Projektudvikling Stier og grønne anlæg Salgsfremme Grundsalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektudvikling 1.022 1.022 1.022 1.022. Stier og grønne anlæg 1.500 1.500 1.500. Salgsfremme 500 500 500. Grundsalg 12.000"

Transkript

1 Byg, Plan og Erhverv: kr. Kval. Lån Tankefuld Etape 1 Projektudvikling Johannes Jørgensensvej Idrætsarealet på Ryttervej ved L94 stadion - afledt af forlængelse af Johannes Jørgensensvej Stier og grønne anlæg Salgsfremme Grundsalg Afdrag på lån (ØK) I alt (UKP) I alt (ØKU) = udgift, - = indtægt

2 Projektudvikling Der er brug for fortsat og løbende projektudvikling og detailplanlægning af Tankefuld til realisering af kommunens investering i jordkøb og byggemodning. Derfor afsættes 1,022 mio. kr. i årene til anvendelse til rådgivning og administrativ betjening. For at indfri udviklingsmulighederne i Tankefuld-projektet skal idèforslag udvikles, bearbejdes, kvalificeres og forhandles til egentlige projektforslag til realisering. Grundsalget forudsætter omfattende opsøgende aktiviteter i forhold til samarbejdspartnere, bygherrer og investorer. Bebyggelsesplaner skal detaljeres og koordineres med investor og bygherres ønsker for at accelerere byggetakten og imødekomme Tankefulds værdigrundlag. Der skal løbende formuleres relevante sideprojekter, der gør Tankefuld til en attraktiv og spændende bydel at investere i. Der skal laves ansøgninger til fonde og puljer for at medfinansiere den løbende projektudvikling Budgettet på 1,022 mio. kr. årligt er afsat til en planlægger/projektleder i KEU samt indkøb af ekstern bistand til bæredygtighedstiltag, miljøforsvarlig infrastruktur og branchekendskab til byggesektor og investormiljøer med særlig ekspertise i projektudvikling og markedsføring af byggemulighederne i Tankefuld. Projektudvikling indenfor byggemodning, bæredygtighed og landskabsprojekter udvikles i tæt samarbejde med Miljø og Teknik. Ingen Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. Projektudvikling Afledt drift Netto Som en del af kommunens strategiske byudviklingsindsatser fortsætter projektudviklingen efter 2017

3 Johannes Jørgensensvejs forlængelse Der afsættes i budgettet et samlet beløb på 22,4 mio. kr. i budget til gennemførelse af adgangsvejen til Tankefuld Johannes Jørgensensvejs forlængelse. Vejen er indarbejdet i Lokalplan nr. 540 og er vurderet i VVM-undersøgelsen for det overordnede vejnet i Tankefuld. Anlægsprojektet indeholder en ny rundkørsel ved Ryttervej og etablering af ny vej mellem Sofielundskoven og Idrætscenterområdet ud til Tankefuld Plads. Der anlægges en 2-sporet adgangsvej for biler og lokalbusser og en dobbeltrettet cykelsti ind mod Sofielundskoven. Den nye vej skal være hovedadgangsvejen til Tankefuld med forbindelse til motorvejstilslutningen og bymidten. Ved anlægget tages der hensyn til de truede dyrearter (flagermus, padder og salamandre) ved anlæg af vandhuller, etablering af paddetunneller under vejen og retablering af skovbryn. Anlægsprojektet i gangsættes med forberedelse til projektering og udbud i efteråret 2013 og med tilknyttet rådgiver udarbejdes projektforslag og udbudsmateriale i foråret Anlægsarbejder igangsættes i anlægssæsonen 2014 og færdiggøres i Derfor fordeles oplægsopgaven med 14, 0 mio. kr. i 2014 og færdiggøres med 8,4 mio. kr. i Projektering og anlægsarbejde styres og gennemføres af Miljø og Teknik. Ved gennemførelse af vejprojektet inddrages jordstykke til vej langs Idrætscenterområdet og Landsstævnepladsens volde mod nord fjernes. Der er udarbejdet særlig budgetbidrag til retablering af idrætsområdet og anlæg af nye idrætsbaner og fritids- og kulturaktivitetsområde på i alt 5,0 mio. kr. Der afsættes beløb på kr. til årlig drift af det nye vejanlæg Anlægsudgift: Projektering Udførelse Afslutning Afledt drift Netto

4 Idrætsarealet på Ryttervej ved L94 stadion konsekvenser af forlængelse af Johannes Jørgensen Vej. Anlægssum vurderes til kr. 5 mio. Johannes Jørgensens Vejs forlængelse vil gribe ind i det nuværende L94 stadion samt det fodboldareal som følger vejen i vestlig retning. Vejgennemføringen vil medføre, at der skal foretages tilpasning af det nuværende L94- stadion, således der kan opretholdes den nødvendige sikkerhedsafstand til vejen. Konsekvensen vil være, at der skal fjernes dele af volden ud mod vejen og eventuel fjernelse af to af lysmasterne. Yderligere vil der være behov for, at opsætte hegn, ikke alene i området omkring L94- stadion, men i hele længderetningen af idrætsområdet af sikkerhedsmæssige grunde. Tilpasningen vil medføre behov for, at redefinere selve L94-stadions geometri, hvis der skal genskabes et funktionelt område til aktiviteter og arrangementer inden for idræt og kultur. Yderligere vil der blive behov for at anlægge en ny boldbane i den vestlige del af arealet idet, at vejgennemføringen og de afledte konsekvenser vil nedlægge den nuværende bane som er beliggende ud mod Johannes Jørgensens Vej. Administrationen bemærker, at der er meget stor belægning på de nuværende baner. Det må antages, at den nuværende økonomiske ramme til arealet på Ryttervej vil kunne dække driften af arealet efter tilpasningen. Anlægsudgift: Afledt drift Netto

5 Stier og grønne anlæg I Tankefuld er landskabets omformning og udnyttelse til bosætning og nye rekreative tilbud til alle borgere i Svendborg et helt centralt særkende. I budgettet for er angivet de kommende års kommunale investeringer i landskaber, skove, stier og offentlig tilgængelige friluftstilbud Kommunen har i 2008 erhvervet Sofielundskoven og er grundejer på Idrætscenterområdet og lejer jorden ud på Sydfyns Erhvervsforskoles jord. På disse arealer skal der i de kommende år anlægges nye stier og aktivitetstilbud. De afsatte midler på 1,5 mio. kr. per år i skal anvendes som kommunal medfinansiering af større projekter, som skal søges etableret ved hjælp af puljer, fondes og samarbejdspartneres bidrag. Der arbejdes på at etablere aktivt friluftsområde i Sofielundskoven og Tankefuld Plads, ligesom der arbejdes på realisering af Kløverstier i området og med forbindelse til Egense Ås. Endelig skal der indgå en kommunal egenfinansiering i forsøget på at realisere Tankefuld Strand-projektet med fondsbidrag og nye samarbejdspartnere. Nye stianlæg og friluftsfaciliteter planlægges og anlægges i samarbejde med Miljø og Teknik og Naturturisme I/S. Der afsættes kr. årligt til drift af nye stier og anlæg. Anlægsudgift: Afledt drift Netto

6 Salgsfremme Der afsættes i perioden ,5 mio. kr. per år til salgsfremmende initiativer, der kan øge grundsalget i denne periode med svag efterspørgsel. Der ligger et stort og omfattende arbejde i at gøre byggemulighederne i Tankefuld kendte og interessante for relevante målgrupper. Kommunen skal indhente ekspertise i markedsføring fra professionelle miljøer, der kan rådgive om strategi og indsatser. Som opfølgning på workshop i april 2013 skal der afsættes midler til udarbejdelse af nye salgsprospekter, opgradering af hjemmeside, indrykning af annoncer i relevante medier, deltagelse i boligmesser og involvering af ejendomsmæglere og develloppere i markedsføring og projektudvikling. Markedsføringsindsatsen for byggegrunde i etape 1 fastholdes med et budget på 0,5 mio. kr. årligt i perioden Der samarbejdes om grundsalg i hele kommunen med kommunens jordforsyningsgruppe Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. Anlægsudgift: Afledt drift Netto

7 Grundsalg og afdrag på lån Grundsalg (UKP) Der budgetteres med et årligt grundsalg i Tankefuld. I den aktuelle svage markedssituation for grundsalg nedjusteres grundsalgsbudgetterne o. I 2017 budgetteres med et grundsalg på 12,0 mio. kr. Indtægterne fra kommunens grundsalg skal dække omkostningerne ved køb af jord, byggemodning, projektudvikling, markedsføring og finansieringsomkostninger. Samtidig skal grundene prissættes så de udgør markedsprisen for byggegrunde i Svendborg. Kommunens grundpriser blev i 2011 vurderet af lokale ejendomsmæglere til at ligge på markedsprisniveau. Grundpriserne er politisk fastsat og offentliggjort i forbindelse med det årlige offentlige udbud. Grundpriserne Etape 1 (eksklusiv moms) Cottaslow 900 kr./kvm. Villagrunde 900 kr./kvm. Rækkehusgrunde 1350 kr./kvm. Etage og Tæt/lav 1350 kr./kvm. Punkthuse 1350 kr./kvm. Centerbebyggelse 2250 kr./kvm. Budgetteret salg i storparceller 10 villagrunde og Cottaslow I alt budgetteret grundsalg 2017: 12,0 mio. kr. Kommunen indgår med usolgte byggegrunde ved dannelsen af Grundejerforeninger med en part af den årlige vedligeholdelsesudgift. Der budgetteres med kr. per usolgt villa og Cottaslow-grunde. Ingen

8 Afdrag på lån (ØK) Der budgetteres med løbende afdrag på lån til jorderhvervelsen i Tankefuld. Budgettet skal tilpasses det budgetterede grundslag i perioden Låneafdraget nedsættes med 1,2 mio. kr. år i I forbindelse med erhvervelsen af arealet ved Hellegårdsvej optog kommunen et lån på 62 mio. Kr. (57 ha byggejord). Lånet skal afdrages i takt med grundsalget. Etape 1 udgør 12 ha svarende til 13 mio. kr. I budgetterne for 2017 nedjusteres det budgetterede afdrag med 1,2 mio. kr. årligt i samme takt som det nedjusterede budget for grundsalget. Ingen Ingen Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. Anlægsudgift: Afledt drift / lån (ØKU) Netto

9 Kultur og Fritid: kr kr. Kval. Lån Renovering af idrætshallerne I alt = udgift, - = indtægt Renovering af idrætshallerne Anlægssum vurderes til kr. 30 mio. Renovering af idrætshallerne I 2008 fik Haludvalget udarbejdet tilstandsrapporter for idrætshallerne tilsluttet Haludvalget. Rapporterne blev udarbejdet af Anlæg og Ejendom i Miljø og Teknik og omfatter 14 idræts- og svømmehaller. Tilstandsrapporternes samlede investeringsbehov blev opgjort til 36 mio.kr. fordelt på årene Haludvalget prioriterede primo 2009 de opgaver, som var anført i rapporterne, idet der blev fokuseret på sikkerhed, lovliggørelse, energibesparelse og nedslidning. Der blev i forbindelse med budget 2010 fremsendt et udvidelsesforslag til renovering af hallerne, hvilket ikke blev imødekommet. På mødet den 9. december 2009 i Udvalget for Kultur og Planlægning blev det i stedet for godkendt, at Haludvalget alene igangsætter akutte og højest nødvendige renoveringsarbejder inden for den normale årlige ramme. Haludvalget udtrykte ved samme lejlighed bekymring for hallernes generelle bygningstilstand i fremtiden, når der ikke blev afsat de nødvendige midler ud fra de anbefalinger, som kommunens egne teknikere havde givet. Haludvalget ønsker at få opdateret hallernes tilstandsrapporter, men konstaterer ud fra de rapporter, som blev udarbejdet i 2008, at behovet for gennemgribende vedligeholdelsesarbejder trænger sig på i de enkelte haller. Haludvalget vil derfor anmode om, at der i budgetperioden afsættes anlægsmidler i niveauet mio.kr. til vedligeholdelse og renovering af hallerne under halområdet. Midlerne foreslås enten tilvejebragt via en udvidelse af vedligeholdelsesrammen eller via tilladelse til optagelse af et lån. Et mere nøjagtigt tal for investeringsbehovet vil blive fremsendt, når vi har modtaget og bearbejdet de opdaterede tilstandsrapporter.

10 Der vil ikke komme en afledt driftsudgift af renoveringsprojektet. Økonomi (1.000 kr.): Her anføres den samlede økonomi for projektet Anlægsudgift: Afledt drift Netto

11 Svendborg Havn kr. Kval. Lån Store bådepladser Bibliotek og Kulturhus Jessens Mole byrum I alt = udgift, - = indtægt Store bådepladser ved Nordre Kaj Som erstatning for den skrinlagte udvidelse af Svendborg Lystbådehavn er det politisk besluttet, at der skal etableres bådpladser i Svendborg Havn. Forslaget indebærer, at promenaden ved havneparken i Svendborg Havn forlænges langs hele Nordre Kaj til Hudes Plads. Her vil det for en investering på kr være muligt at etablere store attraktive bådepladser i tilknytning til det allerede eksisterende lystsejlermiljø centreret omkring Svendborg Havns gæstehavnsfaciliteter. Udvidelsesprojektet i Svendborg Lystbådehavn var planlagt til at skulle løse et kapacitetsproblem. Svendborg Havn har i en årrække haft ventelister på bådpladser i de to lystbådehavne, der er beliggende ifm Svendborg by, dvs. Svendborg Lystbådehavn og Rantzausminde Lystbådehavn. Særligt store lystbåde har ikke kunnet anvises plads, og tendensen er, at mellemstore både afløses af store både, som lystbådehavnene kun i begrænset omfang er indrettet til. Med bortfaldet af udvidelsesprojektet er det politisk besluttet, at der skal skabes plads til lystbåde i Svendborg Havn som en del af den maritime byhavn. Det mest oplagte sted at påbegynde denne udvikling er på Nordre Kaj, hvor lystbådepladserne kan etableres i et velegnet, beskyttet bassin, og hvor de vil være beliggende i umiddelbar tilknytning til allerede eksisterende lystbådefaciliteter i form af havnens gæstehavnsfaciliteter. Der vil dermed kunne skabes et attraktivt samlet lystbådemiljø i Nordre Havn. Svendborg Havn ser det også som en mulighed for at åbne mod nye markeder, hvor udenbys eventuelt udenlandske sejlere kan få plads til deres store lystbåde. En udvikling af Nordre Havn til store bådepladser indebærer imidlertid, at de eksisterende erhvervsaktiviteter på og ved selve kajen er omplaceret på havnen. Der arbejdes aktuelt på at finde en løsning på en sådan omplacering. Sammenfattende vurderes det, at muliggørelsen af store bådepladser gennem omplacering af eksisterende erhversvaktiviteter på og ved kajen, er i god overensstemmelse med principperne bag den maritime byhavn. Overslaget på 5 mio. kr. baserer sig på en løsning bestående af: den nedsænkede promenade ud for Havneparken (ved boldbanen) føres hele vejen ud langs Nordre Kaj, og der etableres store bådpladser, skønnet budget kr. der etableres en tværgående bro til anløb af større skibe, f.eks. gamle træskibe, skønnet budget kr.

12 eksisterende toilet- og badefaciliteter i havnens bygning Havnehuset, Nordre Kajgade 1, renoveres, skønnet budget kr. Forslaget til etablering af store bådepladser kan udbygges med en flydende facilitetsbygning eller tilsvarende fortøjet til tværbroen. Det skal bemærkes, at toilet- og badefaciliteter i Havnehuset kan være en midlertidig aktivitet, idet bygningen ligger indenfor et muligt byudviklingsområde. Anlægsprojektet forudsætter en afklaring ift følgende områder: Miljø og Teknik: Der skal sikres offentlig vejadgang og parkeringsmuligheder. Disse forhold er ikke afklaret. Erhverv: Der skal foreligge en aftale om omplacering af de erhvervsaktiviteter der i dag sker ved Nordre Kaj. Forhandlinger herom pågår. Social og Sundhed: Der skal tages stilling til samspillet med den Blå Lagune. Dette forhold er ikke afklaret. Afledt drift Afledt drift beløber sig til kr./år. Driftsindtægter Der forventes en samlet driftsindtægt fra havnepenge på kr./år. Økonomi (1.000 kr.): Her anføres den samlede økonomi for projektet Anlægsudgift: Afledt drift Netto

13 2: Bibliotek og kulturhus på Jessens Mole Som ét af flere scenarier ifm udviklingsplan for den maritime byhavn undersøges muligheden for at etablere et bibliotek og kulturhus på Jessens Mole. Projektet undersøges udelukkende som en principiel mulighed ift rummelighed. Med baggrund i tidligere udarbejdet skitseprojekt og prisoverslag for et nyt bibliotek ved Jessens Mole er der udarbejdet et prisoverslag på et bibliotek og kulturhus inkl. parkering. I forbindelse med det igangværende arbejde med udviklingsplan for den maritime byhavn bliver det belyst hvordan de fysiske muligheder er for at indpasse forskellige byfunktioner på havnen. Der opstilles således en række scenarier, med en varierende blanding af erhverv, detailhandel, kultur og boliger. Herunder vurderes også et scenarie, hvor der indgår et bibliotek og kulturhus ved Jessens Mole. Bibliotek og kulturhuset er kun principielt rumligt belyst og ikke nøjere specificeret hvad angår indhold og udformning. Til en vurdering af omkostningerne ved opførelse af et bibliotek og kulturhus er der taget udgangspunkt i projektmateriale udarbejdet til projektet Viden, oplevelse og sundhed på Svendborg Havn fra maj Den pris der blev beregnet på daværende tidspunkt blev udregnet ud fra tanken om at placere et bibliotek i området. Biblioteket blev belyst i forskellige sammenhænge med øvrige kulturelle eller kommercielle funktioner. Prisberegningen skal således tages med alle mulige forbehold. Den er baseret på enhedspriser og på en antagelse om at et kulturhus kan rummes indenfor de beregninger der tidligere blev udført for et bibliotek. Den samlede byggeomkostning omfatter et bibliotek og kulturhus på 5000 m 2, samt 50 parkeringspladser i parkeringskælder. Prisen for bibliotel og kulturhuset er beregnet ud fra kr/m 2 (index dec. 2012) og parkeringskælderen ud fra kr/plads, idet der terrænspringet mellem busterminal og Jessens Mole udnyttes til at etablere en kun halvt nedgravet kælder. Den samlede pris beløber sig således til kr, hvortil kommer kr til parkeringskælder. I budgetopstillingen er det forudsat, at der i 2014 afsættes kr. til konkurrence, projektering og udbud. Størrelsen på de 5000m 2 er ikke en absolut størrelse. Størrelsen afhænger af de konkrete anvendelser der tænkes placeret i et bibliotek og kulturhus. Den angivne størrelser svarer til det der vurderes som en minimumsstørrelse for et nyt bibliotek. Udviklingsplanen er ikke politisk behandlet på tidspunktet for behandling af budget 2014 og det kan derfor på det grundlag være vanskeligt at forholde sig til nyetablering af et bibliotek og kulturhus på Jessens Mole. Et bibliotek og kulturhus på Jessens Mole forudsættes opført på kommunalt areal. Der er ikke i budgetopstillingen taget højde for det tab der vil være ifm mistet potentiel indtægt ved salg af byggeret til andet formål. En alternativ model for etablering af et bibliotek og kulturhus kunne være at udnytte eksisterende bebyggelse på havnen og via ombygning tilpasse til en ny funktion. Her har der i forskellige sammenhænge været peget på muligheden for at transformere de tidligere værftshaller på Frederiksøens vestkaj til nye og kulturelle anvendelser. Her er der i dag igangværende virksomhed og et ombygningsprojekt forudsætter således, at der indgåes aftale om kommunal overtagelse af disse bygninger. Forhandlinger herom pågår i foråret Der er ikke foretaget byggetekniske vurderinger af værftshallernes egnethed som bibliotek ogkulturhus, ligesom der heller ikke er foretaget økonomiske vurderinger af et ombygningsprojekt for hallerne.

14 Etableringen af et bibliotek og kulturhus skal vurderes som led i den samlede udviklingsplan for Svendborg havn og ift den planlægning for delområdet ved Jessens Mole, som finder sted i forlængelse af udviklingsplanen. Bibliotek og kulturhuset skal endvidere vurderes i forhold til Svendborg Kommunes kulturstrategi, som er under udarbejdelse forår-sommer Den afledte drift omfatter vedligehold, forsyning, renhold og fælles drift og beløber sig til 440kr/m 2 kulturhus og til 260 kr/m 2 parkeringskælder. Økonomi (1.000 kr.): Her anføres den samlede økonomi for en principiel skitse for et bibliotek og kulturhus Anlægsudgift: Afledt drift Netto

15 Jessens Mole byrum I tilknytning til en forventet første etape af byudvikling ved Jessens Mole afsættes der midler til omlægning af Jessens Mole. En nødvendig klimasikring er endnu ikke prissat. For 2014 vil der, som konsekvens af en beslutning om realisering af en forventet første etape af udviklingsplanen, skulle afsættes midler til etablering af offentlige byrum i tilknytning til havneudviklingens første etaper. I første omgang forudsættes det, at der skal ske en omlægning af Jessens Mole. For at leve op til visionerne bag den maritime byhavn og overganszonen er det ønskeligt at renovere området ved jessens Mole således at det på én gang imødekommer ønsket om at sammenknytte by og havn, styrker den rekreative anvendelse af inderhavnen og opfylder gadens rolle som forbindelsesvej til færger og Frederiksø. En omlægning af Jessens Mole er tidligere overslagsmæssigt beregnet til kr, hvilket imidlertid forventeligt vil være for lidt. I forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen er det blevet klart, at en omlægning af Jessens Mole skal indbefatte en klimasikring sådan at eksisterende og fremtidig bebyggelse ved Jessens Mole kan modstå stormflod og stigende vandstand. Her er skitseret en mulig løsning i form af en form for dige, som samtidig kan udnyttes som et rekreativt byrumselement. Dette er endnu ikke prissat og vil være en ekstraudgift ud over de kr. En omlægning af Jessens Mole skal vurderes som led i den samlede udviklingsplan for Svendborg havn og ift den planlægning for delområdet ved Jessens Mole, som finder sted i forlængelse af udviklingsplanen. Der er allerede i dag driftudgifter på Jessens Mole, men ifm en renovering og forbedring af den rekreative anvendelse påregnes der en forøget afledt drift på kr/år. Økonomi (1.000 kr.): Her anføres den samlede økonomi for projektet Anlægsudgift: Afledt drift Netto

16 Byg, Plan og Erhverv Omdannelse af Torvet og tilgrænsende byrum kr. Kval. Lån Anlægsudgift I alt = udgift, - = indtægt Budgettemaet er en opfølgning på Budget Partnerskabsaftalen om byrumsprojektet forpligter kommunen til en andel på 14 mio. kr. af et samlet anlægsbudget på 35,8 mio. kr. (inklusive fondsafgift på 3.8 mio. kr.). Ud over Realdania-aftalen vil der være behov for at afsætte 1.0 mio. kr. til uforudsete udgifter. Endvidere vil der være behov for at afsætte skønsmæssigt 2 mio. kr. til uomgængelige udgifter til arkæologisk undersøgelse som følge af udgravning til en ny forbindelse mellem Møllergade og Toldbodvej. Derudover vurderes det, at den del af Skolegade, der støder op til Krøyers Have med fordel kan forskønnes i forbindelse med omdannelse af Krøyers Have. Ligeledes vil forskønnelse af de parkeringsarealer, der ved Fruerstræde grænser op til Ramsherred, med fordel kunne integreres i Ramsherred-projektet. I fbm. borgerinddragelse forud for programskrivning til arkitektkonkurrencen er det kommet frem, at der er et udtalt behov for et toilet i Krøyers Have og et ønske om at bunkeren nedlægges, så arealet kan anvendes rekreativt. Med Budget 2012 er der afsat afledt drift for 2013, 2014, 2015 og efter 2015.

17 Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. Anlægsudgift: uforudsete udgifter arkæologisk underøgelse omdannelse af Skolegade nedlæggelse af bumker KH 500 omdannelse ved Fruerstræde 500 toiletbygning Krøyers Have 500 Netto

18 Trafik: kr. Kval. Lån Runde Lystbådehavn Moler, Runde Havn Jollehavn, Runde Havn I alt = udgift, - = indtægt Renoveringsopgaver i Svendborg Lystbådehavn (Runde havn) I forlængelse af en anlægsbevilling i 2013 til renoveringsopgaver i Svendborg Lystbådehavn er der behov for en bevilling på kr. (2012 niveau) til færdiggørelse af de mest påtrængende renoveringsopgaver. Midlerne skal muliggøre en betonrenovering til en sikkerhedsmæssig og funktionsmæssig forsvarlig standard af de runde betonmoler og en udskiftning af vestbroen. Beslutningen om udvidelsen af Svendborg Lystbådehavn har ført til, at der gennem en årrække er skabt et betydeligt driftsmæssigt og indretningsmæssigt efterslæb i havnen. Økonomiudvalget bevilgede på mødet den midler til påbegyndelse af en renovering af konstruktionerne i havnen. Disse midler finder primært anvendelse i den østlige del af havnen, hvor de gamle færgelejer, den tilhørende østlige mole og den sydlige træmole var i kraftigt forfald. I den centrale og vestlige del af havnen resterer endnu betydelige renoveringsopgaver. Disse opgaver blev på mødet i økonomiudvalget besluttet videresendt til budgetforhandlingerne for 2014 som en uomgængelig anlægsudgift. I den centrale del af havnen er renoveringen af de runde betonmoler påbegyndt med installationen af et katodisk beskyttelsessystem til sikring af armeringen mod korrosion. Tilbage står renoveringen af betonen. Molerne er havnens mest fremtrædende hovedelementer. De giver hele havnen dens særpræg, og de gør, at havnen kulturhistorisk fremstår som noget helt særligt inden for danske lystbådehavne. Molerne er fremstillet i armeret beton i midten af 1930 erne, og det må anses for ret enestående, at de har kunnet overleve i et marint miljø i så mange år. Til gengæld er de nu så beskadigede af klorid - og frostpåvirkning, at der er tale om en ekstraordinært stor betonrenoveringsopgave. Administrationens overslag er, at der til denne opgave skal afsættes kr. (2012 niveau). Inden for dette budget kan betonkonstruktionerne renoveres (primært undervandsreparationer), så de i den nærmeste årrække (10-15 år) fremstår sikkerhedsmæssigt og funktionsmæssigt anvendelige, uden at der tages særlige hensyn til den visuelle driftsmæssige standard, og uden at konstruktionernes langsigtede beståen i deres nuværende udformning sikres. Vest for de runde moler ligger en lang og en kort træbro i tilknytning til det slæbested, der anvendes af sejlklubben i deres uddannelsesaktiviteter. Hele komplekset med træbroer og slæbested er i forfald, og det er for nuværende forbundet med betydelige driftsomkostninger at holde det i forsvarlig og funktionsdygtig stand. Administrationens

19 overslag er, at der til renovering/udskiftning af endnu ikke udskiftede dele på broerne skal afsættes kr. (2012 niveau). Såfremt anlægsprojektet berører andre forvaltninger anføres dette, herunder om forvaltningerne er orienteret herom Her anføres om projektet medfører afledte driftsudgifter, samt evt. størrelse af disse. Økonomi (1.000 kr.): Her anføres den samlede økonomi for projektet Anlægsudgift: Afledt drift Netto

20 Gennemgribende renovering af betonmoler i Svendborg Lystbådehavn For at bringe de runde betonmoler i Svendborg Lystbådehavn op på en driftsmæssig standard, så de visuelt fremstår som velholdte, og så den langsigtede beståen af de kulturværdier, der ligger i molernes nuværende udformning, sikres, vil der være behov for en bevilling på kr. (2012 niveau) som supplement til de midler, der ønskes afsat til betonrenovering i udvidelsesblokken for uomgængelige renoveringsopgaver. Udvidelsesblokken skal ses i sammenhæng med udvidelsesblokken for uomgængelige renoveringsopgaver i Svendborg Lystbådehavn, hvor den supplerer betonrenoveringen på de runde betonmoler. Under de uomgængelige renoveringsopgaver er det anført, at betonkonstruktionerne renoveres (primært undervandsreparationer), så de i den nærmeste årrække (10-15 år) fremstår sikkerhedsmæssigt og funktionsmæssigt anvendelige, uden at der tages særlige hensyn til den visuelle driftsmæssige standard, og uden at konstruktionernes langsigtede beståen i deres nuværende udformning sikres. Det betyder, at særligt konstruktionerne over vandet kun istandsættes nødtørftigt, og at de derfor stadig visuelt vil fremstå som misligholdte, og det betyder, at der kræves yderligere undervandsreparationer for at sikre konstruktionerne langsigtet. Med andre ord er der kun sket en teknisk sikring mens de kulturhistoriske bevaringsværdier ikke er fuldt sikret med gennemførelsen af de uomgængelige renoveringsopgaver. I forhold til de uomgængelige renoveringsopgaver vil der med en ekstra tilførsel af kr. (2012 niveau) kunne gennemføres en komplet renovering af de synlige betonoverflader i stedet for en pletvis reparation af de mest beskadigede dele udføres en forstøbning udvendig på molernes betonplankespunse i stedet for en lapning af huller mellem plankerne gennemføres en omstøbning af de stabilitetsgivende skråpæle i stedet for installation af mere driftskrævende og dynamisk påvirkelige stålbåndskryds Da arbejderne i denne udvidelsesblok træder i stedet for arbejder i udvidelsesblokken for uomgængelige renoveringsopgaver er det væsentligt, at der træffes en samlet beslutning vedr. de to udvidelsesblokke, da denne udvidelsesblok ikke kan gennemføres på et senere tidspunkt uden at betydelige dele af investeringerne i udvidelsesblokken for uomgængelige renoveringsopgaver vil være spildt. Økonomi: Anlægsudgift: Afledt drift Netto

21 Jollehavnsafsnit i Svendborg Lystbådehavn I stedet for udskiftning af de træbroer, der er beliggende mod vest i Svendborg Lystbådehavn foreslås etablering af et jollehavnsafsnit med dækkende ydre værker. For en merbevilling på kr. (2012 niveau) som supplement til de midler, der ønskes afsat til udskiftning af vestbroen i udvidelsesblokken for uomgængelige renoveringsopgaver, kan der etableres et velegnet bassin til joller, der vil muliggøre en tiltrængt omdisponering af bådpladserne i havnens to øvrige bassiner. Udvidelsesblokken skal ses i sammenhæng med udvidelsesblokken for uomgængelige renoveringsopgaver i Svendborg Lystbådehavn, hvor den er en udvidelse i forhold til opgaven med renoveringen/udskiftningen af vestbroen. Som anført i udvidelsesblokken for uomgængelige renoveringsopgaver er træbroerne vest for de runde moler tjenlige til udskiftning, men da de ligger uhensigtsmæssig i forhold til fremherskende vejr- og bølgeforhold, er det i stedet havnens anbefaling, at de helt fjernes, og at der i stedet indrettes en helt ny jollehavn med dækkende yderværker. Udviklingen inden for lystbåde er i en årrække gået i retning af større både, som Svendborg Lystbådehavn og kommunens andre lystbådehavne kun i begrænset omfang er indrettet til. Der har derfor i længere tid været lange ventelister på store bådpladser. Også de helt små jollepladser er der et godt marked for. Vestbroen er med en begrænset vanddybde en ideel placering til de mindre joller, men den mangler den nødvendige beskyttelse. Mindre joller er i dag derfor placeret i havnens to lukkede bassiner, hvor der reelt er vanddybde til større bådtyper. Havnens forslag er derfor, at der i stedet for en genopstilling af vestbroen satses på at etablere en jollehavn med beskyttende ydre værker i form af en estakade (trævæg) på stedet. Dette vil generelt forbedre mulighederne for at disponere bådepladser hensigtsmæssigt i hele lystbådehavnen, idet de eksisterende bassiner vil kunne omdisponeres til større bådtyper. Indeholdt i budgettet er også en renovering af slæbestedet. Jollehavnen er budgetteret til at kunne udføres for en ekstraomkostning på kr. (2012 niveau), idet de i udvidelsesblokken for uomgængelige renoveringsopgaver afsatte midler til renovering/udskiftning af broerne vil kunne modregnes i anlægsomkostningen. Da arbejderne i denne udvidelsesblok således træder i stedet for arbejder i udvidelsesblokken for uomgængelige renoveringsopgaver er det væsentligt, at der træffes en samlet beslutning vedr. de to udvidelsesblokke. Økonomi: Anlægsudgift: Afledt drift Netto

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning Politikområde 1: Tankefuld 1.000 kr. Etape 1 2013 2014 2015 2016 1. Projektudvikling 1.037 1.037 2. Salgsfremme 1.016 508 508 508 3. Afdrag lån -2.600 2.300 600-600 4. Grundsalg 5.000-13.000 6.000 5. Grønne

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Plan og Erhverv TANKEFULD, ETAPE 2 1.000 kr. Projektering og arkæologi 8.000 Byggemodning - grunde, interne veje 20.000 14.000 Byggemodning - grøn og salgsfremme 500 3.500 3.100 Afdrag lån 1.200 4.500

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Plan og Erhverv TANKEFULD, Etape 1 1.000 kr. Tankefuld Etape 1 2012 2013 2014 2015 Byggemodning - arkæologi og Centerplads 5.000 2.060 Byggemodning - jorderhvervelse og arkæologi 4.000 Byggemodning - grunde

Læs mere

Bruttoliste til budget 2015 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur

Bruttoliste til budget 2015 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Politikområde: Udvikling af Svendborg Havn 1.000 kr. + = udgift, - = indtægt 2015 2016 2017 2018 1: Frederiksø maritimt kulturcenter Værftet - forprojekt 2.000 2.000 2: Grundsalgskonkurrence for området

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Budget 2015 Anlæg 2015-18

Budget 2015 Anlæg 2015-18 Ændringsforslag til basisanlægsbudget Bilag Netto - 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Køb og salg: 8.616 1.913 12.306-13.800 Æ1 Tilpasning af salgsbudget for Tankefuld 8.616 1.913 12.306-13.800 Æ2 Veje og

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE 28.4.2016 Dagsorden 1) Opfølgning på sidste møde 2) Statusgennemgang projektønsker på hagerne 3) Drøftelse af næste procesfase 4) Husbåde, drøfte ny

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion 15. november 2012 Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion Silkeborg Kommune har i en periode drøftet muligheden for at etablere et nyt Silkeborg Stadion med Silkeborg

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter 1. Kickstart Banegårdspladsen Omlægning af banegårdspladsen med henblik på etablering af en komprimeret busterminal og et nyt byrum samt opførelse af en ny bygning med butikker og caféer i stueplan samt

Læs mere

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller.

Læs mere

Indstilling. Aarhus Ø, drift og vedligeholdelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Aarhus Ø, drift og vedligeholdelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. juni 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen er en opfølgning på udviklingen og omdannelsen af De

Læs mere

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE 17.12.2015 Dagsorden 1) Orientering om rådgiverundersøgelser - Jordforureningsundersøgelse - Geoteknisk undersøgelse - Tilstandsvurdering af kajkonstruktioner

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE 24.9.2015

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE 24.9.2015 BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE 24.9.2015 Dagsorden 1) Orientering om borgermøde på biblioteket den 20.8 2) Status på igangsatte initiativer: - Wakeboardbane - Filmtorvet - Husbåde

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur

Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur 1. Baggrund I forbindelse med udviklingen af FredericiaC-området ændrer FredericiaC P/S ("FredericiaC") infrastrukturen

Læs mere

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. Guldhuset Notat Forvaltning: Miljø og Teknik, Stadsarkitektens Kontor, Henri Amsler Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. april 2013 Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station.

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Nærværende papir angår aftale om modernisering af Nordhavn station

Læs mere

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri)

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Pkt. 173 Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Sagsnr. 213486 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om en storparcel på Ageren i Trekroner må udstykkes

Læs mere

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen På baggrund af en analyse af spejder- og samrådsforeningernes vilkår i København har Fritid KBH i Kulturog Fritidsforvaltningen

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

BUDGET Afsnit: UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING

BUDGET Afsnit: UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING Politikområde 7.01.02.005: Kultur og Fritid 1. Rådighedsramme 1.243 2.279 2.279 2.279 2. Renovering af Svendborg Svømmeland 6.962 0 0 0 3. Boldbaner på Thurø 1.000 12.000 0 0 4. Ny terminalbygning 0 8.000

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Projektet med at effektivisere lokalplanprocedurer og plansager begyndte i 2011. type: Fagområde For at opnå et flow i arbejdet, så skal implementeringen

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole ers Rand Etageboliger Vorup Skole Villaer 45 E rup/ Pade Villaer og rækkehuse Vorup Kirke svej Århu Vorup Plejehjem Rekreativt område Villaer

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015

Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015 Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015 Der blev februar 2015 indhentet et tilbud /overslag over renovering af Sølystparkens veje, fortove og stier for at få et overblik over, hvor

Læs mere

Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7

Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2015 Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7 Anlægsbevilling til etapevis færdiggørelse af Bernhardt Jensens

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

Notat om forslag til dagligvarebutik på Statoilgrunden og planlægningen af Farum Bytorv.

Notat om forslag til dagligvarebutik på Statoilgrunden og planlægningen af Farum Bytorv. Notat om forslag til dagligvarebutik på Statoilgrunden og planlægningen af Farum Bytorv. Arkitektkontoret AK83 har for Ejendomsselskabet Sandbækvej udarbejdet et forslag til dagligvarebutik på 3.000 m²

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Resumé af høringssvar Vejbidrag i Viborg Baneby

Resumé af høringssvar Vejbidrag i Viborg Baneby Resumé af høringssvar Vejbidrag i Viborg Baneby Påtænkt beslutning om vejbidrag i Viborg Baneby har været i offentlig høring fra den 10. september til den 7. oktober 2015. Der er kommet 9 høringssvar fra:

Læs mere

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-41040 217976-15_v1_Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2018-2019 (+)

Læs mere

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 Tillæg nr. 13 - FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013 Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 maj 2016 Redegørelse Baggrund Den tidligere helhedsplan for DSB-arealerne fra 2005 har vist sig vanskelig at realisere,

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

BUDGETSKEMA - ANLÆG ANLÆG AFLEDT DRIFT

BUDGETSKEMA - ANLÆG ANLÆG AFLEDT DRIFT Funktion: 00.28.20 Grønne områder og naturpladser Projekt: 020702 Ombygning af toiletbygninger i parkerne 683 130 813 0 683 130 813 SBEVILLINGER Dato(er): 06.05.02 m.fl. Beløb (1.000 kr.): 683 I de historiske

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport Punkt 2. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport 2013-33911 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

ÅRHUS HAVN. INDSTILLING Til Århus Byråd Den Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM/AV

ÅRHUS HAVN. INDSTILLING Til Århus Byråd Den Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM/AV ÅRHUS HAVN INDSTILLING Til Århus Byråd Den 07.12.2004 Tlf. nr.: 86 13 32 66 Jour. nr.: 12.30.0001.04 Ref.: 17172 BM/AV Indstilling om forhøjelse af anlægsrammen med 500 mio. kr. 1. Resume Med den politiske

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag.

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 8. april 2016 Anlægstilskud til Sejlsportscenteret Anlægsbevilling og kommunegaranti til etablering af Aarhus Internationale

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013 Vers. 3-9. I budgetforslaget er indarbejdet de projekter, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2013-2016. Projekter hvortil der ikke er indkommet ændringsforslag fremgår derfor ikke af listen. De

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 14. maj 2014 Fonden Erhvervsdrivende Fond (herefter Fonden ) om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til

Læs mere

Konferencen To verdener mødes 2. juni 2008 København

Konferencen To verdener mødes 2. juni 2008 København København Sekretariatschef Bente Lykke Sørensen, Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer, Århus Kommune De Bynære Havnearealer Teknik og Miljø Århus Kommune De Bynære Havnearealer Teknik og

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Notat Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Nærværende notat omhandler forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af de nuværende idrætsfaciliteter beliggende

Læs mere