gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke"

Transkript

1 Alice Lykke Holste, Tinna Nielsen, Marina Orlova-Jermark og Viktor Smith: Russisk rets- og politisprog. Grundlæggende begreber og principper. Russisk-dansk juridisk ordbog. København: Handelshøjskolens Forlag, 1999 Dette opslagsværk udgør, ifølge forlaget, en markant nyhed på det danske ordbogsmarked, idet der er tale om det første større systematiske opslagsværk over russisk og dansk juridisk terminologi. Værket bygger på et forsknings- og udviklingsprojekt, som er gennemført ved Afdeling for Russisk, Handelshøjskolen i København. I det følgende vil udvalgte leksikografiske aspekter ved værket blive behandlet. Opslagsværkets formål er at opfylde et behov for alle, der erhvervsmæssigt eller som led i studier eller forskning ønsker at orientere sig i russisk juridisk fagterminologi og i det juridiske univers, denne er forankret i. Med hensyn til ordbogens målgruppe nævnes eksplicit i bagsideteksten, at bogen henvender sig til oversættere, tolke, journalister, erhvervsfolk, samfundsforskere, russiskstuderende og -lærere samt andre, der arbejdsmæssigt eller i anden sammenhæng har brug for at orientere sig om russisk og dansk juridisk fagterminologi. Der er tilsyneladende ingen grænse for hvor lidt faglig og sproglig viden brugeren skal have for at få glæde af bogen. Foruden strafferet og straffeproces behandler værket også den grundlæggende alment-juridiske terminologi samt udvalgte nøgletermer inden for civil- og erhvervsretten, herunder civilproces, obligations- og tingsret, person-, familie-, arve- og skifteret samt skatte- og selskabsret. Med andre ord dækker bogen med sine ca opslagsord og sine i alt 173 sider en betydelig del af terminologien inden for russisk jura. Alene af denne grund er den et vægtigt bidrag til markedet for juridisk faglitteratur i Danmark. Opslagsværket består af et større antal forskellige byggedele, eller afsnit, nemlig et forord, en indholdsfortegnelse, et afsnit om grundlæggende begreber og principper i dansk og russisk ret, en brugervejledning, en fortegnelse over anvendte forkortelser og symboler, en russisk-dansk lemmaliste, en liste med russiske akronymer, en litteraturfortegnelse, en dansk terminologisk nøgle, samt tre appendikser med eksempler på danske og russiske lovtekster. Dette er et godt eksempel på, at en ordbog ikke i sig selv er en tekst, eller teksttype, men en samling af tekster (teksttyper). Nu kan man godt undre sig lidt over rækkefølgen af disse byggedele, men en mulighed er, at forfatterne har haft et koncept, som er blevet ændret eller modificeret hen ad vejen. For eksempel er forfatterne tilsyneladende ikke helt sikre på, hvad det er for en slags bog de har skrevet. Er den en ordbog, eller skal det virkelig tages for pålydende, at den russisk-danske ordbog kun er en del af bogen? Dette kan måske virke pedantisk, men der er generelt en bekla- 1

2 2 gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke kommer til sin ret. Et lidt større kendskab til den fagleksikografiske teori og litteratur ville med stor sandsynlighed have løst dette problem. Den første større byggedel i ordbogens fortekst er den faglige indledning. Afsnittet, der er skrevet på dansk og er på 23 sider, indeholder en systematisk indføring i en række grundlæggende begreber og principper i russisk og dansk ret. Formålet med denne faglige indledning er ifølge forordet dels at tjene til en uddybning af de terminologiske og faktuelle oplysninger, der gives i de enkelte ordbogsartikler, og dels at give en indføring i emnet for ikke-russiskkyndige. Den faglige indledning behandler ikke alle de juridiske delområder som ordbogen omfatter (jf. ovenfor), men er begrænset til at dække 1) retsgrundlaget, herunder retssystemets opbygning, retskilder og lovteksters struktur, 2) domstolssystemerne i Rusland og Danmark, herunder domstolenes funktion samt voldgift, 3) den materielle strafferet, og 4) straffeprocessen. Oplysningerne er placeret i 58 nummererede paragraffer og underparagraffer, således at det er nemt at henvise fra ét sted i fagindledningen til et andet. Den faglige indledning er en god og gedigen fremstilling, der giver en brugbar introduktion til de grundlæggende begreber og principper inden for de juridiske delområder den behandler. Det bør understreges, at der er tale om en komparativ fagindledning, idet man ofte, og i det fornødne omfang, får klar besked om ligheder og forskelle mellem russisk og dansk ret i de konkrete sammenhænge. Især er det af stor betydning at kende forskellene inden for kulturbundne fagområder som jura, og her får man god hjælp af den faglige indledning. Herudover berøres relevante aspekter med hensyn til overgangen fra sovjetisk til russisk ret efter Sovjetunionens opløsning i Selve teksten er en anelse formel, og bærer præg af en afsmitning fra den traditionelle juridiske sprogbrug, for eksempel ved anvendelse af participialkonstruktioner, hvilket indebærer, at der trods alt kræves en vis sproglig kompetence af brugeren. Dette kan til en vis grad opvejes af den meget præcise formulering. Fagindledningen er en såkaldt integreret byggedel, da den er forbundet med den russisk-danske lemmaliste gennem henvisninger. Disse henvisninger forekommer i form af russiske termer (skrevet med kursiv inde i parenteser) i den danske tekst i de tilfælde hvor specifikt russiske forhold beskrives. Der er dog den begrænsning, at kun russiske termer, som også er lemmatiserede i lemmalisten angives i fagindledningen. Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at man får den korrekte russiske terminologi serveret samtidig med, at man får en dansk beskrivelse af de relevante forhold. Endvidere er denne henvisning nødvendig idet en udtømmende behandling af ækvivalensrelationerne mellem danske og russiske termer kun kan findes ved opslag i den russisk-danske lemmaliste, og her har man selvfølgelig brug for at kende de russiske termer.

3 For at lette tilgangen til den faglige indledning, indeholder ordbogen en dansk terminologisk nøgle til fagindledningen. Nøglen er tænkt som et supplement til den russisk-danske lemmaliste og som en ekstra hjælp til brugeren, der i fagindledningen vil kunne finde oplysninger af relevans for forståelsen af de danske termer og deres oversættelse til russisk. Denne terminologiske nøgle er en god ting, men den er placeret meget uhensigtsmæssigt, nemlig 140 sider efter den tekst den relaterer sig til, in casu som bagtekst. Det gør det heller ikke nemmere for brugeren at lokalisere nøglen da den er placeret mellem litteraturlisten og appendiks A. Den beskedne størrelse (i alt 2 1 /2 side) gør, at nøglen let overses. Fra et brugersynspunkt havde det været at foretrække, at dette stikordsregister var placeret sammen med den tekst den henviser til. Helt optimalt ville det have været, hvis der i de relevante ordbogsartikler i lemmalisten havde været en henvisning til det relevante afsnit i fagindledningen, for derigennem at placere den juridiske terminologi i det univers, den er forankret i. Man har på fornemmelsen, at forfatterne har set en fagindledning i en anden bilingval juridisk ordbog og tænkt, at so ein Ding müssen wir auch haben, men da den ikke var en del af det oprindelige koncept er den kommet til at svæve lidt frit i luften. Men hvorom alting er så har forfatterne i det mindste forsøgt at råde bod på de manglende eksplicitte henvisninger i den russisk-danske lemmaliste. Den næste større byggedel er brugervejledningen, der er på i alt 7 sider. Det virker noget uhensigtsmæssigt, at brugervejledningen ikke er placeret først i bogen men efter fagindledningen, da man let får det indtryk, at den faglige indledning ikke har nogen betydning for hele den efterfølgende tekst. Når man har læst brugervejledningen finder man derimod ud af, at der faktisk er en sammenhæng. Hvorfor ikke oplyse brugeren om det fra begyndelsen i stedet for at gemme denne vigtige oplysning væk inde mellem alle de andre tekststykker? Brugervejledningen indeholder bl.a. oplysninger om ordbogsgenstandens faglige afgrænsning, dvs. fra hvilke juridiske delområder terminologien er hentet, hvordan man finder opslagsordene i den russisk-danske lemmaliste, herunder lemmatiseringen af flerordstermer, en detaljeret beskrivelse af ordbogsartiklernes struktur og indhold, samt en forklaring på hvordan den danske terminologiske nøgle forholder sig til den faglige indledning (jf. ovenfor). Brugervejledningen er ikke bare en tør tekst, men den illustrerer de væsentligste dele af artiklerne ved hjælp af konkrete ordbogsartikler, således at brugeren får et klart indtryk af, hvorledes artiklerne er opbyggede og hvor i artiklerne de forskellige oplysninger er placerede. Selve teksten er mindre formel end den faglige indledning og tilgodeser derfor en større del af ordbogens målgruppe, selvom det dog er en forudsætning at brugeren kender de grammatiske betegnelser på latin, som fx pluralis tantum. Alt i alt en god og anvendelig brugervejledning, der i det store og hele giver brugeren et godt redskab til anvendelse af bogen. 3

4 4 For fuldstændighedens skyld, kunne forfatterne godt have forklaret hvad deres intentioner er med fx Appendiks A, B og C. Uden denne forklaring hænger de og svæver løst, men da der må have været en hensigt med at medtage dem, burde dette have været forklaret i brugervejledningen - det er ikke nok bare at henvise til dem i den faglige indledning. Efter forteksten kommer ordbogens kerne, den russisk-danske lemmaliste, der strækker sig fra side 31 til side 153. Lemmalisten indeholder ca russiske lemmata (opslagsord), hvoraf godt 1000 er indgangslemmata (typisk sammenskrevne ord), mens resten er sublemmata (typisk flerordstermer). Udgangspunktet har været at koncentrere lemmatiseringen om substantiver, herunder substantiverede termer, dvs. flerordstermer med substantiver som kerneled, samt enkelte adjektiver og adverbier (herunder substantiverede adjektiver og adverbier), som er af betydning for fagterminologien. Derfor skal fagudtryk, der tilhører andre ordklasser som hovedregel søges i deres substantiverede form. Ordbogsartiklerne er bygget op efter en standardskabelon, hvilket gør dem lette at anvende for brugeren, når denne har sat sig ind i artikelstrukturen, fx ved at læse den udmærkede forklaring i brugervejledningen. Efter indgangslemmaet, men ikke sublemmaet, følger grammatiske oplysninger skrevet med kursiv om ordklasse, køn og, efter omstændighederne, tal. Derefter følger angivelse af danske ækvivalenter i recte. Har et lemma mere end én betydning, er ækvivalenterne klart adskilte med arabertal skrevet med fed skrift, og i disse tilfælde angives den (mere) generelle betydning før den (mere) specifikke betydning. Undertiden angives for variationens skyld flere danske ækvivalenter adskilt med semikolon for at give brugeren et bredere grundlag for at træffe sit endelige valg af termer. I sådanne tilfælde får brugerne ingen yderligere oplysninger som kan hjælpe med at træffe dette valg, hvilket betyder, at kun fagligt kompetente brugere bliver hjulpet, altså ikke hele ordbogens målgruppe. Der angives dog i enkelte tilfælde yderligere oplysninger om de danske ækvivalenter (fx ved synonymer og nærsynonymer, der adskilles med komma) i kursiv skrift inde i en parentes, som fx i følgende uddrag fra artiklen ved sublemmaet pravo na obwenie samkvemsret, samværsret (med barn, fange etc) [...] Her kunne man godt have ønsket en mere klar angivelse af, hvornår man kan bruge de anførte ækvivalenter. Umiddelbart vil man på baggrund af oplysningerne komme til den konklusion, at termerne kan bruges i flæng, hvilket er forkert, eller at man bruger termen samkvemsret i forbindelse med børn og termen samværsret i forbindelse med fanger, hvilket også er forkert, da det forholder sig lige omvendt. Det skulle ikke have været noget problem at oplyse brugeren om dette. Kun de brugere, som i forvejen er i besiddelse af den fornødne faglige viden om den danske juridiske sprogbrug tilgodeses her, mens de øvrige lades i stikken eller vildledes.

5 Som det ofte er tilfældet ved kulturbundne fag er det ikke altid muligt at finde fuldstændige ækvivalenter på målsproget. Forfatterne har ikke valgt den lette løsning og undladt at lemmatisere sådanne termer, men derimod valgt at medtage disse og angive forskellige former for ækvivalenter, således at brugeren ikke efterlades helt hjælpeløs. Der er anvendt fire mulige løsninger: Angivelse af en delvis ækvivalent med uddybende forklaring i parentes; angivelse af flere danske ækvivalenter, der tilsammen dækker det russiske begreb; angivelse af parafrase, der dog kun i få tilfælde suppleres med yderligere forklaringer; og angivelse af en terminologisk nydannelse, som altid suppleres med en supplerende forklaring. Disse løsninger er et godt udtryk for, at forfatterne søger at hjælpe brugerne mest muligt. Til en række russiske lemmata er der angivet eksempler på karakteristiske kollokationsforbindelser samt danske oversættelser heraf. Artiklernes kolokationsfelt introduceres ved hjælp af et typografisk tegn ( ), hvilket gør det let at finde feltet i artikelteksten. I forbindelse med polyseme lemmata angives disse kollokationer ikke i artiklens hoved, altså ved de enkelte betydninger, men derimod i artiklens hale. Dette har medført, at det er nødvendigt eksplicit at anføre hvilken betydning de enkelte kollokationer referer sig til. Kollokationerne angives dog i rækkefølge, således at kollokationer til betydning 1 er samlet i alfabetisk rækkefølge før kollokationerne til betydning 2, osv. Hvor mange kollokationer man kan finde i lemmalisten oplyses der ikke om, men hvis en hurtig optælling under bogstavet A kan tages som repræsentativ, kan man forvente at finde ca russiske kollokationer og deres danske oversættelser i ordbogen. Der findes endvidere eksplicitte henvisninger i lemmalisten, men disse er udelukkende henvisninger fra én artikel til en anden. I tilfælde hvor to eller flere russiske lemmata er synonymer eller nærsynonymer, er den danske ækvivalent placeret i en af artiklerne, mens der fra de øvrige lemmata henvises til det pågældende lemma ved hjælp af en højrepil. Der findes altså kun sproglige henvisninger og ingen faglige henvisninger fra artiklerne i lemmalisten. Faglige henvisninger kunne let have været givet til relevante passager i den faglige indledning eller eventuelt til relevante web-steder på Internettet (se også nedenfor). Herefter kommer ordbogens bagtekst, hvis første del er en fortegnelse over 110 russiske akronymer, hvis fulde russiske termer og deres danske oversættelser kan findes i den russisk-danske lemmaliste. Herefter følger en fortegnelse over anvendt og relevant - må man gå ud fra - litteratur. Der anføres russiske og danske love og juridisk faglitteratur, samt ordbøger og andre opslagsværker, samlet i hver sin kategori. Om, og i givet fald i hvilket omfang, disse tekster har dannet baggrund for lemmaselektionen, ækvivalentselektionen, kollokationsselektionen og oplysningerne i fagindledningen får stå hen i det 5

6 6 uvisse, men brugeren kan i hvert fald få inspiration til at søge oplysninger andre steder. Valget af den anførte litteratur er ganske givet foretaget på baggrund af bestemte principper, men set fra et anglofilt synspunkt kan det undre, at de eneste engelsk-danske og dansk-engelske fagordbøger der anføres er økonomiske. De eksisterende engelsk-danske juridiske ordbøger har tilsyneladende ikke kunnet opfylde kravene til medtagelse, selvom det anmeldte værk er en juridisk ordbog. Slutteligt, og gemt godt væk nederst på litteraturfortegnelsens sidste side, finder man en henvisning til en Internet-side hvor man kan finde yderligere links til russisk lovgivning, litteratur etc. Da det stadig ikke er almindeligt med sådanne henvisninger kunne man godt have fremhævet den tydeligere; den lidt nølende indrømmelse af denne web-steds eksistens kan nemt få brugeren til at tro, at der nok alligevel ikke rigtig er noget at komme efter. Hvis dette er tilfældet burde den have været udeladt, men hvis den er relevant burde den have haft en mere fremtrædende plads. Bagteksten afsluttes med tre appendikser med teksteksempler hentet fra tre danske love (Appendiks A), to tekststykker fra russiske love fra før 1990 (Appendiks B), og to tekststykker fra russiske love efter 1990 (Appendiks C). Som allerede nævnt hænger disse tekster og svæver noget frit over vandene, og selvom forfatterne måtte mene at deres anvendelsesmuligheder er legio, burde de for at hjælpe brugeren have givet en indikation af, hvad de (især) kan bruges til og /eller skal illustrere. En sådan oplysning ville ikke have forøget ordbogens omfang ud over det rimelige. Afslutningsvis savnes en klar beskrivelse af, hvilke funktioner ordbogen er tænkt at opfylde. Der nævnes intet sted i ordbogen om den fx skal opfylde funktionen oversættelse fra russisk til dansk, eller om den skal opfylde funktionen forståelse af russiske tekster (altsammen af danske brugere - må man gå ud fra). Forordets oplysning om, at bogen skal hjælpe med at orientere sig i den russiske juridiske fagterminologi og det univers hvor den er forankret kunne umiddelbart tyde på, at ordbogens funktion er forståelse af russiske juridiske tekster. Dette modsiges til dels af oplysningen i brugervejledningen om, at der undertiden anføres en flerhed af danske ækvivalenter for at anskueliggøre leksikaliseringen af semantiske felter i dansk juridisk terminologi, da dette leder tanken hen på oversættelse og tolkning. De manglende oplysninger om ordbogens funktion(er) samt den meget heterogene målgruppe gør, at det er vanskeligt at afgøre om ordbogens oplysninger rent faktisk opfylder brugernes behov. Man kan kun komme med nogle almentgyldige generelle betragtninger i den retning, og som anført ovenfor konstatere, at i nogle brugssituationer tilgodeses enkelte brugergrupper på bekostning af andre. Hvis der fra starten havde været et fuldt færdigt koncept (som så også var blevet fulgt uden ændringer undervejs), og hvis forfatterne havde udarbejdet ordbogen med henblik på at opfylde klart definerede funktioner for en (relativ) homogen målgruppe, så

7 havde der været større sansynlighed for, at ordbogen opfyldte brugernes leksikografiske behov. Værket ville så også have fremstået som et helstøbt, fuldt færdigt produkt. Sammenfattende, og på baggrund af en leksikografisk undersøgelse, kan man sige, at bogen har en komplex overordnet struktur idet den indeholder et større antal byggedele, heraf integrerede byggedele. Derfor har bogen som udgangspunkt en bred dækning af genstandsområdet. Den leksikografiske udførelse og principperne der ligger bag er dog ikke optimale, hvorved bogens anvendelsespotentiale hæmmes ved, at ordbogens forfattere ikke giver brugeren det bedste udgangspunkt for at få mest muligt udbytte af de oplysninger der rent faktisk findes i bogen. Den leksikografiske nyhedsværd består i, at bogen behandler russisk juridisk fagterminologi og at der er eksempler på lovtekster på dansk og russisk. Og uanset hvad forfatterne måtte mene, er værket i sin helhed en bilingval fagordbog. 7 Sandro Nielsen

279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider)

279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider) 279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider) Udgivelsen af en ny dansk-engelsk fagordbog er ikke er ikke hverdagskost, og

Læs mere

Annelise Grinsted og Bertha Toft

Annelise Grinsted og Bertha Toft Annelise Grinsted og Bertha Toft 123 Uwe Kaufmann og Henning Bergenholtz: Genteknologisk ordbog - dansk engelsk/engelsk dansk molekylærbiologi og DNA-teknologi. København: GEC Gads Forlag, 1992. Med forventning

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for varemærker og varemærkeret i Frankrig og Danmark

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for varemærker og varemærkeret i Frankrig og Danmark Fransk Institut Forfatter: Speciale Signe Rousing Østergaard Cand.ling.merc. Eksamensnummer: 243550 Specialevejleder: Kirsten Wølch Rasmussen Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for varemærker og varemærkeret

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen Ordbogsprojektet omfatter: Teoretiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af en lørnerordbog Ordbogsdel Kandidatafhandling skrevet af Jeppe

Læs mere

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side Rita Lenstrup 109 Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side 127-136. 1. Indledning I Hermes nr. 5 præsenteredes en sammenlignende vurdering

Læs mere

Fransk dansk ordbogsprojekt inden for retsmidlerne i civilprocessen

Fransk dansk ordbogsprojekt inden for retsmidlerne i civilprocessen Fransk dansk ordbogsprojekt inden for retsmidlerne i civilprocessen Ordbogsprojektet indeholder: Teoretiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af ordbogen Faglig indledning til de franske og

Læs mere

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog.

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Af Thomas Troelsgård. Projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

Jette Hyldegård Det gode navigationsapparat

Jette Hyldegård Det gode navigationsapparat DET GODE I Jette Hyldegård Lektor, ph.d. på Danmarks Biblioteksskole med undervisning og forskning inden for området Informatlonsinteraktion og informationsarkitektur. www.db.dk/jh Navigotionsapparatet

Læs mere

Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gun- dersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok

Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gun- dersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gundersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok. Oslo: Universitetsforlaget, 1997 Da Nordisk forening for leksikografi

Læs mere

Fagleksikografisk speciale:

Fagleksikografisk speciale: Speciale CLM - spansk Forfatter: Karen Juhl Petersen Studienummer: 252141 Vejleder: Lektor Anne Lise Laursen Spansk Institut, HHÅ Fagleksikografisk speciale: Dansk-spansk ordbog om handel med børsnoterede

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

FAGLEKSIKOGRAFISK PROJEKT

FAGLEKSIKOGRAFISK PROJEKT Speciale CLM Spansk Forfatter: Malene Wiborg Hansen Studienr.: 248706 Vejleder: Anne Lise Laursen Spansk Institut, HHÅ FAGLEKSIKOGRAFISK PROJEKT Dansk Spansk ordbog om handel med børsnoterede værdipapirer

Læs mere

Jens Axelsen: Engelsk-Dansk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Jens Axelsen: Engelsk-Dansk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1 Jens Axelsen: Engelsk-Dansk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1. Indledning Hvad skulle vi gøre uden de røde ordbøger? De er blevet et fast element i sprogundervisningen og

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Leksikografiske valg ved udarbejdelsen af et udkast til en internetbaseret dansk-engelsk juridisk delfagsordbog

Leksikografiske valg ved udarbejdelsen af et udkast til en internetbaseret dansk-engelsk juridisk delfagsordbog Leksikografiske valg ved udarbejdelsen af et udkast til en internetbaseret dansk-engelsk juridisk delfagsordbog - med særlig henblik på behandling af kulturbundne tekstkonventioner Cand.ling.merc.-speciale

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Klart på vej - til en bedre læsning

Klart på vej - til en bedre læsning FORLAG Lærerguide til LÆSEKORT Klart på vej - til en bedre læsning Af Rie Borre INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til dig, der gerne vil gøre din undervisning mere konkret og håndgribelig for

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Studium Cand.ling.merc engelsk. Leksikografisk strukturering af emnet træ til energiformål

Studium Cand.ling.merc engelsk. Leksikografisk strukturering af emnet træ til energiformål Specialeskriver Heidi Egeberg Studienummer: 257918 Vejleder Birthe Mousten Engelsk Institut Studium Cand.ling.merc engelsk Leksikografisk strukturering af emnet træ til energiformål Handelshøjskolen i

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Uwe Kaufmann. Fagordbøger: Ideal og pragmatik. 1. Indledning. 2. Konceptionen af Genteknologisk Ordbog og dens brugergruppe

Uwe Kaufmann. Fagordbøger: Ideal og pragmatik. 1. Indledning. 2. Konceptionen af Genteknologisk Ordbog og dens brugergruppe Uwe Kaufmann 117 Fagordbøger: Ideal og pragmatik 1. Indledning Det er en god ting at diskutere, hvad der kan forventes af en tilfredsstillende fagordbog. Karin Balsgart har i sin artikel Fag, faglighed

Læs mere

3 KONSTRUKTIONEN AF ÆKVIVALENTER VED KULTURBUNDNE LEMMATA Indledning og formålsbeskrivelse Problemformulering

3 KONSTRUKTIONEN AF ÆKVIVALENTER VED KULTURBUNDNE LEMMATA Indledning og formålsbeskrivelse Problemformulering INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG FORMÅLSBESKRIVELSE...2 2 GENNEMGANG OG DISKUSSION AF ORDBOGSKONCEPTET...4 2.1 Ordbogens ydre rammer...4 2.2 Ordbogstype...4 2.3 Brugergruppe...5 2.4 Ordbogsfunktion...7

Læs mere

Vore mænd i Havanna. Værkstedsrapport fra dansk-cubansk samarbejde om udarbejdelse af en genteknologisk ordbog

Vore mænd i Havanna. Værkstedsrapport fra dansk-cubansk samarbejde om udarbejdelse af en genteknologisk ordbog Henning Bergenholtz, Uwe Kaufmann & Sven Tarp* 291 Vore mænd i Havanna. Værkstedsrapport fra dansk-cubansk samarbejde om udarbejdelse af en genteknologisk ordbog 1. Forudsætninger I løbet af 1993 blev

Læs mere

Henning Bergenholtz, Helle Dam, Torben Henriksen: Udarbejdelse af en spansk-dansk juridisk ordbog: overvejelser og løsninger

Henning Bergenholtz, Helle Dam, Torben Henriksen: Udarbejdelse af en spansk-dansk juridisk ordbog: overvejelser og løsninger Henning Bergenholtz, Helle Dam, Torben Henriksen: 127 Udarbejdelse af en spansk-dansk juridisk ordbog: overvejelser og løsninger 1. Indledning Baggrunden for dette indlæg er, at vi på forskellig vis er

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Ordbogskoncept til dansk-fransk miniordbog over konkursretlige fagtermer

Ordbogskoncept til dansk-fransk miniordbog over konkursretlige fagtermer Opgaveskriver: Linda Jensen Eksamensnr.: 258817 Fransk Institut Speciale Cand.ling.merc. Vejleder: Kirsten Wølch Rasmussen Ordbogskoncept til dansk-fransk miniordbog over konkursretlige fagtermer Ordbogsprojektet

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK INDHOLD 4 Introduktion til vejledningshæftet 5 Hvordan starter du en læsekreds? Hvordan finder du medlemmer til en læsekreds? Hvor skal I mødes?

Læs mere

Karin Jaentsch. Regnbuen. - En differentieret tysk grammatik. Forlaget Andrico

Karin Jaentsch. Regnbuen. - En differentieret tysk grammatik. Forlaget Andrico Karin Jaentsch Regnbuen - En differentieret tysk grammatik Forlaget Andrico 1 Regnbuen - En differentieret tysk grammatik 1. udgave, 3. oplag, 2011 1998 by Forlaget Andrico og forfatteren Layout og illustrator,

Læs mere

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben-

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- Recensies 163 Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- 164 TijdSchrift voor Skandinavistiek havn 1998. [Delvist illustreret] ISBN 87-12-03081-3. Stig Toftgaard Andersen: Talemåder

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

1. Om synopsis. Koncept bogens bærende ide. Målgruppe og anvendelse

1. Om synopsis. Koncept bogens bærende ide. Målgruppe og anvendelse Om denne folder Denne folder er henvendt til dig, der skal tilrettelægge og redigere en antologi til udgivelse hos Samfundslitteratur. Den skal ses som supplement til folderen Forfatter hos Samfundslitteratur,

Læs mere

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Kulturstudier modtager bidrag året rundt, dog kun færdige artikler. Bidraget må ikke være publiceret tidligere eller på samme tid være indsendt til et andet

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger.

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger. Akademiuddannelser Vejledning i kildehenvisninger. INDHOLD INDLEDNING... 3 KILDEHENVISNINGER... 3 SAMME KILDE LIGE EFTER HINANDEN:... 4 HENVISES DER TIL FLERE SIDER SKAL DER SKRIVES:... 4 CITATER... 4

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi

Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi Eiríkur Rögnvaldsson Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi Seminar om leksikografi og sprogteknologi Schæffergården 31. januar 2010 Foredragets emne Islandsk sprogteknologi omkring århundredskiftet

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

Jette Pedersen. Koncernspecifik brancheordbog med særligt henblik på teknisk engelsk: Prækonceptionelle overvejelser og koncept

Jette Pedersen. Koncernspecifik brancheordbog med særligt henblik på teknisk engelsk: Prækonceptionelle overvejelser og koncept Jette Pedersen 267 Koncernspecifik brancheordbog med særligt henblik på teknisk engelsk: Prækonceptionelle overvejelser og koncept I det følgende gives en præsentation af nogle centrale aspekter af ovennævnte

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Ole Lauridsen* Handelsordbøger

Ole Lauridsen* Handelsordbøger Ole Lauridsen* 189 Handelsordbøger Jeg skal i det følgende kort præsentere et større ordbogsprojekt, der nu har været i gang godt et år, og som vil finde sin afslutning næste år med udgivelsen af en række

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Frederikke Bækhøj Ulv Aarhus Universitet, Business and Social Science Februar 2016

Frederikke Bækhøj Ulv Aarhus Universitet, Business and Social Science Februar 2016 Bilag 1-4 Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse af den primære brugergruppes brug af MultiTerm Respondent 1 1. Hvad bruger du MultiTerm til i forbindelse med dit arbejde? Svar: Når kolleger spørger efter en

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN 4

Læs mere

Sproglig-stilistisk analyse (en omtale af forskellige kilder)

Sproglig-stilistisk analyse (en omtale af forskellige kilder) Sproglig-stilistisk analyse (en omtale af forskellige kilder) Som en del af en tekstanalyse indgår ofte en særlig analyse af det sproglige. I mange bøger om litterær analyse understreges det, at man ikke

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico Hanne Wacher og Kim Kjærgaard Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik Forlaget Andrico Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik 3. udgave, 3. oplag, 2012 Forlaget Andrico og forfatterne

Læs mere

Inspiration og gode råd vedrørende skrivning af studieretningsprojekt i kemi

Inspiration og gode råd vedrørende skrivning af studieretningsprojekt i kemi Inspiration og gode råd vedrørende skrivning af studieretningsprojekt i kemi Indhold Indledning... 2 Opgaveformuleringen... 2 Opgaveformulering og typeord... 4 Vejledningsfasen... 4 Omfang af opgavebesvarelsen

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

Notatteknik. v. Rikke von Müllen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet

Notatteknik.  v. Rikke von Müllen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet Notatteknik v. Rikke von Müllen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet www.samf.ku.dk/pcs Generelle formål med notater Bearbejdning af information i eget sprog

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

267 Morten Pilegaard og Helge Baden: Medicinsk Ordbog, Danskengelsk/engelsk-dansk.

267 Morten Pilegaard og Helge Baden: Medicinsk Ordbog, Danskengelsk/engelsk-dansk. 267 Morten Pilegaard og Helge Baden: Medicinsk Ordbog, Danskengelsk/engelsk-dansk. GADs Forlag, 1994 Medicinsk fagordbog, hvis almene tilstand er tilfredsstillende efter omstændighederne. Indledning Bogen

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Maj 2013 ver. 2 Indhold...

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder Institut for Sprog og Erhvervskommunikation HA - tysk Vejledning i udarbejdelse af rapport Tysk 4. semester Økonomi og markeder Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences Januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Om henvisninger (fodnoter og litteraturliste)

Om henvisninger (fodnoter og litteraturliste) Om henvisninger (fodnoter og litteraturliste) Henvisninger, fodnoter og litteraturlister er noget af det vigtigste i akademisk arbejde. Det fortæller din læser hvor du ved noget fra. Derfor skal det naturligvis

Læs mere

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING FORMELLE KRAV TIL RAPPORTEN Længde: Bilag: 5-10 sider (med font str. svarende til Times New Roman 12) Hvis det ønskes kan evt. ekstra figurer, specifikke udregninger,

Læs mere

Rapportskrivning. Henrik Kerstens. Århus Maskinmesterskole

Rapportskrivning. Henrik Kerstens. Århus Maskinmesterskole Henrik Kerstens Århus Maskinmesterskole Århus Maskinmesterskole Rapportskrivning En vejledning Henrik Kerstens Maj 2006 Antal normalsider: 5,1 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Formålet med rapporter...

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling D Prøven i skriftlig fremstilling D består af et teksthæfte,

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

Tekstproduktion: Behov og hjælpemidler:

Tekstproduktion: Behov og hjælpemidler: Tekstproduktion: Behov og hjælpemidler: Microsoft Office Word 2003 i et leksikografisk perspektiv med særligt henblik på programmets danske version og denne versions danske og spanske stave- og grammatikkontrol

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Februar 2014 version

Læs mere

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet CD-ORD 8 Værktøjet til læsning og skrivning mikro Værkstedet CD-ORD CD-ORD er et personligt værktøj, der tilbyder støtte til læsning og skrivning for alle - i skolen, på jobbet, under uddannelse eller

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside

Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside 8. december 2006. Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside Der er nogle grundopgaver, som vi forventer, emneredaktionerne løser. Det er: en kort beskrivelse til emnets forside levering af

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

LexicoNordica. Jette Pedersen og Tine Pedersen

LexicoNordica. Jette Pedersen og Tine Pedersen LexicoNordica Forfatter: Anmeldt værk: Jette Pedersen og Tine Pedersen Jens Axelsen. 1995. Dansk-Engelsk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk. Jens Axelsen. 1995. EN RØD KLASSIKER. Dansk-Engelsk

Læs mere