Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen."

Transkript

1 Hjørring Kommune Vandværker, BNBO projekt Team Vand og Jord Springvandspladsen Hjørring Telefon Fax Hjørring den Sagsnr.: P Afrapportering af BNBO - projekt Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen. Som en del af projektet er der udarbejdet en række dokumenter med data og resultater. Derfor sendes alle dokumenterne ikke til jer, men i modtager selvfølgelig resultatet for jeres vandværk, samt en oversigt over hvilke dokumenter der er udarbejdet. I får følgende dokumenter: - BilagA_1 : oversigt over dokumenter i BNBO-projektet - Notat_1_Indledning : resume af BNBO-projektet - Dokument med vandværksnavn : De samlede resultater for det jeres vandværk med anbefalinger og foranstaltninger, I er selvfølgelig meget velkommen til at få andre dokumenter også. Vi kigger dog nærmere på resultaterne i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner, hvor resultaterne skal bruges. Er der spørgsmål er I selvfølgelig meget velkommen til at kontakte mig. Med venlig hilsen Jens Chr. Ravn Roesen Tlf

2 1. BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER BNBO 1.1 Indledning Hjørring Kommune udlægger Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring de almene indvindingsboringer for Børglum Vandværk Figur 1.1. Inden for BNBO risikovurderes mulige forureningskilder med henblik på at vurdere behovet for beskyttende foranstaltninger for at sikre indvindings. For nogle foranstaltninger er der behov for at lave en konkret vurdering, f.eks. ved tilsyn af anlæg eller aktiviteter, for at afgøre om disse foranstaltninger udgør en risiko for forurening af indvindings. Formålet med BNBO: At forhindre eller begrænse risikoen for forurening af grundvandet i boringens nærområde og dermed at beskytte drikkevandet. Hvad kan BNBO anvendes til: Inden for BNBO kan lovlige bestående forhold, som vurderes at udgøre en konkret trussel for vandforsyningsboringerne, reguleres gennem tinglyste aftaler eller påbud efter miljøbeskyttelseslovens 24, mod fuld kompensation til lodsejeren. Navnlig risikoen for spild, uheld eller fejldosering indgår i vurderingen af, om der er behov for at sætte ind over for en mulig forureningskilde. Endvidere giver risikovurderingen af forureningskilder i BNBO myndighederne et grundlag for at prioritere foranstaltninger, som f.eks. oprydning på forurenede grunde, tilsyn på virksomheder, olietanke og renovering af spildevandsanlæg. Figur 1.1 viser det boringsnære beskyttelses område (BNBO) inden for den røde afgrænsning. 25 m zonen omkring hver Indvindingsboring, udlagt i forbindelse med "Grøn vækst" er vist med blå afgrænsning.

3 1.2 Udredning af BNBO Beregning af BNBO Beregningen af BNBO er foretaget på baggrund af Vejledningen fra Miljøstyrelsen Nr Arealet af BNBO er beregnet på baggrund indvindingsmængden fra boringen, magasinets tykkelse, strømningstiden til boringen og magasinets effektive porøsitet. Formen på BNBO afhænger af grundvandets strømningsretning og transmissiviteten (magasinets evne til at transportere vandet) /1-2/ Risikovurdering og foranstaltninger Indenfor BNBO er der gennemført en kortlægning af mulige forureningskilder, som fremgår af tabel 1. Forureningskilderne risikovurderes ved at kombinere effekten af en given forurening og sandsynligheden for, at der forekommer en hændelse som forårsager udslip af miljøfremmede stoffer /1-3/ og /1-4/. Risikovurderingen giver anledning til opgørelser over foranstaltninger, der enten kan iværksættes umiddelbart eller som afhænger af supplerende konkrete vurderinger, som f.eks. tilsyn. Det vurderes om de opgjorte foranstaltninger til sikring af indvindings mod forurening bør iværksættes snarest og ikke nødvendigvis skal afvente en samlet opgørelse af beskyttelsesbehovet i oplandet til vandværkets kildeplads i forbindelse med indsatsplanlægningen. Denne vurdering vil inddrage forhold omkring vandværket, som f.eks. indvindingens størrelse og mulighed for alternativ forsyning. På baggrund af erfaringstal og afgørelser i taksationskommissionen er der opgjort en samlet erstatning for BNBO-arealet /1-1/. Den endelige erstatning vil sandsynligvis afvige herfor f.eks. pga. udlægning af mere hensigtsmæssige afgrænsninger og lokale forhold. Udgifterne til erstatning for foranstaltninger der kan påbydes gennemført i BNBO, afholdes som udgangspunkt af vandværket.

4 Tabel 1.1 er en liste med mulige forureningskilder med angivelse af foranstaltninger og hvem der har ansvaret for gennemførslen. Forureningskilder Foranstaltninger Ansvar og evt. økonomi Anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider i landbrugsdrift Anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider på landbrugsejendomme med erhvervsmæssig drift Anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider omkring parcelhuse og øvrige ejendomme Virksomheder Spildevandledninger Regnvandsbassin Private spildevandsanlæg Gylletanke Jordvarmeanlæg Olietanke Anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider i forbindelse med jernbane Aftaler eller påbud om ophør med anvendelse af pesticider Aftaler eller påbud om ophør med anvendelse af pesticider Aftaler eller påbud om ophør med anvendelse af pesticider Kommunalt Grundvandstilsyn og evt. revision af godkendelser Prioritering af renovering af spildevandsledninger Tilsyn og konkret vurdering som evt. kan udløse et påbud om fjernelse eller udbedring af Tilsyn og konkret vurdering som evt. kan udløse et påbud om fjernelse eller udbedring af Tilsyn og konkret vurdering som evt. kan udløse et påbud om fjernelse eller udbedring af Tilsyn og konkret vurdering som evt. kan udløse et påbud om fjernelse eller udbedring af Tilsyn og konkret vurdering som evt. kan udløse et påbud om fjernelse eller udbedring af Aftale med Bane Danmark Vandværk og myndighed. Vandværk afholder erstatning Vandværk og myndighed. Vandværk afholder erstatning Vandværk og myndighed. Vandværk afholder erstatning Myndighed og virksomhed Myndighed og spildevandsselskab Myndighed og spildevandsselskab Myndighed og grundejer Myndighed og grundejer Myndighed og grundejer Myndighed og grundejer Vandværk og Myndighed

5 1.3 Arealfordeling inden for Boringsnære beskyttelsesområder - BNBO: Type Areal(Ha) Bebyggelse 4,69 Mark 3,05 Skov 0,00 Sø, Vandløb 0,00 Hede, natur mm. 0,08 Vådområde 0,00 Vej, jernbane 0,10 Uspecificeret -0,07 I alt 7,85 Figur 1.2 viser den samlede arealanvendelsen inden for BNBO samt fordelingen af arealanvendelsen med ejendomsnummer.

6 Tabel 1.2 Arealtyper hvor der anvendes pesticider /1-5/. Areal/ antal Arealtype hvor indsats er nødvendig 3,05 ha Landbrugsareal i omdrift 1 Landbrugsejendom 22 Parcelhuse Arealanvendelsen inden for BNBO udgøres af bymæssig bebyggelse (22 parcelhuse) og landbrug i omdrift (3,05 Ha) /1-5/. 1.4 Forureningstrusler indenfor BNBO: Hjørring Kommune har med udgangspunkt i en kortlægning af de forureningstrusler i BNBO, der er opstillet i Tabel 1.1 vurderet, hvilke der kan risikere at føre til en overskridelse af drikkevandskvalitetskravene i vandværkets boringer, se Tabel 1.3 og (bilag 2). For anvendelse af pesticider inden for BNBO, er der foretaget en risikovurdering i forhold til den nuværende arealanvendelse og de hydrogeologiske forhold /1-4/. For spildevandsledninger inden for BNBO er der lavet en opgørelse af ledninger, der bør prioriteres med hensyn til renovering. For olietanke er der lavet en opgørelse over antal indenfor BNBO og udført en risikovurdering ift. filterplacering og indvindingsmængden i boringerne indenfor BNBO. Tabel 1.3 Forureningstrusler inden for BNBO til Børglum Vandværk, samt foranstaltninger, omfang og erstatning for forbud mod anvendelse af pesticider. Forureningstrusler Foranstaltninger Omfang/Økonomi Anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider på landbrugsareal i omdrift høj risiko Aftale/påbud kr. Anvendelse og opbevaring og håndtering af pesticider på 1 landbrugsejendom høj risiko Anvendelse og opbevaring og håndtering af pesticider omkring 24 parcelhuse - høj risiko Aftale/påbud efter konkret vurdering Aftale/påbud Ukendt 0 kr. Spildevandsledninger lav og mellem risiko Vurdering om behov for renovering 7 olietank høj risiko Kommunalt tilsyn og konkret vurdering som evt. kan udløse et påbud om fjernelse eller udbedring af

7 1.4.1 Spildevandsledninger Inden for BNBO findes der spildevandsledninger. Risikovurderingen viser at lækage på spildevandsledninger kan forurene indvindings med bakterier og virus. Beregninger af forurening med øvrige stoffer der typisk findes i spildevandet, viser at disse ikke udgør en trussel for indvindings /1-3/. Spildevandsledningerne er kategoriseret i forhold til alder og materiale, således at sandsynligheden for lækage på spildevandsledninger af beton og mursten, ældre end 1980, er større end sandsynlighed for lækage fra spildevandsledninger udført i PVC/PE/PEH, nyere end 1980 /1-3/. Hjørring Kommune ønsker at prioritere renoveringen af spildevandsledningerne i spildevandsplanlægningen under hensyntagen til risikoen for forurening af indvindings Anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider Arealet inden for BNBO består af bymæssigbebyggelse og landbrugsarealer i omdrift. Det dyrkede landbrugsarealet udgør kun 3,05 ha se Figur 1.2. Risikovurderingen viser at spild og uheld i forbindelse med anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider i bebyggelse og ved dyrkning af arealerne, kan forurene indvindings /1-3/, /1-4/. Arealer: Det er muligt at udstede forbud mod anvendelse af pesticider på landbrugsarealer. Rammebeløbet for erstatninger er grupperet efter arealtype. Der drives 3,05 ha inden for BNBO og erstatningen for ikke at drive arealet med pesticider, er anslået til at udgøre ca kr. Parcelhuse: Der er muligt at udstede forbud til parcelhusejerne mod anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider. Forbud mod anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider i parcelhushaver og omkring erhvervsejendomme vurderes ikke at have betydning for ejendommens anvendelse og dens handelsværdi. Derfor udbetales der kun erstatning for den udgift, som selve tinglysningen af servitutten medfører. Virksomheder landbrugsejendomme med og uden drift: Det er også muligt at udstede forbud til erhvervsmæssige landbrugsejendomme og øvrige virksomheder mod anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider. Når servitutter pålægges, skal der betales erstatning, for den forringelse, der sker af ejendommens værdi. Der skal således i hver enkelt sag foretages en konkret vurdering af, hvilken betydning servitutten har for landbrugsejendommens anvendelse og for dennes handelsværdi. Forbud mod anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider på landbrugsejendomme uden erhvervsmæssig drift og virksomheder hvis drift ikke betinger anvendelse af pesticider, vurderes ikke at have betydning for ejendommens eller virksomhedens anvendelse og dens handelsværdi. Derfor udbetales der kun erstatning for den udgift, som selve tinglysningen af servitutten medfører Miljøfremmede stoffer olietanke Olietanke er inddelt i 3 kategorier (høj-, mellem- og lav risiko) i forhold til deres mulige trussel mod grundvandet (bilag 2) /1-3/. Inden for BNBO er der registreret 3 overjordiske olietanke og 4 nedgravet olietanke. Risikovurderingen viser at olietankene ved spild og uheld udgør en høj risiko for forurening af indvindings.

8 Hjørring Kommune prioriterer tilsyn på olietanken for at sikre at lækage samt spild og uheld med olie stoffer ikke finder sted, og om nødvendigt lave påbud om udbedringer eller fjernelse af. 1.5 Konklusion Inden for Børglum Vandværks boringsnære beskyttelsesområde er arealanvendelse bebyggelse og landbrugsarealer i omdrift, hvor der er beliggende 22 parcelhuse og 3,05 Ha landbrugsareal i omdrift, hvor spild og uheld med pesticider kan udgøre en forureningsrisiko for indvindings. Der er tillige registreret spildevandsledninger som udgør en lille og mellem risiko for indvindings. Der er yderligere registreret 4 overjordiske olietanke og 4 nedgravet indenfor BNBO arealet som udgør en høj risiko for indvindings. Hjørring Kommune vurderer at Børglum Vandværk ikke igangsætter foranstaltninger, før der foreligger en afklaring af omfanget af de samlede foranstaltninger og omkostninger i forbindelse med indsatsplanlægningen. Det forventes at indsatsplanerne udarbejdes indenfor en forholdsvis kort tidshorisont.

9 2. REFERENCER /1-1/ Notat om arealkortlægning inden for BNBO, ConTerra /1-2/ Notat data til beregning af BNBO, Rambøll /1-3/ Notat om vurdering af sandsynligheder, konsekvens og risiko. /1-4/ BRIBE, beregningsværktøj til risikovurdering af forureninger i boringsnærebeskyttelses-områder, COWI 18. marts /1-5/ Arealanvendelse og erstatningsopgørelse inden for BNBO, ConTerra 28. januar Bilag 1: Dataark for BNBO udbredelsen Bilag 2: Dataark for eksisterende anlæg

10 NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato Bianca Pedersen Sebastian Ravn Xiulan He Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T F Indhold 1. Boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) Projektet Levering af projektet Beregning af BNBO Beregningsmetode og forudsætninger Risikovurdering inden for BNBO Anbefalinger til foranstaltninger Foranstaltninger der bør iværksættes snarest Reference /11 Rambøll Danmark A/S CVR-NR Medlem af FRI

11 1. Boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) 1.1 Projektet BNBO er et supplement til grundvandsbeskyttelsen og har til formål at beskytte indvindings mod forurening fra de nærmeste omgivelser. BNBO vil typisk omfatte arealer, der er større end den fysiske sikringszone, men mindre end det område, der er relateret til indsatsplanerne /1/. Naturstyrelsen (NST) afsatte en pulje på 20 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, hvor kommunerne kunne søge om støtte til BNBO relaterede projekter. Vandforsyningen i Hjørring Kommune har en decentral struktur baseret på 34 almene vandværker med i alt 177 boringer. De almene vandværker har en samlet tilladelse på 11.7 mio. m 3 /år. Før igangsættelse af BNBO projektet blev alle vandværker vurderet og vandværker blev udvalgt eller fravalgt til BNBO projektet på baggrund af følgende forhold: Nitratsårbarhed Placering af grundvandsdannende opland; boringsnært, landzone, byzone Igangsat grundvandsbeskyttelse Vurderingen førte til, at Hjørring Kommune udvalgte 18 almene vandværker med i alt 63 boringer til nærværende BNBO projekt. Placering af de udvalgte vandværker kan ses i Figur /11

12 Figur 1.1 Placering af de udvalgte vandværker med tilhørende BNBO områder Hjørring Kommune har besluttet at BNBO skal anvendes som baggrundsmateriale i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner. BNBO indarbejdes i indsatsplanerne og gennemføres i forbindelse med opfølgning på disse, eller i form af påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 24 med baggrund i en konkret vurdering. Udmøntning af de boringsnære beskyttelsesområder i form af påbud er ikke en del af denne projektansøgning. Hjørring Kommune vil som udgangspunkt forsøge at gennemføre grundvandbeskyttelse i BNBO via frivillige aftaler. 16 af de 18 vandværker er ikke på nuværende tidspunkt omfattet af en indsatsplan og gennemførsel af grundvandsbeskyttelse vil af økonomiske årsager nok først realiseres i forbindelse med udmøntning af indsatsplaner. BNBO er optegnet ved analytisk beregning, da det ikke blev vurderet muligt at anvende den grundvandsmodel der allerede er opstillet for Hjørring Kommune direkte i beregningerne pga. for stor diskretisering i modellen. 3/11

13 Udmøntningen vil primært ske i forbindelse med opfølgning på indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse i sammenhæng med forhandling af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse. Projektet gennemføres med bistand af Rambøll, Aarhus. 1.2 Levering af projektet Projektet afleveres elektronisk i delprojekter se oversigt i bilag A: Datablade for beregnede BNBO er med tilhørende notat, som beskriver beregningsmetode og antagelser, herunder indvindingsmængder. Regneark med beregning af risikoen for forurening (BRIBE) for udvalgte BNBO er og tilhørende notat med baggrund for valg af scenarier. Desuden foreligger der en samlet oversigt af resultaterne. Regneark med risikovurdering herunder sandsynlighed og konsekvens for alle BNBO er med tilhørende notat. Rapport med arealanvendelse leveret af ConTerra for alle vandværker med opgørelse af erstatning. Datablad med mulige forureningstrusler (anlæg) inden for BNBO, leveret af Hjørring Kommune. Notat der kort summere anbefalinger og mulige foranstaltninger for hvert vandværk. 2. Beregning af BNBO Dette afsnit er et resume af beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grunde for beregningerne af BNBO. Se endvidere /2/. Etablering af BNBO har grænseflade til den fysiske sikringszone, Naturstyrelsens grundvandskortlægning og tilhørende indsatsplanlægning /1/. Størrelsen af BNBO vil typisk baseres på flere data end den fysiske sikringszone og færre data end zoneringen, hvor der indgår detaljeret hydrogeologisk kortlægning /1/. BNBO har til formål at beskytte indvindings mod forurening fra de nærmeste omgivelser, og derfor er både geologi og tid vigtige parametre i beregningen. Både for et frit magasin og for boringer med lag af moræneler er det nødvendigt med beskyttelse af et større areal omkring boringen mod nedsivning af forurening fra de nærmeste omgivelser. Dette skyldes dels, at nedsivningen omkring boringen er påvirket af indvindingen, og at geologiens homogenitet ikke er kendt. Parametrene, som indgår i beregningen af BNBO: Magasintykkelsen Den effektive porøsitet Indvindingen Den hydrauliske gradient Transmissiviteten 4/11

14 2.1 Beregningsmetode og forudsætninger Beregningen af BNBO er foretaget med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning og de beregningsalgoritmer, der er opstillet af Rambøll. Metoden i vejledningen er valgt ud fra en betragtning om, at metoden skal være anvendelig i forhold til et begrænset datagrundlag. Hjørring Kommune har en grundvandsmodel tilgængelig, men den horisontale og vertikale diskretisering blev vurderet for stor til BNBO beregninger. Derfor er samtlige BNBO beregninger er foretaget som analytiske beregninger. Rambøll har foretaget en korrekt beregning af form, placering og størrelsen af BNBO. Til dette er benyttet Rambølls BNBO-TOOL til beregning af BNBO-arealet både med og uden grundvandsstrømning. I BNBO-TOOL er der anvendt 2 forskellige beregningsmetoder til beregning af BNBO, som omfatter: den cirkulære løsning som angivet i Miljøstyrelsens vejledning den iterative metode som inddrager transmissiviteten og gradienten Den cirkulære metode er valgt for boringer, der indvinder mindre end m 3 /år og for kildepladser, hvor gradienten er usikker (toppunkter og lavninger), se Tabel 1. Tabel 1 Angivelse af grundlaget for beregning af BNBO på baggrund af cirkulær løsning efter Naturstyrelsens vejledning /1/ Cirkulær beregning Indvindingsboringer tilhørende vandværkerne < m 3 /år Børglum Vandværk Em Vandværk Harken Vandværk I/S Hundelev Vandværk Løkken Vandværk Lørslev Vandværk Mosbjerg Vandværk Nr. Lyngby Vandværk Nr. Vrå Vandværk Rubjerg Vandværk Sæsing Vandværk Vejby-Smidstrup Vandværk Vittrup Vandværk Usikkerhed på gradienten Lønstrup Vandværk For de resterende 4 vandværker, Hæstrup, Vrensted, Vrå og Tårs den iterative metode benyttet 3. Risikovurdering inden for BNBO Dette afsnit er et resume af risikovurderingen. Se endvidere /3/. 5/11

15 Da vurderingen omfatter en potentiel fremtidig forurening, er det vanskeligt at opstille præcise retningslinjer for vurderingen, da forureningstype, mængde, spildemåde og afstand til boringen ikke er kendt på vurderingstidspunktet /1/. Vurderingen og skønnet tager derfor udgangspunkt i følgende forhold: den mulige anvendelse af arealet, den mulige aktivitet på arealet og de mulige anlæg og installationer på arealet, de hydrogeologiske forhold, den mulige forureningsmængde, som skal spildes for at forurene grundvandet eller indvindingsboringen, konsekvensen for grundvandet og indvindingen, herunder om boringen kunne blive permanent eller midlertidigt lukket, de forsyningsmæssige konsekvenser af en forurening, Inden for de beregnede BNBO er er der lavet en opgørelse over, hvilke grundvandstrusler der er kendskab til, samt en vurdering af om spild og uheld kan forurene vandet i en indvindingsboring. Til denne vurdering anvendes "Beregningsværktøj til risikovurdering af forureninger i boringsnære beskyttelsesområder (BRIBE)" /4/ og /5/. I forhold til identificering af grundvandstruende anlæg og aktiviteter fokuseres der her på spild og uheld i forbindelse med lovlige og/eller forventelige aktiviteter og arealanvendelser spild og uheld i forbindelse med brud/utætheder fra eksisterende anlæg Hermed omfatter grundvandstruslerne alle typer sandsynlige kilder til grundvandsforurening, herunder pesticider, miljøfremmede stoffer og ledningsførte materialer inkl. spildevand, se Tabel 2. Inden for BNBO er der gennemført en kortlægning af mulige forureningskilder, som fremgår af Tabel 2. På baggrund heraf er der fundet følgende forureningstrusler i Hjørring Kommune: Anvendelse og håndtering af pesticider på landbrugsarealer Anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider på landbrugsejendomme med og uden erhvervsmæssig drift Anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider omkring parcelhuse og øvrige ejendomme Spildevandsledninger 8 private spildevandsanlæg 45 olietanke 4 virksomheder i form af landbrugsejendomme Regionens udpegede V1 og V2 kortlagt grunde inden for BNBO er ikke risikovurderet i dette projekt. Regionen er myndighed og skal sikre, at disse grunde undersøges og oprydningen prioriteres bl.a. på baggrund af en konkret vurdering af fare for forurening af grundvand og indvindingsanlæg. V1 og V2 kortlagte grunde illustreres på databladet som en oplysning til 6/11

16 vandværkerne. Viden om V1 og V2 kortlagte grund bør indgå som en del af proportionalitetsafvejningerne i forbindelse med indsatsplanlægningen. Potentielle forureningskilder, fundet i Hjørring Kommune, risikovurderes ved at kombinere effekten af en given forurening og sandsynligheden for, at der forekommer en hændelse som forårsager udslip af miljøfremmede stoffer /3/ og /4/. Risikovurderingen giver anledning til opgørelser over foranstaltninger, der enten kan iværksættes umiddelbart eller som afhænger af supplerende konkrete vurderinger, som f.eks. tilsyn. 7/11

17 Tabel 2 liste med mulige forureningskilder med angivelse af foranstaltninger, og hvem der har ansvaret for gennemførslen. Forureningskilder Foranstaltninger Ansvar og evt. økonomi Anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider ved landbrugsdrift Anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider på landbrugsejendomme med erhvervsmæssig drift Anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider omkring parcelhuse og øvrige ejendomme Virksomheder Spildevandsanlæg Regnvandsbassin Private spildevandsanlæg herunder nedsivningsanlæg Gylletanke Jordvarmeanlæg Aftaler eller påbud om ophør med anvendelse af pesticider Aftaler eller påbud om ophør med anvendelse af pesticider Aftaler eller påbud om ophør med anvendelse af pesticider Grundvandstilsyn og evt. revision af godkendelser Prioritering af renovering af spildevandsledninger Tilsyn og konkret vurdering som evt. kan udløse et påbud om fjernelse eller udbedring af Tilsyn og konkret vurdering som evt. kan udløse et påbud om fjernelse eller udbedring af Tilsyn og konkret vurdering som evt. kan udløse et påbud om fjernelse eller udbedring af Tilsyn og konkret vurdering som evt. kan udløse et påbud om fjernelse eller udbedring af Vandværk og myndighed. Vandværk afholder erstatning Vandværk og myndighed. Vandværk afholder erstatning Vandværk og myndighed. Myndighed og virksomhed Myndighed og spildevandsselskab Myndighed og spildevandsselskab Myndighed og grundejer Myndighed og grundejer Myndighed og grundejer Olietanke Tilsyn og konkret vurdering som evt. kan udløse et påbud om fjernelse eller udbedring af Myndighed og grundejer Anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider i forbindelse med jernbane Aftale med Bane Danmark Vandværk og Myndighed 8/11

18 4. Anbefalinger til foranstaltninger Målet har været at vurdere behovet for en yderligere regulering og indsatser i forhold til den generelle miljøregulering, grundvandsbeskyttelse og indsatsplanlægning. Det er afgørende, at der dokumenteres en konkret fare eller risiko for forurening over for det konkrete anlæg, for at kommuner og vandværker får et håndterbart værktøj til beskyttelse af kildepladsen. Inden for de beregnede BNBO er og med udgangspunkt i indsamlede data samt udtræk fra landbrugsregister er der udarbejdet en opgørelse over, hvilke grundvandstrusler der er kendskab til /6/ og /7/ samt en vurdering af risikoen for forurening af kildepladsen i forhold til de kortlagte trusler /8/. På baggrund af erfaringstal og afgørelser i taksationskommissionen er der også opgjort en skønsmæssigt samlet erstatning for ændret arealanvendelse inden for BNBO-arealet /7/. Den endelige erstatning vil sandsynligvis afvige herfra f.eks. pga. udlægning af mere hensigtsmæssige afgrænsninger og lokale forhold. På baggrund af risikovurderingerne er der udarbejdet et notat for hvert vandværk med anbefalinger og foranstaltninger for at sikre kildepladsen. I denne del beskrives også de økonomiske omkostninger der må forventes ved gennemførelse heraf. En væsentlig del af arbejdet med anbefalingerne er at afveje disse i forhold til de forsyningsmæssige og økonomiske konsekvenser af lukning af en boring eller et vandværk. Det vurderes, om de opgjorte foranstaltninger til sikring af indvindings mod forurening udgør en så stor grundvandstrussel, at disse bør iværksættes snarest og ikke nødvendigvis skal afvente en samlet opgørelse af beskyttelsesbehovet i oplandet til vandværkets kildeplads i forbindelse med indsatsplanlægningen. Denne vurdering vil inddrage forhold omkring vandværket, som f.eks. indvindingens størrelse og mulighed for alternativ forsyning /3/. Regulering af opbevaring, håndtering og anvendelse af pesticider Inden for alle BNBO er vil spild og uheld med pesticider udgøre fare for forurening af indvindingsanlæggene ud fra sandsynligheden for spild og den beregnet konsekvens /3/og /8/. Meddelelse af påbud eller nedlæggelse af forbud mod opbevaring, håndtering og anvendelse af pesticider i private haver og på landbrugsarealer kan derfor ske efter Miljøbeskyttelseslovens 24, da det udgør en konkret fare for forurening af indvindings. Hjørring Kommune vil i forbindelse med indsatsplanlægningen foretage afvejninger, der skal belyse hvorvidt de samlede foranstaltninger til sikring af indvindings mod forurening står mål med indvindingens værdi. Regulering af øvrige anlæg Hjørring Kommune vurderer, at øvrige anlæg herunder olietanke, og private spildevandsanlæg bør reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens 20, hvis en konkret vurdering, herunder tilsyn med, viser, at udgør fare for forurening af indvindings. Der er udarbejdet en vurdering af om spild og uheld fra olietanke og spildevandsanlæg (bakterier og virus) udgør en risiko for forurening af indvindingsanlæggene /3/ og /8/. Sammenholdt med s tilstand og indvindingsværdi vurderer Hjørring Kommune, om anlæggene bør reguleres efter miljøbeskyttelseslovens 20. 9/11

19 20. Tilladelser meddelt efter 19 kan til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes af hensyn til: 1) fare for forurening af vandforsyningsanlæg, 2) gennemførelsen af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter 32 eller 3) miljøbeskyttelsen i øvrigt. Spild på veje i forbindelse med en tankvogn, der vælter, vil udgøre en moderat risiko, da sandsynligheden vurderes at være lille, men konsekvensen stor /3/ og /8/. Er det en betydelig kildeplads, der på ingen måde kan erstattes med anden vandforsyning eller anden kileplads bør der iværksættes foranstaltninger til sikring af, så som høj kantsten og lukket afløb. For at sikre at virksomhederne inden for BNBO ikke udgør en risiko for forurening af indvindingsanlæggene, har Hjørring Kommune til hensigt at udføre et grundvandstilsyn på virksomhederne. På baggrund af tilsynet udarbejdes en konkret vurdering, som skal belyse hvorvidt virksomhederne udgør en fare for forurening af indvindingsanlæggene. For virksomheder med miljøgodkendelser bør der stilles skærpede vilkår ved revision af miljøgodkendelserne, hvis grundvandtilsynet og den konkrete vurdering sammenholdt med indvindingsværdi, viser at anlæg eller aktivitet på virksomheden kan udgøre en fare for forurening af indvindingsanlæggene. Hjørring Kommune har endvidere til hensigt at prioriterer renovering af spildevandsledninger og implementere denne prioritering i Spildevandsplanen. 5. Foranstaltninger der bør iværksættes snarest Selvom der er en stor risiko for forurening af indvindingsanlæggene, vurderer Hjørring Kommune, at vandværkerne ikke bør igangsætter foranstaltninger, før der foreligger en afklaring af omfanget af de samlede foranstaltninger og omkostninger i forbindelse med indsatsplanlægningen. 10/11

20 7. Reference /1/ Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr Boringsnære beskyttelsesområder BNBO. /2/ Notat om beregning af BNBO - for Hjørring Kommune, Rambøll /3/ Notat om risikovurdering inden for BNBO - for Hjørring Kommune, Rambøll /4/ Beregningsværktøj til risikovurdering af forureninger indenfor BNBO. Dokumentation og brugervejledning. COWI 18. marts /5/ Notat om beregning og antagelser der ligger til grunde for beregning af risiko for forurening af indvindings For Hjørring Kommune, Rambøll /6/ Datablade for hver BNBO der illustrere anlæg der kan udgøre en risiko for indvindings, Hjørring Kommune /7/ Arealanvendelsen og erstatning inden for BNBO til alle boringer for Hjørring Kommune, ConTerra /8/ Regneark med opgørelse af risikoen for forurening inden for de enkelte BNBOér for Hjørring Kommune, Rambøll /9/ Hjørring Kommune, Vandforsyningsplan August /11

21 Bilag A Indledning: Anbefalinger og foranstaltninger Notat 1: Resume af projektet Risikovurdering Arealanvendelse Beregning af BNBO Beregning BRIBE Sandsynlighed Conterra Anlæg Konsekvens Datablade for hvert vandværk (Bilag 1) Dataark med alle parametre som ligger til grunde for beregningerne Notat (2) om beregning og samt bemærkninger til antagelser og beslutninger til beregninger Regneark med BRIBE beregning for alle kildepladser Samlet oversigt over de beregnede koncentrationer fra BRIBE Notat (3A) om antagelser i forbindelse med beregninger Regneark med angivelse af sandsynlighed konsekvens og risiko for forurening af indvindingsanlæggene for valgte forurenings scenarier inden for alle BNBO'er Notat (4) om risikovurderingen herunder konsekvens og sandsynlighed Datablade med opgørelse af arealanvendelse og beregning af erstatning for alle kildepladser Notat (5) om arealkortlægning og datagrundlag for Conterra beregninger Datablad for anlæg. Spildevandsledninger og private spildevandsanlæg, olietanke, virksomheder mv. (Bilag 2) Notat (3B) om usikkerheder på beregning

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Boringer 2 3. Vandindvinding 3 3.1 Hydrologi 3 4. Arealanvendelse 5 5. Vandkvalitet

Læs mere

Indvindingsforhold Geologiske forhold

Indvindingsforhold Geologiske forhold Sorring By Vandværk Indvindingsforhold Sorring By Vandværk blev sat i drift i 1897 og har pr. 2000 en indvindingstilladelse på 84.000 m3/år. De sidste 10 år har indvindingen ligget på omkring 70.000 m3.

Læs mere

DUELUND ØSTRE VAND- VÆRK

DUELUND ØSTRE VAND- VÆRK DUELUND ØSTRE VAND- VÆRK DUELUND ØSTRE VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Boringer 3 3. Vandindvinding 4 3.1 Hydrologi 4 4. Arealanvendelse 6 5. Vandkvalitet 7

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4601-00476 Ref. hvb Den 12. februar 2015 Redegørelse om resultaterne af BNBO-bevillingen i 2012-2013. 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne,

Læs mere

GJERN ØSTERMARK VANDVÆRK

GJERN ØSTERMARK VANDVÆRK GJERN ØSTERMARK VANDVÆRK GJERN ØSTERMARK VANDVÆRK Forsidefoto fra Silkeborg Vandforsyningsplan /1-3/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5

Læs mere

KATRINEDAL VAND- VÆRK

KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VANDVÆRK Forsidefoto: Silkeborg Kommune /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 2 Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 Råvand 5 Rentvand 5 Vandbehandling

Læs mere

KNUDSTRUP VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningensplanen /1-1/.

KNUDSTRUP VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningensplanen /1-1/. KNUDSTRUP VANDVÆRK KNUDSTRUP VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningensplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 4.1 Råvand 5 4.2

Læs mere

SKORUP VANDVÆRK. Forsidefoto fra vandforsyningsplan /1-1/.

SKORUP VANDVÆRK. Forsidefoto fra vandforsyningsplan /1-1/. SKORUP VANDVÆRK SKORUP VANDVÆRK Forsidefoto fra vandforsyningsplan /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 4.1 Råvand 5 4.2 Rentvand 5

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

HESSELHUS VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/.

HESSELHUS VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. HESSELHUS VANDVÆRK HESSELHUS VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

HJØLLUND VANDVÆRK NORD

HJØLLUND VANDVÆRK NORD HJØLLUND VANDVÆRK NORD HJØLLUND VANDVÆRK NORD Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6

Læs mere

VOLSTRUP VANDVÆRK. Forsidefoto, Rambøll /1-1/.

VOLSTRUP VANDVÆRK. Forsidefoto, Rambøll /1-1/. VOLSTRUP VANDVÆRK VOLSTRUP VANDVÆRK Forsidefoto, Rambøll /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand 6 4.3 Vandbehandling

Læs mere

CHARLOTTENLUND VANDVÆRK

CHARLOTTENLUND VANDVÆRK CHARLOTTENLUND VANDVÆRK CHARLOTTENLUND VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplan/1-1/. INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 Råvand 6 Rentvand 6 Vandbehandling

Læs mere

HJØLLUND VANDVÆRK SYD

HJØLLUND VANDVÆRK SYD HJØLLUND VANDVÆRK SYD HJØLLUND VANDVÆRK SYD Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 2 Boringer 4 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 Råvand 6 Rentvand 6 Vandbehandling

Læs mere

MOLLERUP VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/.

MOLLERUP VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. MOLLERUP VANDVÆRK MOLLERUP VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Boringer 2 3. Vandindvinding 3 3.1 Hydrologi 3 4. Arealanvendelse 5 5. Vandkvalitet 6 5.1 Råvand 6

Læs mere

ROE VANDVÆRK. Forsidefoto fra Roe Vandværks Hjemmeside /1-1/.

ROE VANDVÆRK. Forsidefoto fra Roe Vandværks Hjemmeside /1-1/. ROE VANDVÆRK ROE VANDVÆRK Forsidefoto fra s Hjemmeside /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand 7 4.2 Rentvand 7 4.3 Vandbehandling

Læs mere

NOTAT RISIKOVURDERING

NOTAT RISIKOVURDERING NOTAT RISIKOVURDERING Dato 24-01-2014 Charlotte Bamberg Kristina Hoffmann Larsen Sebastian Ravn Bianca Pedersen Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S Indhold Risikovurdering... 2 1. Indledning...

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Dagsorden Velkomst v/thomas Jakobsen, Egedal Kommune BNBO, - hvad er det og hvad betyder det

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 4.1 Råvand

Læs mere

LAVEN VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/.

LAVEN VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. LAVEN VANDVÆRK LAVEN VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Boringer 3 3. Vandindvinding 4 3.1 Hydrologi 4 4. Arealanvendelse 6 5. Vandkvalitet 7 5.1 Råvand 7 5.2 Rentvand

Læs mere

VIRKLUND VOLDBY- GÅRDE VANDVÆRK

VIRKLUND VOLDBY- GÅRDE VANDVÆRK VIRKLUND VOLDBY- GÅRDE VANDVÆRK VIRKLUND VOLDBYGÅRDE VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 6 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold

Læs mere

SKANNERUP VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplan Silkeborg /1-1/.

SKANNERUP VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplan Silkeborg /1-1/. SKANNERUP VANDVÆRK SKANNERUP VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplan Silkeborg /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 4.1 Råvand

Læs mere

THEM VANDVÆRK, SMEDEBAKKEN

THEM VANDVÆRK, SMEDEBAKKEN THEM VANDVÆRK, SMEDEBAKKEN THEM VANDVÆRK, SMEDEBAKKEN Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen »Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen Chefkonsulent agronom Christian Thirup Workshop 3: Indsatsplanlægning ATV Jord og Grundvand, Vintermøde Vingsted Centret 11. marts 2015

Læs mere

NØRSKOVLUND NY VANDVÆRK

NØRSKOVLUND NY VANDVÆRK NØRSKOVLUND NY VANDVÆRK NØRSKOVLUND NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen/1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

MØLDRUP VANDVÆRK. Forsidefoto af Søren Torp, Rambøll.

MØLDRUP VANDVÆRK. Forsidefoto af Søren Torp, Rambøll. MØLDRUP VANDVÆRK MØLDRUP VANDVÆRK Forsidefoto af Søren Torp, Rambøll. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 4.1 Råvand 5 4.2 Rentvand 5 4.3

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

Dette notat beskriver beskrives beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grunde for beregningerne af BNBO.

Dette notat beskriver beskrives beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grunde for beregningerne af BNBO. NOTAT Projekt BNBO Silkeborg Kommune Notat om beregning af BNBO Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 10. oktober Til Fra Kopi til [Navn] Charlotte Bamberg [Name] 1. Indledning Dette notat beskriver

Læs mere

Figur 2.3 Tidsserie over oppumpede vandmængder på Hvinnigdal Vandværk.

Figur 2.3 Tidsserie over oppumpede vandmængder på Hvinnigdal Vandværk. Silkeborg Kommunale Vandforsyning Silkeborg Kommunale Vandforsyning har indtil for nylig bestået af 3 anlæg. Hvinningdal Vandværk (1974), Gudenå Vandværk (oprindelig fra 1933 nuværende boringer fra 1985

Læs mere

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse »Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse Christian Thirup, agronom, chefkonsulent Tina Andersen, geolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S ATV Jord og Grundvand Beskyttelse og forvaltning af grundvand

Læs mere

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder Den lette løsning? Dansk Vandkonference 2010. Tirsdag den 12. oktober 2010 Ole Silkjær 1 Program BNBO Hvad er BNBO BNBO ved stigende grundvandsstand Tilsyn og overvågning

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

19. september 2013. Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer. Randers Kommune

19. september 2013. Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer. Randers Kommune 19. september 2013 Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer Randers Kommune Dagsorden Velkomst / ON Formål og baggrund /UM Beskyttelsesområder ved boringer og i indvindingsopland

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

VOEL BY VANDVÆRK. Forsidefoto; Voel Vandværks hjemmeside /1-1/.

VOEL BY VANDVÆRK. Forsidefoto; Voel Vandværks hjemmeside /1-1/. VOEL BY VANDVÆRK VOEL BY VANDVÆRK Forsidefoto; Voel Vandværks hjemmeside /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

VRADS VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/.

VRADS VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. VRADS VANDVÆRK VRADS VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand 6

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/.

VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. VINDERSLEV VANDVÆRK VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand 7 4.2 Rentvand 7

Læs mere

GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER

GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER DISPOSITION Regulering af grundvandsbeskyttelse hvem og hvordan? 25-meters beskyttelseszone Boringsnære beskyttelsesområder: Hvordan fastlægges de?

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

KRAGELUND VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/.

KRAGELUND VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. KRAGELUND VANDVÆRK KRAGELUND VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Dette notat beskriver beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grund for beregningerne af BNBO.

Dette notat beskriver beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grund for beregningerne af BNBO. NOTAT Projekt BNBO Silkeborg Kommune Notat om beregning af BNBO Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 10. oktober Til Fra Kopi til Silkeborg Kommune Charlotte Bamberg [Name] 1. Indledning Dette notat

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

SALTEN SKOVVEJ VANDVÆRK (KNUD- LUND)

SALTEN SKOVVEJ VANDVÆRK (KNUD- LUND) SALTEN SKOVVEJ VANDVÆRK (KNUD- LUND) SALTEN SKOVVEJ VANDVÆRK (KNUDLUND) Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

For at kunne beregne BNBO kræves det fastlæggelse af følgende sæt af parametre:

For at kunne beregne BNBO kræves det fastlæggelse af følgende sæt af parametre: Notat Dato: 27-02-2016 Opgave: Afsender: Modtager: Følgegruppe til BNBO Flemming Damgaard Christensen, NST Kommentar til BNBO beregningen Generelt På vegne af DANVA deltager Flemming Damgaard Christensen

Læs mere

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet Punkt 5. Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet 2011-18795 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at den nuværende strategi

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Referat af lodsejermøde

Referat af lodsejermøde Referat af lodsejermøde Vedr. boringsnært beskyttelsesområde ved Bjellekær Kildeplads Afholdt d. 26. sept. 2013, kl. 19, på Høloftet, Søsum Deltagere: 21 lodsejere med ejendom inden for BNBO, repræsentanter

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen »Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen Chefkonsulent agronom Christian Thirup Dansk Vand Konference 2014 18. november 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus DANVA» Hvorfor

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning med drikkevand

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse Oversigt Status Resultater spørgerunde Udfordringer Status på indsatsplanarbejdet i HVOR BRUGES MBL 24 OG 26A? 26a

Læs mere

Hermed fremsendes invitation til møde og informationsmateriale om Udpegning af boringsnære bestkyttelsesområder (BNBO).

Hermed fremsendes invitation til møde og informationsmateriale om Udpegning af boringsnære bestkyttelsesområder (BNBO). Århus 1. juni 2012 Til alle kommuner Att.: Grundvand Hermed fremsendes invitation til møde og informationsmateriale om Udpegning af boringsnære bestkyttelsesområder (BNBO). I forbindelse med kommunernes

Læs mere

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Den koordinerede pesticidindsats i Eike Freeman Stubsgaard naturogmiljø Nyborg 2016 Opdrag Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Indsatsplanerne i Aarhus er et forsøg på at koordinere indsatser,

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016 Notat til Teknisk Udvalg Opfølgning på Teknisk Udvalgs møde mandag den 25. januar 2016 om sag nr. 4 på Byrådsmøde 20. januar 2014, Opfølgning på indsatsplan Beder Påbud mod anvendelse af pesticider. Side

Læs mere

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012 Notat Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 14. november 2012 Bilag 2 til Indstilling vedr. endelig vedtagelse

Læs mere

DAGSORDEN/REFERAT. Grundvandsrådet i Køge Kommune. Natur og Miljø

DAGSORDEN/REFERAT. Grundvandsrådet i Køge Kommune. Natur og Miljø DAGSORDEN/REFERAT Grundvandsrådet i Køge Kommune MØDE DEN 25. SEPTEMBER 2013 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Deltagere Køge Kommune, TMU Erling Larsen (Formand) Køge Kommune,

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

VIRKLUND HØJBO VANDVÆRK

VIRKLUND HØJBO VANDVÆRK VIRKLUND HØJBO VANDVÆRK VIRKLUND HØJBO VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER Notat Aarhus kommune GRUNDVANDSBESKYTTELSE Status for frivillige dyrkningsaftaler og påbud af rådighedsindskrænkninger i danske kommuner og vandforsyninger 29. marts 2016 Projekt nr. 223526 Dokument nr.

Læs mere

HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE?

HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE? HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE? STATUS PÅ KOMMUNERNES BRUG AF MILJØBESKYTTELSES- LOVENS REGLER TIL GRUNDVANDSBESKYTTELSE Ulla Lyngs Ladekarl og Eike Stubsgaard NIRAS/Aarhus Kommune og Aarhus

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN Civilingeniør Bente Villumsen, COWI A/S Lise Højmose Kristensen, Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Per Grønvald, Aalborg Kommune, Vandforsyningen

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Horisontal vandindvindingsboring håndtering af indvindingsopland og BNBO

Horisontal vandindvindingsboring håndtering af indvindingsopland og BNBO Horisontal vandindvindingsboring håndtering af indvindingsopland og BNBO Torben Bøgh Christensen tbch@orbicon.dk Tlf. 20 24 94 04 9. marts 2017 1 Baggrund Ny jernbane mellem Køge og Ringsted gjorde, at

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

V E J L EDNING VEDR. 25 M

V E J L EDNING VEDR. 25 M V E J L EDNING VEDR. 25 M B E SKYTTELSESZONE. H Ø R INGSSVAR KL takker for det fremsendte udkast. I det følgende gøres rede for KL s bemærkninger til udkastet til vejledning vedr. 25 m beskyttelseszoner,

Læs mere

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Eike Freeman Stubsgaard ATV maj 2016 Radisson Odense Pesticider Pesticider i hver tredje boring Over grænseværdien i hver sjette boring Pesticider er den største

Læs mere

Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning, møde med Sønderborg Vandråd, 8. oktober 2015

Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning, møde med Sønderborg Vandråd, 8. oktober 2015 Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning, møde med Sønderborg Vandråd, 8. oktober 2015 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) BNBO Hvor stammer det fra? 2003: Miljøministeren giver tilsagn om at nedsætte

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER

GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER Disposition Grundvandsbeskyttelse hvem og hvordan? De lovmæssige rammer Statens grundvandskortlægning 25-meters beskyttelseszone Boringsnære beskyttelsesområder:

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle ATV, 21. Maj 2008 Kortlægning skaber ikke OSD er - det gør g r politik! Ved hjælp af geologisk

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Foreningen af Vandværker i Danmark - Region Fyn. Velkommen til aftenmødet i FVD Region Fyn 21. november 2013

Foreningen af Vandværker i Danmark - Region Fyn. Velkommen til aftenmødet i FVD Region Fyn 21. november 2013 Velkommen til aftenmødet i FVD Region Fyn 21. november 2013 Dagsorden 1. Vandrådenes rolle nu og fremover 2. Vandrådene og BNBO 3. Hvordan bruges vandrådet i din kommune 4. Et eksempel fra det virkelige

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere