Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003"

Transkript

1 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål, opgaver og mission Vision Strategi og resultatkrav/indsatsområder a Strategi og resultatkrav vedr. vidensmarkedsplads b Strategi og resultatkrav vedr. kompetenceudbygning c Strategi og indsatsområder vedr. forskningsnetværk d Strategi og indsatsområder vedr. efteruddannelse e Strategi og indsatsområder vedr. rådgivning f Øvrige resultatkrav/koncernmål Budget- og økonomiforhold Kontraktens kompetence- og ansvarsfordeling Kontraktperiode, afrapportering og mulighed for genforhandling

2 1. Indledning ViFAB blev i 2000 etableret som en selvejende institution under det daværende Sundhedsministerium. Centeret ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, der beskikkes af Indenrigs- og Sundhedsministeren efter indstilling fra nedennævnte organisationer og myndigheder. Bestyrelsen sammensættes af to medlemmer fra SundhedsRådet, to medlemmer fra Landsorganisationen Natursundhedsrådet, to medlemmer fra Den Almindelige Danske Lægeforening, et medlem fra Sundhedsstyrelsen, et medlem fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, et medlem fra Aarhus Universitet og Århus Amt i forening samt to medlemmer udpeget personligt af Indenrigs- og Sundhedsministeren. Ministeren udpeger formanden blandt de af ministeren personligt udpegede bestyrelsesmedlemmer. Funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmerne er tre år. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for centerets virksomhed. Den daglige administrative og økonomiske ledelse af centeret varetages af centerchefen med ansvar over for bestyrelsen. Efter en knap 3-årig forsøgsperiode blev centeret i efteråret 2002 evalueret af PLS Rambøll Management og er fra finansåret 2003 gjort permanent. Centeret var primo 2003 normeret til 6 årsværk heraf 1 årsværk som tidsbegrænset ansættelse. De 6 årsværk er fordelt på flg. stillinger/funktioner: 1 centerchef, 1 sekretær, 2 ACere/forskning og 2 ACere/vidensformidling. Videns- og forskningscenter for Alternativ Behandling er omfattet af det koncept for kontraktstyring for 2003, der omfatter hele Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og kontrakten er udarbejdet i overensstemmelse med de af departementet fastsatte retningslinier herom. Det betyder, at kontrakten fra 2003 vil være rullende. I den rullende kontrakt er den overordnede mission, vision og strategi stabil. Det er alene første års mål, der er bindende. De flerårige mål er initiativområder, hvert år præciseres næste års mål. 2

3 2. Formål, opgaver og mission har ifølge vedtægterne til formål at øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternativ behandling og deres virkning, at fremme og udvikle forskning på området samt fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. Elementerne i ViFABs formål er i høj grad overlappende/integrerede. Når forskning igangsættes, skabes der løbende viden. Samtidig skaber den nuværende viden og dialog ny forskning. Det skaber en positiv spiral, hvor viden og forskning afføder hinanden. At skelne mellem forskning, viden og dialog i beskrivelsen af ViFABs nuværende og fremtidige aktiviteter skaber derfor et kunstigt skel, som ikke eksisterer i virkeligheden. Som en følge heraf har ViFAB valgt at arbejde med en integreret forståelse af forskning, viden og dialog i formuleringen ViFABs overordnede retning, dvs. ViFABs mission: ViFABs mission er at bidrage til skabelsen af en effektiv og tilgængelig vidensmarkedsplads for alternativ behandling og naturmedicin. Med vidensmarkedsplads forstås etablering af fora, hvor viden om alternativ behandling og naturmedicin forankres, udvikles og formidles. 3

4 3. Vision ViFABs vision illustrerer, ViFABs nuværende udviklingsretning og hvor ViFAB ønsker at bevæge sig hen i løbet af de nærmeste 5-7 år mhp. opfyldelse af ViFABs mission. Elementerne i ViFABs vision komplementerer og understøtter hinanden mhp., at der via udnyttelse af synergieffekter kan opnås størst mulig kvalitet for færrest mulige ressourcer. ViFABs vision er illustreret grafisk ved figur 1: 4

5 Vidensmarkedsplads: Gennem vidensforankring, vidensudvikling og vidensformidling vil ViFAB sikre, at den viden, der genereres i visionens øvrige delelementer, udvikles og forankres internt i ViFAB såvel som gøres tilgængelig, dvs. udvikles og formidles eksternt. Kompetenceudbygning til alternative behandlere: ViFAB vil fastholde og udvikle efteruddannelse, kurser og vejledning for alternative behandlere om forskning mhp. at give alternative behandlere kvalifikationer, så de kan indgå som kvalificerede deltagere i tværfaglige forskningsprojekter, fx ph.d.-projekter, og gennemføre egne, mindre forskningsprojekter. Delelementerne vidensmarkedsplads og kompetenceudbygning vil være væsentlige videreudviklinger af allerede eksisterende aktiviteter i ViFAB. Herudover ønsker ViFAB i samarbejde med eksterne partnere at udvikle og realisere følgende aktiviteter: Etablering af et forskningsnetværk ViFAB vil igangsætte et netværk med 7-10 ph.d.-studerende inden for området alternativ behandling og naturmedicin. Det er hensigten at de ph.d.-studerende skal være tilknyttet eksterne partnere, fx universiteter og sygehuse. Forskningsnetværket skal således fungere som et tværinstitutionelt netværk, hvor der tilbydes forskningskurser og workshops om relevante, tværfaglige emner med centrale, internationalt anerkendte forskere. Desuden vil ViFAB tilbyde erfaringsudveksling, working paper-serie mv. Formålet med ph.d.-netværket er at styrke og stimulere forskningen inden for området. Etablering af en efteruddannelse ViFAB ønsker at etablere en efteruddannelse for sundhedsfagligt personale inden for alternativ behandling på kandidat-/efteruddannelsesniveau. Formålet med efteruddannelsen er at sikre, at sundhedsfagligt personale har adgang til viden om alternativ behandling og naturmedicin på et højt fagligt og forskningsbaseret niveau. Uddannelsen skal have et niveau, der gør den attraktiv for sundhedsfagligt personale i Norden og evt. Europa. Etablering af en neutral, saglig og uafhængig rådgivning ViFAB vil tilbyde neutral, saglig og uafhængig rådgivning om alternativ behandling og naturmedicin. Den primære målgruppe er brugere, den sekundære målgruppe er sundhedsfagligt personale. 5

6 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder Resultatkravene og indsatsområderne 1 fungerer som en udmøntning af strategien altså som et udtryk for, hvad ViFAB på kort sigt skal opnå for at have de rette forudsætninger for at opfylde mål omkring visionen. Resultatkravene rækker kun et enkelt år ud i fremtiden. Følgende afsnit beskriver ViFABs strategier og resultatkrav mhp. at realisere ViFABs vision. 4.a Strategi og resultatkrav vedr. vidensmarkedsplads Kernen i ViFABs vision er skabelsen af en vidensmarkedsplads. På vidensmarkedspladsen samles og systematiseres viden om alternative behandlingsformer og deres effekt (forskning) som efterfølgende gøres tilgængelig for ViFABs interessenter (brugere, sundhedsfagligt personale, forskere og alternative behandlere). Vidensmarkedspladsen vil primært blive realiseret via ViFABs hjemmeside, men også andre formidlings- og komunikationsaktiviteter, fx kan nyhedsbreve, publikationer og foredrag anvendes. Når ViFAB skal realisere strategierne, lægger centeret vægt på at skabe så mange synergieffekter som muligt mellem enkeltdelene i visionen. I denne sammenhæng er vidensmarkedspladsen central det er her den viden, der genereres i de øvrige enkeltdele, samles, systematiseres og formidles videre. På vidensmarkedspladsen ønsker ViFAB at opsamle den viden, der genereres direkte af ViFAB, fx beskrivelser af alternative behandlingsformer og filosofier mv. samt den eksternt genererede viden, fx Cochrane Reviews og resultater fra eksterne forskningsprojekter. Grundlaget for realiseringen af dette vil primært være: At anvende interne ressourcer til systematisering og formidling af viden inden for området både mht. viden om behandlingsformer, deres filosofi, baggrund osv. og den allerede eksisterende forskning. Sekundært realiseres dette ved: At uddele ViFABs forskningsmidler til eksterne forskningsprojekter. At indgå samarbejde med eksterne for at skabe ny viden, fx forskningsprojekter initierede af ViFAB, hvor ViFAB indgår i styregruppe. Desuden vil ViFAB systematisere allerede eksisterende viden, fx ved at udarbejde Cochrane Reviews. For at sikre at ViFABs formidling og kommunikation er saglig og neutral, vil formidling af viden via ViFAB altid ske via medarbejdere ansat i ViFAB. Som et led i strategien med skabelsen af en vidensmarkedsplads vil ViFAB internt også arbejde med de processer, der skal sikre at viden inden for området genereres, opsamles, 1 Indsatsområder defineres som områder hvor der endnu ikke er fastsat resultatkrav, men hvor der i året må forventes at skulle ydes en vis arbejdsindsats, der på tidspunktet for udarbejdelsen af resultatkontrakten endnu ikke er konkretiseret. 6

7 systematiseres og formidles, herunder sikre, at de nødvendige kompetencer hertil opbygges og videreudvikles internt i ViFAB. Resultatkrav for 2003 i relation til udmøntning af vidensmarkedsplads : Årsberetning 2002; offentliggøres senest april 2003 Udgivelse af nyhedsbrev nr. 3 senest ultimo juni Målgruppe: brugere og sundhedsfagligt personale Løbende opdatering af hjemmesiden: ift. aktuel viden og nyheder inden for området samt herudover: Udbygning med beskrivelser af yderligere 2 behandlingsformer under menupunktet behandlingsformer i Udarbejdelse/offentliggørelse af 2 temaer i Deltagelse i lægedagene med stand, november Tidsmæssig koordinering af deltagelse i lægedage, nyhedsbrev nr. 4 og 1 tema på hjemmeside mhp. opnåelse af synergieffekter i relation til aktiviteterne (aktiviteterne skal alle afvikles inden for maks. 5 uger). ca. ½ årsværk anvendes i til udarbejdelse af et Cochrane Review inden for området. Pr. 31. december 2003 skal der foreligge 1. udkast til protokol mhp. indsendelse til Cochranesamarbejdet. Uddeling af forskningsmidler 2. Nedsættelse af forskningsudvalg senest 1. april Opslag af forskningsmidler (restbeløb, ekstrabevilling 2002) med ansøgningsfrist 1. april 2003, opslag senest 1. februar 2003 samt evt. revidering af ansøgningsmateriale ligeledes 1. februar; svar til ansøgerne inden udgangen af august b Strategi og resultatkrav vedr. kompetenceudbygning ViFAB tilbyder kompetenceudbygning for alternative behandlere vedrørende forskning i alternativ behandling i form af (telefonisk) konsulenthjælp til mindre forskningsprojekter, temadage og workshops om forskningsrelaterede emner. ViFAB ønsker at udbygge sine tilbud mhp. at give alternative behandere kvalifikationer, så de dels kan indgå som kvalificerede deltagere i tværfaglige forskningsprojekter, fx ph.d.- projekter, og dels kan gennemføre mindre forskningsprojekter. Strategien hertil vil være længerevarende kursusforløb, hvor deltagerne præsenteres for og arbejder sig igennem alle faser af et forskningsprojekt. Desuden vil ViFAB tilbyde længerevarende vejledningsforløb, hvor alternative behandlere får tilknyttet en vejleder/konsulent fra ViFAB samtidig med, at den alternative behandler udarbejder et mindre forskningsprojekt eller en systematisk beskrivelse af sit fagområde. Resultatkrav for 2003 i relation til udmøntning af kompetenceudbygning : 6 temadage/workshops for alternative behandlere om forskningsrelaterede emner. Temadage/workshops afvikles som dubletter dvs. 3 forskellige temadage/workshops 2 Stimulering af eksterne forskningsmiljøer fx via uddeling af midler til forskningsprojekter har betydning for genereringen af viden inden for området (jf. vidensmarkedsplads ) men kan, afhængigt af bevillingsmodtagerne, også indvirke på områderne kompetenceudbygning og forskningsnetværk. 7

8 afholdes i Århus, hvorefter temadagen/workshoppen dubleres på Sjælland eller Fyn (2 på Sjælland og 1 på Fyn) 3. Der udarbejdes et evalueringsskema til hver temadag/workshop for at måle deltagernes tilfredshed med temadage/workshops. Konsulenthjælp/forskningsvejledning hver tirsdag kl samt løbende efter aftale dog ikke i juli måned. Færdiggørelse af startpakke om forskning til målgruppen alternative behandlere senest 1. september Realiseringen af såvel vidensmarkedspladsen som kompetenceudbygning skal primært ske via ViFABs finanslovsbevilling. Evt. vil delelementer blive finansieret via eksterne fondsmidler eller brugerbetaling. Herudover ønsker ViFAB i samarbejde med eksterne partnere at udvikle og realisere følgende aktiviteter: 4.c Strategi og indsatsområder vedr. forskningsnetværk Via ViFABs formidlings- og dialogskabende aktiviteter vil ViFAB arbejde for, dels at der igangsættes ph.d.-projekter inden for området, og dels at der skabes forskningsnetværk for de ph.d.-studerende. Det er vigtigt, at de ph.d.-studerende er fagligt forankrede i de respektive, eksterne forskningsmiljøer. Det er også vigtigt, at de ph.d.-studerende har et tværinstitutionelt netværk, hvor de kan få sparring og inspiration til de forskningsmæssige emner, der er særegne inden for det alternative behandlingsområde. ViFAB vil tilbyde forskningskurser og workshops om relevante tværfaglige emner med centrale, internationalt anerkendte forskere i det omfang, det er muligt at finansiere aktiviteterne - fx via fondsmidler o.lign. Tilsvarende vil forskellige former for erfaringsudveksling, fx via internettet, workshops i ViFABs regi mv. og en working paper-serie udgivet af ViFAB være mulige strategier til styrkelse af ph.d.-netværket og stimulering af forskningen inden for området. De konkrete tiltag vil afhænge af hvad der kan aftales og findes finansiering til. 4.d Strategi og indsatsområder vedr. efteruddannelse Gennem ViFABs kendskab til området og internationale netværk vil ViFAB arbejde for, at der i Danmark bliver mulighed for at udbyde en efteruddannelse for sundhedsfagligt personale om alternativ behandling på kandidat-/efteruddannelsesniveau. ViFAB vil bidrage til efteruddannelsen i form af at være sparringspartner og facilitator for højere læreanstalter og tilsvarende institutioner, der ønsker at arbejde for at en sådan efteruddannelse. I denne sammenhæng er det vigtigt for ViFAB, at uddannelsen sikres et højt fagligt og forskningsbaseret niveau. ViFAB vil ligeledes indgå aktivt i udarbejdelse af mindre efteruddannelsesforøb i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i det omfang, der kan opnås finansiering hertil. Indsatsområder for 2003 i relation til udmøntning af efteruddannelse 3 Den ene dublet vil dog evt. kunne være af mere vidensformidlende karakter jf. vidensmarkedsplads. Målgruppen vil dog fortsat være alternative behandlere. 8

9 Besøg ved Program for Integrative Medicine, University of Arizona, USA, mhp. at studere programmet og afdække samarbejdsmuligheder i relation til efteruddannelse af sundhedsfagligt personale. Networkning mhp. etablere eksterne samarbejdspartnere samt evt. fundrasing i relation til den videre realisering af ViFABs strategier vedr. efteruddannelse. 4.e Strategi og indsatsområder vedr. rådgivning ViFAB arbejder for, at brugerne af alternativ behandling får en uafhængig, neutral og saglig rådgivning om alternativ behandling og naturmedicin. Formålet med rådgivning er at give brugere og sekundært sundhedsfagligt personale neutral og saglig rådgivning. Brugerne skal få den nødvendige information til selv at kunne træffe kvalificerede valg mht., om brugen af alternativ behandling/naturmedicin er relevant for dem i deres givne situation. Det er ViFABs strategi, at rådgivning skal bemandes med medarbejdere, der både har en sundhedsfaglig baggrund og kendskab til alternativ behandling/naturmedicin. ViFAB vil indgå eksterne samarbejder fx med patientforeninger, fonde, amter o.lign. med det formål finansiere og realisere en sådan rådgivning. Indsatsområder for 2003 i relation til udmøntning af rådgivning Networkning mhp. at finde eksterne samarbejdspartnere samt evt. fundrasing i relation til den videre realisering af ViFABs strategier vedr. rådgivning. 4.f Øvrige resultatkrav/koncernmål Implementering af den fælles koncernindkøbspolitik og ibrugtagning af indkøbsportalen (DOIP) inden udgangen af I henhold til Finansministeriets cirkulære af om indkøb i staten skal hver institution inden for ministerområdet være omfattet af ministeriets fælles indkøbspolitik mhp. effektivisering og professionalisering af indkøb. afvikling af medarbejderudviklingssamtaler inden udgangen af november 2003 for samtlige medarbejdere (studentermedhjælp og piccoline dog undtaget). 9

10 5. Budget- og økonomiforhold ViFABs driftsbevilling udgør i ,9 mio. kr. heraf løn 2,1 mio. kr. Herudover har ViFAB adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. ViFABs reservationsbevilling (tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling) udgør i ,0 mio. kr. 10

11 6. Kontraktens kompetence- og ansvarsfordeling Kontrakten indgås mellem ViFAB og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kontrakten er imidlertid ikke en aftale i almindelig aftaleretlig forstand. Kontrakten er en tilkendegivelse af den ønskede udvikling af ViFABs aktiviteter og de vilkår, der er forbundet hermed. Indenrigs- og Sundhedsministeren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster m.v. skal følges, med mindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse. Dette indebærer også, at der til enhver tid kan gøres sædvanligt politisk eller tjenstligt ansvar gældende for ministerens eller embedsmændenes opgavevaretagelse, herunder også for forløbet af kontrakten i kontraktperioden. Dette betyder endvidere, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet fortsat kan tilbagekalde eller ændre kontrakten eller dele heraf i kraft af det almindelige over-/underordnelsesforhold. 11

12 7. Kontraktperiode, afrapportering og mulighed for genforhandling Kontrakten træder i kraft 1. januar 2003 og forudsættes at være 4-årig. Der er tale om en rullende kontrakt, hvor resultatkravene omfatter Ved den årlige genforhandling forlænges kontrakten med yderligere ét år, således at kontrakten til stadighed dækker en 4- årig periode. Afrapporteringen af resultatkravene finder sted primo april, august og november måned i forbindelse med ViFAB s bidrag til rammeredegørelserne. Afrapportering omfatter en vurdering af målopfyldelsen af resultatkravene, opgjort i oversigtsform i hhv. opfyldt / ikke opfyldt, eventuelt suppleret med uddybende bemærkninger. I den årlige rapportering i årsrapporten foretages afrapportering på samtlige resultater og initiativområder. Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted, såfremt der sker væsentlige ændringer i grundlaget for kontrakten, eller hvis de forudsætninger, der ligger til grund for styrelsens opfyldelse af de opstillede mål, ændres. Genforhandling eller justering kan finde sted, når parterne er enige herom. Forhandlinger om fornyelse af kontraktstyringsaftalen indledes i efteråret København, den 17. juni 2003 Århus, den 17. juni 2003 For Indenrigs- og Sundhedsministeriet For ViFAB Ib Valsborg Departementschef Helle L. Lønroth Centerchef 12

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 6 4.a Strategi og resultatkrav

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 ÅRSBERETNING 2006 INDHOLD 1. Indledning...2 2. ViFABs aktiviteter i 2006...4 2.1 Forankring og formidling af viden...4 2.1.1 Udvikling af hjemmeside...5 2.1.2 Brugen af hjemmesiden...6 2.1.3 Artikelserie

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Om ViFAB... 4

1. Indledning... 3. 2. Om ViFAB... 4 7 Indhold 1. Indledning... 3 2. Om ViFAB... 4 2.1 Formål, opgaver og mission... 4 2.2 Vision... 5 2.3 Bestyrelse... 7 2.4 Centerets medarbejdere... 8 2.5 Økonomi... 9 3. ViFABs aktiviteter i 2004... 13

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 ÅRSBERETNING 2008 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2008... 3 2.1 Forankring og formidling af viden... 3 2.1.1 Information om folkesygdomme og alternativ behandling... 4 2.1.2 Udvikling

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING 2007 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2007... 4 2.1 Forankring og formidling af viden... 5 2.1.1 Udvikling af hjemmeside... 5 2.1.2 Brugen af hjemmesiden... 7 2.1.3 Information

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 esultatkontrakt 2014 esultatkontrakt for EVA 2014 1. Indledning esultatkontrakten indgås mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Undervisningsministeriet (UVM). 2. Præsentation af EVA Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

Resultatkontrakt for Statens Institut for Folkesundhed

Resultatkontrakt for Statens Institut for Folkesundhed Resultatkontrakt for Statens Institut for Folkesundhed 2003 Forskning og udredningsarbejde for forandring og bedre folkesundhed 27. februar 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Generelt om Instituttet

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Rammeaftale. Januar Lokale & Anlægsfonden

Rammeaftale. Januar Lokale & Anlægsfonden Rammeaftale Januar 2015 Lokale & Anlægsfonden 2015-2018 Rammeaftalen mellem Lokale og Anlægsfonden og Kulturministeriet fastlægger mål for Lokale Anlægsfondens virksomhed i aftaleperioden inden for de

Læs mere

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Årsberetning 2000

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Årsberetning 2000 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Årsberetning 2000 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Årsberetning for 2000 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2005 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 21

INDHOLD ÅRSBERETNING 2005 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 21 Årsberetning 2005 INDHOLD 1. Indledning...3 2. ViFABs aktiviteter i 2005...4 2.1 Forankring og formidling af viden...4 2.1.1 Indholdsudvikling af hjemmeside...5 2.1.2 Bedst på nettet...6 2.1.3 Brugen af

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for International Centre for Research in Organic Food Systems GENERELLE BESTEMMELSER Navn og organisation 1. Stk. 1. Forskningscentrets navn er International

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Resultataftale For. Viborg Stift

Resultataftale For. Viborg Stift Resultataftale 2009 For Viborg Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for institutionens virke Denne aftale vedrører Viborg stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen varetager

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Dato Sagsnr /1 og /1

Dato Sagsnr /1 og /1 Dato 23-11-2017 Sagsnr. 4-1214-391/1 og 4-1214-392/1 Puljeopslag: Udmøntning af midler til understøttelse af udarbejdelse af genoptræningsplaner og metoder til patientinddragelse for patienter med erhvervet

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 Årsberetning 2009 INDHOLD Forord... 2 1. Præsentation af ViFAB... 3 2. ViFABs aktiviteter i 2009... 4 2.1 Formidling... 4 2.1.1 Information målrettet kronisk og langvarigt syge... 4 2.1.2 Information om

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 Årsberetning 2010 INDHOLD Forord... 2 1. Præsentation af ViFAB... 3 2. ViFABs aktiviteter i 2010... 4 2.1 Formidling... 4 2.1.1 Information målrettet kronisk og langvarigt syge... 5 2.1.2 Information om

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016:

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Dette dokument beskriver opslags- og behandlingsproceduren for ansøgninger til uddeling af 1 Mio. kr. af Dansk

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2003-08 FORORD DTU formulerede omkring årsskiftet 2002-2003 en strategi for årene 2003-2008. Strategien gælder naturligvis for al aktivitet på DTU i perioden og er

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Kontrakt for Landsskatteretten for perioden 1997-2000

Kontrakt for Landsskatteretten for perioden 1997-2000 Kontrakt for Landsskatteretten for perioden 1997-2000 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Landsskatteretten har i perioden 1993-1996 haft status som kontraktstyrelse, og nærværende kontrakt omhandler således

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 023-11 J.nr. 10-615-8 Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l.

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l. Krav til dokumentation ved ansøgning til stillinger på Copenhagen Business School (CBS) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Særligt for TAP (teknisk administrativt personale) stillinger... 1 Ansøgning...

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04)

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Det Udenrigspolitiske Nævn 2013-14 UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Statut for Center for Militære Studier NAVN 1. Forskningscentrets navn er "Center for Militære Studier", forkortet CMS. Den engelske

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Om Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 2 Om Nationalmuseet Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Viden i skolen (VIS)

Viden i skolen (VIS) Viden i skolen (VIS) Abstrakt: Folkeskolereformen lægger vægt på at fremme praksisnær forskning til skolerne. Praksisnær forskning er en afgørende faktor til forbedringen af skolen. Det er en vanskelig

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER I N T E R N A T I O N A L A N E R K E N D E L S E A F P R O B L E M - O G P R O J E K T B A S E R E T L Æ R I N G O G D E D O K U M E N T E R E D E R E S U L T

Læs mere

Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinier for udviklings- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Aftalens status og kontraktens opbygning

1. Aftalens parter. 2. Aftalens status og kontraktens opbygning 1. Aftalens parter Mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og er indgået følgende AFTALE om driften af 2. Aftalens status og kontraktens opbygning Nærværende dokument udgør en driftskontrakt mellem og Kultur-

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Forslag om regionalt kompetencecenter til styrket brug af Medicinsk Teknologivurdering (MTV) i Region Syddanmark

Forslag om regionalt kompetencecenter til styrket brug af Medicinsk Teknologivurdering (MTV) i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jakob Dragsdal Sørensen Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning E-mail: Jakob.Dragsdal.Soerensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-3239 Telefon: 1349 Dato:

Læs mere