BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering"

Transkript

1 BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1

2 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. Layout: KK design Forsidefoto: Henrik Friberg Rapporten kan downloades fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Indledning... 5 Resumé af undersøgelsens resultater... 5 Oversigt over nøglespørgsmål... 7 Kort beskrivelse af metoden... 8 Tilfredshedsbarometer... 8 Markering af forskelle mellem lokalområder... 8 Åbne besvarelser... 9 Profil af målgruppen... 9 Undersøgelsens resultater Tilfredshed Borgerens ønsker Sammenhæng og medarbejdere Undersøgelsens resultater Trivsel Livskvalitet Selvvurderet helbred Ensomhed og kontakt til andre Tryghed Svarfordelinger på alle spørgsmål Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 3

4 FORORD Når Sundheds- og Omsorgsforvaltningen løser sine opgaver, sker det ud fra en vision om at skabe rammerne for et godt, sundt og langt liv for københavnerne. I den forbindelse er brugernes oplevelse af vores indsats en afgørende ledestjerne. Derfor gennemfører Sundheds- og Omsorgsforvaltningen årlige brugerundersøgelser med det formål at blive klogere på, hvad brugerne mener, vi gør godt, og hvad vi kan gøre endnu bedre. Denne rapport præsenterer resultaterne af brugerundersøgelsen 2016, hvor i alt 269 borgere, som har gennemført et udrednings- og rehabiliteringsforløb, har givet deres mening til kende. Hensigten er at tegne et billede af, hvordan borgerne i 2016 oplever Københavns Kommunes udrednings- og rehabiliteringstilbud. Dermed danner rapporten udgangspunkt for arbejdet med udvikling af kvaliteten til gavn for københavnerne. God læselyst. Ninna Thomsen Sundheds- og Omsorgsborgmester Katja Kayser Administrerende direktør Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 4

5 INDLEDNING Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt borgere, som har gennemført et udrednings- og rehabiliteringsforløb. Dataindsamlingen er gennemført ved hjælp af telefoniske interviews, baseret på et spørgeskema med 26 spørgsmål, der belyser beboernes oplevelser og tilfredshed med forløbet og kontakten til de forskellige medarbejdergrupper. Desuden indeholder undersøgelsen udvalgte spørgsmål om borgernes trivsel generelt. Der er i alt gennemført 269 interviews fordelt blandt borgere, som har været i kontakt med forvaltningens fem udrednings- og rehabiliteringsenheder. Målgruppen for undersøgelsen er borgere, der har afsluttet et udrednings- og rehabiliteringsforløb. Interviewene er gennemført løbende i perioden juni til november Alle borgere er interviewet inden for seks uger efter, at de har afsluttet deres forløb. Undersøgelsen er gennemført af Epinion P/S for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF). Denne rapport præsenterer det samlede resultat for hele SUF. Foruden rapporten findes et bilag, som rummer en detaljeret beskrivelse af undersøgelsens metode. RESUMÉ AF UNDERSØGELSENS RESULTATER Borgernes ønsker 90 procent af borgerne giver udtryk for, at det enten har Stor eller Meget stor betydning for dem at kunne klare sig selv i hverdagen, mens 62 procens svarer, at den hjælp de modtager, skal gives med henblik på, at kunne klare flere hverdagsting selv. Omkring halvdelen af borgerne talte med medarbejderne om, hvad de gerne selv ville blive bedre til at kunne gøre på egen. Borgerne er også blevet spurgt om, hvorvidt de selv var med til at bestemme hvad de gerne ville være bedre til i hverdagen, hvilket 63 procent af borgerne giver udtryk for, at de var. 41 procent af borgerne svarer, at deres forløb har medført, at de er blevet bedre til at gøre flere ting selv i hverdagen. Sammenhæng og medarbejderne De fleste borgere giver udtryk for, at der er sammenhæng i hjælpen, som de modtager, og at de er tilfredse med medarbejderne. 83 procent svarer Ja til, at de vidste hvorfor hjælperne kom i deres hjem, og 71 procent udtrykker, at medarbejderne vidste, hvad de skulle, når de kom hos borgeren. Omtrent fire ud af fem borgere tilkendegiver, at medarbejderne tog hensyns til borgerens særlige ønsker og behov. 91 procent af borgerne giver ligeledes udtryk for, at medarbejderne var imødekommende. 41 procent af borgerne svarer Ja til, at de kan klare deres hverdag bedre nu sammenlignet med for totre måneder siden. Brugernes generelle trivsel 48 % af borgerne mener, de har en God eller Meget god livskvalitet og 35 procent giver udtryk for, at deres helbred enten er Godt eller Meget godt. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 5

6 Lidt under halvdelen af borgerne giver udtryk for, at de sommetider er alene, selvom de egentligt har lyst til at være sammen med andre. En markant lavere andel på 7 procent svarer, at de ofte savner nogen at være sammen med, og der er ligeledes 7 procent af borgerne der svarer, at de ofte føler sig isoleret fra andre. 4 procent svarer, at de ofte føler sig holdt udenfor. Lidt over halvdelen af borgerne i form af 52 procent svarer, at de kommer ud i det omfang, som de gerne vil. Endeligt giver 84 procent af borgerne udtryk for, at de i hverdagen føler sig enten Tryg eller Meget tryg. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 6

7 OVERSIGT OVER NØGLESPØRGSMÅL Figur 2.1. Oversigt over nøglespørgsmål 2016: Resultater vises på 1-5 skala, hvor 1 er mest negativt og 5 mest positivt. Hvor stor betydning har det for dig at kunne klare dig selv i hverdagen? 4,5 Har du været tilfreds med den information, som du har fået i forbindelse med din hjælp gennem de sidste par måneder? 4,2 Hvordan vurderer du din livskvalitet alt i alt? 3,4 Hvordan vil du vurdere dit nuværende helbred? 3,0 Hvor tryg eller utryg føler du dig alt i alt i hverdagen? 4,1 1,0 2,0 3,0 4,0 5, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 7

8 KORT BESKRIVELSE AF METODEN I spørgeskemaet har deltagerne besvaret nogle af spørgsmålene på en gradskala med fem svarmuligheder. Deltagerne har f.eks. på flere spørgsmål kunne svare meget tilfreds, tilfreds, hverken/eller, utilfreds eller meget utilfreds. Besvarelserne er herefter omregnet til en skala fra 1-5, hvor 5 er den mest positive tilfredshedsscore, som kan opnås, fx meget tilfreds. Skalaen udtrykker dermed, hvor mange deltagere, som har besvaret de enkelte spørgsmål positivt eller negativt. 1 Tilfredshedsbarometer Tilfredshedsbarometeret kan bruges som en vejledende indikator for, hvornår scoren ligger på et tilfredsstillende niveau. Som det fremgår af barometret nedenfor, opdeles resultaterne i tre intervaller henholdsvis 1-2,9 (under middel), 3-3,9 (middel), og 4-5 (over middel/god). Under middel Middel Over middel/god I rapporten er det kun nogle spørgsmål, som er omregnet til en samlet tilfredshedsscore. De fleste spørgsmål er imidlertid formuleret med Ja, Både og og Nej -svarkategorier. Afrapporteringen af disse spørgsmål vil oftest være andelen af beboere, som har svaret Ja til et pågældende spørgsmål. Ved enkelte spørgsmål giver det et bedre billede at afrapportere resultatet i andele, der har afgivet de enkelte svarmuligheder. Den præcise fordeling i svar vil således kunne læses i tabellerne for disse spørgsmål. I langt de fleste tabeller og figurer præsenteres resultaterne fordelt på rehabiliteringsenheder. Af hensyn til tabellers overskuelighed anvendes forkortelser for lokalområdernes navne (AMA, VBH, VKV, BIN og IBØ). Markering af forskelle mellem udrednings- og rehabiliteringsenheder Som en del af undersøgelsen er resultaterne testet for, om der er forskelle i brugernes svar på tværs af enhederne. Helt nøjagtigt er det undersøgt, om nogle udrednings- og rehabiliteringsenheder i 2016 adskiller sig fra det samlede gennemsnit i enten positiv eller negativ forstand. Hvis dette er tilfældet, er det markeret i tabellerne med et lille plus (+) eller minus (-) ud for resultatet for de pågældende enhed. Plus betyder, 1 Tilfredshedsscorerne udregnes som et simpelt gennemsnit af de enkelte besvarelser på en 5-punktsskala, hvor hver besvarelsestype tæller for en given værdi, henholdsvis: 5, 4, 3, 2 og 1. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 8

9 at enhedens resultat er statistisk signifikant bedre end det samlede gennemsnit for alle udrednings- og rehabiliteringsenheder, og minus betyder, at en given enhed scorer statistisk signifikant dårligere end det samlede gennemsnit. Plus og minus indikerer således ikke, om der er tale om en udvikling over tid for lokalområderne, men kun om resultaterne fra en udrednings- og rehabiliteringsenhed er signifikant højere - eller lavere end gennemsnittet for alle i Der vil i mange tabeller ses forskelle resultater på tværs af udrednings- og rehabiliteringsenheder og år, hvor det ikke er markeret med et symbol. Dette skyldes, at forskellene ikke er statistisk signifikante, dvs. at variationerne ikke er store nok til, at det med sikkerhed kan siges, at der er tale om en reel forskel. Det afhænger af antallet af besvarelser på hvert enkelt spørgsmål, hvor stor forskel der skal være, før der er statistisk signifikant forskel på resultaterne på tværs af enheder og over tid. Åbne besvarelser Flere spørgsmål i undersøgelsen er stillet som åbne spørgsmål, dvs. at brugerne besvarer spørgsmålet med egne ord, som noteres af intervieweren. I rapporten beskrives disse resultater kort og i en opsummerende form. De åbne besvarelser udgør et omfattende datamateriale, og i rapporten skitseres derfor kun enkelte hovedpointer fra brugernes svar. Åbne besvarelser kan dog ofte være værdifulde i arbejdet med at udvikle en given indsats. Datamaterialet (i anonymiseret form) kan derfor rekvireres ved henvendelse til Center for Kvalitet og Sammenhæng. PROFIL AF MÅLGRUPPEN Målgruppen består borgere, der har været i gennem et udrednings- og rehabiliteringsforløb. I alt indgår 269 borgere i undersøgelsen. Tabellen nedenfor viser, hvordan deltagerne i undersøgelsen, er fordelt i de fem lokalområder. Lokalområder Antal respondenter Procent AMA 61 23% BIN 76 28% IBØ 44 16% VBH 40 15% VKV 48 18% Total % Af tabellen ovenfor fremgår det, hvor mange interviews, der er gennemført med borgerne, som har haft kontakt med de enkelte myndigheder, samt hvor stor procentandelen er af det samlede antal gennemførte interviews. Fordelingen af de interviewede borgere stemmer i vid udstrækning overens med totalpopulationens fordeling på myndigheder. Nedenstående tabeller viser brugernes fordeling på køn og alder. Fordelingerne stemmer godt overens med populationsfordelingerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 9

10 Køn Antal respondenter Procent Mand 88 33% Kvinde % Total % Alder Antal respondenter Procent Under 70 år 35 13% år % Over 79 år % Total % Tabellen viser fordelingen på civilstand for borgerne, der har deltaget i undersøgelsen. Hvad er din civilstand? Antal respondenter Procent Gift/samboende 39 15% Gift/kæreste, men ikke samboende 2 1% Enlig/fraskilt/enke/enkemand % Ved ikke 0 0% Total % Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 10

11 UNDERSØGELSENS RESULTATER TILFREDSHED Borgerens ønsker De første spørgsmål omhandler borgerens ønsker. Langt hovedparten af borgerne giver udtryk for, at det har stor betydning for dem, at kunne klare sig selv i hverdagen. 90 procent har således svaret, at det enten har Stor betydning eller Meget stor betydning for dem, at kunne klar sig selv i hverdagen. Skala 1-5 AMA BIN IBØ VBH VKV SUF 2016 Hvor stor betydning har det for dig at kunne klare dig selv i hverdagen? Borgerne er efterfølgende spurgt om, hvorvidt medarbejderne har talt med dem om, at hjælpen fra kommunen gives, så borgerne støttes til igen at kunne klare flere dagligdagsting selv. Hertil svarer 69 procent Ja. Andel, som svarer Ja AMA BIN IBØ VBH VKV SUF 2016 Har medarbejderne talt med dig om, at hjælpen fra kommunen i dag gives, så borgerne støttes til igen at kunne klare flere dagligdags ting selv? 74% 76% 52%- 57% 75% 69% Borgerne er hernæst blevet spurgt om, hvorvidt de ønsker at hjælpen gives med henblik på, at kunne komme til at klare flere hverdagsting selv. 62 procent svarer Ja til dette. Andel, som svarer Ja AMA BIN IBØ VBH VKV SUF 2016 Vil du gerne have, at hjælpen gives med henblik på, at du kan komme til at klare flere af de dagligdags ting selv? 60% 64% 64% 53% 70% 62% I tabellen nedenfor vises svarfordelingen på samtlige svarkategorier. Her fremgår det, at 18 procent svarer Nej, mens 15 procent svarer Både og. Andelen der ønsker at hjælpen, som de modtager skal gives med henblik på at klare flere dagligdags ting selv, er således mindre end andelen der tillægger det stor betydning, at klare sig selv i hverdagen. Ja Både og Nej Ved ikke Total Vil du gerne have, at hjælpen gives med henblik på, at du kan komme til at klare flere af de dagligdags ting selv? 62% 15% 18% 4% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 11

12 Åbne svar: Hvorfor ønsker du ikke støtte til at kunne gøre flere ting selv? De borgere, der har svaret Nej til, at de gerne vil have hjælpen gives med henblik på, at de kan komme til at klare flere dagligdagsting selv, har haft muligheden for at uddybe hvorfor dette er tilfældet. 29 ud af 46 borgere har benyttet sig af denne mulighed. De fleste giver udtryk for, at dårligt helbred er årsagen til, at de ikke ønsker at hjælpen skal gives med henblik på rehabilitering, da de ikke føler sig i stand til selv at kunne varetage en række dagligdagsting selv. Omtrent halvdelen af borgerne svarer, at de talte med medarbejderne om, hvad de gerne selv ville blive bedre til at klare på egen hånd. Dette er således tilfældet for 51 procent af borgerne. Andel, som svarer Ja AMA BIN IBØ VBH VKV SUF 2016 Talte du med medarbejderne om, hvad DU gerne vil blive bedre til igen at gøre på egen hånd? 53% 56% 41% 42% 59% 51% Borgerne er ligeledes blevet spurgt om, hvorvidt de selv var med til at beslutte hvad de gerne ville blive bedre til at klare i hverdagen. 61 procent svarer Ja til dette, 11 procent svarer Både og, mens 21 procent svarer Nej. Ja Både og Nej Ved ikke Total Var du selv med til at beslutte, hvad du gerne ville blive bedre til at klare i hverdagen? 63% 11% 21% 6% 100% Borgerne er blevet spurgt om, hvorvidt de kan komme med et konkret eksempel på, hvordan medarbejderne støttede dem til igen at kunne klare opgaver selv. 152 borgere er kommet med et konkret eksempel. Åbne svar: Kan du give et konkret eksempel på, hvordan medarbejderne støttede dig til igen at kunne klare opgaver selv? Borgerne er kommet med mange forskellige eksempler. Flere nævner rengøring samt træning og genoptræning som eksempler på, hvordan medarbejderne har støttet borgere til igen at kunne klare forskellige opgaver selv. I det følgende spørgsmål er borgerne spurgt om, hvorvidt den hjælp de modtager medfører, at de er blevet bedre til at gøre flere ting selv i hverdagen. 41 procent svarer Ja, mens 37 procent svarer Nej til dette. Ja Både og Nej Ved ikke Total Betyder den hjælp du har fået, at du er blevet bedre til at gøre flere ting selv i hverdagen? 41% 17% 37% 5% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 12

13 Åbne svar: Hvorfor har hjælpen ikke bidraget til, at du igen selv kan gøre flere ting? De borgere, som I ovenstående tabel har svaret Nej eller Både og har haft mulighed for at uddybe hvorfor hjælpen ikke har bidraget til, at de igen kan gøre flere ting selv. 106 ud af 138 borgere har benyttet sig af denne mulighed. De fleste giver udtryk for, at borgerens dårlige helbred er en årsag til, at hjælpen ikke har medført, at borgere igen selv kan udføre en række opgaver. Sammenhæng og medarbejdere I det følgende fokuseres på sammenhængen i hjælpen og medarbejderne. Af nedenstående tabel fremgår det, at 83 procent svarer Ja til, at de ved hvorfor forskellige medarbejdere kommer i deres hjem. 71 procent giver udtryk for, at medarbejderne vidste hvad de skulle, når de kom i hjemmet. Borgerne synes også generelt at medarbejderne er imødekommende, da 91 procent af borgerne har givet udtryk for dette. Andel, som svarer Ja AMA BIN IBØ VBH VKV SUF 2016 Når du fik besøg i dit hjem af de forskellige medarbejdere, vidste du så altid, hvorfor de kom? Vidste medarbejderne, hvad de skulle, når de kom hos dig, fx så du ikke skulle fortælle de samme ting flere gange? 83% 82% 82% 83% 85% 83% 74% 78% 55%- 69% 72% 71% Var medarbejderne imødekommende? 93% 89% 91% 92% 93% 91% Hovedparten af borgerne synes at medarbejderne tager hensyn til deres ønsker og behov, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Af tabellen fremgår det endvidere at langt størstedelen af borgerne har særlige ønsker og behov. Tog medarbejderne hensyn til dine ønsker og behov? AMA BIN IBØ VBH VKV SUF 2016 Ja 83% 72% 73% 72% 85% 77% Både og 12% 17% 23% 11% 11% 15% Nej 3% 6% 0%- 3% 2% 3% Jeg havde ingen ønsker og behov 2% 6% 5% 14% 2% 5% Ved ikke 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 13

14 Størstedelen af borgerne er ligeledes tilfredse med informationsniveauet i forbindelse med deres forløb. 77 procent af borgerne giver således udtryk for, at de enten Altid eller For det meste har været tilfreds med informationsniveauet. Skala 1-5 AMA BIN IBØ VBH VKV SUF 2016 Har du været tilfreds med den information, som du har fået i forbindelse med din hjælp gennem de sidste par måneder? Borgerne er ligeledes blevet spurgt om, hvorvidt de bedre kan klare deres hverdag sammenlignet med for to-tre måneder siden. 46 procent svarer Ja til dette. 35 procent er uenige i dette, mens 16 procent svarer Både og. Andel, som svarer Ja AMA BIN IBØ VBH VKV SUF 2016 Kan du klare din hverdag bedre nu, end du kunne for to-tre måneder siden? 50% 50% 55% 33% 39% 46% UNDERSØGELSENS RESULTATER TRIVSEL I dette afsnit præsenteres undersøgelsens resultater omkring, hvordan brugerne vurderer forskellige elementer af trivsel i hverdagen. Livskvalitet Første spørgsmål handler om brugernes livskvalitet. 48 procent af de adspurgt giver udtryk for, at deres livskvalitet er God eller Meget god. Skala 1-5 AMA BIN IBØ VBH VKV SUF 2016 Hvordan vurderer du din livskvalitet alt i alt? Selvvurderet helbred Næste spørgsmål afdækker borgernes egen opfattelse af deres helbred. 35 procent svarer, at deres helbred enten er Godt eller Meget godt. Skala 1-5 AMA BIN IBØ VBH VKV SUF 2016 Hvordan vil du vurdere dit nuværende helbred? Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 14

15 Ensomhed og kontakt til andre Det næste aspekt af trivsel, der indgår i undersøgelsen, handler om ensomhed og kontakt til andre. Den form for ensomhed, der spørges ind til, kan betegnes som social ensomhed, det vil sige om en person har mulighed for at være sammen med andre mennesker i det omfang, personen selv synes er passende. 55 svarer Nej til, at det hænder, at de er alene selvom de mest har lyst til at være sammen med andre. 13 procent svarer derimod, at det ofte er tilfældet, mens 19 procent giver udtryk for, at det er tilfældet en gang i mellem. Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du egentlig har mest lyst til at være sammen med andre? AMA BIN IBØ VBH VKV SUF 2016 Ja, ofte 5%- 21% 9% 17% 13% 13% Ja, en gang imellem 19% 21% 23% 25% 9%- 19% Ja, men sjældent 12% 12% 11% 11% 7% 11% Nej 59% 46% 55% 47% 72%+ 55% Ved ikke 5% 0%- 2% 0%- 0%- 2% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Det næste spørgsmål omhandler, om borgeren kommer ud i det omfang, som borgeren ønsker. 52 procent giver udtryk for, at det er tilfældet, mens 36 procent tilkendegiver, at de ikke kommer ud i det omfang, som de ønsker. Andel, som svarer Ja AMA BIN IBØ VBH VKV SUF 2016 Kommer du ud i det omfang, du gerne vil? 59% 47% 52% 44% 57% 52% Af nedenstående tabel fremgår det, at 7 procent af borgerne ofte føler sig isoleret fra andre. Der er ligeledes 7 procent af borgerne, der ofte savner nogen af væres sammen med. 4 procent giver udtryk for, at de ofte bliver holdt udenfor. Andel, som svarer Ofte AMA BIN IBØ VBH VKV SUF 2016 Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre? Hvor ofte føler du, at du savner nogen at være sammen med? Hvor ofte føler du dig holdt udenfor? 9% 7% 7% 11% 4% 7% 3% 12% 5% 8% 7% 7% 2% 4% 0%- 8% 4% 4% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 15

16 Tryghed I det sidste spørgsmål bliver borgerne spurgt, om de føler sig trygge i hverdagen Skala 1-5 AMA BIN IBØ VBH VKV SUF 2016 Hvor tryg eller utryg føler du dig alt i alt i hverdagen? SVARFORDELINGER PÅ ALLE SPØRGSMÅL Borgerens ønsker Meget stor betydning Stor betydning Nogen betydning Lille betydning Ingen betydning Ved ikke Total Hvor stor betydning har det for dig at kunne klare dig selv i hverdagen? (n = 269) 62% 28% 6% 1% 1% 2% 100% Ja Både og Nej Ved ikke Total Har medarbejderne talt med dig om, at hjælpen fra kommunen i dag gives, så borgerne støttes til igen at kunne klare flere dagligdags ting selv? (n = 269) Vil du gerne have, at hjælpen gives med henblik på, at du kan komme til at klare flere af de dagligdags ting selv? (n = 256) Talte du med medarbejderne om, hvad DU gerne vil blive bedre til igen at gøre på egen hånd? (n = 256) Var du selv med til at beslutte, hvad du gerne ville blive bedre til at klare i hverdagen? (n = 217) Betyder den hjælp du har fået, at du er blevet bedre til at gøre flere ting selv i hverdagen? (n = 256) 69% 6% 20% 5% 100% 62% 15% 18% 4% 100% 51% 10% 36% 3% 100% 63% 11% 21% 6% 100% 41% 17% 37% 5% 100% Notér: Ved ikke Total Hvorfor ønsker du ikke støtte til at kunne gøre flere ting selv? (n = 35) Kan du give et konkret eksempel på, hvordan medarbejderne støttede dig til igen at kunne klare opgaver selv? (n = 255) Hvorfor har hjælpen ikke bidraget til, at du igen selv kan gøre flere ting? (n = 137) 83% 17% 100% 60% 40% 100% 77% 23% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 16

17 Sammenhæng og medarbejdere Ja Både og Nej Ved ikke Total Når du fik besøg i dit hjem af de forskellige medarbejdere, vidste du så altid, hvorfor de kom? (n = 256) Vidste medarbejderne, hvad de skulle, når de kom hos dig, fx så du ikke skulle fortælle de samme ting flere gange? (n = 256) 83% 8% 7% 2% 100% 71% 13% 14% 2% 100% Var medarbejderne imødekommende? (n = 256) 91% 7% 1% 0% 100% Kan du klare din hverdag bedre nu, end du kunne for totre måneder siden? (n = 256) 46% 16% 35% 3% 100% Tog medarbejderne hensyn til dine ønsker og behov? (n = 256) Ja Både og Nej Jeg havde ingen ønsker og behov Ved ikke Total 77% 15% 3% 5% 0% 100% Har du været tilfreds med den information, som du har fået i forbindelse med din hjælp gennem de sidste par måneder? (n = 256) Ja, altid Ja, for det meste Ja ind i mellem Ja men sjældent Nej Ved ikke Total 54% 23% 6% 2% 9% 5% 100% Livskvalitet Meget god God Nogenlunde Dårlig Meget dårlig Ved ikke Total Hvordan vurderer du din livskvalitet alt i alt? (n = 256) 13% 34% 33% 13% 3% 4% 100% Selvvurderet helbred Hvordan vil du vurdere dit nuværende helbred? (n = 256) Meget godt Godt Både godt og dårligt Dårligt Meget dårligt Ved ikke Total 5% 30% 32% 24% 7% 2% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 17

18 Ensomhed og kontakt til andre Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du egentlig har mest lyst til at være sammen med andre? (n = 256) Ja, ofte Ja, en gang imellem Ja, men sjældent Nej Ved ikke Total 13% 19% 11% 55% 2% 100% Ja Både og Nej Ved ikke Total Kommer du ud i det omfang, du gerne vil? (n = 256) 52% 12% 36% 1% 100% Ofte En gang i mellem Sjældent Ved ikke Total Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre? (n = 256) 7% 14% 77% 2% 100% Hvor ofte føler du, at du savner nogen at være sammen med? (n = 256) 7% 21% 69% 2% 100% Hvor ofte føler du dig holdt udenfor? (n = 256) 4% 8% 84% 5% 100% Tryghed Hvor tryg eller utryg føler du dig alt i alt i hverdagen? (n = 256) Meget tryg Tryg Hverken tryg eller utryg Utryg Meget utryg Ved ikke Total 36% 48% 10% 5% 2% 0% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 18

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 1 Brugerundersøgelse Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Aktivitetstilbud 1 Brugerundersøgelse Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Genoptræning 1 Brugerundersøgelse 2014 Genoptræning Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 0 Brugerundersøgelse 2015 Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2014: Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse 2014 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

FOREBYGGELSE BRUGERUNDERSØGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse

FOREBYGGELSE BRUGERUNDERSØGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse BRUGERUNDERSØGELSE FOREBYGGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Forebyggelse 1 Brugerundersøgelse Patientrettet Forebyggelse Brugerundersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 10

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 1.1 Brugernes overordnede tilfredshed med visitationen... 4 1.2 Visitationssamtalen...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Med bidrag af DANIÆ DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 8 1.1 Sådan læses

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 2. Indledning... 9 2.1 Sådan læses rapporten... 9 2.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 6 1.1 Sådan læses rapporten... 6 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 7

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerunderøgele 2013 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analye, Sundhed- og Omorgforvaltningen, København Kommune. Layout: KK deign Foridefoto: Henrik Friberg

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 1 Brugerunderøgele 2014 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG LANGGADEHUS Sundhed- og Omorgforvaltningen Brugerunderøgele : Plejebolig 1 Brugerunderøgele Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre Rapport for Rosenborgcentret

KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre Rapport for Rosenborgcentret KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre 2016 Rapport for Rosenborgcentret TILFREDSHED HOS DE PÅRØRENDE TILFRESHED HOS DE PÅRØRENDE Hvor tilfreds er du alt i alt

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2014 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerunersøgelse 2014 Plejebolig Brugerunersøgelsen er uarbejet af Epinion P/S og Afeling for

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Haderslev Kommune Resultater fra borgerundersøgelsen Juni 2017 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE GRØN GRUPPE Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Resumé Dette notat viser resultater fra den nationale trivselsmåling fra foråret 2017 for eleverne i 4.-9. klasse i folkeskolen. Elevernes trivsel præsenteres i

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE OMRÅDE VEJLBY- Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på områdeniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Forord Børne- og Familieudvalget besluttede den 25. februar 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport Hjemmehjælp i Herning 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Grundlæggende data og metode 4 2.1 Metode 5 3 Resultater og konklusioner 6 3.1 Forslag til

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Rengøring April 2008 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse Indledning. Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2007 at sætte forstærket fokus på trivslen

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere