Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)"

Transkript

1 Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008, og der er givet et svar på hvert spørgsmål. Det bemærkes, at de stillede spørgsmål er rejst i forhold til helt konkrete problemstillinger, og at svarene derfor er givet på de konkrete spørgsmål. Parterne har dog ved revisionen i 2011 tilføjet en indledning, der pointerer baggrunden for Arbejdstidsaftale og opfordring til lokalt fortsat at samarbejde om planlægning af arbejdstiden. Dette rullenotat bliver løbende udvidet, og der er enighed mellem Løn og Personale og KLF om de afgivne svar. Spørgsmålene er angivet med almindelig skrift, mens svarene er markeret med fed. Notatet er senest opdateret d Målet med Arbejdstidsaftale 08 er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling og understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads. Det gør aftalen bl.a. ved at give lærerne ansvaret for selvstændigt og professionelt at løse den samlede undervisningsopgave og give skolelederen ansvaret for at udvise klar og tydelig ledelse og for at anvise mål og give retning for lærernes arbejde. Aftalen tager udgangspunkt i en samlet ramme om undervisningsopgaven. Rammen skal sikre, at der er den nødvendige tid til at løse opgaven kvalificeret. Rammen udfyldes som udgangspunkt af læreren og lærerteamet med det sigte at skabe den optimale undervisning for eleverne. Det sker inden skolens og kommunens prioriteringer. Ledelsen og lærerne skal løbende være i dialog om mål og resultater for undervisningen. Aftalen afskaffer bureaukratiet i arbejdsplanlægningen og styrker mulighederne for et godt arbejdsmiljø på skolerne. Aftalen muliggør en enkel, fleksibel og ubureaukratisk planlægning på skolerne samt løbende prioriteringer og omprioriteringer, så arbejdsopgaverne kan tilpasses til de aktuelle behov i undervisningen. Spørgsmål 1 Hvordan ligger det med antal skoledage og antal arbejdsdage i den nye aftale? Som i indeværende skoleår er der 200 skoledage, og aftalen rummer mulighed for at lærerne kan være til stede 209 dage. Der skal være sammenhæng mellem tid, arbejdsopgave og tilstedeværelse. Spørgsmål 2 Hvad sker der hvis en lærer stopper i utide? Eller tiltræder senere end ved skoleårets start?

2 Der foretages en opgørelse efter reglerne i bilag 5. Der er sammenhæng mellem antallet af arbejdsopgaver, der er udført i ansættelsesperioden, og antallet af hverdage, der ikke er feriedage m.v. Spørgsmål 3 Hvordan opgøres arbejdstiden i en emneuge? Man opgør ikke arbejdstiden. Forudsætningen er, at der i en emneuge undervises det antal timer, som man plejer. Der skal kun ske opgørelse, hvis der er et højere serviceniveau. Hvis der er flere emneuger, kan der fortages en skævdeling. Spørgsmål 4 Skolebiblioteket Hvordan ligger det med undervisning, akkord og tilstedeværelse? Skolebiblioteket er ikke længere undervisning, og der er derfor ingen omregning. Der kan lokalt aftales en akkord, hvor åbningstiden er en del. Der skal fremover gives tid til faglig ajourføring m.m. Spørgsmål 5 Overtid hvad tæller det med? Tid ud over bruttonormen (1924 timer) tæller med tillæg på 50 %. Der er ikke længere en særlig regel fra time 31. Spørgsmål 6 Hvordan medregnes kurser? Der tænkes både på korte kurser og længere kurser. Der skal ydes den faktiske arbejdstid inkl. forberedelse og rejsetid samt arbejdsfrit ophold efter reglerne. Men det skal alene gøres, hvis der er et væsentligt ændret timetal i ugen. Spørgsmål 7 Fleksibilitetsakkorden hvor er den blevet af? Den er væk, fordi der er en meget højere grad af fleksibilitet bygget ind i aftalen.

3 Spørgsmål 8 Hvad tæller 6 ferieuge med, hvis den skal indregnes? Den 6. ferieuge kan fortsat indregnes som en nedsættelse af nettonormen. Den vil fremover tælle med 37 timer for en fuldtidsansat. Det skyldes, at den tidligere sammenhæng mellem 34 timer og individuel tid på 375 timer er væk. Spørgsmål 9 Er vejledning af elever undervisning? Hvad med læsevejledning? Svaret kan være både ja og nej. Det kommer helt an på organiseringsformen. Hvis skolen med AKT-vejledning f.eks. mener den aktivitet, hvor en lærer trækker børn ned fra gardinerne, så er der ikke tale om undervisning. Hvis vejledningen derimod er tilrettelagt på samme måde som f.eks. holdundervisning eller specialundervisning med timer, der som udgangspunkt er skemalagte og hvortil der kræves forberedelse, efterbehandling mv. på lige fod med f.eks. klasseundervisning, så hører aktiviteten hjemme i Kasse 1 - altså undervisning. Spørgsmål 10 Vi plejer at arbejde i team 2 model. Må vi ikke det mere? Jo, men der ydes ikke længere et forhøjet tillæg. Hvis man varetager pædagogisk administrative opgaver skal der ydes tid i kasse 3 (Andre opgaver). Spørgsmål 11 Hvordan håndterer man tiden til afgangsprøverne? Hvis faget udtrækkes er man frigjort for timerne i prøvefaget i forhold til undervisningen, og ydermere sker der betaling af honorar i henhold til aftale (timeløn + 50 %). Hvis faget ikke udtrækkes kan man være vikar, vagt m.v. Spørgsmål 12 Læsevejleder er uden omregning og det samme er evalueringsvejledere. (Det er klart at der lokalt skal tildeles yderligere timer i "kasse 3" for opgaver der er afledt af virket som f.eks. læsevejleder). Men hvad med AKT-vejledere? De er tidligere indgået som en del af "specialcenterteamet" på lige fod med lærere der har støttetimer (tidligere 20 stk. 1) i dansk. AKTvejlederen har på denne måde også "børn alene" - ikke til faglig men til "social" opkvalificering. Er AKT-vejlederens lektioner uden omregningsfaktor?

4 Det skal bemærkes, at vejledning normalt ikke er undervisning og dermed som udgangspunkt er kasse 3. Hvis AKT-vejledningen er tilrettelagt på samme måde som f.eks. holdundervisning eller specialundervisning med timer, der som udgangspunkt er skemalagte og hvortil der kræves forberedelse, efterbehandling mv. på lige fod med f.eks. klasseundervisning, så hører aktiviteten hjemme i Kasse 1 - altså undervisning. Spørgsmål 13 Der gives et antal timer fra PPR til enkeltintegration (tidligere 20 stk. 2) Er disse timer uden omregningsfaktor? Hvis opgaver i forbindelse med enkeltintegration er tilrettelagt på samme måde som f.eks. holdundervisning eller specialundervisning med timer, der som udgangspunkt er skemalagte og hvortil der kræves forberedelse, efterbehandling mv. på lige fod med f.eks. klasseundervisning, så hører aktiviteten hjemme i Kasse 1 - altså undervisning. Spørgsmål 14 De timer der er nævnt ovenfor (spørgsmål 12 og 13, red.) vil på de fleste skoler ligge i lærernes skemaer (vil altså være skemalagte), men de vil ikke udmønte pausetid, når de ligger i "kasse 3". Eller skal der, som i rammeaftalens tidligere bilag om skolebibliotek, laves særlige beregninger på pausetid for sådanne "lektioner"? I forbindelse med Andre opgaver (Kasse 3) ydes der ikke omregning. Hvis der i forbindelse med Andre opgaver skal løses tilknyttede opgaver, som f.eks. tilsyn i et frikvarter eller forberedelse til mødeaktivitet, så skal der afsættes tid hertil. Parterne opfordrer til, at der under forhandlinger om skoleakkorder vedrørende Andre opgaver tages stilling til sådanne forhold. Spørgsmål 15 På skolen har man en tradition for at lave en stor sommerfest med boder, gøgl og scene i skolegården. Til at forestå det fælles arbejde for hele skolen, har man nedsat en arbejdsgruppe, der sørger for det rent praktiske med at opstille scene m.v. Hvilken slags tid er det fremover? Fremmødet og forberedelsen til ens egen klasse eller teamet i klassefester, dimissionsaften og fx en sådan sommerfest er medregnet i tid til opgaver i tilknytning til undervisningen, så den del af det indgår i omregningsfaktoren. Den del af arbejdet der er koordination for hele skolen, indkøb og opstilling til hele skolen medregnes i tiden til andre opgaver.

5 Spørgsmål 16 På skolen er der kun to årlige pædagogiske råds møder. Til gengæld er der i hver af skolens tre afdelinger et månedligt møde, hvor der tages en lang række af emner op, der tidligere blev behandlet i pædagogisk råd. På møderne er der ikke indhold, der har direkte relation til undervisningen på det enkelte årgangsteam. Kan denne tid til disse afdelingsmøder regnes i kasse tre? Ja under forudsætning af, at det er netop det indhold, der er i afdelingsmøderne, vil det kunne sammenlignes med kasse tre opgaver, og tiden vil derfor kunne medregnes under andre opgaver. Spørgsmål 17 Det drejer sig om kontaktlærertimerne. De er i år udmeldt som 30 timer pr. elev. Vores klasser er typisk på 6 elever, og de vil altså udløse 180 timer. De udgør omkring 1/4 af timerne i kasse 3. I den liste der blev tilsendt i november sidste år er de sat i kasse 2, men lærerne har fået at vide at den er sammenlignelig med klasselærerakkorden, og derfor skal i kasse 3. Jeg har foreslået en fordeling mellem kasse 2 og 3. I det omfang kontaktlærernes opgaver indholdsmæssigt svarer til opgavebeskrivelsen i tilbagefaldsreglen for klasselærerakkorden, jf. Arbejdstidsaftale 2008 bilag 2, skal der afsættes tid til opgaverne i Andre opgaver (kasse 3). De dele af kontaktlærernes opgaver, der eventuelt kan defineres som opgaver i tilknytning til undervisningen, der omfattet af omregningsfaktoren, og der skal følgelig ikke afsættes tid til disse opgaver. Spørgsmål 18 Er det rigtig forstået, at samtænkningen er sparet væk, så der ikke mere er tid til samarbejdet? Udviklingsmidlerne til samtænkning er sparet væk, dvs. der ikke kommer ekstra midler til materialer, ekskursioner m.m. Ligeledes er samarbejdstiden for lærerne i klasse sparet væk, og disse samarbejdstimer indgår derfor ikke i grundlaget for dannelsen af omregningsfaktoren. De 40 samarbejdstimer der pt. er til hver børnehaveklasse fortsætter næste skoleår og har været med til at danne faktoren for børnehaveklasselederne. Derfor skal børnehaveklasselederne fortsat samarbejde med pædagogerne om samtænkningen. Spørgsmål 19 Hvor hører lektiecafé hjemme i den nye aftale?

6 Hvis opgaver i forbindelse med lektiecafé er tilrettelagt på samme måde som f.eks. holdundervisning eller specialundervisning med timer, der som udgangspunkt er skemalagte og hvortil der kræves forberedelse, efterbehandling mv. på lige fod med f.eks. klasseundervisning, så hører aktiviteten hjemme i Kasse 1 - altså undervisning. Hvis dette ikke er tilfældet ligger lektiecafé i kasse 3. Spørgsmål 20 En henvendelse om afregning landbrugspraktik: Eleverne bor privat på landejendommene og lærerne tager rundt og besøger eleverne. Der plejer også at være et afslutningsarrangement, som elever og lærere står for, som tak for opholdet. Hvordan håndteres dette? Når der er fælles ud- og hjemrejse, og læreren har tilsynsforpligtelse med alle eleverne under hele landbrugspraktikken, også selv om eleverne er udstationeret hos familier i stedet for at opholde sig samlet, så må landbrugspraktikhåndteres på samme måde som en lejrskole. Spørgsmål 21 Hvordan skal man betragte lærernes arbejde med det nye madprojekt? Da der ikke er tale om undervisning i folkeskolens fag, ligger lærernes arbejde med madprojektet i kasse 3. Lærerne kan derfor ikke pålægges opgaver i denne sammenhæng inden for omregningsfaktoren. Den tid der afsættes til madprojektet for lærerne skal således dække både evt. forberedelse, tilstedeværelse og evt. efterbehandling - al tiden er i kasse 3. Spørgsmål 22 Vi har afsat 300 timer til prøver til næste år (foråret 2010). Eftersom vi ved, at vi skal have visse afgangsprøver, må vi så på forhånd fagfordele timerne til de lærere vi ved skal have de obligatoriske prøver? Hvis skolen kan aftale en forlods indregning i opgaveoversigten af de obligatoriske prøvefag - svarende til den værdi i timer der ellers er aftalt i kr. - vil parterne ikke have bemærkninger til dette. Spørgsmål 23 Når vi har featureuger, kan vi da oversætte en del af bibliotekets kasse-3 timer til undervisning, så de kan bruges f.eks. til avis-undervisere?

7 Nej det vil fortsat være en kasse 3 opgave, da det ikke er undervisning i folkeskolens fag. Men man skal være opmærksom på om en sådan opgave kræver, at der skal afsættes tid forberedelse af opgaven. Spørgsmål 24 Vi er godt i gang med forhandlingerne om ny arbejdstid og indplacering af de forskellige opgaver i de tre kasser. Vi er dog i tvivl om, hvorvidt skemalægning er en kasse 2 eller en kasse 3 opgave. På skolen er det sådan, at lærere og pædagoger arbejder sammen i teams, som typisk består af tre lærere og tre pædagoger, hvor vi sammen lægger skema for eleverne (som ofte kan være på forskelligt klassetrin, og der undervises også en-til-en i visse lektioner, så hver elevs skema er individuelt, idet der tages hensyn til elevens individuelle behov og de ovenfra foreskrevne ugentlige lektioner i klassetrinnets fag.) Derudover lægger vi egne skemaer for personalet helt fra grunden, og det er et stort arbejde, som ofte bliver justeret i løbet året. TR på skolen mener derfor at det er en kasse 3 opgave. Skemalægning er som udgangspunkt en kasse 3 opgave. Der er i den forbindelse tænkt på det administrative arbejde ved skemalægningen. F.eks. at lægge skema, udskrive skema og underrette kontor og ansatte om nye skemaer. De pædagogiske overvejelser som teamet kan have om hvilke undervisningstilbud de enkelte elever skal have, er derimod en kasse 2 opgave. Spørgsmål 25 BUU har besluttet, at samarbejdet omkring samtænkningen i klasse skal tilrettelægges ud fra de ressourcer, der er tilbage til samtænkningsarbejdet. Hvordan gøres dette? Da samarbejdstiden til samtænkningen for lærere i klasse blev sparet væk ved sidste efterårs budgetvedtagelse, er samarbejdstiden ikke medregnet i omregningsfaktoren. Hvis der skal findes tid inden for de tilbageværende ressourcer til samtænkningen, kan den derfor findes ved at tage tiden fra de 80 timers fællestid. Det betyder, at der skal omlægges tid fra undervisningen (kasse 1) til kasse 3. Ved omlægningen skal omregningsfaktoren medregnes, så én klokketimes undervisning omregnes til 2,17 timer til samarbejde. Omlægningen er imidlertid kun mulig, hvis skolen har et samlet undervisningstimetal for klasse, der ligger over styrelsesvedtægtens minimumstimetal på timer. I modsat fald vil omlægningen være en overtrædelse af styrelsesvedtægten. Spørgsmål 26 Indkøb til hjemkundskab er det en kasse 2 eller 3 opgave?

8 Bestilling af varer til egen undervisning er en kasse 2 opgave. Bestilling kan f.eks. ske telefonisk. Såfremt elever som en del af undervisningen sendes på indkøb, er udarbejdelse af indkøbsseddel også dækket af kasse 2. Indkøb til skolens basissamling af undervisningsmaterialer (f.eks. 25 kg mel, salt, sukker osv.) er en opgave, der går ud over egen undervisning, det vil derfor være en kasse 3 opgave. Hvis skolens ledelse stiller krav om at indkøb skal foregå i bestemte butikker (Inco, Metro o.l.), skal der afsættes tid til den samlede opgave. Spørgsmål A Alle lærere kan pålægges vikartimer på nær bibliotekarer - hvis de bliver det, skal der afregnes med 2,17? Alle lærere inkl. skolebibliotekaren kan pålægges vikartimer. Hvis skolebibliotekaren får vikartimer i skolebibliotekstimer skal der være omregning på timerne, således at de i alt giver 2, B Men hvordan defineres en vikartime? For skolebibliotekaren ændrer timen karakter fra kasse 3 til kasse 1 (med tilhørende kasse 2), hvis den arbejdsopgave, der skal udføres er undervisning. Hvis der skal føres tilsyn med elever der opholder sig i biblioteket og hvis dette tilsyn umuliggør det almindelige skolebiblioteksarbejde, så skal skolebibliotekaren vurdere, om der skal foretages en omprioritering af arbejdsopgaver. I den forbindelse kan skolebibliotekaren inddrage skolens ledelse. 27 C Er bibliotekaren vikar, hvis der kommer børn ind på biblioteket uden en lærer? Elverne bliver jo jævnligt sendt på pædagogisk center alene for at låne en bog eller søge noget på pc. Tidligere har der været den regel, at en lille gruppe elever godt kunne sættes på biblioteket. Hvis en hel klasse sendes på skolebiblioteket vil det efter de nærmere omstændigheder kunne sammenlignes med vikararbejde, og timen ændrer karakter til kasse 1. Hvis elever sendes på skolebiblioteket for at låne bøger eller søge oplysninger, vil det ikke være undervisning. 27 D

9 Hvornår er det undervisning og ikke alm. servicering? Det vil være undervisning, hvis skolebibliotekaren fungerer som vikar. 27 E Hvad hvis der placeres f.eks. 5 børn, der er kommet for sent til svømmebussen? Hvis der er få børn, der placeres på skolebiblioteket, fordi de kommer for sent til svømmebussen, kan det måske foregå på en sådan måde, at de stille og roligt sidder og læser i bøger. I så fald skal der ikke gives omregning for timerne. Hvis der skal føres tilsyn med elever der opholder sig i biblioteket og hvis dette tilsyn umuliggør det almindelige skolebiblioteksarbejde, så skal skolebibliotekaren vurdere, om der skal foretages en omprioritering af arbejdsopgaver. I den forbindelse kan skolebibliotekaren inddrage skolens ledelse. 27 F Har bibliotekaren tilsynspligt? Alle lærere har tilsynspligt overalt på skolen. Spørgsmål 28 Afdelingen for Pædagogisk IT har indbudt skolerne til fremvisning samt træningsforløb i interaktive tavler og nye læremidler. Er det kursustid i kasse 3 og i bekræftende fald, hvor meget tid skal der så tildeles til denne opgave? Hvis undervisningen og træningen i interaktive tavler eller nye læremidler foretages på skolen af en udefra kommende person, eller hvis undervisningen foregår uden for skolen, vil der principielt være tale om et kursus - medmindre denne aktivitet foretages i tilknytning til lærerens egen konkrete undervisning af elever i skoleåret. Udgangspunktet for arbejdstidsaftale A08 er imidlertid, at der ved ikke-planlagte opgaver tages en drøftelse mellem skoleleder og lærer om, hvordan en sådan arbejdsopgave kan indpasses i opgaveoversigten det kan fx ske ved aflysninger eller ændringer af andre arbejdsopgaver. Hvis der er tale om, at en lærer/it-vejleder på skolen tilbyder at vise kollegerne, hvorledes skolens nye interaktive tavler virker, eller hvorledes nye læremidler kan anvendes, vil der være tale om faglig ajourføring, som hører hjemme i kasse 2 (opgaver i tilknytning til undervisningen), som er afregnet via omregningsfaktoren. Det samme gælder, hvis aktiviteten foretages i tilknytning til lærerens egen undervisning af elever i skoleåret.

10 Spørgsmål 29 Vi har nogle spørgsmål til lærernes forpligtelser i forhold til de nye elever, de skal overtage efter sommerferien. Lærerne, der skal modtage nye børn i 1. klasse laver brobygning mellem børnehaveklassen og 1. klasse ved at besøge børnehaveklassen. Ved et forældremøde med kommende 1. klasses forældre skal lærerne skal deltage. Ligger disse opgaver i kasse 2 eller kasse 3? I den konkrete situation kan lærere i begrænset omfang løse opgaverne med at besøge børnehaveklasser, at deltage i et forældremøde med kommende forældre. Det er vigtigt at bemærke, at det er en klar forudsætning for denne fortolkning, at opgaverne skal have et begrænset omfang. Eftersom opgaverne ligger i tilknytning til undervisningen er der tale om kasse 2-opgaver. Derfor gælder det generelle princip, at lærerne/lærerteamet selv prioriterer opgaveløsningen inden for den samlede undervisningsopgave (kasse 1 + kasse 2), herunder også ovennævnte opgaver. Spørgsmål 30 Er tiden til fagfordelingsmøder indregnet i faktoren på 1,17? Parterne er enige om, at der i tilknytning til enhver fag- og opgavefordeling indgår et element af teamsamarbejde som er placeret i kasse 2 (opgaver i tilknytning til undervisningen), men da hovedparten af opgaven vedrører elementer fra kasse 3 (andre opgaver), skal der i den samlede tid til det fælles møde med fag- og opgavefordeling fratrækkes ½ times teamsamarbejde. Det betyder, at hvis mødet f.eks. er fastsat til 3 timer, skal der fratrækkes ½ time og kun medregnes 2½ time under andre opgaver i kasse 3. Spørgsmål 31 Hvis man er faggruppeformand og har en koordinerende opgave, hører det så til i kasse 2? Det kommer an på opgavens indhold. Hvis man står for dagsordenen til eller referater af fagudvalgets møder, hører det under det faglige samarbejde i kasse 2. Hvis man har økonomiansvar eller har koordinerende opgaver med andre faggruppeformænd, økonomiudvalg eller ledelsen, skal der gives tid til dette i kasse 3. Spørgsmål 32 Når man holder afdelingsmøder fx i udskolingen, er det så en kasse 2 eller kasse 3 opgave?

11 Hvis møderne indeholder pædagogiske administrative opgaver fx skemalægning eller overordnede emner vedrørende skolens virksomhed fx værdigrundlag eller indsatsområder, er det en kasse 3 opgave. Hvis man i afdelingen skal drøfte og forberede sig til punkter på et pædagogisk rådsmøde, er det en kasse 3 opgave. Hvis man planlægger ens egen konkrete undervisning, er det en kasse 2 opgave. Spørgsmål 33 Hvis man står for indkøb til et fag/er tovholder til et fagteam, skal man så have timer til dette fra kasse 3? Indkøb til et fag er en konkret opgave, der skal afregnes for i kasse 3 i lighed med, hvis man har tilsyn med en fagsamling. Hvis der i tovholderfunktionen ligger den opgave, at man har koordinerende opgaver til et økonomiudvalg eller skolens ledelse, hører det til kasse 3. Skriver man dagsorden til fagmøderne hører denne opgave hjemme i kasse 2. Spørgsmål 34 Sociale funktioner hører de hjemme i kasse 2 eller kasse 3? Svar: De sociale opgaver som hører sammen med ens egen undervisning er en del af kasse 2. De sociale opgaver som løses af klasselæreren afregnes via klasselærerakkorden som er en kasse 3 opgave. På de fleste skoler er der en særlig koordinator vedrørende sociale funktioner jf. forhåndsaftalen om løn F 9, denne koordinator varetager fx kontakten til Børnenes Kontor, Gabriel Jensens Ferieudflugter, Københavnske Skolebørns Landophold og Københavns Lærerforenings Kolonier denne koordination for hele skolen er en kasse 3 opgave. Spørgsmål 35 Studerende i praktik, hører det hjemme i kasse 2 eller 3? For børnehaveklasseledere er det særskilt anført i den centrale aftales 4 punkt e, at konkrete opgaver, funktioner og vejledningsopgaver, eksempelvis i forhold til pædagogstuderende i praktik hører hjemme i kasse 3. For lærernes vedkommende er det hverken en kasse 2 eller en kasse 3 opgave, men en opgave hvor der sker aflønning med honorar i henhold til Praktikaftalen. Spørgsmål 36 I hvilken kasse hører opgaven som teamkoordinator/tovholder hjemme?

12 Hvis opgaven er at koordinere i forhold til undervisningens indhold, er der tale om en kasse 2 opgave. Hvis opgaven går ud på at koordinere i forhold til skolens samlede økonomi, ledelsen eller andre pædagogisk administrative opgaver, skal der gives tid i kasse 3. Spørgsmål 37 Skolen ledelse og børnehaveklasseledere deltager i et fælles arrangement for bydelens skoler. Arrangementet afholdes en lørdag fra kl Formålet er at skabe tillid og interesse for den offentlige skole i håb om at tiltrække nye elever/forældre til den lokale folkeskole. Da arrangementet afholdes på tværs af bydelens skoler hører opgaven til i kasse 3. Der er heller ikke tale om en opgave i tilknytning til undervisningen. Spørgsmål 38 Skolen afholder sit eget lokale Åbent Hus - arrangement for interesserede forældre i distriktet for at præsentere skolen for eventuelt nye børnehaveklasseelever og deres forældre. Arrangementet har en varighed på 2 timer. Formålet er at præsentere skolen for interesserede nye elever og forældre. Børnehaveklasselederne deltager i arrangementet. Arrangementet hører til i kasse 3, da der ikke er tale om opgaver i tilknytning til undervisningen. Spørgsmål 39 Inden sommerferien har børnehaveklasselederen et møde med den kommende klasse og forældre. Formålet er at lære hinanden at kende og fortælle, hvad der sker i en børnehaveklasse. Arrangementet hører hjemme i kasse 2, da det selv om det foregår før sommerferien er en opgave i tilknytning til undervisningen, da det vedrører en konkret klasse. Arrangementet erstatter et tilsvarende møde efter sommerferien. Opgaver af denne art skal have et begrænset omfang, og der gælder det generelle princip, at børnehaveklasselederen selv prioriterer opgaveløsningen inden for den samlede undervisningsopgave (kasse 1 + 2) Spørgsmål 40 Børnehaveklasselederne deltager i mødevirksomhed i børnehaven. Formålet med mødet er at drøfte konkrete børn, der efter sommerferien skal starte i børnehaveklassen. Opgaven hører til i kasse 2 jf. spørgsmål/svar nr. 29

13 Spørgsmål 41 Hvordan håndterer man tiden til afgangsprøverne? Svar: Som udgangspunkt er det aftalt, at der honoreres med løn i forbindelse med prøveafviklingen. Dette skyldes, at der igennem de senere år har været usikkerhed om, hvilke opgaver lærerne skulle udføre i forbindelse med prøveafviklingen. Der kan dog lokalt indgås aftale mellem skolens ledelse og den enkelte lærer om, at tiden for de prøver, som kendes på forhånd, kan indregnes i opgaveoversigten. Honoraret for de skriftlige akkorder for lærerne på 9. klassetrin fremgår af tabellen i 7 i Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere. Ved udbetaling honoreres med 191,00 kr. i grundbeløb pr. time, eller der medregnes det beregnede timetal i den pågældende lærers opgaveoversigten. For lærerne ved 10. klasseprøven er der fastsat følgende antal besvarelser pr. time: FS10 dansk: 2 opgaver FS 10 matematik: 2,8 opgaver FS 10 engelsk, tysk og fransk: 2,8 opgaver Ved mundtlige bundne prøver og udtræksfag gælder, at timerne i prøveperioden indgår som en del af honoraret/afregningen for prøveafviklingen. Dertil kommer akkorden for det enkelte fag. Udbetaling sker i henhold til aftale (timeløn + 50%) Akkorden hører til i kasse 3. Hvis faget ikke udtrækkes kan man være vikar, vagt m.v. For en nærmere gennemgang af hele prøveakkorden henvises til 7 i Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere. Spørgsmål 42 Der er forskellige måder at strukturere lektiecafé på. Hvordan skal lektiecafé afregnes i de enkelte situationer? Svar: I henhold til svar på spørgsmål 19 i dette rullenotat, vurderes opgavens indhold. Hvis det ikke er undervisning på linje med folkeskolens fag, vurderes den samlede arbejdsopgave i forhold til tildeling af tid til kasse 3. Der afsættes på baggrund af denne vurdering den fornødne tid til opgaven.

14 Lektiehjælp kan fx kobles tæt sammen med den undervisning, som aktuelt pågår i elevens fag. Der kan i et sådant tilfælde være nødvendigt at tildele ekstra tid, således at læreren i lektiecaféen får den fornødne tid til at koordinere med kolleger i forhold elevens undervisning. I forbindelse med tilrettelæggelsen af tiden til læreren skal delt tjeneste så vidt muligt undgås.

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 1.1 Konklusioner 1 2. Introduktion

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL, 2015 Foto: Jakob Carlsen Sats:

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere