HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1."

Transkript

1 HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. f s

2 HANDELS- 03 SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG ss Skodsborg. E W K V. / O TJ L I

3 'HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skodsborg (I) ex Hessler. N H Q, J. Int Bygget Craig, Taylor & Co., Stockton on Tees. 1 Stk. NHK. - 7oo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: Slaglængde: Fabrikat: Klinkbygget af Jern. 1 Dæk - Well Deck. 2 Master. Vandballast ^52 Tons. k vandtætte Skodder. 269,8 x 37,3 x 2o,4-115 / 2.55o dw. 1.9o3 brutto netto. Ifølge Anmeldelse Nr. I67/I896 dat. 27A I896 er Skibet som ss "Hessler" købt fra England af: A/S. Dampskibsselskabet af I896, København, med Firmaet C. K. Hansen, København, som bestyrende Reder. Registrering foretaget 29/^ I896. Ifølge Anmeldelse Nr. *f65/19ol dat. 7/11 19ol afgik Skibet I8/I0 19ol fra Trångsund til Kotka. Den. 29. Oktober grundstødt paa Aspø ved Kotka i sydlig Storm og brækket midt over. Mandskabet, 21 Mand, reddet. Værdi Kr ^.- Assurance Kr o4.- Last 265 Stdr. Træ. Værdi og Assurance ukendt. Certifikat afleveret. Udslettet af Skibsregistret 8/11 19ol. (Udslettelsesprotokol Nr. III - 1).

4 ELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG..^.-77.^-Z,.3 S.^ro^fs_6.or^ _._ &x//ess/e.. ^A^^J^^kL/^Miy */<!%?. f^t&fcf**^ ^.?_.**?"._..

5 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skodsborg (I), ex Hessle. HH Q J. II - 1, Søforhør i Helsingør 9/ Den 5. Januar 1897 Kl. 9,3o Em. under frisk SSO. Kuling med Lods ombord passeredes Nordre Røse Fyr af "Skodsborg", Kapt. K. Schmidt, fra København til Memel i Ballast, og kort efter prajedes en Lodsbaad, som laa paa Siden af en Ankerligger, om at tage Lodsen fra Borde. Under Manøvrering for at afvente Lodsbaaden, maa "Skodsborg" være kommet for vestlig i Farvandet, thi medens Lodsen var i Færd med at forlade Skibet og dette blev manøvreret efter den af Lodsen givne Anvisning, nemlig ved for Styrbords Ror at gaa frem med Maskinen indtil Drogden Fyrskib stævnedes, grundstødte "Skodsborg" paa Ravnegrunden nord for Dragør. Maskinen kastedes fuld Kraft bak, men Skibet kunde ikke bringes flot ved egen Hjælp og da Kulingen tiltog, besluttedes det den følgende Dag at antage Svitzer. Den 6/1 Kl. 11,3 Fm. bragtes "Skodsborg" atter flot og, da det ved Dykkerundersøgelse viste sig at Bunden var beskadiget, afgik Skibet til Helsingør for Reparation. Aarsagen skyldes ifølge Vidneforklaringerne, dels at Lodsen gik fra Borde paa et Tidspunkt, hvor Lodsningen ikke var fuldbragt og dels, at den fornødne Pejling af de i Sigte værende Fyr ikke var taget. Søforklaring i Kotka 31/1 19ol. Anmeldelse fra Rederiet dat. 7/11 19ol. Søforhør i København 5/H, 15/H og 16/12 19ol: Den 18. Oktober 19ol grundstødte "Skodsborg", Kapt. M. Larsen, fra Trångsund til Kotka med 265 Stdr. Trælast, ved Aspo. Kl. 6 Em. havdes Aspos Fyr i Sigte. Signalblus for Lods afgaves, men da Lods paa Grund af Kuling og Sø ikke kunde komme ud, fortsattes Sejladsen med den ombordværende Lods, som paatog sig Lodsningen ind til AspoLodsstation. Kl. 6,V? Em. havdes Ledefyrene overet, hvorefter der styredes ind i Fyrlinien. Kl. 7,15 Em., da AspoFyr havdes i misvisende HV., gisset Afstand 1 Sømil, og "Skodsborg" i ca. lo Minutter havde gaaet med mindsket Fart, lagdes Roret haardt Bagbord, men "Skodsborg" lystrede ikke Roret, tørnede paa Grunden Weitkari, blev læk og stod fast. Maskinen kastedes "Fuld Kraft Bak" men "Skodsborg" forblev fast og da Vandet hurtig steg i Rummet, sattes Maskinpumpen i Gang og Nødssignal afgaves. Den 19/lo antoges Assistance af Dykkerdamper "Karin" og Bjergningsarbejdet begyndtes. Dette afbrødes den 28/I0 af en SV. Storm, under hvilken "Skodsborg", som arbejdede voldsomt, maatte forlades af Besætningen, der optoges af Bjergningsdamperen. Den 29/lo fandtes "Skodsborg" brækket midt over og blev senere kondemneret. Skibets Værdi Kr Assurance samme Beløb.

6 JELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KRONBORG ss Skodsborg. (II). N W R L. Int Bygget 19o2 - A/S. Burmeister & Wain, København. Byggenummer 224. Søsat 29/lo 19o2. Afleveret 13/12 19o2. 1 Stk. l8l NHK. - 9oo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 19*-31v-55" Slaglængde: 36" Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master, k Luger. Bak 3k Fod. Overbygning midtskibs 7o Fod. Poop 15 Fod, k vandtætte Skodder. Vandballast: ^75 Tons. 27o,3 x 38,0 x 21,8 Fod. 298 / 2.4oo dw brutto I.066 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 5o7/19o2 dat. 9/12 19o2 er Skibet bygget til: A/S. Dampskibsselskabet af 1896, København. Indregistreret 9/12 19o2. Paa E^jse fra New Orleans til Helsingborg med Oliekager blev"skibet den 2o/ torpederet i Nordsøen 5 Sømil SSV. af Corton Fyrskib ved Yarmouth. 2 Omkomne. Skibets Værdi Kr *- Assurance Kr Udslettet af Register 15A Udslettelsesprotokol Nr Registreringsprotokol Nr. l6 - l8?- 22/11 19o5 ankommen til Genua efter haard Rejse. Styrbords Baad var skyllet overbord og Løbebroen knust. 1V5 19o6 grundstødt I Stettiner Haff. Flot efter Lægtring af en Del af Ertslasten.

7 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRON30RG ss Skodsborg (2). N W R L. Bilag I - 1. So- og Handelsretten i Kjøbenhavn gør vitterligt: Aar 1916 den 27- Marts Formiddag Kl. ll,3o blev Ekstraret sat af Rettens Næstformand Kriminalretsassessor Rump og dens Medlemmer: Kaptajn Olsen og Kaptajn A. N. Petersen og foretoges: Nr. 4-3/1916. Søforhør i Anledning af, at Dampskibet "Skodsborg" er sunket formentlig paa Grund af Torpedoskud. For Retten mødte: Skibets Fører, Kaptajn Agerlin 1. Styrmand Borch Petersen 1. Maskinmester G. Jensen 3- Maskinmester I. Hansen Matros Chr. Strøg Matros Otterspoor Fyrbøder A. Eilofsson Fyrbøder A. Svensson Fyrbøder I. Diebltsch Fyrbøder J. Nielsson Hovmester P. Jørgensen Kok S. Arvedlund, der gjordes bekendt med Vidners Sandhedspligt. Som Tolk i det nederlandske Sprog mødte Generalmajor Nieuwenhuis. For Rhederiet, Firmaet C. K. Hansen, mødte Hr. Burmeister.. For Krigsforsikringen af danske Skibe mødte Kaptajn Fabricius. Der fremlagdes Rapport, der oplæstes for og vedstodes af de mødende. Den fremlagte Rapport er saalydende: Dampskibet "Skodsborg" af København afgik fra New Orleans den 13- Februar med en fuld Ladning Oliekager bestemt til Helsingborg, den 21. Februar anløb Norfolk for Bunkerkul, den 12. Marts ankom til Dartmouth for ligeledes at indtage Bunkerkul, gik derfra den 16. Marts, den 19- Marts passerede Deal, hvor der toges Kystlods om Bord, Kl. 9 Em. samme Dag ankrede I 12-i" Favne Vand ca. 5 Kvartmil SS^I. af Corton Fyrskib, Mandag den 2o. Marts Kl. o,55 Fm., Vinden østlig let Brise med østlig Dønning, overtrukken Luft, Ebb Tide. Styrbords Vagt paa Dækket, Ankerlanterne brændte, det danske Flag og Kontorflag var hejst. Nationalitetsmærkerne og Navn var tydelig synlig, Matros G. Otterspoor, der paa ovennævnte Tid var paa øverste Kommandobro, observerede en Torpedo komme fra Retning NNO. ca. 25o Meter borte, efter at have set paa Kompasset forlod han Broen fer at varsko Besætningen, men naaede ikke at komme længere end paa Trappen, da Torpedoen ramte Skibet paa Bagbords Side lidt agten for tværs, begge Bagbords Baade kastedes ved Eksplosionen ind Midtskibs, Bunkerlugerne kastedes til Vejrs, Skorstenen knækkede, Fyrpladsventilerne kastedes op paa øverste Bro, og Vand, Kul og Damp fløj overalt midtskibs. Styrbords R e dningsbaad, der hang udsvinget, firedes I Vandet, og vi forlod alle Skibet med Undtagelse af 2. Maskinmester Tonboe og Fyrbøderne Bernhard Scderholm og Jarnard Nielsson, disse tre' nævnte Mænd befandt dem da Eksplosionen fandt Sted i Maskinrummet og paa Fyrpladsen, og det formodes, at de ere dræbte ved denne, da der ingen Lyd hørtes der nede fra,

8 HANDELS- OG SØFARTSMUSEER PÅ KROMSORG ss Skodsborg (2). N W R L. Bilag I - 1, og at tænke paa at komme ned 1 Maskinen var umulig, da den var helt opfyldt med Damp. 2. Styrmand Emil Foldberg var blevet skoldet I Ansigtet, Matros Johan Koimakri var svært skoldet paa Arme, Hænder og Ansigt. Efter Eksplosionen fik Skibet først lidt Bagbords Slagside, derefter svær Styrbords Slagside, og sank med Agterskibet først ca, 15 Minutter. Kl. l,2o Fm. blev vi optagne af en britisk Patrouillebaad, denne satte Kursen efter Yarmouth og passerede Carton Fyrskib Kl. 2 Fm., fik af Vagtskibet ved Yarmouth Tilladelse til at gaa ind I Havnen, de to Tilskadekommende blev bragt til Great Yarmouth Hospital, og vi andre blev anbragt paa Sailor Home for Natten. Skibets Maalebrev og Connossementer blev reddet. A. M. Agerlin, Skibsfører. Fremlagt i Sø- og Handelsretten den 27- Marts Helland, Ass. Kaptajnen forklarede, at Skibet havde ligget opankret lige ved Sejlmærkerne siden Kl. 9 Eftermiddag. Skibet var af Søndenstrømmen svajet rundt, saa det laa omtrent SSO. 2. Styrmand havde Vagten og var paa Dækket med 3 Mand. Det var Dagen efter Fuldmaane, men overtrukket. Det danske Flag og Kontorflag var hejste, der var intet gjort for at belyse Neutralitetsmærkerne, hvilket : ikke plejer at ske. Et Skib i Nærheden var torpederet [ Kl. ll^- ^en Nat, hvilket Komparenten først hørte, da han; kom ombord i den engelske Patrouillebaad, et norsk Skib, "Langeli" blev torpederet Kl. 1-J-, og to Skibe til Kl. 3 * og k. Mandskabet paa det norske Skib meddelte, at de havde set baade Torpedoen og Undervandsbaaden, der afskød ; den. 2. Styrmand Foldberg og Matros Komaikri ligger begge paa Hospitalet i Yarmouth og Matros Strøg var ikke paa ; Dækket, da Ulykken skete. \ Nu mødte Matros Goradus Otterspoor, der afhørt ved ; : Hjælp af Tolken og bekendt med Vidne Sandheds-Pligten forklarede, at han stod paa Udkig paa Kommandobroen, ' omtrent fra Midnat, 2. Styrmand havde Vagt, men var lige; gaaet ned paa den underste Bro. Vidnet skulde foruden efter almindelige Farer ogsaa se efter Torpedoer og hav- ; de Ordre til, hvis saadan Fare indtraf, straks at ringe med Skibsklokken. Vejret var skyet, men Maanelyset trængte dog igennem saaledes, at man tydelig kunde se forskellige Genstande paa Afstand, bl. a. maatte man ogsaa kun-! ne se Skibets Nationalitetsmærker paa Skibssiderne, dansk Flag og Kontorflag var hejst og udbredtes af Brisen. : Ca. lo Minutter før 1 saa Vidnet tværs ud paa Bag- : bords Side en hvid eller lysende Skumstribe, Vignet saa : straks paa Kompasset og Uret, at den var NNO. paa Skib- i et. Vidnet havde først set Striben i 2-3oo yards Afstand; og var ikke straks klar paa, om det var en Torpedo, men ; da Vidnet havde set paa Kompasset og Uret, saa han atter; efter Striben og saa da tydelig i omtrent 5o yards Af- ; stand, at det var en Torpedo, idet han saa det blanke l Metal i Vandet. Torpedoen havde Retning lige mod Midten ; af Skibet i skraa Retning fra Agter, nogle Streger ag- : ten for tværs. Vidnet saa ikke den Baad, hvorfra Torpe- ; doen var udskudt. Saa snart Vignet havde set, at det var en Torpedo, sprang han ned ad Trappen, men i det samme ramte Torpe- '

9 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Skodsborg (2). N W R L. Bilag 1-3 doen Skibssiden og eksploderede. Samtidig var der en anden af Matroserne, der ringede med Skibsklokken. Vi<3 ne t sprang nu til Styrbords Redningsbaad, som var svinget ud, og Mandskabet gik hurtigst muligt 1 denne. Da Vidnet sprang ned ad Trappen, havde han raabt, at der var en Torpedo og efter at være kommen i Baaden, fortalte han paa Engelsk det øvrige Mandskab, at han havde set Torpedoen, og Baaden blev derefter optaget af en engelsk Patrouillebaad. Vidnet havde tidligere paa Natten hørt en Eksplosion, men ved ellers intet om de samme Nat ramte Skibe. Kaptajnen forklarede, at det er rigtigt, at Matros Otterspoor efter at de var komne 1 Redningsbaaden, fortalte, at han havde set Torpedoen. Fremstod Matros Christian Strøg, der forklarede, at da Eksplosionen skete, havde 2. Styrmand Vagt og Otterspoor var paa Udkig, medens Vidnet og Koimakrl, der skulde afløse, var gaaet Ind, Vidnet I Lukafet og Koimakrl paa Ristværket over Fyrpladsen. Da han hørte Eksplosionen, skyndte han sig ud paa Dækket, ringede med Skibsklokken og saa i det samme Eksplosionen midtskibs. Vidnet skyndte sig til Redningsbaaden og hørte der Otterspoor meddele, at han havde set Torpedoen, der havde ramt Skibet. Vidnet ved ikke i hvilken Afstand, man den Nat kunde se Skibets Nationslitetsmærker«1. Styrmand Borch Petersen forklarede, at han var tilkøjs, da Eksplosionen skete, og han skyndte sig derefter op. Vidnet kunde, efter at de var kommen i Baaden, se Skibet, indtil det sank. De var da komne omtrent -jr engelsk Kil derfra. Det var overskyet, men Maanelyset trængte igennem, og Vidnet antager, at man ved den Belysning kunde se Skibets Navn og Mærker, omtrent i i- engelsk Mils Afstand. Paa Siden var med store hvide Bogstaver malet: SKODSBORG DANMARK og udfor Masterne det danske Flag. Kaptajnen forklarede, at Skibets Navn SKODSBORG, DANMARK, var malet paa Skibssiden med hvide Bogstaver, lige opmålet, henholdsvis ko og 28 Tommer høje. Han mener, at man med den Belysning, det var, kunde se Navnet i omtrent - Sømils Afstand. Han var den sidste, der gik fra Borde sammen med 2. Styrmand, der gik forvildet om paa Dækket, og hvem han maatte hjælpe ned I Baaden. Først i Redningsbaaden erfarede han, at 3 ^and fra Maskinen ikke var komne fra Borde. Han antog, det var umuligt at komme ned i Maskinen for Damp og besluttede ialfald først at faa de saarede om Bord i Patrouillebaaden. 1. Maskinmester, Georg Jensen, forklarede, at han vaagnede ved Eksplosionen og gik ud paa Dækket og derefter ind I Maskinrummet, som han saa var fuldt af Damp. Det var umuligt at gøre noget for dem, der maatte være i Maskinen, og først efter at være kommen i Baaden erfarede han, at de ikke var komne med. 3. Maskinmester, Johannes Hansen, forklarede, at han kom ud af sin Dør, lige da Eksplosionen var sket, og han saa da hele Maskinrummet fuldt af Damp. Han hverken saa eller hørte noget til de Folk, der var i Maskinen. Der var straks blevet mørkt I Maskinen, saa man intet kunde se, og kort efter var alt fyldt med Damp. Man hørte heller ikke senere noget til de Forulykkede. Oplæst og vedtaget.

10 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skodsborg (2). N W R L. Bilag I - k Hovmester Peter Jørgensen, Kok Svend Arvedlund og Fyrbøderne Axel Svensson, -"riders Eilofsson og Johan Diebitsch bekræftede Rigtigheden af Kaptajnens Forklaring. Oplæst og vedtaget. De mødende begæredes ej yderligere adspurgte. Søforhøret udsat. Retten hævet. Rump. H. L. A. Olsen. A. N. Petersen. Aar 1916 den 28. Marts Formiddag Kl. lo blev Ekstraret sat af Rettens Næstformand, Kriminalretsassessor Rump og dens Medlemmer: Kommandør Maegaard og Kaptajn Petersen og foretoges: Nr. 43/1916. Søforhøret fortsat. Der fremlagdes en Dags Dato fra Firmaet C. K. Hansen modtaget Skrivelse af Gaars Dato indeholdende en Fortegning over de ved Eksplosionen saarede og omkomne Personer. Den fremlagte Skrivelse lyder saaledes: C. K. Hansen Dampskibsrederi Skibsmægler - Kulforretning og Havariagentur. København K., den 27- Marts 19l6. 2. Styrmand Emil Foldberg, født i Nibe 1867, Bopæl Set. Annægade 35 2-, København, paa Hospitalet. Johan Victor Kaimakri, finsk, paa Hospitalet. 2. Maskinmester Julius Tonboe, født i København 13. September ls8o, Bopæl Ingerslevsgade 13o, København, savnet. Fyrbøder Bernhard Birger Valdemar Søderholm født i Sverrig (Stockholm) 2o. April I889, savnet. Fyrbøder Johan Ivar Nilsson, født i Sverrig 17. Oktober 1886, Klassgaten 13 A. 2., Malmø, savnet. pr. C. K. Hansen, Sklbsinspektionen. P. Østrup. Fremlagt i Sø- og Handelsretten den 28. Marts Helland, Ass. Søforhøret blev derefter sluttet. Retten hævet. Rump. A. N. Petersen. C. F. Maegaard. Anm. Som Svar paa en fra Udenrigsministeriet fremsat Anmodning om Iværksættelse af en Undersøgelse angaaende Aarsagen til ss "Skodsborg"s Forlis, har Udenrigsministeriet - ifølge sammes Skrivelse af 19- Juni 1916 til Handels-

11 ELS- OG SØFARTSMUSEER PA KRONBORG ss Skodsborg (2). N 7! R L. Bilag 1-5 ministeriet - modtaget nedenstaaende Note af 22. Maj 1916 fra Auswartiges Amt til det danske Gesandtskab i Berlin: - Das Auswartige Amt beehrt sich, der Koliglich Danischen Gesandtschaft auf die Verbalnote vom 18. v. M. uber den Untergang des danische Dampfers "Skodsborg" zu erwidern dass die Angelegenheit von den zuståndigen deutschen Behorden einer sorgfaltlgen Prufung unterzogen worden ist. Insbesonderere ist die Seeverklarung des bezeichneten Dampfers mit den dienstlichen Berichten samtlichen Unterseeboot-Kommandanten verglichen worden, die zu den fraglichen Zeit in dem angegebenen Geblete tatig gewesen sind. Keiner dieser Berichte hat indes Anhaltspunkte dafiir ergeben, dass den Dampfer von elnem deutschen Unterseeboote versenkt worden ware.

12 HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG T'T'oJzécjrc i "/', V- fft r/r/. ryen z^ * f7c-o~^^^ ffyu^f/v/^ry) A. 7*r;i-f-?y.~<> /.7.7 rrrrrr.. L 77 fa ferie ikafith't;/-) I C <&,: faf Af) 77, facr^t^ : f/l.y^r^.^^c7 / / / ^/y'7yc fc /' ^ / / / C 9-'^-./ /Hiy^ " ~

13 PA KRONBORG 1 1 X ss Skodsborg. IfKY. / O U L I. j. _ i "Søfart 11 Hr. 1. Januar 1954:! Dampskibsselskabet "Dannebrogs" Damper "Skodsborg", tdw., bygget 1919, nvis Salg er omtalt i Hr. 3 / 1953, er omdøbt til "Peppiao Palombo n.

14 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE! PA KROMSORG *0 *C*thj // 2 7 rz~ ~g *&*d &* 777} y*pc c*~m! 1L. gu*sl -ZsC<c&%, &«/ 77c>c -c^ro-^tf O/ KJ >CC / / / is-t "II*. 6f s *&-e*$7c /.c* / <z -C<$s *f *&$>? *z-&^ & *^ 2.Z, i % / ry? -Cd^i -4^f -ai-,9^ 7L fé-ossx/ ^f:9src/77c^c^i^ 7- -A ié^^t-, &* ^L*fi\<} // c*r7t Si: fl&stc&c f/~ s * ys*i c^? åt*z-~z-t' iic-ss-ss-<j n /f i \ Av-^'^y^i 'JslsLtø., / //o Uf,.y /v >(t. M* 7-*o~?b f-7-7i

15 !, v ^ - s) NI v -^ v \^, vf

16 N O Qi^v^QK I i VV -*- i f~ UI Ul w D 0 n: < it Q fo O (".) '.0 J i.j 1 -? < L: t'> K O m -z o < o. 7 o: J ^ K> 5 5*.i i V > ^ > w ^ u i^!t' ^C* /\fc ( "^ ^ Qr 0 ^ i i ^ 1 ^V /->J ^ "<- < J J**i *X N /O \4 N ^ N *^ M ^ V* v^s ^ fc" rs ^ ^ -S^ *

17 o ^s- UJ til 0.1) å ø IV. K < O u_ m G! ^ ø O /n ar < K a. 3 M.1 I ' ' i ' I : ^-flif f:^ ^ ^ ^ < i ^ V? rø 1 $ ^?; ^ ^ 1 ) K O V ^Cu V3k ^ I 14 si ^

18 Mty ^T^^f *~* _ Å SE:

19 HANDELS- OG SØFARTS;vlU3EE~ ty ;,, - PA KRON'SORG i / f r C U LL 7S ^ &-< -*' (i i[7<^!:^oc-f( -&-~^ jr<^ %&*td7fcj- Z7 w /$o s f - / ilf^t ^-7'C-CNX, y&*^c V, U ',f/ c - fc/jøe-ree. *v A f I z v 7 - ^/ 7 _ '"7* - ^ - (h^-tt. H-*^>^ Æ- fru** "&-C* ft^ 7 fc '1 - ^ * (ktsuc-l^t* t-r, Ci. V^-t^ */. "7, ^ ^7«- ^ - 7*~b~*h 7-«-\> ~5f/-?f& ff, - w fax ' ^ - '//* - ^U - 6^'xC-^c. >/c^"^ k>f*r \

20 I } j ^ 04 4<y<U >$\^ ^, I / l l 1 7? 7? 4 v -^ > s i ^ < S i ^ -J} ^ ^ ^ T T ^.. ^.. ^i \ ^ ~* \ <y m* '*rj* vv- *^>

21 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skotland. I C & i.! I - 1. Registreringsprotokoller: XI *53. Københavns Skibsregister IT - 4. Registreringsdato: 17/ l/l (Omregistrering). Certifikater: 17/ Bygget 1890 af Th. & Wm. Smith, North Shields, ifølge Bilbrev dat. Itforth Shields 10/ Stk. 65 NHK. = 380 IHE. Iregangsmaskine. Cylinderdiameter: 15,5" - 22,5" - 36" Slaglængde: 27" Fart: Fabrikat: Ernest Scott & Co., Newcastle. 1 Stk. skotsk Kedel med 3 Fyrgange Kvadratfod Hedeflade 40 " Ristflade. Arbejdstryk: 160 Ibs. pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel. Arbejdstryk: 100 Ibs. pr. Kvadrattomme. Fabrikat af Kedler: E. Scott & Co., Newcastle. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 3 Luger. Well Deck. Middelfyldig Boug med glat Stævn. Agterskib med rundt Spejl. Bak. Bytte midtskibs. Halvdæk agter. Kommandohus Maskin- og Kabysruf. Ufuldstændig Inderklædning. 4 vandtætte Skodder. Yandballasts 150 Ions.

22 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Skotland. N CG Længde af: Bak 22* Brodæk 18 Halvdæk 92 Længde: 169 f 2". Bredde: 26! 4". Dybde: 12 9". 123 / 720 dw. 593*75 brutto. 379,73 netto. Ifølge Kontrakt dat. København 5/ og Bilbrev dat. North Shields 10/ samt Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 5-6 og 7/ bygget til: A/S. Dampskibsselskabet "Nordsøen", København. med G-rosserer Alfred Christensen, København, som bestyrende Reder. Ifølge Generaldirektoratets Skrivelse af 28/ er Indførselstolden betalt ved Anvisning, stor 360.-, som er 3f af Købesummen, Interims Nationalitets Certifikat dat. Kongelig dansk G-eneralkonsulat i Hull 8/ Efter Andragende har G-eneraldirektoratet ved Resolution af 29/ bevilget, at Skibet foretager en Rejse paa Interims Certifikatet. Ifølge Anmeldelse Nr. 2^-9/1900 dat. 27/3 19oo er Skibet solgt til: K/S, Dampskibsselskabet Dania, Esbjerg, og omdøbt til Mary". Registrering foretaget 3/5 19oo,

23 ^ u. r- V Vi

24 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skotland. N C G L. II 1. Søforhør i København og 27/ Den 19. Oktober 1896, paa Rejse fra St. Petersborg til Amsterdam med Rug, ført af Kaptajn Y. L. Albrechtsen, grundstødt udfor Eusvalla paa Ølands Østkyst. Kl. 1,30 Em. paa Kursen S. t. V. l/2 Y. i giss. Afstand af omtrent 4 Sømil fra nærmeste Land, som havdes i Sigte, men ikke muliggjorde Stedbestemmelse ved Pejling, grundstødte "Skotland". Omtrent 3 Minutter forinden Grundstødningen skete, var Kaptajn Albrechtsen gaaet ned for at se i Kortet, medens 2. Styrmand var paa Broen, uden at forøvrigt nogen anden Udkig fandtes. Da Forsøg paa at bringe Skibet flot ved Hjælp af Maskinen og udført Yarpanker mislykkedes, kastedes ca. 35 Ions overbord af Lasten, men om Aftenen tiltog Søen og da "Skotland" huggede stærkt, maatte dette Arbejde indstilles. I Løbet af Natten og den følgende Dag voksede j Tandet i Lasten, hvorfor Akkord om Bjergning slut- j tedes med Bjergningsselskabet "Neptuns" Bykkerdam- i per "Argo". Fra 21/10 til 24/10 lossedes i Lægtere og kast- edes overbord af Ladningen, hvorpaa "Skotland" kom j flot og den 26/10 indbugseredes til Oscarshamn, i hvor Resten af Ladningen lossedes. Den 2/11 efter afholdt Besigtigelse afsejlede Skibet til København for at repareres. Om Aarsagen til Grundstødningen afgiver Søretten ingen Udtalelse, men ifølge de afgivne Yidneforklaringer, maa den formentlig skyldes fejlagtig Gisning af Afstanden fra Land.

25 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skotland ex Strandholm ex Loly Jensen ex Olaf. Int. - 1, N T K G. / 0 Z I B. Bygget 19o7 - A/S. Burmeister & Wain, København, 1 Stk. Ikk NHK. - Soo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: l8-29-5o" Slaglængde: 33" Fart: 9 Knob. Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 6 Samsonposter. 1 Lademast. 2 Radiomaster, k vandtætte Skodder. k Luger. Vandballast 553 Tons. 269,3 x 39,2 x 21,2 Fod. 293 / dw brutto I.0I5 netto. Som ss "Olaf" bygget til: Dampskibsselskabet St. Olaf (C. T. Boe), Arendal, Ifølge Anmeldelse ^r. 4o4/l915 dat. 5/1o 1915 e: Skibet købt fra ovennævnte Rederi af: A/S. Dampskibsselskabet Ægir, København, og omdøbt til "Loly Jensen". Fhv. Skibsfører Hans Jensen, København, er bestyrende Reder. Indregistreret 8/I Ifølge Anmeldelse Nr. 319/1916 dat. 1/3 Skibet solgt til: 1916 er A/S. Rødby Havn, Rødby Havn, for K r ,84. Registreret 3y Ifølge Anmeldelse Kr. 451/1919 dat. 25/ har Skibet forandret Navn til "Strandholm" og Hjemsted fra København til Rødby Kavn. Registreret 14/ Ifølge Anmeldelse Kr. 532/1923 dat. 17/ er Skibet solgt til: A/S. Dansk-Engelsk Dampskibsselskab, København. Registreret l/lo Blad 2.

26 HANDELS- OG SØFARTSMUSEER PA KRONBORG ;s Skotland ex Strandholm ex Loly Jensen ex Olaf.- Int N T K Q. / 0 2 Y B. Ifølge Anmeldelse Kr. 546/1923 dat. 5/1o 1923 har Skibet forandret Navn til "Skotland" og Hjemsted fra Rødby Havn til København. Samtidig angives Tonnagen at være brutto og I.0I5 netto. Registreret 9/I til: Ifølge Anmeldelse dat. 27/ er Skibet solgt Direktør H. A. Christensen, København. Registreret / til: Ifølge Anmeldelse dat. 29/ er Skibet solgt Angfartygs A/B. Bore, Åbo, for 12.ooo Pund Sterling og omdøbt til "Bore IV". Udslettet af Register 29/ Registreringsprotokol ^r. 6 - II - Udslettelsesprotokol Kr Lloyd som ovenfor nævnt. 28/ paa Rejse fra Leningrad til Boness med Props mistede Skibet en Del Dækslast samt Bagbords Skanseklædning og søgte ind til Frederikshavn for Reparation. 25/ afsejlede Skibet fra Gdynia til Aalborg. Dagen efter passeredes Hveen i tæt Taage. Skibet gik halv Kraft og Sirenen var i Gang, man havde endnu ikke hørt Sirenen fra Kronborg, hvorimod Helsingborg tydelig kunde høres. Pludselig hørtes Ekkoet fra Skibets Fløjte blive kastet tilbage fra Kysten. Der blev givet haardt Styrbords Ror, men i samme Sekund tog Skibet Grunden. En Bakmanøvj mislykkedes, men ved at gaa fuld Kraft frem gled Skibet af Grunden. Tank I blev læk, men Skibet fortsatte. Udfor Hals opdagedes Lanternen fra en Ankerligger. Maskinen stoppedes, men Strømmen førte Skibet mod det andet Fartøj, det var Motorskonnert "Otti" af Hannover. Skaden paa "Otti" var ret overfladisk og "Skotland" fortsatte Rejsen, men Uheldet var ude efter Skibet, pludselig forsvandt Ledefyrene i Taagen og kort efter grundstødte Skibet, der maatte bringes flot. af 2 Slæbebaade.

27 HAKDELS- OG SØFARTSMUSEET FA KRONBORG \ UJ _ mt Skotland ex Irania es Sommerstad. 0 TF Berlingske lidende lorsdag Morgen 15. Juli 1954: Dansk-Fransks Dampskibsselskabs Motortanker "Skotland" er blevet solgt til Ophugning. Det er et Hamborg Firma, Paul Berendsohn i Altenwerder (KShlbrandwerft), der har købt Skibet. Tidligere sejlede "Skotland" under Havnene "Sommerstad" og n irania" Det blev bygget paa Lindholmens Yærft i G-øteborg i 1926 og maaler Brut to og Uetto Tons. Det er udstyret med en Dieselmotor paa 2«700 HK.

28 s m w to ~J ti. K < o U. fq. CO Q (O D " 111 z. < X K_y (7 r {4 1 \* «\ \^ K

29 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET i PÅ KRONSORG ; ms Skuld ex Pillau. (Bjergningsskib). OIQ J 4 i III Berlingske lidende Tirsdag Morgen 16. Hovember 1954 Det tyske Motorskib "Anna Thekla" af Hamborg paa ca. 150 Ions er i Graar Eftermiddags strandet paa Østsiden af Hindsholm, Nord for Kerteminde. I den haarde nordøstlige Kuling, Ylndstyrke 6, kom Skibet til at staa temmelig udsat, og ved 15-Ti- : den opsendte det Nødraketter. Faa det Tidspunkt var Svitzers Motor-Bjergningsskib "Skuld" allerede fra Nyborg undervejs til Strandingsstedet? som det naaede kort efter. I den svære Strøm og Sø kunde "Skuld" ikke i Aftes gaa i G-ang med et Bjergnings fors øg, men det bliver liggende i Nærheden, rede til at gribe ind. Berlingske Tidende Onsdag Morgen 17. November 1954: Omsider I Gaar løjede Yind øg Sø åaa meget af, at Svitzers Bjergningsskib "Skuld" kunde gaa 1 Lag med Arbejdet paa at bjerge det ved Hindsholm strandede tyske Motorskib "Anna Thekla". Det strandede Skib er kastet op paa Flakket mellem Eomsø og Kysten og staar meget fast. Berlingske Tidende Lørdag Morgen 20. November 1954: Det tyske Motorskib "Anna Thekla", der i 3-4 Dage har staaet strandet paa Flakket mellem Komsø og Hinds holm, Nord for Kerteminde, blev i G-aar Eftermiddags bragt flot af Svitzers "Skuld 11 og kofe i Aftes til Korsør, hvor en nærmere Undersøgelse af Skibet vil finde Sted. For at faa Skibet fri af G-runden maatte man losse, det meste af Skibets Last over i Pramme. Lasten bestod af ca. 200 Tons Jern bestemt for Frederikshavn.

30 JDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG c/ ^ z* Ko t&.. pie, l ckst7ti &7 ff& - tøf' jtf-cci^j é^~* P<Usj ff 3 4c*~*%.tr<ret 7ZørTftc6 iuirr. J.'/ f z / {./ ~~,; m &~*~s '7r P.'ero ^i/nna ^ac/z {», 3) <u yc m^n>c<. Luércno 7^'fi-) ^ ibc/yfnu. Z^'Prfrrro ("tf^) ^ rnc{ 7\ GnnZ&t- u rrr // '-.'"?y c '" / rncy ("' * >'' " l ^ ^.-rt " -' t ' V "< _ /?*. Tic^z^juTi ^~<A f'o b itrm*.^sc.t tj^u^tj fv^ f f ^ c ^.s /,r/^r i. LUy-/ tftf-fi'- hma - f&z/^^^w-steu^i^zfa'iv'év' ~ ys 'Hi-SI f'ri.-rro ~ fjc-rf&tic CdfU^c^ - /6-t-t^ CCC y/iét^ Iff&'h... ~ ' /j-te^e, to^^^fu^ju " ~&^t d<j. jy*u> (ffy-fz: " ~ zf'istinnfde/ $6tf?o fc?'orrjerri'cc* """ tf&ø 3etfy - A/tø**, dl fhfeisz*, V-JM-L-C 'Yéå porrrenico Lubr^rro - ^-tr^ee^ M^fTc^/^y^U ///j S/'ar 7/~er 0 - /eefø* t, ^f^/e ^^7^ ^fo r tf&-6f*x

31 <*,? x /\ ^ v/v ^ x- ^r * K ^v < vv s? ^ C? ^ V "^ fj i-j K- UJ 1!J w.-)? (il ti. <»a w o o 1 >J m o O IX o!!') -y O n: < 0. > 4 \4 V I o 1 > "ir. *"5aA CV.. f\ \y 4 T r. tf v f >..S -i5 H - ^. ^ *->. y i ^» <$" S ;-.i -^ *: si Iv-» fi 77 X.U -* o^ X ^ x Vix

32 -Vi 5 NS? X 14^ M ^ 1 S ^ j M M s? / i i f #, : 4-.. ^

33 vv ^.,, *& ^ ^ N KJ ^ rt Å Uf -T- <^- 1 il i i -\ ---,. JN3-J, VT UJ UJ CO 5 CO O fc (;: < o 1.1. f> w CO o CO -J UJ a en ^ O < o. j ^ i V? ^J.0 1 K s 4 4 ur ^ c lv? ^,«^ ; ^ *^N *5 ^ AS < V '4 -. '4 -SY J ^ *'*^ ~ 7 ^4 \? V.^ M-^. V es ' 3 f 4 i^; ^ ^ XI 7 i *.1 ^ o ^5 e;im^ (-, ' I r i T ^ 1 ^ 1 \? <3 *» * \ V ^ L X \ * "v N V. M ^ ^ ^ "\^ ^ ^ ^ ^

34 V i ws ^ ;' A V 5" Jf ^J i x.o 1>C v x?- -i* <ss? '^ ^ v ^ "s -^ ja

35 vi \^ LlJ UJ m Z> te rc < o 0; fri ca 2: co o s! o z <.S V?o /f ^ ~v, I ^ * tf X i; *NI *N i /

36 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Sleipner. (Isbryder). N W Q C, Int Bygget I896 - A/S.. Burmeister & Wain, København, 1 S k. 329 NHK IHK. Compoundmaskine Cylinderdiameter: 4-0-7^" Slaglængde: 36" Fabrikat: Burmeister & Wain. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Awning Deck. 2 Master. 3 vandtætte Skodder. Vandballast: 27^ Tons. 165 S 2 x ko,3 x 17 o 135 / 263 dw. I.000 brutto 176 netto Ifølge Anmeldelse Nr. 30 / 1897 dat. 2/ er Skibet bygget til: Københavns Havnevæsen, København. Registrering foretaget 3/2 1897«Ifølge Anmeldelse Nr- 75/1914 dat. 21/ er Skibet solgt til: Den russiske Regering, meé Hjemsted i St. Petersborg. Udslettet af Register 21/ Udslettelsesprotokol Nr Registreringsprotokol Ny Lloyd Sleipner - Russian Government Trouvor - Port Authorities of Leningrad Sovtorgflot, Leningrad. i&føqv^i&^^x^^

37 HANDELS- OG SørARTStøUScfci PA KRONBORG ss Sleipner ex Trondhjem. NTKR. / 0 X U

38 HANDELS- OG SØFARTSMUSES" PA KRONBORG ss Sleipner ex Trondhjem. N T K R. / 0 X U A. Int. Bygget Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri. Byggenummer Stk. 13o NHK. - 9oo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: l8-3o-5o" Slaglængde: 36" Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Awningdæk. 2 Master. 2 Samsonposter. 3 Luger. 3 vandtætte Skodder. Vandballast 392 Tons. 231,2 x 33,1 x 24,4 Fod. 75 / dw. I.076 brutto 569 netto. Ifølge Anmeldelse Kr. 4ol/l915 dat. 6/I0 I915 e] Skibet som ss "Trondhjem' 1 bygget til: A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København. Indregistreret 7/lo Ifølge Anmeldelse Kr. 662/1922 dat. 29/ haa Skibet forandret Navn til "Sleipner". Registreret 3o/ll Ifølge Anmeldelse dat. 1/4 194o er Skibet den 16/2 194o forlist i Nordsøen paa Rejse fra Methil til Esbjerg med Kul og Passagerer. Alle ombordværende blev reddede. Forliset menes at være foraarsaget af Torpedo, Udslettet af Register 1/4 194o. 18/ let beskadiget ved Kollision i Danzig med svensk ss "Marieholm". 4/ da Skibet paa Rejse fra Danxig til København naaede op I Drogden, paasejlede det I tæt Taage Sveabolagets ss "Artemis", der sank. Det var tæt Taage op gennem Sundet, hvorfor "Sleipner" gik langsomt frem. Ved 15-TIden passeredes Drogden Fyr og holdt over 1 den østlige Side af den gravede Rende. Da Skibet Kl. ca o var naaet op til Lystønde C, der ligger i den østlige Side af Renden ca. 3 Sømil sydøst for Dragør, dukkede pludselig "Artemis" frem af Taagen for sydgaaende, lige foran "Sleipner", der ramte den med sin Stævn midt paa Bagbords Side. "Sleipner" satte Baade ud og tog Besætningen

39 ombord, men endnu inden de var kommet tilbage til "Sleipner" væltede "Artemis" over paa Siden og sank., "Sleipner" slap fuldstændig uskadt. ; 13/12 Søforhør: Skibet havde paa Rejsen Dansig - København om Ssndagen Kl. l*f,2o faaet tæt Taage ca. *fo Minutter efter at Falsterbo Fyrskib var passeret. Der var mindsket Fart og Haandloddet blev brugt. Kl. 15,o7 passeredes Drogden Fyr. Kl. 15,lo hørtes Taagesignal fra et Skib om Styrbord og Maskinen blev stoppet, senere foretoges kun mindre Maskinmanøvrer med afvekslende Frem og Stop. Efter at man nogle Gange havde haft Lodskud paa lo Meter, drejede Skibet en Streg til Bagbord, da Strømmen havde sat det østover. Man havde da i ca. lo Minutter hørt Taagesignalerne fra det andet Skib om Styrbord og besvaret dem, man regnede med, at det var et modgaaende Skib. Kl. 15,25 varskoede Udkiggen paa Bakken: "Damper ret forude".- Der blev straks slaaet stop og derefter fuld Kraft bak til Maskinen, men Kollisionen var uundgaaelig. Tilsyneladende v^r det fremmede Skibs Signaler trukket mer og mer Styrbord over. "Slelpner"s Kurs var i Kollislonsøjeblikket N.t.V. medens "Artemis" havde ligget med vestlig Kurs.

40 iandels- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ;s Sleipner ex Trondhjem. N T K R. / 0 X U A. : V Billeder: Arkiv Negativer. Litteratur

41 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Slesvig (I) ex Saint Joseph. N M C V. j - - * -

42 HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Slesvig (I) ex Saint Joseph. N M C V, Int. - 1, Bygget Kish, Boolds & Co., Sunderland. 1 Stk. 12o NHK. - 4oo IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 25-^9" Slaglængde: 36" Fabrikat: Carr & Co. Ltd., Sunderland. Klinkbygget af Jern. 1 Dæk og Well Dæk. 2 Master. 3 Luger. Bak 23 Fod. Bro 48 Fod. Halvdæk 75 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: 25o Tons. 22o,l x 31,6 x 16,0 Fod. 166 / 1.23^ dw. 961 brutto 584 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 17/l9o3 dat. lo/l 19o3 er.skibet købt fra:, Rouen, af: A/S. Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, Kbhvn, og omdøbt til "Slesvig". Indregistreret 16/1 19o3- Rekvireret af den engelske Regering under den første Verdenskrig og sank den 7/ Kl. 7 Em. under engelsk Flag efter Kollision. Skibets Værdi Kr. l.ooo.ooo.- Forlis anmeldt 2o/ Udslettet af Register 21/ Udslettelsesprotokol Nr. 3 ~ ^ ~ Registreringsprotokol Nr /2 19o3 grundstødt ved Indsejlingen til Halmstad. 2/12. 19o3 strandet ved Indløbet til Gravelines og brækket over paa Midten. Trods det store Havari blev Skibet bragt flot og ført til Dunkerque for Reparation. 26/4 19o5 ankommen til Kristiania fra Antverpen efter: haard Rejse. Dækket var bleven læk og Vand-: et trængt ned i Lasten. /lo 19o6 da Skibet var paa R e jse fra Skelefteå til Havre med Træ brækkede Skrueakslen da Skibbet befandt sig 1 Nærheden af Sandethe Fyr-' skib og Skibet maatte bugseres i Havn. vend-

43 3/5 19o8 indkommen til Søderhamn fra Burntisland med Vand i Forpeaken, som Følge af Isskader.

44 HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PA KROMBORG ss Slesvig (I) ex Saint Joseph. K H C V. Int Ifølge Anmeldelse Nr. 365/l9o4 dat. 2/7 19o4 har Skibet skiftet Hjemsted fra København til Esbjerg. Registreret 2/7 19o4. Ifølge Anmeldelse Nr. 51/1913 dat. 13/ har Skibet forandret Hjemsted fra Esbjerg til København. Registreret 13/

45 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Slesvig (1) ex Saint Joseph. N M C V. II Søforklaring i Gravelines 8/12 19o3: D e n 2. December 19o3 grundstødte "Slesvig", Kapt. H. Schmidt, fra Skelefteå til Gravelines med Træ, udfor Gravelines. Ved Indsejlingen til Gravelines, med Lods ombord, rørte "Slesvig" omtrent Kl. lo Fm. Grunden tæt ved Pieren, tabte Styringen og grundstødte paa en mellem Pierne ; liggende Sandbanke. En Bugserbaad antoges straks til As- ] sistance, men da Slæbetrossen efter ca. 4" Times Forløb sprængtes, og en ny Trosse, som fra "Slesvig" blev given ; over i Bugserbaaden, ikke blev gjort ordentlig fast i denne og derfor gik løs ved første Forsøg paa Bugsering, j forlod Bugserdamperen "Slesvig" og gik i Havn. Da Søen var for høj til at faa Trosser i Land og da Vandet faldt,; maatte Forsøg paa at komme flot foreløbig indstilles til Højvandet indtraf. I Mellemtiden brækkede "Slesvig" Imid-; lertid midt over og stod om Eftermiddagen helt tør. Da Havneautoriteterne, som Følge af, at "Slesvig" spærrede for Havnen, forlangte Skibet fjernet hurtigst muligt, afsluttedes først Kontrakt me d Folk fra Land om Bjergning af Lasten mod 33% og k3% af Værdien, henholdsvis for Planker og Bjælker, og et Par Dage senere med en Bjergningsdamper om mod 5o% af Skibet s Værdi i havareret Stand (no cure no pay) at bringe "Sle svig" af Grunden. Først den 19/12 kom Skibet flot og in d til Gravelines.

46 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Slesvig (I) ex Saint Joseph. N M C V, V. - 1 H Billeder: Arkiv Negativer Litteratur:

47 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KROM20RG ss Slesvig ex Rødfaxe. NSLP. /OULK, Z r i 7 i<- /

48 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Slesvig ex Rødfaxe. N S L F. / 0 U L K. In Bygget A/S. Helsingørs Jernskib- og Maskinbyggeri. Byggenummer Stk. 15o NHK IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: l8-3o-5o" Slaglængde: 36 u Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Welldæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 29 Fod. Brodæk 96 Fod. Halvdæk 76 Fod. Poop 17 Fod. 4 vandtætte Skodder.. Vandballast 512 Tons. 249,5 x 38,1 x 18,3 Fod. 293 / 2.o82 dw brutto l.o27 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 458/1913 dat. 11/ er Skibet som ss "Rødfaxe" bygget til: A/S. Dampskibs-Aktieselskabet Skandia, København. Indregistreret 11/ Ifølge Anmeldelse Nr. 646/1916 dat. 28/ er Skibet solgt til: A/S. D e t Dansk - Franske Dampskibsselskab, København. for Kr Registreret 29/ Ifølge Anmeldelse Nr. 865/1918 Skibet forandret Navn til "Slesvig". dat. 12/12 19l8 har Registreret 12/ Ifølge Anmeldelse dat. 28/ er Skibet solgt til Rederi A/B. Runa, Helsingborg, for Kr oo.- og omdøbt til "Singoalla". Udslettet af Register 28/ Udslettelsesprotokol Nr. 6 - II - Registreringsprotokol N /Il 1934 strandede Skibet paa den canadiske Kyst og blev indbjerget til St. Johns med store Bundskader. Skibets Kaptajn tog sig Uheldet saa nær, at han berøvede sig selv Livet. vend

49 0) vd v>i l_j vn c«h- o pi H p> (!) p. w pi (D H 01 H- O '-i

50 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Slesvig ex Rødfaxe. N S L P. / 0 U L K. V. - i. Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

51 B#s. Slesvig ex Copenhagen«HANDELS- OG SØFARTSMUSEET H l "" 1- PA KRONBORG 1 Correspondent for Handel, Skibsfart og Politik; lørdag 3* Marts 1849: Dampskibet "Slesvig", cormnadderet af Bieutenant Wrisberg, afgik den 2. Marts El. 7,15 Aften til Fredericia, medhavende Artillerister, Haandvasrkere, Artilleri- og Armaturgods Berlingske Tidende torsdag Aften 8. Marts s Dampskibet "Slesvig", Premierlieutenant Wrisberg. ankom fra Fredericia i Formiddags. Berlingske Tidende Lørdag Aften 10. Marts 1849 s Dampskibet "Slesvig" afgik i Graar Aftes til Fredericia, bugserende Barkskibet "G-ammelholm", ladet med Tømmer. Correspondent for Handel, Skibsfart og Politik, Torsdag 15. Marts 1849: Dampskibet "Slesvig" ankom fra Fredericia i Aftes. Correspondent for Handel, Skibsfart og Politik, Lørdag 17. Marts 1849: Dampskibet "Slesvig" afgik i Morges til Frederi' cia. Berlingske Tidende Onsdag Aften 21. Marts 1849: Dampskibet "Slesvig" ankom fra Fredericia igaar Eftermiddag. Berlingske Tidende Fredag Aften 2% Marts 1849: Dampskibet "Slesvig" afgik i Gaar Aftes til Fredericia, medhavende Artilleri- og Armaturgods, bugserende Skonnert "Lauritz" af Svendborg, ladet med Trælast.

52 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG H/s. Slesvig ex Copenhagen. i j ± ± ± " 2 * Berlingske Tidende Mandag Aften 26. Marts 1849: Dampskibet "Slesvig" ankom fra Sønderborg I Morges. Berlingske Tidende Tirsdag Aften 27. Marts 1849: Dampskibet "Slesvig", Premierlieutenant Wrisberg, afgik til Fredericia i Aftes, medhavende Artilleriog Armaturgods. Berlingske Tidende Torsdag Aften 29. Marts 1849: Dampskibet "Slesvig" ankom fra Fredericia i Formiddags. Berlingske Tidende Mandag Morgen 2. April 1849: Linieskibet "Christian den Ottende" blev igaar Eftermiddag bugseret sydpaa af Dampskibet "Slesvig" Berlingske Tidende Mandag Aften 9. April 1849 Dampskibet "G-eiser" er, assisteret af Dampskibet "Slesvig" ankommet hertil for at repareres. Dampskibet "Slesvig" afgik i Gaar Kl. 6 Eftermiddag til Sønderborg, bugserende en G-alease meé Artillerigods. Berlingske Tiående Lørdag Morgen 12. Maj 1849: Dampskibet "Slesvig" ankom fra Bogense igaar Formiddags bugserende en Skonnert og en Slup, medhavende Syge og Saarede. Berlingske Tidende Lørdag aften 3o. Juni 1849 Dampskibet "Slesvig", Lieutenant Wrisberg, ankom fra Als imorges. Berlingske Tidende Mandag Aften 2. Juli 1849: Dampskibet "Slesvig" afgik sydpaa i gaar Aftes bugserende 1 Slupskib.

53 H/s. Slesvig ex Copenhagen. KARDELS- 03 SØFARTSMUSEET j I I I - 3. PA KRONBORG i Berlingske Tidende Torsdag Aften 12. Juli 1849: Med Dampskibet "Slesvig" ankom igaar Morges 98 saarede Insurgenter og 8 krigsfangne Læger. Berlingske Tidende Fredag Aften 10. August 1849: Dampskibet "Slesvig" afgik sydpaa i G-aar Aftes, Berlingske Tidende Lørdag Aften 11. August 1849: Dampskibet "Slesvig" ankom sydfra i Formiddags. Berlingske Tidende Fredag Aften 14. September 1849: Postdampskibsforbindelse herfra med østersøiske Havne. Uden at ville foregribe Finantsministerens Bestemmelser i denne Henseende, tillade vi os kun at gjøre opmærksom paa figtigheden for Kjøbenhavns Handel af at der atter sættes et Post-Dampskib i Grang herfra til Stettin. Dette er i flere Henseender at foretrække for Postforbindelsen med andre Stæder, ei alene for vor directe Handel paa Stettin, men paa G-rund af vore Handelsforbindelser med Schlesien ffiennem denne Havn. Berlingske Tidende Lørdag Aften 15. September 1849: Dampskibsforbindelse med Hertugdømmerne og østersøiske Havne. Idet vi henholde os til hvad vi herom have anført i vor Gaars-Tidende, kunne vi nu meddele, at Finantsministeren nu har taget Bestemmelse om at sætte Re gjerings Dampskibe i G-ang paa Flensborg og Wismar, hvorom Generalpostdirectionen nærmere vil gjøre de fornødne Bekj endtgj ørels er. Idet vi haabe at man tillige vil henvende Opmærksomheden paa Stettin, forudsat at Omstændighederne tillade det, glæder det os, at Ministeren aldeles ikke har taget Hensyn til Kiel. Indvaanerne i denne Stad vedblive endnu som hid-stil i alle Henseender at vise sig saa fjendtlige mod Alt hvad der er dansk, at det er en Selvfølge, at de saalænge denne Stemning vedvarer, ikke kunne vente nogen Begunstigelse fra dansk Side. Desuden kunde man af en Befolkning, hvis Ophidselse endnu ikke har lagt sig og som endnu ikke er kommen til Besindelse, befrygte Insulter, som man ikke tør udsætte sig for.

54 HANDELS- CG SOFARTSivlUSEET PA KRONBORG H/s. Slesvig ex Copenhagen. Berlingske Tidende Fredag Aften 21. September 1849: Bekj endtgj ørels e. Det bringes herved til offentlig Kundskab, at Dampskibet "Slesvig" vil blive sat i Fart mellem Wismar og Kjøbenhavn saaledes, at det afgaaer fra Kjøbenhavn indtil videre hver Tirsdag Eftermiddag, første G-ang Tirsdagen den 25de dennes,- Eftermiddag Kl. 4, og fra Wismar hver Søndag Eftermiddag, snarest muligt efter Jernbanetogets Ankomst* Taxten for Reisende er fastsat saaledes: 1ste Plads 2den " 3die " 8 Rbd. 6 " 3 " 8 Sk. 8 " 8 " Indskrivningen finder Sted, indtil 1 Time før Skibets Afgang, i undertegnede Contoir, hvor ogsaa Passene afleveres. Personpostexpeditionen i Kjøbenhavn, den 21de September Thayssen. Berlingske Tidende Onsdagen 26. September 1849 Aftens Om Dampskibsforbindelsen med Havnene i Østersøen. Redaetionen har modtaget følgende Skrivelse: Hr. Redacteur. I Deres meget læste Blad yttrer De dderes særdeles Tilfredshed over at Dampskibet "Slesvig" nu skal sæt tes i Fart paa Wismar. Idet jeg nu, betragtende Wismar og Lybæk som Endepunkter for Yeien fra Nordsøen til Østersøen, betvivler G-avnligheden i Handelens In teresse, tillader jeg mig at anføre mine G-runde. Wismar har aldeles ingen egen Handel* Lybæk derimod er en betydelig Handelsplads og Stapelplads for mange østersøeske Producter* Forbindelsen mellem Nordsøen og Østersøen er mellem Hamborg og Wismar 20 Mile paa Jernbanen, mellem Hamborg og Lybæk 8 Mile paa Chaussee. Reisende gaae i ca. 5 1/2 Time fra Hamborg til Wismar paa Jernbanen, i ca. 6 Timer paa Chausseen til Lybæk. - G-odstransporten paa Chausseen fra Hamborg til Lybæk gaaer ligesaa hurtig som paa Jernbanen til Wismar. Her er altsaa saa godt som ingen Forskjel. Hvad nu Omkostningerne angaaer, da leveres alle Yarer billigere ombord i Lybæk end i Wismar. Fragten fra Hamborg til Wismar er pr. 100 Pund: for Manufacturvarer. for alle andre Tarer. 9 1/4 sg. 8 3/4 sg.

55 HANDELS- CG SØFARTSMUSES PÅ KRONBORG H/s. Slesvig ex Copenhagen, - 5 B.T. Onsdag Aften 26/9 1849: Transport 9 1/4 sg. 8 3/4 sg. Transittold i Lauenborg Samme i Mecklenborg 1 1/2-1 1/2-14 3/4 sg. 14 1/4 sg. Fragten fra Hamborg til Lybæker pr Skpd. af 320 Pund for Manufacturvarer 3 Mark a 3 Mark 8 Skilling; for andre Tarer, som Tobak etc. 2 Mark 12 Skilling pr. Skpd., hvilket beroer paa Afsenderens Accord: fra Hamborg til Wismar 1 Balle Manufaeturvarer 1000 Pund a 14 3/4 sg. Ctmk Sk. fra Hamborg til Lybæk 1 Balle do Pund a 3 4 Sk. pr. 320 Pund. Ctmk Sk. fra Hamborg til Wismar 1000 Pund Tobak a 14 1/4 sg Ctmk Sk. fra Hamborg til Lybæk 1000 Pund do a 2 Mark 12 Sk. pr 320 Pund Ctmk Sk. Omkostningerne paa Pladsen ere de samme. Fra Ind- landet leveres alle Tarer fuldkomment saa billige I Lybæk som i Wismar og pr. Jernbanen til Ludwigslust ligesaa hurtigt. Det er derfor min Mening, at naar Regjeringen sætter "Slesvig" i Gang til billig Fragt burde ået være til den Havn, hvorhen vi paa billigste Maade kunne faae Godset. Forbindelsen med Stettin er af en ganske anden Art og aabner en anden Handelsvei. Dersom Regjeringen ved en meget billig Fragt pr "Slesvig" gjør Teien over Wismar billigere end over Lybæk, saa skaber den ved et ikke ringe Tab for Staten en kunstig Handelsvei, og Spørgsmaalet er da, hvorfor ikke ved at gaae til Lybæk gjøre Handelsveien endnu billigere ved samme Offer?. I Anledning af ovenstaaende Skrivelse maae vi bemærke : 1. at vi rigtignok have yttret vor Tilfredshed med, at R gjerlngen har sat Dampskibet "Slesvig" i Fart paa Wismar, men det var kun i Modsætning til Kiel. Om Farten paa Lybæk har vi slet ikke yttret os. 2. for Tiden have en 3 Gange ugentlig Fart paa Lybæk, og denne finde vi fuldkommen tilstrækkelig. 3. Lybæks selvstændige Handel er ikke af synderlig Betydenhed, idet mindste ikke til Fordeel for Danmark* 4. naar Fragten med "Slesvig" bliver meget billig, saa ville efter al Sandsynlighed og Rhederne for "Malmø" og "Luheck" ligeledes nedsætte deres Fragter, og en saadan Concurrence er jo meget gavnlig for Handelen. Endelig maae vi bemærke, at muligt ogsaa, dog os ikke bekjendt, politiske Hensyn her kunne komme i Betragtning.

56 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRON30RG s. Slesvig ex Copenhagen. 'TTT f J.J.J. Berlingske Tidende Lørdag Aften 29. September 1849: Hr. Redacteur. Om Dampskibsforbindelsen. I Anledning af en i Deres Tidende for den 26de dennes indeholdte Artikel, hvorved en Bestræbelse efter at modvirke Erkjendelsen af de Fordele for Samfærdslen med Udlandet, som Wismar-Routen frembyder, synes fortsat, tillader jeg mig at føie følgende Bemærkninger til hvad De allerede selv har anført. Naar Forfatteren vil sammenligne bemeldte Route med Lybækker-Routen i Henseende til Tid og Omkostning ved Befordringen, bør den hele Befordring mellem Kjøbenhavn og t. Ex. Hamborg bringes i Anslag og ikke partielt Strækningerne mellem Hamborg og Wismar og Hamborg og Lybæk. Disse to Teie kunne saa meget mindre for sig komme i Betragtning, da, som bekjendt, ikkun eet Dampskib anløber Lybæk og Dampskibsfartens almindelige Endepunct er og maa være Travemunde, fordi Søveien derfra til Lybæk kan kan passeres af mindre Skibe og omtrent er dobbelt saa lang som Landeveien, hvilken sidste i Almindelighed benyttes. Rigtigheden af Forfatterens Beregning forudsat, beviser den saaledes dog Intet, fordi den er ganske ufuldstændig. Søturen herfra til Wismar er baade noget kortere og billigere end til Travemunde, endsige til Lybæk. Over Travemunde er Befordringsudgiften fra Kjøbenhavn til Hamborg for en Reisende mindst 16 Rigsbankdaler 20 Skilling, over Wismar 12 Rigsbankdaler 13 Skilling. Fra Wismar til Hamborg medgaae pr. Jernbane ikkun 5 Timer, fra Travemunde til Hamborg mindst 8 a 9 Timer. Kommer Dampskibet noget sildigt til Wismar, nemlig efterat første Banetog Kl. 5j30 er afgaaet, finder den Reisende atter Befordring ved andet Banetog Kl. 8. Indtræffer Dampskibet noget sildigt om Morgenen i Travemunde, vil man let være nødsaget til at leie Yogn der, hvorved Befordringen bliver en 6 a 7 Cmk. dyrere end her beregnet og man i Lybæk maa afvente Diligencens Afgang om Eftermiddagen. Det kan vanskeligt angives hvor mange Timer der i det Hele medgaaer til Reisen, da Teier og Yind, Skibenes Hurtighed og Afgangstiderne er Momenter, som meget kunne variere. Med Dampskibet "LuTseck" og landværts fra Travemunde medtager Reisen til Hamborg i heldigste Fald 24 Timer, med "Obotrit" over Wismar ligeledes i heldigste Fald 21 1/2 Time, rimeligviis vil Reisen med "Slesvig" være nogle Timer kortere. - Hvad her er anført om Passagerbefordringen gjælder i det væsentlige ogsaa om Posten. Forsendelserne over Wismar passere derhos gjennem et sikkert Territorium, hvor Stemnjqjgen hos Autoriteter og Private er venskabelig imødekommende mod Danmark, lige meget af hvilken Grund, og hvor Post- og Transportvæsenet er særdeles vel organiseret. Yist er det ogsaa, at vore Handlende intetsteds ville finde billigere og nøiagtigere Spediteurer for Fragtsgodset end i Wismar. Naar nm derhos erindres, at Forbindelsen over Travemunde og Lybæk underholdes ved tre G-ange ugentlige Dampskibsfarter, medens der kun een Gang ugentlig var Dampskibsforbindelse med Wismar, saa staaer det ikke til at indsee, hvad der skulde have bevæget Regjeringen til at bringe et Skib i Route

57 H/s. Slesvig ex Copenhagen. HANDELS- CG SØFARTSMUSEET flu - 7. PA KRONBORG i B.T. Lørdag Aften 29/9 1849:(2) paa Travemunde, hvor ønskelig end Samfærdslen ogsaa ad denne Yei kan være. Men seer man hen til Danmarks Forbindelser med Midten og den østlige Deel af Tydskland, saa ville Wismar-Routens Fordele især være iøinefaldende. Jernbanenettet i denne Deel af Continentet udmunder sig nærmest Danmark for Tiden i Wismar. Især efterat Jernbanen directe imellem Wittenberge og Magdeburg i Juli d. A. aabnedes, er den korteste Yei f. Ex. til Leip- ; sig over Wismar, hvorfra Jernbanetogene føre dertil i ca. 12 Timer, altsaa hurtigere end over Stettin og Berlin. Ogsaa til selve Berlin reiser man tilfredsstillende hurtigt fra Wismar (Kl. 8 Morgen til Kl. 4,30 Eftermiddag.) og hvad Søtouren angaaer, er ogsaa; denne kortere end til Stettin. Man maa da atter her spørge, hvorfor det desuagtet skulde have været mere : paatrængende at sætte et Dampskib i Fart paa Stettin, hvor tilmed Alt paany maatte ordnes under tvivlsomme Forhold fra øverst til nederst. I det af Forfatteren hidtil Anførte kunne vi ikke j finde mindste Grund for hans Mening. Han kunde endnu! have paaberaabt, at det rimeligviis ikke stemmer med \ den herværende private Dampskibsexpediteurs Interesse, at Dampskibet "Slesvig" er sat i fart paa WIs- I mar. Men dertil maatte da svares, at der ikke kunne ventes større Hensyn til denne Privatinteresse hos j den danske Regjering end der har viist sig hos det! Dampskibsselskab, hvis herværende Expediteur og Com- \ missionair han er: de/fcte Selskab har ikke mindre end \ den Mecklenburgske Regjering indstændigt ønsket, at et dansk Postskib maatte optage det foret Par Maane- s der siden overseilede Skibs Route. Ovenstaaende Linier beder jeg Dem at ville optage i i Deres ærede Blad. Ben 27de September Ærbødigst. F. P. Berlingske Tidende Mandag Aften 17. December 1849: Bekjendtgjøreise. Det bringes herved til offentligt Kundskab, at Dampskibet "Slesvig", paa Grund af at Farvandet ved Wismar nu er tilfrosset, indtil videre vil fare mellem Kjøbenhavn og Travemunde, samt at Afgangstiderne ere uforandrede, nemlig: Tirsdag fra Kjøbenhavn og Løverdag fra Travemunde. Andet Postsecretariat, den 17. December Hjort.

ss Chr. Christensen. N M J Q

ss Chr. Christensen. N M J Q HANDELS- OG SØFARTSMUSEET RÅ KRONBORG ss Chr. Christensen. N M J Q *d\ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET SS Chr. Christensen. N M J Q. Int. Bygget 19o3 - Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. 1 Stk. 169 NHK. -

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-!

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-! I - 1.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). I* Registreringsprotokoller: Københavns midlertidige Skibsregister Fol. 190. Partøjs Fortegnelse II: Pag. 347- Er. 1255- Ny Fartøjs

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I i'få LU 3 cc a. < o U. CQ CO o < th tt- _J LU O 2: O* I o' ^ 0 0 40 fl H fh 1 1 t 1 1 1 I [ t 1 1 1 1 t 1 K 1 O 1 I 1 cd 1 c«1 (i) 1 bo I ti t O 1 tø 1 1 1 to i W I ' 1 I PÅ KROMBORG ss Kongeaa ex Tinto.

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland.

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. SS Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. 1 Stk. 14-6 NHK. - 513 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 25-56" Slaglængde: 36" Fabrikat:

Læs mere

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co«

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co« HANDELS- ZZ S.: FA.\'~.Z'. ss Helge. UT O R J I - i. Registreringsprotokollers 11-256. XI-12. 1-150. 2-155. 1 enhavns Skibsregister 1-120. Registreringsdato: 21/6 1869«l/l 1894«(.Omregistrering) Certifikaters

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/ '"- - ^L..- I OZ /- / O M ^ W - X /7, \NDECS- O G SØFARTSMUSEET; / k/^åul/ufyg,/ &?t &k / ttff^j, X ^, / X. ^ T O,' *pi/aff

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. i L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q T-. i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. *,»i/*w i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T. Int. - 1* Bygget

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG ss Nerma. N G C J. Int. - 1. Ifølge Anmeldelse Nr. 5ol/l895 dat. k/7 1895 har Købmand Laurita Ditlev Lauritzen, Esbjerg, afhændet Skibet til: A/S. Dampskibsselskabet

Læs mere

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F, HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG 1, ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,... 2. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / O U I F. Be*i

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

"> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -"SV.

> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -SV. Q LU UJ n i O t. cc < o L 03 3 2* "> O E s tf O.' ^ -"SV. -SK HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dijmphna ex LinkQping. N 2 G 7. Begistreringsprotokoller: X-113 XI-244 Begistreringsdato; 15/7 1882. Københavns

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: PÅ KROMSORG i IH " ms Sigrid S. 0 U H C Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: A. E. Sørensens Motorskib "Sigrid S." begynder i Dag Lastning af Bygningsmaterialer fra Den kgl. Grønlandske Handel

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i C i i.'i te UJ (O rd O (,- t< Sf O LA. f.o ^ to o S < o. (0 LU Q Z. < X M j c I m i * i M CO H H I cd -p m (0 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KR0i\3ORG H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K, HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1922 23 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART APRIL 1925 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1943 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JUNI 1944 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1929 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI NOVEMBER 1930 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

Læserbrevsfejden 1899

Læserbrevsfejden 1899 Læserbrevsfejden 1899 Gennem læsebrevsfejden fra 18. februar 1899 28. juni 1899 mellem Kaptajn Peter Mærsk Møller og Skibsbygger J. Ring-Andersen kan overgangen fra den traditionelle træ- og sejlskibssejlads

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1938 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JUNI 1939 FORHANDLES FRA D ET KONGELIGE SØKORT- ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1930 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI AUGUST 1931 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

"Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".:

Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade.: HAN; ms Jacob Jebseru 0 Y J 0. III - "Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".: Side 213: G-anz vom lyp des heutigen Frachtschiffes mit einigen Fahrgastkammern. Schutzdeckschiff mit Yermessungswell? langer

Læs mere

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 DG SØFARTSMUSEET KRONBORG OXC/V. ^ fifdc/t\ 4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 'fy'9-zg: ' ''i 7-24: **SfJ o // Ws^,._l- i^u^-^f L '-''. ~ L- /J^, I t s- ljh : }7 7.... ' føv«/ " (li i -5Z4 : -«- -*- OG

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Af Fuldmægtig ved redningsvæsenet, C. P. Eisenreich, udgivet af E. Jespersens Forlag, København, 1927.

Af Fuldmægtig ved redningsvæsenet, C. P. Eisenreich, udgivet af E. Jespersens Forlag, København, 1927. Uddrag af bogen: Det Nørrejydske Redningsvæsen Dets tilblivelse, organisation og historie. Af Fuldmægtig ved redningsvæsenet, C. P. Eisenreich, udgivet af E. Jespersens Forlag, København, 1927. Der foreligger

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1932 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI JUNI 1933 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Den liden graa Høne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den liden graa Høne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1937 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JULI 1938 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1916 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER SEPTEMBER 1917 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1901 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER APRIL 1903 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den

Læs mere

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller.

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1 Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. Byggenummer 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. 3.760 IHK. Fabrikat: Dieselmotor,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1925 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART MARTS 1927 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1940 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1906 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER DECEMBER 1907 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1924 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART APRIL 1926 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A.

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONSORG ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. ^* s "_J s S"" 7"3 w OJ LU HJ CO 3 S CO te u. < Q to CJ O æ -j LU Q 2: < ø o: 0 co 2; 0 CC < D, o \ j pq I & i fe «-P I n 1 o 1 xb

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1939 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JULI 194l FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af

Læs mere

ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Marselisborg. N K D H. Int. - 1. Bygget I898 - Wm. Gray 8c Co. Ltd., W. Hartlepool. Byggenummer 355» Søsat 7/4

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1942 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1943 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG HAKDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Pregel. M B M K. ; I - 1,.er: XI-516. 2-125. enhavns Bygget 1889 af A/S. Burmeister & Wain, København, Bygge

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1941 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART AUGUST 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

En konvojs undergang. En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig

En konvojs undergang. En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig 8 En konvojs undergang En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig En papirkopi af et billede fra en gammel glasplade, som ganske vist ikke var

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FEEMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FEEMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1900 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FEEMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER MARTS 1902 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den

Læs mere

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad.

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad. Ark No a/1885 Laurits Jørgensen Overretssagfører Til Vejle Byraad. Efter at jeg har forholdt Hr Mazanti den med Byraadets ærede Skrivelse af 6 ds. af Hr Aarup givne Forklaring over Udstedelsen af Anvisingen

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1931 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI MAJ 1932 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47.

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47. Thomas Bugge "De første grunde til den rene eller abstrakte mathematik. Tredje og sidste Deel. Den oekonomiske og den militaire Landmaaling". Kiøbenhavn 1814. 61 Tab.21. Fig.37. Paa en afstukken Linie

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1928 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI SEPTEMBER 1929 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«.

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«. ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. 'i-sffrøf.,, i!fflw&é r MÆFts«. :' \ 53, ' S^P~. \t4bl \JF* V-S^SMfK* \ t : - a ^ DELS- OG SØFARTSMUSEET i BDF. ss Brigit Mærsk. (I). ex Comet. (Tankskib). 0 X V

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER.

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER. STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1894 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE OG FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER. APRIL 1896 KJØBENHAVN. BIANCO LUNOS KGL. HOF-BOGTRYKKERI

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse 4.1 Arbejdsregulativet af 26. januar 1849 Efter slaveriets ophævelse i 1848 skulle rammerne for den tidligere slavegjorte befolknings

Læs mere

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis KAN DELS- OG SØFARTSMUSEET FÅ KRONBORG H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20 Registreringsdato; 16/12 1867. eeis Certifikater; 16/12 1867 Bygget 1856 i Stockton*

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1927 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART NOVEMBER 1928 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1910 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER DECEMBER 1911 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1945 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1947 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere