LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUP læsevejledning til afdelingsrapporter"

Transkript

1 Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller... 9 Placering i forhold til specialeresultatet (O, U eller G)... 9 Sammenligning over tid (, eller ) Analysen kunne ikke gennemføres Analysen er ikke forsøgt gennemført Hvordan du bruger læsevejledningen I præsentationen af den enkelte figur eller tabel er det meget kort angivet, hvad de enkelte elementer viser. Mange af elementerne er gennemgående de samme. Derfor er der en uddybende forklaring af dem sidst i læsevejledningen. I præsentationen af oversigtsfiguren er en meget kort beskrivelse af de enkelte elementer i figuren. Denne side (side 2) kan evt. printes ud som en hurtig forklaring af elementerne. Tabellen, der viser respondenter og repræsentativitet, skiller sig ud fra de øvrige. De elementer, der er specielle for denne tabel, er forklaret sammen med præsentationen af tabellen på side 6. Når vi refererer til temaer, er det de overskrifter, der indleder en gruppe af spørgsmål i spørgeskemaet. Baggrundsvariable til slut i spørgeskemaet indgår ikke i et særskilt tema. Denne type spørgsmål er opgjort i tabellen respondenter og repræsentativitet. Øvrigt materiale Baggrund og metode for LUP: Analysemetoderne og den statistiske baggrund kan du finde mere information om i publikationen på: Bemærk, at den først bliver tilgængelig sammen med offentliggørelsen af den nationale LUP-rapport i uge 18. Spørgeskemaer: Du kan finde det spørgeskema, patienterne har modtaget, på: Omkodning af spørgsmål: Spørgsmålene er ikke altid opgjort, som de fremstår i spørgeskemaet. Detaljeret information om de omkodninger, vi har foretaget, kan du finde på: Spørgsmål, der kan sammenlignes over tid: Vi kan kun vise udviklingen i resultater for de spørgsmål, der er ens i år og året forinden. Du kan se hvilke spørgsmål, der kan sammenlignes, på: LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 1

2 Oversigtsfigur På side 3 i rapporten er en oversigtsfigur, der viser svarfordelingen på alle spørgsmål i spørgeskemaet. Øverst i figuren er de spørgsmål, som den største andel af patienter svarer positivt på. Nederst er de spørgsmål, som den største andel svarer negativt på. Det giver mulighed for at identificere spørgsmål, hvor der er størst potentiale for forbedring. Kort forklaring af markerede elementer (se side 9 for en uddybende forklaring): Antal svar Placering i forhold til specialeresultatet (O, U eller G) Afdelingens resultat sammenlignes med specialeresultatet på landsplan. Sammenligning over tid (, eller ) Afdelingens resultat i år sammenlignes med dens eget resultat fra året før Analysen kunne ikke gennemføres Afdelingens datagrundlag er for spinkelt til den statistiske analyse Analysen er ikke forsøgt gennemført Det er ikke altid, analysen giver mening eller i det hele taget er mulig LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 2

3 Teksten i både oversigtsfiguren og temafigurerne er en kort udgave af den tekst, der er i spørgeskemaet. Den fulde tekst kan ses i spørgsmålstabellerne eller i spørgeskemaet på Bemærk i øvrigt Enkelte typer spørgsmål indgår ikke i figuren: a. Hvis svarene ikke kan defineres som positive og negative b. Hvis svar fra flere spørgsmål er opsummeret i ét resultat, er det kun det opsummerede resultat, der indgår i figuren og ikke underspørgsmålene c. Hvis svar fra ét spørgsmål er opgjort på to måder, er det i nogle tilfælde kun det ene spørgsmål, der indgår i figuren d. Spørgsmål, hvor der ikke er nogen svar fra afdelingens patienter e. Hvis det er et kommentarfelt Læs mere om typen af spørgsmål i punkt b og c i beskrivelsen af omkodninger på: Temafigur Temafiguren ligner oversigtsfiguren. Den eneste væsentlige forskel er, at den kun indeholder spørgsmål, der vedrører temaet, og at spørgsmålene ikke er sorteret efter svarfordelingen, men efter spørgsmålsnummereringen. Fordelen ved denne type figur er, at det er let at se, om der er enkelte spørgsmål inden for et tema, der skiller sig ud i svarfordelingen, eller om alle spørgsmål generelt ligger godt eller dårligt. Det gør det lettere at prioritere, om det blot er et enkelt spørgsmål og dermed et delområde, der skal fokuseres på, eller om det er hele området, der har brug for et løft. For forklaring af figurens markerede elementer henviser vi til oversigtsfiguren (se side 2) samt den uddybende forklaring senere i vejledningen (se side 9). LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 3

4 Spørgsmålstabel Spørgsmålstabellerne uddyber resultaterne i modsætning til figurerne, der giver overblikket. Hvert spørgsmål er vist i en særskilt tabel under temaet. I tabeloverskriften kan du se den fulde spørgsmålsformulering fra spørgeskemaet. I tabellerne gengives resultatet for afdelingen i form af antal svar, svarfordelingen, placeringen (O, U eller G) samt sammenligning over tid (se linje to, som er skraveret i denne vejledning). På de følgende linjer kan du se svarfordelingen for de enkelte baggrundsvariable så som køn, alder og afsnit (samt indlæggelsesform for indlagte patienter). I øverste linje kan du også se specialeresultatet, som afdelingens resultat er sammenlignet med i placering O, U eller G. I eksemplet ovenfor kan du se, at afdelingens resultat ligger signifikant over specialeresultatet for intern medicin på landsplan (markeret med grønt). Endvidere viser tabellen, at afdelingen har opnået et bedre resultat i forhold til sidste måling, hvilket er vist som en grøn pil, der peger op (markeret med pink). Det betyder i dette eksempel helt konkret, at der er færre patienter, der oplever unødig ventetid på undersøgelser og behandling i forhold til sidste år. Tabellen viser også, at specialeresultatet for intern medicin er bedre i denne undersøgelse end i den forrige. For forklaring af de markerede elementer henviser vi til oversigtsfiguren (se side 2) samt den uddybende forklaring senere i vejledningen (se side 9). LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 4

5 Bemærk i øvrigt Ingen placering (O, U eller G) eller sammenligning over tid (, eller ) for baggrundsvariable: Der bliver ikke foretaget placeringer eller sammenligning over tid for svarfordelingen på baggrundsvariablene (linje 3 og ned). Derfor er der en streg - i de to sidste kolonner (eksempel markeret med brunt). Den primære årsag er, at datamaterialet ofte er for spinkelt, til at den logistiske regression er mulig. Omkodninger af spørgsmål: I nogle tilfælde har vi foretaget omkodninger af spørgsmål, så al information i spørgsmålet kan præsenteres på en forståelig måde. En forklaring på disse omkodninger kan du finde på Anonymisering af afdelingen i eksemplet: Eksemplet ovenfor er hentet i en virkelig afdelingsrapport. Derfor er enkelte linjer skraveret for at sikre afdelingens anonymitet i denne vejledning. Bag den øverste skraverede linje er afdelingsnavnet, og bag de nederste tre er afdelingens tre afsnit. Anonymisering af svar fra små patientgrupper: Når vi viser resultater på et så detaljeret niveau som i spørgsmålstabellerne, kan anonymiteten for patienten komme i fare. Vi har derfor en række kriterier, vi kontrollerer for, inden vi præsenterer svarfordelingerne for baggrundsvariablene (linje 3 og ned i ovenstående tabel). Vi har tre kriterier, som udløser anonymisering af resultatet, hvis de alle er opfyldt på én gang. 1. Alle, der har været indlagt på/besøgt afdelingen inden for inklusionsperioden, har svaret. Det vil sige, at stikprøven svarer til hele populationen, og alle i stikprøven har svaret. 2. Der er kun svar i én af svarkategorierne. Alle patienter i en gruppe, har dermed svaret det samme (fx godt ). 3. Der er 5 eller færre fra gruppen, der har svaret. Hvis alle tre betingelser er opfyldt, bliver resultaterne ikke vist for den givne baggrundsvariabel. Der er ikke noget problem med anonymiteten, hvis blot ét af kriterierne ikke er opfyldt. Afsnitsresultatet svarer til afdelingsresultatet, når der kun er ét afsnit: Hvis afdelingen kun består af ét afsnit, vil afsnitsresultatet være det samme som afdelingsresultatet. Vi viser svarfordelingen fordelt på afsnit, uanset hvor mange der er, ud fra den betragtning, at det er rart for læseren at vide, hvilke og hvor mange afsnit der indgår i afdelingsresultatet. Regionale spørgsmålstabeller har intet specialeresultat og ingen placering (O, U eller G): De regionale spørgsmål er kun stillet til regionens egne patienter. Vi kan derfor ikke opgøre specialeresultater på landsplan. Derfor kan vi heller ikke sammenligne afdelingens resultat med specialeresultatet på landsplan, hvilket er grundlaget for placeringen (O, U eller G). Resultater er baseret på meget få patienter: Vi har kun afdelinger med, som har haft mindst 30 patienter i inklusionsperioden, og hvor mindst 20 af disse har svaret på spørgeskemaet. På trods af det, kan der godt være nogle spørgsmål, hvor der er meget få patienter, der har svaret. Det er fordi, det ikke er alle spørgsmål, der er relevante at svare på for alle patienter. Det er eksempelvis langt fra alle patienter, der kan svare på afdelingens samarbejde med den kommunale hjemmepleje, da de ikke modtager hjemmepleje. LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 5

6 Respondenter og repræsentativitet Tabellen viser datagrundlaget for afdelingen. Her kan du se, hvem der har svaret, og hvor godt svarene repræsenterer stikprøven. Denne tabel adskiller sig væsentligt fra spørgsmålstabellerne og figurerne i rapporten. Derfor vil vi gå mere i detaljer med præsentationen af den. Tabellen opbygning forklares ud fra det eksempel, vi har sat ind ovenfor. 1 På afdelingsplan (øverste linje) har 208 patienter svaret. Spørgeskemaet er sendt ud til 391 patienter (antal i stikprøven), hvilket giver en svarprocent på 53,2. Der kan ikke foretages chisq-test for uafhængighed, da der ikke er nogen gruppe, vi skal sammenligne afdelingens svarprocent med. 2 På næste linje er samme type resultater som for afdelingen. Denne gang er det imidlertid for specialet. Svarprocenten for specialet er 52,7. 3 De følgende linjer viser mere detaljeret, hvem der har svaret. Første baggrundsvariabel er alder opdelt i to grupper; 0-59 år og 60+ år. Dem, der har svaret, fordeler sig således, at 82,2 % af dem er 60+ år, mens 17,8 % af dem er under 60 år. Næste tanke er, om den fordeling repræsenterer afdelingens alderssammensætning, eller om det er en selekteret gruppe, der har svaret på spørgeskemaet. Det kan chisq-testen vise (se kolonnen chisq-test for uafhængighed). Hvis tallet (p-værdien) er lavere end 0,05, er der en signifikant forskel mellem respondenter (dem der har svaret) og ikke ikke-respondenter (dem der ikke har svaret). Hvis værdien derimod er 0,05 eller større, er der ikke en signifikant forskel mellem dem, der har svaret, og dem der ikke har. I eksemplet med alder LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 6

7 er p-værdien 0,0323, hvilket er lavere end 0,05. Der er altså signifikant forskel mellem respondenter og ikke respondenter. Det samme kan vi se i svarprocenten, hvor 56,1 % af de 60 + årige har svaret, mens kun 43 % af dem under 60 år har svaret. Det betyder altså, at de yngre er underrepræsenteret. Næste baggrundsvariabel er indlæggelsesform, hvor vi kan se, at fire planlagt indlagte har svaret på skemaet. Disse udgør imidlertid 57,1 % af de syv, der havde mulighed for at svare. For denne variabel er det ikke muligt at teste, om der er forskel på repræsentativiteten af planlagte og akutte, da variablen ikke opfylder kriterierne for chi 2 - testen. Datagrundlaget for de planlagt indlagte er for spinkelt. Videre kan vi se, at grupperne inden for køn, afsnit og indlæggelsestid er repræsentative. Den sidste variabel stammer fra spørgeskemaet. Spørgsmålet går på, hvem der har udfyldt spørgeskemaet. Det giver dermed ingen mening at undersøge, om der er forskel på respondenter og ikke-respondenter. Der findes andre tilfælde, hvor patienten stilles baggrundsspørgsmål i slutningen af spørgeskemaet (fx hvor mange gange de har besøgt ambulatoriet). For sådanne spørgsmål kan vi heller ikke teste repræsentativitet, da vi ikke har oplysninger om dem, der ikke har svaret på spørgeskemaet. En hurtig guide til fortolkning af repræsentativitet: p-værdien er mindre end 0,05 nej Der er ikke forskel på grupperne ja Gruppen med højeste svarprocent, er den der er overrepræsenteret, mens den med lavest er underrepræsenteret. Bemærk i øvrigt Repræsentativitet i forhold til populationen: Stikprøven er simpel tilfældigt udtrukket på afdelingsniveau, hvorved den er repræsentativ for hele populationen på afdelingen. Vi kan derfor nøjes med at sammenligne respondenter med ikkerespondenter. Anonymisering af afdelingen i eksemplet: Eksemplet ovenfor er hentet i en virkelig afdelingsrapport. Derfor er enkelte linjer skraveret for at sikre afdelingens anonymitet i denne vejledning. Bag den øverste skraverede linje er afdelingsnavnet og bag de nederste tre er afdelingens tre afsnit. LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 7

8 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger Til sidst i rapporten er en oversigtsfigur pr. afsnit/underopdeling. Figuren er opbygget som oversigtsfiguren på side 2. Dog er uden sammenligninger i forhold til specialeresultatet eller afsnittets eget resultat for sidste år. LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 8

9 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller Placering i forhold til specialeresultatet (O, U eller G) Afdelingen sammenlignes med specialeresultatet på landsplan for det speciale, som den hører ind under. Placeringen angives som: O: over specialeresultatet U: under specialeresultatet G: ikke forskelligt fra specialeresultatet Placeringen sker med logistisk regressionsanalyser og et signifikansniveau på 5 %. Et G betyder således, at afdelingens resultat ikke adskiller sig signifikant fra specialeresultatet. I placeringen af afdelingen justerer vi for fordelingen på køn og alder (samt indlæggelsesform for de indlagte patienter). Vi justerer for disse variable, fordi det ikke skal være en afdelings sammensætning af patienter, der afgør, hvilken placering den får. Hvis en afdeling eksempelvis har mange mænd i forhold til kvinder, og mænd svarer mere positivt end kvinder, kan det være den effekt, der får afdelingens resultat til at være mere positivt end specialeresultatet. Det er ikke sådanne effekter, vi er ude på at vise. Da afdelinger placeres i forhold specialeresultatet, kan placeringer for to afdelinger med forskelligt speciale ikke sammenlignes. Placeringer kan heller ikke sammenlignes på tværs af ambulante og indlagte. Det kan lade sig gøre at sammenligne placeringer for to afdelinger inden for samme speciale. Her skal du dog være opmærksom på, at en afdeling med et O ikke nødvendigvis er bedre end en med et G. Figuren giver forklaringen. Der er tre afdelinger (en rød, en grøn og en sort), der er placeret i forhold til specialeresultatet (den vandrette streg). Den sorte afdelings konfidensinterval overlapper specialeresultatet, hvorved afdelingen får et G. Den grønne afdelings konfidensinterval er lige præcis over specialeresultatet, så grøn afdeling får et O. Grøn og sort afdelings konfidensintervaller overlapper, så vi kan ikke sige, at deres resultater er forskellige. Den røde afdeling, som er under specialeresultatet, klarer sig derimod signifikant dårligere end den grønne, da deres konfidensintervaller slet ikke overlapper. I nogle tilfælde, er der ikke foretaget placering af afdelingen. Årsagerne til dette og eksempler herpå kan ses i afsnittene Analysen kunne ikke gennemføres og Analysen er ikke forsøgt gennemført (se side 10 og 11). For yderligere uddybning af placeringer og den logistiske regressionsanalyse henviser vi til: LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 9

10 Sammenligning over tid (, eller ) Afdelingens resultat fra i år sammenlignes med afdelingens eget resultat fra sidste år. Sammenligningen over tid angives som: : bedre resultat dette år sammenlignet med forrige år : dårligere resultat dette år sammenlignet med forrige år : ingen forskel på resultaterne i de to år Sammenligningen sker vha. logistisk regressionsanalyser og et signifikansniveau på 5 %. En betyder således, at afdelingens resultat i år ikke adskiller sig signifikant fra afdelingens resultat sidste år. En betyder altid, at patienterne har en bedre oplevelse. I spørgsmål om ventetid betyder en altså, at færre patienterne oplever ventetid, og ikke at der er en stigende andel, der oplever ventetid. Der er ingen justering for køn, alder eller indlæggelsesform, da afdelingen ikke forventes at ændre sin patientsammensætning væsentlig fra år til år. Hvis det er tilfældet, så vil det ofte være fordi, der er sket andre bagvedliggende og mere væsentlige ændringer på afdelingen, der gør, at sammensætningen af patienter er forandret. Det kunne eksempelvis være, at afdelingen har fået udvidet deres ansvarsområde til at dække en anden type behandling. I sådanne tilfælde vil det alligevel ikke give mening at sammenligne de to år. Da vi ikke har detailkendskab til, hvad der sker på de enkelte afdelinger i hele Danmark, undlader vi ikke at sammenligne over tid, selv hvis der er sket store ændringer, der gør, at sammenligningen ikke giver mening. Det er derfor op til den enkelte afdeling at overveje, om sammenligningen kan bruges. I spørgsmålstabellerne kan du også se udviklingen i specialeresultatet i første linje. Her er det også specialets resultat i år, der sammenlignes med specialets resultat sidste år. I nogle tilfælde, er der ikke foretaget sammenligning over tid. Årsagerne til dette og eksempler herpå kan ses i afsnittene Analysen kunne ikke gennemføres og Analysen er ikke forsøgt gennemført (se side 10 og 11). For yderligere uddybning af sammenligning over tid og den logistiske regressionsanalyse henviser vi til: LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 10

11 Analysen kunne ikke gennemføres I figurerne og spørgsmålstabellerne kan der være en stjerne i stedet for et resultat for placeringen (O, U eller G) og sammenligningen over tid (, eller ). Det betyder, at analysen normalt ville blive gennemført, men at det ikke kan lade sig gøre for den givne afdeling på det givne spørgsmål. Årsagen er, at datamaterialet er for spinkelt til, at den logistiske regression kan lade sig gøre. Datagrundlaget kan være for spinkelt på to forskellige måder: a. der er færre end fem besvarelser i svarkategorien med det næsthøjeste antal svar b. alle patienterne har svaret ens på det aktuelle spørgsmål Problemerne opstår oftest, når enheden er meget lille, eller når få patienter svarer på et givent spørgsmål. I placeringer (O, U eller G) af afdelingen kan du se på svarfordelingen i tabellen, hvordan datagrundlaget er for spinkelt. Det er ikke altid muligt for sammenligning over tid (, eller ). Hvis det er datagrundlaget i året før, der er for spinkelt, må du finde afdelingsrapporten fra det år, for at se på resultaterne der. Alternativt kan du finde den specialevise bilagstabel på vores hjemmeside, hvor afdelingens resultat også indgår. Hvis en afdeling har fået en stjerne i placeringen (O, U eller G) i et år, betyder det, at resultatet næste år ikke kan sammenlignes med dette resultat. LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 11

12 Analysen er ikke forsøgt gennemført I nogle tilfælde kan analysen ikke gennemføres, eller også giver det ikke mening at gennemføre den. I spørgsmålstabellerne vises det med en streg, mens det i figuren vises med en blank, der hvor resultatet af placeringen (O, U og G) ville have stået, og streg der hvor sammenligningen over tid (, eller ) ville have stået. Placering (O, U eller G) kan ikke gennemføres når: a. Det er regionale spørgsmål De har ikke noget specialeresultat på landsplan, som vi kan sammenligne med. b. Afdelingen er en del af restgruppen Vi kan ikke sige, at afdelingerne i restgruppen minder om hinanden, i det de laver. De er udelukkende grupperet i restgruppen, fordi de ikke hører under nogen af de specialer, vi arbejder med i LUP-sammenhæng. c. Specialeresultatet er ikke placeret i forhold til landsresultatet Årsagen er, at specialerne er så vidt forskellige, at det ikke giver mening. Det er samme begrundelse, der er for at afdelingerne sammenlignes med specialeresultatet og ikke landsresultatet. Sammenligning over tid (, eller ) kan ikke gennemføres når: a. Specialet er opdelt I LUP 2009 var hæmatologi og onkologi fx ét speciale. Det samme var tilfældet for reumatologi og geriatri. I 2010 er de alle opgjort som særskilte specialer. Det gør sammenligning mellem de to år umulig for de berørte specialer. En afdeling, der eksempelvis både har hæmatologiske og onkologiske patienter, var i 2009 opgjort som én afdeling. I 2010 er en sådan afdeling delt i to, så de hver kan indgå i det speciale, de hører til. b. Spørgsmålet er ændret siden forrige år Nogle spørgsmål ændret så meget, at det ikke giver mening at sammenligne svarene fra i år med dem fra sidste år. c. Det er et nyt spørgsmål i år d. Afdelingen ikke var med i sidste års undersøgelse LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 12

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan

Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan Indhold 1. Overblik...2 2. Sammenligninger...2 3. Hvad viser figuren?...3 4. Hvad viser tabellerne?...6 6. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...9

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold Overblik... 2 Sammenligninger... 2 Hvad viser figuren?... 3 Hvad viser tabellerne?... 5 Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for LUP Fødende: Analysemetoderne,

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Fødende Partnere

LUP Fødende Partnere Fødeafdelingen Hospitalsenheden Vest Eventuelle partnere til de kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014, har haft mulighed for at besvare et spørgeskema om partnerens

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Baggrund og metode Baggrund og metode for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Indenrigs- og Sundhedsministeriet Baggrund

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Baggrund og metode Baggrund og metode for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Indenrigs- og Sundhedsministeriet Baggrund

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012.

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012. Patienters oplevelser i Region Sjælland 2 Spørgeskemaundersøgelse blandt 25.9 ambulante og 9.2 indlagte patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden for Brugerundersøgelser,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Sygehus-/regionsrapporten

Sygehus-/regionsrapporten Læsevejledning til: Sygehus-/regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om rapporten... 2 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4 Oversigtsfigur... 4 Resultat i forhold til

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 66 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 75 % af disse svarede

Læs mere

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Undersgelsen er blandt 397 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 72 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Livsstilscenteret Brædstrup Hospitalsenheden Horsens 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Faktarapport. LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter. Uddybende information om koncept og metode. Fakta og metode

Faktarapport. LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter. Uddybende information om koncept og metode. Fakta og metode Fakta og metode 2014 Faktarapport LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter Uddybende information om koncept og metode Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på F-Demens NEUROLOGISK AFD. F Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013 Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013 Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.868 indlagte og 25.682 ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerunderinddragelse på vegne af Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulant Kemoterapi Onkologisk Ambulatorium D Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Øre-, Næse- og Halsafd. Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Resultater fra Brystkirurgisk ambulatorium indgår i indeværende rapport i Kirurgisk

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Det Palliative Team Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Sengeafsnit A20 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere