Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)"

Transkript

1 Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008, og der er givet et svar på hvert spørgsmål. Det bemærkes, at de stillede spørgsmål er rejst i forhold til helt konkrete problemstillinger, og at svarene derfor er givet på de konkrete spørgsmål. Parterne har dog ved revisionen i 2011 tilføjet en indledning, der pointerer baggrunden for Arbejdstidsaftale og opfordring til lokalt fortsat at samarbejde om planlægning af arbejdstiden. Dette rullenotat bliver løbende udvidet, og der er enighed mellem Løn og Personale og KLF om de afgivne svar. Spørgsmålene er angivet med almindelig skrift, mens svarene er markeret med fed. Notatet er senest opdateret d Målet med Arbejdstidsaftale 08 er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling og understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads. Det gør aftalen bl.a. ved at give lærerne ansvaret for selvstændigt og professionelt at løse den samlede undervisningsopgave og give skolelederen ansvaret for at udvise klar og tydelig ledelse og for at anvise mål og give retning for lærernes arbejde. Aftalen tager udgangspunkt i en samlet ramme om undervisningsopgaven. Rammen skal sikre, at der er den nødvendige tid til at løse opgaven kvalificeret. Rammen udfyldes som udgangspunkt af læreren og lærerteamet med det sigte at skabe den optimale undervisning for eleverne. Det sker inden skolens og kommunens prioriteringer. Ledelsen og lærerne skal løbende være i dialog om mål og resultater for undervisningen. Aftalen afskaffer bureaukratiet i arbejdsplanlægningen og styrker mulighederne for et godt arbejdsmiljø på skolerne. Aftalen muliggør en enkel, fleksibel og ubureaukratisk planlægning på skolerne samt løbende prioriteringer og omprioriteringer, så arbejdsopgaverne kan tilpasses til de aktuelle behov i undervisningen. Spørgsmål 1 Hvordan ligger det med antal skoledage og antal arbejdsdage i den nye aftale? Som i indeværende skoleår er der 200 skoledage, og aftalen rummer mulighed for at lærerne kan være til stede 209 dage. Der skal være sammenhæng mellem tid, arbejdsopgave og tilstedeværelse. Spørgsmål 2 Hvad sker der hvis en lærer stopper i utide? Eller tiltræder senere end ved skoleårets start?

2 Der foretages en opgørelse efter reglerne i bilag 5. Der er sammenhæng mellem antallet af arbejdsopgaver, der er udført i ansættelsesperioden, og antallet af hverdage, der ikke er feriedage m.v. Spørgsmål 3 Hvordan opgøres arbejdstiden i en emneuge? Man opgør ikke arbejdstiden. Forudsætningen er, at der i en emneuge undervises det antal timer, som man plejer. Der skal kun ske opgørelse, hvis der er et højere serviceniveau. Hvis der er flere emneuger, kan der fortages en skævdeling. Spørgsmål 4 Skolebiblioteket Hvordan ligger det med undervisning, akkord og tilstedeværelse? Skolebiblioteket er ikke længere undervisning, og der er derfor ingen omregning. Der kan lokalt aftales en akkord, hvor åbningstiden er en del. Der skal fremover gives tid til faglig ajourføring m.m. Spørgsmål 5 Overtid hvad tæller det med? Tid ud over bruttonormen (1924 timer) tæller med tillæg på 50 %. Der er ikke længere en særlig regel fra time 31. Spørgsmål 6 Hvordan medregnes kurser? Der tænkes både på korte kurser og længere kurser. Der skal ydes den faktiske arbejdstid inkl. forberedelse og rejsetid samt arbejdsfrit ophold efter reglerne. Men det skal alene gøres, hvis der er et væsentligt ændret timetal i ugen. Spørgsmål 7 Fleksibilitetsakkorden hvor er den blevet af? Den er væk, fordi der er en meget højere grad af fleksibilitet bygget ind i aftalen.

3 Spørgsmål 8 Hvad tæller 6 ferieuge med, hvis den skal indregnes? Den 6. ferieuge kan fortsat indregnes som en nedsættelse af nettonormen. Den vil fremover tælle med 37 timer for en fuldtidsansat. Det skyldes, at den tidligere sammenhæng mellem 34 timer og individuel tid på 375 timer er væk. Spørgsmål 9 Er vejledning af elever undervisning? Hvad med læsevejledning? Svaret kan være både ja og nej. Det kommer helt an på organiseringsformen. Hvis skolen med AKT-vejledning f.eks. mener den aktivitet, hvor en lærer trækker børn ned fra gardinerne, så er der ikke tale om undervisning. Hvis vejledningen derimod er tilrettelagt på samme måde som f.eks. holdundervisning eller specialundervisning med timer, der som udgangspunkt er skemalagte og hvortil der kræves forberedelse, efterbehandling mv. på lige fod med f.eks. klasseundervisning, så hører aktiviteten hjemme i Kasse 1 - altså undervisning. Spørgsmål 10 Vi plejer at arbejde i team 2 model. Må vi ikke det mere? Jo, men der ydes ikke længere et forhøjet tillæg. Hvis man varetager pædagogisk administrative opgaver skal der ydes tid i kasse 3 (Andre opgaver). Spørgsmål 11 Hvordan håndterer man tiden til afgangsprøverne? Hvis faget udtrækkes er man frigjort for timerne i prøvefaget i forhold til undervisningen, og ydermere sker der betaling af honorar i henhold til aftale (timeløn + 50 %). Hvis faget ikke udtrækkes kan man være vikar, vagt m.v. Spørgsmål 12 Læsevejleder er uden omregning og det samme er evalueringsvejledere. (Det er klart at der lokalt skal tildeles yderligere timer i "kasse 3" for opgaver der er afledt af virket som f.eks. læsevejleder). Men hvad med AKT-vejledere? De er tidligere indgået som en del af "specialcenterteamet" på lige fod med lærere der har støttetimer (tidligere 20 stk. 1) i dansk. AKTvejlederen har på denne måde også "børn alene" - ikke til faglig men til "social" opkvalificering. Er AKT-vejlederens lektioner uden omregningsfaktor?

4 Det skal bemærkes, at vejledning normalt ikke er undervisning og dermed som udgangspunkt er kasse 3. Hvis AKT-vejledningen er tilrettelagt på samme måde som f.eks. holdundervisning eller specialundervisning med timer, der som udgangspunkt er skemalagte og hvortil der kræves forberedelse, efterbehandling mv. på lige fod med f.eks. klasseundervisning, så hører aktiviteten hjemme i Kasse 1 - altså undervisning. Spørgsmål 13 Der gives et antal timer fra PPR til enkeltintegration (tidligere 20 stk. 2) Er disse timer uden omregningsfaktor? Hvis opgaver i forbindelse med enkeltintegration er tilrettelagt på samme måde som f.eks. holdundervisning eller specialundervisning med timer, der som udgangspunkt er skemalagte og hvortil der kræves forberedelse, efterbehandling mv. på lige fod med f.eks. klasseundervisning, så hører aktiviteten hjemme i Kasse 1 - altså undervisning. Spørgsmål 14 De timer der er nævnt ovenfor (spørgsmål 12 og 13, red.) vil på de fleste skoler ligge i lærernes skemaer (vil altså være skemalagte), men de vil ikke udmønte pausetid, når de ligger i "kasse 3". Eller skal der, som i rammeaftalens tidligere bilag om skolebibliotek, laves særlige beregninger på pausetid for sådanne "lektioner"? I forbindelse med Andre opgaver (Kasse 3) ydes der ikke omregning. Hvis der i forbindelse med Andre opgaver skal løses tilknyttede opgaver, som f.eks. tilsyn i et frikvarter eller forberedelse til mødeaktivitet, så skal der afsættes tid hertil. Parterne opfordrer til, at der under forhandlinger om skoleakkorder vedrørende Andre opgaver tages stilling til sådanne forhold. Spørgsmål 15 På skolen har man en tradition for at lave en stor sommerfest med boder, gøgl og scene i skolegården. Til at forestå det fælles arbejde for hele skolen, har man nedsat en arbejdsgruppe, der sørger for det rent praktiske med at opstille scene m.v. Hvilken slags tid er det fremover? Fremmødet og forberedelsen til ens egen klasse eller teamet i klassefester, dimissionsaften og fx en sådan sommerfest er medregnet i tid til opgaver i tilknytning til undervisningen, så den del af det indgår i omregningsfaktoren. Den del af arbejdet der er koordination for hele skolen, indkøb og opstilling til hele skolen medregnes i tiden til andre opgaver.

5 Spørgsmål 16 På skolen er der kun to årlige pædagogiske råds møder. Til gengæld er der i hver af skolens tre afdelinger et månedligt møde, hvor der tages en lang række af emner op, der tidligere blev behandlet i pædagogisk råd. På møderne er der ikke indhold, der har direkte relation til undervisningen på det enkelte årgangsteam. Kan denne tid til disse afdelingsmøder regnes i kasse tre? Ja under forudsætning af, at det er netop det indhold, der er i afdelingsmøderne, vil det kunne sammenlignes med kasse tre opgaver, og tiden vil derfor kunne medregnes under andre opgaver. Spørgsmål 17 Det drejer sig om kontaktlærertimerne. De er i år udmeldt som 30 timer pr. elev. Vores klasser er typisk på 6 elever, og de vil altså udløse 180 timer. De udgør omkring 1/4 af timerne i kasse 3. I den liste der blev tilsendt i november sidste år er de sat i kasse 2, men lærerne har fået at vide at den er sammenlignelig med klasselærerakkorden, og derfor skal i kasse 3. Jeg har foreslået en fordeling mellem kasse 2 og 3. I det omfang kontaktlærernes opgaver indholdsmæssigt svarer til opgavebeskrivelsen i tilbagefaldsreglen for klasselærerakkorden, jf. Arbejdstidsaftale 2008 bilag 2, skal der afsættes tid til opgaverne i Andre opgaver (kasse 3). De dele af kontaktlærernes opgaver, der eventuelt kan defineres som opgaver i tilknytning til undervisningen, der omfattet af omregningsfaktoren, og der skal følgelig ikke afsættes tid til disse opgaver. Spørgsmål 18 Er det rigtig forstået, at samtænkningen er sparet væk, så der ikke mere er tid til samarbejdet? Udviklingsmidlerne til samtænkning er sparet væk, dvs. der ikke kommer ekstra midler til materialer, ekskursioner m.m. Ligeledes er samarbejdstiden for lærerne i klasse sparet væk, og disse samarbejdstimer indgår derfor ikke i grundlaget for dannelsen af omregningsfaktoren. De 40 samarbejdstimer der pt. er til hver børnehaveklasse fortsætter næste skoleår og har været med til at danne faktoren for børnehaveklasselederne. Derfor skal børnehaveklasselederne fortsat samarbejde med pædagogerne om samtænkningen. Spørgsmål 19 Hvor hører lektiecafé hjemme i den nye aftale?

6 Hvis opgaver i forbindelse med lektiecafé er tilrettelagt på samme måde som f.eks. holdundervisning eller specialundervisning med timer, der som udgangspunkt er skemalagte og hvortil der kræves forberedelse, efterbehandling mv. på lige fod med f.eks. klasseundervisning, så hører aktiviteten hjemme i Kasse 1 - altså undervisning. Hvis dette ikke er tilfældet ligger lektiecafé i kasse 3. Spørgsmål 20 En henvendelse om afregning landbrugspraktik: Eleverne bor privat på landejendommene og lærerne tager rundt og besøger eleverne. Der plejer også at være et afslutningsarrangement, som elever og lærere står for, som tak for opholdet. Hvordan håndteres dette? Når der er fælles ud- og hjemrejse, og læreren har tilsynsforpligtelse med alle eleverne under hele landbrugspraktikken, også selv om eleverne er udstationeret hos familier i stedet for at opholde sig samlet, så må landbrugspraktikhåndteres på samme måde som en lejrskole. Spørgsmål 21 Hvordan skal man betragte lærernes arbejde med det nye madprojekt? Da der ikke er tale om undervisning i folkeskolens fag, ligger lærernes arbejde med madprojektet i kasse 3. Lærerne kan derfor ikke pålægges opgaver i denne sammenhæng inden for omregningsfaktoren. Den tid der afsættes til madprojektet for lærerne skal således dække både evt. forberedelse, tilstedeværelse og evt. efterbehandling - al tiden er i kasse 3. Spørgsmål 22 Vi har afsat 300 timer til prøver til næste år (foråret 2010). Eftersom vi ved, at vi skal have visse afgangsprøver, må vi så på forhånd fagfordele timerne til de lærere vi ved skal have de obligatoriske prøver? Hvis skolen kan aftale en forlods indregning i opgaveoversigten af de obligatoriske prøvefag - svarende til den værdi i timer der ellers er aftalt i kr. - vil parterne ikke have bemærkninger til dette. Spørgsmål 23 Når vi har featureuger, kan vi da oversætte en del af bibliotekets kasse-3 timer til undervisning, så de kan bruges f.eks. til avis-undervisere?

7 Nej det vil fortsat være en kasse 3 opgave, da det ikke er undervisning i folkeskolens fag. Men man skal være opmærksom på om en sådan opgave kræver, at der skal afsættes tid forberedelse af opgaven. Spørgsmål 24 Vi er godt i gang med forhandlingerne om ny arbejdstid og indplacering af de forskellige opgaver i de tre kasser. Vi er dog i tvivl om, hvorvidt skemalægning er en kasse 2 eller en kasse 3 opgave. På skolen er det sådan, at lærere og pædagoger arbejder sammen i teams, som typisk består af tre lærere og tre pædagoger, hvor vi sammen lægger skema for eleverne (som ofte kan være på forskelligt klassetrin, og der undervises også en-til-en i visse lektioner, så hver elevs skema er individuelt, idet der tages hensyn til elevens individuelle behov og de ovenfra foreskrevne ugentlige lektioner i klassetrinnets fag.) Derudover lægger vi egne skemaer for personalet helt fra grunden, og det er et stort arbejde, som ofte bliver justeret i løbet året. TR på skolen mener derfor at det er en kasse 3 opgave. Skemalægning er som udgangspunkt en kasse 3 opgave. Der er i den forbindelse tænkt på det administrative arbejde ved skemalægningen. F.eks. at lægge skema, udskrive skema og underrette kontor og ansatte om nye skemaer. De pædagogiske overvejelser som teamet kan have om hvilke undervisningstilbud de enkelte elever skal have, er derimod en kasse 2 opgave. Spørgsmål 25 BUU har besluttet, at samarbejdet omkring samtænkningen i klasse skal tilrettelægges ud fra de ressourcer, der er tilbage til samtænkningsarbejdet. Hvordan gøres dette? Da samarbejdstiden til samtænkningen for lærere i klasse blev sparet væk ved sidste efterårs budgetvedtagelse, er samarbejdstiden ikke medregnet i omregningsfaktoren. Hvis der skal findes tid inden for de tilbageværende ressourcer til samtænkningen, kan den derfor findes ved at tage tiden fra de 80 timers fællestid. Det betyder, at der skal omlægges tid fra undervisningen (kasse 1) til kasse 3. Ved omlægningen skal omregningsfaktoren medregnes, så én klokketimes undervisning omregnes til 2,17 timer til samarbejde. Omlægningen er imidlertid kun mulig, hvis skolen har et samlet undervisningstimetal for klasse, der ligger over styrelsesvedtægtens minimumstimetal på timer. I modsat fald vil omlægningen være en overtrædelse af styrelsesvedtægten. Spørgsmål 26 Indkøb til hjemkundskab er det en kasse 2 eller 3 opgave?

8 Bestilling af varer til egen undervisning er en kasse 2 opgave. Bestilling kan f.eks. ske telefonisk. Såfremt elever som en del af undervisningen sendes på indkøb, er udarbejdelse af indkøbsseddel også dækket af kasse 2. Indkøb til skolens basissamling af undervisningsmaterialer (f.eks. 25 kg mel, salt, sukker osv.) er en opgave, der går ud over egen undervisning, det vil derfor være en kasse 3 opgave. Hvis skolens ledelse stiller krav om at indkøb skal foregå i bestemte butikker (Inco, Metro o.l.), skal der afsættes tid til den samlede opgave. Spørgsmål A Alle lærere kan pålægges vikartimer på nær bibliotekarer - hvis de bliver det, skal der afregnes med 2,17? Alle lærere inkl. skolebibliotekaren kan pålægges vikartimer. Hvis skolebibliotekaren får vikartimer i skolebibliotekstimer skal der være omregning på timerne, således at de i alt giver 2, B Men hvordan defineres en vikartime? For skolebibliotekaren ændrer timen karakter fra kasse 3 til kasse 1 (med tilhørende kasse 2), hvis den arbejdsopgave, der skal udføres er undervisning. Hvis der skal føres tilsyn med elever der opholder sig i biblioteket og hvis dette tilsyn umuliggør det almindelige skolebiblioteksarbejde, så skal skolebibliotekaren vurdere, om der skal foretages en omprioritering af arbejdsopgaver. I den forbindelse kan skolebibliotekaren inddrage skolens ledelse. 27 C Er bibliotekaren vikar, hvis der kommer børn ind på biblioteket uden en lærer? Elverne bliver jo jævnligt sendt på pædagogisk center alene for at låne en bog eller søge noget på pc. Tidligere har der været den regel, at en lille gruppe elever godt kunne sættes på biblioteket. Hvis en hel klasse sendes på skolebiblioteket vil det efter de nærmere omstændigheder kunne sammenlignes med vikararbejde, og timen ændrer karakter til kasse 1. Hvis elever sendes på skolebiblioteket for at låne bøger eller søge oplysninger, vil det ikke være undervisning. 27 D

9 Hvornår er det undervisning og ikke alm. servicering? Det vil være undervisning, hvis skolebibliotekaren fungerer som vikar. 27 E Hvad hvis der placeres f.eks. 5 børn, der er kommet for sent til svømmebussen? Hvis der er få børn, der placeres på skolebiblioteket, fordi de kommer for sent til svømmebussen, kan det måske foregå på en sådan måde, at de stille og roligt sidder og læser i bøger. I så fald skal der ikke gives omregning for timerne. Hvis der skal føres tilsyn med elever der opholder sig i biblioteket og hvis dette tilsyn umuliggør det almindelige skolebiblioteksarbejde, så skal skolebibliotekaren vurdere, om der skal foretages en omprioritering af arbejdsopgaver. I den forbindelse kan skolebibliotekaren inddrage skolens ledelse. 27 F Har bibliotekaren tilsynspligt? Alle lærere har tilsynspligt overalt på skolen. Spørgsmål 28 Afdelingen for Pædagogisk IT har indbudt skolerne til fremvisning samt træningsforløb i interaktive tavler og nye læremidler. Er det kursustid i kasse 3 og i bekræftende fald, hvor meget tid skal der så tildeles til denne opgave? Hvis undervisningen og træningen i interaktive tavler eller nye læremidler foretages på skolen af en udefra kommende person, eller hvis undervisningen foregår uden for skolen, vil der principielt være tale om et kursus - medmindre denne aktivitet foretages i tilknytning til lærerens egen konkrete undervisning af elever i skoleåret. Udgangspunktet for arbejdstidsaftale A08 er imidlertid, at der ved ikke-planlagte opgaver tages en drøftelse mellem skoleleder og lærer om, hvordan en sådan arbejdsopgave kan indpasses i opgaveoversigten det kan fx ske ved aflysninger eller ændringer af andre arbejdsopgaver. Hvis der er tale om, at en lærer/it-vejleder på skolen tilbyder at vise kollegerne, hvorledes skolens nye interaktive tavler virker, eller hvorledes nye læremidler kan anvendes, vil der være tale om faglig ajourføring, som hører hjemme i kasse 2 (opgaver i tilknytning til undervisningen), som er afregnet via omregningsfaktoren. Det samme gælder, hvis aktiviteten foretages i tilknytning til lærerens egen undervisning af elever i skoleåret.

10 Spørgsmål 29 Vi har nogle spørgsmål til lærernes forpligtelser i forhold til de nye elever, de skal overtage efter sommerferien. Lærerne, der skal modtage nye børn i 1. klasse laver brobygning mellem børnehaveklassen og 1. klasse ved at besøge børnehaveklassen. Ved et forældremøde med kommende 1. klasses forældre skal lærerne skal deltage. Ligger disse opgaver i kasse 2 eller kasse 3? I den konkrete situation kan lærere i begrænset omfang løse opgaverne med at besøge børnehaveklasser, at deltage i et forældremøde med kommende forældre. Det er vigtigt at bemærke, at det er en klar forudsætning for denne fortolkning, at opgaverne skal have et begrænset omfang. Eftersom opgaverne ligger i tilknytning til undervisningen er der tale om kasse 2-opgaver. Derfor gælder det generelle princip, at lærerne/lærerteamet selv prioriterer opgaveløsningen inden for den samlede undervisningsopgave (kasse 1 + kasse 2), herunder også ovennævnte opgaver. Spørgsmål 30 Er tiden til fagfordelingsmøder indregnet i faktoren på 1,17? Parterne er enige om, at der i tilknytning til enhver fag- og opgavefordeling indgår et element af teamsamarbejde som er placeret i kasse 2 (opgaver i tilknytning til undervisningen), men da hovedparten af opgaven vedrører elementer fra kasse 3 (andre opgaver), skal der i den samlede tid til det fælles møde med fag- og opgavefordeling fratrækkes ½ times teamsamarbejde. Det betyder, at hvis mødet f.eks. er fastsat til 3 timer, skal der fratrækkes ½ time og kun medregnes 2½ time under andre opgaver i kasse 3. Spørgsmål 31 Hvis man er faggruppeformand og har en koordinerende opgave, hører det så til i kasse 2? Det kommer an på opgavens indhold. Hvis man står for dagsordenen til eller referater af fagudvalgets møder, hører det under det faglige samarbejde i kasse 2. Hvis man har økonomiansvar eller har koordinerende opgaver med andre faggruppeformænd, økonomiudvalg eller ledelsen, skal der gives tid til dette i kasse 3. Spørgsmål 32 Når man holder afdelingsmøder fx i udskolingen, er det så en kasse 2 eller kasse 3 opgave?

11 Hvis møderne indeholder pædagogiske administrative opgaver fx skemalægning eller overordnede emner vedrørende skolens virksomhed fx værdigrundlag eller indsatsområder, er det en kasse 3 opgave. Hvis man i afdelingen skal drøfte og forberede sig til punkter på et pædagogisk rådsmøde, er det en kasse 3 opgave. Hvis man planlægger ens egen konkrete undervisning, er det en kasse 2 opgave. Spørgsmål 33 Hvis man står for indkøb til et fag/er tovholder til et fagteam, skal man så have timer til dette fra kasse 3? Indkøb til et fag er en konkret opgave, der skal afregnes for i kasse 3 i lighed med, hvis man har tilsyn med en fagsamling. Hvis der i tovholderfunktionen ligger den opgave, at man har koordinerende opgaver til et økonomiudvalg eller skolens ledelse, hører det til kasse 3. Skriver man dagsorden til fagmøderne hører denne opgave hjemme i kasse 2. Spørgsmål 34 Sociale funktioner hører de hjemme i kasse 2 eller kasse 3? Svar: De sociale opgaver som hører sammen med ens egen undervisning er en del af kasse 2. De sociale opgaver som løses af klasselæreren afregnes via klasselærerakkorden som er en kasse 3 opgave. På de fleste skoler er der en særlig koordinator vedrørende sociale funktioner jf. forhåndsaftalen om løn F 9, denne koordinator varetager fx kontakten til Børnenes Kontor, Gabriel Jensens Ferieudflugter, Københavnske Skolebørns Landophold og Københavns Lærerforenings Kolonier denne koordination for hele skolen er en kasse 3 opgave. Spørgsmål 35 Studerende i praktik, hører det hjemme i kasse 2 eller 3? For børnehaveklasseledere er det særskilt anført i den centrale aftales 4 punkt e, at konkrete opgaver, funktioner og vejledningsopgaver, eksempelvis i forhold til pædagogstuderende i praktik hører hjemme i kasse 3. For lærernes vedkommende er det hverken en kasse 2 eller en kasse 3 opgave, men en opgave hvor der sker aflønning med honorar i henhold til Praktikaftalen. Spørgsmål 36 I hvilken kasse hører opgaven som teamkoordinator/tovholder hjemme?

12 Hvis opgaven er at koordinere i forhold til undervisningens indhold, er der tale om en kasse 2 opgave. Hvis opgaven går ud på at koordinere i forhold til skolens samlede økonomi, ledelsen eller andre pædagogisk administrative opgaver, skal der gives tid i kasse 3. Spørgsmål 37 Skolen ledelse og børnehaveklasseledere deltager i et fælles arrangement for bydelens skoler. Arrangementet afholdes en lørdag fra kl Formålet er at skabe tillid og interesse for den offentlige skole i håb om at tiltrække nye elever/forældre til den lokale folkeskole. Da arrangementet afholdes på tværs af bydelens skoler hører opgaven til i kasse 3. Der er heller ikke tale om en opgave i tilknytning til undervisningen. Spørgsmål 38 Skolen afholder sit eget lokale Åbent Hus - arrangement for interesserede forældre i distriktet for at præsentere skolen for eventuelt nye børnehaveklasseelever og deres forældre. Arrangementet har en varighed på 2 timer. Formålet er at præsentere skolen for interesserede nye elever og forældre. Børnehaveklasselederne deltager i arrangementet. Arrangementet hører til i kasse 3, da der ikke er tale om opgaver i tilknytning til undervisningen. Spørgsmål 39 Inden sommerferien har børnehaveklasselederen et møde med den kommende klasse og forældre. Formålet er at lære hinanden at kende og fortælle, hvad der sker i en børnehaveklasse. Arrangementet hører hjemme i kasse 2, da det selv om det foregår før sommerferien er en opgave i tilknytning til undervisningen, da det vedrører en konkret klasse. Arrangementet erstatter et tilsvarende møde efter sommerferien. Opgaver af denne art skal have et begrænset omfang, og der gælder det generelle princip, at børnehaveklasselederen selv prioriterer opgaveløsningen inden for den samlede undervisningsopgave (kasse 1 + 2) Spørgsmål 40 Børnehaveklasselederne deltager i mødevirksomhed i børnehaven. Formålet med mødet er at drøfte konkrete børn, der efter sommerferien skal starte i børnehaveklassen. Opgaven hører til i kasse 2 jf. spørgsmål/svar nr. 29

13 Spørgsmål 41 Hvordan håndterer man tiden til afgangsprøverne? Svar: Som udgangspunkt er det aftalt, at der honoreres med løn i forbindelse med prøveafviklingen. Dette skyldes, at der igennem de senere år har været usikkerhed om, hvilke opgaver lærerne skulle udføre i forbindelse med prøveafviklingen. Der kan dog lokalt indgås aftale mellem skolens ledelse og den enkelte lærer om, at tiden for de prøver, som kendes på forhånd, kan indregnes i opgaveoversigten. Honoraret for de skriftlige akkorder for lærerne på 9. klassetrin fremgår af tabellen i 7 i Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere. Ved udbetaling honoreres med 191,00 kr. i grundbeløb pr. time, eller der medregnes det beregnede timetal i den pågældende lærers opgaveoversigten. For lærerne ved 10. klasseprøven er der fastsat følgende antal besvarelser pr. time: FS10 dansk: 2 opgaver FS 10 matematik: 2,8 opgaver FS 10 engelsk, tysk og fransk: 2,8 opgaver Ved mundtlige bundne prøver og udtræksfag gælder, at timerne i prøveperioden indgår som en del af honoraret/afregningen for prøveafviklingen. Dertil kommer akkorden for det enkelte fag. Udbetaling sker i henhold til aftale (timeløn + 50%) Akkorden hører til i kasse 3. Hvis faget ikke udtrækkes kan man være vikar, vagt m.v. For en nærmere gennemgang af hele prøveakkorden henvises til 7 i Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere. Spørgsmål 42 Der er forskellige måder at strukturere lektiecafé på. Hvordan skal lektiecafé afregnes i de enkelte situationer? Svar: I henhold til svar på spørgsmål 19 i dette rullenotat, vurderes opgavens indhold. Hvis det ikke er undervisning på linje med folkeskolens fag, vurderes den samlede arbejdsopgave i forhold til tildeling af tid til kasse 3. Der afsættes på baggrund af denne vurdering den fornødne tid til opgaven.

14 Lektiehjælp kan fx kobles tæt sammen med den undervisning, som aktuelt pågår i elevens fag. Der kan i et sådant tilfælde være nødvendigt at tildele ekstra tid, således at læreren i lektiecaféen får den fornødne tid til at koordinere med kolleger i forhold elevens undervisning. I forbindelse med tilrettelæggelsen af tiden til læreren skal delt tjeneste så vidt muligt undgås.

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen

Professionsaftale for basisgruppen Professionsaftale for basisgruppen mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 0. Aftalegrundlag: Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne på Mølleholmskolen skoleåret

Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne på Mølleholmskolen skoleåret Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne på Mølleholmskolen skoleåret 2015-2016 Fleksibel tilstedeværelse Fleksibel tilstedeværelse fra kl. 7.00 til 17.00 i skoleugerne. Den enkeltes

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende for skoleårene 2011/12 og 2012/13 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereformen. Skolereformens mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Danmarks Lærerforenings kreds 87 Nyhedsbrev 9 2016 Kære kollega Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Middelfart Byråd og skoleafdelingen har

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Dok.nr. 20789-17 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde...

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Kære medlem af Ishøj Lærerkreds Ishøj, april 2015 Lov 409 er stadig gældende, hvorfor der stadig ikke,

Læs mere

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER Skanderborg d. 18. januar 2017 , Agenda 1. Gennemgang og drøftelser af emner: - Opgaveoversigt og dialog om opgaverne -

Læs mere

KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING

KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING FOR SKOLEÅRENE 2011/12 OG 2012/13 1 1. Indledning Denne kommuneaftale er indgået

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Notat. Folkeskolereform og arbejdstid

Notat. Folkeskolereform og arbejdstid Notat Den 24. februar 2014 Journal nr. 163-2013-22644 Dokument nr. 163-2014-25919 Til Kommunalbestyrelsen Fra Børne- og Kulturforvaltningen Folkeskolereform og arbejdstid Lærere på Herlev Byskole, Kildegårdskolen,

Læs mere

DE NYE ARBEJDSTIDSREGLER

DE NYE ARBEJDSTIDSREGLER DE NYE ARBEJDSTIDSREGLER Med virkning fra august 2014 indføres nye arbejdstidsregler for lærere og pædagoger i folkeskolen. På Løsning skole har vi gennem året arbejdet med / og orienteret om de nye arbejdstidsregler

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Forberedelsestid Understøttende undervisning Undervisning Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Gribskov Lærerkreds og Gribskov Kommune er blevet

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN

PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN 2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDENDE

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

Prøveaftale for skoleåret 2016/17 vejledning (bilag til Silkeborgaftalen af 7. marts 2016)

Prøveaftale for skoleåret 2016/17 vejledning (bilag til Silkeborgaftalen af 7. marts 2016) 1. maj 2016 Prøveaftale for skoleåret 2016/17 vejledning (bilag til Silkeborgaftalen af 7. marts 2016) Prøveafvikling... 1 Administrativ vejledning... 1 Eksempel... 2 Folkeskolens 9. klasseprøver (FP9)

Læs mere

Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere

Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere 2008 KL LC Indholdsfortegnelse Side 50.34 Side 2 Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1. Afgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet af aftalen... 4 Kapitel

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008 KL Lærernes Centralorganisation 50.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32 Side 2 Indledende bemærkninger... 4 Kapitel 1. Afgrænsning... 5 1. Hvem er

Læs mere

Praktisk vejledning til skoler

Praktisk vejledning til skoler Praktisk vejledning til skoler Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af personalets arbejdstid (ressourceforbrug) til Undervisningsministeriet Styrelsen for It og Læring Hvilke skoler skal indberette?...

Læs mere

FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET

FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET Personaleservice FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET Gennem de senere år har der ved flere lejligheder været rejst spørgsmål om fortolkningen af arbejdstidsreglerne på sfo området. På denne

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

LOKAL AFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE

LOKAL AFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE 1 LOKAL AFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE Indledning Denne lokalaftale med grundlag i Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler er med visse fravigelser af gældende regler

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8,Gruppe 1 30. juni 2004 Lb.nr. Aftale om arbejdstid m.v. for ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniagartuut

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag for brugerne: skoleledelsen og TR/ lærerne.

Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag for brugerne: skoleledelsen og TR/ lærerne. Kredsudsendelse Bilag 1. Bemærkninger til arbejdstidsaftale 2008. Aftalen er vedlagt som bilag til denne kredsudsendelse Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Odder Kommune Skanderborg-Odder Lærerkreds Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Organiseringen af lærernes arbejdsdag I forbindelse med udmøntning og ikrafttrædelse af nye arbejdstidsbestemmelser for

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016 Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe...

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

FORSTÅELSESPAPIR OM VÆRNSREGLER FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE I KØBENHAVNS KOMMUNE

FORSTÅELSESPAPIR OM VÆRNSREGLER FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE I KØBENHAVNS KOMMUNE FORSTÅELSESPAPIR OM VÆRNSREGLER FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE I KØBENHAVNS KOMMUNE Vedtagelsen i Borgerrepræsentationen om forhandlinger vedrørende værnsregler skal ses i lyset af lovindgrebet i

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område Maj 2017 09-05-2017 SIDE 1 Indhold Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde 09-05-2017

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag på baggrund af [Lov 409] om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid Tønder Kommune 27.februar 2014 2 Administrationsgrundlag Lov 409 Indhold LOVGRUNDLAG... 3 ARBEJDSTID FOR

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

MEDLEMSUNDERSØGELSE 2014/2015. ROSKILDE LÆRERFORENINGs medlemsundersøgelse har fokus på, hvordan implementeringen af Lov 409 opleves ude på skolerne.

MEDLEMSUNDERSØGELSE 2014/2015. ROSKILDE LÆRERFORENINGs medlemsundersøgelse har fokus på, hvordan implementeringen af Lov 409 opleves ude på skolerne. MEDLEMSUNDERSØGELSE 2014/2015 ROSKILDE LÆRERFORENINGs medlemsundersøgelse har fokus på, hvordan implementeringen af Lov 409 opleves ude på skolerne. 1 Medlemsundersøgelsen 2014/15 er afsluttet. Hvad viste

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Forhåndsaftale om funktionsløn.

Forhåndsaftale om funktionsløn. Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Lønaftale mellem Ringkøbing-Skjern kommune og Fjordkredsen

Læs mere

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Datagrundlag for kvalitetsrapporten for Randers Kommunes skolevæsen Datalisten er opdelt i to specifikke datadele. Datalisten omfatter

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Vejledning Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning til UVM, 2015 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Hovslund Børneunivers er en fællesinstitution bestående af en dagplejeafdeling for de 0 3 årige, Børnehuset for de 3 6 årige og en SFO for de 6 10 årige. Udover dette består Hovslund

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST For lærervikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID...

Læs mere