Årsberetning for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)"

Transkript

1 Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

2 Indhold 1. Beretning Præsentation af ViFAB ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat Målrapportering Oversigt over målopfyldelse Uddybende analyser og vurderinger Vidensmarkedsplads Kompetenceudbygning Øvrige resultatkrav.. 3. Regnskab Økonomi Hovedkonto Hovedkonto Personale Påtegning af årsrapport Årsrapport Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 2

3 1. Beretning 1.1 Præsentation af ViFAB Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) er en selvejende, uafhængig institution under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. ViFAB har ifølge vedtægterne til formål at øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternativ behandling og deres virkning, at fremme og udvikle forskning på området samt fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. Elementerne i ViFABs formål er i høj grad overlappende/integrerede. Når forskning igangsættes, skabes der løbende viden. Samtidig skaber den nuværende viden og dialog ny forskning. Det sætter gang i en positiv spiral, hvor viden og forskning afføder hinanden. At skelne mellem forskning, viden og dialog i beskrivelsen af ViFABs nuværende og fremtidige aktiviteter skaber altså et kunstigt skel, som ikke eksisterer i virkeligheden. Derfor har ViFAB valgt at arbejde med en integreret forståelse af forskning, viden og dialog i formuleringen af ViFABs overordnede retning, dvs. ViFABs mission. ViFABs mission er at bidrage til skabelsen af en effektiv og tilgængelig vidensmarkedsplads for alternativ behandling og naturmedicin. Med vidensmarkedsplads forstås etablering af fora, hvor viden om alternativ behandling og naturmedicin forankres, udvikles og formidles. I ViFABs vision vil vi i løbet af de næste 5-7 år arbejde med følgende hovedopgaver: Vidensmarkedsplads ViFAB vil skabe en vidensmarkedsplads for at sikre, at den viden, der skabes inden for området, er tilgængelig for alle. Kompetenceudbygning ViFAB vil tilbyde kompetenceudbygning til de alternative behandlere, så de bliver rustet til at deltage i og gennemføre forskningsprojekter. Forskningsnetværk ViFAB vil etablere et forskningsnetværk for eksterne forskere for at styrke og stimulere forskningen i alternativ behandling. Efteruddannelse ViFAB vil være med til at etablere en efteruddannelse inden for alternativ behandling og naturmedicin. Uddannelsen skal være forskningsbaseret og have et højt fagligt niveau, der også gør den attraktiv for sundhedsfagligt personale fra øvrige nordiske og europæiske lande. Rådgivning ViFAB vil skabe en rådgivning, hvor befolkningen og sundhedsfagligt personale kan få uafhængig og saglig vejledning om alternativ behandling og naturmedicin. Områderne er blandt andet valgt ud fra det kriterium, at de komplementerer og understøtter hinanden. Årsrapport Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 3

4 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat Det overordnede, faglige resultat for ViFAB har i 2003 været tilfredsstillende. ViFAB udarbejdede i begyndelsen af året en vision for de næste 5-7 år samt deraf følgende strategier og kortsigtede resultatkrav og indsatsområder (jf. ViFABs resultatkontrakt for 2003). ViFABs vision består af 5 delelementer: Vidensmarkedsplads, Kompetenceudbygning, Forskningsnetværk, Efteruddannelse og Rådgivning. Resultatkravene er i 2003 primært koncentreret om Vidensmarkedsplads og Kompetenceudbygning, mens der er udpeget indsatsområder for Forskningsnetværk, Efteruddannelse og Rådgivning. Den samlede målopfyldelse for centerets resultatkontrakt har været høj, hvilket naturligvis er tilfredsstillende. Det overordnede, finansielle resultat for ViFABs to hovedkonti, og , er angivet i tabel 1 og 2 herunder. Tabel 1 Oversigt over ViFABs finansielle resultat, hovedkonto kr Indtægter 0 Udgifter Resultat, brutto Bevilling, netto Resultat, netto Akkumuleret overskud primo Til videreførsel ultimo Jf. tabel 1 har ViFAB i 2003 haft et merforbrug på 0,75 mio. kr. i forhold til bevillingen. Dette merforbrug er dækket via opsparede midler fra tidligere år. Merforbruget har blandt andet været anvendt til at styrke formidlingen af viden om alternativ behandling i form af et ekstra (tidsbegrænset) årsværk samt udgivelse af nyhedsbrev. Tabel 2 Oversigt over finansielt resultat for hovedkonto , tilskud til forskning o.lign. i alternativ behandling (reservationsbevilling) kr Indtægter 0 Udgifter Resultat, brutto Bevilling, netto Resultat, netto Akkumuleret overskud primo Til videreførsel ultimo Årsrapport Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 4

5 Jf. tabel 2 har ViFAB i 2003 imødekommet ansøgninger om tilskud til forskning for godt 3,7 mio. kr. Ultimo 2003 havde ViFAB godt 4,9 mio. kr. til videreførsel. Beløbet fordeler sig på 1 mio. kr., der forventes reserveret til forskningsprojekter primo 2004 (ansøgningsfristen for disse midler var den 17. december 2003), en ekstrabevilling (oktober 2003) på 2 mio. kr. (fra den på afsatte reserve til målrettede forbedringer for de svage grupper i samfundet), som ikke kunne nå at blive udmøntet i 2003, samt godt 1,9 mio. kr., der dels forventes anvendt til aktiviteter i samarbejde med Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet, dels vedrører ubrugte forskningsmidler. ViFABs aktiviteter for det kommende år forventes i 2004 i det store hele at være en videreførsel af den retning, der blev udstukket i 2003 med ViFABs vision. Således vil ViFABs resultatkrav i 2004 også primært være koncentreret om Vidensmarkedsplads og Kompetenceudbygning. I forbindelse med finansloven for 2004 er der tilført 10 mio. kr. ekstra til de hovedkonti ViFAB administrerer. Ekstrabevillingen er fordelt med 9 mio. kr. til eksterne forskningsprojekter vedrørende alternativ behandling o.lign. (hovedkonto ) og 1 mio. kr. til ViFABs drift (hovedkonto ). Midlerne kan anvendes over flere år. ViFABs bestyrelse fastlægger i foråret 2004 strategien for uddelingen af disse midler samt hvilke støtteaktiviteter, ViFAB skal bidrage med i den forbindelse. Det forventes, at strategien for udmøntningen af ekstrabevillingen vil blive reflekteret i resultatkravene i de kommende år i relation til såvel Vidensmarkedsplads samt Kompetenceudbygning og eventuelt Forskningsnetværk. Resultatkravene for Vidensmarkedsplads vil dog blive reduceret med ca. 50% i 2004 i forhold til 2003 for så vidt angår formidlingsaktiviteter, idet en tidsbegrænset stilling, som er anvendt til formidlingsaktiviteter, ophørte ultimo oktober Nærværende årsrapport aflægges for følgende hovedkonti: Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (driftsbevilling) Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (reservationsbevilling). Årsrapport Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 5

6 2. Målrapportering 2.1 Oversigt over målopfyldelse ViFABs fokus var i 2003 primært rettet mod områderne Vidensmarkedsplads og Kompetenceudbygning (jf. ViFABs resultatkontrakt). Som det fremgår af tabeloverskriften i tabel 5 er der i forbindelse med områderne Forskningsnetværk, Efteruddannelse og Rådgivning tale om indsatsområder. Der var i 2003 ikke opstillet resultatkrav for disse områder. Tabel 3 Oversigt over samlet målopfyldelse for området Vidensmarkedsplads (resultatkrav) Opgave Årsrapport 2002, offentliggøres senest april Udgivelse af nyhedsbrevet Alternativ behandling, nr. 3, med offentliggørelse senest ultimo juni Status Løbende opdatering af hjemmesiden i forhold til aktuel viden og nyheder inden for området samt herudover: udarbejdelse og offentliggørelse af 2 temaer på hjemmesiden i 2003 udbygning med beskrivelse af yderligere 2 behandlingsformer under menupunktet Behandlingsformer i Deltagelse i Lægedage-messen med stand i dagene den november udkast til protokol for Cochrane-review senest 31. december Uddeling af forskningsmidler, herunder: nedsættelse af forskningsudvalg senest 1. april 2003 opslag af forskningsmidler (restbeløb, ekstrabevilling 2002) med ansøgningsfrist 1. april 2003, opslag og revidering af ansøgningsmateriale senest 1. februar 2003 samt svar til ansøgerne inden udgangen af august Tabel 4 Oversigt over samlet målopfyldelse for området Kompetenceudbygning (resultatkrav) Opgave Konsulenthjælp tirsdage kl. 9-12, dog ikke i juli. Afvikling af 6 temadage/workshopper vedr. forskningsrelaterede emner. Temadage/workshopper afvikles som dubletter, dvs. 3 forskellige temadage/workshopper afholdes i Århus, hvorefter de dubleres på Sjælland eller Fyn (2 på Sjælland og 1 på Fyn). Der udarbejdes evalueringsskema til hver temadag/workshop for at måle deltagernes tilfredshed. Færdiggørelse af startpakke om forskning (Forskningsguide for alternative behandlere) til målgruppen alternative behandlere senest 1. september Status Årsrapport Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 6

7 Tabel 5 Oversigt over samlet målopfyldelse for områderne Forskningsnetværk, Efteruddannelse og Rådgivning (indsatsområder) Opgave Besøg ved Programme for Integrative Medicine, University of Arizona, for at studere deres program og afdække samarbejdsmuligheder i forbindelse med efteruddannelse af sundhedsfagligt personale. Networking med henblik på at etablere eksterne samarbejdspartnere samt evt. fundraising i forbindelse med den videre realisering af ViFABs strategier for indsatsområdet Efteruddannelse. Networking med henblik på at finde eksterne samarbejdspartnere samt evt. fundrasing i forbindelse med den videre realisering af ViFABs strategier for indsatsområdet Rådgivning. Status Besøget afviklet, uformelt samarbejde etableret og rapport udarbejdet til bestyrelsen. Samarbejde etableret med JCVU vedr. efteruddannelsestilbud for sygeplejersker. Oplæg vedr. muligt samarbejde udarbejdet med Rådgivningscenteret Buen. Tabel 6 Øvrige resultatkrav Opgave Implementering af den fælles koncernindkøbspolitik og ibrugtagning af indkøbsportal (DOIP) inden udgangen af Afvikling af PU-samtaler inden udgangen af november 2003 for samtlige medarbejdere, ekskl. studentermedhjælper og piccoline. Status Ikke opfyldt 2.2 Uddybende analyser og vurderinger Vidensmarkedsplads Resultatkravene Udgivelse af nyhedsbrevet Alternativ behandling og Løbende opdatering af hjemmeside Et af ViFABs hovedformål er formidling af viden vedrørende området alternativ behandling og naturmedicin (jf. beskrivelsen af Vidensmarkedsplads i ViFABs mission), og udgivelsen af nyhedsbrevet Alternativ behandling har haft stor betydning for centerets formidlingsindsats. Bladet er siden maj 2002 blevet distribueret to gange årligt til blandt andet samtlige hospitaler og sygehuse i Danmark, hvilket har betydet, at sundhedsfagligt personale landet over er blevet opmærksomme på vores eksistens. I forbindelse med udgivelsen af nyhedsbrevet har ViFAB oplevet en markant stigning i henvendelser fra såvel sundhedsfagligt personale, presse og almindelige brugere af alternativ behandling, og antallet af abonnenter på ViFABs e- nyhedsservice på hjemmesiden steg i 2003 med mere end 700. Til sammenligning lå antallet af abonnenter før nyhedsbrevets tid relativt stabilt omkring 100. ViFAB har også i 2003 anvendt opsparede lønmidler fra tidligere år, der er blevet brugt til en ekstra, tidsbegrænset stilling, som har været anvendt til en styrkelse af formidlingsområdet. Det har bl.a. betydet, at ViFAB har haft mulighed for at skrive og udgive nyhedsbrevet Alternativ behandling samt styrke indsatsen på ViFABs hjemmeside blandt andet i form af temaerne Børn og alternativ behandling samt Sundhedsfagligt personale og alternativ behandling. Hjemmesiden er endvidere blevet udbygget med beskrivelse af yderligere to behandlingsformer, healing og akupunktur, jf. tabel 3. Den tidsbegrænsede stilling ophørte ultimo oktober Årsrapport Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 7

8 ViFAB har i 2003 registreret ca. 100 eksempler på presseomtale, som centeret har fået på direkte foranledning af sine formidlingsaktiviteter (listen over registreringer er ikke fuldstændig, da centeret ikke har mulighed for at tjekke alle medier for respons). Herudover kommer et stigende antal pressehenvendelser og efterfølgende omtale, som pressen selv har taget initiativ til i alt ca. 50 registrerede eksempler ved årets udgang. Den gratis presseomtale har stor betydning for ViFAB, da centeret ikke har økonomiske ressourcer til at annoncere eller på anden måde købe sig til sine målgruppers opmærksomhed, eksempelvis i form af udgivelse og distribution af informationspjecer og andet oplysningsmateriale. Resultatkravet Uddeling af forskningsmidler Et andet af ViFABs hovedformål er at bidrage til, at der udvikles ny kvalificeret, forskningsbaseret viden om alternativ behandling og naturmedicin (jf. beskrivelsen af Vidensmarkedsplads i ViFABs mission), hvorfor en af ViFABs meget vigtige opgaver er at uddele et vist beløb i forskningsmidler hvert år til gennemførelse af forskningsprojekter inden for området. ViFAB råder over en ordinær bevilling på 1 mio. kr. til støtte for forskning o.lign. i alternativ behandling (hovedkonto ). ViFAB har desuden modtaget ekstrabevillinger på op til 5 mio. kr. i tre af centerets fire leveår, heraf 2 mio. kr. i Engangsbevillingerne har bidraget til at øge forskningsindsatsen inden for området, idet ViFAB har kunnet støtte flere forskningsprojekter, end det er muligt med den ordinære tilskudsbevilling; men gør det vanskeligt for ViFAB at opstille mere langsigtede planer for udmøntningen af forskningsmidler. Det er ViFABs vurdering, at dette har været en medvirkende årsag til, at centeret har haft svært ved at tiltrække kvalificerede forskeres interesse og opdyrke miljøerne omkring effektforskning. Med finansloven for 2004 er der tilført væsentlige midler til forskning i alternativ behandling. Den samlede bevilling til forskning i alternativ behandling på finansloven for 2004 er på 10 mio. kr. (hovedkonto ), og herudover er der afsat 1 mio. kr. i yderligere driftsmidler til ViFAB (hovedkonto ). Disse midler kan anvendes over flere år, og dette muliggør mere langsigtede strategier for udmøntningen af midler. ViFABs bestyrelse fastlægger i foråret 2004 strategien for uddelingen af disse midler samt hvilke støtteaktiviteter, ViFAB skal bidrage med i den forbindelse. Det forventes, at strategien for udmøntningen af ekstrabevillingen vil blive reflekteret i resultatkravene i de kommende år i forhold til Vidensmarkedsplads, Kompetenceudbygning og eventuelt Forskningsnetværk Kompetenceudbygning Resultatkravet Konsulenthjælp ViFAB tilbyder konsulenthjælp til alternative behandlere og forskere, som har brug for viden om forskning i alternativ behandling. Konsulenthjælpen er del af ViFABs bestræbelser på at udvikle området Kompetenceopbygning, som er en af de skitserede hovedopgaver i centerets vision. Alternative behandlere kan via konsulenttelefonen få råd og vejledning om forskning i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af mindre forskningsprojekter. Etablerede forskere kan henvende sig for at diskutere de særlige forhold ved alternativ behandling, som kan have betydning for tilrettelæggelsen af et forskningsprojekt. ViFAB oplevede i årets løb, at ikke blot alternative behandlere, men også sundhedsfagligt personale i stigende omfang benytter sig af centerets konsulenthjælp. Det vil være nødvendigt at medtage denne erfaring i de videre overvejelser over konsulentaktiviteten, da der er stor forskel Årsrapport Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 8

9 på at rådgive eksempelvis en læge, en forsker og en alternativ behandler i problemstillinger vedrørende forskning i alternativ behandling. ViFAB mener, at vores tilbud om konsulenthjælp er meget vigtig for udformningen af forskningsprojekter den er af væsentlig betydning, for at disse får den nødvendige forskningsmæssige kvalitet, samtidig med at der tages højde for de særlige forhold vedrørende forskning i alternativ behandling. Der er med andre ord brug for det solide kendskab til både forskning, forskningsterminologi, alternative behandlingsformer og terminologien inden for alternativ behandling, som ViFAB tilbyder. Behovet for denne funktion skønnes at stige i de år, hvor forskningsindsatsen stiger, men hvor forskningsområdet endnu ikke er veletableret. Aktiviteten er en naturlig del af ViFAB, jf. ViFABs formål: at fremme og udvikle forskning på området og at fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. ViFAB vil derfor også tilbyde denne aktivitet i Resultatkravet Afvikling af 6 temadage/workshopper Afvikling af temadage, workshopper og seminarer er endnu et led i ViFABs bestræbelser på at udvikle området Kompetenceopbygning, som beskrevet i centerets vision. Behovet for temadage og workshopper var i 2003 meget større, end hvad ViFAB kunne imødekomme. Særlig stor interesse var der for arrangementerne med fokus på behandlingsfilosofi samt igangsætning af forskningsprojekter. Eksempelvis blev temadagen Behandlingsfilosofier meget hurtigt overtegnet på trods af, at den blev afholdt to gange én gang i København og én gang i Århus med plads til henholdsvis 130 og 95 deltagere. Tilbagemeldingerne fra temadagen var meget positive - evalueringsskemaerne udtrykte generelt stor tilfredshed med hele arrangementet. ViFAB har erfaret, at det ikke altid er hensigtsmæssigt med store deltagerantal. Særligt i forbindelse med arrangementer, der sætter fokus på forskningsrelaterede emner, er det ofte mere hensigtsmæssigt med et begrænset antal deltagere på holdet. Deltagerne får hermed større udbytte af undervisningen Øvrige resultatkrav Resultatkravet Implementering af koncernindkøbspolitik og ibrugtagning af indkøbsportal Introduktion til anvendelse af den offentlige indkøbsportal udestår som det eneste af de opstillede resultatkrav for Implementeringen af den fælles koncernindkøbspolitik sker i samarbejde med departementet og sker efter departementets beslutning først i Årsrapport Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 9

10 3. Regnskab 3.1 Økonomi ViFAB har delt dette afsnit op i to underafsnit. Det første vedrører hovedkonto , det andet hovedkonto Hovedkonto Tabel 7 Driftsregnskab for Regnskab 2002 Budget 2003 Regnskab 2003 Difference Budget 2004* kr Udgifter Indtægter Resultat, brutto Bevilling, netto Resultat, netto Note: Tallene er i løbende priser. * Budgettet for 2004 er foreløbigt og forventes ændret som følge af overførsel af 1 mio. kr. fra til primo Tabel 8 Bevillingsafregning for Bevilling Regnskab Årets overskud Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo kr Løn Øvrig drift I alt Tabel 9 Akkumuleret resultat for Ultimo 2000 Ultimo 2001 Ultimo 2002 Årets resultat Ultimo kr * Note: Tallene er i løbende priser. * Heraf blev 1,9 mio. kr. i 2002 overført til konto Årsrapport Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 10

11 Tabel 7, 8 og 9 viser henholdsvis driftsregnskab, bevillingsafregning og akkumuleret resultat for hovedkonto Herunder er tallene kommenteret og specificeret på underkontoniveau underkonto 10, der vedrører ViFABs almindelige virksomhed, som finansieres via finanslovsbevillinger, samt underkonto 95, der er ViFABs eksternt finansierede forskningsvirksomhed. Tabel 10 Resultatopgørelse for 2003, Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (alm. virksomhed) Hovedkonto Underkonto 10 Resultatopgørelse Nettoudgifter Lønsum Øvrige drift I alt kr Bevilling Regnskab Årets overskud ViFABs driftsbevilling, underkonto 10, udgjorde i ,9 mio. kr., heraf løn 2,1 mio. kr. (tabel 10). Regnskabsresultatet for 2003 udviste et merforbrug på løn på kr. ViFAB valgte i en periode fra juli 2002 til oktober 2003 at anvende opsparede lønmidler fra tidligere år til en tidsbegrænset ansættelse for at styrke formidlingsindsatsen. På driften var der et merforbrug på kr. Det akkumulerede overskud til videreførsel ultimo 2003 er således på knap 1 mio. kr. (tabel 11). Tabel 11 Opgørelse over akkumuleret resultat, Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (alm. virksomhed) Overført overskud primo 2003 Årets bevilling Årets udgifter Årets resultat Overskud til videreførsel ultimo kr ViFAB har i mindre omfang i 2003 udført tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (tabel 12). Centeret er bl.a. projektansvarlig for et projekt, der skal skaffe overblik over eksisterende viden om kræft og udvalgte alternative behandlingsformer. De uforbrugte midler på kr. (tabel 13) skal anvendes til konkrete forskningsaktiviteter, der forventes afvikles i Tabel 12 Bevillingsafregning for 2003, Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, (tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed) Hovedkonto Underkonto 95 Resultatopgørelse Nettoudgifter Lønsum Øvrige drift I alt kr Bevilling Regnskab Årets overskud Årsrapport Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 11

12 Tabel 13 Opgørelse over akkumuleret resultat, Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed) Overført overskud primo 2003 Årets bevilling Årets udgifter Årets resultat Overskud til videreførsel ultimo kr Hovedkonto Tabel 14 Tilskud til forskning o.lign. i alternativ behandling, hovedkonto , (reservationsbevilling) Overført overskud primo 2003 Årets bevilling Årets udgifter Årets resultat Overskud til videreførsel ultimo kr ViFAB har i 2003 imødekommet ansøgninger om tilskud til forskning for godt 3,7 mio. kr. Beløbet blev blandt andet brugt til at støtte følgende projekter: Dorte Bertelsen, jordemoder og akupunktør: "Moxibustion til vending af underkropspræsentation". Projektet er støttet med et beløb på kr. Ronald Dahl, professor og overlæge: "En klinisk kontrolleret parallelgruppeundersøgelse vedrørende effekten af traditionel medicinsk behandling og farmakologisk behandling, homøopatisk behandling og zoneterapeutisk behandling ved astma". Projektet er støttet med et beløb på kr. I 2003 udgjorde ViFABs bevilling til tilskud til forskning i alternativ behandling 3 mio. kr. (jf. tabel 14), hvoraf de 2 mio. kr. var en ekstrabevilling forårsaget af en udmøntning fra den på afsatte reserve til målrettede forbedringer for de svage grupper i samfundet, jf. Akt 194 2/ Ekstrabevillingen blev meddelt ViFAB primo oktober 2003, hvilket var efter, at ViFAB havde opslået sine forskningsmidler for 2003 med ansøgningsfrist 17. december. Ekstrabevillingen blev derfor ikke opslået i Ultimo 2003 havde ViFAB således godt 4,9 mio. kr. til videreførsel, som ud over den førnævnte ekstrabevilling på 2 mio. kr. fordeler sig på: 1 mio. kr., der forventes reserveret til forskningsprojekter primo Ansøgningsfristen for disse midler var den 17. december 2003, hvorfor beløbet ikke kunne nå at blive udmøntet i Ca. 1,3 mio. kr., der forventes anvendt til aktiviteter i samarbejde med Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet. Ca. 0,6 mio. kr., der blandt andet vedrører forskningsmidler, hvor bevillingsmodtageren ikke har benyttet bevillingen/den fulde bevilling. Uforbrugte midler forventes uddelt i senere uddelingsrunder. Årsrapport Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 12

13 3.2 Personale Tabel 15 Personaleforbrug angivet i årsværk Budgettal for 2004 Lønramme 36 0, Øvrige 1,2 3,1* 4,5** 4,8** 3,9*** Årsværk i alt 1,9 4,1* 5,5** 5,8** 4,9*** * Inkl. 1 tidsbegrænset ansættelse (orlovsstilling). ** Heraf 2 tidsbegrænsede ansættelser (heraf 1 orlovsstilling). *** Inkl. 1 tidsbegrænset ansættelse (orlovsstilling i perioden 1/3-30/9 2004). Tabel 16 Antal nyansatte og fratrådte medarbejdere Nyansatte Fratrådte Tilgang * 2 3* ** 0 1** *** -2*** Budgettal for * 1* 0 * Inkl. 1 tidsbegrænset ansættelse (orlovsstilling). ** Heraf 1 tidsbegrænset ansættelse (ikke orlovsstilling). *** Begge tidsbegrænsede ansættelser (heraf 1 orlovsstilling). ViFAB valgte i perioden 15. juli oktober 2003 at styrke formidlingsindsatsen i form af en ekstra (tidsbegrænset) fuldtidsstilling. Hermed blev der i perioden mulighed for en revidering af samt udgivelse af fire numre af nyhedsbrevet Alternativ behandling. Stillingen blev finansieret via uforbrugte lønmidler fra tidligere år. Antallet af årsværk er nu reduceret til 4,9, som ca. svarer til lønsummen på ViFABs finanslovsbevilling for Dette har ved udgangen af 2003 betydet en 50% reduktion af antallet af årsværk til rådighed til formidling. Årsrapport Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 13

14 4. Påtegning af Årsrapport 2003 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) aflægger hermed årsrapport for 2003 udarbejdet i overensstemmelse med Økonomistyrelsens vejledning af 30. januar 2004 om årsrapporter. Der er søgt givet et dækkende billede af ViFABs resultater, aktiviteter og økonomiske situation samt redegjort for bl.a. de regnskabsmæssige oplysninger, herunder det samlede finansielle resultat. ViFABs årsrapport for 2003 er fremlagt i henhold til Akt 63 af 11/ samt Budgetvejledningens afsnit Årsrapporten giver et retvisende billede af ViFABs økonomi og faglige resultater, jf. 41 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 (Regnskabsbekendtgørelsen). For så vidt angår de dele af regnskabet, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsens 39 opfyldt. Århus, den 13. april 2004 København, den 14. april 2004 Helle Langhoff Lønroth, centerchef Ib Valsborg, departementschef Årsrapport Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 14

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver og mission... 3 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 6 4.a Strategi og resultatkrav

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 ÅRSBERETNING 2008 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2008... 3 2.1 Forankring og formidling af viden... 3 2.1.1 Information om folkesygdomme og alternativ behandling... 4 2.1.2 Udvikling

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Om ViFAB... 4

1. Indledning... 3. 2. Om ViFAB... 4 7 Indhold 1. Indledning... 3 2. Om ViFAB... 4 2.1 Formål, opgaver og mission... 4 2.2 Vision... 5 2.3 Bestyrelse... 7 2.4 Centerets medarbejdere... 8 2.5 Økonomi... 9 3. ViFABs aktiviteter i 2004... 13

Læs mere

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Årsrapport 2003 Indhold Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Side 1 af 7 1: Beretning Dansk Center for Undervisningsmiljø åbnede i april 2002, hvor der blev ansat en

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 ÅRSBERETNING 2006 INDHOLD 1. Indledning...2 2. ViFABs aktiviteter i 2006...4 2.1 Forankring og formidling af viden...4 2.1.1 Udvikling af hjemmeside...5 2.1.2 Brugen af hjemmesiden...6 2.1.3 Artikelserie

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2005 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 21

INDHOLD ÅRSBERETNING 2005 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 21 Årsberetning 2005 INDHOLD 1. Indledning...3 2. ViFABs aktiviteter i 2005...4 2.1 Forankring og formidling af viden...4 2.1.1 Indholdsudvikling af hjemmeside...5 2.1.2 Bedst på nettet...6 2.1.3 Brugen af

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING 2007 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2007... 4 2.1 Forankring og formidling af viden... 5 2.1.1 Udvikling af hjemmeside... 5 2.1.2 Brugen af hjemmesiden... 7 2.1.3 Information

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24 Årsrapport 2007 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 8 2. Målrapportering...

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Årsberetning 2000

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Årsberetning 2000 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Årsberetning 2000 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Årsberetning for 2000 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 Årsberetning 2009 INDHOLD Forord... 2 1. Præsentation af ViFAB... 3 2. ViFABs aktiviteter i 2009... 4 2.1 Formidling... 4 2.1.1 Information målrettet kronisk og langvarigt syge... 4 2.1.2 Information om

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 Årsberetning 2010 INDHOLD Forord... 2 1. Præsentation af ViFAB... 3 2. ViFABs aktiviteter i 2010... 4 2.1 Formidling... 4 2.1.1 Information målrettet kronisk og langvarigt syge... 5 2.1.2 Information om

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Ordinære finanslovsbevillinger 759

Ordinære finanslovsbevillinger 759 Økonomiske forhold Ordinære finanslovsbevillinger 759 Samlet oversigt milliard kroner, hvoraf godt 80 % er dækket af bevillinger, mens de 20% er betinget af indtægter. Forde- Universitetet har i 1992

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Fødevareministeriets bevillingsadministration (beretning nr. 10/00) 1. I mit

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Kunststyrelsen. Årsrapport 2003. marts 2004 1050 KØBENHAVN K. J.nr.: 15.1.1-04. ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR.

Kunststyrelsen. Årsrapport 2003. marts 2004 1050 KØBENHAVN K. J.nr.: 15.1.1-04. ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR. Kunststyrelsen Årsrapport 2003 marts 2004 KUNSTSTYRELSEN KONGENS NYTORV 3 1050 KØBENHAVN K TELEFON 33 74 45 00 FAX 33 74 45 19 ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR. 11-87-69-27 J.nr.: 15.1.1-04

Læs mere

Årsrapport 2004 for Havarikommissionen for Vejtrafik

Årsrapport 2004 for Havarikommissionen for Vejtrafik H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r Årsrapport 2004 April 2005 Titel: Årsrapport 2004 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2005 Redaktion: Foto: Layout: Copyright:

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Rammeaftale. Januar Lokale & Anlægsfonden

Rammeaftale. Januar Lokale & Anlægsfonden Rammeaftale Januar 2015 Lokale & Anlægsfonden 2015-2018 Rammeaftalen mellem Lokale og Anlægsfonden og Kulturministeriet fastlægger mål for Lokale Anlægsfondens virksomhed i aftaleperioden inden for de

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2009 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008

Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008 Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008 Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bidrag til de regnskabsmæssige forklaringer vedrørende de af FødevareErhverv administrerede tilskud. Oversigt over bevillingskonti

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016 Vejledning om Bevillingsafregning 2016 Oktober 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles August 2016 Side 2 af 9 Indhold Vejledning om det koncernfælles grundbudgetnotat... 3 1. Overblik over ministerområdet... 4 2. Driftsbevilling og statsvirksomhed...

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 Årsberetning 2011 INDHOLD Forord... 2 1. Præsentation af ViFAB... 3 2. Aktiviteter i 2011... 3 2.1 Formidling... 3 2.1.1 Information om alternative behandlingsformer... 5 2.1.2 Hvad viser international

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen Vejledning om administration af satsreguleringspuljen 1. Indledning Parallelt med de centrale finanslovsforhandlinger forhandles der hvert efterår særskilt om udmøntningen af satspuljen. Satspuljen administreres

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 17. august 2009 KS Baggrundsnotat Bindinger på universiteternes basismidler til forskning I princippet skulle basismidlerne til universiteterne være

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2016

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2016 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2016 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Sydslesvigsk Kultursamfund. Resultataftalen omfatter

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * *" % )* )!!

()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5  ') #!# 6) %!#!# ) * * % )* )!! !"# $#% &! '! ( % % )*!#* +!,%! -.!. ()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * *" % )* )!! )7!% )*) *!#5 ) ( " )5 ' % % ) 8## "!!!"! #%* #)*)"5 #!'

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Årsregnskab 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune: Kommunenr.

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

1. Beretning... 2. 3. Regnskab... 16 3.1. Driftsresultat... 16 3.2. Bevillingsafregning... 18 3.3. Personaleforbrug... 18. 4. Påtegning...

1. Beretning... 2. 3. Regnskab... 16 3.1. Driftsresultat... 16 3.2. Bevillingsafregning... 18 3.3. Personaleforbrug... 18. 4. Påtegning... 5705 Virk-regnskab 02 26/04/03 15:39 Side 1 Indholdsfortegnelse ÅRSRAPPORT 1. Beretning... 2 2. Målrapportering... 4 2.1. Oversigt over målopfyldelse... 4 2.2. Sagsbehandlingstid... 6 2.3. Produktivitet...

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale 2012 mellem 31. januar 2012 Sags nr.: 088.79K.391 Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2 1. Indledning

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Årsberetning 2002

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Årsberetning 2002 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Årsberetning 2002 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Årsberetning 2002 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2002

Læs mere

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Notat 16. marts 2009 Revideret december, 2010 Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse 1. Bevillingen og bevillingsforudsætninger Som led i trepartsaftalerne

Læs mere