Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2015"

Transkript

1 Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2015 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at styrke økonomiopfølgningen i kommunerne, og skal således danne grundlag for opfølgningen på udgiftsudviklingen og forbedre kvaliteten og træfsikkerheden i kommunernes prognoser for årsregnskabet. Endeligt skal halvårsregnskabet for kommunerne indgå i dialogen mellem staten og KL om den kommunale økonomi, herunder udviklingen i service- og anlægsudgifterne. Dette bilag indeholder et kvartalsregnskab for årets første halvår, hvor periodiseret budget for de første 6 måneder af året sammenholdes med det bogførte forbrug i samme periode. Herudover indeholder det følgende en vurdering af det forventede regnskab i forhold til det vedtagne budget (halvårsregnskabet), der ligeledes er udarbejdet med udgangspunkt i årets første 6 måneder. De to regnskaber fremstilles dels i en regnskabsopgørelse og dels i bevillingsoversigter for hver enkelt forvaltning. Opsummering af halvårsregnskabet 2015 Halvårsregnskabet sammenholder det vedtagne budget med det forventede regnskab. Kommunens forventninger til regnskab 2015 udviser på overordnet niveau et overskud på mio. kr. (se tabel 1 nedenfor). I det vedtagne budget for 2015 var der forventet et underskud på 102 mio. kr., (hvoraf 202 mio. kr. udgjorde servicebufferpuljen). Dermed udviser halvårsregnskabet en forbedret forventning til regnskabet for 2015 på mio. kr. Overskuddet skyldes primært en forventning om en stigning i anlægsindtægter på 911 mio. kr. i forhold til vedtaget budget på 583 mio. kr. som hovedsageligt kan henføres til aftalen med omegnskommunerne om indfrielse af tilbagekøbsrettighederne vedrørende almennyttige boligselskaber samt øvrige salg af ejendomme m.v. Herudover forventes et mindreforbrug på 442 mio. kr. på service dette kan blandt andet henføres til en lavere p/l-regulering på 170 mio. kr. samt mindreforbrug på 239 mio. kr. på puljer. Dertil kommer merindtægter på skatter, tilskud og udligning (59 mio. kr.), merindtægter på renter (57 mio. kr.) samt mindreforbrug på overførsler (76 mio. kr.).

2 Tabel 1: Halvårs- og kvartalsregnskab for Københavns Kommune 2015 R-2014 periode Budget 15 Forbrug 15 Forbrugsandel af det samlede KB Vedtaget Korrigeret Forventet mio. kr. 1-6 periode 1-6 periode Budget 15 Budget 15 regnskab 15 Skatter ,6 % Tilskud og udligning ,9 % Indtægter ,5 % Service ,5 % Overførsler (uden HK1) ,4 % Driftsudgifter ,8 % Driftsresultat før finansiering Renteindtægter mv ,2 % Resultat af ordinær driftsvirksomhed Samlede anlægsudgifter (uden HK1) Samlede anlægsindtægter (uden HK1) ,6 % ,2 % Anlægsudgifter ,8 % Resultat af det skattefinansierede område Anlægsudgifter Driftsudgifter Forsyningsudgifter (HK1) I alt

3 Opsummering af kvartalsregnskabet for årets første halvår Kvartalsregnskabet for 1. halvår af 2015 udviser et overskud på mio. kr. (se tabel 1 ovenfor). Resultatet er 401 mio. kr. højere end forventningen i budgettet til årets første 6 måneder. Til sammenligning var overskuddet i forbindelse med halvårsregnskabet for 2014 på mio. kr. Den primære forklaring på at overskuddet i kvartalsregnskabet er større end forventet er, at 56,5 pct. af indtægterne fra skatter, tilskud og udligning er modtaget, mens kun 24,6 pct. af anlægsudgifterne er afholdt. At der er modtaget 56,5 pct. i indtægter skyldes primært, at indtægter for Grundskyld er bogført i januar. Derudover bidrager det også til det positive resultat, at der er afholdt færre driftsudgifter, både service og overførsler, end forudsat i det periodiserede budget svarende til 227 mio. kr. Tabel 2: mellem periodiseret budget og forbrug 2015 mio. kr. Service Anlæg Overførsler m.v. Økonomiforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Revision, Borgerrådgiver, BSK 2 I alt I det følgende forklares de væsentligste årsager til afvigelserne imellem det periodiserede budget og forbrug i 1. halvår Økonomiudvalget - På serviceområdet har Økonomiudvalget en samlet afvigelse på 81,3 mio. kr. Dette skyldes primært, at der tidligere end forventet er modtaget afregninger vedrørende arbejdsskade fra forvaltningerne på 21,5 mio. kr. Dertil kommer huslejeindtægter på 14,0 mio. kr. der er modtaget tidligere end forventet samt mindreforbrug på 14,0 mio. kr. som følge af vakante stillinger og ekstraordinære merindtægter på fra private lejere.

4 - På anlæg er der en samlet afvigelse på 27,8 mio. kr. som primært skyldes merindtægter på 60,0 mio. kr. på salg af rettigheder, merudgifter i Byggeri København på 30,0 mio. kr. som følge af tidligere betaling af regninger end forventet samt merforbrug på 3,9 mio. kr. på nyt økonomisystem, lønsystem og udfasning af mainframe. Sundheds- og Omsorgsudvalget - På serviceområdet har Sundheds- og Omsorgsudvalget en samlet afvigelse mellem realiseret forbrug og periodiseret budget på 16,3 mio. kr. Denne afvigelse skyldes primært det forventede merforbrug til specialiseret rehabilitering, mindreforbruget vedr. køb og salg af pladser og anskaffelse af nyt omsorgssystem som følge af ophørt samarbejde med KMD samt nedgangen i aktiviteten til færdigbehandlede patienter og vederlagsfri fysioterapi. - På Overførsler mv. har Sundheds- og Omsorgsudvalget en afvigelse på 23,5 mio. kr. som primært afspejler det strukturelle mindreforbrug til ydelsesstøtte vedr. ældreboliger. Børne- og Ungdomsudvalget - På det samlede serviceområde er der et merforbrug på 4,6 mio. kr. for årets første 6 måneder, som primært skyldes merforbrug på dagtilbud (2,0 mio. kr.), specialundervisning (1,8 mio.kr.) og undervisning (1,0 mio. kr.). rne mellem periodiseret budget og periodeforbrug på bevillingsområderne indenfor Service giver ikke anledning til bemærkninger. - Bevillingsområdet Anlæg udviser et merforbrug på 2,8 mio. kr. for årets første 6 måneder, hvilket primært skyldes et fremrykket forbrug i maj og juni måneder. Teknik- og Miljøudvalget Samlet for Teknik- og Miljøudvalget er der på service et mindreforbrug på 28,4 mio. kr. der primært skyldes følgende mer- og mindreforbrug: - Bevillingen Ordinær drift udviser samlet set et mindreforbrug på 6,9 mio. kr., der hovedsageligt skyldes følgende afvigelser:

5 - Hovedaktiviteten Byens Anvendelse udviser et mindreforbrug på 17,0 mio. kr., hvilket kan henføres til merindtægter på 26,1 mio. kr. der hovedsagligt skyldes merindtægter fra byggesagsgebyrer, da der i 2. kvartal er færdigbehandlet flere gamle byggesager, som er modtaget før 2015, end forventet. Modsat er der merudgifter på 9,1 mio. kr. der primært skyldes fejlplaceringer i lønsystemet, da visse medarbejdere ikke er korrekt placeret i lønsystemet samt elforbrug på signaler og vejbelysninger. - Hovedaktiviteten Byens Drift udviser et merforbrug på 7,5 mio. kr., der er sammensat af merudgifter på 6,4 mio. kr. der primært stammer fra mindreudgifter til lønudbetaling som følge af periodiseringsfejl samt vintertjenesten, samt merudgifter grundet periodeforskydninger på bl.a. områderne materiel og grunduddannelse af elever. Modsat er der mindreindtægter på 1,1 mio. kr. vedrørende håndtering af klinisk risikoaffald. - Hovedaktiviteten Fællessekretariaterne udviser et merforbrug på 4,9 mio. kr., der primært skyldes merudgifter til arbejdsskadeafregning. - Bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte udviser samlet set et mindreforbrug på 10,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan henføres til periodeforskydning på udbetaling af grundskyldstilskud for 2. kvartal. - Bevillingen Parkering udviser et mindreforbrug på 10,8 mio. kr., der skyldes mindreudgifter på 6,7 mio. kr. og merindtægter på 4,1 mio. kr. Der er dog kendte fejl grundet debitorsystemet, som betyder at der reelt er merindtægter på 9,0 mio. kr. og mindreudgifter på 6,8 mio. kr. Dette giver et reelt mindreforbrug på bevillingen parkering på 15,8 mio. kr., der primært skyldes merindtægter fra betalingsparkering. På anlæg er der et samlet mindreforbrug på 132,5 mio. kr. der primært skyldes periodeforskydninger og fordeler sig som følgende: - Bevillingen Ordinær anlæg udviser et samlet mindreforbrug på 90,8 mio. kr., som primært består af periodeforskydninger på en række projekter, herunder projekterne Frederiksholmsløbsbroen, Højklasset busløsning på Frederikssundsvej samt Digitalisering af betalingsparkering. - Bevillingen Byfornyelse, anlæg udviser et samlet mindreforbrug på 32,6 mio. kr., som primært består af periodeforskydninger på en række projekter, herunder projekterne Hedebygade-karreen samt Tagensvej "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm. På overførsler m.v. er der et samlet mindreforbrug på 16,8 mio. kr. der primært skyldes følgende: - Bevillingen Affaldsområdet udviser et samlet mindreforbrug på 12,4 mio. kr., der skyldes mindreudgifter på 15,6 mio. kr. som primært kan henføres til færre projektudgifter vedr. Ressource- og Affaldsplanen Modsat er der mindreindtægter på 3,2 mio.

6 kr. som skyldes, at der fra og med 2015 er indført takster for bestilling af containere til storskrald og haveaffald. Der er i andet kvartal faktureret mindre end forventet. - Bevillingen Jorddeponi udviser et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr., der skyldes merindtægter på 4,3 mio. kr., som kan henføres til modtagelse af overskudsdeling fra By og Havn vedr og 2014 samt mindreudgifter på 1,0 mio. kr., der kan henføres til indkøb af materiel, grundet forsinkelse i udbudsprocessen. På finansposter er der en samlet afvigelse på -247,6 mio. kr., der skyldes følgende: - Andre balanceforskydninger udviser en forskydning på 423,6 mio. kr., der er sammensat af indtægter på kortfristede tilgodehavender (-50,7 mio. kr.) og udgifter til kortfristet gæld (474,3 mio. kr.). - Langfristede balanceposter udviser en afvigelse på 176,1 mio. kr. som primært skyldes et fald i indskuddet til Landsbyggefonden. Kultur- og Fritidsudvalget - Bevillingsområdet anlæg udviser et merforbrug på 2,9 mio. kr. der hovedsageligt skyldes en periodeforskydning af acontobetalinger for projektet Selvbetjent Åbningstid, som ved afslutningen af halvårsregnskabet blev bogført i første halvår. n har ingen betydning for projektets eller anlægsbevillingens forventede regnskab for Bevillingsområdet finansposter udviser en afvigelse på ,9 mio. kr. Heraf vedrører 2,6 mio. kr. de budgetlagte områder og skyldes tekniske udfordringer i forbindelse med nyt fagsystem vedr. beboerindskud. Dertil kommer en bevægelse på ,5 mio. kr. der er udtryk for forskydninger i de ikke budgetlagte aktiviteter og afspejler som udgangspunkt blot forskydninger i betalingsmønstre. De har alene betydning for kommunens likviditet på et givet tidspunkt, og har som udgangspunkt ingen effekt for likviditeten over tid. Socialudvalget Socialudvalget har en afvigelse mellem det periodiserede budget og periodeforbruget på 73,5 mio. kr. på service, 6,7 mio. kr. på anlæg (heraf 10,6 mio. kr. på indtægter og -3,9 på udgifter) samt 16,6 mio. kr. på overførsler mv. - På service skyldes afvigelsen hovedsagelig, periodeforskydninger hen over året som følge af afregninger fra eksterne leverandører (herunder bl.a. Region Hovedstaden), forsinket systemmæssig udkontering af lønudgifter efter en organisationsændring i Socialforvaltningen samt at der mangler at blive fremsendt opkrævninger fra Koncernservice.

7 - På anlæg og overførsler m.v. skyldes afvigelsen ligeledes primært periodeforskydninger i opkrævningen af betalinger. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - Serviceområdet udviser et mindreforbrug på 10,2 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på bevillingsområdet Beskæftigelsesindsats. n skyldes forsinket bogføring af udgifter til løntilskud for dagpengemodtagere og dels forsinket afregning af aktiviteter på bevillingsområdet. Bevillingsområdet Integrationsaktiviteter udviser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Bevillingsområdet Administration udviser et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. - Overførsler mv. udviser et merforbrug på 9,3 mio. kr., som primært kan henføres til et merforbrug på bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler. Merudgifterne på bevillingen Overførsler mv. er beskedne. - Bevillingsområdet Finansposter udviser en afvigelse på -11,5 mio. kr., hvilket skyldes midlertidige posteringer på bevillingsområdet, der forventeligt udlignes inden årets udgang. Borgerrådgiveren - Borgerrådgiveren har et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes betalingsforskydninger. Beredskabskommissionen - Beredskabskommissionen har et mindreforbrug på service på 2,0 mio. kr. som følge af ændret prisfremskrivning. Oversigt over udvalgenes bevillingsoverholdelse I det følgende oplistes bevillingsoversigter for alle kommunens udvalg. rne i alle tabeller er mellem vedtaget budget og forventet regnskab. Positive tal er mindreforbrug, mens negative tal er merforbrug. Alle tal er i kr. Efter hver tabel er der forklaringer på afvigelserne for udvalgte bevillinger i det omfang, det er fundet væsentligt. Regnskabsresultatet er påvirket af aktivitetsændringer, den ændrede pris- og lønfremskrivning samt DUT.

8 Økonomiudvalget Bevillingsområde Vedtaget budget (VB) Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forventet forbrug (FF) (VB-FF) Periodiseret budget periode 1-6 Forbrug periode 1-6 Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Netto Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Netto 1 - Service Fælles servicepulje Fælles rammepulje Økonomisk forvaltning, service Fælles forsikringer, service Fælles arbejdsskadepulje, service Barselsfonden Fælles tjenestemandspensioner Københavns Brandvæsen, service Byggeri København, service Københavns Ejendomme, Service Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service

9 Lokaludvalg Koncernservice, service Fælles lønkontraktsekretariat, service Fællessystemer og driftsaftaler, service Anlæg Fælles forsikringer, anlæg Barselsfonden, anlæg Fælles anlægspuljer Økonomisk Forvaltning, anlæg Københavns Brandvæsen, anlæg Byggeri København, anlæg Byggeri København, eksekvering af anlæg Københavns Ejendomme, Anlæg

10 Københavns Ejendomme - Eksekvering af anlægssager (administrationsbidrag), anlæg Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg Københavns Ejendomme - Salg af rettigheder m.v Koncernservice, anlæg Overførsler mv Barselsfonden. Efterspørgselsstyrede overførsler Fælles efterspørgselsstyrede overførsler Forsyningsvirksomheder Skorstensfejerne i København Københavns Ejendomme, Overførsler mv Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler Finansposter Renter mv

11 Tilskud, udligning, skatter Langfristede balanceposter Andre balanceforksydninger Service På serviceområdet forventer Økonomiudvalget en afvigelse på 341,8 mio. kr. der primært skyldes puljer på samlet 270,4 mio. kr. hvoraf de fleste forventes udmøntet til de øvrige udvalg med undtagelse af puljen til uforudsete udgifter, der ikke forventes udmøntet fuldt ud. Dertil kommer forventet mindreforbrug på 20,4 mio. kr. vedr. tjenestemandpensioner, som følge af lavere lønfremskrivning, mindreforbrug på 15,6 mio.kr. vedr. arbejdsskadepuljen og barselsfonden samt forventede merindtægter fra husleje på 36,2 mio.kr. og forventet merforbrug på 20,1 mio. kr. til vedligehold. Anlæg På anlæg forventer Økonomiudvalget et samlet mindreforbrug på 436,3 mio. kr. hvilket primært skyldes forventede merindtægter på 840,0 mio. kr. på salg af rettigheder vedrørende frikøbsaftale mellem boligselskabernes landsforening og omegnskommunerne, salg af rettigheder og ejendomme der er solgt tidligere end forventet samt indtægter fra Valby Idrætspark. Dertil kommer forsinkelser på projekterne vedr. nyt vagtplansystem, nyt lønsystem og udfasning af mainframe, hvilket er hovedforklaringen på en afvigelse på 45,7 mio. kr. Modsat forventer Byggeri København og Københavns Ejendomme at kunne bygge for 220,0 mio. kr. mere end bevilliget i Vedtaget Budget 2015, Koncernservice har opjusteret forventningerne til anlægsudgifter på forsikringsområdet med 24,0 mio. kr. som følge af merudgifter til skybrud og almindelige bygningsskader og sluttelig forventes der et merforbrug på 29,1 mio. kr. som følge af at der er givet bevilling til en række puljer til risikofyldte anlægsprojekter. Overførsler På overførsler m.v. forventes et mindreforbrug på 62,0 mio. kr. der primært skyldes at puljen til merudgifter for forsikrede ledige ikke forventes udmøntet. Midlerne er reserveret til merudgifter i forbindelse med forsikrede ledige i Finansposter Renter

12 En forventet merindtægt på 71,0 mio. kr. pimært som følge af højere udbytte fra investeringsforeningen end forudsat ved budgetvedtagelsen. Tilskud, udligning og skatter m.v. En forventet merindtægt på 77,5 mio. kr. der primært skyldes midtvejsreguleringen for 2015 samt endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet for Modsat nedjusteres indtægten fra grundskyld på grund af vurderingsændringer siden budgetvedtagelsen. Andre balanceforskydninger Et forventet merforbrug på 256,0 mio. kr. skyldes primært fremrykning af ejerindskud i metroselskabet til 2015, hvormed den korte gæld til metroselskabet afdrages.

13 Sundheds- og Omsorgsudvalget Bevillingsområde Vedtaget budget (VB) Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forventet forbrug (FF) (VB-FF) Periodiseret budget periode 1-6 Forbrug periode 1-6 Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Netto Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Netto 1 - Service Sundhed Pleje, service og boliger for ældre Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret Administration Anlæg Pleje, service og boliger for ældre Overførsler Ældreboliger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Særligt dyre enkeltsager Finansposter Renter mv Tilskud, udligning, skatter Langfristede balanceposter Andre balanceforksydninger Service

14 Sundheds- og Omsorgsudvalget har en samlet afvigelse mellem vedtaget budget og forventet forbrug på 88,3 mio. kr. på service. n kan primært henføres til en række reduktioner af budgettet, samt et forventet mindreforbrug på service. De største budgetreduktioner vedrørende p/l- og demografiregulering udgør i alt ca. 61,9 mio. kr., imens det forventede mindreforbrug på service udgør ca. 30,2 mio. kr. Derudover er der en række mindre budgetreduktioner og forventede mindreforbrug. Finansposter På langfristede balanceposter forventes et mindreforbrug på 47,3 mio. kr. hvilket primært kan relateres til indskud i Landsbyggefonden. Budgettet er periodiseret til 2016, idet udgifterne falder med ujævne mellemrum. Børne- og Ungdomsudvalget Bevillingsområde Vedtaget budget (VB) Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forventet forbrug (FF) (VB-FF) Periodiseret budget periode 1-6 Forbrug periode 1-6 Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Netto Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Netto 1 - Service Dagtilbud - Demografireguleret Dagtilbud special - Demografireguleret Dagtilbud special Undervisning - Demografireguleret Specialundervisning - Demografireguleret Undervisning RS Administration Sundhed - Demografireguleret Anlæg Anlæg Overførsler

15 Efterspørgselsstyrede overførsler Finanspoater Renter mv Tilskud, udligning, skatter Langfristede balanceposter Andre balanceforksydninger Service På serviceområdet forventer Børne- og Ungdomsudvalget en samlet afvigelse mellem vedtaget budget og forventet forbrug på 56,0 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes en række modsatrettede afvigelser: Dagtilbud, demografireguleret På bevillingsområdet Dagtilbud, demografireguleret forventes en afvigelse mellem vedtaget budget og forventet forbrug for året som helhed på 75,2 mio. kr., som er sammensat af flere mindreforbrug. De væsentligste afvigelser skyldes et mindreforbrug grundet nedskrevet forbrug som følge af revideret prisfremskrivning (36,9 mio. kr.), øget decentral opsparing (12,0 mio. kr.) og en forventning til at der tilføres midler til undervisningsrammen for at skabe balance på rammerne (23,8 mio. kr.). Dagtilbud, special demografireguleret På bevillingsområdet Dagtilbud, special demografireguleret forventes en afvigelse mellem vedtaget budget og forventet forbrug for året som helhed på 24,3 mio. kr., hvor de væsentligste afvigelser skyldes et mindreforbrug som følge af efterslæb i etableringen af pladser på specialområdet (16,2 mio. kr.), samt en nedskrivning af forbruget som følge af revideret prisfremskrivning (1,7 mio. kr.). Undervisning demografireguleret På bevillingsområdet Undervisning demografireguleret forventes en afvigelse mellem vedtaget budget og forventet forbrug for året som helhed på -84,4 mio. kr. Størstedelen af afvigelsen skyldes, at den decentrale opsparing forventes at falde med 33,4 mio. kr. i 2015 og at der overføres midler til eksternt finansierede projekter (12,3 mio.kr.), samt at alternative tilbud til elever som tidligere gik i dagbehandling nu inkluderes i normalundervisningen (11,7 mio. kr.). Endvidere tilføres der midler til undervisningsrammen for at skabe balance på rammer-

16 ne (33,2 mio. kr.), og forbruget nedskrives grundet ny prisfremskrivning (18,5 mio. kr.). Derudover skyldes afvigelsen øgede udgifter til eftermiddagsmad og mad på alle skoler (2,5 mio. kr.), opstartsmidler til Europaskolen (2,1 mio. kr.), samt midler fra A.P. Møllerfonden til vikardækning ved kompetenceudvikling af lærere (5,0 mio. kr.). Specialundervisning demografireguleret På bevillingsområdet Specialundervisning demografireguleret forventes en afvigelse mellem vedtaget budget og forventet forbrug på 36,9 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er et etableringsefterslæb på pladser på specialområdet (20,3 mio. kr.) og at midler tilføres af undervisningsrammen (9,4 mio. kr.), samt en øget decentral opsparing i 2015 (5,5 mio. kr.). Derudover er der et merforbrug omfattende huslejetilpasninger (1,9 mio. kr.), eksterne midler til Frejaskolen (1,6 mio. kr.), fritidstilbud til Lundehusskolen (2,0 mio. kr.) og montering af udvidelsen af Lundehusskolen (4,0 mio. kr.), samt et mindreforbrug omfattende nedskrevet forbrug grundet prisfremskrivning(4,6 mio. kr.) og et mindreforbrug i forbindelse med alternative tilbud til elever fra dagbehandling som inkluderes i normalundervisningen (9,3 mio.kr.). Undervisning På bevillingsområdet Undervisning forventes en afvigelse mellem vedtaget budget og forventet forbrug for året som helhed på 6,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt færre elever end forventet på produktionsskolerne, som følge af ændrede regler for visitation til produktionsskolerne. Administration På bevillingsområdet Administration forventes en afvigelse mellem vedtaget budget og forventet forbrug for året som helhed på -6,8 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt merforbrug i forbindelse med korrekt placering af tværgående effektiviseringer (4,7 mio. kr.) og overførte midler vedrørende indsatsen Øget Sundhed for Børn (1,6 mio. kr.), samt mindreforbrug som følge af ny pris- og lønfremskrivning (2,0 mio. kr.). Bruttoanlæg På anlægsområdet forventes en afvigelse mellem vedtaget budget og forventet forbrug for året som helhed på 482,9 mio. kr. Den store afvigelse skyldes, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i løbet af 2015 overfører budget til Byggeri København, som håndterer den udgiftsmæssige del af de konkrete anlægssager. Endvidere er der vedrørende periodisering af anlægsbudgettet blevet omplaceret midler til kommende budgetår. Det endelige regnskab for 2015 forventes at balancere, når der tages højde for dette.

17 Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde Vedtaget budget (VB) Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forventet forbrug (FF) (VB-FF) Periodiseret budget periode 1-6 Forbrug periode 1-6 Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Netto Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Netto 1 - Service Ordinær drift Byfornyelse, ydelsesstøtte Parkering - drift Anlæg Ordinær anlæg Byfornyelse, anlæg Takstfinansieret anlæg Total Klima - anlæg Overførsler Byfornyelse Affaldsområdet Jorddeponi Takstfinansieret Finansposter Renter mv Tilskud, udligning, skatter Langfristede balanceposter Andre balanceforskydninger

18 Service Ordinær drift På bevillingen Ordinær drift forventes et mindreforbrug på 28,6 mio. kr., der hovedsageligt skyldes merindtægter på byggesagsområdet på 20,0 mio. kr. Der er reguleret for dette i det korrigerede budget, hvor der er sket omplacering til bevillingsområdet Parkering. Parkering På bevillingen Parkering forventes et merforbrug på 17,6 mio. kr., der hovedsageligt skyldes udfordringen på parkeringsområdet på 20,0 mio. kr. Der er reguleret for dette i det korrigerede budget ved hjælp af merindtægterne fra byggesager. Anlæg Ordinær anlæg På bevillingen Ordinær anlæg forventes et merforbrug på 102,1 mio. kr. Reelt set er der dog tale om en afvigelse på 224,9 mio. kr., som skyldes, at tilkoblingsanlægget på Nordhavnsvejen er flyttet fra Ordinær anlæg til Langfristede balanceposter (124,8 mio. kr.). Modsat er der foretaget en tilbageførsel fra 2016 af teknisk reperiodisering på Nordhavnsvejen (-119,7 mio. kr.) og Fornyelse af gadebelysning (-78,8 mio. kr.) som følge af tidligere reperiodisering til 2016 for overholdelse af anlægsloftet. Derudover er der en række projekter som blev vedtaget i forbindelse med overførelsessagen 2014/2015 (-18,5 mio. kr.). De resterende mindreudgifter skyldes en række mindre afvigelser på forskellige projekter (-8,9 mio. kr.). Byfornyelse, anlæg På bevillingen Byfornyelse, anlæg forventes et mindreforbrug på 30,8 mio. kr., hvilket skyldes mindreudgifter forårsaget af periodeforskydninger. De største mindreudgifter har været på projekterne Hedebygade-karreen (11,3 mio. kr.), Krügergade 4-6 (9,3 mio. kr.) og Vennemindevej 1-13 m.fl. (6,3 mio. kr.). De resterende mindreudgifter skyldes en række mindre afvigelser på forskellige projekter. Takstfinansieret, anlæg På bevillingen Takstfinansieret, anlæg forventes et mindreforbrug på 9,2 mio. kr., der skyldes periodeforskydninger fordelt på en række mindre projekter. Klima anlæg På bevillingen Klima anlæg forventes et merforbrug på 15,8 mio. kr., der skyldes merudgifter forårsaget af periodeforskydninger på projekterne Sankt Annæ (skybrudssikring) (-10,0 mio. kr.) og Søvandsledning (Nordhavnsvejen) (-2,5 mio. kr.) samt øvrige mindre forskydninger.

19 Overførsler m.v. Affaldsområdet På bevillingen Affaldsområdet forventes et mindreforbrug på 39,1 mio. kr., som skyldes et forventet overskud på affaldsområdet svarende til 16,0 mio. kr. (korrigeret i det vedtagne budget) samt frigivelser til genopbygningen af nærgenbrugsstation i Hørgården, Amager Vest (2,0 mio. kr.). Der er reguleret for dette i det korrigerede budget, hvor budgettet er flyttet til Takstfinansieret anlæg. Den resterende afvigelse skyldes et forventet mindreforbrug på 21,1 mio. kr., som er sammensat af merindtægter grundet udlodning af aktiver fra SMOKA på 7,2 mio. kr. og mindreudgifter på 13,9 mio. kr. Jorddeponi På bevillingen Jorddeponi forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr., der skyldes merudgifter til investeringer i maskiner og forhøjede omkostninger på opmagasinering af jord. Byfornyelse, efterspørgselsstyrede På bevillingen Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr., der skyldes, at forvaltningen ikke havde budgetteret med budgetposten i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, da Økonomi- og Indenrigsministeriet på daværende tidspunkt ikke mente, at budgettet til indfasningsstøtte skulle placeres på denne bevilling. Denne beslutning er sidenhen blevet ændret, hvorfor budgettet er blevet korrigeret. Finansposter På Langfristede balanceposter forventes en negativ afvigelse på 647,6 mio. kr., der skyldes korrektioner ift. Nordhavnsvejens tilkoblingsanlæg, der er blevet flyttet fra Ordinær anlæg til Langfristede balanceposter (124,8 mio. kr.). Derudover er der korrigeret i tilskud til Landsbyggefonden som hovedsageligt skyldes Boligpakken: Plads til alle i København - også i fremtiden (522,8 mio. kr.).

20 Kultur- og Fritidsudvalget Bevillingsområde Vedtaget budget (VB) Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forventet forbrug (FF) (VB-FF) Periodiseret budget periode 1-6 Forbrug periode 1-6 Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Netto Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Netto 1. Service Kultur og Fritid Anlæg Kultur- og Fritid Overførsler Kultur og Fritid Finansposter Renter mv Tilskud, udligning, skatter Langfristede balanceposter Andre balanceforskydninger Service Kultur- og Fritidsudvalget forventer et merforbrug på 40,5 mio. kr., der primært kan henføres til afholdelse af folketingsvalg på 17,1 mio. kr., ejendomsudgifter vedr. Karens Minde, Sydhavnens bibliotek og Pumpehuset på 7,8 mio. kr. samt ændring i Københavns Kommunes administrative bidrag til Udbetaling Danmark på 6,6 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes et mindreforbrug på 47,0 mio. kr., der primært skyldes udmøntning og overførsel af 59,8 mio. kr. til Byggeri København, herunder midler til kunstgræsbaner, skøjtehal i Ørestad, Energicenter Voldparken, Musiktorvets 2. etape og en række mindre sager. Dertil kommer reperiodiseringer på 24,6 mio. kr. Modsat har Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med overførselssagen

21 modtaget 28,4 mio. kr. til nye projekter, særligt til magasinløsningen for museerne. Samtidig blev et mindreforbrug fra 2014 på 12,7 mio. kr. overført til 2015-budgettet. Finansposter På finansposter er der et samlet merforbrug på 31,0 mio. kr. dette skyldes primært forventede merudgifter på 52,8 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af grundskyld samt afsavnsrenter til boligejere, der har betalt for meget i ejendomsskat. Modsat har Kultur- og Fritidsudvalget modtaget et statstilskud på 20,8 mio. kr. til tilbagebetaling af grundskyld vedrørende fradrag for forbedringer.

22 Socialudvalget Bevillingsområde Vedtaget budget (VB) Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forventet forbrug (FF) (VB-FF) Periodiseret budget periode 1-6 Forbrug periode 1-6 Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Netto Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Netto 1 - Service Børnefamilier med særlige behov Borgere med sindslidelse Udsatte voksne Borgere med handicap Borgere med handicap, demografireguleret Tværgående opgaver og administration Hjemmepleje Hjemmeplejen, demografireguleret Anlæg Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg Tværgående opgaver og administration Borgere med handicap Overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler

23 9 - Finansposter Renter mv Tilskud, udligning, skatter Langfristede balanceposter Andre balanceforskydninger Socialudvalget har ifm. halvårsregnskabet 2015 en samlet afvigelse mellem vedtaget budget og forventet regnskab på 4,8 mio. kr. på service, 13,4 mio. kr. på anlæg (heraf 12,8 mio. kr. på udgifter og 0,6 mio. kr. på indtægter) samt 20,2 mio. kr. på overførsler mv. Service n forklares primært med et mindreforbrug på hovedaktiviteten sikrede institutioner, indtægt ifm. medfinansiering af stofindtagelsesrum i 2015, merforbrug vedr. krisecentre og herberg, tilførsel af taskforcemidler til hurtigere sagsbehandling på handicapområdet samt en stigning i antallet af dyre anbringelser af børn med handicap. Anlæg n mellem vedtaget og korrigeret budget forklares med løbende overførsler af anlægsmidler til Københavns Ejendomme samt tilførsel af midler ifm. overførselssagen. Overførsler m.v. n forklares med budgetreduktion vedr. merudgifter til forsørgelse af børn med funktionsnedsættelse samt lavere aktivitetsniveau vedr. førtidspension end forudsat i budgettet. Finansposter n på -331,8 mio. kr. forklares primært med forskydninger i den kortfristede og langfristede gæld.

24 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bevillingsområde Vedtaget budget (VB) Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forventet forbrug (FF) (VB-FF) Periodiseret budget periode 1-6 Forbrug periode 1-6 Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Netto Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Netto 1 - Service Beskæftigelsesindsatsen Integrationsaktiviteter Administration Anlæg Beskæftigelsesindsatsen Overførsler Efterspørgselsstyret indsats Efterspørgselsstyrede overførsler Finansposter Renter mv Tilskud, udligning, skatter Langfristede balanceposter Andre balanceforskydninger

25 Service På serviceområdet forventes et merforbrug på 21,3 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til merudgifter som følge af ny lovgivning (bl.a. beskæftigelsesreformen), som udvalget kompenseres for via den såkaldte DUT-sag. Overførsler m.v. På bevillingsområdet Overførsler mv. forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr., som kan henføres til et forventet merforbrug på 30,3 mio. kr. på bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler og et forventet mindreforbrug på 27,3 mio. kr. på bevillingsområdet Efterspørgselsstyret indsats. Merforbruget på Efterspørgselsstyrede overførsler kan henføres til 1) forskudte udgifter vedr. a-dagpenge på 30,0 mio. kr., som blev forskudt fra 2014 til 2015, 2) forventet merudgifter på 22,8 mio. kr. til gensidig forsørgerpligt og 3) forventet mindreforbrug grundet en lavere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager. Det forventede mindreforbrug på bevillingsområdet Efterspørgselsstyret indsats kan hovedsageligt henføres til forventede mindreudgifter vedrørende en ny ordning om 6 ugers jobrettet uddannelse, som trådte i kraft den 1. januar Finansposter På Bevillingsområdet Finansposter forventes et merforbrug på 149,4 mio. kr., som skyldes en forventning om at lovforslaget om refusionsomlægningen bliver vedtaget i Folketinget i Ifølge det aktuelle lovforslag vil kommunen modtage statsrefusion bagudrettet og ikke på forskud, som det er gældende på nuværende tidspunkt.

26 Intern Revision Bevillingsområde Vedtaget budget (VB) Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forventet forbrug (FF) (VB-FF) Periodiseret budget periode 1-6 Forbrug periode 1-6 Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Netto Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Netto 1 - Service Intern revision Pulje til udvidet revision Ekstern Revision Finansposter Renter mv Tilskud, udligning, skatter Langfristede balanceposter Andre balanceforskydninger Ingen bemærkninger.

27 Borgerrådgiveren Bevillingsområde Vedtaget budget (VB) Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forventet forbrug (FF) (VB-FF) Periodiseret budget periode 1-6 Forbrug periode 1-6 Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Netto Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Netto 1 - Service Borgerrådgivningen Finansposter Renter mv Tilskud, udligning, skatter Langfristede balanceposter Andre balanceforskydninger Ingen bemærkninger.

28 Beredskabskommissionen Bevillingsområde Vedtaget budget (VB) Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forventet forbrug (FF) (VB-FF) Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Netto Periodiseret budget periode 1-6 Forbrug periode 1-6 Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Netto 1 - Service Beredskab Finansposter Renter mv Tilskud, udligning, skatter Langfristede balanceposter Andre balanceforksydninger Beredskabskommissionen har et mindreforbrug på service på 2,0 mio. kr. som følge af ændret prisfremskrivning.

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

Afvigelse ifht. periodiseret budget Halvårsregnskab Periodiseret budget

Afvigelse ifht. periodiseret budget Halvårsregnskab Periodiseret budget Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 1 - Teknik- og Miljøudvalgets halvårsregnskab 2016 I det følgende gennemgås afvigelsesforklaringer for de enkelte bevillinger på udvalgets fire styringsområder. For

Læs mere

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016)

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016) Regnskab for perioden 1. januar 2016 30. juni 2016. (Halvårsregnskab 2016) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2016 samt forventet

Læs mere

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug). KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 regnskab 2015

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013

Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 udgifter På service forventes et samlet mindreforbrug på 241 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Forklaringer til forventet regnskab pr. april 2013

Forklaringer til forventet regnskab pr. april 2013 BILAG 1 Forklaringer til forventet regnskab pr. april 2013 Sammenfatning På service forventes et samlet mindreforbrug på 147,3 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen udgør 1,5 mio. kr. Det skal særligt bemærkes,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Periodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD.

Periodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 26042016 Sagsnr. 20160012280 Dokumentnr. 201600122801 Sagsbehandler Elsa Bjørnsen Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Effektbidrag 1170 - Københavns Ejendomme, Service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

Korrigeret budget og Forventet regnskab

Korrigeret budget og Forventet regnskab BILAG 1 Uddybende forklaringer til forventet regnskab pr. august 2014 I det følgende gennemgås de enkelte udvalgs forklaringer på forventet regnskab pr. august 2014. Udvalgsforklaringerne er opdelt på

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611

U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611 Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Beløb (1.000 kr.) 2013 (2013 2014 2015 P/L) (2014 P/L) (2014

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET BUDGET 2015

KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET BUDGET 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET BUDGET 1 INDHOLD INDLEDNING Budget 15 et København med plads til alle... 3 UDVALGENES BEVILLINGER Revisionsudvalget... 12 Borgerrådgiveren... 15 Beredskabskommissionen... 17

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag)

forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) 331. 3. forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for driftsudgifter samt indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKAB 2014 UDVALGSREGNSKABER OG OBLIGATORISKE OVERSIGTER

KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKAB 2014 UDVALGSREGNSKABER OG OBLIGATORISKE OVERSIGTER KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKAB 2014 UDVALGSREGNSKABER OG OBLIGATORISKE OVERSIGTER Regnskab 2014 - Udvalgsregnskaber og obligatoriske oversigter Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Det forventede resultat Vi forventer at forbruget samlet set bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 47,5 mio.kr. mindre end det korrigerede

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juni 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab. pr

Halvårsregnskab. pr Status på den samlede økonomi pr. 30. juni Halvårsregnskabet samler alle politikområdernes halvårsregnskaber for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere