ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse"

Transkript

1 ORIENTERING om franske forhold Maj 2013 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse skal i år indsendes til ens skattecenter noget tidligere end det har været tilfældet i de senere år, idet den skal afleveres på papir allerede den 27. maj 2013 i modsætning til tidligere år, hvor fristen normalt har været den 31. maj. Indberetter man over internettet, er fristen ligeledes fremskyndet, idet dette i år skal ske senest i perioden fra den 3. juni til den 11. juni afhængigt af i hvilket département man bor, medens fristen i fjor var mellem den 7. juni og den 21. juni. Bor man i départementerne 01 til 19, er fristen i år den 3. juni 2012, bor man i départementerne 20 til 49, er fristen den 7. juni 2013, og bor man i départementerne , er fristen den 11. juni For personer, der bor udenfor Frankrig, og som er skattepligtige til Frankrig, er fristen den 30. juni uanset om man indberetter på papir eller over internettet. Jeg har i tidligere år givet en oversigt over, hvorledes man skal indberette indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse, og jeg skal hermed på ny gengive denne oversigt, hvori jeg har indarbejdet ændringer, som er sket siden min seneste oversigt, som fremkom i maj-nummeret fra 2012 af mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold. Det franske skattevæsen ser gerne, at man indberetter over internettet, idet det medfører mindre arbejde i skatteregionerne. For skatteyderne har det udover at afleveringsfristen er lidt senere den fordel, at der automatisk kommer anvisninger på skærmen, såfremt man har indberettet forkert, og man kan på denne måde få en vis assistance i udfyldelsen af selvangivelsen. Desuden får man i forbindelse med indberetningen oplysning om, hvor meget man skal betale i skatter, således at man ikke behøver at vente på denne oplysning, til den franske årsopgørelse (avis d imposition) bliver udsendt til skatteyderne i august eller september. Bliver man opmærksom på, at man har indberettet forkert, enten på papir eller via internettet, kan man desuden rette sin selvangivelse til over internettet og sende den på ny frem til afleveringsfristen, idet det er den senest indsendte selvangivelse, som vil blive taget i betragtning af skattemyndighederne. Den franske selvangivelse er meget forskellig fra den danske, og mange står derfor famlende overfor, hvordan man skal udfylde den, i hvert fald hvis det er første gang. Det er på denne baggrund jeg hermed giver en vejledning i, hvordan man skal udfylde den franske selvangivelse, når det drejer sig om indtægter, som man modtager fra Danmark. Jeg er dog nødsaget til at udelade mere specifikke former for indtægter, ligesom jeg som hovedregel ikke kommer ind på indtægter fra Frankrig. Derom må man indhente oplysninger ad anden vej. 1

2 Den franske selvangivelse er så kompliceret, at også mange franskmænd må søge vejledning om, hvorledes den skal udfyldes. Derfor er de franske skattecentre indstillet på at give råd derom til borgere, som henvender sig, og man kan normalt få den hjælp, som man har behov til at udfylde selvangivelsen, selvom man i øjeblikket kan komme ud for at skulle vente i en temmelig lang kø, før man kan komme til. Men drejer det sig om mere komplicerede transaktioner eller om skatteforhold for erhvervsdrivende eller for selskaber, er det absolut tilrådeligt at søge professionel hjælp og vejledning hos revisor, advokat eller lignende. Franske revisorer kender de franske skatteregler og har kontakt til de franske skattecentre, og de kan derigennem holde sig orienteret om franske skatteregler og fransk skattepraksis, som desuden kan variere fra sted til sted. Får man en revisor til at hjælpe sig, vil man derfor normalt være mere sikker på, at ens franske selvangivelse bliver udfyldt korrekt, og udgifterne til denne form for assistance kan ofte vise sig at være givet godt ud og er i øvrigt af forholdsvist begrænset størrelse. Der findes også danske revisorer i Frankrig, som desuden kender til danske skatteregler og skattepraksis, og det har derudover den fordel, at man kan kommunikere med dem på sit eget sprog. Der er i den franske selvangivelse taget højde for, at ens revisor kan oplyse, at det er denne, der har udfyldt selvangivelsen på ens vegne, og er dette sket, vil skattemyndighederne sædvanligvis tage kontakt direkte til revisoren og ikke til en selv, hvis man ønsker uddybende oplysninger eller dokumentation til selvangivelsen, og man behøver på denne måde ikke selv at skulle have besvær med at kommunikere med skattemyndighederne. Selvangivelsen er opbygget på grundlag af reglerne i det franske skattesystem. Opstillingen af de enkelte rubrikker er udarbejdet ud fra, hvilken paragraf i den franske skattelovgivning hver enkelt indtægt er omfattet af, og det er derfor bestemt ikke ligegyldigt, i hvilken rubrik man anfører sine indtægter, idet skatten i Frankrig kan være højst forskellig alt efter hvor i selvangivelsen indtægten er placeret. Indberetter man indtægten i nogle rubrikker, medfører det automatisk skattefradrag og i andre ikke. Man skal desuden i selvangivelsen kun oplyse om beløb, der er skattepligtige, og ikke andre beløb. Mener man, at der er behov for uddybende forklaring, kan man vedlægge et supplerende notat eller komme med en forklarende note, hvis man indberetter over internettet, og det vil normalt være en fordel at gøre dette, idet det franske skattevæsen af sig selv retter oplysninger, som man ved en fejl er kommet til at opføre i en forkert rubrik. På samme måde kan man til en vis grad gardere sig mod, at der rejses skattesag mod en ved at have givet supplerende oplysninger i en note til selvangivelsen. Rejses der en skattesag, vil dette normalt føre til efterbetaling med et skattetillæg af en vis procentdel af det krævede beløb og morarenter af beløbet til betaling sker, og har man ledsaget sin selvangivelse af en forklarende note, står man bedre i en situation, hvor skattevæsenet rejser sag, idet man så kan anføre, at man ikke har forsøgt at lægge skjul på noget, selvom man eventuelt er kommet til at indberette et beløb i en forkert rubrik. I øvrigt skal man normalt ikke vedlægge dokumenter til selvangivelsen som dokumentation, idet skattevæsenet af sig selv retter henvendelse til en, såfremt det ønsker et beløb forklaret nærmere eller ønsker dokumentation for dette. I modsætning til Danmark omfatter selvangivelsen hele husstandens samlede indtægter, og der skal derfor afgives en samlet selvangivelse for hver husstand omfattende ægtefællerne og de hjemmeværende børn under 18 år, og denne selvangivelse skal på husstandens vegne underskrives af husfaderen. Andre medlemmer af husstanden må dog også gerne underskrive selvangivelsen, hvis denne er på papir, medens dette ikke er muligt, såfremt der indberettes over internettet. 2

3 For en god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at mine bemærkninger baserer sig på de skatteregler og den skattepraksis, som i øjeblikket er gældende i Frankrig. De enkelte skattecentre har en betydelig selvstændighed i deres fortolkning af skattereglerne, og der kan derfor lokalt forekomme tilfælde, hvor et skattecenter administrerer reglerne efter en anden praksis end den, som er almindeligt gældende i Frankrig. Det ligger udenfor rammerne for denne fremstilling at komme ind på dette. Som omtalt i flere omgange i ORIENTERING om franske forhold har Skattecentret i Draguignan i départementet Var lagt op til en skærpelse af praksis med hensyn til beskatningen af danske privattegnede ophørende pensioner (ratepensioner), idet man betragter disse pensioner som arbejdsgiverpensioner (pensions de retraite), hvis der har været truffet aftale om, at ens arbejdsgiver skulle indeholde de årlige indbetalinger til pensionsordningen i ens løn og indbetale beløbet til pensionsinstituttet, også selvom arbejdsgiveren ikke selv har medvirket økonomisk til oparbejdelsen af pensionen. Denne praksis har ikke på nuværende tidspunkt bredt sig til andre skattecentre end det i Draguignan, ligesom den ikke har fundet udtryk i de vejledninger, som for nylig er blevet udsendt bla. a. om beskatningen i Frankrig af pensioner optjent i udlandet, og bor man ikke i Skattecentret i Draguignans område, behøver man derfor ikke tage hensyn til denne nye praksis. Bor man derimod i Draguignans område, risikerer man at der rejses sag, såfremt man ikke følger den nyere praksis, og dette kan føre til krav om efterbetaling sammen med et skattetillæg og morarenter. Det er imidlertid kun et forholdsvist begrænset antal sager, der er blevet rejst i 2012, og det er ikke alle disse rejste sager, der har ført til krav om efterbetaling efter den nye praksis. Man kan derfor også, selvom man er bosiddende i Skattecentret i Draguignans område, vælge at indberette sine privattegnede danske ophørende pensioner på samme måde som i det øvrige Frankrig og så håbe på, at dette ikke fører til, at der rejses sag eller stilles krav om efterbetaling. Når man skal udfylde selvangivelsen vedrørende indtægter fra Danmark, har man normalt behov for tre formularer, nemlig a) den almindelige selvangivelse (déclaration des revenus 2012, no K), der normalt allerede er udfyldt med de oplysninger, som skattevæsenet sidder inde med, b) en udvidet selvangivelse med specifikationer (déclaration des revenus complémentaire 2012, no CK) og en rød selvangivelse vedrørende indtægter fra udlandet (déclaration des revenus encaissés à l étranger, no. 2047). Indberetter man over internettet, kan man imidlertid ikke få den udvidede selvangivelse, no CK frem, men man kan for hvert af kapitlerne i den almindelige selvangivelse, no K, trykke på et kryds forneden, hvorved de rubrikker fra den udvidede selvangivelse, der er relevante for det pågældende kapitel, kommer frem. I øvrigt kan man, hvis man indberetter over internettet, veksle mellem de enkelte selvangivelser, således at man kan begynde med at indberette på den røde selvangivelse og så derfra overføre oplysningerne til den relevante blå selvangivelse i overensstemmelse med de anvisninger, der fremkommer på skærmen. Har man konti i pengeinstitutter i udlandet, herunder i Danmark, har man desuden pligt til at oplyse om disse konti til det franske skattevæsen, og det kan man gøre på en særlig formular (déclaration par un résident d un compte ouvert hors de France, no. 3916) eller som en forklarende note til selvangivelsen. Oplyser man ikke om sine udenlandske konti, kan man ikendes en bøde, og denne bliver særligt høj, hvis det drejer sig om konti i såkaldte skattely. Der gøres i øjeblikket en indsats indenfor EU for at få de forskellige skattely til at åbne op for oplysninger af skattemæssig interesse overfor skattevæsenerne i EU-landene, og det kan ikke udelukkes, at der fra fransk side vil blive 3

4 slået hårdt ned på skatteydere, der har haft skattepligtige indtægter fra skattely, som ikke er indberettet. Har man konti i udlandet, skal man desuden afkrydse feltet UU nederst på side 4 på den almindelige selvangivelse. Indledende bemærkninger. Side 1 og side 2 på den almindelige selvangivelse er beregnet til oplysninger om husstandens medlemmer, deres adresse og civilstand. I Frankrig får man et nedslag i skatten afhængigt af hvor stor husstanden er (hvor mange parter husstanden består af), og derfor er det vigtigt, at man kontrollerer, at disse oplysninger er rigtige, og at alle husstandens medlemmer er med. Er man enlig og uden forsørgerpligter, består husstanden af 1 part. Består husstanden af to ægtefæller uden forsørgerpligter, er der som udgangspunkt 2 parter. I øvrigt er skatten afhængig af, om man er over eller under 65 år, om man er invalid eller ikke, om man har forsørgerpligt over børn eller over personer, der er invalider og af antallet af disse, om man er enke eller enkemand, om man er fraskilt eller ikke er fraskilt, og ud fra disse oplysninger beregnes det så, hvor mange parter husstanden består af, og skatten beregnes så på grundlag af antallet af disse parter. På side 1 er der desuden en rubrik, som skal afkrydses, såfremt man IKKE har TV i Frankrig, idet TV-licensen opkræves ud fra denne oplysning sammen med opkrævningen af taxe d habitation. Det er uden betydning, om man har TV i Danmark, (eller i et andet land udenfor Frankrig) idet der skal betales dansk TV-licens, såfremt man har TV i Danmark. Endelig er der på side 1 en rubrik til datering og underskrift af selvangivelsen. I august måned 2010 indførte Frankrig regler gældende fra den 1. januar 2009 om dobbeltbeskatningslempelse for indtægter, som man som skattepligtig i Frankrig modtager fra Danmark, dog bortset fra pensioner, og som det er tanken skal gælde så længe som der ikke er nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Frankrig og Danmark. Ifølge disse regler bliver man ikke som skattepligtig i Frankrig dobbeltbeskattet af sine indtægter fra Danmark, idet man kan trække de i Danmark betalte skatter fra i den franske skat, dog med det væsentlige forbehold, at reglerne ikke gælder for pensioner, som man modtager fra Danmark. Af disse bliver man derfor fortsat dobbeltbeskattet. Reglerne fremgår af instruktion nummer 14 B-2-10 af 2. august 2010, som er vedlagt som bilag til mit nyhedsbrev fra maj 2012, og som kan hentes fra min hjemmeside og reglen om dobbeltbeskatningslempelse fremgår af artikel 27. Man kan eventuelt i en note henvise til denne artikel som dokumentation overfor de franske skattemyndigheder af, at man har krav på at få de franske skatter nedsat med betalte danske skatter af den samme indtægt, dog ikke for så vidt angår pensioner fra Danmark. Renter. Renter af kontoindeståender i pengeinstitutter, af obligationer og af pantebreve i Danmark er ikke skattepligtige i Danmark men i Frankrig, når man er skattepligtig i Frankrig. De skal indberettes på den røde selvangivelse nummer 2047 på side 2 under afsnit B. Da der ikke er nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig, skal kolonnerne ikke udfyldes, og beløbet skal alene anføres i linie C i sammenregningskolonnen omregnet til euros og gentages under linien. Beløbet føres derefter videre til rubrik 2TS på side 3 på den almindelige selvangivelse. Har man rentebærende konti i pengeinstitutter i Frankrig, vil renteindtægten normalt allerede være indført på selvangivelsen af skattemyndighederne i rubrik 2EE eller i rubrik 2TR. I Frankrig opkræves de sociale skatter automatisk af renteudbetalinger fra rentebærende konti i Frankrig, og 4

5 beløbet vil derfor normalt være blevet gentaget i rubrik 2BH for at markere, at der ikke skal opkræves sociale skatter af beløbet på ny. Aktieudbytter. Ved udbetaling af aktieudbytter af danske aktier og fondsandele vedrørende danske aktier tilbageholder det udbetalende pengeinstitut en dansk udbytteskat på 27 %. Af denne udbytteskat kan man efter ansøgning til Skat i Danmark få de 12 % refunderet, medens de resterende 15 % er en endelig dansk skat. Det er dog en forudsætning, at man ikke har 10 % eller mere af aktiekapitalen, for så sker der ingen refusion fra Danmark. Det er i apriludgaven for i år af ORIENTERING om franske forhold beskrevet, hvordan man bærer sig ad med at få de 12 % af udbytteskatten refunderet fra Skat i Danmark. I medfør af instruktionen fra 2. august 2010 får man et fradrag (såkaldt crédit d impôt ) på den franske selvangivelse for de 15 % af udbytteskatten, som udgør den endelige danske skat. Man bliver derfor ikke dobbeltbeskattet af udbetaling af udbytter af sine danske aktier. Desuden får man et ligningsmæssigt fradrag på 40 % af udbyttet i Frankrig, således at alene 60 % af udbyttet beskattes. Man har tidligere tillige haft et ligningsmæssigt fradrag i aktieindkomsten på euros for enlige og på euros for ægtefæller, således at udbetalinger af mindre aktieudbytter ikke udløste skat i Frankrig, men dette yderligere fradrag er bortfaldet fra og med i år. Man skal indberette danske (og andre udenlandske) aktieudbytter på den røde selvangivelse nummer 2047 under afsnit A på side 2. Indberetter man over internettet, vil man bemærke sig, at der der er en kolonne for indkomst fra aktier fra lande, som Frankrig ikke har afsluttet dobbeltbeskatningsoverenskomst med. Denne særlige kolonne skal IKKE anvendes, idet man mister det ligningsmæssige fradrag på 40 % af indkomsten, hvis man anvender denne kolonne. Efter reglerne i Frankrig har man ret til fradraget på de 40 % af aktieindkomsten enten såfremt indkomsten stammer fra et land, som Frankrig har afsluttet en dobbeltbeskatningsoverenskomst med eller såfremt aktieindkomsten stammer fra et andet EU-land. Man har altså ret til fradraget på de 40 % uanset at der ikke i øjeblikket er nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig, og der er altså tale om en lidt unøjagtig formulering i den røde selvangivelse. I kolonne 1 anføres udbetalingsland, og i kolonne 2 anføres nettobeløbet (efter at den endelige udenlandske skat er fratrukket) af aktieudbyttet omregnet til euros. I kolonne 3 skal man anføre den procentsats, som gælder for det pågældende land, og som man kan læse sig til på side 3 på den røde selvangivelse. Man vil bemærke sig, at Danmark ikke er nævnt, og indberetter man over internettet, er det desuden ikke muligt at indføre Danmark som udbetalingsland, hvilket formentlig skyldes, at der ikke er nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig. Men man kan så i stedet som udbetalingsland skrive Sverige, idet reglerne er de samme for Danmark og for Sverige, og derved kommer den rigtige procentsats frem, som er 17.7 % svarende til, at den endelige skat både i Danmark og i Sverige er 15 % at bruttobeløbet og 17,7 % af nettobeløbet efter den endelige udenlandske skat. Man kan så i en note anføre, at udbetalingslandet er Danmark og ikke Sverige. I kolonne 4 anfører man dernæst den crédit d impôt, som man er berettiget til efter procentsatsen, og indberetter man over internettet, fremkommer beløbet af sig selv. Summen af aktieudbytter og af crédit d impôt angives under totaux og føres frem til linie A og B i sammenregningskolonnen. Beløbene lægges sammen under linien, og dette beløb fremføres til rubrik 2 DC på side 3 på den almindelige selvangivelse. Beløbet for crédit d impôt (den endelige danske skat af danske aktieudbytter) gentages på den røde 5

6 selvangivelse ud for TA angivelsen og føres frem til rubrik 8TA på den blå selvangivelse. Indberetter man over internettet, får man rubrik 8TA frem ved at klikke for neden på krydset i kapitel 8. Indberetter man på papir, finder man rubrik 8TA på den udvidede selvangivelse complémentaire. Derved sikrer man sig, at man får det fradrag, som man har ret til for den endelige betalte danske skat, så man undgår at blive dobbeltbeskattet. Avance ved afståelse af værdipapirer. Har man i året 2012 solgt værdipapirer (obligationer, aktier og lignende), skal man betale en fransk avanceskat (plus-value de cession de valeurs immobilières) på avancen i form af kursgevinster og lignende på disse værdipapirer uanset om det drejer sig om franske værdipapirer eller udenlandske værdipapirer herunder danske værdipapirer. Denne avanceskat er for så vidt angår salg af værdipapirer solgt i året 2012 hævet til 24 %, hvortil kommer sociale skatter (prélèvements sociaux) på 15,5 % eller i alt 39,5 %. Jeg har beskrevet reglerne om den franske avancebeskatning ved salg af værdipapirer i mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold fra februar 2012, der kan læses på min hjemmeside Avancen ved salg af værdipapirer skal angives i rubrik 3VG på side 3 på den almindelige blå selvangivelse. Har man i 2012 solgt værdipapirer med tab, kan dette tab udnyttes som fradrag i fortjenesten vedrørende salg af andre værdipapirer, således at det kun er nettofortjenesten, som beskattes. Tabet skal så angives i rubrik 3VH. Man kan derimod ikke udnytte et konstateret tab som fradrag i andre indtægter end i avance på andre værdipapirer. Ønsker man at anvende tab på salg af værdipapirer konstateret tidligere end i året 2012 i avancen ved salg af værdipapirer i 2012, skal man redegøre for dette tab i en forklarende note eller ved at anvende formular 2041 SP og så fremføre tabet i rubrik 3VH. Løn. Løn for arbejde i Danmark beskattes normalt i Danmark, men er man bosiddende i Frankrig, er lønnen normalt også skattepligtig i Frankrig. Men i kraft af instruktionen fra den 2. august 2010 har man mulighed for en crédit d impôt i Frankrig for den betalte danske skat af den danske løn, hvilket bevirker, at man ikke bliver dobbeltbeskattet af lønarbejde i Danmark, og normalt ikke kommer til at betale den franske skat, selvom beløbet skal opføres på den franske selvangivelse. Lønindtægten opføres under traitements, salaires på side 1 på den røde selvangivelse og fremføres under det samme afsnit øverst på side 3 på den almindelige blå selvangivelse. Man skal dernæst fremføre den danske skat til rubrik 8TA, som kommer frem ved at trykke på krydset nederst på siden, hvis man indberetter over internettet. Indberetter man på papir, findes rubrik 8TA på den udvidede selvangivelse, complémentaire. Det er vigtigt at anføre skatten i rubrik 8TA, idet man ellers ikke får fradrag i den franske skat for den betalte danske skat. Modtager man som bosat i Frankrig løn for arbejde udført i Frankrig, skal denne løn opføres på side 3 på den almindelige blå selvangivelse under traitements, salaires på samme måde som anført ovenfor, men da lønnen ikke er oppebåret i udlandet, skal den røde selvangivelse ikke udfyldes vedrørende denne indtægt, ligesom der ikke skal overføres betalt skat til rubrik 8TA. Efterløn. Efterløn betragtes som et substitut for løn, og det anerkendes efterhånden overalt i Frankrig, at efterløn skal betragtes som substitut for løn og ikke som pension. Efterløn skal derfor indberettes på den franske selvangivelse på samme måde som løn som omtalt ovenfor. På den almindelige blå selvangivelse skal efterløn dog anføres i rubrikken nedenunder løn, der hedder autres revenus imposables connus, préretraite, chômage. Er man omfattet af 6

7 overgangsordningerne i opsigelsesloven, skal der ikke betales dansk skat af efterløn. Er man ikke omfattet af overgangsordningerne, skal man betale dansk skat af dansk efterløn, men denne danske skat skal indberettes i rubrik 8TA (se ovenfor under løn hvordan), så man får fradrag for den danske skat i den franske skat. Pensioner. Reglerne i Frankrig for, hvorledes man skal udfylde selvangivelsen for så vidt angår modtagelse af danske pensioner er ganske forskellig alt efter hvilken form for pension man modtager, og desuden efter om man er omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven, således at man ikke betaler dansk skat af sine pensionsudbetalinger, eller man ikke er omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven eller er modtager af dansk tjenestemandspension, således at man betaler dansk skat af sine pensionsudbetalinger. Fremstillingen i det følgende bygger på den oversigt over beskatningen i Frankrig af danske pensioner, som jeg gav i april-udgaven fra 2011 af ORIENTERING om franske forhold. Hvis man ikke er i besiddelse af denne udgave, kan den læses på min hjemmeside En af mine læsere har udarbejdet et oversigtsskema over beskatningen i Frankrig af de danske pensioner, som jeg vedlægger for oversigtens skyld. Jeg gør dog for en ordens skyld opmærksom på, at det ikke er alle detailler, der er medtaget i oversigten. Pensioner, som er led i et arbejdsforhold, eller som udbetales fra det offentlige. Er man omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven, er disse pensioner ikke skattepligtige i Danmark men alene i Frankrig, se dog nedenfor de særlige regler om danske tjenestemandspensioner. Er man derimod ikke omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven, er disse pensioner skattepligtige både i Danmark og i Frankrig. Til denne gruppe henhører dansk livsvarig alderspension og dansk ratepension, når disse pensioner er etableret som led i et arbejdsforhold, dansk tjenestemandspension, dansk folkepension og førtidspension, dansk ATP samt løbende udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond og fra Den særlige Pensionsfond. Disse indtægter skal indberettes på den røde selvangivelse nummer 2047 på side 1 under pensions, retraites, rentes, Total des pensions et avantages en nature, hvor man anfører beløbet omregnet til euros. Beløbet skal dernæst fremføres til den almindelige blå selvangivelse, hvor det på side 3 anføres i rubrik 1AS, 1BS, 1CS eller 1DS. Da den franske instruktion fra den 2. august 2010 ikke giver dobbeltbeskatningslempelse for betalte danske skatter af disse pensioner, er det ikke muligt at få fradrag på den franske selvangivelse for den betalte danske skat, som man skal betale, hvis man ikke er omfattet af overgangsordningerne. Er man omfattet af overgangsordningerne, har man imidlertid mulighed for at få den danske skat af sine danske tjenestemandspensioner nedsat med den franske skat, som man skal betale af de samme pensionsudbetalinger, således at man ikke bliver dobbeltbeskattet men kommer til at betale skat efter dansk skatteniveau. Der er i ekstraudgaven for maj måned 2011 af ORIENTERING om franske forhold givet en vejledning i, hvorledes man bærer sig ad med at anmode om en sådan nedsættelse af den danske skat af ens danske tjenestemandspension. 7

8 Er man ikke omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven, er der ikke mulighed for at få den danske skat af ens tjenestemandspension nedsat med den franske skat. Men er man omfattet af overgangsordningerne, er det muligt at få den danske skat nedsat med den franske skat. Nedsættelsen udgør et beløb svarende til den franske skat af den pågældende tjenestemandspension. Har man ikke andre skattepligtige indtægter i Frankrig end tjenestemandspensionen, får man derfor fuld nedsættelse for den danske skat. Det er imidlertid de færreste danske tjenestemandspensionister, som bor i Frankrig, som ikke har andre skattepligtige indtægter i Frankrig end tjenestemandspension alene af den grund, at der i Frankrig sker beskatning af den samlede husstand under et. Derfor er der indført en regel, hvorefter nedsættelsen, hvis man betaler skat af andre indtægter end tjenestemandspension, udgør den del af den samlede franske skat, der efter forholdet mellem tjenestemandspensionen og hele den i Frankrig beskattede indkomst, kan henføres til den del af indkomsten, som vedrører tjenestemandspensionen. Nedsættelsen kan dog ikke overstige den del af indkomstskatterne, som de er beregnet, inden nedsættelsen er givet, der vedrører tjenestemandspensionen. Denne regel er indført med henblik på at fastsætte den franske skat som skal indgå i beregningsgrundlaget for nedsættelsen, såfremt man betaler fransk skat af andre indtægter end tjenestemandspensionen, idet man udgår fra, at der skal betales skat i Frankrig af tjenestemandspensionen med den samme gennemsnitlige skatteprocent som af hele den skattepligtige indkomst i Frankrig. Reglen tager således ikke hensyn til, at man i Frankrig har et skattefrit bundfradrag før man begynder at skulle betale fransk skat, og de danske skattemyndigheder fordeler på denne måde ved beregningen af den danske skat dette bundfradrag på hele den indkomst, der beskattes i Frankrig, og dermed også på tjenestemandspensionen. Nedsættelsesreglen i tilfælde af at man har andre skattepligtige indtægter i Frankrig end tjenestemandspensionen kan i øvrigt udtrykkes i følgende formel: tjenestemandspensionen x betalt fransk skat samlet indkomst i Frankrig Livsvarige pensioner, som den berettigede helt og aldeles har bekostet opsparingen til selv. Er man omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven, er disse pensioner ikke skattepligtige i Danmark men alene i Frankrig. Er man derimod ikke omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven, er disse pensioner skattepligtige både i Danmark og i Frankrig. Udbetalingerne af disse pensioner indberettes på den røde selvangivelse nummer 2047 på side 1 under Rentes viagères à titre onéreux, hvor man anfører beløbet omregnet til euros. Beløbet skal dernæst fremføres til den almindelige selvangivelse, hvor det på side 3 anføres i rubrik 1AW, 1BW, 1CW eller 1DW alt efter hvornår man er BEGYNDT at modtage disse pensioner. Der gives et ligningsmæssigt fradrag efter hvornår man begynder at oppebære denne pension, og dette fradrag stiger jo senere man begynder at oppebære pensionen. Er man mellem 60 og 69 år, beskattes kun 40 % af udbetalingerne. Man skal dog anføre hele det beløb, der er medtaget, idet det franske skattevæsen så dernæst beregner fradraget alt efter hvilken kolonne man har selvangivet indtægten i. Jeg er orienteret om, at der er rådgivere, herunder en dansk forening, som rådgiver om, at man selv skal foretage fradraget, men dette er forkert og kan resultere i at det franske skattevæsen tager sagen op og ændrer skatteansættelsen. 8

9 Ikke livsvarige pensioner, som den berettigede helt og aldeles har bekostet opsparingen til selv. Er man omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven, er disse pensioner ikke skattepligtige i Danmark men alene i Frankrig. I Frankrig betragtes de desuden ikke som pensioner men som opsparingsordninger. Til denne gruppe hører danske privattegnede ratepensioner. Er man ikke omfattet af overgangsordningerne, skal man betale både dansk og fransk skat af disse pensioner, men den franske instruktion af 2. august 2010 giver her mulighed for, at man kan få den franske skat nedsat med betalte danske skatter, således at der i praksis ikke bliver tale om at skulle betale fransk skat af disse pensioner. De bliver derfor i praksis kun beskattet med den danske skat. Dette forudsætter dog, at man selv er i stand til at føre bevis for, at der er tale om rent privattegnede ordninger, som ens arbejdsgiver ikke har medvirket til finansieringen af hverken helt eller delvist. Er man ikke det, vil disse ordninger af det franske skattevæsen blive anset som at være pensions de retraite, der i Frankrig beskattes væsentligt strengere. Bemærk i øvrigt, at disse ordninger af det danske skattevæsen indberettes til Frankrig under betegnelsen pensions, og dette kan i sig selv føre til, at det franske skattevæsen anstiller en undersøgelse og anmoder om at få tilsendt dokumentation for hvad udbetalingerne vedrører. Det er kun ratepensioner oprettet efter den 1. januar 1983, som er skattepligtige, og kun af indbetalinger foretaget efter den 1. januar 1998, og det er i øvrigt kun afkastet af det i årets løb udbetalte beløb af ratepensionen, der er skattepligtigt. I øvrigt får man et ligningsmæssigt fradrag på euros for enlige og på euros for ægtefæller. Er udbetalinger ikke skattepligtige, skal de ikke opføres på selvangivelsen, men man kan eventuelt komme med en forklarende note til selvangivelsen, der redegør for det udbetalte beløb og den skattepligtige del deraf, hvis man ønsker det. Er afkastet, som indgår i det udbetalte beløb, lavere end det anførte ligningsmæssige fradrag, skal dette afkast alligevel opføres på selvangivelsen, men dette beløb vil så ikke blive beskattet i Frankrig. Beløbet skal ikke anføres på den røde selvangivelse nummer 2047, men det skattemæssige afkast (læs mere herom i april-udgaven fra år 2011) skal omregnet til euros føres direkte ind på side 3 på den almindelige blå selvangivelse under rubrik 2CH. Har man benyttet sig af adgangen til at lade udbetalingerne beskatte separat som prélèvements libératoires, skal man i stedet såfremt man ikke i samme omgang har betalt prélèvements sociaux af beløbet anføre det skattepligtige beløb i rubrik 2DH, idet der så bliver beregnet prélèvements sociaux af beløbet. Specielt om kapitalpensioner Ved udbetaling af danske kapitalpensioner opkræves der i Danmark en afgift på 40 % af det udbetalte beløb eller på 25 % for så vidt angår ældre udbetalinger. Den nye danske alderdomsopsparing kan udbetales uden dansk skat men indgår ikke i denne fremstilling, idet der næppe er udbetalt noget væsentligt beløb endnu i Fra og med den 1. januar 2011 skal der imidlertid også betales fransk skat af pensioner, som udbetales som kapital, og denne skat opkræves uden hensyntagen til, at der også er betalt en dansk afgift. 9

10 Udbetales pensionen i et enkelt beløb, og har der været fradrag for indbetalingerne af de årlige præmier på ens selvangivelse, er den franske skat 7,5 % af det udbetalte beløb, hvortil kommer prélèvements sociaux på 15,5 %. Det udbetalte kapitalbeløb skal opføres på den røde selvangivelse under Pensions, retraite, rente, Pensions de retraite versés en capital og skal dernæst fremføres til rubrik 1AT eller 1BT på side 3 på den almindelige blå selvangivelse. Er kapitalpensionen oprettet med et pensionsinstitut udenfor Frankrig, er selve den indbetalte kapital af pensionen dog fortsat skattefri i Frankrig, forudsat at man kan godtgøre, at man hverken selv eller ens arbejdsgiver har haft skattefradrag eller bortseelsesret for indbetalingerne på pensionsordningen, og at udbetalingerne ikke har været skattefritaget i det land, som man var skattepligtig til, da indbetalingerne skete. Der skal med andre ord være tale om indbetalinger til ordningen med beskattede midler for at man kan få skattefrihed for den udbetalte kapital. Den del af udbetalingerne, der repræsenterer afkastet, er i denne situation skattepligtigt efter de samme regler som gældende for avance ved afståelse af værdipapirer, se herom ovenfor. Specielt om udbetalinger fra SP-ordningen og fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond. I forbindelse med udbetaling af disse ordninger er indeholdt en afgift, som er viderebetalt til den danske stat. Denne afgift er betalt uanset om man er omfattet af overgangsordningerne eller ikke. Da der er tale om udbetaling af kapitalbeløb, er disse udbetalinger fra og med den 1. januar 2011 skattepligtige i Frankrig på samme måde som anført ovenfor under kapitalpensioner. Da der har været bortseelsesret for indbetalingerne til ordningerne, kan man dog ikke benytte den i forrige afsnit omtalte særlige adgang til skattefri udbetaling af den indbetalte kapital. Er der derimod tale om løbende udbetalinger, er disse udbetalinger skattepligtige i Frankrig på samme måde som arbejdsmarkedspensioner og skal derfor uanset om man er omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven eller ikke indberettes på den franske selvangivelse på samme måde som Pensioner, som er led i et arbejdsforhold, eller som udbetales fra det offentlige som omtalt ovenfor. Specielt om indekskontrakter. Indekskontrakter, som udbetales over en fast udbetalingsperiode på 10 eller 15 år, er ikke skattepligtige i Frankrig, forudsat at de er etableret inden den 1. januar For indekskontrakter, der udbetales så længe man lever, skal det i årets løb udbetalte skattepligtige afkast indberettes på samme måde som for livsvarige pensioner, som den berettigede helt og aldeles har bekostet opsparingen til selv. Specielt om de franske sociale skatter af løn og pension fra udlandet Der er fra og med i fjor kommet en ny kolonne frem med overskriften Revenus d activité et de remplacements de source étrangère og der har i det forløbne år været en del diskussioner om, i hvilket omfang denne kolonne skulle udfyldes eller ikke. Kolonnen findes i kapitel 8 på den almindelige blå selvangivelse ved at trykke på krydset nederst på siden, hvis man indberetter over internettet, eller på sidste side på complémentaire, hvis man indberetter på papir, og har rubrikkerne 8TR, 8TQ, 8TV, 8TW og 8TX. 10

11 Disse rubrikker skal normalt udfyldes, såfremt man er bosiddende i Frankrig og er inde under det lovpligtige franske sygesikringssystem til udgift for Frankrig, og er modtager af løn eller pension fra udlandet, idet man i denne situation skal betale franske sociale skatter, herunder CSG og CRDS, af disse indtægter i henhold til nogle særlige satser. Såfremt man er modtager af dansk folkepension, førtidspension eller tjenestemandspension og fra Pensionsstyrelsen har modtaget en dansk E 121 erklæring, eller såfremt man er modtager af dansk løn eller efterløn og fra Danmark har modtaget en dansk E 106 erklæring, og erklæringen er godkendt af den franske sygesikring, er man imidlertid ikke underkastet det lovpligtige franske sygesikringssystem til udgift for Frankrig men til udgift for Danmark, og det gælder selvom man er i besiddelse af et almindeligt fransk sygesikringsbevis, carte vitale, og i det daglige benytter det franske sygesikringssystem på lige fod med andre franskmænd, og så skal man IKKE udfylde nogen af disse rubrikker. Det samme vil være gældende, såfremt man har modtaget en E 121 erklæring eller en E 106 erklæring fra et andet land, der er medlem af den Europæiske Union, bortset fra Frankrig, idet det så i givet fald er det pågældende land, der står for ens udgifter til sygesikring. Er man derimod underkastet det lovpligtige franske sygesikringssystem til udgift for Frankrig og er modtager af dansk løn, efterløn eller pension, kan det komme på tale at anvende disse kolonner, idet de franske sociale skatter af løn, efterløn og pension modtaget fra udlandet i visse situationer fra og med den 1. januar 2012 beregnes med udgangspunkt i de oplysninger, som man har anført i disse rubrikker. Har man udfyldt sin franske selvangivelse, således som jeg har beskrevet det ovenfor, og har selvangivet sin danske løn, efterløn og pension på den røde selvangivelse nummer 2047 og dernæst i kapitel 1 på side 3 på den almindelige blå selvangivelse nummer 2041 K, beregner det franske skattevæsen, hvor meget man skal betale i sociale skatter, ud fra disse oplysninger, og så skal man ikke også at udfylde de omtalte rubrikker i kapitel 8 på den almindelige blå selvangivelse, idet man så risikerer at blive beskattet af det samme beløb to gange i Frankrig. Indberetter man på denne måde, som jeg har anført, har det desuden den fordel, at man kan nyde godt af de ligningsmæssige fradrag, som man automatisk får ved at indberette på denne måde. Der er imidlertid nogle, som tidligere har indberettet deres udenlandske pensioner i den tidligere rubrik 8TI, (som nu er erstattet af rubrikkerne 8TR til 8TX), og for dem kunne det være naturligt nu at indberette disse udenlandske pensioner i de nye rubrikker 8TR til 8TX. Ønsker man i stedet at gøre dette, skal ens løn og ens efterløn fra Danmark indberettes i rubrik 8TR og ens pension fra Danmark (svarende til pensions de retraite) indberettes i rubrik 8TV. Specielt om formueskat. I året 2011 blev bundgrænsen for formueskat sat i vejret, således at der nu kun skal betales fransk formueskat, hvis formuen er på over euros. Siden er der sket en del ændringer i den franske formueskat. Det er værdierne per den 1. januar, der anvendes som grundlag for beregningen af formueskatten for det pågældende år. 11

12 Er ens formue (handelsværdi minus gæld) per den 1. januar 2013 mellem euros og euros, skal der ikke længere indgives separat formueselvangivelse, men formuen skal angives i kapitel 9 på den almindelige blå franske selvangivelse, hvis man indberetter over internettet, eller på complémentaire, hvis man indberetter på papir. Man skal nu blot anføre det beløb, som der skal betales formueskat af, i rubrik 9HI, og den samlede formue i rubrik 9FG, og man slipper derfor for det betydelige arbejde, der tidligere var forbundet med at skulle udarbejde en meget detailleret formueselvangivelse med specifikationer af de enkelte aktiver og passiver. Man skal desuden ikke længere selv sørge for betaling af formueskatten, idet denne vil blive opkrævet i forbindelse med udsendelse af årsopgørelsen, avis d imposition, som sker i august eller september i år. Er ens formue over euros, skal man imidlertid fortsat udfærdige en separat formueselvangivelse på samme måde som tidligere. Denne formueselvangivelse skal udfærdiges på en formular nummer ISF 2725, og skal afgives til ens skattecenter senest den 15. juni 2013 sammen med den formueskat, som man skal betale. Formueskattesatsen er ændret nogle gange de seneste år og er for året 2013 som følger: Fra 0 euros indtil euros 0,00 % Fra over euros indtil euros 0,50 % Fra over euros indtil euros 0,70 % Fra over euros indtil euros 1,00 % Fra over euros indtil euros 1,25 % Fra over euros 1,50 % Har man en formue på over euros, skal man altså betale formueskat af den del af ens formue, som er på euros og derover. Skalaen er progressiv, og man betaler derfor formueskat med den relevante procentsats for hvert enkelt trin. Der er indført et fradrag ved overgangen til undergrænsen for betaling af formueskat for formueskattepligtige, der har en skattepligtig formue på mellem euros og euros, idet formueskatten reduceres med euros minus 1,25 % gange formueskatten. Desuden er der ved beregning af formueskatten fradrag for investeringer i opsparingsprogrammet PME og for gaver til velgørende organisationer i Frankrig eller i andre lande, der er medlemmer af den Europæiske Union. Det er husstandens globale formue, som danner grundlag for formueskatten uanset om denne befinder sig i Frankrig eller udenfor Frankrig. Dog indgår ejerskab over erhvervsmæssige aktiviteter ikke i formueskatteansættelsen. Derfor skal man ikke medtage aktiver, der vedrører ejerskab over en erhvervsvirksomhed, som man driver, eller de dele af bygninger, som indgår i en erhvervsvirksomhed, som man driver, ved beregningen af den franske formueskat. 12

13 Er man imidlertid først flyttet til Frankrig den 6. august 2008 eller senere, gælder der en undtagelse, idet man i de første fem år efter det år, hvor man er flyttet til Frankrig, ikke behøver at medtage de aktiver og passiver, der befinder sig udenfor Frankrig, eller de tilgodehavender, som man har udenfor Frankrig. Fra og med det sjette år skal man dernæst beregne sin formue ud fra sine samlede aktiver og passiver uanset om disse befinder sig i Frankrig eller udenfor Frankrig. Er man flyttet til Frankrig inden den 6. august 2008, er man ikke omfattet af denne undtagelse. I formueopgørelsen skal medtages alle husstandens formueaktiver, herunder fast ejendom, løsøre, værdipapirer, smykker, automobiler og andre aktiver men fratrukket gæld. Fast ejendom i Frankrig med fradrag af kursværdien af gæld i ejendommen skal derfor også medtages i formueopgørelsen. Man har ikke i Frankrig nogen form for ejendomsvurdering, og de vurderinger, der lægges til grund for beregningen af taxe foncière og taxe d habitation, er ikke udtryk for handelsværdien og anvendes derfor ikke som grundlag for værdiansættelsen af fast ejendom. Man må derfor selv vurdere sig frem til den aktuelle handelsværdi. Har man ikke mulighed for dette, kan man anmode en lokal ejendomsmægler om at vurdere ejendommen. Det er de franske skattemyndigheder, der har bevisbyrden for, at den foretagne ejendomsværdiansættelse ikke er rigtig, og da man ikke har nogen systematisk ejendomsvurdering i Frankrig, skal ansættelsen være åbenbart urigtig før skattemyndighederne vil kunne skride ind og tilsidesætte denne. Der er udfærdiget en vejledning for fastsættelsen af værdien af fast ejendom, som kan findes på Er den faste ejendom i Frankrig ens primære bolig, domicile primaire, har man ret til i sin værdiansættelse at nedsætte værdien af denne bolig med 30 %. Denne regel gælder dog kun for ens normale bolig i Frankrig og kun såfremt man er bosiddende i Frankrig. Den gælder ikke for domiciles secondaires. På samme måde skal fast ejendom beliggende i Danmark medtages ved beregningen af formueskatten, fraregnet kursværdien af gæld i ejendommen. De danske ejendomsvurderinger foretages på baggrund af oplysninger om foretagne ejendomshandler, og derfor udviser disse vurderinger et forholdsvist retvisende billede af ejendommens værdi, og man vil normalt kunne anvende den senest foretagne danske ejendomsvurdering som grundlag for værdiansættelsen, med mindre den må skønnes ikke at være udtryk for ejendommens værdi. Når man er bosat i Frankrig, skal man betale dansk ejendomsværdiskat af fast ejendom beliggende i Danmark. Den danske ejendomsværdiskat er en partiel formueskat, og derfor har man mulighed for at få den betalte danske ejendomsværdiskat af sin danske faste ejendom godtgjort ved beregningen af den franske formueskat, dog højst med et beløb svarende til, hvad der skulle have været betalt i formueskat i Frankrig af den danske ejendom. Man kan derfor få den betalte danske ejendomsværdiskat omregnet til euros godtgjort, dog højst med den procentsats, som man skulle betale formueskat efter i Frankrig af sin samlede nettoformue. Den franske formueskat betales efter en progressiv skala som anført ovenfor, og det franske skattevæsen har ikke givet nogen vejledning i, hvorledes den franske formueskat af en ejendom i udlandet skal beskattes, når man har andre aktiver end denne udenlandske ejendom. Den danske ejendomsværdiskat er til sammenligning 1 % af ejendomsværdien for den del af 13

14 ejendommen, der er under kr. og 3 % af den del af ejendommen, der er over kr. Man skal anføre den danske betalte ejendomsværdiskat i rubrik 9RS på den almindelige blå selvangivelse, og der er der i den forbindelse ikke taget hensyn til, at den danske betalte ejendomsværdiskat kan være højere end den tilsvarende franske formueskat, og man må derfor formodes at kunne angive hele den betalte danske ejendomsværdiskat i rubrik 9RS uanset dette forhold og så overlade til de franske skattemyndigheder i givet fald at bede om nærmere oplysninger om dette forhold. Dette kommer i praksis til at betyde, at man ikke kommer til at betale fransk formueskat af sin danske ejendom. Kapitaliserede privattegnede pensionsformuer (livrenter, kapitalpensioner og ratepensioner i pengeinstitutter og livsforsikringsselskaber) skal også medtages i formueopgørelsen. Derimod skal kapitaliserede pensionsformuer, som er etableret som led i et arbejdsforhold, og som indberettes som pensions de retraite ikke medtages. Det har været antaget, at man ved beregningen af de pensionskapitaler, der skal medtages ved beregningen af formueskatten, kan nøjes med at anføre 40 % af en dansk pensionskapitals værdi ud fra den betragtning, at en straks-udbetaling af pensionskapitalen vil udløse en dansk afgift på 60 %, og at det derfor alene er nettoprovenuet efter erlæggelse af denne skat, som skal opgives som pensionskapitalens værdi. Denne oplysning skulle stamme fra visse rådgivere, men antagelsen er forkert. Skatten på 60 % udløses kun ved en udbetaling af kapitalen i utide, og det er de færreste, som anmoder om at få pensionskapitalen udbetalt i utide på grund af den høje danske afgift, hvortil så også kommer fransk skat. Man skal derfor opgive hele pensionskapitalens værdi uden hensyntagen til den latente danske afgift ved udbetaling i utide. Om smag Smag og behag er forskellig, og derfor bliver alle bøger læst, alle retter spist og alle fruentimmer gift. Ludvig Holberg Med venlig hilsen Klaus Vilner 14

15 Orientering om franske forhold er et uafhængigt informationsbrev, som udsendes efter behov. Jeg vil deri forsøge at belyse emner, som kan have generel interesse for danskere, der bor i Frankrig, eller som i øvrigt interesserer sig for franske forhold. Informationsbrevet er gratis og sendes uden forpligtelser af nogen som helst art som til enhver, der fremsætter anmodning derom på Nyhedsbrevet offentliggøres desuden på min hjemmeside og på Danskere i Toulouse s hjemmeside Ønsker man at afmelde informationsbrevet, bedes dette meddelt på samme adresse. Indholdet må ikke betragtes som individuel rådgivning, og selvom det tilstræbes at oplysningerne er rigtige, påtager jeg mig intet ansvar for urigtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger. Citater fra informationsbrevet er tilladt, når det sker med behørig kildeangivelse og jeg får tilsendt et eksemplar af det dokument, hvori informationsbrevet citeres. Enhver, der modtager orienteringen, er velkommen til at komme med supplerende oplysninger, med synspunkter eller med kommentarer til de emner, der behandles i informationsbrevet, eller med ønsker om emner, som ønskes belyst. 15

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2012 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er udsendt til skatteyderne i begyndelsen af maj måned, og den skal

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger ORIENTERING om franske forhold November 2009 Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger Det politiske forlig, som i sommeren 2007 åbnede op for, at regeringen kunne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2010 Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er nu udsendt til skatteyderne, og den skal afleveres på papir i

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede ORIENTERING om franske forhold April 2010 De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede I marts-nummeret af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg, at de nye regler, som

Læs mere

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark ORIENTERING om franske forhold Oktober 2009 Velkomst og præsentation Hermed vil jeg gerne byde nye læsere velkommen som abonnenter på ORIENTERING om franske forhold. Denne orientering er et uafhængigt

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 8. Maj 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 5. December 2013 Kære læsere Så er der nyt vedrørende den særlige skattesituation i département du

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 2. Juni 2012 Jeg har tidligere i mine nyhedsbreve ORIENTERING om franske forhold beskrevet hvorledes

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 6. Januar 2014 Kære læsere I nummer 5 fra december 2013 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2010 Kære Læsere, Selvom det ikke er ret lang tid siden jeg udsendte det seneste nummer af ORIENTERING om franske forhold for oktober måned 2010, har jeg besluttet

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 7. Marts 2014 Kære læsere I nummer 5 og 6 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2013 Refusion af udbytteskat af danske aktier og investeringsbeviser Virksomhederne har generelt set givet pæne overskud i det seneste regnskabsår, og nu giver det

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2011 Danmark og Frankrig er blevet indklaget for Europa Kommissionen for overtrædelse af reglerne indenfor EU ved at dobbeltbeskatte pensionister, der modtager pension

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Forhandlingssituationen mellem Danmark og Frankrig om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst er efterhånden

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2012 Danmark giver efter for krav fra EU-Kommissionen og ophæver forskelsbehandlingen af udlændinge ved opkrævning af dansk ejendomsværdiskat Den danske ejendomsværdiskat

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold September 2012 Kære Læsere Jeg plejer hver sommer at holde lidt ferie med hensyn til udgivelsen af mit orienteringsbrev, således at det ikke udkommer i en af sommermånederne.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 3. Alle mine læsere ønskes hermed en Glædelig Jul og et Godt Nytår December 2012 Kære Læsere Fredag

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Maj 2011 Danmark og Frankrig er på ny blevet indklaget for Europa Kommissionen for overtrædelse af reglerne indenfor EU ved at dobbeltbeskatte pensionister, der modtager

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold December 2009 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Der har i den seneste tid været en del skriverier om, hvor længe man må opholde sig i Danmark,

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2010 Hvad er udsigterne til at der kan indgås nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og Frankrig henholdsvis Spanien? Den 10. juni 2008 opsagde den danske

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold Marts 2011 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Jeg har modtaget en del forskellige forespørgsler fra mine læsere om reglerne for hvor længe og

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension

Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension C A B I N E T B R A H I N DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG / DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE NICOLAS BRAHIN AVOCAT ASSOCIE DESS DROIT BANCAIRE ET FINANCIER BARBARA CASTANIÉ AVOCAT COLLABORATEUR Me

Læs mere

Sådan udfylder du indkomsterklæringen

Sådan udfylder du indkomsterklæringen Sådan udfylder du indkomsterklæringen Du skal oplyse din og din evt. ægtefælle/samlevers indkomster for at få udbetalt dansk folke- eller førtidspension i udlandet. Når du udfylder indkomsterklæringen,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2010 Den franske formueskat Medens formueskatten er ophævet i Danmark, har man fortsat formueskat i Frankrig. Den har den optimistiske betegnelse Impôt de la Solidarité

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 9.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 9. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 9. December 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2012 Beskatningen af danske livrenter og ratepensioner i Frankrig Indførelse af en ny praksis i Département du Var. I Frankrig beskattes danske pensioner, som er etableret

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2013 Opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster og ministerens svar

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 79 Offentligt J.nr. 2005-318-0450 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skats Aktivitetsplan for 2014 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere sig om Skats planlagte

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Oktober 2010 ORIENTERING om franske forhold har et års jubilæum ORIENTERING om franske forhold har nu eksisteret i et år, idet jeg i oktober 2009 omdannede et tidligere privat

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside

ORIENTERING. om franske forhold. Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside ORIENTERING om franske forhold April 2012 Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold er hidtil blevet offentliggjort på Danskere i

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juli 2013 Fornyet opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster På femårsdagen

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere