Metodegodkendelse af en ændring af Energinet.dks forskrift om leverandørskift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodegodkendelse af en ændring af Energinet.dks forskrift om leverandørskift"

Transkript

1 ENERGITILSYNET D&D 13/11820 Laa/lch Metodegodkendelse af en ændring af Energinet.dks forskrift om leverandørskift Resumé 1. Energinet.dk har anmeldt en revideret udgave af sin forskrift H1 til Energitilsynet med henblik på godkendelse af metodeændringer, som er indeholdt deri, jf. mail af 15. oktober 2013 samt mails af 21.november 2013 og 2. december 2013 med revideret anmeldelse af metoderne. 2. Energitilsynet skal godkende Energinet.dk s metoder eller ændring af metoder angående priser og betingelser, inden de kan anvendes, og Energinet.dk skal i øvrigt anmelde sine markeds- og målerforskrifter til Energitilsynet. Metoderne er indeholdt i forskrifterne, men selve forskriften i sin helhed er ikke at betragte som en metode. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Mail Web 3. Energinet.dk har revideret H1, fordi der behov for ændringer og præciseringer angående de eksisterende metoder for: kommunikation af leverandørskift på nye målepunkter, kontrol af stamdata ved kommunikation af tilflytning og automatisk inaktivering af et målepunkt i datahubben ved kommunikation af fraflytning. 4. Sekretariatet vurderer, at de anmeldte ændringer og præciseringer er rimelige, fordi de medvirker til at gøre leverandørskift på nye målepunkter mere smidigt, fordi det minimerer fejl ved tilflytning og fordi det giver en mere smidig proces for inaktivering af et målepunkt ved fraflytning. Samtidig lægger sekretariatet til grund, at ændringerne og præciseringerne har været forelagt branchen, og at Energinet.dk har adresseret de indgivne høringssvar. 6. Endvidere har der vist sig behov for rettelse af en fejl angående kommunikationen om nedlæggelse samt genopretning af målepunkt. Ved en fejl fremgik det af den udgave, som Energinet.dk anmeldte forud for tilsynets behandling den 29. januar 2013, at leverandøren står for denne kommunikation med datahubben. Det skal rettelig være netvirksomheden, som kommunikerer nedlæggelse samt genopretning af målepunkt. Sekretariatet har den

2 2/ november 2013 telefonisk tilkendegivet, at sådanne fejl bør rettes, når de identificeres. Fejlretning anses ikke for metodeændringer. 7. Ved anmeldelse af forskrifter foretager sekretariatet en tjeklistegennemgang, jf. Energitilsynets afgørelse af 17. december Da der imidlertid alene er tale om revision af forskriften som følge af behovet for præciseringer og som følge af en enkelt fejl, finder sekretariatet ikke anledning til at gennemføre denne gennemgang. Afgørelse 8. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering godkender sekretariatet de anmeldte metoder, jf. 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen 9. Endvidere tager sekretariatet rettelsen af metoden om nedlæggelse samt genopretning af målepunkt til efterretning. 10. Endvidere tilkendegiver sekretariatet samtidig, at: det findes kritisabelt, når en definition i forskrifterne formuleres forskelligt fra lovens definition af samme begreb Energinet.dk fortsat opfordres til - i forbindelse med anmeldelse af forskrifterne efter revision som følge af engros modellen, jf. L575/ at rette op på disse forhold angående definitionerne og det er fortsat vigtigt, at de historiske forskrifter fortsat er offentliggjort på Energinet.dk s hjemmeside, idet henvendelser og klager til eksempelvis Tilsynet kan angå forhold, der er reguleret af de tidligere forskrifter

3 3/19 Sagsfremstilling 11. Energinet.dk har ad to omgange anmeldt en revideret H1-forskrift til metodegodkendelse, fordi virksomheden finder, at der er behov for ændringer og præciseringer. 12. Den reviderede anmeldelse af 21. november 2013 angik en nærmere afklaring af rettelsen af metoden om nedlæggelse samt genopretning af målepunkt 1. Den reviderede anmeldelse af 2. december 2013 angik en revision af forskriftens gengivelse af lovens bestemmelse om betingelserne for at gennemføre lukkebesøg hos kunden, jf. forskriftens pkt Energinet.dk har haft den ændrede H1 i høring blandt netvirksomheder, elleverandøre og andre interessenter. Energinet.dk har adresseret alle høringssvar i det vedlagte høringsnotat, og har justeret visse metoder som følge heraf. 14. Helt generelt gælder i forbindelse med Energinet.dk s metoder, at: Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for Energinet.dk s anvendelse heraf, de godkendte metoder skal offentliggøres af Energinet.dk med angivelse af godkendelsesdatoen, eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som Energinet.dk måtte fastsætte, skal godkendes af Energitilsynet, inden de bringes i anvendelse, ændrede metoder, som direkte følge af lovændringer, dog ikke skal anmeldes til godkendelse, og at tilsynet til en hver tid kan tage Energinet.dk s anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis der er anledning hertil. 15. Energinet.dk har identificeret følgende 4 metodeændringer angående aktørers kommunikation med datahubben: 1. Anmeldelse af leverandørskift på et nyoprettet målepunkt kan anmeldes helt frem til en arbejdsdag før 2. Ved tilflytning skal elleverandøren kontrollere om kunden i forvejen er registreret på adressen 3. Er der ingen mulig tilflytter ved fraflytning sætter datahubben målepunktet inaktivt 4. Nedlæggelse af målepunkt, og ved fejl, kan det kun genoprettes som et nyt målepunkt. 2 1 Herefter viste det sig, at der ikke var tale om en metode, og således ej heller en metodeændring, men blot tale om en fejl i forskrifterne, se pkt. 31 nedenfor. 2 Se fodnote 1

4 4/ Herudover har Energinet.dk foretaget en række præciseringer, der ikke er metodeændringer. 17. Ifølge Energinet.dk er baggrunden for de fire anmeldte metodeændringer i H1 følgende: 1. Anmeldelse af leverandørskift på et nyoprettet målepunkt kan anmeldes helt frem til en arbejdsdag før tilslutning til nettet 3, afs. 4 i H1 18. Efter den anmeldte metode ændrer Energinet.dk den eksisterende metodes frister for nye målepunkter således, at leverandørskift på nyoprettet målepunkt kan anmeldes med blot en arbejdsdags varsel. Dette leverandørskift kan ikke annulleres. 19. Ifølge den eksisterende metode skal leverandøren anmelde leverandørskift til datahubben uden ophold efter aftalens indgåelse og med minimum 10 arbejdsdages varsel dog tidligst 10 år før skæringsdatoen for leverandørskiftet. 20. Energinet.dk anfører som begrundelse: Ved oprettelse af et nyt målepunkt bliver kunden automatisk tilknyttet den forsyningspligtige elleverandør af datahubben efter den nuværende metode jf. 34, stk. 1 i elforsyningsloven. Det er hensigtsmæssigt, at leverandørskift kan gennemføres med ganske kort varsel, så en kunde, der ønsker en anden elleverandør end den forsyningspligtige elleverandør, kan få denne elleverandør tilknyttet målepunktet fra den dato, målepunktet bliver tilsluttet elnettet. Den valgte metode medvirker til en hurtig og hensigtsmæssig sagsgang for kunderne. 21. Som begrundelse for, at disse leverandørskift ikke kan annulleres, anfører Energinet.dk som begrundelse: Det er ikke muligt at annullere dette leverandørskift, da det ikke er muligt at indføre en frist for annullering, som er samme dag som fristen for anmeldelse. Meldes et leverandørskift for et nyoprettet målepunkt efter de normale tidsfrister, gælder også den normale frist for annullering. Er leverandørskiftet sket ved en fejl, kan det rettes efter de normale regler for fejlagtigt leverandørskift. 3 Der er ikke er noget forbrug på et nyoprettet målepunkt, og derfor er der ikke behov for at indlægge tid til at foretage måleraflæsning, som der er normalt ved leverandørskift, jf. nuværende metode

5 5/19 2. Ved tilflytning skal der ske kontrol af, at kunden ikke i for vejen er registreret på adressen, afs. 5.1 i H1 22. Efter den anmeldte metode tilføjer Energinet.dk, at en leverandør skal kontrollere stamdata i datahubben, inden leverandøren anmelder en kundes tilflytning til en adresse. Leverandøren skal kontrollere stamdata for at sikre, at kunden ikke i forvejen er registreret på adressen. 23. Energinet.dk anfører som begrundelse: Det har vist sig, at nogle aktører anmelder tilflytning til et målepunkt, selv om kunden allerede er registreret som disponent på det pågældende målepunkt, i stedet for at anmelde et leverandørskift. Der er derfor behov for at præcisere reglen for, hvornår der er tale om en tilflytning. Anmeldelse af tilflytning i stedet for anmeldelse af et leverandørskift har følgende negative konsekvenser for kunderne: Kundens eventuelle fremtidige leverandørskift bliver annulleret i datahub Kunden mister tilknytningen af sit målepunkt i kundeportalen Kunden mister muligheden for at se historik over sit elforbrug i kundeportalen. Hvis kunden har tilmeldt betalingen til netvirksomheden til betalingsservice bliver dette slettet. Desuden giver anmeldelsen anledning til uhensigtsmæssige opgørelser af kundernes leveranceaftaler med netvirksomheden. Den valgte model medvirker til en tydeliggørelse af processen, og ensartet brug af metoden for alle aktører. 24. Som svar på Energinet.dk s høring har DONG Energy har anført, at markedsforskriften ikke tager højde for situationer som skilsmisse, død og lign., hvor tilflytning kan være aktuel med henblik på aflæsning/boopgørelse. Der bør tages stilling til disse situationer. 25. Energinet.dk har her over for anført: Dansk Energi har udgivet en vejledning om sagsbehandling ved rekonstruktion, konkurs og dødsbo, og at behandling af situationer som skilsmisse, død og lign. skal behandles individuelt i forhold til hæftelsesforholdet, hvilket ikke er en del af markedsforskrifterne. 26. DONG Energy har endvidere anført, at elleverandøren bør kunne tilføje en disponent 2 i forbindelse med tilflytning, uden at netvirksomheden involveres, idet det er et bureaukratisk forsinkelsesled.

6 6/ Energinet.dk bemærker hertil: Ansvar for opdatering af stamdata ligger hos netvirksomhederne. Ved indførelse af engrosmodellen ændres stamdataansvaret for kundedata. Energinet.dk har ikke foretaget ændring i forskriften som følgen af DONG Energys høringssvar. For så vidt angår DONG Energys høringssvar om elleverandørens adgang til selv at efterregistrere en disponent 2, vurderer Energinet.dk, at fordelene ved denne ændring er ikke i overensstemmelse med de omkostninger, det vil medføre både Energinet.dk og alle aktørerne at indføre. Ændringen vil dog blive indført som en del af markedsreglerne, som de bliver med indførelsen af Engrosmodellen. 3. Netvirksomheden skal undersøge om der er en mulig tilflytter ved fraflytning, afs. 5.2 i H1 28. Efter den nuværende metode har netvirksomheden pligt til at undersøge om der er en mulig tilflytter, når for eksempel en lejer fraflytter. Alternativt skal netvirksomheden beslutte om målepunktet skal nedlægges eller inaktiveres. 29. Ifølge den nyanmeldte metode skal netvirksomheden ikke tage stilling til, om målepunktet skal nedlægges eller gøres inaktivt. Inaktiveringen sker automatisk, hvis der ikke er blevet registreret en tilflytning. Hvis netvirksomheden efterfølgende ønsker at nedlægge målepunktet, kan dette foretages som en opdatering. 30. Energinet.dk anfører som begrundelse: Hidtil har netvirksomheden skullet vurdere, om målepunktet pr. fraflytningsdagen skulle inaktiveres eller nedlægges, og hvis netvirksomheden ikke har foretaget registrering, har datahubben automatisk sat målepunkt til inaktivt på skæringsdatoen. Målepunktet kan først registreres som nedlagt, når måleudstyr er hjemtaget. I forbindelse med en almindelig fraflytning, er der således reelt ikke en vurdering af, om målepunktet skal nedlægges eller aktiveres hvis der ikke samtidig er en tilflytning er det altid kun en inaktivering på flyttetidspunktet. Først ved en senere kontakt mellem ejeren af ejendommen kommer der dialog om nedlæggelse af målepunktet. Den nuværende proces har således ikke afspejlet virkeligheden. At automatisere registrering af målepunktet som inaktivt letter arbejdsgangen for netvirksomhederne. Den valgte model giver en mere smidig proces til gavn for netvirksomhederne.

7 7/19 4. Nedlæggelse samt genopretning af målepunkt, afs.11 i H1 31. Efter den anmeldte metode får netvirksomheden pligten til at indmelde nedlæggelse af målepunkt. Målepunkter kan nedlægges efter aftale mellem netvirksomheden og kunden. Indmelding af nedlæggelse kan tidligst ske 2 måneder før og senest 1 arbejdsdag efter skæringsdatoen. 32. Energinet.dk oplyser, at bestemmelsen blev revideret lige før genanmeldelsen af H1 forud for tilsynets godkendelse i januar H1 blev revideret, fordi det var kendt, at forbrugerbekendtgørelsen 5 ville blive ændret, således at leverandøren fik en fair chance for at kunne beholde kunden ved dennes flytning. Ifølge denne ændring, melder kunden til- og fraflytning til sin elhandelsvirksomhed. Energinet.dk valgte at sikre dette ved at fjerne mulighed for at melde flytning til netvirksomheden, og fik i den forbindelse slettet netvirksomhedens mulighed for at nedlægge et målepunkt. 33. Reelt er der således ikke tale om en metodeændring, men blot om en rettelse af en fejl 34. Sekretariatet har den 18. november 2013 telefonisk tilkendegivet, at sådanne fejl bør rettes, når de identificeres. Fejlretning anses ikke for metodeændringer. 35. Energinet.dk tilføjer, at nuværende proces kan medføre, at kunder kan blive pålagt at betale for abonnement m.v. for forbrugsstedet efter, at måleren er taget ned og afleveret til netvirksomheden. 36. Sekretariatet bemærker hertil, at spørgsmålet om betaling af abonnement ikke reguleres i forskrifter men i de leverandørbetingelser, som netvirksomheden stiller over for kunden. Netvirksomhedens leverandørbetingelser skal særskilt anmeldes til Energitilsynets metodegodkendelse. Vejledende udtalelse om lukkebesøg 37. Endelig har Energinet.dk sammen med metodeanmeldelsen af 15. oktober 2013 forespurgt om lovens 72, stk. 5 om lukkebesøg er korrekt gengivet i pkt. 2 i afsnit 9 i forskrift H Sekretariatets svar herpå gives særskilt vejledende udtalelse, som fremsendes Eenrginet.dk sammen med nærværende afgørelse. 4 Energinet.dk oplyser i mail af 21 november 2013, at nedlæggelse og genopretning af målepunkt sker iht Elforsyningslovens 34 stk. 1. Således er dette forhold aldrig belvet anmeldt som metode. 5 Bekendtgørelse nr. 196/ 2013

8 8/19 Høring 39. Forskriftsændringerne inkl. metodeændringerne har været sendt i høring i af Energinet.dk til en bred kreds af energivirksomheder og interesse organisationer. 40. Energinet.dk har modtaget høringssvar fra følgende, som er adresseret i et høringsnotat bilagt anmeldelsen, og som delvist er gengivet i uddrag ovenfor i sagsfremstillingen: Dansk Energi DONG Energy EnergiMidt Energi Fyn Dansk Industri Datatilsynet 41. Sekretariatet har endvidere sendt udkast til indstillingen om metodeændringerne i høring den 28. november 2013 til samme kreds, som afgav høringssvar til Energinet.dk. 42. Sekretariatet har modtaget høringssvar fra Energinet.dk, Dansk Energi, Datatilsynet og Dong Energy. Datatilsynet har ingen bemærkninger, og Energinet.dk har en række forslag til rettelser og præciseringer i indstillingen, som nærværende udgave tager højde for. Dansk Energi er ikke enig med sekretariatet i vurderingen af bestemmelsen om lukkebesøg og påtaler, at Energitilsynet og Ankenævnet på Energiområdet endnu ikke har forholdt sig til problemstillingen i afgørelser, jf. fremsendte notat af 8. juli 2013 "El- og naturgasselskabers restanceproces og adgang til at afbryde forsyningen". Særligt om lukkebesøg, se nedenfor under vurderingens pkt Dong Energy bemærker, at: datahubbens tidsvinduer ikke må blokere for udredning af boopgørelser det er en fejl i det nuværende set up, at en leverandør ikke har mulighed for at tilmelde flere disponenter på et målepunkt Kontrollen med kundens status inden tilflytning har været vanskelig at udføre på grund af manglende funktionalitet i Datahubben der mangler mulighed for at korrigere kunden status, hvis målepunktet er nedlagt. 44. Hertil bemærker Energinet.dk, at:

9 9/19 behandling af boopgørelser, dvs situationer som skilsmisse, død og lign. skal behandles individuelt i forhold til hæftelsesforholdet, hvilket ikke er en del af markedsforskrifterne. Leverandøren indmelder tilflytning, men dennes mulighed for registrering af en disponent 2 kan først indføres med engrosmodellen, hvor stamdataansvaret for kundedata overgår til elleverandørerne. Datahubbens funktionalitet i dag tillader kun netvirksomheden at registrere disponent 2, således som lovgivningen så ud på det tidspunkt funktionaliteten blev fastlagt Energinet.dk er bekendt med denne uhensigtsmæssighed, og ændring af søgemulighederne er iværksat og forventes implementeret i DataHub primo 2014 risikoen for negative konsekvenser kan imødegås og minimeres ved hensigtsmæssig forretningsgang i selskaberne, hvorved fejl bedre undgås. 45. Sekretariatet har ikke yderligere bemærkninger.

10 10/19 Lovgrundlag 46. I det f 47. ølgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuel retspraksis. 48. Lovens formål om bla. forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse, f. 1 i Elforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1275/2013: 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier. Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser og anvendelse af kraftvarme, vedvarende og miljøvenlige energikilder, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet. 49. Vilkår for ydelser, som Energinet.dk stiller til rådighed, jf. 6, stk. 4, i Elforsyningsloven: 6. Stk. 4. Kollektive elforsyningsvirksomheder samt forsyningspligtige virksomheder, for så vidt angår deres forsyningspligtydelse, skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår. 50. Energinet.dk s pligt til at etablere datahubben og om pligt til at udarbejde forskrifter for netvirksomheders målinger, jf. 28, stk. 2, nr. 7 og nr. 12, i Elforsyningsloven: 28. Energinet.dk skal i samarbejde med de øvrige kollektive elforsyningsvirksomheder sikre, at de offentlige forpligtelser, jf. 8, opfyldes. Stk. 2. Energinet.dk skal udføre følgende opgaver: 7) Etablere og varetage driften af en datahub til håndtering af måledata m.v. 12) Udarbejde forskrifter om netvirksomheders målinger 51. Energinet.dk s markedsforskrifter og afregistrering, jf. 31 i Elforsyningslovens:

11 11/ Energinet.dk skal ved udførelsen af sine opgaver bidrage til at sikre, at der skabes de bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet, jf. 1, stk. 2. Stk. 2. Energinet.dk kan stille vilkår for brugernes adgang til at benytte virksomhedens ydelser. Disse vilkår skal være objektive, ikkediskriminerende og offentligt tilgængelige og kan vedrøre 1) økonomiske forhold, herunder krav om sikkerhedsstillelse for udgifter eller risiko for udgifter, som Energinet.dk påtager sig på brugerens vegne, eller som er forbundne med brugen af Energinet.dk s ydelser, 2) krav til indrapportering og formidling af data og andre informationer af relevans for Energinet.dk s arbejde og 3) forhold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for produktion og handel med elektricitet. Stk. 3. Energinet.dk kan træffe afgørelse om, at brugere, som groft eller gentagne gange tilsidesætter vilkår som nævnt i stk. 2, helt eller delvis udelukkes fra at gøre brug af Energinet.dk s ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Stk. 4. Afgørelser truffet af Energinet.dk efter denne bestemmelse kan indbringes for Energitilsynet Tvangsflytning til den forsyningspligtige, jf. 34, stk. 1, i Elforsyningsloven: 34. En virksomhed med forsyningspligt skal i bevillingsområdet mod betaling levere elektricitet til forbrugere, som ikke gør brug af muligheden for valg af anden leverandør eller andet produkt, eller hvis leveringsaftale om et andet produkt eller med en anden leverandør er ophørt. 53. Lovbemærkningerne om tvangsflytning, 34, stk. 1: Med forslaget præciseres det, at de forsyningspligtige virksomheder har pligt til at forsyne enhver forbruger, der ikke har indgået aftale med en anden elhandelsvirksomhed om levering af elektricitet, eller hvis aftale med denne anden elhandelsvirksomhed er afbrudt, uden at forbrugeren har indgået aftale med en ny elhandelsvirksomhed. Energinet.dk sikrer, at forbrugerens aftagenummer umiddelbart overføres til den rette forsyningspligtige virksomhed, således at der ikke opstår ophold i forsyningen. Den forsyningspligtige virksomhed har ret til betaling for den leverede elektricitet til en pris, der er fastsat i medfør af 72. Præciseringen sigter på at fjerne den usikkerhed, som den hidtidige formulering, at den forsyningspligtige virksomhed skal»tilbyde levering«, har kunnet give anledning til. Spørgsmålet har været, om forbrugeren skulle acceptere et leveringstilbud, før forsyningen kunne genoptages. Det har ikke været hensigten, således som det f.eks. fremgår af bemærkningen til lov nr. 494 af 9. juni 2004, hvorefter den manglende forsyning»automatisk og uden ophold«bliver erstattet af og sker gennem den forsyningspligtige virksomhed i det pågældende område. Præciseringen af lovteksten svarer således til den gældende praksis.

12 12/ Betingelserne for forsyningspligtige virksomheders gennemførelse af lukkebesøg, jf. 72, stk. 5i elforsyningsloven: Stk. 5. Hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed fra en forbruger, kan en forsyningspligtig virksomhed kræve sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug i henhold til regler fastsat af klima-, energi- og bygningsministeren. Såfremt forbrugeren ikke stiller den fornødne sikkerhed, kan den forsyningspligtige virksomhed tage skridt til afbrydelse af elektricitetsforsyningen. Afbrydelse af elektricitetsforsyningen til en forbruger kan ikke ske som middel til at inddrive skyldig betaling for allerede afholdt forbrug. 55. Metodebekendtgørelsens 1 og 5 om anmeldelsespligt og om metoder indeholdt i Energinet.dk s forskrifter, bekendtgørelse nr. 1085/2010: 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse. Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for Tilsynets godkendelse. Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav. 5. Metoder indeholdt i forskrifter udstedt af Energinet.dk i medfør af elforsyningslovens 26, stk. 3, 27 c, stk. 11, 28, stk. 2, nr. 11 og 31, stk. 2 og 3, skal godkendes og offentliggøres efter 1, såfremt de vedrører 1) markedsadgang, 2) tilvejebringelse af balanceringsydelser eller 3) adgang til grænseoverskridende infrastruktur. 56. Bestemmelserne, som 5 i metodebekendtgørelsen henviser til angår: tilslutning til det kollektive net anmeldelser af planer for det følgende driftsdøgn godkendelse af og omlægning af planer for det følgende driftsdøgn, krav til målinger, vilkår for brugerne af Energinet.dk s ydelser, herunder om hel eller delvis udelukkelse for brug af Energinet.dk s ydelser, såfremt brugeren groft eller gentagne gange tilsidesætter vilkårene. 57. Systemansvarsbekendtgørelsens 7 og 8 om tilsynet med markeds-, tilslutnings- og målerforskrifter, bekendtgørelse nr. 891/2011: 7. Energinet.dk skal efter drøftelse med net- og transmissionsvirksomheder udarbejde forskrifter for benyttelsen af det kollektive elforsyningsnet, som er nødvendige for, at Energinet.dk kan varetage sine opgaver. Forskrifterne skal indeholde følgende:

13 13/19 1) Tekniske forskrifter for tilslutning af elproduktionsanlæg til det kollektive elforsyningsnet. 2) Tekniske forskrifter for tilslutning af elforbrugsanlæg til transmissionsnettet. 3) Forskrifter for adgang til og benyttelse af det kollektive elforsyningsnet. 4) Forskrifter for aktørernes forpligtelser, som sætter Energinet.dk i stand til at opretholde den tekniske kvalitet og balance inden for det sammenhængende elforsyningsnet m.v. Stk. 2. De forskrifter, som Energinet.dk fastsætter i medfør af stk. 1, skal være tilgængelige for brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. Historiske forskrifter skal på tilsvarende måde være tilgængelige for interesserede parter. Forskrifterne skal anmeldes til Energitilsynet. Stk. 3. Klager over forskrifter, som Energinet.dk fastsætter efter stk. 1, kan indbringes for Energitilsynet. Energitilsynet kan give pålæg om ændring af forskrifterne. 8. Energinet.dk skal efter drøftelse med net-, transmissions- og elhandelsvirksomheder udarbejde måleforskrifter til afregnings- og systemdriftsformål, som er nødvendige for varetagelsen af Energinet.dk s opgaver. Måleforskrifterne skal indeholde krav til net- og transmissionsvirksomhedernes målinger af forbrug, produktion og eludveksling, herunder krav til 1) omfanget af de målinger, som selskaberne skal foretage, herunder i hvilken grad elforbrug skal måles 2) nøjagtigheden af de enkelte målinger og 3) formidlingen af målinger til berørte parter, herunder inden for hvilke tidsfrister målingerne skal videreformidles. Stk. 2. De forskrifter, som Energinet.dk fastsætter i medfør af stk. 1, skal være tilgængelige for brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. Historiske forskrifter skal på tilsvarende måde være tilgængelige for interesserede parter. Forskrifterne skal anmeldes til Energitilsynet. Stk. 3. Klager over forskrifter, som Energinet.dk fastsætter efter stk. 1, kan indbringes for Energitilsynet. Energitilsynet kan give pålæg om ændring af forskrifterne. 58. Forbrugerbekendtbekendtgørelse om, at adresseændring meldes til leverandøren, jf. bek nr. 196/ 2013 jf. 14: 14. Forbrugeren aftaler skift af elhandelsvirksomhed med den fremtidige elhandelsvirksomhed. Stk. 2. Forbrugeren melder til- og fraflytning samt andre adresseændringer til sin elhandelsvirksomhed. Stk. 3. Elhandelsvirksomheden meddeler forbrugerens skift af leverandør og den ønskede skiftedato eller flytning til ny adresse og dato for flytningen til Energinet.dk. Stk. 4. Energinet.dk skal effektuere en forbrugers skift af elhandelsvirksomhed inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen af anmodning om leverandørskift, med mindre forbrugeren ønsker en senere dato, jf. stk. 3. Stk. 5. Forbrugeren skal modtage en slutafregning fra elhandelsvirksomheden senest 6 uger efter, at skift af elhandelsvirksomhed har fundet sted, eller flytning er meddelt til elhandelsvirksomheden.

14 14/ Høring af 11. januar 2013: udkast til forbrugerbekendtbekendtgørelse om Energinet.dk s stikprøver af fejlagtige elleverandørskift, jf. 15. Ved aftale om skift af elhandelsvirksomhed anmelder den nye elhandelsvirksomhed den ønskede skiftedato til Energinet.dk. Elhandelsvirksomheden skal efter anmodning fra netvirksomheden eller Energinet.dk fremlægge dokumentation for aftalens indgåelse. Stk. 2. Energinet.dk fastlægger proceduren for anmeldelse og verifikation af aftaler. Energinet.dk s verifikation sker gennem stikprøvekontrol eller efter Energinet.dk s vurdering på anden måde med henblik på at opfylde Energinet.dk s systemansvarsforpligtelser, herunder hensyntagen til nettekniske og forsyningssikkerhedsmæssige forhold. 47. Energitilsynets beslutning af 17. december 2007 om sekretariatets fremgangsmåde ved Energinet.dk s anmeldelse af forskrifter - ekstrakt: 16. Tilsynet besluttede, at de af Energinet.dk siden primo 2005 anmeldte forskrifter, jf. kap. 3 i systemansvarsbekendtgørelsen, som udgangspunkt alene underlægges den i pkt. 66 anførte tjekliste gennemgang, herunder en gennemgang af høringsnotat med vægt på en gennemgang af de høringssvar energinet.dk har modtaget og Energinet.dk s reaktion herpå, og at Sekretariatet bemyndiges til at foretage denne gennemgang med henblik på den nødvendige opfølgning. 17. Videre besluttede Tilsynet, at de anmeldte forskrifter forelægges Tilsynet, når Sekretariatet finder, der bør ske ændringer af væsentlig betydning for rammevilkårene for markedets funktion i forskrifterne, eller hvor der er tale om en væsentlig ændring i forhold til tidligere gældende forskrifter, herunder 48. Energitilsynets afgørelse af 29. januar 2013 om metodegodkendelse og gennemgang af forskrifter (datahubben) - ekstrakt: Afgørelse 18. Energitilsynet godkendte på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering de anmeldte metoder, jf. 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen, på vilkår af, at Energinet.dk snarest og senest samtidig med idriftsættelsen af datahubben på sin hjemmeside offentliggør, hvordan kunder kan iværksætte annullering af leverandørskift i de tilfælde, hvor der er tale om fejlagtige skift eller om skift, som kunden har fortrudt inden de 14 dages fortrydelsesret. Tilkendegivelse 19. Videre tilkendegav Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering i relation til metoderne og som følge af tjeklistegennemgangen af forskrifterne, at: det findes kritisabelt, når en definition i forskrifterne formuleres forskelligt fra lovens definition af samme begreb Energinet.dk senest i forbindelse med næste revision af forskrifterne derfor opfordres til at rette op på disse forhold angående definitionerne og

15 15/19 opfordres til at præcisere forskrifternes hjemmelshenvisninger med paragraf, stykke og nr. i henholdt til systemansvarsbekendtgørelsens 7 om tilslutnings- og markedsforskrifter, således at det hermed bliver klart, hvilke sanktioner loven hjemler i forhold til hver forskrift det er vigtigt, at de historiske forskrifter fortsat er offentliggjort på Energinet.dk s hjemmeside, idet henvendelser og klager til eksempelvis Tilsynet kan angå forhold, der er reguleret af de tidligere forskrifter. 49. Energitilsynets afgørelse af 17. december 2007, hvorefter sekretariatet skal foretage følgende tjeklistegennemgang af forskrifter som anmeldes af Energinet.dk, jf. 7 og 8 i systemansvarsbekendtgørelsen: 1. Baggrunden for ændringen af forskriften, herunder eventuelle erfaringer og problemer med de hidtidige forskrifter. 2. Ligger forskrifterne inden for rammerne af hjemlen i bekendtgørelsen, herunder en præcisering af: 2.1. hvem forskriften retter sig til? 2.2. hvad adressaterne er forpligtet til? 2.3. hvilken konsekvens manglende overholdelse har? 3. Er de relevante parter inddraget i udarbejdelsen, herunder om: 3.1. de har været hørt formelt? og om 3.2. deres eventuelle bemærkninger er adresseret på balanceret vis i den endelige udgave af forskriften til anmeldelse?

16 16/19 Vurdering 50. Energitilsynet skal vurdere om: 1. de anmeldte metoder kan godkendes og 2. om forskrifterne i øvrigt, herunder sanktionerne, giver anledning til bemærkninger, jf. Tilsynets afgørelse af 17. december 2007 om sekretariatets tjeklistegennemgang af anmeldte forskrifter. 1. Vurdering af de anmeldte metoder 51. I den foreliggende sag vurderer Sekretariatet for Energitilsynet om de anmeldte metoder kan godkendes. Sekretariatet lægger herved til grund, at der er tale om metoder, der ikke fordrer forelæggelse for tilsynet, idet der blot er tale om metoder understøtter kundens mulighed for reelt at benytte sig af sit frie leverandørvalg eller er af primær ordensmæssig karakter. Endvidere lægger sekretariatet til grund, at forskrifterne har været forelagt branchen, og at Energinet.dk har adresseret de indgivne høringssvar. 52. Det drejer sig om metoder angående leverandørskift, flytning m.v., den såkaldte forskrift H Det er generelt Energinet.dk s vurdering, at de anmeldte metoder kan indstilles til godkendelse, idet de opfylder elforsyningslovens krav, der fastslår, at vilkår skal være gennemsigtige, objektive, rimelig, ikkediskriminerende og offentligt tilgængelige, som bl.a. anført i lovens 6, stk. 4 og 31, stk Sekretariatet bemærker i denne sammenhæng, at der flere steder i loven er anført kriterier, som bør inddrages i vurderingen af forskrifterne, herunder ikke mindst lovens formålsbestemmelse i 1, dvs. hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse, jf. 1, stk. 1, samt sikring af en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og målet om at skabe konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet, jf. 1, stk. 2. Loven præciserer særligt i forhold til Energinet.dk, at virksomheden skal udføre sine opgaver i overensstemmelse med 1, stk. 2, jf. 31, stk. 1, som er en af hjemlerne til udstedelse af forskrifterne.

17 17/ Energinet.dk har identificeret 3 metoder 6 i den anmeldte reviderede udgave af H1 om leverandørskift m.m., og givet en begrundelse for rimeligheden af hver enkelt metode. 1. Anmeldelse af leverandørskift på et nyoprettet målepunkt kan anmeldes helt frem til en arbejdsdag før tilslutning til nettet 2. Ved tilflytning skal elleverandøren kontrollere om kunden i forvejen er registreret på adressen 3. Er der ingen mulig tilflytter ved fraflytning sætter datahubben målepunktet som inaktivt 56. Nedenfor følger sekretariatets vurdering af de tre anmeldte metoder i forskrift H1: 1. Anmeldelse af leverandørskift på et nyoprettet målepunkt kan anmeldes helt frem til en arbejdsdag før tilslutning til nettet, afs. 4 i H1 61. Efter den anmeldte metode ændrer Energinet.dk den eksisterende metodes frister for nye målepunkter således, at leverandørskift på et nyoprettet målepunkt kan anmeldes med blot en arbejdsdags varsel. Dette leverandørskift kan ikke annulleres. 62. Ved oprettelse af et nyt målepunkt bliver kunden automatisk tilknyttet den forsyningspligtige elleverandør af datahubben efter den nuværende metode. Energinet.dk lægger til grund, at dette følger af bestemmelsen om tvangsflytning, når kunden ikke har brug af muligheden for valg af anden leverandør eller andet produkt, jf. 34, stk. 1 i elforsyningsloven. 63. Sekretariatet finder det på den baggrund rimeligt, at leverandørskift kan gennemføres med ganske kort varsel, således at kunden reelt får mulighed for at benytte sig af sin ret til selv at vælge leverandør. 64. Sekretariatet anerkender, at det herefter ikke er muligt at annullere dette leverandørskift, da fristen for annullering ikke kan være samme dag som fristen for anmeldelse. Sekretariatet hæfter sig samtidig ved, at et fejlagtigt leverandørskift altid kan rettes efter de normale regler for fejlagtigt leverandørskift. 2. Ved tilflytning skal der ske kontrol af, at kunden ikke i for vejen er registreret på adressen, afs. 5.1 i H1 65. Efter den anmeldte metode tilføjer Energinet.dk, at en leverandør skal kontrollere stamdata i datahubben, inden leverandøren anmelder en kundes tilflytning til en adresse. Leverandøren skal kontrollere 6 I første omgang anmeldte Energinet.dk 4 metoder, men Nedlæggelse og genopretning af målepunkt, viste sig ikke at være en metode, men derimod om rettelse af en fejl.

18 18/19 stamdata for at sikre, at kunden ikke i forvejen er registreret på adressen. 66. Energinet.dk oplyser, at det har vist sig, at leverandører har misbrugt tilflytning for at opnå et hurtigere leverandørskift. 67. Sekretariatet finder denne ordensforskrift rimelig, og hæfter sig særligt ved, at anmeldelse af tilflytning i stedet for retteligt at anvende et leverandørskift har følgende negative konsekvenser for kunderne: Kundens eventuelle fremtidige leverandørskift bliver annulleret i datahub Kunden mister tilknytningen af sit målepunkt i kundeportalen Kunden mister muligheden for at se historik over sit elforbrug i kundeportalen. Hvis kunden har tilmeldt betalingen til netvirksomheden til betalingsservice bliver dette slettet. Desuden giver anmeldelsen anledning til uhensigtsmæssige opgørelser af kundernes leveranceaftaler med netvirksomheden. 3. Netvirksomheden skal undersøge om der er en mulig tilflytter ved fraflytning, afs. 5.2 i H1 68. Efter den nuværende metode har netvirksomheden pligt at undersøge om der er en mulig tilflytter, når for eksempel en lejer fraflytter. Alternativt skal netvirksomheden beslutte om målepunktet skal nedlægges eller inaktiveres. 69. Ifølge den nyanmeldte metode skal netvirksomheden ikke længere tage stilling til, om målepunktet skal nedlægges eller gøres inaktivt. Inaktiveringen sker automatisk, hvis der ikke er blevet registreret en tilflytning. Hvis netvirksomheden efterfølgende ønsker at nedlægge målepunktet, kan dette foretages som en opdatering. 70. Sekretariatet finder, at den valgte model giver en mere smidig proces til gavn for netvirksomhederne, da den letter arbejdsgangen for netvirksomhederne. Sekretariatet finder på den baggrund metoden for rimelig. 2. Vurdering af om forskrifterne i øvrigt giver anledning til bemærkninger 71. Sekretariatet har ikke foretaget en tjeklistegennemgang, jf. Energitilsynets afgørelse af 18. december 2007.

19 19/ Energinet.dk oplyser i anmeldelsen, at der udover metoderne, som gennemgået ovenfor - alene er tale om revision af forskriften som følge af lovændringer, og som følge af en enkelt fejl i anmeldelsen forud for Tilsynets behandling af forskrifterne på mødet den 29. januar Sekretariatet vurderer, at der herefter ikke er grundlag for en egentlig tjeklistegennemgang, da revisionen alene er sket som følge af enkelte præciseringer og som følge af en enkelt fejl, finder sekretariatet ikke anledning til at gennemføre denne gennemgang.

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller BILAG 6 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub drift Markedsovervågning og sanktionering Dette notat indeholder en kort beskrivelse af, hvordan Energinet.dk overvåger detailmarkedet

Læs mere

Energinet.dk - Metodegodkendelse og genenmgang af forskrifter (engrosmodellen)

Energinet.dk - Metodegodkendelse og genenmgang af forskrifter (engrosmodellen) 25.08.2014 Sag 14 /06727 / laa Deres ref. Hbk/shr Energinet.dk - Metodegodkendelse og genenmgang af forskrifter (engrosmodellen) Resumé Energinet.dk har den 13. juni 2014 anmeldt de nye metoder i 3 markedsog

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

BILAG 1 LOVGRUNDLAG ENERGINET.DKS VILKÅR FOR ADGANG TIL OG BRUG AF DATAHUBBEN - TREDJEPART

BILAG 1 LOVGRUNDLAG ENERGINET.DKS VILKÅR FOR ADGANG TIL OG BRUG AF DATAHUBBEN - TREDJEPART PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN [X. MÅNED ÅR] BILAG 1 LOVGRUNDLAG ENERGINET.DKS VILKÅR FOR ADGANG TIL OG BRUG AF DATAHUBBEN - TREDJEPART 9. februar 2016 Ret & Administration 16/00932 LRN LOVGRUNDLAG

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

Energinet.dk metodegodkendelse og gennemgang af forskrifter (datahubben)

Energinet.dk metodegodkendelse og gennemgang af forskrifter (datahubben) Punkt 4 Energitilsynets møde den 29. januar 2013 Dato: 29. januar 2013 Sag: 12/05805 Afd.: Detail og Distribution Sagsbehandler:LAA og LCH Energinet.dk metodegodkendelse og gennemgang af forskrifter (datahubben)

Læs mere

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Dialogforum 2. april 2014 Dato - Dok.nr. 1 BRS arbejdet hidtil Største delen af de BRS, som blev lavet i forbindelse med Engrosmodel projektets fase 1, er stort

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NRGi Net 23. november 2015 Detail & Distribution 15/11009 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget NRGI Net A/S (NRGI) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 16. januar 2018 Detail & Distribution 18/01250 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STANDARDGEBYR: Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode

Læs mere

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba 8. maj 2017 Detail & Distribution 17/04291 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STAN Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe Elforsyning Netvirksomhed

Læs mere

METODEGODKENDELSE OG GENNEMGANG AF DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (EN- ROSMODEL M.M.) UDKAST

METODEGODKENDELSE OG GENNEMGANG AF DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (EN- ROSMODEL M.M.) UDKAST PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. MARTS 2015 METODEGODKENDELSE OG GENNEMGANG AF DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (EN- ROSMODEL M.M.) UDKAST 23. januar 2015 Detail & Distribution 14/474, 14/475, 14/476, 14/477,

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang Indhold Baggrund... 2 Anmeldelse af forskrifterne... 2 Sekretariatets tjeklistegennemgang... 2 1. Baggrunden

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet Til Energitilsynet Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne D1, F1, H1, H2 og I 18. september 2012 HSF/GEE/HBK Indhold 1. Anmeldelse og baggrund... 1 2. Hjemmelsmæssig sanktionering

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V)

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) FORMANDENS AFGØRELSE DEN 28. APRIL 2015 GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 28. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 laa, lrn RESUMÉ 1. Som følge

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Metodeanmeldelse af Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" December 2015 MFA/HSF 1. Baggrund Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart

Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart USS/SHR 13. januar 2016 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag Statoil Refining Denmark A/S v/ Kromann Reumert/Ida Sander Rådhuspladsen 3 8000 Århus C 19. december 2012 Engros 12/06484 HTH/SEY Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg Energi Viborg A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg 8. august 2016 Detail & Distribution 15/11329 /BEJ, NOJ AFGØRELSE GODKENDELSE AF METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Metodeanmeldelse af Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" September 2015 MFA/HSF 1. Baggrund Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Et år efter implementeringen af engrosmodellen Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Agenda Hvad er engrosmodellen? Eller rettere; hvad er leveringspligten? Hvilke fokuspunkter har myndighederne haft det seneste

Læs mere

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1)

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1) BEK nr 1233 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-1458

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej 16 5250 Odense SV 7. februar 2017 Detail & Distribution 16/10977 laa AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE 28. marts 2017 Ret & Administration 16/13465 SBCL ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE BAGGRUND 1. Ret og Administration har

Læs mere

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 1 Generelt om Engrosmodellen Froside generelt og forskrifter 2 Detailmarkedet for el under stor

Læs mere

REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING

REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING PUNKT 5 MØDE DEN 21. JUNI 2017 REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING 21. juni 2017 Detail & Distribution 17/06429 laa RESUMÉ 1. Egenproducenters rådighedsbetaling dækker omkostninger

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 17. december 2014 Sagnr. 12/07839 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S (RAH) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af

Læs mere

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til ovennævnte punkter. Energistyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv.

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til ovennævnte punkter. Energistyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv. Kontor/afdeling Center for Forsyning Dato 18. december 2015 J nr. 2015-5895 / XB Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om energivirksomheders oplysning til forbrugere om energiforbrug og fakturering Udkast

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold MAC/USS September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-4 1/15 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016)

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016) RESTANCEVEJLEDNING 2016 RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT EWII ENERGI A/S (Gældende fra 1. april 2016) Side 2 INDHOLD 1. FORBRUGERAFTALER OM LEVERING AF ELEKTRICITET 2. NÆRMERE REGLER OM SIKKERHEDSSTILLELSE,

Læs mere

SEAS-NVE anmelder, at de i fastsættelsen af følgende elementer i deres tarifering har afvigelser fra Dansk Energis anbefalinger:

SEAS-NVE anmelder, at de i fastsættelsen af følgende elementer i deres tarifering har afvigelser fra Dansk Energis anbefalinger: SEAS-NVE Net 31. oktober 2013 Sagnr. 13/02134 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Nets (herefter SEAS-NVE) ansøgning om godkendelse af

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Restancevejledning 2016

Restancevejledning 2016 Restancevejledning 2016 Restanceprocedure & Leveringspligt [1] Indhold I. Forbrugeraftaler om levering af elektricitet II. III. IV. Nærmere regler om sikkerhedsstillelse, forrentning og tilbagebetaling

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-15/01964 Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/ SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

GENNEMGANG AF DETAILMARKEDSFOR- SKRIFTER (ENGROSMODEL M.M.)

GENNEMGANG AF DETAILMARKEDSFOR- SKRIFTER (ENGROSMODEL M.M.) GENNEMGANG AF DETAILMARKEDSFOR- SKRIFTER (ENGROSMODEL M.M.) 14. april 2015 Detail & Distribution 14/10474, 14/10475, 14/10476, 14/10477, 14/10478, 14/479, 14/11716, 15/00115 LRN & LAA RESUMÉ 1. Som følge

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BILAG TIL PUNKT 4B BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 14. MARTS Bilag 1 - Lovgrundlag Høringsnotat

BILAG TIL PUNKT 4B BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 14. MARTS Bilag 1 - Lovgrundlag Høringsnotat BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 14. MARTS 2016 BILAG TIL PUNKT 4B 11. marts 2016 Ret & Administration 16/00932 LRN BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 1-8 Bilag 1 - Lovgrundlag 2. 9-15 Høringsnotat

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C 14. december 2015 Detail & Distribution 15/11090 laa ANMELDELSE AF TILSLUTNINGSBIDRAG FOR LADESTANDERE I DET OF- FENTLIGE RUM Dansk Energi anmelder en

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 4291 Ruds Vedby Energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/ SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 Hovedgaden 36

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. 1)

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. 1) BEK nr 891 af 17/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0088 Senere

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Legitime interessenters adgang til data

Legitime interessenters adgang til data Til Aktører i Elmarkedet April 2012 LRO/HSF Legitime interessenters adgang til DataHub'en vil indeholde en række informationer, som vil være interessante for en række forskellige aktører at få adgang til.

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Energi, Dong Energy og Ankenævnet på Energiområdet angående udkast til tilsynsnotat

Høringssvar fra Dansk Energi, Dong Energy og Ankenævnet på Energiområdet angående udkast til tilsynsnotat BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 28. APRIL 2015 BILAG TIL PUNKT 4 14. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 LAA & LRN BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-38 De anmeldte metoder

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør,

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR 4. september 2014 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Forbruger: 4520 Svinninge Energiselskab: SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 på vegne af SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Sekretariat:

Læs mere

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligudlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, de kommende ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. September 2015 USS/PHQ September 2015 Dok. 15/08076-3 1/5 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Obligatorisk grænse

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk 1) 2013/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0006 Fremsat

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. SEAS-NVE Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10910 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Net A/S (SEAS) anmeldelse af ny metode

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

Engrosmodellen. 26 nov Henrik Hornum

Engrosmodellen. 26 nov Henrik Hornum Engrosmodellen 26 nov. 2013 ENGROSMODELLEN Informations- og betalingsstrømme Betaling Måledata og tarifoplysninger Data hub Net Energinet.dk Elhandel Forbruger SKAT Energistyrelsen 26 nov. 2013 Engrosmodellens

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Høring af bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning

Høring af bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning H Ø RI NGSNO T AT Dato 1. marts 2013 J.nr. 2203/1190-0134 Ref. akzs/bak/tbb Høring af bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning Udkast til bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse

Læs mere

NRGi A.m.b.a. over Energitilsynet af 14. januar 2004 Betaling af elforbrug på en fraflyttet adresse

NRGi A.m.b.a. over Energitilsynet af 14. januar 2004 Betaling af elforbrug på en fraflyttet adresse (Elforsyning) NRGi A.m.b.a. over Energitilsynet af 14. januar 2004 Betaling af elforbrug på en fraflyttet adresse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D.

Læs mere