Herningegnens Lærerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herningegnens Lærerforening"

Transkript

1 Herningegnens Lærerforening DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ HERNING TLF FAX Skriftlig beretning 18. februar OVERSIGT 1. INDLEDNING 2. PÆDAGOGIK - Elevplaner - Test - Kvalitetsrapport - Evaluering - Specialundervisning - Analyse af den vidtgående specialundervisning i Herning - Sammenhængende børnepolitik - Temadag i Herning - Udviklingsprogram for Børne- og ungeområdet i Ikast-Brande - Lærernes grund-, efter- og videreuddannelse - Kompetenceløft til folkeskolen - Praktik i læreruddannerelsen - Skolestruktur - Sådan kommer vi videre 3. ANSÆTTELSE - De nye kommuner - Medindflydelse og medbestemmelse - Personalepolitik 4. LØN OG ARBEJDSTID - Harmonisering arbejdstid - Harmonisering løn - OK8 5. BESKÆFTIGELSEN - I Herning - I Ikast-Brande - Lokalt beskæftigelsesråd - Projekt Parnerskab - Danmarks Lærerforenings A-kasse 6. ARBEJDSMILJØ - Arbejdsmiljø som en foreningspolitisk satsning - Danmarks Lærerforenings psykiske rådgivning 1

2 - Arbejdstilsynets screening af skolerne - Rygepolitik - Fugt og skimmelsvamp - Stressprotokollatet - Lærerlivet på godt og ondt 7. ORGANISATION - Mere rummelig organisation - De forpligtende kredssamarbejder - Skolelederne - Hovedstyrelsen - Pensionistforeningen - Kommunikation - Indsatsområder i Herningegnens Lærerforening - Samarbejdet i foreningen - Valg til folketinget - Samarbejdspartnere 8. DAGLIGDAGEN PÅ KREDSKONTORET - Økonomi - Værdier i arbejdet - Personalet på kontoret - Medlemmerne - Samarbejdspartnere - Tak 9. FREMTIDEN 2

3 1. INDLEDNING Så er det atter tid til den årlige eksamen for formand og kredsstyrelse. I år er der valg på dagsordenen, så der er al mulig grund til at møde op og være med til at vælge såvel formand som bestyrelse. I år afholdes generalforsamlingen på en torsdag. Dette er en fravigelse fra normal praksis, idet generalforsamlingen plejer at afholdes på en fredag. Kalenderen med påskens placering har betydet, at dette ikke kunne lade sig gøre i år. Vi får således anledning til at afprøve om en anden aften end fredag får indflydelse på fremmødet. Vel mødt. 2. PÆDAGOGIK Elevplaner Vi befinder os nu i år to i forhold til de ændringer af folkeskoleloven, der betyder, at alle skoler skal udarbejde elevplaner til alle elever, i alle fag, på alle klassetrin. Men der er dog tegn i sol og måne på, at vi ikke er helt færdige med at diskutere, om dette er den mest hensigtsmæssige måde at arbejde med elevplaner på. Test Endvidere er der indført test, som dog i erkendelse af, at hastværk er lastværk, nu er sparket til hjørnespark. Vi finder det positivt, at man nu giver skolerne en tiltrængt pause fra de problemer, som testene har påført dem. Vi mener imidlertid, at pausen bør anvendes til reelle overvejelser, om konceptet med de nationale test er rigtigt, da vi forudser, at det ikke vil leve op til dets erklærede formål. Testene kan ikke både være et kontrolredskab til eksternt brug og et pædagogisk redskab for lærerne. Skolestyrelsen ønsker nu at lave en afprøvning på 900 skoler med elever. Det er efter foreningens opfattelse ikke hensigtsmæssigt, at elever skal inddrages i afprøvningen af testopgaver, som ser ud til at være udarbejdet på et fejlslagent koncept. Det kan være vanskeligt at finde motivation til at lægge så mange af lærernes og elevernes undervisningstimer i løbende fejlopretning af de nationale test. Kvalitetsrapport Skolerne afleverede for første gang i august 2007 en såkaldt kvalitetsrapport til kommunernes politikere. Herning kommune arbejder videre med udvikling af en såkaldt 2. generations kvalitetsrapport, hvor vitale dele som specialundervisning, dansk som andet sprog og status på liniefag i lærerkorpset skal medtages. Herningegnens Lærerforening deltager i dette arbejde med to repræsentanter. I skrivende stund kendes status for arbejdet med kvalitetsrapporten i Ikast-Brande ikke. Udover ovenstående indgår Herning Kommune i KL s partnerskab. Her drejer det sig, groft sagt, om evaluering og resultatkontrol på en lidt anden måde end den kvalitetsrapporten lægger op til. Kredsformanden er medlem af en følgegruppe nedsat i forvaltningsregi. Evaluering Ovenstående tiltag kan alt sammen kategoriseres som evaluering. I skolen har lærere altid evalueret som en helt naturlig del af arbejdet; blot er der nu gået inflation i fænomenet. Vigtigst for Herningegnens Lærerforening er det at insistere på, at evaluering kun giver mening, når formålet er at højne undervisningens kvalitet og elevernes udbytte. Specialundervisning Med den nye kommunalstruktur er ansvaret for al specialundervisning placeret her. Opgaven for kommunerne er således at sikre, at ingen børn får forringet muligheden for at få den relevante specialundervisning, hvis dette er påkrævet. Her er samspillet mellem skoler og PPR er af meget stor betydning. Fagligheden på specialundervisningsområdet må ikke forsvinde i slipstrømmen af manglende økonomi og måske manglende indsigt i hvilken specialpædagogisk faglighed, der er nødvendig for at kommunerne kan løse opgaven fuldt ud så godt som amterne. 3

4 Analyse af den vidtgående specialundervisning i Herning. I lyset af et udgiftspres på området besluttede byrådet i forbindelse med budget 2008 at igangsætte en analyse. Analysen lå færdig primo oktober og blev behandlet internt i det politiske system frem til 22. januar Der er nu truffet politisk beslutning om hvilke analyser, der skal igangsættes for at fortsætte processen. Efter Herningegnens Lærerforenings opfattelse er den politiske beslutning overordentlig interessant og absolut med temaer, vi meget gerne medvirker til belysning af. Isoleret set hilser vi velkommen, at den besluttede besparelse i 2008 på 2,4 millioner ved samme lejlighed blev taget af bordet. Sammenhængende børnepolitik Såvel Ikast-Brande som Herning kommune har udarbejdet politikker, som skal sikre børn og unge et bedre liv. I begge kommuner arbejdes der på, at få politikkerne udmøntet. Vi hilser velkommen, at kommunerne udarbejder børne- og ungepolitikker. Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at give en vurdering af såvel indhold heri som konsekvenser heraf. Temadag i Herning I Herning har medudvalgene i Børne- og familieudvalgets regi været inviteret til temadag i slutningen af januar for at medvirke til fastlæggelse af delpolitikker på områderne: Dagtilbud for børn, skoleområdet og området sårbare børn og unge. Temadagen var glimrende tilrettelagt fra forvaltningens side, og vi afventer nu sammenskrivning af deltagernes synspunkter. Udviklingsprogram for Børne- og ungeområdet i Ikast-Brande Udviklingsprogrammet planlægges gennemført i fire faser. I fase 1 arbejdes med fire fokusområder: Distriktssamarbejde, Områdeledelse, Specialpædagogisk bistand og Administrativ organisering. MED udvalgene deltager ligeledes her i diverse analyser, udredninger og workshops. Lærernes grund-, efter- og videreuddannelse Læreruddannelsen er just blevet ændret og betyder, at mindre seminarier ikke længere kan udbyde studiet. I vort område betyder det, at Nørre Nissum, Silkeborg og Skive udbyder sammen. Der er nu en fælles rektor for de tre seminarier og på hvert sted en studierektor. Der er sket epokegørende ændringer til dato i hele organiseringen af studierne. Læreruddannelsen udbydes nu på førnævnte seminarier inden for professionshøjskolen, eller som det hedder i nutidssprog VIA University College. Nu med hovedsæde på Skejbyvej 1 i Århus N. Kompetenceløft til folkeskolen En finanslovsbevilling har øremærket 230 mio. kr. over 4 år til efteruddannelse af lærere I perioden har regeringen besluttet at afsætte: 150 mio. kr. til efteruddannelse af lærere i naturfag, matematik og engelsk 55 mio. kr. til uddannelse af én læsevejleder pr. folkeskole 25 mio. kr. til efteruddannelse af skoleledere I Herningegnens Lærerforening havde vi håbet, at begge vore kommuner ville benytte lejligheden til at tage et kvantespring i forhold til linieuddannelser i matematik, natur/teknik og engelsk samt til uddannelse af læsevejledere. Vi er for nuværende i dialog med begge kommuner med henblik på at skabe rammer, så intentionen med kompetenceløftet også vil kunne ses i Herning og Ikast-Brande kommuner. Her er alle muligheder, men naturligvis kræver det såvel politisk som forvaltningsmæssig bevågenhed omkring resurser, SVU, egne aftaler mv. Man skal med andre ord kende sit stof. 4

5 Praktik i læreruddannelsen Praktikken og kravene hertil er blevet skærpet. Der skal således laves nye aftaler med kommunerne om praktikvejledning. Et andet element i dette felt er, at der såvel i Herning som i Ikast-Brande kommuner er et stort efterslæb på netop praktiklæreruddannelsen. Her har ministeriet for år tilbage tilført kommunerne midler, men disse er IKKE anvendt til uddannelse af praktiklærere. Praktik i den nye læreruddannelse Partierne bag lovændringerne i læreruddannelsen har ønsket et kvalitetsløft. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det på side 2, kravene til bedømmelse af praktikken skal strammes op. Og side 11, Forligskredsen ønsker, at bedømmelse af praktikken skal strammes op. Tidligere skulle der laves én bedømmelse for bestået /ikke bestået, nemlig i umiddelbar forlængelse af den afsluttende praktikperiode (aleneperioden). Ifølge den nye bekendtgørelses 53 stk. 2 skal uddannelsesinstitutionen modtage en skriftligt begrundet indstilling efter hver praktikperiode. I den nye bekendtgørelses 53 stk.2 er der en beskrivelse af, hvad der skal foretages efter hver praktikperiode. I henhold til ordlyden af teksten i 53 stk. 2.2 fremgår det, at der udover en bedømmelse fra praktikstedet generelt, også skal finde en vurdering sted fra en eller flere af de lærere som har undervist praktikanterne. Dette betyder at vi i begge kommuner skal have dette indbygget i vore praktikaftaler. Skolestruktur - Ikast-Brande I foråret og sommeren sendte Ikast-Brande kommune et forslag om ændret skolestruktur til høring hen over sommerferien. Man ønskede at benytte den såkaldte Brande Model, hvor der er fælles ledelse mellem flere skoler. NB: Fællesleder for Dalgasskolen og Blåhøj skole er nu skoleinspektøren på Dalgasskolen. Som konsekvens heraf er der afdelingsleder på Blåhøj skole. Endvidere har Dalgasskolen mistet sin overbygning ligesom begge skoler nu har fælles skolebestyrelse. Undervejs i høringen om denne model opstod friskolen i Uhre, idet man her ikke ønskede fællesledelse og fællesbestyrelse. Det daværende Brande byråd fandt tilsyneladende ideen om en privat skole god, idet man gav Uhre skole al den hjælp og økonomisk good-will, skolen kunne ønske sig. I den nye Ikast-Brande kommune ville man nu overføre en lignende organisering på såvel Ikast skolerne som Nørre Snede skolerne. Denne ide blev imidlertid skudt ned i første omgang af særdeles aktive lokalsamfund, bestyrelser og erhvervsliv. - Herning I indeværende byrådsperiode har man besluttet ikke at nedlægge skoler. Ændringer i strukturen har dog været vurderet i forbindelse med stillingsledighed på skoleinspektørstillinger - foreløbig på landsbyskoler. Aktuelt har dette været vurderet i Ilskov, Ørnhøj og Timring. Herning byråd har valgt at lade det være op til skolebestyrelsen at beslutte, om man fortsat ønsker egen ledelse. I alle tre tilfælde har man fastholdt dette. Herning kommune har besluttet at lave en 12- års analyse i forhold til den fremtidige skolestruktur. Sådan kommer vi videre Danmarks Lærerforening har i et tæt samarbejde med BUPL, Skole og Samfund, Elevorganisationen m.fl. udarbejdet en række bud på hvordan skolerne kan arbejde mest hensigtsmæssigt videre i forhold til lovgivning mv. Materialet kan findes på 5

6 3. ANSÆTTELSE De nye kommuner Det er tydeligt, at der arbejdes med kultursammenføring især med udgangspunkt i forvaltningerne på rådhusene. Man fornemmer, at embedsværket er meget hængt op af det politiske system. Embedsværket kigger mest op ad. Det betyder, at medarbejderen på gulvet let kommer til at gå for lud og koldt vand. Hensigten med kommunalreformen var bl.a. at sikre en bedre sagsbehandling og en større ekspertise på alle områder. Om dette bliver en realitet kan være svært at vurdere på nuværende tidspunkt. Medindflydelse og medbestemmelse Det er lykkedes at lave MED aftaler i begge kommuner, som på papiret er bedre end de oprindelige aftaler i kommunerne. Der pågår i øjeblikket en udmøntning herunder uddannelse af hele organisationen, så det er for tidligt at evaluere, hvorvidt aftaleteksten er ført ud i livet. Personalepolitik Seniordage I begge kommuner arbejdes med at harmonisere tidligere kommuners personalepolitikker, og som vi har indtryk af, giver det formentlig en samlet forbedring. Det 2. delforlig ved OK 08, netop indgået d. 25/1, vil kunne komme ind handy i dette arbejde, idet der afsættes penge til seniordage samt andre seniorinitiativer - også til lærere. Rekruttering Udover seniorordninger er der også brug for rekrutteringstiltag. Det bliver i en ikke fjern fremtid vanskeligt at skaffe uddannede lærere, såfremt arbejdet ikke gøres mere attraktivt. Kulturen i lærerkorpset har været, at man blev på sin arbejdsplads i flere år og i al fald som oftest kun sagde op ved afslutningen af et skoleår. Dette mønster ser ud til at forandre sig hastigt i disse år. Det er mere og mere almindeligt at lærere bliver på samme arbejdsplads i kortere tidsintervaller, og det er ligeledes oftere og oftere forekommende, at man siger sin stilling op midt i skoleåret. En sådan ændring i adfærd får konsekvenser for kontinuiteten i skolen og må tænkes ind i forbindelse med personalepolitikken. Det skulle helst være attraktivt og forbundet med prestige og respekt at være ansat på en folkeskole, en specialskole for såvel børn som voksne, på en sosu skole, på et center for kommunikation mv. Her har arbejdsgiverens vilje til at betale en løn, der modsvarer uddannelses- og kompetenceniveauet, samt en konkret god personalepolitik afgørende betydning for, om det igen kan blive attraktivt at uddanne sig til lærer. 4. LØN OG ARBEJDSTID Harmonisering arbejdstid Arbejdstiden er for indeværende harmoniseret via aftaler med Herningegnens Lærerforening i begge kommuner. Harmoniseringen er sket på grundlag af den nuværende arbejdstidsaftale. I Herningegnens Lærerforening betyder dette helhedsaftaler, pædagogisk råderum til læreren i driftsfasen samt aftaleret til såvel kreds som tillidsrepræsentanter. Aftalen præsenteredes for skoleledere og tillidsrepræsentanter på fællesmøde med deltagelse af såvel forvaltning som Herningegnens Lærerforening i begge kommuner. En kommende aftale om arbejdstiden kendes ikke p.t., hvorfor det kan være vanskeligt at vurdere, hvorledes arbejdstilrettelæggelsen vil finde sted på skolerne fremover. Harmonisering løn Kredsen er gået til arbejdet med den hensigt at sikre, at ingen går ned i løn, at aftalen bliver gennemsigtig og ubureaukratisk, ligesom det har været særdeles vigtigt at støvsuge for tilbageløbsmidler. Lønharmoniseringen i de nye kommuner laves udelukkende på basis af de indgåede lokallønsaftaler fra de tidligere kommuner. 6

7 Harmonisering af løn i Herning kommune. Arbejdet med lønharmonisering er færdiggjort i starten af Det har været tidkrævende at nå frem til resultatet, idet der har været meget analysearbejde at udføre i en kommune med 1000 lærere m.fl. Dette arbejde har været udført i et godt samarbejde mellem kommunen og Herningegnens Lærerforening. Aftalen er underskrevet af begge parter til udmøntning pr. august Dette giver kommunen mulighed for at komme igennem den enkelte ansattes lønsammensætning, ligesom vi ikke griber ind med ændringer i driften af indeværende skoleår. I forhold til ny overenskomstindgåelse pr. april 08 har vi i aftalen formuleret os på følgende måde: Der foretages ikke modregning af lokale løndele for centralt aftalte lønforbedringer i forbindelse med kommende overenskomst. Parterne er enige om, at der kan ske genforhandling, når overenskomstresultatet foreligger. Harmonisering af løn Ikast-Brande Vi har påbegyndt arbejdet med lønharmonisering medio januar og har en forventning om at kunne færdiggøre en aftale i løbet af foråret. Her er intentionen ligeledes, at aftalen træder i kraft pr. august I Ikast-Brande får ændringen af lønsammensætningen betydning for 400 lærere m.fl. OK 08 Optakt i Herningegnens Lærerforening Som optakt til OK afholdt kredsen et møde i Bakkehuset i Ikast med foreningens formand Anders Bondo Christensen i maj måned Her kunne ca. 50 medlemmer opleve en veloplagt formand, der gav et rids over situationen. Efter den faglige del var der vinsmagning og i forlængelse heraf socialt samvær. Status I skrivende stund er der indgået to delforlig i overenskomsten, men det store slag kommer for alvor, når fastlæggelsen af lønnen og måden, hvorpå den kan udmøntes, skal aftales. Her bliver det måske umuligt at undgå konflikt på enten hele eller dele af det kommunale område. Forventningerne til lønstigninger er så store, at der måske ikke kan findes en aftalt løsning på hele KTO området. I Lærerforeningen foretrækker vi klart at klare overenskomsten via aftale, men vi sover med stiletterne på. 5. BESKÆFTIGELSEN I begge vore kommuner har vi netop undersøgt i hvor vid udstrækning stillingerne besættes med personer uden læreruddannelse. Undersøgelsen har været lavet i samarbejde med kommunerne og bygger således på tilbagemelding fra forvaltningerne. Nedenstående tal er fra januar I Herning er der ingen ubesatte lærerstillinger. Der er i Herning 829 fuldtidslærerstillinger i kommunen. Der arbejder heraf 20 uden læreruddannelse i tidsbegrænsede stillinger. I Ikast-Brande er der ej heller ubesatte lærerstillinger. Der er i Ikast-Brande 400 fuldtidslærerstillinger i kommunen. Der arbejder 7 uden læreruddannelse, heraf arbejder de 6 i tidsbegrænsede stillinger. Dette ser ikke umiddelbart alarmerende ud. Alligevel bør kommunerne og vi være meget vågne. Der er nemlig ikke tvivl om, at den ændrede kultur, som beskrevet ovenfor, at der uddannes færre og færre fra seminarierne, og at de store årgange er på vej på pension, på relativt kort sigt kan få alvorlige konsekvenser for muligheden for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til folkeskolen mv. 7

8 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR). Såvel i Herning som i Ikast-Brande er der etableret lokale beskæftigelsesråd. Lovgivningsmæssigt er den statslige del og den kommunale del fortsat adskilt dog med mulighed for at lave pilotprojekter hvor de to instanser smelter sammen. Den statslige del har, primært via arbejdsformidlingen, beskæftiget sig med de forsikrede ledige. Kommunerne har haft opgaven med at aktivere de ikke forsikrede samt de grupper, der aldrig har eller kun i mindre grad har haft tilknytning til arbejdsmarkedet. Ikast-Brande har valgt den generelle model, mens Herning er såkaldt pilotkommune. Dette betyder, at LBR har en særdeles vigtig rolle i at følge og vurdere om opgaven løses bedre i en enstrenget model. Danmarks Lærerforening er via kredsformanden i Herningegnens Lærerforening udpeget til LBR i Herning. I Ikast-Brande er FTF pladsen besat af en fra en anden organisation. Uanset om vi er i den ene eller den anden kommune, er opgaven principielt at sikre, at ingen nok så lille arbejdskapacitet, går ubeskæftiget hen! Projekt Partnerskab I beskæftigelsesindsatsen i begge kommuner indgår Projekt Partnerskab (PP) som en meget vigtig katalysator og initiativtager indenfor beskæftigelsesindsatsen. PP har sat fokus på det rummelige arbejdsmarked i bred forstand og er initiativtager og afvikler af den årlige uddeling af Mangfoldighedsprisen. Danmarks Lærerforenings A-kasse A- kasserne i LO og AC prioriterer arbejdet i LBR særdeles højt. Det er ikke vort indtryk, at det står specielt højt på dagsordenen i Danmarks Lærerforenings a-kasse, hvilket kan undre. Efter Herningegnens Lærerforenings vurdering handler det ikke blot om en konstatering af, at der stort set ikke er arbejdsløshed på området. Tværtimod er vi i en flaskehalsproblematik på lærerområdet, der gør, at vi gerne så en langt større aktivitet fra Danmarks Lærerforenings a-kasse. 6. ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljø som en foreningspolitisk satsning På Danmarks Lærerforenings kongres i september 2007 blev det besluttet, at foreningen skal styrke arbejdsmiljøarbejdet såvel lokalt som centralt. Et af elementerne er styrkelsen af sikkerhedsrepræsentantens status. Dette kan bl.a. ske ved en bedre introduktion til arbejdet samt afholdelse af møder/kurser, hvor sikkerhedsrepræsentanterne bliver bedre klædt på til opgaverne. Danmarks Lærerforenings psykiske rådgivning Stadig flere af Danmarks Lærerforenings medlemmer søger rådgivning vedrørende arbejdsrelaterede psykiske problemstillinger. Ca. 80 % af de ca medlemmer, der årligt kontakter rådgivningen, får tilbudt op til 5 timers psykologsamtaler betalt af Danmarks Lærerforening. Foreningen har iværksat nogle pilotprojekter, hvor nogle af de medlemmer, der søger rådgivning, deltager i lokale gruppevise forløb med medvirken af faglig bistand. Herningegnens Lærerforening har ikke søgt om at være med i pilotprojektet, idet vi finder, at det eksisterende nyder stor anerkendelse i medlemskredsen. Det er endvidere vigtigt at fastholde arbejdsgiverens forpligtelse til at anvise kvalificeret rådgivning/behandling til medlemmer med arbejdsrelaterede psykiske problemer. Såvel Herning kommune som Ikast-Brande kommune har etableret et sådant beredskab. 8

9 Arbejdstilsynets screening af skolerne Arbejdstilsynet har siden januar 2005 gennemført screeninger på skoler i Ikast-Brande kommune. Herning kommune er fritaget for screeningerne, da kommunen har opnået et arbejdsmiljøcertifikat. Op mod 2/3 af de screenede skoler får tildelt røde eller gule smiley s af Arbejdstilsynet. I Herningegnens Lærerforenings område har Engesvang skole fået tildelt en rød smiley for tilstanden i fysiklokalet. Skolen har for længst påpeget disse problemer i de gennemførte arbejdspladsvurderinger, men kommunen har hidtil afvist at rette fejlene. Det er særdeles kritisabelt, at der skal påbud til fra Arbejdstilsynet, før kommunen tager ansvaret for sundheden og sikkerheden på skolen. I Herning kommune gennemføres såvel interne som eksterne audits som en betingelse for at bevare arbejdsmiljøcertifikatet. Med baggrund i de mange påbud til skoler fra Arbejdstilsynet, er det nærliggende at overveje om et arbejdsmiljøcertifikat giver samme sikkerhed for de ansatte som den traditionelle form. Svagheden ved det arbejdsmiljøsystem, der er opbygget i Herning kommune, er nok især på det psykiske arbejdsmiljø, som ikke i tilstrækkelig grad kommer under den kritiske lup. I hvert fald må man sige, at et arbejdsmiljøcertifikat ikke i sig selv er nogen garanti for et godt arbejdsmiljø. Hvis ikke de ansatte og deres sikkerhedsrepræsentanter holder kommunen til ilden, kan certifikatet ende med at blive en sovepude i stedet for et kvalitetsmærke. Rygepolitik Den ny rygelov har ikke medført de helt store ændringer på skolerne. Allerede i den tidligere lov var det fastslået, at eleverne ikke måtte kunne se voksne ryge på skolen. I Herning Kommune har man strammet reglerne op, sådan at der ikke må laves særlige indendørs rygerum, medmindre arbejdsmiljøudvalget i MED-systemet giver dispensation. Dette har udvalget hidtil afvist. Dermed bliver skolerne henvist til at etablere udendørs rygepladser, hvor elever ikke har adgang. Hverken lokalt eller centralt har der været mange henvendelser i anledning af de nye regler. Fugt og skimmelsvamp Det seneste år har været præget af forholdsvis mange tilfælde af skoler med indeklimaproblemer begrundet med fugt og skimmelsvamp. Det værste tilfælde er Snejbjerg Skole, som byrådet i Herning har besluttet skal nedrives og erstattes af en helt ny skole. I kredsen følger vi disse skimmelsvampsager nøje bl.a. ved at inddrage Danmarks Lærerforenings arbejdsmiljøkontor i vurderingen af, om de valgte tiltag er tilstrækkelige. Branchearbejdsmiljøudvalget for Undervisning og Forskning (BAR- UogF) har netop udgivet en ny vejledning om Fugt og Skimmelsvamp på Skoler. Sikkerhedsrepræsentanterne på de skimmelramte skoler bliver ofte bragt i en meget vanskelig situation, når sådanne sager opstår, da skolens hele fremtid kan blive bragt i spil. Derfor gør Herningegnens Lærerforening sig store anstrengelser for at gøre vore arbejdsgivere det klart, at det iflg. arbejdsmiljølovgivningen er arbejdsgivers klare pligt at give sikkerhedsrepræsentanterne den fornødne viden til at medvirke til at løse arbejdsmiljøproblemerne på skolerne. Stressprotokollatet I OK 2005 indgik et protokollat som forpligtede kommunerne til aktivt at imødegå arbejdsrelateret stress. Den 1. april er overenskomstperioden udløbet, og det er langt fra alle kommuner, der kan vinkle denne opgave af. I en KTO-undersøgelse, hvor kommunerne blev spurgt, glimrede Herning Kommune ved slet ikke at have svaret på undersøgelsen. Det vil ikke være fair at sige, at kommunen slet ikke har taget stressprotokollatet op, men det er et spørgsmål om det projekt Det gode arbejdsliv, som kommunen har iværksat, lever op til de krav, som er indeholdt i stressprotokollatet. Her anføres det, at opmærksomheden og forståelsen hos arbejdsgiverne, ansatte og deres repræsentanter skal øges om arbejdsbetinget stress. Endvidere nævner protokollatet, at de nævnte grupper skal øge deres opmærksomhed mht. symptomer, der indikerer arbejdsbetinget stress. Dermed skal ledelse og ansatte have en ramme til at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress. 9

10 I stressprotokollatet nævnes forskellige tiltag f.eks. at efteruddanne ledelser og ansatte med henblik på at øge opmærksomheden og forståelsen af stress, dets mulige årsager, og hvordan man håndterer stress, og hvordan man håndterer ændringer. På personalesiden kan man ikke sige, at Projekt det gode arbejdsliv lægger op til sådanne tiltag. Lærerlivet på godt og ondt Center for samfundsanalyse (CASA) har i 2007 udarbejdet en analyse af lærerarbejdet. Det største abejdsmiljøproblem er støj (58 %) herefter kommer indeklimaet (43 %). Hele 24 % af lærerne har været udsat for vold og trusler om vold. Endelig angiver 17 % af lærerne, at de er meget eller ret meget stressede. Kravet om øget rummelighed og højere klassekvotienter er givetvis en af årsagerne til disse uacceptabelt høje procenttal. Hvis lærerarbejdet skal gøres så tiltrækkende, at tilstrækkeligt mange søger ind på læreruddannelsen, og ældre lærere bliver længere i jobbet, må der ganske radikalt tages fat på at bedre arbejdsforholdene i folkeskolen. 7. ORGANISATION Mere rummelig organisation Ændringerne i kommunestrukturen har, som også omtalt i beretningen i 2007, betydet, at Herningegnens Lærerforening har fået flere medlemmer, idet medlemmerne fra tidligere Nørre Snede kommune, medlemmerne fra Lindegårdskolen og Center for kommunikation samt medlemmerne fra SOSU skolen i Herning nu er i Herningegnens Lærerforening. Særligt skal vi være opmærksomme på, at kredsen udover at koncentrere sig om medlemsgrupperne fra folkeskolen også skal have fokus på de nye og mindre grupper. Dette overvejer vi at sikre via netværksgrupper bestående af tillidsrepræsentanterne fra disse områder. Alle indgår naturligvis også i det samlede forenings samarbejde. De forpligtende kredssamarbejder I stedet for amtskredssamarbejdet indgår kredsen nu i et forpligtende kredssamarbejde sammen med kredsene i Holstebro, Lemvig-Struer, Fjordkredsen, Skive og Viborg. Denne nye samarbejdsorganisering er fra kongressens side besluttet netværksbaseret og mere uformel end amtskredsstrukturen var. Det forpligtende samarbejde ser i tal således ud Fjordkredsen: 702 medlemmer pensionister Herningegnens Lærerforening: pensionister Holstebroegnens Lærerforening: pensionister Lemvig-Struer Lærerkreds: pensionister Skiveegnens Lærerkreds: pensionister Viborg Lærerkreds: pensionister. I alt aktive og pensionister. Skolelederne Pr. 1. januar 2008 er der sket en fusion mellem Danmarks Skolelederforening og Lederforeningen i Danmarks Lærerforening under navnet Skolelederne. Denne fusion betyder, at Skolelederne er uafhængige af kredsen. Indtil videre har vi en samarbejdsaftale med Skolelederne i begge kommuner. Der vil formentlig blive ændringer heri, når den nye organisering finder sin endelige form. Hovedstyrelsen Pr. 1. januar 2008 er en ny hovedstyrelse trådt i arbejdstøjet for den kommende fireårige periode. Det nyvalgte hovedstyrelsesmedlem Niels Lynnerup fik et meget flot valg, idet han blev valgt ind med tredjeflest stemmer. Bag hans kandidatur står kredsene: Holstebro, Lemvig-Struer, Fjordkredsen, Grindsted-Billund, Vejen og Herningegnens Lærerforening. I baglandsarbejdet indgår således alle seks kredse. I praksis er der faste møder mandage forud for det månedlige hovedstyrelsesmøde på tirsdag/onsdage. Derudover har kredsene mulighed for at trække på hovedstyrelsesmedlemmet i forbindelse med mødevirksomhed i kredsene mm. 10

11 Pensionistforeningen Som nævnt i tidligere beretninger har Herningegnens Lærerforening en særdeles velfungerende pensionistfraktion. Der afholdes månedlige arrangementer, arrangeres udflugter, rejser samt afholdes årlig generalforsamling. Arrangementerne er generelt meget velbesøgte. Det er ikke usædvanligt, at der deltager medlemmer til arrangementer, hvilket lige kan rummes i vort store mødelokale. I lyset heraf har det været nødvendigt for bestyrelsen for fraktion 4 at stramme op på deltagerkredsen i forbindelse med generalforsamling. Til dette kan det ikke længere lade sig gøre at tage ægtefælle/samlever med. Kommunikation Lokalt er vi meget opmærksomme på betydningen af god kommunikation. I kommunikationsøjemed har vi fast udgivelse af vort kredsblad Information og Debat, vi har egen kreds hjemmeside, som findes på og altafgørende et tillidsrepræsentant netværk, som helst skal kunne kommunikere diverse synsvinkler ud til medlemmerne såvel i dagligdagen som i spidsbelastningssituationer. Dette gælder kommunikation om såvel centrale som lokale problemstillinger. Vore samlede evner i foreningen hertil, kan vi helt aktuelt teste i den pågående overenskomst situation. Indsatsområder i Herningegnens Lærerforening - Specialundervisning Vi har besluttet at være særligt opmærksomme på hele feltet specialundervisning. Når dette ord siges/skrives følger i dets kølvand ordene rummelighed, AKT og inklusion. Og straks kan samtaler i øst og vest finde sted for ordene er ofte ikke defineret specielt præcist. Altafgørende er jo det indhold der lægges i ordene. Vi ønsker at medvirke stærkt i dette felt og har i den anledning i forbindelse med budgetforslaget lagt øremærkede midler ind til formålet. - Ungpolitik Det samme er tilfældet i forhold til udviklingen af en ungpolitik lokalt. Vi vil med en fokusgruppe bestående af yngre tillidsrepræsentanter afdække og beskrive hvilke tiltag, vi bør iværksætte for at Danmarks Lærerforening/Herningegnens Lærerforening også fremtidigt skal være uundværligt for medlemmerne. Samarbejdet i foreningen Danmarks Lærerforening er fortsat en forening, hvis højeste myndighed er kongressen. Denne foreningspolitiske prioritering betyder, at vi er anderledes end f.eks. BUPL og FOA, som for begges vedkommende er forbund. Dette indebærer formentlig en højere grad af suverænitet til det lokale led. I en decentral verden kan det formentlig betyde et større råderum for lokale løsninger. Hvis vi fortsat skal fastholde foreningstanken i Danmarks Lærerforening, kræver det, at foreningen centralt sørger for meget mere gennemsigtighed beslutningsgangen, hvis tendensen til centralistiske løsninger tager til. Kredsene har så mange opgaver at løse, at det ikke er rimeligt, at tiltag i foreningen kan dukke op som en tyv om natten. Beslutninger i foreningen med politisk og arbejdsmæssig konsekvens for kredsene bør, som nævnt ovenfor, gennemdrøftes og besluttes i en åben og gennemsigtig proces. Valg til folketinget. I forbindelse med folketingsvalget i november afholdt Herningegnens Lærerforening et offentligt valgmøde med folkeskolen som tema. Alle partier blev indbudt og var repræsenterede. Mødet blev afviklet på Sønderagerskolen og blev styret af journalist Jesper Ibfelt fra TV MidtVest. Endvidere havde vi inviteret spørgepanel bestående af lærere og forældrerepræsentanter. Der var omkring 75 deltagere,overvejende medlemmer. I lyset af de mange omvæltninger, der har været gennemført af regering og folketing, havde vi nok forventet et lidt større fremmøde fra skolerne. Vi er imidlertid glade for at temamødet fik stor mediebevågenhed. 11

12 Samarbejdspartnere - Internt Udover samarbejde i Danmarks Lærerforening centralt indgår kredsen som nævnt ovenfor i det forpligtende kredssamarbejde. Derudover samarbejder vi med Holstebro, Viborg, Skive og Silkeborg i et borgmesterby samarbejde. Kredsformanden er endvidere medlem af fredagsklubben, som består af kredsformændene fra Vejle, Kolding, Odense, Svendborg, Aalborg, Frederikshavn, Slagelse og Roskilde. - Eksternt Samarbejdsfladerne i kredsen bliver stadigvæk mere og mere udbyggede og undergår også visse ændringer. Der samarbejdes med kommunerne på politisk og forvaltningsmæssigt plan. I forhold til den forvaltningsmæssige del er der ikke blot tale om det fagspecifikke i fagforvaltningerne. Samarbejdet i forhold til løn- og personale og juridiske afdelingerne bliver af større og større betydning for os og vore medlemmer. Der er endvidere samarbejdet til øvrige fagforeninger. Denne del er fortsat yderst relevant, idet flere og flere ting kommer til at handle om og omfatte en hel kommunes medarbejdere. Derfor er det nødvendigt, at vi samarbejder og støtter hinanden så meget som muligt. Øvrige interessenter omkring skolen og undervisningen i bred forstand er helt naturlige samarbejdsparter. Her kan nævnes forældrerepræsentanter herunder Skole og Samfund, De Samvirkende Invalideorganisationer, øvrige forældreforeninger på specialområdet samt elever og erhvervsliv. 8. DAGLIGDAGEN PÅ KREDSKONTORET I den forløbne periode har kredsformanden været medlem af hovedstyrelsen, og som konsekvens heraf har kredsen ansat en tredje konsulent i en tidsbegrænset ansættelse frem til udgangen af juli Idet kredsformanden nu ikke længere er medlem af hovedstyrelsen betyder dette, at vi tager afsked med Svend Hviid, som har løst opgaverne som konsulent i denne periode på bedste vis. Vi ville gerne have opretholdt ansættelsen, men de økonomiske rammer herfor er ikke til stede. Økonomi På denne generalforsamling fremlægges forslag til budget uden forslag om kontingentstigning, samtidigt med at vi sætter en række nye tiltag i søen. Når dette kan lade sig gøre, skyldes det, at vi til stadighed vurderer vores drift i forhold til bedst og billigst, styrer økonomien via månedlige budgetopfølgninger samt har et vist stordriftsråderum begrundet i kredsens størrelse. Lokalt har vi besluttet særlig fokus på specialundervisning og ungpolitik og som konsekvens heraf reserveret midler i budgetforslaget. Endvidere har foreningen besluttet en opprioritering af arbejdsmiljøarbejdet, hvorfor vi ønsker at kunne honorere sikkerhedsrepræsentanter med diæt- og kørselsordninger til møder indkaldt af foreningen. Værdier i arbejdet Herningegnens Lærerforenings mission er at være en topprofessionel kreds i Danmarks Lærerforening. Her spiller kredskontoret og dets personale en ikke ringe rolle. En topprofessionel sagsbehandling i stort og småt er og skal være vort adelsmærke i forhold til medlemmerne og samarbejdsparterne. Personalet på kontoret For at sikre dette er det vigtigt, at vi sikrer en personalepolitik, der kan konkurrere med de bedste af slagsen. Vi søger således via dialog med medarbejderne, for nuværende tre konsulenter, to kontorassistenter, en rengøringsassistent og vore to piccoliner at skabe et ejerforhold til arbejdet. Vi har i den daglige ledelse af kontoret stort fokus herpå. Medlemmerne Det er vores helt klare vurdering, at et personale, der føler sig ordentligt behandlet, altid vil yde den bedste arbejdsindsats. Det kommer vore medlemmer direkte til gode. Det er vor intention fortsat at udvikle vores arbejdsplads, der udover de ansatte består af den daglige politiske ledelse. 12

13 Medlemmerne af Herningegnens Lærerforening kan føle sig helt sikker på, at alle henvendelser behandles fortroligt, ligesom spillereglerne for en sagsbehandling altid aftales med det enkelte medlem. Læs mere udførligt om vor kodeks for god sagsbehandling på Samarbejdspartnere Det er ligeledes et absolut mål at alle vore samarbejdspartnere; politikere, forvaltninger, forældrebestyrelser, kolleger i den øvrige fagbevægelse med flere, skal føle sig vel modtaget og godt behandlet i mødet med Herningegnens Lærerforening. Tak Kredsstyrelsen vil takke medarbejderne i Herningegnens Lærerforening, alle samarbejdsparter samt medlemmerne for året, der er gået, og endnu engang opfordre medlemmerne til at slutte op om den kommende generalforsamling. 13

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ...

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... 4 NÆSTVED KOMMUNE... 5 BUDGET... 5 SKOLESTRUKTUR... 5 SAGSBEHANDLINGEN PÅ KREDSKONTORET... 6 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Aarhus, den 5. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Ingen FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen

Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen 3. udgave 3. udgave, 2. oplag, 2008 2008 Dafolo Forlag og redaktionen Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss, Signe Holm-Larsen Forlagsredaktør:

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Hvorfor være medlem af Danmarks? Det er der mange gode grunde til. 2014 H O S T R U P S G A D E 3 9. 3 8600 S I L K E B O R G, T L F 86816900,132@D L F. O R G Hvem Skal..? Hvem skal være med til at præge

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

NORDFYNSLISTENS SVAR:

NORDFYNSLISTENS SVAR: DH-Nordfyn valgmødet d. 15. oktober 2013 kl 19.00 21.00, Tingstedet på Søndersø Rådhus. www.nordfynslisten.dk NORDFYNSLISTENS SVAR: Generelt i forhold til handicappolitik Føler I som politikere arbejdet

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

1 Rødovre Lærerforening

1 Rødovre Lærerforening 2010- MEDLEMSWEEKENDEN RESULTATET AF ET OVERORDENTLIGT ROST ARRANGEMENT FORELIGGER NU Rosen fra deltagerne i dette års medlemsweekend har næsten ingen ende villet tage. Temaet for weekenden var skoleudvikling.

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2

SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2 2011-2012 16. årgang nr. 2 SKOLEUDVIKLING HVAD ER OP, HVAD ER NED OG HVOR SKAL VI HEN? Der bliver talt meget om skoleudvikling i Rødovre Kommune. Det kan være svært at danne sig et overblik over de mange

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Mere gang i uddannelse

Mere gang i uddannelse - trepartsaftalen/erne erne Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg påp EPOS område Trepart med FOA-briller: Aftalen er ikke så ringe Regeringen var villig til at gå langt Fagbevægelsen blev

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

MUNDTLIG BERETNING 2008

MUNDTLIG BERETNING 2008 MUNDTLIG BERETNING 2008 Vi starter dette års beretning med en test. Den er hentet i den topstyrede, testbaserede folkeskole som blev født af partierne bag folkeskoleforliget sidste år Og denne gang er

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere