Kvalitetsregnskab 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsregnskab 2016"

Transkript

1 Kvalitetsregnskab

2 Årligt kvalitetsregnskab for Hotel- og Restaurantskolen, 2016 På vej mod nye mål Hermed præsenteres Hotel- og Restaurantskolens samlede kvalitetsregnskab for 2016 og de strategiske mål for 2017, som vil være grundlag for skolens arbejde i det kommende år og centrale i forhold til vurderingen af, om skolens mål nås. I arbejdet med de initiativer, der følger af kvalitetsregnskabet for 2017, er interessenterne i fokus. Det er afgørende, at vi optræder serviceorienteret, og at vores daglige handlinger og ageren afspejler de brancher, som vi uddanner til. Med interessenter mener vi elever, forældre, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Hotel- og Restaurantskolen har fokus på uddannelse fra det tidspunkt, hvor et ungt menneske påbegynder sit uddannelsesforløb, og hvor vi bygger relevante, nyttige og tidssvarende færdigheder og holdninger på, indtil en nybagt student eller svend kommer ud i den anden ende, suppleret med kontinuerlig efter- og videreuddannelse i et livslangt forløb. Bestyrelsen og direktionen samt ledelsen har i fællesskab udpeget de strategiske temaer, som skal skabe rammen for vores fælles indsats frem mod målet. Det er ambitionen med kvalitetsregnskabet for 2017, at vi i fællesskab er med til at gøre Hotel- og Restaurantskolen førende, så vi kan skabe en fælles fremtid, som tilgodeser studerende, elever, medarbejdere samt de virksomheder og de brancher, vi dagligt samarbejder med. Nedenfor vises Hotel- og Restaurantskolens kvalitetsregnskab, som er en oversigt over de målinger og det kvalitetsarbejde, der gennemføres i løbet af et kalenderår. 2

3 Hotel- og Restaurantskolens kvalitetsårshjul - Undervisningsevaluering, analyse af frafaldskoder og indsatser for 2. halvår samt effektmåling, evaluering og tilretning af indsatser - Analyse af selvevaluering samt opfølgningsplan - Indsamlingsperiode af national ETU og VTU afsluttes - Analyse af national ETU og VTU - Karaktergennemsnit 2. halvår - Evaluering af handlingsplan for øget gennemførsel for det foregående år - Udfærdigelse af handlingsplan for øget gennemførsel for det kommende år - Evaluering af ETU handleplan for det foregående år - Udfærdigelse af ny ETU handleplan - Årligt lederseminar med strategiske mål - Strategiseminar direktion - Indsamlingsperiode af national ETU og VTU November December Januar Februar - Udarbejdelse af Kvalitetsregnskab for det foregående år - Udvælgelse af selvevalueringsområde for hele HRS for det kommende år - Kvalitetsregnskab for Praktikcenter inkl. VTU - Budgetlægning og smartmål - Bestyrelsesseminar Oktober Marts - Bestyrelsens behandling af økonomi- og kvalitetsregnskab - MTU hvert 2. år - Ledelsesevaluering af arbejdsmiljø samt nye mål September April - Elevrådets selvevaluering - Afrapportering resultatlønskontrakter for det forgangne år - Opsamling ETU handleplan - Udarbejdelse af nye resultatlønskontrakter - Karaktergennemsnit 1. halvår August Juli Juni PUS og LUS er gennemført Maj - Undervisningsevaluering, analyse af frafaldskoder og indsatser for 1. halvår samt effektmåling, evaluering og tilretning af indsatser - Evaluering af handleplan og resultater af indsatser vedr. sidste MTU - Udfærdigelse af handleplan for MTU hvert 2. år 3

4 Kvalitetsregnskab Kvalitetssystemets grundsten er et kvalitetsregnskab, som udarbejdes en gang årligt af direktionen. Kvalitetsregnskabet indeholder en status over Hotel- og Restaurantskolens kvalitetsarbejde som helhed for det pågældende år. Hotel- og Restaurantskolens kvalitetssystem omfatter procedurer for kvalitetsarbejdet samt procedurer for løbende informationsindsamling ud fra nedenstående model: Trin 1: Planlæg forbedringer Trin 4: Årsagsanalyse og identificering af nye forbedringsmuligheder Trin 2: Gennemfør planlagte forbedringer Trin 3: Undersøg og evaluer opnåede resultater 4

5 I opstillingen af kvalitetsregnskabet har Hotel- og Restaurantskolen taget sit udgangspunkt i skolens seks strategiske mål: 1. Være attraktiv for vores elever, studerende og kursister 2. Være branchens foretrukne samarbejdspartner 3. Have et pædagogisk og fagligt innovativt miljø 4. Være en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere og ledelse 5. Til enhver tid være økonomisk og ressourcemæssigt velkonsolideret 6. Være miljøbevidst Nedenfor præciseres fokus, målepunkter, resultat for 2016 samt mål for I det fremadrettede arbejde med strategien skal hver afdeling arbejde med egne indsatser og handleplaner for at kunne medvirke til opfyldelsen af Hotel- og Restaurantskolens strategiske mål. Vi vil have fokus på nedenstående KPI er (Key Performance Indicators). De KPI er, der fremgår i kvalitetsregnskabet, er på skoleniveau. Afdelingerne skal fastsætte måltal for deres områder. 5

6 1. Være attraktiv for vores elever, studerende og kursister Hotel- og Restaurantskolen har som mål at tiltrække og fastholde elever, kursister og studerende gennem trivsel, kvalitet og høj faglighed. Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole i vækst med et uddannelsesmæssigt og socialt ansvar. Fokus Målpunkt Tilgang af elever til skolens og branchernes uddannelser Antal af elever i 10. klasse EUD10: 56 åe Gym10: 9 åe EUX10: - EUD10: Gym10: EUX10: 44 åe 20 åe 20 åe Gennem brobygning gives et reelt billede af, hvad en erhvervsuddannelse indeholder Brobygning og intro (inkl. 8. klasseprojekt) Grundforløb 1 EUD: HTX: EUD: EUX: 51 åe 12 åe 54 åe 7 åe EUD: HTX: EUD: EUX: 46 åe 13 åe 59 åe 9 åe Grundforløb 2 Gastronom: Tjener: Recept.: Ernæring.: EUX ern.: Bager/kond.: 172 åe 30 åe 34 åe 31 åe 12 åe 25 åe Gastronom: Tjener: Recept.: Ernæring.: EUX ern: Bager/kond.:- Gslagter: 179 åe 27 åe 31 åe 39 åe 7 åe 25 åe 0 åe Hovedforløb Gastronom: Tjener: Recept.: Ernæring.: EUX ern.: 247 åe 21 åe 31 åe 42 åe 0 åe Gastronom: Tjener: Recept.: Ernæring.: EUX ern.: 244 åe 26 åe 32 åe 47 åe 3 åe Skolepraktikcenter SKPelever: 52 åe SKPelever: 50 åe 6

7 Fokus Målpunkt Det Naturvidenskabelige Gymnasie (DNG) AMU Total 37 åe 42 åe 956 åe 89 åe 44 åe 1054 åe Elevtrivsel og Studiemiljø Generel indikator for elevtrivsel for EUD-området, den årlige nationale undersøgelse. Skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. 4,2 4,3 Generel indikator for elevtrivsel for HTX-området, skala fra 0-100, hvor 100 er bedst Generel indikator for trivsel i kursusområdet. Skala fra 0-10, hvor 10 er bedst. 8,2 8,2 Udvikling af kvaliteten i undervisningen i EUDområdet Lærerne opstiller klare mål for, hvad jeg kan lære, skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. 3,7 3,8 Lærerne er gode til at give mig tilbagemeldinger på min indsats, skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. 3,6 3,8 7

8 2. Være branchens foretrukne samarbejdspartner Innovation, kvalitet og udvikling skal sikre skolens førende position som branchens kompetence- og videnscenter, såvel nationalt som internationalt. Fokus Målpunkt Vækst i antallet af indgåede uddannelsesaftaler og fokus på samarbejde med virksomheder så praktikmuligheder sikres Antal uddannelsesaftaler Heraf antal EUX aftaler Heraf antal PiU aftaler udd. aftaler 7 udd. aftaler 64 udd. aftaler udd. aftaler 14 udd. aftaler 70 udd. aftaler Virksomhedernes samlede tilfredshed med samarbejdet skal øges VTU rapporten, skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. 3,4 3,6 Indsatsområdet i 2017 er opsøgende virksomhed overfor røde og gule virksomheder fra VTU undersøgelsen med fokus på dialog med praktikvirksomhederne om oplevelse af undervisning på skolen og samspil mellem skoledel og praktikuddannelse. 8

9 3. Have et pædagogisk og fagligt innovativt miljø Hotel og Restaurantskolens fælles pædagogisk og didaktiske grundlag bygger på fire områder: Feedback Progression Klasseledelse Differentiering I det kommende år vil skolen have særligt fokus på feedback og styrket undervisningsdifferentiering. Formålet med at fokusere på feedback som værktøj er, at vi får bedre indsigt i vores egen praksis. Vi har valgt dette særlige fokus på baggrund af elevernes ønsker om mere feedback fra lærerne. Undervisningsdifferentiering er gennemgående i alle vores aktiviteter. Vi kan se vigtigheden heraf både i talentspor og fag på højere niveau, men også i høj grad i forhold til arbejdet med fastholdelse på især grundforløbet. Vores elever kommer med meget forskellige forudsætninger, og derfor bliver undervisningsdifferentiering ikke bare et særligt indsatsområde, men en fuldstændig uomgængelig del af praksis. Fokus Målpunkt Flere elever skal fuldføre uddannelsen Frafald på gf1 og gf2 Frafald på hovedforløb 20,9% 10,8% 19,5% 9,5% Frafald i overgang mellem Grund- og Hovedforløb 49,0% 48,0% Elever, der har gennemført erhvervsuddannelse på højere niveau EUX elever De første vil være færdige i sommeren De første vil være færdige i sommeren

10 Elever på talentspor Elever med fag på højere niveau og ekspertniveau Ikke tidligere målt Ikke tidligere målt 50 elever 60 elever 4. Være en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere og ledelse På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på arbejdsmiljøledelse, fordi vi tror på, at medarbejderne er skolens vigtigste ressource i forhold til at nå de mål, som skolens bestyrelse har defineret. Arbejdsmiljøledelse bygger på samarbejde, på noget for noget -princippet. Vi tror på, at indførelse af arbejdsmiljøledelse vil medvirke til at skabe god opgaveløsning, god arbejdsplads og, som følge deraf, god forretning. Fokus Målpunkt HRS skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives Arbejdsglæden skal ligge på niveau med det gennemsnitlige niveau for tilsvarende skoler, der deltager i benchmarkingundersøgelsen. Skalaen er 1-100, hvor 100 er meget høj arbejdsglæde. Resultat HRS: 55 (2015 tal) Gennemsnit for erhvervsskoler samlet var 66 i Gennemsnit for erhvervsskoler samlet. Sygefravær pr. medarbejder 13,9 dage 9 dage pr. medarbejder Arbejdsmiljø Hotel- og Restaurantskolen skal være arbejdsmiljøcertificeret. Godkendt ved ekstern audit Godkendt ved ekstern audit 10

11 5. Til enhver tid være økonomisk og ressourcemæssigt velkonsolideret I årene frem til 2020 er der bebudet besparelser på 2 % per år. Det er fortsat skolens mål at gennemføre aktiviteter på en sådan måde, at det økonomiske resultat af driften ikke går i minus. Fokus Målpunkt Samlet antal årselever Årselever eksklusiv IV Indtægtsdækket virksomhed (IV) Årets omsætning 6,5 mio. kr. 7,0 mio. kr. Samlet resultat Resultatet for 2016 er præget af salget af skolens bygning i Niels Hemmingsens Gade. 15,8 mio. kr.? Målet for 2017 er et positivt resultat på minimum 1% af omsætningen. 11

12 6. Være miljøbevidst Hotel- og Restaurantskolen sætter fokus på sundhed, økologi og bæredygtighed for at styrke fagligheden. Fokus Målpunkt Økologiprocent i forbrug af råvarer skal være så høj som muligt. Kantiner Undervisning 83% (sølvmærket) 75 % (sølvmærket) 85% (sølvmærket) 75% (sølvmærket) Samlet indkøb af fødevarer 75 % (sølvmærket) 75% (sølvmærket) Bæredygtighed betyder fokus på sæson, råvarernes oprindelse, fordelingen mellem kød og grønt samt hvor gode vi er til at udnytte vores råvarer. Dermed sætter vi også øget fokus på mængden af vores madaffald & madspild. Genanvendelse Affald total i kg Reduktion af madspild, bioaffald i kg Affaldssystem med kværn implementeres, hvorfor omkostninger til transport reduceres. 55% Pris for afhentning kr. pr. år 60% Pris for afhentning kr. pr. år Sundhed er i fokus som en del af vores faglighed. Formålet er at øge bevidstheden om sundhed. Fysiske træningsmuligheder - Mindst 3 tilbud etableres 12

13 Det årlige indsatsområde i forbindelse med selvevaluering tager udgangspunkt i 7 fra bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser, der omhandler regler om skolens kvalitetsarbejde i uddannelserne. KRITERIER Udvælgelse af områder for den årlige selvevaluering baseres på følgende kriterier: Evalueringen skal foretages inden for et område, der vedrører skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser og undervisning Evalueringen skal bidrage til øget gennemførelse af uddannelserne Evalueringen skal foretages inden for et område, som bidrager til opfyldelse af minimum ét af de 4 klare mål Evalueringen skal foretages inden for et område, som bidrager til opfyldelse af skolens strategi PROCEDURE jf. kvalitetsårshjul: Ud fra ovennævnte kriterier udvælger skoles direktion et område for den årlige selvevaluering Selvevalueringen foretages af direktionen samt den kvalitetsansvarlige Opfølgningsplan udarbejdes af den kvalitetsansvarlige i samarbejde med skolens direktion Opfølgningsplan inkl. ændringsbehov, mål, strategier og tidsplan præsenteres for den samlede ledelse Opfølgningsplan udføres i relevante områder FORMÅLET med selvevalueringen samt opfølgningsplanen er: at have et formaliseret og fælles koncept til opfølgning på Hotel- og Restaurantskolens kvalitetspolitik at udvalgte områder gøres til genstand for systematisk og kritisk diskussion af skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af de enkelte uddannelser med henblik på at vurdere skolens resultater i forhold til skolens mål og handlingsplaner i henhold til bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser 7, stk. 1. at sætte fokus på den udviklingsorienterede dialog internt i de enkelte afdelinger og på alle niveauer samt i såvel bestyrelsesarbejdet som i dialogen med de lokale uddannelsesudvalg og med eleverne. Formålet med selvevaluering og opfølgning er således at skabe overblik og refleksion over den udvikling, de enkelte afdelinger og skolen som helhed er på vej mod, samt hvor der er behov for øget fokus og justering for at højne kvaliteten. 13

14 Det udvalgte område for den særlige indsats i 2017 er følgende: Området for selvevaluering i det kommende år er skolens introduktions- og brobygningsundervisning. Dette område er væsentligt for skolens arbejde med at opfylde mål 1: At flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. Samtidig er dette område væsentligt for udviklingen af skolens pædagogiske område for de helt unge, da det er forløb, hvor alle lærerne underviser og arbejder med forskellige elevgrupper. Selvevalueringen vil fokusere på selve undervisningen, på materialet og på kommunikationen med folkeskoleeleverne. Evalueringen vil basere sig på analyse af kommunikationsmaterialet, af undervisningsmaterialet, af gennemførelsen af undervisningen samt elevernes evaluering af forløbene. Selvevalueringen vil munde ud i en opfølgningsplan, som vil blive tilgængelig på skolens hjemmeside 15/ og vil dermed fremgå i skolens kvalitetsregnskab for Nedenfor ses en kort beskrivelse af Hotel- og Restaurantskolens kvalitetsarbejde. Hvor kommer målene fra: I Hotel- og Restaurantskolens kvalitetsarbejde tages der udgangspunkt i de retningslinjer, krav og ændringer, der løbende modtages fra ministeriet, ex: Ministeriet: De fire klare mål Handleplaner Input til direktørens resultatløn Eventuelle uddannelsesreformer Rammer for praktikcenter mv. ETU VTU Samtidig følges udviklingen i de brancher, skolen leverer elever til, således der sker tilpasninger i gennemførelsen af undervisningen på en sådan måde, at eleverne kommer bedst muligt videre til virksomhederne. Ud fra ovenstående rammer sætter skolens bestyrelse de overordnede mål for skolens indsatsområder. 14

15 Hotel- og Restaurantskolens bestyrelse: Overordnede strategiske mål for Hotel- og Restaurantskolen I handleplaner for øget gennemførelse I direktørens resultatløn På øvrige aktuelle områder Skolens ledelse udarbejder ud fra ovenstående de aktuelle kvalitetsmål, der skal arbejdes med indeholdende tidsplaner og forventede resultater. Nedenstående værktøjer anvendes til styring af processerne omkring tilrettelæggelse og gennemførelse af skolens uddannelser, samt til vurdering af skolens resultater og udarbejdelse af handlingsplaner: Skolens ledelse: Kvalitetsårshjul Skolens strategimål med indsatsmål Handleplaner for øget gennemførelse Handleplaner for øvrige områder (ETU, MTU og VTU) Ledelsens resultatlønskontrakter LUS I ledernes arbejde med at opfylde de fastsatte mål og handlingsplaner indgår dialog og inddragelse af medarbejderne i indsatserne. Der såvel tale om top-down processer, men fokus på bottom-up processerne er nok så vigtige for, at der skabes en dialektisk fremadrettet proces, hvor mål og den daglige indsats hænger sammen. Lederen gennemfører systematisk dialog med sine medarbejdere således: Skolens medarbejdere: PUS med fokus på bidrag til opfyldelse af mål Månedlige dialogmøder med nærmeste leder 15

16 Observation af undervisning Særlige resultatlønsindsatser Afdelings- og teammøder Endelig er elevernes trivsel og de resultater, de opnår vigtige i processen. Der gennemføres systematiske kontinuerlige elevtrivselsundersøgelser, samt dialog med eleverne. Elever: ETU Elevforum mv. Den viden og de resultater, der kommer ud af disse evalueringer, fører til udarbejdelse af handlingsplaner, der hænger sammen med skolens øvrige mål- og handleplaner. Indsatsområder, mål og handleplaner kan blandt andet ses på skolens hjemmeside i skolens handleplan for øget gennemførelse, i direktørens resultatlønskontrakt, i handleplaner for at øge elevernes trivsel, samt i den årlige selvevaluering af Hotel- og Restaurantskolens praktikcenter. 16

17 Udarbejdet februar

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Underskrift direktør: Periode: August 2016 Juli 2017 Underskrift skolens bestyrelsesformand: Bilag: Øvrige forudsætninger for resultatlønskontrakten. Indsatsområder Område:

Læs mere

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Underskrift direktør: Periode: August 2016 Juli 2017 Beløbsramme Underskrift skolens bestyrelsesformand: Bilag: Øvrige forudsætninger for resultatlønskontrakten. Indsatsområder

Læs mere

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3).

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3). Kvalitetskoncept Juni 2015 På ZBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at lære og for at blive endnu bedre. Vi følger løbende op på skolens resultater og gennemfører systematisk evalueringer med henblik

Læs mere

Det samlede årselevtal realiseres med 931 for finansåret (estimat juli 2017).

Det samlede årselevtal realiseres med 931 for finansåret (estimat juli 2017). Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Underskrift direktør: Periode: August 2017 Juli 2018 Beløbsramme: Underskrift skolens bestyrelsesformand: Bilag: Øvrige forudsætninger for resultatlønskontrakten. Indsatsområder

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer 1 KORT OG GODT I aftalen

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Den digitale erhvervsskole september 2016

Den digitale erhvervsskole september 2016 Den digitale erhvervsskole september 2016 NEXT KORT FORTALT : * SEKS GYMNASIER * 11 SÆRLIGE 10.KLASSER * 17 EUX-LINJER * 41 EUD * 200 AMU-KURSER * 1100 MEDARBEJDERE * 7400 ÅRSELEVER * 746.000.000 I ÅRLIG

Læs mere

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet Formål med kvalitetsarbejdet Formålet med Skovskolens systematiske arbejde med kvalitet

Læs mere

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer 1 KORT OG GODT I aftalen

Læs mere

Selvevaluering med opfølgningsplaner

Selvevaluering med opfølgningsplaner Selvevaluering med opfølgningsplaner Selvevaluering gennemføres i alle fagområder, på baggrund af de indsamlede resultater fra ETU, VTU, fokusgruppe interview, de løbende evalueringer m.v., hvorefter centercheferne

Læs mere

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Periode: August 2014 Juli 2015 Underskrift Direktør: Underskrift skolens bestyrelsesformand : Indsatsområder Område: Basisramme Strategi Obligatoriske: 1 3 vækstmål - særlig

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget Kvalitetsarbejde Social og sundhedsskolen Syd Vedtaget Marts 2010 Kvalitetsarbejde Baggrund I bekendtgørelse nr. 1518 af 31.12.2007 kap.2 er beskrevet de regler, som skoler der udbyder erhvervsuddannelse

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder

Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder Effekt- og evalueringsudvalget Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder Forslag til klare mål for gymnasierne Citat: Regeringen foreslår, at der fastlægges klare

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Indhold Formålet med kvalitetsarbejdet... 2 Centrale krav... 2 Tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet... 3 Skole- /institutionsniveau... 3 Uddannelsesniveau... 4 Klasse-

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser

1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser 1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500 Valby tlf. 3386 2200 Hotel-og Restaurantskolen er en uddannelsescampus, der udbyder uddannelser

Læs mere

Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014-31. juli 2015 - for KTS direktør Ole Heinager. Vurderinger Pct. Andel Pct.

Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014-31. juli 2015 - for KTS direktør Ole Heinager. Vurderinger Pct. Andel Pct. Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014-31. juli 2015 - for KTS direktør Ole Heinager Vurderinger Andel Basisramme 1 Strategi og organisationsudvikling En erhvervsskole fremtid

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Navn: Direktør Hans Skjerning Dato: Periode: 1. januar til 31. december 2016 Underskrift Direktør Hans Skjerning Underskrift Bestyrelsesformand

Læs mere

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Alle indsatsområder afrapporteres i forhold til fastsatte mål og/eller succeskriterier. Indsatsområde: Gennemførsel og frafald Som erhvervsuddannelse

Læs mere

KVALITETSSYSTEM FOR UNDERVISNINGSOMRÅDERNE EUD//HTX

KVALITETSSYSTEM FOR UNDERVISNINGSOMRÅDERNE EUD//HTX KVALITETSSYSTEM FOR UNDERVISNINGSOMRÅDERNE EUD//HTX 2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål med kvalitetssystemet... 3 1.1 Fakta om TEC... 3 1.2. Hvad omfatter kvalitetssystemet på TEC? strategisk forankring...

Læs mere

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016.

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Kvalitetssystemet. Syddansk Erhvervsskole. Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning

Kvalitetssystemet. Syddansk Erhvervsskole. Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning information og vejledning Læs mere på sde.dk/kvalitet Kvalitetssystemet Syddansk Erhvervsskole Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning...HVIS DU VIL BRUGE

Læs mere

Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor

Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor Indhold Intentionerne bag EUD-reformen... 2 Præstationsstandarder... 2 Avanceret niveau... 2 Ekspertniveau... 2 Randers Social- og Sundhedsskoles

Læs mere

Elevfokuseret Selvevaluering

Elevfokuseret Selvevaluering Elevfokuseret Selvevaluering Udvikle elever Processer i undervisning Mål og strategi Medarbejdere Samarbejde Udvikle og forbedre Bevis for afholdelse Uddannelse El-automatik - grundforløb ved Syddansk

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-15 30.09.15...

Læs mere

Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole. Sept. 2012/LN

Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole. Sept. 2012/LN Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole Sept. 2012/LN 1 KVALITETSSYSTEMET på HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE 1. BAGGRUND Herningsholm Erhversskole blev skabt i sin nuværende form i 2005. Skolens første

Læs mere

Direktør. Stillingsbeskrivelse. Udarbejdet for Hotel- og Restaurantskolen: Allan Agerholm Kenneth Novak

Direktør. Stillingsbeskrivelse. Udarbejdet for Hotel- og Restaurantskolen: Allan Agerholm Kenneth Novak Stillingsbeskrivelse Direktør Udarbejdet for Hotel- og Restaurantskolen: Allan Agerholm Kenneth Novak Udarbejdet af Nordic Headhunting: Michael Grann Birgitte Rasmussen Kontaktoplysninger: Birgitte Rasmussen

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle. Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle. Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet...

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt. Københavns Tekniske Skole

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt. Københavns Tekniske Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt Velkommen til Københavns Tekniske Skole Dagens program 9.20: KTS og strategien i lyset af regeringens EUD-reform 10.20: Eux Praktikcenteret

Læs mere

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Hvorfor Hvordan og ETU Elevtilfredshed sundersøgelse UMV Undervisnings miljøvurdering Lovpligtig Lovpligtig Medarbejdere MTU (medarbejdert ilfredshedsund

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU

Kvalitetsarbejdet på SOPU Kvalitetsarbejdet på SOPU Formål med kvalitetsarbejdet At understøtte kvaliteten generelt på skolen på det pædagogiske, administrative, organisatoriske og ledelsesmæssige plan. At understøtte udviklingen

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer:

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: 621401 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Opfølgning på arbejdet med skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) 4 4

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Vejen mod en bedre skole Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet... 4 1.1. Sammenhæng mellem

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE

HADERSLEV HANDELSSKOLE EUD & EUX Elevtrivselsundersøgelse og Handlingsplan 216 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Handlingsplan... 3 4. Metode... 3 5. Svarprocent... 4 6. Hyppighed... 4 7. Offentliggørelse...

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik

Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik Revideret 19.11.2015, Louise Elmgaard Thiem, Uddannelsesleder SOSU-skolen, UCD efter drøftelse i Pædagogisk Råd Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik SOSU-skolens kvalitetspolitik

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-16 30.06.16...

Læs mere

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %)

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %) NOTAT Resultatkontrakt for direktør Inge Prip 1.1. 31.12.2015 Bestyrelsen ønsker at indgå en resultatkontrakt med direktør Inge Prip for 2015 med udgangspunkt i bestyrelsens strategiske prioriteringer

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium.

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Formålet med denne plan er at medvirke til at sikre kvalitet i undervisningen og at sikre en systematisk og løbende selvevaluering med henblik på

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017

Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017 Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-17 30.06.17...

Læs mere

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Øget differentiering og specialisering i Erhvervsuddannelserne EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Uddannelsesforbundets TR-kursus Odense 10. Marts 2016 To greb til at styrke kvaliteten i EUD 1)

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt NOTAT af direktørens resultatkontrakt 1. maj 2013 31.7 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2014 A. Budget og likviditet (30 %) Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale

Læs mere

Elevfokuseret Selvevaluering

Elevfokuseret Selvevaluering Elevfokuseret Selvevaluering BUSI ESS FORUM Udvikling af elever Processer i Medarbejdere Mål og strategi Udvikling og forbedring Samarbejde Bevis for afholdelse Strøm, Styring og IT grundforløb (EUD) ved

Læs mere

Resultatlønskontakt for Direktør Hans Skjerning

Resultatlønskontakt for Direktør Hans Skjerning Resultatlønskontakt for Direktør Hans Skjerning Navn: Direktør Hans Skjerning Dato: Periode: 1. august 2014 til 31. juli 2015 Underskrift Direktør Hans Skjerning Underskrift Bestyrelsesformand Thomas Johansen

Læs mere

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole Vejen mod en bedre skole Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kapital 1. Principper for kvalitetsarbejdet 1.1 Sammenhæng mellem

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx]

Opfølgningsplan. [hhx] Opfølgningsplan [hhx] [ På Handelsgymnasiet i Ballerup, ligger elevernes frafald på hhx, et år efter de har påbegyndt deres uddannelse, blandt de højeste 10 pct. på landsplan målt som et gennemsnit i perioden

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Staben, Kvalitet

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Staben, Kvalitet Kvalitetsarbejdet på SOPU 2014 Staben, Kvalitet Indholdsfortegnelse Formål med kvalitetsarbejdet s. 3 Kvalitet på SOPU s. 3 Sammenhæng med SOPU s vision og strategi s. 4 Model for kvalitetsarbejdet s.

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 6 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-15 31.12.15...

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering for Næstved Gymnasium og HF-kursus efter UVM's gymnasieog hf-bekendtgørelser ( 107-118/56-62) og bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014 Kvalitetsregnskab Kold College 2014 Marts 2015 Kvalitetsregnskab 2014 År 2014 alt i alt Herunder en kort opsamling på kvalitetsaktiviteter i 2014. Løbende igennem året er der blevet gennemført trivselsundersøgelser

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Mercantec v. Direktør Kirsten Holmgaard Oplæg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg den 6. november 2014

Kvalitetsarbejdet på Mercantec v. Direktør Kirsten Holmgaard Oplæg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg den 6. november 2014 Kvalitetsarbejdet på Mercantec v. Direktør Kirsten Holmgaard Oplæg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg den 6. november 2014 1 Kort om Mercantec Mercantec er en fusioneret selvejet erhvervsskole i Viborg:

Læs mere

Evalueringsstrategi

Evalueringsstrategi Evalueringsstrategi 2016-2017 Evalueringsudvalget Introduktion til evalueringsstrategien Vi vil levere den bedste undervisning og give eleverne de bedste læringsbetingelser. Vi arbejder løbende med at

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE STRATEGI STRATEGI 2015-2017 SYDDANSK ERHVERVSSKOLE Syddansk Erhvervsskoles Strategi 2015-17 Mission STRATEGI 2015-2017 FORORD Hvor skal vi hen? VISION: Syddansk Erhvervsskole vil være førende* Hvordan

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Kvalitetsplan og. kvalitetssystem til selvevaluering. Vejen Business College

Kvalitetsplan og. kvalitetssystem til selvevaluering. Vejen Business College Kvalitetsplan og kvalitetssystem til selvevaluering Vejen Business College Senest revideret: Juni 2015 Indledning Denne plan skal ses som et element i det krævede kvalitetsarbejde på Vejen Business Colleges

Læs mere

HOT Opfølgningsplan 2016

HOT Opfølgningsplan 2016 HOT Opfølgningsplan Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen

Læs mere

Evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen

Evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen Evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen 1. Formål med evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen Social- og Sundhedsskolen arbejder professionelt og systematisk med

Læs mere

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole Vejen mod en bedre skole Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kapital 1. Principper for kvalitetsarbejdet 1.1 Sammenhæng mellem kvalitetsarbejdet

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2016

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2016 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2015

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Asmildkloster Landbrugsskole Institutionsnummer: 791300 Journalnr.: 089.54K.391 Dato, 15. april 2015 Underskrift: Indsæt

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 20. juni 2014 en D A G S O R D E N til 45. møde i bestyrelsen torsdag den 26. juni 2014 kl. 19.00-21.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 Drøftelse:

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2015 på AARHUS TECH

Undervisningsmiljøvurdering 2015 på AARHUS TECH Undervisningsmiljøvurdering 2015 på AARHUS TECH Indsatsen på AARHUS TECH i forhold til undervisningsmiljø skal ses i sammenhæng med indsatserne for forbedring af elevtilfredsheden, øget gennemførelse,

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever Mål 1: Vores uddannelser er et aktivt tilvalg Indikator Målsætning 1A Status EUD Resultatmål EUD Resultatmål HTX 1.1. At vores elever aktivt har valgt os, som platform for en faglig karriere eller indgang

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Finn Karlsen

Resultatlønskontrakt for direktør Finn Karlsen Resultatlønskontrakt for direktør Finn Karlsen 2016-2017 Hvert år indgår EUC Syds bestyrelse en resultatlønskontrakt med direktør, Finn Karlsen. Kontrakten løber for et år ad gangen. Det grundlæggende

Læs mere

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt i

Læs mere

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV SOSU FYN I TAL 2016 Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart

Læs mere