Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde"

Transkript

1 Dato for offentliggørelse Til 25 nov :06 Sagsnummer Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Jura og Samfundsøkonomi; Miljø og Energi Fra 2012 sker der samlet set en lempelse af momsregistrerede virksomheders ret til godtgørelse af energiafgifter og dermed en lempelse af virksomhedernes afgiftsbetaling Indledning Forårspakke 2.0 (Skattereformen) indebar bl.a. en generel nedsættelse af momsregistrerede virksomheders ret til godtgørelse af energiafgifter på forbrug af energi til procesformål (lov nr. 527 af 12. juni 2009). Ved lov nr. 625 af 14. juni 2011 (Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug m.v.) er der samlet set sket en lempelse af virksomhedernes ret til godtgørelse af energiafgifter. Dette medfører også en lempelse af virksomhedernes betaling af energiafgifter (procesafgift) i forhold til ændringerne, der skete ved ovennævnte lov nr. 527, og som trådte i kraft den 1. januar Kort fortalt nedsættes stigningen af virksomhedernes betaling af energiafgifter i 2013 til omkring en tredjedel af den oprindelige stigning, men til gengæld indfases afgiftsstigningen fra 2012 i stedet for fra Fra 2012 nedsættes desuden elafgiften på elektricitet, som momsregistrerede virksomheder anvender til rumvarme mv., herunder komfortkøling. Nedsættelsen gælder også for momsregistrerede virksomheder (liberale erhverv mv.) omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven. Afgiftsnedsættelsen er udmøntet som en delvis godtgørelse af elafgiften. Afgiften svarer herefter til den reducerede elafgift (elvarmeafgift), der gælder for el-opvarmede helårsboliger. Der gælder særlige godtgørelsesregler for elektricitet, som anvendes til produktion af fjernvarme. Der er nedenfor redegjort nærmere for ændringerne i lov nr. 625 af 14. juni Bemærk: Dette nyhedsbrev handler om ændringerne i lov nr. 625 af 14. juni 2011 om godtgørelse af energiafgifter. Det vil sige ændringer ifølge lovgivningen på tidspunktet for nyhedsbrevets offentliggørelse. Nyhedsbrevet beskriver derimod ikke de generelle regler om godtgørelse af energiafgifter. Ikrafttræden Ovennævnte ændringer træder i kraft den 1. januar Andre ændringer i lov nr. 625 af 14. juni 2011 Lov nr. 625 af 14. juni 2011 indeholder endvidere bl.a. en såkaldt røggasmetode til at opgøre energi- og CO 2 -afgift for ikke-kvoteomfattede affaldsforbrændingsanlæg. Der udarbejdes et særskilt nyhedsbrev om disse ændringer. Indholdsfortegnelse 1. Nedsat godtgørelse af energiafgifter i 2012 og efterfølgende år 1.1. er for beregning af nedsat afgiftsgodtgørelse 2. Overskudsvarmeafgift 2.1. Generel sats for overskudsvarme fra procesformål Side 1 af 10

2 2.2. for overskudsvarme fra eget kraftvarmeanlæg 3. Elektricitet til produktion af rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling 3.1. for delvis godtgørelse af elafgift 3.2. Elbaseret varme, varmt brugsvand og kulde til procesformål 4. Momsregistrerede producenter af varme, varmt vand og kulde 5. Opgørelse af elforbrug omfattet af retten til delvis afgiftsgodtgørelse 5.1. Måling af elforbrug 5.2. Opgørelse af elforbrug efter andre metoder end måling 5.3. Fordeling af elforbrug til køling mellem proceskøling og komfortkøling 6. seksempler 6.1. Eksempel 1: En detailvirksomhed 6.2. Eksempel 2: En vareproducerende virksomhed 6.3. Eksempel 3: En bilagsvirksomhed (bureau- eller advokatvirksomhed mv.) 6.4. Eksempel 4: Momsregistreret fjernvarmeproducent 7. Mere information 1. Nedsat godtgørelse af energiafgifter i 2012 og efterfølgende år Ved lov nr. 625 af 14. juni 2011 er der samlet set sket en lempelse af virksomhedernes ret til godtgørelse af energiafgifter og dermed af virksomhedernes betaling af energiafgifter (procesafgift) i forhold til ændringerne, som trådte i kraft den 1. januar Ændringerne pr. 1. januar 2010 indebar bl.a. en væsentlig stigning af virksomhedernes betaling af energiafgifter (procesafgift) fra 1. januar Denne stigning af virksomhedernes betaling af energiafgifter nedsættes proportionalt, men til gengæld indfases afgiftsstigningen fra 2012 i stedet for fra Dette indebærer, at satserne, som momsregistrerede virksomheder skal anvende for at beregne den nedsatte godtgørelse af energiafgifter (virksomhedernes betaling af procesafgift), er ændret for 2012 og efterfølgende år er for beregning af nedsat afgiftsgodtgørelse Der gælder følgende nye satser for nedsat afgiftsgodtgørelse: Brændsler For afgiftspligtige brændsler (naturgas, bygas, kul mv., olie og LPG-gas) skal virksomhederne anvende følgende sats for at beregne den nedsatte afgiftsgodtgørelse (procesafgiften): Årstal 13,1 % 2013 og efterfølgende år 14,8 % Elektricitet For elektricitet skal virksomhederne anvende følgende sats (beløb) for at beregne den nedsatte afgiftsgodtgørelse (procesafgiften): Årstal ,0 øre/kwh ,5 øre/kwh ,5 øre/kwh Side 2 af 10

3 2015 3,6 øre/kwh Efter 2015 reguleres satsen efter udviklingen i nettoprisindekset (mineralolieafgiftslovens 32 a). Bemærk: Virksomhederne skal derudover fortsat betale 1 øre/kwh i eldistributionsbidrag for elektricitet til procesformål på indtil 15 mio. kwh pr. år. Landbrug, gartneri og lignende For farvet olie, herunder farvet olie til motorbrændstof, kul, naturgas og bygas anvendt til virksomhed med jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug og pelsdyravl, er satsen for at beregne den nedsatte afgiftsgodtgørelse (procesafgiften) uændret 1,8 pct. Endvidere skal der uændret betales 1 øre/kwh i eldistributionsbidrag for elektricitet til procesformål på indtil 15 mio. kwh pr. år. Mineralogiske processer mv. Brændsler og elektricitet direkte anvendt til mineralogiske processer mv. er fortsat fritaget for procesafgift. Energispareafgift Momsregistrerede virksomheder har fortsat ikke ret til godtgørelse af energispareafgift (afgift på elektricitet efter CO 2 -afgiftsloven) på elforbrug til almindeligt procesformål. Bemærk: Reglerne om godtgørelse af CO 2 -afgift på energiforbrug og energispareafgift på elforbrug til tung proces er ikke ændret. 2. Overskudsvarmeafgift Afgiften på overskudsvarme fra procesenergi, der nyttiggøres til rumvarme mv., er fortsat indrettet på den måde, at afgiften betales ved, at virksomhedens ret til godtgørelse af energiafgiften er nedsat. Da procesafgiften (den nedsatte afgiftsgodtgørelse) ved Forårspakke 2.0 blev indført den 1. januar 2010, skete der samtidig en nedsættelse af overskudsvarmeafgiften. Der gennemførtes således både en ny afgift (procesafgift) og lavere overskudsvarmeafgift. Lov nr. 625 af 14. juni 2011 indeholder, som tidligere nævnt, samlet set en lempelse af godtgørelsen af energiafgifter for momsregistrerede virksomheder. For at opretholde en uændret afgiftsmæssig stilling for overskudvarme efter lov nr. 625 er overskudsvarmesatsen blevet hævet. Forhøjelsen svarer til den skete lempelse af virksomhedernes betaling af procesafgift. Dette gælder både for den generelle sats for overskudsvarme fra procesformål og for satsen for overskudsvarme fra procesformål, der hidrører fra varme produceret på virksomhedens eget kraftvarmeanlæg. Der sker derimod ingen ændringer af satserne for overskudsvarme fra landbrug, gartneri og lignende, fra virksomhed med mineralogiske processer mv. og fra raffinaderier. Det samme gælder for overskudsvarme, der afsættes, hvor overskudsvarmesatsen uændret er 32,5 pct. af det samlede vederlag for varmeleverancen Generel sats for overskudsvarme fra procesformål For nyttiggjort overskudsvarme fra varme og varer omfattet af den almindelige ret til afgiftsgodtgørelse for energiforbrug til procesformål, udgør overskudsvarmeafgiften (nedsættelsen af afgiftsgodtgørelsen) følgende: en er den samme for energiafgiften af el, gas, kul og olie. Efter 2015 reguleres satsen efter udviklingen i nettoprisindekset (mineralolieafgiftslovens 32 a) for overskudsvarme fra eget kraftvarmeanlæg Side 3 af 10

4 For nyttiggjort overskudsvarme, der hidrører fra varme produceret på virksomhedens eget kraftvarmeanlæg, udgør overskudsvarmeafgiften (nedsættelsen af afgiftsgodtgørelsen) følgende: Årstal ,00 kr./gj ,90 kr./gj ,70 kr./gj ,50 kr./gj en gælder for overskudsvarme baseret på gas, kul og olie. Efter 2015 reguleres satsen efter udviklingen i nettoprisindekset (mineralolieafgiftslovens 32 a.) 3. Elektricitet til produktion af rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling Der er sket en nedsættelse af elafgiften for elektricitet, som momsregistrerede virksomheder anvender til at fremstille rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling (køling af lokaler af komforthensyn). Denne afgift svarer herefter til den reducerede elafgift (elvarmeafgift), der gælder for el-opvarmenede helårsboliger. Nedsættelsen af elafgiften gælder også for elektricitet, som momsregistrerede virksomheder omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven (liberale erhverv mv.) anvender til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling. Det drejer sig eksempelvis om advokater, revisorer og forlystelsesvirksomheder. Det vil sige virksomheder, der hidtil har været helt afskåret fra at få godtgørelse af elafgift. Nedsættelsen af elafgiften gælder derimod ikke forbrug af elektricitet til drift af ventilatorer og pumper mv., der fører varme eller kulde frem til de pågældende lokaler. Afgiftsnedsættelsen er gennemført som en ordning med delvis godtgørelse af elafgiften. Det er en betingelse for delvis godtgørelse af elafgift, at elektriciteten er forbrugt af virksomheden. Det er endvidere en betingelse, at virksomheden har fradragsret for indgående moms for elektriciteten. Det vil sige, at der opkræves den fulde elafgift af den leverede elektricitet. Det er dermed den momsregistrerede forbruger af elektriciteten, der skal beregne den elafgift, som virksomheden har ret til at få godtgjort. Afgiftsbeløbet medtages/fradrages på momsangivelsen. Reglerne for opgørelse af forbruget af elektricitet til nævnte formål er beskrevet nedenfor under overskriften 5. Opgørelse af elforbrug omfattet af retten til delvis afgiftsgodtgørelse. Bemærk: Momsregistrerede virksomheder, der aftager varme, varmt brugsvand og kulde, der er produceret af elektricitet, kan ikke få delvis godtgørelse af elafgift af dette elforbrug. Det er i dette tilfælde den momsregistrerede producent af varme, varmt vand og kulde, som har ret til delvis godtgørelse af elafgift. De nærmere regler herom er beskrevet nedenfor under overskriften 4. Momsregistrerede producenter af varme, varmt brugsvand og kulde for delvis godtgørelse af elafgift Der gælder følgende sats for beregning af delvis godtgørelse af elafgift af elektricitet til produktion af varme, varmt brugsvand og kulde i perioden : Årstal ,8 øre/kwh ,0 øre/kwh ,2 øre/kwh ,5 øre/kwh Side 4 af 10

5 Efter 2015 reguleres satsen efter udviklingen i nettoprisindekset (mineralolieafgiftslovens 32 a) Elbaseret varme, varmt brugsvand og kulde til procesformål Elektricitet til produktion af varme, varmt brugsvand og kulde, som anvendes til procesformål, er i forvejen omfattet af de almindelige regler for godtgørelse af elafgift af elforbrug til procesformål. Det gælder fx for elektricitet, der anvendes til drift af anlæg til køling af fødevarer i kølerum (proceskøling). Den nye ordning om delvis godtgørelse af elafgift gælder derfor ikke for elforbrug til varme, varmt brugsvand og kulde til procesformål. 4. Momsregistrerede producenter af varme, varmt vand og kulde Momsregistrerede producenter af varme, varmt vand og kulde, der leveres til forbrug, har ret til delvis godtgørelse af elafgift af elektricitet, der anvendes til den pågældende produktion. Der gælder den samme sats for beregning af den godtgørelsesberettigede elafgift, som er anført i skemaet under overskriften 3.1. for delvis godtgørelse af elafgift. Producenterne har dog ikke ret til delvis godtgørelse af elafgiften, hvis de opnår godtgørelse af elafgiften af det samme elforbrug efter andre godtgørelsesordninger i elafgiftsloven. Dette gælder fx varmeproducenter, der får godtgørelse efter ordningen om afgiftslempelse for fjernvarme (elpatronordningen). Det samme gælder for elbaseret varme, som varmeproducenten anvender til godtgørelsesberettigede procesformål, fx stilstandsvarme til opvarmning af varmeproduktionsanlæg og olietanke. Bemærk: Elafgift, der godtgøres efter ordningen om delvis godtgørelse af elafgift for elforbrug til produktion af varme, varmt brugsvand og kulde, må ikke indgå i beregning af afgiftsbelastningen for den leverede varme, varmt brugsvand eller kulde, som faktureres til kunden. 5. Opgørelse af elforbrug omfattet af retten til delvis afgiftsgodtgørelse 5.1. Måling af elforbrug Momsregistrerede producenter af varme, varmt vand og kulde, der leveres fra virksomheden, skal måle forbruget af elektricitet til nævnte formål. For øvrige momsregistrerede virksomheder er hovedreglen, at elforbrug, omfattet af retten til delvis afgiftsgodtgørelse (produktion af rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling), skal opgøres ved måling. Opgørelsen kan enten baseres på en måling af elforbrug omfattet af den delvise elafgiftsgodtgørelse, eller en måling af elforbrug til andre formål i virksomheden Opgørelse af elforbrug efter andre metoder end måling Virksomheder, der ikke måler, kan i stedet vælge at opgøre forbruget, omfattet af retten til delvis afgiftsgodtgørelse, ved at anvende en af følgende metoder: 1. Den fremstillede mængde varme opgjort efter varmemåler, ganget med 1,1, og omregnet til kwh. 2. Den installerede effekt ganget med 350 timer pr. måned. 3. Den installerede effekt ganget med den faktisk målte driftstid. Det er dog en betingelse, at virksomheden kan godtgøre overfor SKAT, at den herved ikke får en større godtgørelse af elafgift end ved direkte måling af elforbruget. Denne betingelse indebærer bl.a., at virksomheder omfattet af elafgiftslovens bilag 1 (advokater, revisorer, forlystelsesvirksomheder mv.) som udgangspunkt skal opgøre den delvise afgiftsgodtgørelse på basis af en måling af elforbruget Fordeling af elforbrug til køling mellem proceskøling og komfortkøling Virksomheder, der anvender elektricitet til fremstilling af kulde, som bruges til såvel proceskøling som komfortkøling, Side 5 af 10

6 skal fordele dette elforbrug for at få afgiftsgodtgørelse for elforbruget vedrørende proceskøling. Samme fordelingsprincipper kan anvendes ved opgørelse af elforbrug omfattet af retten til delvis afgiftsgodtgørelse - det vil sige elforbruget vedrørende komfortkøling. Dette indebærer bl.a., at virksomheder med vandbåren køling enten kan vælge at måle forbruget til proceskøling eller komfortkøling. Derudover skal der ske måling af produceret køleenergi i alt. Eksempel på beregning af elforbrug omfattet af retten til delvis godtgørelse af elafgift 10 enheder Køleenergi til komfortformål Elforbrug til drift af køleanlægget 3 enheder kwh Køleanlæggets elforbrug * køleenergi til komfortformål/produceret køleenergi i alt: kwh * 3 enheder/10 enheder = kwh. Målingen af energi anvendt til komfortkøling skal ske på det sted, hvor køleenergien overgår til komfortkøling. Hvis målingen af køleenergi til komfortformål ikke foretages i umiddelbar nærhed af det anlæg, hvor kulden produceres, tillægges den målte køleenergi til komfortformål 10 pct. Ved "umiddelbar nærhed" forstås, at målingen, set i forhold til de faktiske og installationsmæssige forhold i virksomheden, foretages så tilstrækkeligt tæt på anlægget, at målingen giver et realistisk billede af, hvor meget køleenergi, der er medgået til komfortformål. Fordelingen af elforbruget mellem proceskøling og komfortkøling kan i stedet baseres på en måling af køleenergi til procesformål. Eksempel på beregning af delvis afgiftsgodtgørelse vedr. komfortkøling for 2012 Den delvise godtgørelse af elafgift beregnes på følgende måde: Køleanlæggets elforbrug vedr. komfortkøling * godtgørelsessats kwh * 11,8 øre/kwh = 177,00 kr. Hvis beregningen af elforbrug vedrørende komfortkøling er baseret på en måling af køleenergi til procesformål, er det forskellen mellem elforbrug til drift af køleanlægget og køleanlæggets elforbrug til proceskøling, som skal anvendes ved beregning af den delvise afgiftsgodtgørelse. 6. seksempler 6.1. Eksempel 1: En detailvirksomhed Eksemplet viser en beregning af godtgørelse af elafgift (afgift efter elafgiftsloven) på elektricitet for en periode i *) Det forudsættes, at elektriciteten er leveret/købt til forbrug i virksomheden, og at virksomheden har 100 pct. fradrag for moms af elektriciteten. Leverance af elektricitet i opgørelsesperioden: kwh, heraf kwh til belysning og drift af kontormaskiner (procesformål) kwh til opvarmning af virksomhedens lokaler (rumvarme). af godtgørelsesberettiget elafgift (procesformål): Belysning og drift af kontormaskiner (procesformål) (kwh) Side 6 af 10

7 Elafgift i alt af forbrug i opgørelsesperioden , kwh * 0,742 kr kr. - Procesafgift , kwh * 0,03 kr. 600 kr. - El-distributionsbidrag , kwh * 0,01 kr. 200 kr. elafgift (procesformål) kr. af godtgørelsesberettiget elafgift (rumvarme): kwh * 0,742 kr kr. elafgift (rumvarme) , kwh * 0,118 kr kr. af godtgørelsesberettiget elafgift i alt efter elafgiftsloven: elafgift (procesformål) elafgift (rumvarme) elafgift i alt kr kr kr. *) Afgift efter elafgiftsloven Nedenstående oversigt viser elementerne og satserne for andet forbrug af elektricitet end til opvarmning af helårsboliger for perioden (elafgiftslovens 6, stk. 2): ) Energiafgift kr./kwh 0,635 0,647 0,658 0,670 2) Energisparebidrag kr./kwh 0,006 0,006 0,006 0,006 3) El-distributionsbidrag kr./kwh 0,040 0,040 0,040 0,040 4) Tillægsafgift kr./kwh 0,061 0,062 0,063 0,064 efter elafgiftsloven kr./kwh 0,742 0,755 0,767 0, Eksempel 2: En vareproducerende virksomhed Eksemplet viser en beregning af godtgørelse af elafgift og gasafgift for en periode i Det forudsættes, at energien er leveret/købt til forbrug i virksomheden, og at virksomheden har 100 pct. fradrag for moms af energien. Leverance af elektricitet i opgørelsesperioden: kwh til belysning og drift af maskiner (procesformål). Leverance af naturgas i opgørelsesperioden: Nm 3 (normalkubikmeter) naturgas, heraf Nm 3 til procesformål Nm 3 til opvarmning af virksomhedens lokaler (momsregistrerede virksomheder har fortsat ikke ret til afgiftsgodtgørelse for afgiftspligtigt brændsel, herunder naturgas, til rumvarme) Side 7 af 10

8 af godtgørelsesberettiget elafgift (procesformål): Belysning og drift af maskiner (procesformål) (kwh) Elafgift i alt af forbrug i opgørelsesperioden , kwh * 0,742 kr kr. - Procesafgift , kwh * 0,03 kr kr. - Eldistributionsbidrag , kwh * 0,01 kr kr. elafgift (procesformål) kr. af godtgørelsesberettiget gasafgift (procesformål): Naturgas til vareproduktion (procesformål) (Nm 3 ) Gasafgift i alt af forbrug i opgørelsesperioden ,353 kr./nm Nm 3 * 2,353 kr kr. - Procesafgift 13,1 % 13,1 % af kr kr. gasafgift (procesformål) kr Eksempel 3: En bilagsvirksomhed (bureau- eller advokatvirksomhed mv.) Eksemplet viser en beregning af delvis godtgørelse af elafgift for en periode i Det forudsættes, at elektriciteten er leveret/købt til forbrug i virksomheden, og at virksomheden har 100 pct. fradrag for moms af elektriciteten. Leverance af elektricitet i opgørelsesperioden: kwh, heraf kwh til belysning og drift af kontormaskiner (momsregistrerede bilagsvirksomheder har fortsat ikke ret til afgiftsgodtgørelse for elektricitet til belysning, drift af kontormaskiner mv.) kwh til produktion af kulde til komfortformål i virksomheden (aircondition). af godtgørelsesberettiget elafgift (aircondition): Aircondition (komfortformål) (kwh) Elafgift i alt af forbrug i opgørelsesperioden elafgift (aircondition) , kwh * 0,742 kr kr , kwh * 0,118 kr. 944 kr Eksempel 4: Momsregistreret fjernvarmeproducent Eksemplet viser en beregning af godtgørelse af elafgift for en periode i Det forudsættes, at elektriciteten er leveret/købt til forbrug i virksomheden, og at virksomheden har 100 pct Side 8 af 10

9 fradrag for moms af elektriciteten. Leverance af elektricitet i opgørelsesperioden: kwh, heraf kwh til belysning og drift af cirkulationspumper til fjernvarmevand kwh til produktion af elbaseret varme (fx ved en elpatron eller i en varmepumpe), der er leveret fra virksomheden. af godtgørelsesberettiget elafgift (procesformål): Belysning og drift af cirkulationspumper (procesformål) (kwh) Elafgift i alt af forbrug i opgørelsesperioden , kwh * 0,742 kr kr. - Procesafgift , kwh * 0,03 kr. 300 kr. - El-distributionsbidrag , kwh * 0,01 kr. 100 kr. elafgift (procesformål) kr. af godtgørelsesberettiget elafgift (produktion af elbaseret varme, der leveres fra virksomheden): Rumvarme (kwh) Elafgift i alt af forbrug i opgørelsesperioden elafgift (produktion af varme) *) , kwh * 0,742 kr kr , kwh * 0,118 kr kr. *) Det forudsættes, at der ikke samtidig sker godtgørelse af elafgift efter ordningen om afgiftslempelse for fjernvarme (elpatronordningen) af godtgørelsesberettiget elafgift i alt efter elafgiftsloven: elafgift (procesformål) elafgift (fremstilling af elbaseret varme) elafgift i alt kr kr kr. 7. Mere information For mere information om godtgørelse af energiafgifter henvises til afsnit F.6 i Punktafgiftsvejledningen på - Rådgiver - Juridiske vejledninger - Punktafgiftsvejledning. Endvidere henvises til vejledning nr. E 68 med titlen Tilbagebetaling af energiafgifter og vandafgift. Du er også velkommen til at kontakte SKAT på tlf Find dette og andre nyhedsbreve på SKATs hjemmeside, - Virksomhed - Nyheder Side 9 af 10

10 Du kan også tilmelde dig nyhedsmailen ved at klikke på Nyhedsmail i den øverste bjælke på - Virksomheder. Privatlivspolitik Side 10 af 10

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Forårspakke 2.0 Energiafgifter Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Energiafgifter Afgifter fra 2010 Afgift på brændsler Afgift på el Komfortkøling NO x -afgift Eget forbrug/udleje lokaler 2 Energiafgifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger Ajour 2014 Afgifter på energi og køling Odense 27. November 2014 Kenneth Hestehauge Præsentation og forventninger Hvem er jeg? Kenneth Hestehauge Punktafgifter i Køge Har været beskæftiget med punktafgifter

Læs mere

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig FRADRAG FOR ELAFGIFT Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig Du betaler energiafgift til din leverandør, når du køber el. Momsregistrerede kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Godtgørelse af vandog energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan i

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2014 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014 www.pwc.dk Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, når vi taler varmepumper og overskudsvarme 12. november 2014 ID: Introduktion Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Generelt Revisions- og rådgivningsvirksomhed Ca. 1.700

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Forårspakke 2.0 Energiafgifter Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Energiafgifter Afgifter fra 2010 1) Afgift på brændsler 2) Afgift på el 3) Komfortkøling 4) NO x -afgift 5) Eget forbrug/udleje lokaler

Læs mere

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter Årsmøde Campingrådet Godtgørelse af afgifter v/ Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Indblik retten til at opnå godtgørelse af afgifter Betingelser (generelt) Procesenergi og energi anvendt til komfort

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF). Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 13-5667485 Den 26. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige

Læs mere

Overblik afgiftsreglerne

Overblik afgiftsreglerne Overblik afgiftsreglerne John Tang, Dansk Fjernvarme Energiafgift pålægges fosile brændsler,elektricitet, bioolie (til motorkøretøjer og varme) m.m. Forsyningssikkerhedsafgift pålægges bio brændsler (Ikke

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter Skat Tax

Godtgørelse af vandog energiafgifter Skat Tax Godtgørelse af vandog energiafgifter Skat 2017 Tax 2 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke Afgifter. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke Afgifter. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik - energiafgifter Lovforslaget vedrørende energiafgifter er udelukkende fremsat i høring igen, mens lovforslagene vedrørende de andre

Læs mere

Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016

Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

REFUSION AF ENERGIAFGIFTER EFTER ELPATRON REGLERNE. John Tang, Dansk Fjernvarme

REFUSION AF ENERGIAFGIFTER EFTER ELPATRON REGLERNE. John Tang, Dansk Fjernvarme REFUSION AF ENERGIAFGIFTER EFTER ELPATRON REGLERNE John Tang, Dansk Fjernvarme PROGRAM Gennemgang af elpatron reglerne v. John Tang Klagesagen og afgørelsen v. Ivan Ibsen Opgørelse af ekstra godtgørelse

Læs mere

Vedr.: H Høring om ændring i elpatronordningen mv. og afgift på andre klimagasser

Vedr.: H Høring om ændring i elpatronordningen mv. og afgift på andre klimagasser Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht e-mail: pafgft@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Eksempler på små overskudsvarmeprojekter v. Hans Baden, Rådgivende Ingeniør Ivar Lykke Kristensen

Eksempler på små overskudsvarmeprojekter v. Hans Baden, Rådgivende Ingeniør Ivar Lykke Kristensen 14.00 14.15 Velkomst og Indledning v. John Tang 14.15 14.45 Eksempler på små overskudsvarmeprojekter v. Hans Baden, Rådgivende Ingeniør Ivar Lykke Kristensen 14.45 15.15 Afgiftsmæssige aspekter ved overskudsvarme

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) 28/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 3. september 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 29-231-22 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

Forslag. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 2010/1 LSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0039 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Afgifter i forbindelse med landbrugsaktiviteter. Landbrugsseminar den 16. marts 2016

Afgifter i forbindelse med landbrugsaktiviteter. Landbrugsseminar den 16. marts 2016 Afgifter i forbindelse med landbrugsaktiviteter Landbrugsseminar den 16. marts 2016 Elforbrug Procesgodtgørelse af afgiften af elforbruget til pumper, løfteværker, ventilation, belysning, kølerum og proceskøling,

Læs mere

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN fremtiden starter her... SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN Afgiftssystemet i den nuværende klima- og energipolitik beskytter traditionelle fremstillingserhverv ud

Læs mere

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0039 Senere ændringer til forskriften LBK nr 124 af 08/02/2011

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

5. september Er afgifter en barriere ved vurdering af om man skal levere/anvende overskudsvarme?

5. september Er afgifter en barriere ved vurdering af om man skal levere/anvende overskudsvarme? 5. september 2017 Er afgifter en barriere ved vurdering af om man skal levere/anvende overskudsvarme? Emner I dag: Lov og praksis indtil nu Praksis fremover Afgifts- og tilskudsanalysen Hvad er overskudsvarme?

Læs mere

INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME. Rammebetingelser

INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME. Rammebetingelser INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME Rammebetingelser VIEGAND MAAGØE OVERSKUDSVARME Potentiale, teknisk & økonomisk Udvikling af løsning: Optimering af processen (ingen overskudsvarme tilbage) Udnyttelse til proces

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%)

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Bilag 1. Oversigt nuværende og kommende afgifter 2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Enhed Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love.

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. Page 1 of 60 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Nye afgifter på affald

Nye afgifter på affald Nye afgifter på affald Afgiftsændringer vedtaget i maj 2009 v/jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet Dakofa 15. juni 2009 Tre forlig og en aftale Omlægning af afgifter på brændbart affald L 126 Forårspakke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0042 Udkast i ekstern høring Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE. Pia Clausen, Viegand Maagøe

AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE. Pia Clausen, Viegand Maagøe AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE Pia Clausen, Viegand Maagøe AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE 30 min. om: Status: Hvad er der sket på området de seneste år? Før nu Overskudsvarmeafgift PSO-afgiften: Hvad er

Læs mere

Forslag. J.nr. 13-0076486. Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) til

Forslag. J.nr. 13-0076486. Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) til Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) J.nr. 13-0076486. Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.,

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013)

Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013) Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013) Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven

Læs mere

Energiafgifter Overblik over godtgørelser og satser S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Energiafgifter Overblik over godtgørelser og satser S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Energiafgifter 2017 Overblik over godtgørelser og satser S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B 2 FORORD Udgifterne til energiafgifter stiger støt, og har siden de

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 195 Folketinget Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 195 Folketinget Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) til Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om tobaksafgifter, lov om afgift

Læs mere

Denne artikel har følgende indhold:

Denne artikel har følgende indhold: Told og Afgifter Forlaget Andersen A/S 4.8 Godtgørelse Af Partner Rune Grøndahl, KPMG Acor Tax Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Indledning 2. Elektricitet 3. Brændsler 1. Indledning Momsregistrerede

Læs mere

Afgiftsændringer og gartnerne.

Afgiftsændringer og gartnerne. Notat 14. januar 2008 J.nr. 2007-101-0010 Afgiftsændringer og gartnerne. 1. Væksthusgartnerne bruger ca. 1 pct. af det samlede brændselsforbrug i Danmark og knap 1 pct. af elforbruget. Der overvejes indført

Læs mere

Juli 2002. Specielle regler for promsaftaler og rumvarme

Juli 2002. Specielle regler for promsaftaler og rumvarme Juli 2002 Specielle regler for promsaftaler og rumvarme Specielle regler for promsaftaler I dette bilag beskrives specielle regler for aftaler, der indgås på baggrund af promskriteriet. Beskrivelsen er

Læs mere

Dansk Fjernvarme. Emne: Fjernkøling Hos Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Dansk Fjernvarme. Emne: Fjernkøling Hos Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Dansk Fjernvarme Emne: Fjernkøling Hos Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Troels Bagger Hviid Senior, Indirect TAX Aarhus 25 29 47 95 Troels.Hviid@dk.ey.com Fjernkøling Ud fra et afgiftsmæssigt synspunkt

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over Afgiftsvejledning 2015 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2014. Afgiftsvejledning 2015 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 162 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Læs mere

1. TITELBLAD. Erhvervsjura

1. TITELBLAD. Erhvervsjura Den manglende adgang til godtgørelse af elafgift for erhverv, omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven, med fokus på forlystelser og bureauer Speciale Sommeren 2011 AAU 2011 Side 1 af 88 1. TITELBLAD Uddannelsessted:

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht Nicolaj Eigtveds Gade København K

Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht Nicolaj Eigtveds Gade København K = 2. april 2009 Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht (pafgft@skm.dk) Nicolaj Eigtveds Gade 28 1402 København K Udkast til Forslag til lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober Forslag.

2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober Forslag. 2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-2340667 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober 2014 Forslag til Lov

Læs mere

Beskrivelse af model for forsyningssikkerhedsafgiften

Beskrivelse af model for forsyningssikkerhedsafgiften Notat J.nr. 13-0076486 Dato: 9. august 2013 Beskrivelse af model for forsyningssikkerhedsafgiften 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre,

Læs mere

ENERGI- AFGIFTER OG REFUSIONS- REGLER 7. UDGAVE

ENERGI- AFGIFTER OG REFUSIONS- REGLER 7. UDGAVE ENERGI- AFGIFTER OG REFUSIONS- REGLER 7. UDGAVE Forord Den grønne afgiftspakke har eksisteret siden 1995. Udgifterne til energiafgifter siden da har været en stor økonomisk byrde for de fleste virksomheder.

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for biogas

Oversigt over støtteregler mv. for biogas NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for biogas Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende støtteregler for biogas. Afregningsreglerne i dette notat er angivet

Læs mere

Afgiftsvejledning 2016. Samlet overblik over

Afgiftsvejledning 2016. Samlet overblik over Afgiftsvejledning 2016 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2015. Afgiftsvejledning 2016 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

1. Forudsætninger s Energi der anvendes til andre formål end som brændsel til opvarmning s. 2 eller som motorbrændstof

1. Forudsætninger s Energi der anvendes til andre formål end som brændsel til opvarmning s. 2 eller som motorbrændstof Bilag 2 Beskatning af energiintensive virksomheder i ni lande Oversigt 1. Forudsætninger s. 1 2. Energi der anvendes til andre formål end som brændsel til opvarmning s. 2 eller som motorbrændstof 3. Energi,

Læs mere

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 37 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 26. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned?

Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned? www.pwc.dk Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned? Sebastian Houe 17. december 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Emner 1. Introduktion til 2. Introduktion til reglerne og baggrunden herfor 3.

Læs mere

DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2009

DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2009 1 DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2009 Denne uautoriserede konsoliderede version af kulafgiftsloven er tilvejebragt gennem

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 32, endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2011-231-0051 7. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 32 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love 1) Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 338 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 11-0296400 (Udkast) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love 1) (Godtgørelse

Læs mere

2012/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Fremsat den 18. december 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2012/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Fremsat den 18. december 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2012/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0226912 Fremsat den 18. december 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen)

Læs mere

Energiafgifter i Kapacitetsregnskabet Friday 08. March 2013 Sidst opdateret Thursday 08. May 2014

Energiafgifter i Kapacitetsregnskabet Friday 08. March 2013 Sidst opdateret Thursday 08. May 2014 Energiafgifter i Kapacitetsregnskabet Friday 08. March 2013 Sidst opdateret Thursday 08. May 2014 Kapacitetsregnskabet - resultatledelse med sund fornuft De energitunge danske virksomheder er hårdt ramt

Læs mere

LOV nr 70 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016

LOV nr 70 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 LOV nr 70 af 30/01/ (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0226912 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1118 af 26/09/2014 LBK nr

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed kopi af ministerens svar af d. 9. april 2008 til KPMG ang. Daka Biodiesel a.m.b.a.

Til udvalgets orientering fremsendes hermed kopi af ministerens svar af d. 9. april 2008 til KPMG ang. Daka Biodiesel a.m.b.a. Skatteudvalget (2. samling) L 168 - Bilag 2 Offentligt J.nr. 2008-321-0008 Dato: 10. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed kopi af ministerens svar af

Læs mere

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1 Afgifter og økonomi for eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemer version 2014 Dansk Fjernvarme JT 24-04-2013 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 Disponering... 3 Konklusion og anbefaling...

Læs mere

Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte

Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte DI Den 13. september 21 Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte Industrien skaber mere og mere

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj.

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj. UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFOR- BRÆNDINGSANLÆG 15. oktober 2015 Varme 15/08156 TBHO I medfør af 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt 17. februar 2015 J.nr. 15-0190055 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 405 af 20. januar 2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love O:\Skatteministeriet\Lovforslag\568096\Dokumenter\568096.fm 27-03-08 17:25 k03 KFR Lovforslag nr. L 168 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 1 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 1. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) (Nedsættelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Rapport. Skatteministeriets og Energistyrelsens. for udnyttelse af industriel overskudsvarme. Juni 2006 - 1 -

Rapport. Skatteministeriets og Energistyrelsens. for udnyttelse af industriel overskudsvarme. Juni 2006 - 1 - Rapport Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme Juni 2006-1 - Indhold 1. Sammenfatning... 4 2. Introduktion... 5 3. Beskrivelse af overskudsvarmereglerne...

Læs mere

Årsopgørelse for el samt første acontoregning

Årsopgørelse for el samt første acontoregning Uffe Kousgaard Trægården 9, 2 TH 4000 Roskilde Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter dit forbrug fra den 22. juni 2011 til den 20. juni 2012 og første acontoregning dækker dit

Læs mere

Godtgørelse af energiafgifter

Godtgørelse af energiafgifter FORFATTER: DAVID VESTERGAARD HANSEN Godtgørelse af energiafgifter En analyse af godtgørelsesreglerne med særlig fokus på rumvarme og komfortkøling contra procesenergi Cand.merc.jur. Kandidatafhandling

Læs mere

Årsopgørelse for el samt første acontoregning

Årsopgørelse for el samt første acontoregning Uffe Kousgaard Trægården 9, 2. th 4000 Roskilde Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter dit forbrug fra den 21. juni 2012 til den 24. juni 2013 og første acontoregning dækker

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1)

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Afgifter på energi i EU

Afgifter på energi i EU Europaudvalget 211-12 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Notat 9. maj 212 J.nr. 212-238-34 Afgifter på energi i EU I dette notat gives en redegørelse over de forskellige modeller og

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere