årets analyse udført af EPSI Danmark placerer LB Forsikrings fire forsikringsgrupper (Lærerstandens Brandforsikring, Bauta, Runa og FDM Forsikring) på de fire første pladser. Medlemmerne giver bl.a. udtryk for, at vi leverer god værdi for pengene i forhold til markedet. For sjette år i træk er Lærerstandens Brandforsikring bedst målt på medlemstilfredshed og loyalitet. Vi har konstant fokus på at levere den bedste service til vores medlemmer, og de er i fokus i forhold til alt, hvad vi gør. Målsætningen er at fastholde og gerne udvikle vores unikke position på markedet for privat skadeforsikring. Tilfredshed Loyalitet Lærerstandens Brandforsikring Bauta FDM Runa Alka GF Branchegns. Tryg Topdanmark Alm. Brand Codan Lærerstandens Brandforsikring Bauta FDM Runa Alka GF Branchegns. Topdanmark Tryg Alm. Brand Codan Score: Kilde: EPSI Danmark, 2014 Score: Kilde: EPSI Danmark,

17 Vi ønsker at servicere endnu flere medlemmer i fremtiden. I løbet af vores strategiperiode mod 2018 er det vores mål at vokse med 20 procent målt på antal policer. Ved at vokse vil vi stå stærkere i konkurrencen med de andre selskaber, have flere frihedsgrader og dermed kunne udbygge positionen som det bedste medlemsejede forsikringsselskab, hvor pengene alene arbejder til fordel for medlemmerne. I 2014 har vi indtegnet godt nye policer, hvilket er på niveau med vores forventninger og en smule højere end sidste år. Afgangen af policer har været lidt lavere end forventet. Antal forsikringer og præmieindtægter Bruttopræmieindtægter i mio. kr. Antal forsikringer Bruttopræmieindtægter før anciennitetsrabat Antal forsikringer Præmier og erstatninger fordelt på forsikringstype Mio. kr. Erstatningsprocent % 90% 80% 70% 60% 0 Bil Hus Indbo Ulykke 50% Bruttopræmieindtægter før anciennitetsrabat Bruttoerstatningsudgifter Erstatningsprocent 17

18 LB's rejseforsikring er "Bedst i test" i Tænk Penges undersøgelse i Foto 2015 Marie-Louise Baes

19 Bilforsikringen Bilforsikringen er vores største branche med bruttopræmieindtægter* på 834,1 mio. kr. Antallet af policer er steget med 2,6 %. Erstatningsprocenten* for bilforsikringen udgør 70,3 % i 2014 mod 70,5 % i Udviklingen i bilskader er fortsat positivt. Generelt er der en tendens til lavere skadefrekvenser på bilforsikringen, specielt for personskader. Den lavere skadefrekvens skyldes formentligt mere sikre biler og skærpede sanktioner ved lovovertrædelser. Antal alvorligt tilskadekomne i trafikken fordelt på år Kilde: Rådet for Sikker Trafik Husforsikringen Husforsikringen er vores næststørste branche med bruttopræmieindtægter* på 628,4 mio. kr. Bruttoerstatningsudgifterne er i ,2 mio. kr., hvilket er 85,6 mio. kr. lavere end i Den store forskel skyldes, at 2013 var påvirket af stormene Allan og Bodil, mens der kun har været et par mindre og lokale skybrud i Erstatningsprocenten* for husforsikringen udgør 67,0 % i 2014 mod 84,5 % i Vi har gennem længere tid haft et gunstigt forløb for helårshuse, og vi har derfor nedsat priserne med gennemsnitligt 13 %. Vi har i den sammenhæng indført nye principper for tarifering for at sikre en bedre sammenhæng mellem forsikringsrisiko og pris. Indboforsikringen Bruttopræmieindtægterne* er steget med 56,2 mio. kr. til 543,5 mio. kr. og er dermed den branche, som har vist den højeste vækst. Erstatningsprocenten* for indboforsikringen er lavere end sidste år, men fortsat ikke tilfredsstillende. Erstatningsprocenten er faldet til 85,0 % i 2014 fra 96,4 % i En stor del af forbedringen skyldes en afløbsgevinst på 48,1 mio. kr. Rejsedækningen på det gule sundhedskort stoppede 31. juli I den forbindelse blev dækningen på vores rejseforsikring udvidet, så den dækker alle rimelige og nødvendige udgifter i forbindelse med skader på rejser i hele verden. Ulykkesforsikringen Antallet af ulykkesforsikringer er steget med 4,1 % og er dermed den branche, som er steget mest. Erstatningsprocenten* for ulykkesforsikringen udgør 75,1 % mod 77,8 % i 2013, hvilket er tilfredsstillende i lyset af, at erstatningsudgifterne er påvirket af et afløbstab på 32,1 mio. kr. * Før anciennitetsrabat. 19

20 Bilfællesskab. Du kan altid forsikre din bil hos os det gælder også din veteranbil. 20 Foto 2015 Marie-Louise Baes

21 INVESTERINGER Det samlede afkast på vores investeringsportefølje udgør 429 mio. kr. svarende til 7,4 %. Afkastet vurderes at være meget tilfredsstillende i forhold til den påtagne risiko. Formål Det primære formål med investeringsporteføljen er at afdække vores hensættelser på forsikringsporteføljen. Sekundært skal investeringerne sikre en konsolidering af LB Forsikring, så der også fremover er kapital nok til at afdække de risici, vi påtager os. Aktivallokering Aktivallokeringen fastlægges dels på baggrund af analyser af fremtidige afkastforventninger inden for aktivklasserne og dels gennem modelberegninger, hvor historiske afkast og risici indgår i den modelbaserede optimering af porteføljen. Der er fastsat grænser for, hvor meget hver aktivklasse maksimalt kan fylde i porteføljen. Der er herudover fastsat grænser for, hvor meget den historiske risiko kan svinge for porteføljen, og endelig er der fastsat grænser for, hvor meget elementerne af markedsrisikoen kan fylde beregnet i modellen for det individuelle solvensbehov. Afkast Afkastet for 2014 inden for de enkelte aktivklasser er sammenlignet med 2013-resultatet og relevante benchmarks. Alle aktivklasser har bidraget positivt til det samlede afkast. Samlet set har de udvalgte forvaltere slået de udvalgte bench marks svarende til 0,6 pct.point. Aktier Globale og emerging market aktier har præsteret høje afkast i året. Globale aktier ligger for året lidt over benchmark, mens emerging market aktier ligger væsentligt over. Den globale økonomi fortsatte fremgangen i 2014, dog med markante regionale forskelle. I USA accelererede væksten som følge af stigende forbrugertillid og bortfald af tidligere nedskæringer i det offentlige forbrug. Væksten blev endvidere understøttet af stigende huspriser, forbedret beskæftigelse og faldende energipriser. Sideløbende har centralbanken med baggrund i den forbedrede økonomi kunnet afslutte obligationskøbene. Væksten i Europa har været svag gennem hele året, primært pga. strukturelle problemer i specielt Sydeuropa efter finanskrisen og økonomisk usikkerhed fra øst. Væksten i Kina blev stabiliseret på godt 7 %, og en række reformer blev implementeret for at sikre bæredygtig vækst fremover. Væksten i emerging markets har været meget uens, hvor Asien generelt har klaret sig bedst. 5% 4% 5% 5% 6% Aktivallokering i LB Forsikring A/S koncernen 31. december % Globale aktier 21% Emerging market aktier Danske obligationer Globale indeksobligationer 9% Emerging market obligationer Syndikerede banklån Ejendomme Skov 38% Øvrige 21

22 Investeringer i LB Forsikring A/S koncernen Ultimo 2014 Afkast 2014 Benchmark Afkast 2013 mio. kr. mio. kr. pct. pct. mio. kr. Benchmark Globale aktier ,0% 19,2% 227 MSCI Globale aktier Emerging market aktier ,3% 11,8% -27 MSCI Emerging aktier Danske obligationer ,2% 4,5% 14 Sammensat af 3- og 5-årige statsobligationer tillagt 0,25% Globale indeksobligationer ,8% 4,0% -46 Barclays World Government inflation linked 1-10 år Emerging market obligationer ,3% 1,8% -23 Sammensat af JP Morgans EMBI og GBI-EM Syndikerede banklån ,8% 2,1% 15 Credit Suisse Leveraged Loan Index LB Investering ,4% 8,8% 160 Kontant indestående 3 Valutakurssikring Omkostninger -9-5 LB Investering i alt Ejendomme ,0% 5,5% 23 IPD Dansk Ejendomsindeks Skov ,7% 5,0% 12 Eget afkastmål Øvrige investeringer ,1% 3,0% 21 Eget afkastmål I alt investeringer ,4% 233 Olieprisens kraftige dyk på mere end 50 % i andet halvår 2014 har forårsaget betydelig uro verden over. Generelt vil prisfaldet gavne den globale vækst som fx en tilsvarende skattelettelse. Dog vil det være til ulempe for væksten i lande med høj olieproduktion, som fx Rusland, Venezuela og Norge. Den geopolitiske usikkerhed, som opstod i kølvandet på Ruslands annektering af Krimhalvøen og de efterfølgende stridigheder i Ukraine har påvirket de finansielle markeder negativt. Økonomiske sanktioner er fortsat på dagsordenen, hvilket påvirker både Rusland og særligt Europa negativt. Obligationer På de rentebærende papirer har der været et relativt højt afkast på danske obligationer og indeksobligationer, mens emerging market obligationer har været en mindre god placering. Syndikerede banklån giver fortsat et godt og tilfredsstillende afkast i forhold til risikoen blev præget af markante rentefald primært i Europa, men også i USA. Dette var for de fleste aktører i markedet en overraskelse, hvor forventningen ved indgangen af året var, at rentestigningerne fra 2013 ville fortsætte. I Europa var faldende inflation og aftagende vækst samt likviditetsudpumpningen fra ECB med til at presse renten ned. Den 10-årige danske rente endte således med et fald på 1,15 pct.point og sluttede året på blot 0,83 %. Et relativt attraktivt renteniveau i USA har påvirket dollarkursen markant i løbet af 2014 blev USD styrket over 10 % i forhold til EUR og dermed også til DKK. Godt hjulpet af den stærke amerikanske økonomi har det bidraget til betydelige stigninger i amerikanske aktiver opgjort i DKK. Valutaafdækkede investorer har dog måttet indkassere store tab på afdækningen heraf. Alternativer En del af investeringsporteføljen har i mange år været placeret i ejendomme og skov. Afkastet på investeringsejendommene blev inkl. en opskrivning på 7,6 mio. kr. på 22,0 mio. kr. svarende til et afkast på 6,0 %. Ejendomsporteføljen består ud over selskabets domicilejendomme af en række udlejningsejendomme i Københavnsområdet. Der er i 2014 foretaget ekstern valuarvurdering af hovedparten af skovbesiddelserne, hvilket samlet set har resulteret i en mindre opskrivning af værdien. Samlet gav skovinvesteringerne inkl. en opskrivning på 9,9 mio. kr. et afkast på 11,7 mio. kr. Ud over skovinvesteringer i Frankrig, Irland, Estland og Letland er der i 2014 påbegyndt investeringer i Litauen. 22

23 RISIKOVURDERING Solvens II Det kommende fælles europæiske regelsæt, Solvens II, træder i kraft 1. januar Regelsættet har til formål at sikre en ensartet beskyttelse af forsikringstagerne på tværs af de europæiske lande. Kravene i Solvens II betyder blandt andet øgede krav til kapitalbehov, risikostyring samt rapportering og indberetninger til Finanstilsynet. LB Forsikring har den seneste årrække haft stort fokus på forberedelse af den kommende Solvens II regulering. Det forventes, at der i første og andet kvartal af 2015 udstedes en række bekendtgørelser som følge af implementeringen af Solvens II i nationale regler. Vi vil i 2015 fortsat have fokus på den igangværende implementering af Solvens II både i bestyrelsen, direktionen og organisationen. Kravene til risikostyringssystemet bliver blandt andet øget i form af indførelse af krav om fire nøglefunktioner, som udgøres af: Risikostyringsfunktion Aktuarfunktion Compliancefunktion Intern auditfunktion Implementeringen af nøglefunktionerne fortsætter i den resterende del af Risikostyring Risikostyring er en integreret del af vores strategiske og operationelle styring. Risikostyringen er med til at sikre, at selskabet har tilstrækkelig basiskapital og råder over interne procedurer til risikomåling og risikostyring til løbende vurdering og opretholdelse af en kapital af en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække vores risici. Vi har etableret effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om de risici, selskabet er eller kan blive udsat for. Arbejdet med risikostyring, compliance og solvens er organiseret omkring en risikokomité, hvor funktionerne fra anden og tredje forsvarslinje (se nedenfor) samt direktionen er repræsenteret. Risk management, compliance og aktuarfunktionen varetager den koordinerende risikostyring samt sikrer i samarbejde med økonomisektionen sammenhæng mellem koncernens risici og den tilgængelige kapital. Intern revision foretager uafhængig vurdering af kontrolmiljøet og rapporterer til bestyrelsen. Forsvarslinjer Første forsvarslinje - driften Anden forsvarslinje Tredje forsvarslinje Implementering Rapportering Overvågning Revision Bestyrelsesprocessen Bestyrelsen sætter risikotolerancer og udsteder retningslinjer til direktionen reflekterende risikotolerancerne Bestyrelsen modtager rapportering Risk management Direktionen videredelegerer og udsteder forretningsgange Rapportering fra direktionen til bestyrelsen. Direktionen overvejer delegationer og forretningsgange Compliance Intern revision Medarbejdernes dag-til-dag arbejde i overensstemmelse med delegationer, forretningsgange og procedurer Rapportering fra medarbejderne til direktionen Aktuar 23 Figuren illustrerer de hovedtræk, der ligger til grund for den igangværende opbygning af selskabets kontrolstruktur i forhold til Solvens II.

24 Det daglige ansvar for risikostyring og risikoidentifikation ligger hos de enkelte forretningsområder og sektioner. Risikostyringsfunktionen assisterer med relevante værktøjer samt yder støtte og sparring til forretningen i relation til risikohåndtering. Risikovurdering Bestyrelsen har stort fokus på risiko og foretager minimum en gang årligt en risikovurdering, der skal sikre, at de risici, som vi kan blive mødt af i den strategiske planlægningsperiode, bliver håndteret. Samtidig sikres det, at vi har tilstrækkelig kapital til at imødegå disse risici. På baggrund af risikovurderingen fastlægger bestyrelsen rammerne for selskabets risikostyring. Dette sker gennem politikker, der definerer de nærmere rammer for eksponering inden for de enkelte typer af risiko. Dette indbefatter bl.a. fokus på den generelle risikostyring i driften, solvensberegning og operationelle risici. De risici, selskabet er eksponeret særligt imod, er beskrevet i noterne. Beregning af individuelt solvensbehov 2014 Det individuelle solvensbehov opgøres som det beløb, der er påkrævet for, at selskabet med 99,5 % sandsynlighed kan dække den risiko, som det udsættes for i løbet af de kommende 12 måneder. Bestyrelsen har besluttet, at solvensbehovet opgøres efter nedenstående standardmodel, da det vurderes, at den i tilstrækkelig grad beskriver selskabets risiko. Det individuelle solvensbehov er ved udgangen af 2014 opgjort til mio. kr. Kapitalgrundlaget til afdækning af det individuelle solvensbehov benævnes tilstrækkelig basiskapital, og er ved udgangen af 2014 opgjort til mio. kr. Standardmodellen Standardmodellen består af risikoelementer som vist nedenfor. Overgangen til den nye beregningsmodel har betydet en stigning i det individuelle solvensbehov siden opgørelsen i Vi har dog ligeledes med denne model en meget tilfredsstillende overdækning. Solvensbehov (SB) Marked Basis solvensbehov (BSB) Diversifikation Marked Skade Sundhed Modpart Diversifikation Diversifikation Diversifikation Rente Præmie & hensættelse Sundhed som skade Katastrofe Aktie Option Diversifikation Ejendom Katastrofe Præmie & hensættelse Spænd Option Valuta Koncentration 24

25 SAMFUNDSANSVAR Som medlemsejet selskab lægger vi stor vægt på at opbygge og fastholde tætte relationer til medlemsgrupperne, og vi tror på, at de rette samfundsunderstøttende initiativer vil kunne styrke disse relationer. Vores initiativer skal afspejle og understøtte vores forretningsaktiviteter og strategi, idet vi tilstræber den rette balance mellem økonomiske målsætninger og en social og ansvarlig tilgang til det, vi beskæftiger os med. Vi prioriterer skadeforebyggelse højt ikke med det primære formål at sænke erstatningsprocenterne, hvilket vi mere ser som en positiv sideeffekt. Vi vil gerne dele vores viden fra skadehistorikken med medlemmerne, fordi vi tror på, at det tilfører værdi og skaber tryghed, at medlemmerne er så godt forberedte som muligt, hvis skaden sker. I LB koncernen har vi i 2014 støttet en række aktiviteter, blandt andet Red Barnets arbejde i forbindelse med Børnekonventionens 25 års fødselsdag, IBIS Mozambique, Julemærkehjemmet, fejringen af 200 året for indførelsen af undervisningspligt i Danmark og Florence Nightingale International Foundation. Derudover har vi støttet en række velgørende organisationer. Via LB Fonden ydes bidrag til forskning og udvikling inden for undervisningsområdet. På miljøområdet har vi indgået en klimapartneraftale med DONG Energy og støttet projektet Styr på klimaet. Vores investeringer i skov skal ligeledes, ud over at skabe et tilfredsstillende afkast, ses som et led i, at vi prioriterer miljøhensyn. I forbindelse med ombygninger og renoveringer af vores domicil- og udlejningsejendomme indgår miljøhensyn som en væsentlig parameter. Ligeledes lægger vi vægt på genbrugsvenlighed og minimal CO 2 -belastning i forhold i de materialer og varer vi køber. Vores CO 2 -udledning i forbindelse med vores energiforbrug søges løbende minimeret. VIDENRESSOURCER Det er afgørende for en god rådgivning og behandling af vores medlemmer, at vores medarbejdere er engagerede og kompetente. Vi arbejder til stadighed på at sikre en attraktiv arbejdsplads med både trivsel og udviklings muligheder. Vi lægger vægt på, at det er den fælles indsats, som gør forskellen og samtidig anerkender vi den enkeltes bidrag til at nå de fælles mål. Som arbejdsplads har vi et relevant tilbud af medarbejdergoder og karrieremuligheder. Vi har de mest tilfredse og loyale medlemmer i dansk forsikring, og for at sikre, at vi i fremtiden også er en suc- Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i LB koncernen

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...8 Om LB koncernen... 8 Resultater... 13 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

LB KONCERNEN PR. 31. DECEMBER 2015

LB KONCERNEN PR. 31. DECEMBER 2015 LB KONCERNEN PR. 31. DECEMBER 2015 LB Foreningen f.m.b.a. LB Forsikring A/S Ejerandel 93,5 % Semen Ejendomsaktieselskab Ejerandel 100 % Danwood Invest I/S Ejerandel 50 % LB-IT A/S Ejerandel 100 % Kapitalforeningen

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Tangmosevej

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere