27. januar 2015 FM 2015/150. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "27. januar 2015 FM 2015/150. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 27. januar 2015 FM 2015/150 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Hensigten med ændringsforslaget er at forenkle orlovsreglerne for Inatsisartut s medlemmer i vederlagslovens 2, så Inatsisartut fremover udsteder bindende regler om, hvornår et medlems fravær fra Inatsisartut s møder og øvrige aktiviteter kan bevilges som orlov eller lovligt forfald mv. Det foreslås endvidere, at orlovsreglerne for Inatsisartut s Formand, som hidtil har været reguleret særkilt i 6, stk. 10 og 11, fremover skal være reguleret sammen med Inatsisartut s øvrige medlemmers forhold, jf. 2. Der sker ingen ændringer af Inatsisartutformandens hidtidige rettigheder herved. 6 rettes i overensstemmelse hermed og gengives ved denne lejlighed i sin korrekte form, da en unøjagtighed i den seneste ændringslov ellers kan rejse tvivl om, hvorvidt den nugældende 6, stk. 6, har erstattet den tidligere 6, stk. 6, på korrekt vis. 2. Hovedpunkter i forslaget Formandskabet for Inatsisartut har på et seminar den 25. og 26. februar 2014, og på et seminar den januar 2015, drøftet behovet for at revidere en række regelsæt, som regulerer Inatsisartut s virke. Med henblik på den gældende lov om vederlag mv. er det fundet ønskeligt, at Inatsisartut fremover udsteder bindende regler for, hvornår et medlems fravær fra Inatsisartut s møder kan bevilges som orlov eller lovligt forfald mv. De nuværende regler i vedlagsloven forenkles ved samme lejlighed. Orlovsreglerne for Inatsisartut s Formand foreslås fremover reguleret sammen med Inatsisartut s øvrige medlemmers forhold i 2. 6, stk. 10 og 11, ændres i overensstemmelse hermed, og hele 6 gengives ved denne lejlighed i sin korrekte form. 2.1 Inatsisartut s fastsættelse af orlovsregler mv. for Inatsisartut s medlemmer. Den gældende vederlagslov indeholder i 2, stk. 2, 2. pkt., en regel om, at Formandskabet for Inatsisartut udarbejder retningslinjer for bevilling af orlov. Samtidig indeholder vederlagsloven en række regler om, hvornår et medlems fravær fra Inatsisartut s møder skal anses som lovligt forfald. Navnlig fremgår det af 2, stk. 4 og 5, at sygdom og fravær i forbindelse med nærtståendes død eller alvorlige sygdom anses som lovligt forfald. Ved fraværet er der ret til fri rejse efter de til enhver tid gældende regler for Grønlands Selvstyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption anses som FM 2015/150 Sagsnr.: /15FM-LABU

2 lovligt forfald. Inatsisartutformandens orlovsregler er hidtil reguleret på tilsvarende måde, dog i et andet sted, som er 6, stk. 10 og 11. Formandskabet for Inatsisartut har fundet det hensigtsmæssigt, at vederlagslovens hjemmel til at regulere området ændres, så loven ikke længere omtaler udstedelse af retningslinjer, men udstedelse af regler. Denne formulering vil gøre det tydeligt, at de udstedte regler vil være retligt bindende for Inatsisartut s medlemmer. Den regeludstedende myndighed tillægges ifølge forslaget Inatsisartut, da reguleringen bør ske i eller på niveau med Forretningsorden for Inatsisartut. Samtidig foreslås en ophævelse af de ovenfor citerede, ret detaljerede regler i vederlagslovens 2, stk. 4 og 5. Deres indhold kan fremover fremgå af de bindende orlovsregler, som Inatsisartut kommer til at udstede. De hidtil særskilte orlovsregler for Inatsisartutformanden i 6, stk. 10 og 11, foreslås at udgå af bestemmelsen, således at de fremover vil være omfattet af 2 og regler udstedt i medfør heraf. Der forventes som hidtil ikke et behov for forskellige regelsæt for Formand og øvrige medlemmer, når Inatsisartut regulerer området. Samlet set vil orlovsreglerne blive forenklet, og Inatsisartut vil få mulighed for at udstede bindende regler på området. Hidtil kunne Formandskabet kun udstede retningslinier på området, hvilket kan opfattes som en mindre vidtgående reguleringsadgang. Sådanne reglers vægt var endvidere svækket af, at de ikke skulle vedtages af det samlede Inatsisartut, og Formandskabet har i praksis set bort for sin hidtidige hjemmel til at udstede retningslinjer på området. Det bemærkes, at Inatsisartut s regeludstedelse på orlovsområdet mv. fortsat skal udøves inden for de rammer, der til enhver tid måtte fremgå af lovgivningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke forventningen hos Formandskabet for Inatsisartut, at orlovsreglerne i det kommende regelsæt vil få et væsentligt andet indhold end i dag. Der forventes navnlig ikke en lempelse af gældende praksis, da Inatsisartutmedlemmernes hverv ifølge loven har karakter af et pligtmæssigt borgerligt ombud, hvilket kun levner beskedne muligheder for at lempe praksis omkring bevilling af fravær og orlov i forhold til nu. 2.2 Korrekt gengivelse af lovens 6. I den seneste ændringslov (inatsisartutlov nr. 2 af 15. april 2011) blev der foretaget en række ændringer til bl.a. 6. Blandt disse ændringer var en ny affattelse af bestemmelsens stk. 6. Ved denne ændring af 6, stk. 6, er der sket en teknisk fejl, idet ændringen burde være indledt med ordene: 6, stk. 6, affattes således:. En sådan formulering anvendes for at signalere, at det nye stk. 6 erstatter det gamle stk. 6. 2

3 I stedet blev ændringen indledt med følgende ord: I 6 indsættes som stk. 6:. Denne formulering ( indsættes ) var uhensigtsmæssig, da den normalt vælges for at signalere, at der sker en tilføjelse til den eksisterende tekst. Formuleringen kan derfor rejse tvivl om, hvorvidt det var hensigten at bibeholde det oprindelige indhold af stk. 6. Det fremgår indirekte af sammenhængen, bl.a. af indholdet af stk. 8, at det nye stk. 6 skulle erstatte det tidligere stk. 6, og den tekniske fejl har derfor ikke givet anledning til fortolkningsproblemer i praksis. Desuagtet skønnes det mest korrekt, at hele 6 ved denne lejlighed gengives i den tilsigtede form. 6, stk. 10 og 11, konsekvensrettes dog i overensstemmelse med ændringerne i Lovændringen i parallelopstilling. I det følgende vises en sammenstilling af gældende regler og de foreslåede ændringer: Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Stk. 2. Et medlem af Inatsisartut, der efter reglerne i Forretningsorden for Inatsisartut er bevilget orlov af Inatsisartut s Formandskab, oppebærer ikke vederlag og omkostningstillæg i orlovsperioden. Inatsisartut s Formandskab udarbejder retningslinier for bevilling af orlov. I særlige tilfælde kan bevilling af orlov gøres betinget af afholdelse af de omkostninger, der påløber ved indkaldelse af suppleant. Stk. 3. Har Inatsisartut s Formandskab bevilget orlov til et medlem af Inatsisartut, optjener vedkommende ikke pensionsanciennitet i orlovsperioden. Et medlem af Inatsisartut, som er bevilget orlov for at hellige sig hvervet som medlem af Lovforslaget 1 I landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag mv. til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v., som senest ændret ved inatsisartutlov nr. 2 af 15. april 2011, foretages følgende ændringer: 1. 2, stk. 2-5, affattes således: Stk. 2. Inatsisartut fastsætter regler for bevilling af orlov og midlertidigt fravær fra Inatsisartut. Stk. 3. Orlov med vederlæggelse kan kun bevilges, hvis et medlem af Inatsisartut har lovligt forfald, eller som ifølge regler, der er fastsat i medfør af stk. 2, kan sidestilles hermed. Stk. 4. Hvis et medlem af Inatsisartut i helt ekstraordinære situationer bevilges orlov uden vederlæggelse, oppebærer medlemmet ikke vederlag og omkostningstillæg, og der optjenes ikke pensions- og eftervederlagsanciennitet i orlovsperioden. 3

4 Naalakkersuisut, optjener endvidere ikke eftervederlagsanciennitet i orlovsperioden. Stk. 4. Sygdom og fravær i forbindelse med nærtståendes død eller alvorlige sygdom anses som lovligt forfald. Ved fraværet er der ret til fri rejse efter de til enhver tid gældende regler for Grønlands Selvstyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Stk. 5. Orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption anses som lovligt forfald. Bevilling af orlov kan endvidere gøres betinget af, at Inatsisartutmedlemmet afholder de omkostninger, der påløber ved indkaldelse af suppleant. Stk. 5. Et medlem af Inatsisartut, som er bevilget orlov for at varetage et hverv som medlem af Naalakkersuisut, optjener ikke eftervederlagsanciennitet i orlovsperioden. (Se 2, stk. 4, 2. pkt., oven for) 6. Til Inatsisartutformanden, Naalakkersuisutformanden og til medlemmer af Naalakkersuisut ydes udover vederlaget i 1, stk. 1, et årligt vederlag svarende til lønnen i lønramme 38, incl. generelt tillæg. Vederlaget beregnes på grundlag af den på AS-G området til enhver tid gældende aftale om justering af tjenestemandslønninger m.v. Stk. 2. Til Inatsisartut s formand og formanden for Naalakkersuisut ydes der et særligt tillæg på kr Stk. 3. Til medlemmer af Naalakkersuisut, der ikke er medlemmer af Inatsisartut, ydes et tillæg svarende til vederlaget for medlemmer af Inatsisartut efter 1, stk. 1. Stk. 4. Inatsisartut s formand, formanden for Naalakkersuisut og medlemmer af Naalakkersuisut oppebærer vederlag fra den 1. i den måned, de er valgt og indtil udgangen af den måned, hvor hvervet ophører. Vederlagene udbetales månedsvis forud. Regulering af de stk. 1-3 nævnte vederlag og tillæg følger udviklingen indenfor AS - G forhandlingsom- 2. I 4 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke: Stk. 5. I forbindelse med nærtståendes død eller alvorlige sygdom ydes fri rejse efter de til enhver tid gældende regler for Grønlands Selvstyres tjenestemænd affattes således: 6. Til Inatsisartutformanden, Naalakkersuisutformanden og til medlemmer af Naalakkersuisut ydes ud over vederlaget i 1, stk. 1, et årligt vederlag svarende til lønnen i lønramme 38, incl. generelt tillæg. Vederlaget beregnes på grundlag af den på AS-G området til enhver tid gældende aftale om justering af tjenestemandslønninger m.v. Stk. 2. Til Inatsisartut s formand og formanden for Naalakkersuisut ydes der et særligt tillæg på kr Stk. 3. Til medlemmer af Naalakkersuisut, der ikke er medlemmer af Inatsisartut, ydes et tillæg svarende til vederlaget for medlemmer af Inatsisartut efter 1, stk. 1. Stk. 4. Inatsisartut s formand, formanden for Naalakkersuisut og medlemmer af Naalakkersuisut oppebærer vederlag fra den 1. i den måned, de er valgt og indtil udgangen af den måned, hvor hvervet ophører. Vederlagene udbetales månedsvis forud. Regulering af de stk. 1-3 nævnte vederlag og tillæg følger udviklingen inden for AS - G forhandlingsom- 4

5 rådet. Stk. 5. Der stilles bolig til rådighed for formanden for Inatsisartut og formanden for Naalakkersuisut. Formændene betaler ikke leje af boligen, men beskattes af en årlig lejeværdi på kr Grønlands Selvstyre afholder driftsomkostningerne til boligerne. De til boligerne knyttede driftsomkostninger indgår ikke i beregningen af den skattemæssige indkomst. Stk. 6. Der stilles bolig til rådighed for øvrige medlemmer af Naalakkersuisut. Medlemmerne betaler en husleje på 60 % af den husleje, der beregnes for den pågældende bolig i henhold til de til enhver tid gældende regler for beregning af husleje i de boliger, som Grønlands Selvstyre anviser som personaleboliger. Stk. 7. Differencen imellem den i stk. 6 anførte procentandel og den fulde husleje for de pågældende personaleboliger indgår ikke i beregningen af de nævnte personers skattepligtige indkomst. Stk. 8. Boliger stillet til rådighed efter stk. 5 og 6 skal fraflyttes i forbindelse med ophør af hvervet. Omkostninger i forbindelse med tilog fraflytning af sådanne boliger dækkes af Grønlands Selvstyre. Stk. 9. I eftervederlagsperioden anvises en midlertidig bolig. Der betales husleje efter de til enhver tid gældende regler for beregning af husleje i Grønlands Hjemmestyres udlejningsboliger. Boligen skal fraflyttes ved eftervederlagsperiodens ophør. Stk. 10. Sygdom og fravær i forbindelse med nærtståendes død eller alvorlige sygdom anses som lovligt forfald. Ved fraværet er der ret til fri rejse efter de til enhver tid gældende regler for Grønlands Selvstyres og kommurådet. Stk. 5. Der stilles bolig til rådighed for formanden for Inatsisartut og formanden for Naalakkersuisut. Formændene betaler ikke leje af boligen, men beskattes af en årlig lejeværdi på kr Grønlands Selvstyre afholder driftsomkostningerne til boligerne. De til boligerne knyttede driftsomkostninger indgår ikke i beregningen af den skattemæssige indkomst. Stk. 6. Der stilles bolig til rådighed for øvrige medlemmer af Naalakkersuisut. Medlemmerne betaler en husleje på 60 % af den husleje, der beregnes for den pågældende bolig i henhold til de til enhver tid gældende regler for beregning af husleje i de boliger, som Grønlands Selvstyre anviser som personaleboliger. Stk. 7. Differencen imellem den i stk. 6 anførte procentandel og den fulde husleje for de pågældende personaleboliger indgår ikke i beregningen af de nævnte personers skattepligtige indkomst. Stk. 8. Boliger stillet til rådighed efter stk. 5 og 6 skal fraflyttes i forbindelse med ophør af hvervet. Omkostninger i forbindelse med tilog fraflytning af sådanne boliger dækkes af Grønlands Selvstyre. Stk. 9. I eftervederlagsperioden anvises en midlertidig bolig. Der betales husleje efter de til enhver tid gældende regler for beregning af husleje i Grønlands Hjemmestyres udlejningsboliger. Boligen skal fraflyttes ved eftervederlagsperiodens ophør. Stk. 10. Sygdom og fravær i forbindelse med nærtståendes død eller alvorlige sygdom anses som lovligt forfald hos Naalakkersuisutformanden og for medlemmer af Naalakkersuisut. Ved fraværet er der ret til fri rejse 5

6 nernes tjenestemænd i Grønland. Stk. 11. Orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption anses for lovligt forfald. efter de til enhver tid gældende regler for Grønlands Selvstyres tjenestemænd. Stk. 11. Orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption anses for lovligt forfald hos Naalakkersuisutformanden og for medlemmer af Naalakkersuisut. 2 Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. juli Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget forventes ikke at medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. Inatsisartut vil få til opgave at udstede regler om orlov mv. til Inatsisartut s medlemmer, og der er fsv. altid en vis administrativ byrde forbundet med at udstede, håndhæve og vedligeholde regler. Der påhviler Formandskabet dog allerede i forvejen en lignende opgave, da der efter lovens hidtidige 2, stk. 2, 2. pkt., skal udstedes retningslinjer på området. De regler, der fastsættes i medfør af 2, kan i princippet få økonomiske konsekvenser både til fordel og til ulempe for Landskassen. Effekten afhænger af, om Inatsisartut vælger at fastsætte strammere eller mere liberale regler, end hvad tilfældet er i dag. Lovgivningen giver dog kun meget begrænsede muligheder for at lempe den hidtidige orlovspraksis mv., jf. 4 i Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut, hvorefter hvervet som Inatsisartutmedlem udgør et pligtmæssigt borgerligt ombud. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Forslaget har ingen konsekvenser for miljøet, naturen eller folkesundheden. 6. Konsekvenser for borgerne Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne. 7. Andre væsentlige konsekvenser Forslaget har ikke andre væsentlige konsekvenser. 8. Høring 6

7 Lovforslaget har ikke været sendt i høring, da det ikke skønnes at medføre konsekvenser for borgerne eller erhvervslivet. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Stk. 2 erstatter den hidtidige 2, stk. 2, 2. pkt., som pålagde Formandskabet for Inatsisartut at udarbejde retningslinier for bevilling af orlov. Den foreslåede bestemmelse pålægger Inatsisartut i stedet at fastsætte regler, hvilket mere éntydigt markerer, at det udstedte regelsæt vil være bindende ret. Udstedelsen forventes at ske som en del af Forretningsorden for Inatsisartut eller på tilsvarende niveau. Reguleringen kan alene henvende sig til Inatsisartut s medlemmer og administration, og ikke til borgerne. Regeludstedelsen skal respektere de til enhver tid gældende lovregler, da disse altid går forud for en Inatsisartutforskrift. Bestemmelsen præciserer endvidere, at Inatsisartut s orlovsregler skal indeholde regler for både bevilling af orlov og midlertidig fravær fra Inatsisartut, jf. i denne forbindelse stk. 3 og 4, hvorefter orlov kan bevilges med og uden vederlæggelse. Inatsisartut kan samtidig regulere relaterede spørgsmål som indkaldelse af suppleanter. Hvad angår regulering af vederlæggelse, pension og omkostningsgodtgørelse mv. under orlov og fravær, kan disse som udgangspunkt kun reguleres ved lov. Inatsisartut s orlovsregler kan derfor som udgangspunkt kun gengive gældende ret og evt. foretager udfyldning og præcisering i det omfang, som det ville være tilladt i Forretningsorden for Inatsisartut mv. Stk. 2 skelner mellem orlov og fravær, hvilket allerede er kendt ifølge de hidtidige regler og praksis. Inatsisartut kan inden for lovgivningens rammer foretage en nærmere begrebsmæssig afgrænsning mellem fravær og orlov i det kommende regelsæt om orlov mv. Lovens anvendelse af begrebet orlov har hidtil været forbeholdt de situationer, hvor et Inatsisartutmedlem ønskede sig fritaget uden lovligt forfald, jf. hidtidige 2, stk. 2. Denne terminologi har givet anledning til tvivl og foreslås derfor ændret, jf. stk. 3 og 4. Inatsisartut s orlovsregler forventes i overensstemmelse hermed at svare mere til almindelig sprogbrug, hvor man bl.a. taler om sygeorlov eller orlov i forbindelse med barsel og adoption mv. 7

8 Begrebet midlertidigt fravær dækker et korterevarende fravær, typisk på grund af en pludselig opstået forhindring for deltagelse, så som sygdom eller lufthavnsstrejke mv. Inatsisartut s nuværende Forretningsorden anvender forskellige procedurer for, hvordan orlov og midlertidigt fravær skal håndteres parlamentarisk og administrativt mv., navnlig fordi en orlovsbevilling normalt bevirker, at der indkaldes en suppleant i orlovsperioden. Der henvises til 58, stk. 1, i Forretningsorden for Inatsisartut, hvorefter der skal indkaldes en stedfortræder, hvis et medlem bevilges orlov. Ved midlertidigt fravær i op til 14 dage har Formandskabet ifølge hidtidig praksis normalt set bort fra at indkalde en stedfortræder, selv om der eksisterer mulighed herfor, jf. 58, stk. 2 i forretningsordenen. Midlertidigt fravær bevilges altid med vederlæggelse og minder for så vidt om orlov med vederlæggelse, jf. stk. 3. Ifølge hidtidig praksis anses bevilling som meddelt, hvis en meddelelse herom til Formandskabet, hhv. bureauet, ikke giver anledning til opfølgning. Stk. 3 indebærer, at et medlem af Inatsisartut kan få bevilget orlov med vederlæggelse. Dette forudsætter, at medlemmet enten har lovligt forfald, eller at Inatsisartut s orlovsregler har udpeget situationer, hvor der kan sidestilles med lovligt forfald. Hvornår der foreligger lovligt forfald må udledes gennem en fortolkning af 4, stk. 1, i Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut, som fastslår, at Hvervet som medlem af Inatsisartut er et pligtmæssigt borgerligt ombud. Samme lovs 4, stk. 2, som lyder: Begærer et medlem at udtræde af Inatsisartut eller at få bevilget orlov, afgør Inatsisartut, hvorvidt begæringen kan imødekommes. Lovligt forfald forstås under hensyn til den citerede bestemmelse som en gyldig og anerkendt grund til at kunne udeblive fra sit pligtige hverv. Kun sygdom og fysisk forhindring i at give møde opfylder umiddelbart kriterierne for at være forfaldsgrunde for pligtmæssigt borgerligt ombud. Det skal dog som hidtil være muligt for Inatsisartut at bevilge orlov med vederlag i andre situationer, der kan sidestilles med lovligt forfald. Dette gælder navnlig for bestemte perioder i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, samt i tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom eller død. Disse muligheder har i den hidtidige lovgivning udtrykkeligt været nævnt i 2, stk. 4-5 (for menige Inatsisartutmedlemmer), og 6, stk (for Inatsisartut s Formand). De nævnte bestemmelse videreføres ikke i deres gamle form, men tilsvarende regler forventes i stedet fastsat af Inatsisartut i medfør af 2, stk. 2. Som det fremgår af bemærkningerne til stk. 2 og 3, adskiller begreberne orlov og lovligt forfald sig fra den måde, hvordan begreberne er blevet brugt i det hidtidige 2. Dette 8

9 skyldes primært, at sprogbrugen i den kommende Inatsisartutregler om orlov ønskes bragt i bedre overensstemmelse med lovgivningens bestemmelse om, at hvervet som Inatsisartutmedlem er et pligtmæssigt borgerligt ombud. Derfor kan hverken den hidtidige 2 eller 6, stk. 10 og 11, i vederlagsloven anvendes som fortolkningsbidrag. Stk. 4, 1. pkt., opretholder endvidere den hidtil gældende regel i 2, stk. 2, 1. pkt., hvorefter orlov uden vederlæggelse indebærer, at medlemmet ikke oppebærer vederlag og omkostningstillæg i orlovsperioden. Reglen om, at der ikke optjenes pensionsanciennitet i orlovsperioden, er ligeledes en videreførelse af en hidtidig regel i 2, stk. 3, 1. pkt. Den hidtidige ordning, hvorefter orlov uden vederlæggelse ikke medregnes i eftervederlagsancienniteten, tydeliggøres samtidig. Muligheden for at bevilge orlov uden vederlag og omkostningsgodtgørelse bevarer den nuværende adgang for Formandskabet til at imødekomme helt særlige situationer, hvor et medlem har behov for en orlovsperiode, uden at der foreligger lovligt forfald eller tilsvarende grunde. Det præciseres samtidig, at orlov af denne art kun kan komme på tale i helt ekstraordinære situationer. Denne begrænsning har baggrund i, at orlov uden vederlæggelse normalt ikke kan bevilges, da hvervet som Inatsisartutmedlem er et pligtmæssigt borgerligt ombud, jf. 4 i Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut. Medlemmet har derfor pligt til at varetage sine parlamentariske opgaver og skal, hvis medlemmet ønsker sig fritaget uden lovligt forfald eller tilsvarende alvorlig årsag, nedlægge sit mandat, således at et andet Inatsisartutmedlem kan indtræde som afløser. Den praktisk vigtigste situation, hvor orlov har været bevilget uden vederlæggelse, har været, at et Inatsisartutmedlem skulle varetage et hverv som medlem af Naalakkersuisut, eller som borgmester, viceborgmester eller medlem af en kommunalbestyrelse. Der har endvidere været situationer, hvor et medlem i en periode så sig nødsaget til at passe presserende forretninger, f.eks. for at kunne hjælpe sit private forretningsforetagende på ret køl i en afgrænset periode. Bevilling af orlov uden vederlæggelse, evt. mod godtgørelse af udgifterne ved indkaldelse af en suppleant, kunne efter Formandskabets skøn accepteres som en rimelig mulighed for at imødekomme medlemmets situation på en passende måde. Denne mulighed vil kunne opretholdes og præciseres i de kommende regler, der udstedes efter stk. 2. 4, 2. pkt., opretholder en hidtil gældende regel i 2, stk. 2, 3. pkt., hvorefter orlov kan gøres betinget af, at Inatsisartutmedlemmet afholder de omkostninger, der påløber ved indkaldelse af suppleant. Det er ikke længere et kriterium, at denne betingelse er forbeholdt særlige til- 9

10 fælde, da der ifølge 1. pkt. altid er tale om ekstraordinære situationer, når orlov uden vederlæggelse overvejes bevilget. Stk. 5 opretholder en hidtil gældende regel i 2, stk. 3, 2. pkt., hvorefter et medlem af Inatsisartut, som er bevilget orlov for at varetage et hverv som medlem af Naalakkersuisut, ikke optjener eftervederlagsanciennitet i orlovsperioden. Dette skyldes, at medlemmer af Naalakkersuisut optjener eftervederlag i kraft af, at de er medlem af Naalakkersuisut. Til nr. 2 Bestemmelsen viderefører den hidtidige regel i 2, stk. 4, 2. pkt., med samme indhold, men med en mere passende placering i loven. I formuleringen er den tidligere henvisning til regler for kommunale tjenestemænd i Grønland slettet, da alene reglerne for Grønlands Selvstyres tjenestemænd skal anses som afgørende. Reglerne for begge kategorier af tjenestemænd er i dag reguleret på samme vis, således at den ændrende formulering ikke ændrer retstilstanden. Til nr. 3 Forslaget gengiver i stk. 1-9 det nuværende indhold af 6 i uændret form og for klarhedens skyld. Baggrunden herfor er uddybet i de almindelige bemærkninger, afsnit 2.2. I stk. 10 og 11 er formuleringen ændret, så bestemmelserne udelukkende skal finde anvendelse på medlemmer af Naalakkersuisut, herunder Naalakkersuisuts formand. Hidtil var også Inatsisartut s formand omfattet af disse bestemmelser, men da der er tale om orlovs- og fraværsregler, vil Inatsisartutformanden fremover være omfattet af 2 og regler udstedt i medfør af denne bestemmelse. Hvad angår retten til frirejser i forbindelse med nærtståendes død eller alvorlige sygdom, vil Inatsisartutformanden fremover være omfattet af 4, stk. 5, som har samme indhold som hvad der hidtil har været gældende for Inatsisartutformanden. Til 2 Denne bestemmelse fastsætter, hvornår lovændringen træder i kraft. 10

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Oktober 2016 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde September 2015 Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde med de ændringer, som er en følge af Landstingslov nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af 2, stk. 1, i landstingslov

Læs mere

6. november 2017 FM 2018/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

6. november 2017 FM 2018/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 6. november 2017 FM 2018/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund for forslaget Den overordnede baggrund for ændringsforslaget er et ønske fra

Læs mere

19. marts 2014 FM2014/128. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

19. marts 2014 FM2014/128. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 19. marts 2014 FM2014/128 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 09. maj 2016 EM2016/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

FM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

FM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 30-01-2019 FM 2019/19 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har dels til formål at bringe den grønlandske og den danske version af Inatsisartutlovens 6 i overensstemmelse

Læs mere

13. november 2017 EM 2017/106. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om den kommunale styrelse. Til 6.

13. november 2017 EM 2017/106. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om den kommunale styrelse. Til 6. Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om den kommunale styrelse Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandlingen. Til 6 1. 6 stk. 1 og 2, affattes således: På det konstituerende

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg Enhed Kommunaljura Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2014-17894 Doknr. 164890 Dato 04-09-2014 Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg En

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

16. maj 2017 FM 2017/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

16. maj 2017 FM 2017/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 16. maj 2017 FM 2017/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af det forslag til Inatsisartutbeslutning, som blev behandlet i og vedtaget af

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx. xxx 2017 EM 2017/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre, at husstande hvor den ene ægtefælle eller samlever afgår ved døden, eller

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Kapitel 1 Selvstyret 1. Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder. Domstole,

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

27. januar 2015 FM 2015/149. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

27. januar 2015 FM 2015/149. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 27. januar 2015 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Hensigten med ændringsforslaget er at implementere 3 konkrete ændringsønsker fra Formandskabet for Inatsisartut : 1)

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 6. oktober 2010 EM 2010/15 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den gældende forretningsorden er udarbejdet i 1999 med udgangspunkt i landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser

Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser Landstingets Formandskab har på sit møde den 25. april 2007 anmodet om en retlig vurdering af spørgsmålet, hvorvidt

Læs mere

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 31. maj 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Almindelige bemærkninger Forslag til ændring af Landstingslov om landstinget og landsstyret indeholder 2 præciseringer af lovteksten. Dels præciseres Landstingets Revisionsudvalgs opgaver dels præciseres

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning.

Læs mere

INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT. Januar 2014

INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT. Januar 2014 INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT Januar 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Selvstyret Den lovgivende magt Udenrigs-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til trediebehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til trediebehandlingen. 13. maj 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til trediebehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

x. x 2016 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

x. x 2016 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger x. x 2016 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Med forslaget indføres en adgang for Naalakkersuisut til at fastsætte regler om krav til fakturering.

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 17. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 92 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2018-19 Fremsat den 13. november 2018 af beskæftigelsesminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

11. august 2016 EM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

11. august 2016 EM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 11. august 2016 EM 2016/23 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af det forslag til Inatsisartutbeslutning, der blev 1. behandlet af Inatsisartut

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. februar 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning På efterårssamlingen 2017 vedtog Inatsisartut Inatsisartutlov om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger xx.xx.2016 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger 1. Indledning Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender har under tilsyn med kommunernes forvaltning

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 1 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Ændring som følge af gradvis forhøjelse af den grønlandske pensionsalder) 1 I lov om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Høringsnotat om bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse

Høringsnotat om bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet FGU Task Force Høringsnotat om bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse Frederiksholms Kanal 26 1220 København

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

23.august 2018 EM 2018/213. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

23.august 2018 EM 2018/213. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 23.august 2018 EM 2018/213 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Som konsekvens af vedtagelsen af Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

20. september 2017 EM 2017/90. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

20. september 2017 EM 2017/90. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2017 EM 2017/90 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af den Inatsisartutbeslutning, som blev vedtaget som EM 2015/120 på efterårssamlingen

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger xx. august 2016 EM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2015. Det blev ved

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling - 1 - NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 30. juni 2004 Afsnit 2, Gruppe 2 Lb.nr. Aftale om justering af tjenestemandslønninger m.v. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniagartuut Kattuffiat,

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Fremsat den xx. xxxxxxxx 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver (Skattefrihed m.v. af ekstraordinære hædersgaver) I lov nr.

Læs mere

5. februar 2018 EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

5. februar 2018 EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 5. februar 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget indeholder diverse ændringer og tilføjelser til landstingslov om indkomstkat, heriblandt mindre ændringer

Læs mere

Telefonnotat Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med formøder med deltagelse af borgmester og gruppeformænd

Telefonnotat Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med formøder med deltagelse af borgmester og gruppeformænd Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-11230 Doknr. 187075 Dato 06-01-2014 Telefonnotat Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med formøder med

Læs mere

12. marts 2017 FM 2017/119. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

12. marts 2017 FM 2017/119. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 12. marts 2017 FM 2017/119 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10 29. oktober 2015 EM 2015/160 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. Til 5 1. Stk. 2 affattes således: Stk. 2. Alderspensionister

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/101 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af de berørte rederiers ønske om at gøre op med de svagheder, som den

Læs mere

Regelgrundlaget vedr. børnetilskud og andre familieydelser

Regelgrundlaget vedr. børnetilskud og andre familieydelser Regelgrundlaget vedr. børnetilskud og andre familieydelser Af egen drift overfor socialministeriet rejst nogle spørgsmål om regelgrundlaget vedrørende børnetilskud og andre familieydelser. FOB nr. 84.166

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

UDKAST. I lov nr. 309 af 5. maj 2004 om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold foretages følgende ændringer:

UDKAST. I lov nr. 309 af 5. maj 2004 om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold foretages følgende ændringer: Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 413 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold (Udvidelse af aftalefriheden

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 3. august 2006 EM 2006/35 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsens ændringsforslag skal skabe en klar hjemmel for bevilling

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om havstrategi 1 (Præcisering af gennemførelse af havstrategidirektivet)

Forslag til Lov om ændring af lov om havstrategi 1 (Præcisering af gennemførelse af havstrategidirektivet) Forslag til Lov om ændring af lov om havstrategi 1 (Præcisering af gennemførelse af havstrategidirektivet) 1 I lov nr. 522 af 26. maj 2010 om havstrategi, som ændret ved 24 i lov nr. 580 af 18. juni 2012,

Læs mere

Forslag. Forslag til lov om private fællesveje

Forslag. Forslag til lov om private fællesveje Lov nr. 1537 af 21. december 2010 om private fællesveje Fremsat den 5. november 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Forslag til lov om private fællesveje Kapitel 16 Ikrafttræden

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

24. april 2017 FM 2017/125. Rettelsesblad Erstatter forslag af 7. marts 2017

24. april 2017 FM 2017/125. Rettelsesblad Erstatter forslag af 7. marts 2017 24. april 2017 FM 2017/125 Rettelsesblad Erstatter forslag af 7. marts 2017 ( 13 stk. 1 og 2 er ændret og en ændring af det foreslåede ikrafttrædelsestidspunkt) Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven (Justering af godtgørelsesordningen i forbindelse med boringer)

Forslag til Lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven (Justering af godtgørelsesordningen i forbindelse med boringer) Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 431 Offentligt Forslag til Lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven (Justering af godtgørelsesordningen i forbindelse med boringer) 1 I lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere