Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om harmoniserede forbrugerprisindekser og om ophævelse af forordning (EF) nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om harmoniserede forbrugerprisindekser og om ophævelse af forordning (EF) nr."

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2014) 724 final 2014/0346 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om harmoniserede forbrugerprisindekser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2494/95 (EØS-relevant tekst) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank kræver, at inflationsmålinger i EU harmoniseres, for at sikre at Den Europæiske Union er velfungerende, og navnlig for at gennemføre en effektiv monetær politik. Harmoniserede forbrugerprisindekser er afgørende for at vurdere og måle: konvergens i forhold til prisstabilitet inden for EU og resultaterne af euroområdets monetære politik med hensyn til at nå målet om prisstabilitet. Harmoniserede inflationsmålinger anvendes også til vurdering af national konkurrenceevne som led i Kommissionens procedure i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer. Til disse formål skal forbrugerprisindekser være sammenlignelige på tværs af alle lande og alle produktområder. De skal være tilstrækkeligt detaljerede og kunne udarbejdes inden for en rimelig tidsramme. Inflationstallene, der er beregnet på basis af forbrugerprisindekser, skal udgøre et objektivt og upartisk grundlag for beslutningstagning. Desuden er sammenlignelige og pålidelige forbrugerprisindekser sammen med andre kilder, et værdifuldt input til at deflatere økonomiske værdier såsom lønninger, leje, renter og nationalregnskabsdata. Disse anslåede tidsserier (volumen) viser udviklingen i et givent økonomisk fænomen uden virkningen af inflation og er et vigtigt input til politiske og økonomiske beslutninger. I oktober 1995 blev Rådets forordning om harmoniserede forbrugerprisindekser (HICP) udarbejdet og vedtaget efterfulgt af 20 gennemførelsesforordninger i de følgende 17 år. Standardiserede regler, der sikrer størst mulig sammenlignelighed, er fortsat vigtige for de vigtigste brugere af HICP, navnlig Kommissionen og Den Europæiske Centralbank, men visse forhold har ændret sig siden vedtagelsen af den oprindelige retlige ramme: Udviklingen af det europæiske statistiske system (ESS) har ført til en langt større accept af behovet for en harmoniseret tilgang til mange af de metodologiske aspekter vedrørende forbrugerprisindekser. De tekniske aspekter ved dataindsamling og beregning af indekset har ændret sig kraftigt som følge af de hastige teknologiske fremskridt i de seneste år. Kraftige informationsteknologiske systemer gør det muligt at anvende metoder, som for blot to årtier siden ikke ville være blevet overvejet: Fremkomsten af skannerdata er i færd med at revolutionere dataindsamling, og brugen af internetkilder til indsamling af forskellige priser er i konstant udvikling. Ved Lissabontraktaten oprettedes der en ny komitologistruktur, hvorved der indførtes delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. Dette bør afspejles i retsgrundlaget. Alle disse forskellige ændringer nødvendiggør en omformulering af HICP-lovgivningen for at modernisere og rationalisere retsgrundlaget og tilpasse det til nutidens behov både faktiske og potentielle. En gennemgang af HICP-forordningen giver interessenterne mulighed for at DA 2 DA

3 overveje de eksisterende regler og anbefalinger, rationalisere dem og fokusere på særlige aspekter i henhold til deres nuværende relevans og forskellige brugertypers bedste interesse. For mange politikområder, hvor EU spiller en aktiv rolle, er det nødvendigt med oplysninger om begivenheder og udviklinger, som berører forbrugerprisindekser, således at operationelle målsætninger kan formuleres og fremskridt evalueres. Ifølge EU-lovgivningen skal Eurostat tilvejebringe deflatorer af den højest mulige kvalitet, for hvilke HICP er et værdifuldt input. Indekserne skal være aktuelle, præcise, fuldstændige, sammenhængende og sammenlignelige på EU-plan og mellem forskellige produktgrupper. Disse krav kan kun opfyldes gennem en modernisering af den europæiske lovgivning om HICP. Den foreslåede HICP-forordning overholder principperne i adfærdskodeksen for europæiske statistikker vedrørende kvalitetsforpligtelse, god metodologi, omkostningseffektivitet, relevans, nøjagtighed, pålidelighed, sammenhæng og sammenlignelighed. 2. RESULTATER AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER Udkastet til HICP-forordningen blev drøftet af ekspertgrupper bestående af både producenter af statistikker, navnlig nationale statistiske institutter, og brugere af statistikker, herunder Europa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og nationale centralbanker. Udvalget for det Europæiske Statistiske System blev hørt. En konsekvensanalyse blev ikke anset for nødvendig. 3. JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET Formålet med dette forslag er at fastlægge en fælles retlig ramme for medlemsstaternes udarbejdelse af harmoniserede forbrugerprisindekser, som indebærer indsamling, udarbejdelse, behandling og indsendelse af harmoniserede forbrugerprisindekser. Disse er nødvendige for systematisk udarbejdelse af inflationsmålinger i Den Europæiske Union. Dette forslag forenkler og afklarer kravene til udarbejdelse af disse indekser. Forslaget indebærer navnlig, at: der indføres en ny, generel ramme, som finder anvendelse på veldefinerede kategorier af produktgrupperne der tilvejebringes et klart og nærmere afgrænset anvendelsesområde der opretholdes særforanstaltninger for specifikke områder, såsom sundhed, uddannelse, social beskyttelse og forsikring mulige fortolkningsforskelle og problemer for dataleverandører ved anvendelsen af reglerne tackles det sikres, at produktgrupper, der svarer til hinanden, behandles på samme måde i hele EU bestemmelser, som er blevet overflødige, fjernes og en række bestemmelser, der tidligere har ført til misfortolkninger, afklares. DA 3 DA

4 Hvis yderligere specifikationer eller ensartede betingelser for gennemførelse er nødvendige, fastsætter forordningen en mulighed for at vedtage delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). For at sikre fuld sammenlignelighed af forbrugerprisindekserne er ensartede betingelser navnlig nødvendige for: opdelingen af HICP efter kategorierne i den europæiske klassifikation af individuelt forbrug efter formål (ECOICOP) den metodologi, der er anvendt til at producere harmoniserede indekser betydningen og anvendelsen af statistiske enheder de vægte, der anvendes til at beregne harmoniserede indekser, og metadata om vægtene den årlige tidsplan for fremsendelse af harmoniserede forbrugerprisindekser og delindekser data- og metadataudvekslingsstandarder betingelserne for at revidere data grundlæggende oplysninger og metoder, der skal anvendes, på grundlag af en vurdering af pilotundersøgelserne og tekniske kvalitetssikringskrav vedrørende indholdet af de årlige kvalitetsrapporter, fristen for fremsendelse af disse rapporter til Eurostat og strukturen i oversigten. I overensstemmelse med artikel 291 i TEUF tillægges der ved den foreslåede forordning derfor Kommissionen gennemførelsesbeføjelser. I overensstemmelse med artikel 290 i TEUF tillægges der ved den foreslåede forordning Kommissionen beføjelse til at vedtage almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der supplerer eller ændrer ikke-væsentlige dele af forordningen. Dette vil gøre det muligt for Kommissionen at: sikre sammenlignelighed på internationalt niveau af klassifikationen af individuelt forbrug efter formål (COICOP), der anvendes til opdelingen af HICP fastlægge en tærskel, under hvilken der ikke er pligt til at forelægge delindekser under harmoniserede indekser, og opstille en liste over delindekser, som medlemsstaterne ikke er forpligtet til at producere. Kommissionen bør sikre, at disse delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne en væsentlig yderligere administrativ byrde. Målet med forslaget om en revideret HICP-forordning er at skabe en enkelt retsakt, der omfatter alle ensartede betingelser. Der findes i øjeblikket 20 forskellige gennemførelsesforordninger. I henhold til den nye forordning vil disse blive samlet i én enkelt forordning, der vil give interessenterne og medlemsstaterne større klarhed og gøre administrationen lettere og mere effektiv. Forenkling af krav og deres gennemførelse på DA 4 DA

5 denne måde er en af hovedmålsætningerne for den foreslåede strategi for en ny retlig ramme for HICP. 4. VIRKNINGER FOR BUDGETTET Ingen konsekvenser for EU's budget. DA 5 DA

6 2014/0346 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om harmoniserede forbrugerprisindekser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2494/95 (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank 1, efter den almindelige lovgivningsprocedure, og ud fra følgende betragtninger: (1) Harmoniserede forbrugerprisindekser (HICP) er beregnet til måling af inflationen på en harmoniseret måde på tværs af medlemsstaterne. Kommissionen og Den Europæiske Centralbank bruger HICP i deres vurdering af prisstabiliteten i medlemsstaterne i henhold til artikel 140 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (traktaten). (2) Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) anvender HICP som et indeks for at måle opfyldelsen af ESCB's målsætning om prisstabilitet i henhold til traktatens artikel 127, stk. 1, hvilket er særlig relevant for fastlæggelsen og gennemførelsen af Unionens monetære politik i henhold til traktatens artikel 127, stk. 2. (3) Ved Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 2 indførtes en fælles ramme for oprettelse af harmoniserede forbrugerprisindekser. Denne retlige ramme bør tilpasses de aktuelle behov og den tekniske udvikling. (4) Nærværende forordning tager højde for Kommissionens program for bedre regulering og navnlig Kommissionens meddelelse om smart regulering i Unionen 3. På det EUT C [ ]. Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 257 af , s. 1). Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Smart regulering i Den Europæiske Union", KOM(2010) 543 endelig udg. DA 6 DA

7 statistiske område har Kommissionen prioriteret en forenkling og forbedring af de lovgivningsmæssige rammer inden for statistik 4. (5) HICP bør være opdelt efter kategorier i den europæiske klassifikation af individuelt forbrug efter formål (ECOICOP). Denne klassifikation bør sikre, at alle europæiske statistikker vedrørende det private forbrug er sammenhængende og sammenlignelige. ECOICOP bør også være i overensstemmelse med FN's COICOP, som er den internationale standardklassifikation af individuelt forbrug efter formål, og bør derfor tilpasses ændringer i FN's COICOP. (6) De normale harmoniserede forbrugerprisindekser er baseret på observerede priser, som også omfatter produktskatter. Inflationen er derfor påvirket af ændringer i skattesatserne for produkter. Til inflationsanalyse og konvergensvurdering i medlemsstaterne er det nødvendigt at indsamle oplysninger om skatteændringers virkninger på inflationen. Med henblik herpå bør HICP desuden beregnes på grundlag af priser ved faste skattesatser. (7) Udarbejdelsen af prisindekser for boliger og navnlig for ejerboliger (indekser for ejerboliger) er et vigtigt skridt i retning af at forbedre relevansen og sammenligneligheden af HICP. Boligprisindekser er et nødvendigt grundlag for udarbejdelse af indekser for ejerboliger. Boligprisindekser er også i sig selv vigtige indikatorer. (8) Referenceperioden for prisindekser bør ajourføres med regelmæssige mellemrum. Der bør fastsættes regler for de fælles indeksreferenceperioder for harmoniserede indekser og deres delindekser, der integreres på forskellige tidspunkter, for at sikre, at de udarbejdede indekser er sammenlignelige og relevante. (9) For at styrke den gradvise harmonisering af forbrugerprisindekser bør pilotundersøgelser iværksættes med henblik på at vurdere muligheden for at anvende yderligere grundlæggende oplysninger eller nye metodologiske tilgange. (10) Vejledning om de forskellige faser i fremstillingen af harmoniserede indekser af høj kvalitet bør gives i form af en metodologisk håndbog for at hjælpe medlemsstaterne med at udarbejde sammenlignelige forbrugerprisindekser. Den metodologiske håndbog bør fastlægges af Kommissionen (Eurostat) i nært samarbejde med medlemsstaterne inden for det europæiske statistiske system og ajourføres regelmæssigt. Medlemsstaterne bør i den årlige HICP-oversigt, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, litra b), i denne forordning, underrette Kommissionen (Eurostat) om eventuelle forskelle mellem de anvendte statistiske metoder og dem, der anbefales i den metodologiske håndbog. (11) Kommissionen (Eurostat) bør kontrollere de kilder og metoder, medlemsstaterne anvender til at beregne harmoniserede indekser, og bør overvåge gennemførelsen af den retlige ramme i medlemsstaterne. Med henblik herpå bør Kommissionen (Eurostat) opretholde en løbende dialog med medlemsstaternes statistiske myndigheder. 4 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om produktionsmetoden for EUstatistikker: en vision for det kommende årti, KOM(2009) 404 endelig udg. DA 7 DA

8 (12) Baggrundsoplysninger er afgørende for vurderingen af, om de detaljerede harmoniserede indekser indsendt af medlemsstaterne er tilstrækkeligt sammenlignelige. Hertil kommer, at gennemsigtige beregningsmetoder og fremgangsmåder, der anvendes i medlemsstaterne, hjælper alle interessenterne med at forstå de harmoniserede indekser og forbedre deres kvalitet yderligere. Der bør derfor fastsættes et sæt regler for indberetning af harmoniserede metadata. (13) Der bør i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/ udveksles fortrolige data og metadata mellem Kommissionen (Eurostat), nationale centralbanker og Den Europæiske Centralbank for at sikre kvaliteten af de harmoniserede indekser. (14) Målet for denne forordning, nemlig oprettelse af fælles statistiske standarder for harmoniserede indekser, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre nås på EU-plan; Unionen kan træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne beslutning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. (15) For at sikre sammenlignelighed på internationalt niveau i klassifikationen af individuelt forbrug efter formål anvendt til opdeling af HICP og for at sikre tilpasning til ændringer i FN's COICOP, fastlægge en tærskel, under hvilken der ikke er pligt til at forelægge delindekser under de harmoniserede indekser og opstille en liste over delindekser, der ikke behøver at blive produceret af medlemsstaterne bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår harmoniserede indekser. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa- Parlamentet og Rådet. (16) For at sikre fuld sammenlignelighed af forbrugerprisindekser er det nødvendigt med ensartede betingelser for opdelingen af HICP efter ECOICOP-kategorier, for den anvendte metode ved udarbejdelse af harmoniserede indekser, for oplysningerne fra statistiske enheder, for vægtene og metadata om vægtene, for udarbejdelse af en årlig tidsplan for fremsendelse af de harmoniserede indekser og delindekser, for data- og metadataudvekslingsstandarderne, for ensartede betingelser for revisioner, for bedre grundlæggende oplysninger eller forbedrede metoder på grundlag af en vurdering af resultaterne af pilotundersøgelserne og for de tekniske krav til kvalitetssikring af indholdet af de årlige kvalitetsrapporter, fristen for fremsendelse af rapporten til Kommissionen (Eurostat) og strukturen i oversigten. Kommissionen bør tillægges gennemførelsesbeføjelser for at sikre sådanne ensartede betingelser for 5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker (EUT L 87 af , s. 164). DA 8 DA

9 gennemførelsen af denne forordning. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/ (17) Kommissionen bør tage størst muligt hensyn til omkostningseffektiviteten ved vedtagelsen af gennemførelsesforanstaltninger og delegerede retsakter i henhold til denne forordning. (18) Udvalget for det Europæiske Statistiske System er blevet bedt om at yde faglig rådgivning i forbindelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 223/2009. (19) Forordning (EF) nr. 2494/95 bør ophæves 6 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af , s. 13). DA 9 DA

10 VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Genstand Ved denne forordning fastlægges en fælles ramme for udvikling, udarbejdelse og formidling af harmoniserede forbrugerprisindekser (HICP) og boligprisindekser på EU-plan samt på nationalt og subnationalt plan. Artikel 2 Definitioner I denne forordning forstås ved: a) "udvikling af statistikker": udarbejdelse og forbedring af de statistiske metoder, standarder og procedurer, der anvendes til at udarbejde og formidle statistikker med henblik på udformningen af nye statistiske foranstaltninger og indikatorer b) "udarbejdelse af statistikker": samtlige faser, der fører til udarbejdelse af statistikker, herunder indsamling, lagring, behandling og analyse af statistiske oplysninger c) "formidling af statistikker": den virksomhed, der består i at gøre statistikker, statistiske analyser og ikke-fortrolige oplysninger tilgængelige for brugerne d) "produkter": varer og tjenesteydelser som defineret i bilag A, punkt 3.01, i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/ (i det følgende benævnt "ENS-2010") e) "forbrugerpriser": de købspriser, som husholdningerne betaler for individuelle varer ved hjælp af monetære transaktioner f) "købspris": den pris, som køberen faktisk betaler for produkterne, inkl. alle skatter på produkterne minus subsidier, efter fradrag af mængde- eller sæsonrabatter fra standardpriser og -takster, ekskl. renter eller gebyrer, der betales i henhold til kreditordninger og alle ekstraomkostninger som følge af manglende overholdelse af den betalingsfrist, der blev aftalt på købstidspunktet g) "harmoniserede forbrugerprisindekser (HICP)": sammenlignelige forbrugerprisindekser udarbejdet af hver medlemsstat h) "harmoniserede forbrugerprisindekser til faste skattesatser (HICP-CT)": indekser, der måler ændringer i forbrugerpriserne over et tidsrum uden virkningen af ændringer i skattesatserne for produkter i samme tidsrum i) "administrerede priser": priser, som enten er direkte fastsat eller påvirket i væsentligt omfang af regeringen j) "ejerboligprisindeks": et indeks, som måler ændringerne i handelspriserne på boliger, som er nye i husholdningssektoren, og på andre produkter, som husholdningerne køber i deres egenskab af boligejere k) "boligprisindeks": et indeks, som måler ændringerne i handelspriserne på boliger, der købes af husholdningerne 7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af , s. 1). DA 10 DA

11 l) "delindeks under HICP": et prisindeks for hver af kategorierne i den europæiske klassifikation af individuelt forbrug efter formål (i det følgende benævnt "ECOICOP") som fastlagt i bilaget m) "harmoniserede indekser": HICP, HICP-CT, ejerboligprisindekser og boligprisindekser n) "Laspeyres indeks": et prisindeks, P L = ( P tn ( P t 0 Q ) t0 Q ) t0 hvor P er et relativt indeks over prisniveauet i to perioder, Q er de forbrugte mængder, t 0 er basisperioden, og t n er perioden, for hvilken indekset er beregnet o) "indeks af Laspeyres-typen": et indeks, som måler gennemsnitlige prisændringer på grundlag af uændrede udgifter set i forhold til basisperioden, dvs. forbrugsmønstret holdes konstant som i basisperioden p) "indeksreferenceperioden": perioden, for hvilken indekset sættes til 100 indekspoint q) "grundlæggende oplysninger" med hensyn til HICP og HICP-CT: data, der omfatter - alle indkøbspriser på produkter, der skal tages i betragtning med henblik på at beregne HICP-delindekser i overensstemmelse med denne forordning - alle karakteristika, der fastlægger produktets pris og alle andre egenskaber, som er relevante for det pågældende forbrugerformål - oplysninger om skatter og punktafgifter, der opkræves - oplysninger om, hvorvidt en pris er helt eller delvis administreret, og - alle vægte, der afspejler størrelsen og sammensætningen af forbruget af de pågældende produkter r) "grundlæggende oplysninger" med hensyn til ejerboligprisindekser og boligprisindekser: data, der omfatter - alle handelspriserne på boliger, der købes af husholdninger, som skal tages i betragtning for at beregne boligprisindekserne i overensstemmelse med denne forordning - alle karakteristika, der kendetegner boligprisen eller andre relevante karakteristika s) "husholdning": en husholdning som defineret i afsnit 2.119, litra a) og b), i bilag A til ENS 2010, uanset nationalitet eller opholdsstatus t) "økonomisk område i medlemsstaten": det område, der er defineret i afsnit 2.05 i bilag A til ENS 2010, bortset fra at de ekstraterritoriale enklaver inden for landets grænser er medregnet, og de territoriale enklaver i udlandet ikke er medregnet u) "husholdningernes pengeudgifter til konsum": den del af udgifterne til forbrug, der afholdes - af husholdninger DA 11 DA

12 - i monetære transaktioner - på medlemsstatens økonomiske område - til produkter, der anvendes til direkte dækning af individuelle behov eller ønsker, som defineret i afsnit i bilag A til ENS i en af eller begge de perioder, der sammenlignes v) "væsentlig ændring af produktionsmetode": en ændring, som skønnes at påvirke den årlige ændring af et givent harmoniseret indeks eller en del heraf i alle perioder med mere end - 0,1 procentpoint for de samlede harmoniserede forbrugerprisindekser eller ejerboligprisindekserne eller boligprisindekserne - henholdsvis 0,3, 0,4, 0,5 eller 0,6 procentpoint for alle ECOICOPhovedgrupper, -grupper, -kategorier eller -undergrupper (5 cifre). Artikel 3 Beregning af de harmoniserede indekser 1. Medlemsstaterne sender Kommissionen (Eurostat) alle harmoniserede indekser som defineret i artikel 2, litra m). 2. Harmoniserede indekser beregnes ved hjælp af en formel af Laspeyres-typen. 3. HICP og HICP-CT baseres på prisændringer og vægte for produkter, der indgår i husholdningernes pengeudgifter til konsum. 4. HICP omfatter ikke transaktioner mellem husholdninger, undtagen i tilfælde af huslejer betalt af lejere til private udlejere, når sidstnævnte handler i egenskab af markedsproducent af tjenesteydelser, som købes af husholdninger (lejere). 5. HICP-delindekser udarbejdes for ECOICOP-kategorierne. Ensartede betingelser for opdelingen af HICP efter ECOICOP-kategorier vedtages ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2. Artikel 4 Sammenlignelighed af de harmoniserede indekser 1. For at HICP eller ejerboligprisindekser kan anses for at være sammenlignelige, må enhver forskel mellem landene på alle niveauer kun afspejle forskelle i prisændringer eller udgiftsmønstre. 2. Alle delindekser under de harmoniserede indekser, der afviger fra begreberne eller metoderne i denne forordning, anses for at være sammenlignelige, hvis de resulterer i et indeks, der skønnes at variere systematisk med: a) mindre end eller lig med 0,1 procent i gennemsnit over en periode på et år i forhold til året før i forhold til et indeks, der er udarbejdet efter den metode, der er anvendt i denne forordning til HICP DA 12 DA

13 b) mindre end eller lig med en procent i gennemsnit over en periode på et år i forhold til året før i forhold til et indeks, der er udarbejdet efter den metode, der er anvendt i denne forordning til ejerboligprisindekser og boligprisindekser. Hvis en sådan beregning ikke er mulig, skal konsekvenserne af at anvende en metode, der afviger fra begreberne eller metoderne i denne forordning, udspecificeres. 3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10 vedrørende ændring af bilaget for at sikre sammenligneligheden af de harmoniserede indekser på internationalt plan. 4. For at sikre ensartede betingelser defineres den mest hensigtsmæssige metode til udarbejdelse af sammenlignelige harmoniserede indekser ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2. Artikel 5 Datakrav 1. Medlemsstaterne skal indsamle grundlæggende oplysninger, der er repræsentative for deres land, til de harmoniserede indekser og deres delindekser. 2. Oplysningerne fås fra statistiske enheder som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 696/ De statistiske enheder, der leverer oplysninger om varer, der indgår i husholdningernes pengeudgifter til konsum, samarbejder som krævet om indsamlingen eller leveringen af grundlæggende oplysninger. De statistiske enheder afgiver korrekte og fuldstændige oplysninger, herunder i elektronisk form, hvis der anmodes herom. På anmodning af de nationale instanser, der er ansvarlige for udarbejdelsen af de officielle statistikker, afgiver de statistiske enheder oplysninger i elektronisk form, såsom scannerdata, og med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for at udarbejde harmoniserede indekser og for at evaluere overholdelsen af sammenlignelighedskravene og kvaliteten af de harmoniserede indekser. Ensartede betingelser for levering af disse oplysninger fastlægges ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk De harmoniserede indekser og deres delindekser skaleres til den fælles indeksreferenceperiode Denne skalering får virkning fra og med indekset for januar De harmoniserede indekser og deres delindekser omskaleres til en ny fælles indeksreferenceperiode i tilfælde af en vigtig metodologisk ændring af harmoniserede indekser eller hvert 10. år begyndende i Omskaleringen til den nye indeksreferenceperiode får virkning med indekset for januar i det følgende kalenderår. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i 8 Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 76 af , s. 1). DA 13 DA

14 overensstemmelse med artikel 10 om de nærmere regler for omskalering af de harmoniserede indekser i forbindelse med store metodologiske ændringer. 6. For ikke at pålægge medlemsstaterne unødvendige byrder og i det omfang de harmoniserede indeksers delindekser kun er væsentlige over en vis tærskel, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10 med henblik på at fastsætte en tærskel, under hvilken der ikke er nogen forpligtelse til at fremsende disse delindekser. 7. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10 med henblik på at fastlægge en liste over delindekser under ECOICOP, som medlemsstaterne ikke behøver at udarbejde, fordi de enten ikke dækker privat forbrug, eller fordi graden af metodemæssig harmonisering ikke er tilstrækkelig. Artikel 6 Hyppighed 1. Medlemsstaterne fremsender månedligt HICP, HICP-CT og deres respektive delindekser til Kommissionen (Eurostat), herunder de delindekser, der produceres med længere intervaller. 2. Medlemsstaterne fremsender hvert kvartal ejerboligprisindekser og boligprisindekser til Kommissionen (Eurostat). De kan på frivillig basis fremsendes månedligt. 3. Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at udarbejde delindekser månedligt eller kvartalsvist i tilfælde af, at mindre hyppig dataindsamling opfylder sammenlignelighedskravene i artikel 4. Medlemsstaterne underretter Kommissionen (Eurostat) om de ECOICOP- og ejerboligprisindekskategorier, de agter at indsamle mindre hyppigt end henholdsvis månedligt eller kvartalsvis. 4. Hvert år gennemgår og ajourfører medlemsstaterne vægtene for delindekserne under de harmoniserede indekser. Ensartede betingelser for levering af vægte og metadata om vægtene fastlægges ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2. Artikel 7 Frister, udvekslingsstandarder og revisioner 1. Medlemsstaterne fremsender harmoniserede indekser og alle delindekser til Kommissionen (Eurostat) senest 20 kalenderdage efter udgangen af referencemåneden, når der er tale om månedlige serier, og 85 kalenderdage efter udgangen af referencekvartalet for kvartalsserier. 2. Medlemsstaterne fremsender de data og metadata, der kræves i henhold til denne forordning, til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med standarderne for udveksling af data og metadata. 3. Delindekser under de harmoniserede indekser, der allerede er blevet offentliggjort, kan revideres. DA 14 DA

15 4. Ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastlægges der nærmere regler for udarbejdelsen af en årlig tidsplan for indsendelse af harmoniserede indekser og delindekser, jf. stk. 1, dataene og metadata vedrørende udvekslingsstandarderne, jf. stk. 2, og de ensartede betingelser for revision, jf. stk. 3. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2. Artikel 8 Pilotundersøgelser 1. Når forbedrede grundlæggende oplysninger er påkrævede til udarbejdelse af harmoniserede indekser, eller når behovet for bedre sammenlignelighed af indekserne er identificeret i metoderne omhandlet i artikel 4, stk. 2, kan Kommissionen (Eurostat) iværksætte pilotundersøgelser, der gennemføres af medlemsstaterne på frivillig basis. 2. Ved pilotundersøgelserne vurderes det, om det er gennemførligt at tilvejebringe forbedrede grundlæggende oplysninger eller vedtage nye metodologiske tilgange. 3. Resultaterne af pilotundersøgelserne vurderes af Kommissionen (Eurostat) i nært samarbejde med medlemsstaterne og de vigtigste brugere af harmoniserede indekser under hensyntagen til fordelene ved at have forbedrede prisoplysninger i forhold til de yderligere omkostninger i forbindelse med dataindsamling og udarbejdelse. 4. På grundlag af vurderingen af disse pilotundersøgelser indføres forbedrede grundlæggende oplysninger eller forbedrede metoder ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2. Artikel 9 Kvalitetssikring 1. Medlemsstaterne sikrer kvaliteten af de fremsendte harmoniserede indekser. Ved anvendelsen af denne forordning finder standardkriterierne for kvalitet i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse. 2. Medlemsstaterne forelægger Kommissionen (Eurostat): a) en årlig standardkvalitetsrapport vedrørende de kvalitetskriterier, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009 b) en årlig oversigt med oplysninger om anvendte datakilder, definitioner og metoder, herunder oplysninger om eventuelle afvigelser mellem de anvendte statistiske metoder og dem, der anbefales i den metodologiske håndbog, og c) yderligere oplysninger i tilknytning hertil med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for at evaluere overholdelsen af sammenlignelighedskravene og kvaliteten af de harmoniserede indekser, efter anmodning fra Kommissionen (Eurostat). 3. Hvis en medlemsstat har til hensigt at indføre en betydelig ændring i produktionsmetoderne vedrørende de harmoniserede indekser eller dele deraf, underretter medlemsstaten Kommissionen (Eurostat), senest tre måneder før sådanne DA 15 DA

16 ændringer vil træde i kraft. Medlemsstaten forelægger Kommissionen (Eurostat) en kvantificering af virkningen af ændringen. 4. Ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastlægges tekniske kvalitetssikringskrav vedrørende indholdet af den årlige standardkvalitetsrapport, fristen for fremsendelse af rapporten til Kommissionen (Eurostat) og strukturen i oversigten. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2. Artikel 10 Udøvelse af de delegerede beføjelser 1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser. 2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 5-7, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode. 3. Den i artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 5-7, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa- Parlamentet og Rådet meddelelse herom. 5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 4, og artikel 5, stk. 5-7, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. Artikel 11 Udvalg 1. Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/ Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011. Artikel 12 Ophævelse 1. Uden at dette berører stk. 2, skal medlemsstaterne fortsat levere harmoniserede indekser i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2494/95 indtil fremsendelsen af oplysningerne vedrørende DA 16 DA

17 2. Forordning (EF) nr. 2494/95 ophæves med virkning fra den 1. januar Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning. Artikel 13 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den får virkning for første gang for de data, der refererer til januar Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ]. På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand DA 17 DA

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 13.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 73/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. oktober 2012 om et forslag til Kommissionens forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

2.3.2016 A8-0313/2 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag ---------------------------------------------------------

2.3.2016 A8-0313/2 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag --------------------------------------------------------- 2.3.2016 A8-0313/2 Ændringsforslag 2 Roberto Gualtieri for Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Roberto Gualtieri Harmoniserede forbrugerprisindeks COM(2014)0724 C8-0283/2014 2014/0346(COD) A8-0313/2015

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.4.2012 COM(2012) 167 final 2012/0084 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021054/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021054/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. oktober 2012 (26.10) (OR. en) 15496/12 STATIS 76 ECOFIN 882 FØLGESKRIVELSE fra: Jens NYMAND-CHRISTENSEN, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0496 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0496 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0496 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.11.2015 COM(2015) 496 final 2015/0239 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om europæiske statistikker

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.9.2012 COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD)C7-0304/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning DA DA

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2013 COM(2013) 571 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER OPKRÆVES AFGIFTER. (Bestyrelsens beslutning)

BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER OPKRÆVES AFGIFTER. (Bestyrelsens beslutning) Helsingfors, den 12. november 2010 MB/D/29/2010 endelig BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER OPKRÆVES AFGIFTER (Bestyrelsens beslutning) BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 16.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2012)0260 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) 12131/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. september 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMER 96 CFSP/PESC 709 CONOP 70 ECO 52 UD

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere