Ordinært møde. Dato 11. februar Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 11. februar 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. februar 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A) Carsten Sørensen (DF) Ole Rørbæk Jensen (A) Jens Ole Jensen (V) Ida Skov (Ø)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig vedtagelse af lokalplan - Sommerhusområde ved Kærstrand, Lerbækvej Endelig vedtagelse af Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune Økonomiorientering Tidsplan og budgetproces for budgetlægningen Årsregnskab 2013/2014 for Frederikshavn Kollegium Ansøgning fra Boligforeningen Nordlys om låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med et renoverings- og moderniseringsprojekt Ansøgning fra Springteam Sæby om tilskud til leje af Arena Nord ved DM kvalifikation til Team Gym Ansøgning om opstartstilskud til gæstespil i hovedstaden - Lyset over Skagen Vedståelse af kommunegaranti til Sæby Golfklub Ansøgning om markedsføringstilskud til TV2 på tour medio juli Leasing af biler til flådestyring...19 Underskrifter: Økonomiudvalget - Referat februar 2015 Side 2 af 20

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /15 Åben Indsigelsesnotat vedr. lokalplan FRE.S Sommerhusområde ved Kærstrand.docx /15 Åben Lokalplan Til PMU pdf /15 Åben Indsigelsesnotat 29. januar /14 Åben Vedtægter for spildevandslaug Flade Centret /15 Åben Forslag_Spildevandsplan_Frederikshavn_hovedrapport_ _PMU /15 Lukket Lukket bilag /15 Åben Spildevandsplan Sammenfattende redegørelse.pdf /15 Åben Tidsplan for budgetlægningen af /15 Åben Budgetproces for budget /15 Åben Økonomicentrets kommentarer til årsregnskab 2013/ /15 Åben Revisionsberetning /15 Åben Årsregnskab 2013/ /15 Åben Budget for Spring Team Sæby /15 Åben Ansøgning til ØK og budget - opstart gæstespil i hovedstaden - Lyste over Skagen /15 Åben Ansøgning om markedsføringstilskud til TV2 tour 2015 Økonomiudvalget - Referat februar 2015 Side 3 af 20

4 1. Endelig vedtagelse af lokalplan - Sommerhusområde ved Kærstrand, Lerbækvej Sagsfremstilling Forslag til lokalplan FRE.S og det tilhørende tillæg til kommuneplanen, har i perioden fra den 25. november 2014 til den 21. januar 2015 været fremlagt til offentlig debat. Åben sag Sagsnr: 12/8632 Forvaltning: CTM Sbh: laly Besl. komp: PMU/ØU Lokalplanen fastlægger en retningsgivende udstykningsplan, herunder vej- og stiforhold som muliggør, at hvert enkelt sommerhus kan frastykkes som selvstændig ejendom og derudover skal lokalplanen ensarte og ajourføre de bebyggelsesregulerende bestemmelser for hele lokalplanens område, herunder muliggøre en forøgelse af bebyggelserne på hver grund. Der er indkommet indsigelser fra 8 beboere fra det omkringliggende sommerhusområde, og indsigelserne er kommenteret i det indsigelsesnotat, der er vedlagt dagsordenen. I forbindelse med lokalplanforslagets vedtagelse blev der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke forudsætter gennemførelse af en miljøvurdering og denne afgørelse er ikke blevet påklaget. Indstilling Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at lokalplan FRE.S samt tillæg til Kommuneplanen, vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det fremlagte lokalplanforslag. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015 Indstillingen tiltrædes, idet udvalget vil se positivt på behandling af henvendelse om planlægning for det omkringliggende sommerhusområde. Beslutning Økonomiudvalget den 11. februar 2015 Plan- og Miljøudvalgets indstilling godkendes. Bilag Indsigelsesnotat vedr. lokalplan FRE.S Sommerhusområde ved Kærstrand.docx (dok.nr.16362/15) Lokalplan Til PMU pdf (dok.nr.17980/15) Økonomiudvalget - Referat februar 2015 Side 4 af 20

5 2. Endelig vedtagelse af Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Forslag til spildevandsplan for Frederikshavn Kommune og tilhørende miljøvurdering har været fremlagt i offentlig høring. Første gang i perioden 5. september oktober 2012 og anden gang i perioden 22. september november Åben sag Sagsnr: 08/794 Forvaltning: CTM Sbh: jecr Besl. komp: PMU/ØU/BR De indkomne indsigelser og bemærkninger er beskrevet og kommenteret af Center for Teknik og Miljø i det vedlagte indsigelsesnotat, hvori der desuden er angivet indstilling til politisk behandling. Således indstilles det i indsigelsesnotatet: at afsnit 12.5 Virksomheder med direkte privat tilslutning til renseanlæg ændres, så det præciseres, at kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til direkte tilslutning til renseanlæg og brug af det justerede betalingsprincip, hvis forudsætningerne for brug af egen spildevandsledning er til stede. Konkrete henvendelser fra virksomheder vil blive behandlet i særskilt tillæg til spildevandsplanen. at afsnit Ændring af tilslutningsret/-pligt i et eksisterende kloakopland ændres, med tilføjelse af teksten - hvis ikke lokale forhold forhindrer det Kortbilagene til spildevandsplanen kan ses via. link: I spildevandsplanen er der på privat initiativ etableret et private spildevandslaug, som skal stå for vedligehold og drift af spildevandsanlæggene på de respektive ejendomme. Det drejer sig om et område ved Hjørringvej , 9900 Frederikshavn - Spildevandslaug Flade Centret. Forslag til vedtægter for spildevandslauget er vedlagt til godkendelse. Indstilling Teknik- og miljødirektøren indstiller at, Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at 1. Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune vedtages endeligt med de i indsigelsesnotatet anførte indstillinger. 2. Vedtægter for spildevandslaug Flade Centret vedtages endeligt. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015 Indstillingen tiltrædes, idet det konstateres, at der udarbejdes særskilt tillæg til spildevandsplanen vedr. Skagen Nordby. Økonomiudvalget - Referat februar 2015 Side 5 af 20

6 Beslutning Økonomiudvalget den 11. februar 2015 Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales. Bilag Indsigelsesnotat 29. januar 2015 (dok.nr.4467/15) Vedtægter for spildevandslaug Flade Centret (dok.nr /14) Forslag_Spildevandsplan_Frederikshavn_hovedrapport_ _PMU (dok.nr.20741/15) Lukket bilag (dok.nr.20234/15) Spildevandsplan Sammenfattende redegørelse.pdf (dok.nr.22475/15) Økonomiudvalget - Referat februar 2015 Side 6 af 20

7 3. Økonomiorientering Sagsfremstilling Økonomiudvalget modtager på mødet en orientering om Frederikshavn Kommunes aktuelle økonomiske status herunder særligt fokus på kommunens likviditet. Åben sag Sagsnr: 15/179 Forvaltning: CØP Sbh: joki Besl. komp: ØU Orienteringen baserer sig på de økonomiske forudsætninger, og det forbrug som var kendt ved seneste månedsskifte. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomiorienteringen til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den 11. februar 2015 Til efterretning. Økonomiudvalget - Referat februar 2015 Side 7 af 20

8 4. Tidsplan og budgetproces for budgetlægningen Sagsfremstilling Det er Økonomiudvalgets ansvar, at der bliver udarbejdet et budgetforslag for , der kan forelægges til Byrådets 1. behandling af budget i september måned. Det er således Økonomiudvalget, der varetager den overordnede koordinering og styring af forløbet med budgetlægningen. Åben sag Sagsnr: 14/21235 Forvaltning: CØP Sbh: LECH Besl. komp: ØU For at sikre at budgetforslaget foreligger i september og det efterfølgende budgetarbejde er der af Direktionen udarbejdet vedhæftede oplæg til tidsplan og beskrivelse af budgetprocessen. Tidsplan og budgetproces omfatter således hele budgetarbejdet til og med at der er et vedtaget budget for Tidsplanen beskriver de enkelte opgaver i forbindelse med udarbejdelse af budgettet på det politiske niveau, på direktionsniveau, på MED-niveau og på det administrative niveau. Budgetprocessen beskriver i overordnede termer de forskellige opgaver, hvorledes processerne er forankret i organisationen samt ansvarsfordelingen mellem det administrative og det politiske niveau samt ansvarsfordelingen mellem fagudvalg og økonomiudvalg. Hovedtrækkene i budgetprocessen er at Økonomiudvalget i februar vedtager tidsplan og budgetproces. Budgetrammerne vedtages i marts og udmeldes efterfølgende. De enkelte udvalgsområder udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer. De enkelte udvalg tilpasser serviceniveauet til de udmeldte rammer. Udvalgenes budgetforslag vedtages på udvalgenes møder i juni. Evt. tilretninger af budgetrammerne vedtages af Økonomiudvalget i juni måned. I august behandler Økonomiudvalget det foreløbige budgetforslag, hvor virkningerne af aftalen mellem regering og KL er indregnet. Økonomiudvalget sender budgetforslag til 1. behandling i byrådet i september måned. Der er indarbejdet 2 budgetmøder i byrådet inden 1. behandlingen den 16. september Det første budgetmøde afvikles umiddelbart før byrådets møde den 24. juni 2015, hvor byrådet blandt andet orienteres om årets økonomiaftale og dens forventede konsekvenser for Frederikshavn Kommune. Det andet budgetmøde afvikles umiddelbart før Byrådets møde den 26. august 2015, hvor emnerne for dagen fastlægges ud fra de aktuelle problemstillinger, der er på dette stadie af budgetprocessen. Gennem hele processen er der beskrevet, hvornår de forskellige MED-fora har mulighed for at medvirke og påvirke budgetlægningen. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender tidsplanen og budgetprocessen for budgetlægningen af Økonomiudvalget - Referat februar 2015 Side 8 af 20

9 Beslutning Økonomiudvalget den 11. februar 2015 Godkendt. Bilag Tidsplan for budgetlægningen af (dok.nr.3811/15) Budgetproces for budget (dok.nr.3824/15) Økonomiudvalget - Referat februar 2015 Side 9 af 20

10 5. Årsregnskab 2013/2014 for Frederikshavn Kollegium Sagsfremstilling Bestyrelsen for den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn Kollegium fremsender til Frederikshavn Byråds godkendelse kollegiets regnskab for perioden 1. august juli 2014 bilagt bestyrelsesberetning og revisionsprotokol. Åben sag Sagsnr: 15/5183 Forvaltning: CØP Sbh: FIVA Besl. komp: ØU/BR Årsregnskabet er udarbejdet og opstillet i overensstemmelse med Bygge og Boligstyrelsens bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte. Årets resultat udviser et overskud på kr., der er overført til tabs- og vindingskontoen. Det regnskabsmæssige overskud skyldes primært frasalg af boligblok beliggende Hånbækvej 46, Frederikshavn. Boligblokken rummede 46 lejligheder og blev pr. 1. juli 2014 solgt til EUC Nord. Selve salget medførte et regnskabsmæssigt overskud på kr. Kollegiets almindelige drift har skabt resten af overskuddet med kr. Overskuddet er et resultat af flere omstændigheder herunder nedbragt samlet energiforbrug, faldende forsikringsudgifter, faldende administrationsomkostninger, faldende ejendomsfunktionærudgifter, faldende udgifter til rengøring samt færre tab på debitorer. Kollegiets akkumulerede gæld er nedbragt fra kr. pr. 31/ til kr. pr. 31/ Kollegiets akkumulerede gæld afvikles budgetmæssigt over maksimalt 10 år. Lejetabet er i 2013/2014 realiseret med kr. svarende til 15,9 %. Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold. Årsregnskabet er godkendt af kollegiets bestyrelse i møde den 16/ Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at årsregnskabet godkendes. Af hensyn til kollegiets fortsatte positive udvikling må kollegiebestyrelsen til stadighed fokusere på minimering af lejetab, energibesparende foranstaltninger og driftstilpasninger. Økonomiudvalget - Referat februar 2015 Side 10 af 20

11 Beslutning Økonomiudvalget den 11. februar 2015 Anbefales. Bilag Økonomicentrets kommentarer til årsregnskab 2013/2014 (dok.nr.21084/15) Revisionsberetning (dok.nr.21070/15) Årsregnskab 2013/2014 (dok.nr.21067/15) Økonomiudvalget - Referat februar 2015 Side 11 af 20

12 6. Ansøgning fra Boligforeningen Nordlys om låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med et renoverings- og moderniseringsprojekt Åben sag Sagsnr: 15/4668 Forvaltning: økc Sbh: FIVA Besl. komp: ØU/BR Sagsfremstilling Ansøgning fra Boligforeningen Nordlys, Skagen, om tilladelse til låneoptagelse og lejestigning i forbindelse med et renoverings- og moderniseringsprojekt i boligforeningens afdeling 1, beliggende Hakon Børresens Vej 1-39 og 2-30, Skagen. Projektet omfatter udskiftning af vinduer og døre samt facadeisolering. Bebyggelsen er fra 1956 og omfatter 35 lejemål samt 1 garagebygning. Vinduer og døre er fra 1976 og trænger til udskiftning. Facaden er pudsede mursten. De samlede udgifter er budgetteret til kr. Udgiften finansieres med kr. af egne henlæggelser, kr. fra Boligforeningens trækningsret i Landsbyggefonden og kr. som kreditforeningslån. Kreditforeningslånet er et 30-årigt annuitetslån med hovedstol kr. Renten udgør 2,2232 % p.a. De årlige ydelser udgør ca kr. Lånet er ustøttet, og påvirker derfor ikke kommunens garantiforpligtelser. Renoverings- og moderniseringsprojektet medfører huslejestigning på 106 kr. pr. m 2 (fra 583 kr. pr. m 2 til 689 kr. pr. m2) svarende til ca. 18 %. Gennemførelse af projektet er vedtaget ved urafstemning i afdelingen ultimo Der søges om godkendelse af opkrævning af byggesagshonorar på 2 % af anskaffelsessummen svarende til ca kr. I henhold til 116, stk. 1, i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. kan der ikke uden kommunalbestyrelsens godkendelse udstedes pantebreve med pant i en almen boligforenings ejendomme og gennemføres lejeforhøjelse som følge af renoverings- og moderniseringsarbejder. Overstiger lejeforhøjelsen indenfor et regnskabsår ikke 5 % af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse. I henhold til 31, stk. 3, i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. kan boligorganisationen med kommunalbestyrelsens godkendelse opkræve byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter for byggesagsadministration hos afdelingen ved særligt omfattende og komplicerede vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder. Økonomiudvalget - Referat februar 2015 Side 12 af 20

13 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at der meddeles tilladelse til låneoptagelse og lejeforhøjelse som ansøgt. Endvidere at det godkendes, at boligorganisationen hos afdelingen opkræver byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter med 2 % af anskaffelsessummen. Beslutning Økonomiudvalget den 11. februar 2015 Anbefales. Økonomiudvalget - Referat februar 2015 Side 13 af 20

14 7. Ansøgning fra Springteam Sæby om tilskud til leje af Arena Nord ved DM kvalifikation til Team Gym. Sagsfremstilling Springteam Sæby søger om tilskud til leje af Arena Nord i forbindelse med værtsskab ved Danmarks Gymnastik Forbunds Mini DM kvalifikation til forbundsmesterskaberne i team Gym. Åben sag Sagsnr: 15/2597 Forvaltning: LS Sbh: mall Besl. komp: ØU Deltagerne er gymnaster i alderen år. Arrangementet forgår den 18. og 19. april Lejen for Arena Nord er kr. Springteam Sæby forventer tilmelding fra ca gymnaster og 200 trænere. Derudover forventer foreningen et stort forældrefremmøde. Springteam Sæby har tidligere holdt konkurrencer i Arena Nord, og har ved disse lejligheder fået stor ros for de gode faciliteter. Springteam Sæby skriver, at det er en af hovedårsagerne til, at Danmarks Gymnastik Forbund igen i 2015 vælger at placere et DM Forbundsmesterskab i Frederikshavn. Langt størstedelen af deltagerne kommer fra Sjælland, Fyn, Midt- og Sønderjylland, hvilket betyder større aktivitet i Frederikshavn by. Springteam Sæby kan tilbyde Frederikshavn Kommune at bruge kommunens logo på hjemmeside, i programmet, på T-shirts og på al korrespondance fra Springteam Sæby samt omtale i medier og aviser. Springteam Sæby har vedlagte et budget for arrangementet. Af budgettet fremgår, at de forventer et overskud på kr. Overskuddet skal være med til at videreudvikle nye tiltag i klubben, fastholde nuværende tilbud til nye og gamle gymnaster, samt indkøb af redskaber som løbende skal vedligeholdes grundet slidtage. Rammen på Økonomiudvalgets budget er allerede disponeret. Såfremt Økonomiudvalget ønsker at bevilge et tilskud, kan beløbet finansieres af markedsføringskontoen. Der er i 2015 afsat kr. på markedsføringskontoen, hvoraf kr. er disponeret i Indstilling Kommunaldirektøren indstiller sagen til Økonomiudvalgets drøftelse og beslutning. Beslutning Økonomiudvalget den 11. februar 2015 Ansøgningen om tilskud kan ikke imødekommes, men der bevilges en underskudsgaranti på max kr. Økonomiudvalget - Referat februar 2015 Side 14 af 20

15 Bilag Budget for Spring Team Sæby (dok.nr.11090/15) Økonomiudvalget - Referat februar 2015 Side 15 af 20

16 8. Ansøgning om opstartstilskud til gæstespil i hovedstaden - Lyset over Skagen Sagsfremstilling Danske Musicals forening v/bestyrelsesformand Kim Sørensen søger om et opstartstilskud på kr. til få Musicalen Lyset over Skagen til hovedstaden ultimo Åben sag Sagsnr: 15/4288 Forvaltning: LS Sbh: mall Besl. komp: ØU Dansk Musicals forening skriver, at musicalen om Skagensmalerne Lyset over Skagen, efter premieren i Skagen besøgte 32 byer, med i alt 61 forestillinger. Det samlede besøgstal var på ca Hele turneen, der fulgte efter premieren i Skagen var udsolgt, og der blev oprettet ventelister på flere tusinde mennesker mange steder, i håb om, at forestillingen ville komme igen. Danske Musicals forening har efter mange forsøg nu fået åbnet dørene for at spille i to teatersale i hovedstande ultimo Danske Musicals forening ønsker nu at gå i gang med forproduktionen. Budgettet hertil er på kr. Der står i ansøgningen, at ud over almindelig nødvendigt planlægningsarbejde, skal de have sammensat detailbudgetteringen af hovedbudget samt udført et meget omfattende fonds- og sponsorarbejde. Arbejdet vil strække sig fra 1. februar 2015 til 1. juni Danske Musicals forening fremhæver, at musicalen gav 800 presseomtaler og 17 tv-visninger og dermed var med til at skabe en stor markedsføringsværdi for Frederikhavn kommune. Rammen på Økonomiudvalgets budget er allerede disponeret. Såfremt Økonomiudvalget ønsker at bevilge et tilskud, kan beløbet finansieres af markedsføringskontoen. Der er i 2015 afsat kr. på markedsføringskontoen, hvoraf kr. er disponeret i 2014 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller sagen til Økonomiudvalgets drøftelse og beslutning. Beslutning Økonomiudvalget den 11. februar 2015 Ansøgning imødekommes ikke. Bilag Ansøgning til ØK og budget - opstart gæstespil i hovedstaden - Lyste over Skagen (dok.nr.16332/15) Økonomiudvalget - Referat februar 2015 Side 16 af 20

17 9. Vedståelse af kommunegaranti til Sæby Golfklub Sagsfremstilling Frederikshavn Kommune har modtaget en henvendelse fra Sæby Golf, om at man ønsker, at omlægge 2 lån, som gammel Sæby Kommune har givet kommunegaranti for. Lånene er optaget i henholdsvis 1998 og 2005 i KommuneKredit. Sæby Golfklub søger om, at Frederikshavn Kommune vil vedstå kommunegarantierne på de 2 nye lån, der optages i KommuneKredit. Åben sag Sagsnr: 15/4950 Forvaltning: CØP Sbh: LECH Besl. komp: ØU Låneomlægningen sker for at reducere renteudgifterne. De tilbud Sæby Golfklub har modtaget, vil reducere renten med henholdsvis 3,03 procentpoint og 2,16 procentpoint. Lånene har udløb i henholdsvis 2022 og Med restgæld på henholdsvis ,33 kr. og ,24 kr. er der beregnet en samlet rentebesparelse på ca kr. Låneomlægningen ændrer ikke på restgældens størrelse, resterende løbetid eller øvrige betingelse for lånene. Idet der er tale om lån der allerede har kommunegaranti vil en vedståelse af kommunegarantien ikke påvirke kommunens låneramme. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget vedstår kommunegarantien på de 2 nye lån til Sæby Golfklub. Beslutning Økonomiudvalget den 11. februar 2015 Godkendt. Beslutning i fremtidige sager af samme type delegeres til administrationen. Økonomiudvalget - Referat februar 2015 Side 17 af 20

18 10. Ansøgning om markedsføringstilskud til TV2 på tour medio juli 2015 Sagsfremstilling Sæby Handelsstandsforening, Sæby Erhvervsforening, Turisthus Nord, Spar Nord Bank, Sæby Motionscykelklub søger om kr. til markedsføringstilskud til TV2 på tour Åben sag Sagsnr: 15/6416 Forvaltning: LS Sbh: mall Besl. komp: ØU I ansøgningen står, at Sæby By og Havn for 3. år i træk har fået mulighed for at præsentere ikke kun Sæby, men hele Frederikshavn Kommune, som en af 10 kommuner TV2 ønsker at indgå samarbejde med under årets Tour de France. Der vil blive ca. 2 x 45 minutters direkte tv fra området, ligesom morgensporten og vejret vil blive sendt fra Havnen hvor arrangementet afvikles. Ansøgerne skriver endvidere, at Sæby Havn og Sæby centrum vil summe af liv og aktiviteter i de 2-3 dage, hvor TV2 er i området. Der vil bl.a. blive afholdt børnecykelkøb Kids Tour, cykelløb i Sæbys gader og mountainbikeløb fra Havnen og rundt i Sæbygård Skov. Det er planen, at der opstilles boder på Havnen, hvor egnens forretningsliv får mulighed for at præsentere og sælge egne produkter. Der er vedlagt et budget for arrangementet. Med et tilskud på kr. fra Frederikshavn Kommune vil der blive et lille overskud på kr. Rammen på Økonomiudvalgets budget er allerede disponeret. Såfremt Økonomiudvalget ønsker at bevilge et tilskud, kan beløbet finansieres af markedsføringskontoen. Der er i 2015 afsat kr. på markedsføringskontoen, hvoraf kr. er disponeret i Indstilling Kommunaldirektøren indstiller sagen til Økonomiudvalgets drøftelse og beslutning. Beslutning Økonomiudvalget den 11. februar 2015 Ansøgning imødekommes med kr. Bilag Ansøgning om markedsføringstilskud til TV2 tour 2015 (dok.nr.26252/15) Økonomiudvalget - Referat februar 2015 Side 18 af 20

19 11. Leasing af biler til flådestyring Lukket sag Sagsnr: 14/6015 Forvaltning: Beredskab Sbh: HAJE Besl. komp: ØU Økonomiudvalget - Referat februar 2015 Side 19 af 20

20 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Birgit S. Hansen Lars Møller Bjarne Kvist Carsten Sørensen Ole Rørbæk Jensen Jens Ole Jensen Ida Skov Økonomiudvalget - Referat februar 2015 Side 20 af 20

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.04.20.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.04.20.htm Page 1 of 5 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Mødedato tirsdag den 20. april 2004 Tidspunkter 17:30-18.15 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Hans Krarup Olesen med afbud

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. november 2013. Tid 11:30. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 18. november 2013. Tid 11:30. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. november 2013 Tid 11:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren Visti

Læs mere

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 7. oktober 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Poul

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 16. marts 2015 Tid 16:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen, Else Schaltz, Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg. Principielle retningslinjer for opsætning af solfangere/celleanlæg Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 3. september 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 4. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Jens Porsborg Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Jens Porsborg (C) Frode Thule

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 9 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 26. januar 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen og Ingrid Hejslet med afbud. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af 10.09.2014 03.09.2010 Ingen bemærkninger 19.01.2012 Forslag 3c placerer ingen mølle på areal tilhørende Grønhedevej 10 04.12.2012 Plan- og Miljøudvalget beslutter

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 24-06-2015 Dato 24. juni 2015 Tid 18:10 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Anders Brandt Sørensen (A) - Formand Frode Thule Jensen (V)

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. august 2015. Tid 12:00. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. august 2015. Tid 12:00. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. august 2015 Tid 12:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 23. februar 2005 17:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Johan Berg Jensen Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2005 Åben

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. august 2012 Tid 09:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Ordinært møde. Dato 22. april 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 22. april 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 22. april 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Notat Økonomi Økonomi og Udbud

Notat Økonomi Økonomi og Udbud Notat Økonomi Økonomi og Udbud Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk 21. september 2015 Regnskabsgennemgang for boligorganisationer, der ikke er omfattet af styringsdialog med Svendborg Kommune,

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Ordinært møde. Mødetidspunkt: :30. Mødeafholdelse: ML VIP Loungen NB.

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Ordinært møde. Mødetidspunkt: :30. Mødeafholdelse: ML VIP Loungen NB. Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Mødetidspunkt: 09-03-2016 14:30 Mødeafholdelse: ML. 0.23 VIP Loungen NB. Tilstede: Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A) Carsten

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet

Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet Økonomi og projekt Projektet Det aktuelle projekt omfatter ekstraordinær renovering af badeværelser inklusive følgearbejder. På

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

RAVNSBJERG KOLLEGIET. Møde nr. 168 den 9. november 2016 kl Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Kollegiekontoret i AarhUS

RAVNSBJERG KOLLEGIET. Møde nr. 168 den 9. november 2016 kl Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Kollegiekontoret i AarhUS Kollegiekontoret i AarhUS 14. november 2016 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for RAVNSBJERG KOLLEGIET Møde nr. 168 den 9. november 2016 kl. 10.00 Referat af møde nr. 168 i Ravnsbjerg

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. november 2014. Tid 14:30. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 19. november 2014. Tid 14:30. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. november 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 11. marts 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 1. oktober 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine Indholdsfortegnelse 001. Idrætsforeningen KVIK - ansøgning om lokaletilskud til trænningsophold 3 002. Vældgård

Læs mere