Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter"

Transkript

1 Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Integrationsindsats U I Integrationsindsats U Integrationsindsats I Midlertidig boligplacering af flygtninge U Midlertidig boligplacering af flygtninge Ja 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge I Midlertidig boligplacering af flygtninge Ja 71 Boligsocial arbejde U I Boligsocialt arbejde U DUT DUT Boligsocialt arbejde I Tilbud til voksne med særlige behov U I Beskyttet beskæftigelse U Merudgifter på køb af pladser på beskyttet beskæftigelse B Status på de sociale institutioner TEK02 Tillidspulje, fordeling Ja 730 Beskyttet beskæftigelse I A Mindreindtægter salg af pladser

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Aktivitets- og samværstilbud U Merudgifter på køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud I A Mindreindtægter salg af pladser Botilbud til hjemløse U Merforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser TEK01 Teknik - Udmøntning af administrativ effektivisering Ja 732 Botilbud til hjemløse I Merforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser B Merindtægter på salg af herbergspladser C Berigtigelser af refusioner fra Alkohol og stofmisbrug U Mindreudgifter på køb af misbrugsbehandlingstilbud TEK01 Teknik - Udmøntning af administrativ effektivisering Ja 733 Alkohol og stofmisbrug I C Mindreindtægter på salg af misbrugsbehandlingstilbud Botilbud for længerevarende ophold U A Merudgifter på køb af pladser på længerevarende botilbud C Status på puljer og projekter TEK01 Teknik - Udmøntning af administrativ effektivisering Ja TEK02 Tillidspulje, fordeling Ja 734 Botilbud for længerevarende ophold I D Merindtægter fra beboerbetalinger A Mindreindtægter salg af pladser B Tilbagebetaling af brugerbetaling for ferieledsagelse Botilbud til midlertidigt ophold U Merudgifter på køb af pladser på midlertidige botilbud TEK01 Teknik - Udmøntning af administrativ effektivisering -7-7 Ja DUT DUT 3 3

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Botilbud til midlertidigt ophold I D Merindtægter fra beboerbetalinger Kontaktperson- og ledsageordninger U Kontaktperson- og ledsageordninger I Borgerstyret personlig assistance U A Mindreforbrug på BPA Borgerstyret personlig assistance I Støtte i eget hjem U Merudgifter på køb af støtte i eget hjem Støtte i eget hjem I D Merindtægter fra beboerbetalinger Særligt tilrettelagt voksenuddannelse mv. U A Merudgifter på køb af STU-forløb Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U I Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. I

4 skema Bilag 3f - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget U I Integrationsindsats U Midlertidig boligplacering af flygtninge U Tilbud til voksne med særlige behov U I Beskyttet beskæftigelse I Aktivitets- og samværstilbud I Botilbud til hjemløse I Botilbud for længerevarende ophold I Botilbud til midlertidigt ophold U Botilbud til midlertidigt ophold I Kontaktperson- og ledsageordninger I Borgerstyret personlig assistance I Støtte i eget hjem I Senblindekurser U Senblindekurser U Merudgiftsydelser U I Merudgiftsydelser U Merudgiftsydelser I

5 skema Bilag 3f - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget U I Personlige tillæg og helbredstillæg U I Personlige tillæg og helbredstillæg U Personlige tillæg og helbredstillæg I

6 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget DUT Titel: Aktivitet: 71 Boligsocial arbejde DUT Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter Frederiksberg Kommunes serviceramme er i opreguleret med 3,2 mio. kr. som følge af konsekvenserne aftalt i økonomiaftalen for 2017 og senere godkendt ved bloktilskudsaktstykket. Denne opregulering ansøges tillægsbevilget på de relevante udvalg, idet det forventes, at de forhøjede budgetter afspejler tilsvarende merudgifter. For en uddybende forklaring af de enkelte delelementer i DUT-reguleringen henvises der til bilagene i sag vedrørende 2. finansielle orientering.

7 Udvalg: Socialudvalget 730 Merudgifter på køb af pladser på beskyttet beskæftigelse Indmelding 2. FR (netto): Udgifter 200 Indtægter 0 De tekniske beregninger viser på nuværende tidspunkt, at der forventes merudgifter til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse på 0,2 mio. kr. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetforudsætninger Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse efter SEL 103 er lagt ud fra en forudsætning om 31,8 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 5,5 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der nu 34,3 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 5,7 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2015 var på 7,2 mio. kr. Det lavere forbrug i skal ses i lyset af Indsatsplanen, hvor der henover 2015 blev arbejdet med at revisitere købssager med henblik på omlægning til billigere tilbud mm. Usikkerhed Der er fortsat usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, idet af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

8 Udvalg: Socialudvalget 731 Merudgifter på køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud Indmelding 2. FR (netto): Udgifter 500 Indtægter 0 De tekniske beregninger viser på nuværende tidspunkt, at der forventes merudgifter til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse på 0,5 mio. kr. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetforudsætninger Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse efter SEL 104 er lagt ud fra en forudsætning om 99,2 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 21,7 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der nu 104,1 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 22,2 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2015 var på 23,7 mio. kr. Det lavere forbrug i skal ses i lyset af Indsatsplanen, hvor der henover 2015 blev arbejdet med at revisitere købssager med henblik på omlægning til billigere tilbud mm. Usikkerhed Der er fortsat usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, idet af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

9 Udvalg: Socialudvalget 732 Merforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes et nettomerforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser i på 3,9 mio.kr. Merforbruget søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og herberger efter SEL Krisecentre og herberger er selvvisiterende, og Socialafdelingen bliver således blot orienteret, når en borger fra Frederiksberg Kommune bliver indskrevet. Kommunerne får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til herberger og krisecentre, og det samlede budget inklusiv de budgetterede refusionsindtægter er i på 2,1 mio. kr. Prognose Regnskabsresultatet var i 2015 på 6,5 mio. kr. inklusiv refusionsindtægter. Udgifterne på området har været stigende siden 2011, hvor nettoudgifterne var på 2,5 mio. kr. Alene fra 2014 til 2015 er nettoudgifterne på området steget med 1,6 mio. kr. På nuværende tidspunkt skønnes udgifter på ca. 6,1 mio. kr. i, hvilket er en anelse mindre end forbruget i Prognosen er baseret på de løbende afregninger i Prisme, hvorfor den kan ændre sig i løbet af året. I udgiftsskønnet er indregnet en forventet ekstraudgift på 0,4 mio. kr. netto som følge af en tabt ankesag vedr. betaling for en borgers ophold på et herberg i Gladsaxe Kommune. Pt. ligger endnu en sag til behandling i Ankestyrelsen, hvor Frederiksberg kan risikere at skulle overtage betalingsforpligtelsen fra Greve Kommune. Antalsmæssigt er der på nuværende tidspunkt (juni ) registreret 19 voksne Frederiksberg-borgere på herberger og krisecentre udenfor Frederiksberg Kommune til en gennemsnitlig månedlig opholdspris på kr. På samme tidspunkt sidste år var der registreret 26 voksne til en gennemsnitlig månedlig opholdspris på kr. Antallet af indskrevne varierer henover året. Usikkerhed Da borgere selv henvender sig til herberger og kvindekrisecentre for at få ophold (selvvisiterende), er der på nuværende tidspunkt stor usikkerhed i prognosen. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

10 Udvalg: Socialudvalget 732B Merindtægter på salg af herbergspladser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes merindtægter fra salg af herbergspladser i på 1,1 mio. kr. Merindtægterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Frederiksberg Kommune opkræver andre kommuner for udgifter afholdt på kommunens to herberger og øvrige tilbud til hjemløse. Herbergerne er selvvisiterende, og det enkelte tilbud er forpligtigtet til at tage imod alle borgere uanset opholdskommune. Prognose og budgetgrundlag Der er budgetteret med indtægter på 10,8 mio. kr. i, mens der forventes indtægter på 11,9 mio. kr. i. Indtægtsforventningen svarer til et gennemsnit af de seneste to års indtægter. Usikkerhed Da borgere selv henvender sig til herberg og kvinde krisecenter for at få ophold (selvvisiterende), er der på nuværende tidspunkt stor usikkerhed i prognosen. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

11 Udvalg: Socialudvalget 732C Berigtigelser af refusioner fra Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Baggrund og prognose Frederiksberg kommune hjemtager 50% refusion på udgifter til egne borgere fra kommunens to herberger. I forbindelse med opgørelsen af refusioner for 2015 er der ved en fejl taget refusioner på både Frederiksbergborgere og udenbysborgere på egne herberger. Efterfølgende er der tilkommet restafregninger, hvor Frederiksberg som følge af de for mange angivne refusionsberettede borgere, udsættes for berigtigelser. Berigtigelserne beløber sig til i alt 1,7 mio. kr., og dette forventes følgelig som mindreindtægter på refusioner på egne herberger.

12 Udvalg: Socialudvalget 733 Mindreudgifter på køb af misbrugsbehandlingstilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes på nuværende tidspunkt mindreudgifter til køb af pladser til alkohol- og stofmisbrugsbehandling i på 0,8 mio.kr. Mindreudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetgrundlag Der er budgetteret med udgifter på 4,7 mio. kr. til køb af misbrugsbehandlingstilbud. I budgettet er indarbejdet en effektivisering på 1,2 mio. kr. På nuværende tidspunkt skønnes et forbrug i på 3,9 mio. kr. Forbruget var i 2015 på 4,4 mio. kr. Prognosen er baseret på de løbende afregninger i Prisme, og det forventede forbrug vil derfor kunne ændre sig i løbet af året i takt med forbrugsudviklingen.

13 Udvalg: Socialudvalget 733C Mindreindtægter på salg af misbrugsbehandlingstilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes mindreindtægter fra salg af pladser til alkohol- og stofmisbrugsbehandling i på 0,9 mio.kr. Mindreindtægterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetgrundlag I budgettet for er der budgetteret med indtægter fra salg af pladser på alkohol- og misbrugsområdet på 1,5 mio. kr. Der var i 2015 indtægter på 0,6 mio. kr. Der skønnes på nuværende tidspunkt indtægter på 0,6 mio. kr. i, svarende til niveauet i 2015.

14 Udvalg: Socialudvalget 734A Merudgifter på køb af pladser på længerevarende botilbud Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 De tekniske beregninger viser på nuværende tidspunkt, at der forventes merudgifter til køb af pladser på længerevarende botilbud på 1,8 mio. kr. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetforudsætninger Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse efter SEL 108 er lagt ud fra en forudsætning om 100,0 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 89,3 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der nu 100,9 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 91,1 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2015 var på 98,1 mio. kr. Det lavere forbrug i skal ses i lyset af Indsatsplanen, hvor der henover 2015 blev arbejdet med at revisitere købssager med henblik på omlægning til billigere tilbud mm. Usikkerhed Der er fortsat usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, idet af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

15 Udvalg: Socialudvalget 734B Tilbagebetaling af brugerbetaling for ferieledsagelse Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter 270 Der forventes mindreindtægter på 0,27 mio. kr. i grundet påbud om tilbagebetaling af tidligere opkrævet brugerbetaling fra handicappede, som skulle have en pædagogisk ledsager med på deres ferie. Statsforvaltningen fastslog i oktober 2014, at det var i strid med loven at opkræve brugerbetaling for social pædagogisk ledsagelse på ferier, og primo har Social- og Indenrigsministeriet erklæret sig enig. I Frederiksberg Kommune er beløbet, som er opkrævet af brugerne, beregnet til 0,27 mio. kr., som nu betales tilbage til beboerne af kommunens botilbud. Dette vil blive bogført som en negativ indtægt. For at imødekomme, at beboere fortsat skal have mulighed for ferie og udflugter, blev der fra 2015 og frem afsat en årlig pulje på 0,7 mio. kr. til socialpædagogisk ledsagelse, som efter en socialfaglig vurdering er blevet fordelt på kommunens botilbud.

16 Udvalg: Socialudvalget 735 Merudgifter på køb af pladser på midlertidige botilbud Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 De tekniske beregninger viser på nuværende tidspunkt, at der forventes merudgifter til køb af pladser på midlertidige botilbud på 2,5 mio. kr. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetforudsætninger Budgettet til køb af pladser til midlertidige botilbud efter SEL 107 er lagt ud fra en forudsætning om 48,5 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 39,1 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der nu 51,8 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 41,5 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2015 var på 42,5 mio. kr., når der ses bort fra udgifter vedrørende tidligere år. Det lavere forbrug i skal ses i lyset af Indsatsplanen, hvor der henover 2015 blev arbejdet med at revisitere købssager med henblik på omlægning til billigere tilbud mm. Usikkerhed Der er fortsat usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, idet af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling. Der udestår omplacering fra posten vedr. puljer og projekter, jv. skema 73C, på forventet 2 mio. kr.

17 Udvalg: Socialudvalget 737A Mindreforbrug på BPA Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes et mindreforbrug på BPA-ordningen på 1,7 mio. kr., som ikke søges tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Der er i afsat 31,6 mio. kr. til borgere, der får tilbud om borgerstyret personlig assistance (BPA). Det bør noteres, at prognosen i dette skema står alene og ikke inkluderer effekter af den BPA-revisitation, der blev fremlagt i sag for Socialudvalget d. 6. juni. Prognose og budgetgrundlag På baggrund af de borgere, der på nuværende tidspunkt er bevilget BPA, kombineret med viden omkring nye og afgående borgere på ordningen, forventes der et forbrug på 29,9 mio kr., svarende til et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Usikkerhed Der er stor usikkerhed forbundet med prognosen, da enhedsomkostningerne på ordningen er høje, så enkelte til- eller afgange, selv sent på året, kan have relativt stor indflydelse på det samlede regnskabsresultat.

18 Udvalg: Socialudvalget 738 Merudgifter på køb af støtte i eget hjem Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Vedr Vedr Indtægter 0 Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter til køb af støtte i eget hjem på 1,1 mio. kr. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilliget. Prognose og budgetforudsætninger Vedrørende støtte i eget hjem forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,1 mio. kr. Der er i budgettet afsat 11,0 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt udgifter på 12,1 mio. kr. Regnskabsforbruget i 2015 var på 13,2 mio. kr. Usikkerhed Der er fortsat usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, idet af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling. Der udestår omplacering fra posten vedr. puljer og projekter, jv. skema 73C, på forventet 1 mio. kr.

19 Udvalg: Socialudvalget 739A Merudgifter på køb af STU-forløb Indmelding 2. FR (netto): Udgifter 900 Indtægter Der forventes merudgifter på 0,9 mio. kr. vedrørende køb af STU-forløb i. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Der er i afsat 8,5 mio. kr. til køb af særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU) hos en række forskellige private, kommunale og regionale leverandører. Ved 1. forventede regnskab blev der vedrørende køb af STU-forløb indmeldt et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. At der nu indmeldes et merforbrug skyldes, at der i forbindelse med budgetkonsolideringen for økonomien på socialområdet blev flyttet rundt på en række budgetter, herunder STU-delen som er blevet reduceret med 4,1 mio. kr. At der indmeldes et merforbrug skyldes således ikke stigende udgifter, men derimod et reduceret budget. Rent faktisk er forventningen til regnskab faldet siden 1. forventede regnskab. Prognose De tekniske beregninger viser foreløbigt et forventet forbrug på 9,4 mio. kr. Dette er nået ved at undersøge forbrugsprofiler fra tidligere år samt viden om det hidtidige forløb og forbrug i år samt viden om kommende forløb.

20 Udvalg: Socialudvalget 73A Mindreindtægter salg af pladser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter 0 0 indtægter Vedr Vedr Vedr På områderne beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt botilbud forventes der på nuværende tidspunkt samlet set mindreindtægter på salg af pladser på 0,3 mio. kr. Mindreindtægterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilliget af pladser i kommunens egne tilbud. Usikkerhed Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

21 Udvalg: Socialudvalget 73B Status på de sociale institutioner Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter Institutionerne på det specialiserede socialområde kom ud af 2015 med et samlet mindreforbrug på ca. 9,4 mio. kr. I forhold til 2015 er institutionsrammen blevet reduceret med samlet set 4,6 mio. kr. i budget og frem. 1,6 mio. kr. vedr. KKR-styringsaftale om takstreduktion på institutioner i hovedstadsregionen, mens de 3 mio. kr. er en reduktion gennemført under hensyntagen til det samlede udgiftspres på det specialiserede område, jf. statussag til Socialudvalget i februar. Det er forventningen, at institutionerne kan rumme den planlagte aktivitet og borgere indenfor de tilpassede rammer, herunder også fortsat hjemtagning, som planlagt (jf. Social Masterplan). Udviklingen følges tæt, herunder også i forhold til 2017, hvor der fra budget 2015 er budgetlagt en yderligere rammereduktion på 1%. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på Center For Social Virksomhed (Magneten) grundet manglende stordriftsfordele, da tilbuddet fortsat ikke rummer de 100 brugere, som der er forudsat. Der arbejdes på at minimere dette års forbrug inden årets udgang, hvorfor der ikke søges tillægsbevilling på nuværende tidspunkt. Prognose Prognosen er baseret på forbrug ultimo maj samt viden om lønudvikling og dialog med institutionsledere.

22 Udvalg: Socialudvalget 73C Status på puljer og projekter Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter Der skal medio ske en omfordeling, jf. den konsoliderede budgetmodel, vedr. beløb afsat under puljer og projekter på 3 mio. kr. Disse midler skal fordeles på poster med udgiftspres vedr. udenbys køb: 2 mio. kr. til køb af midlertidige botilbudspladser og 1 mio. kr. til køb af serviceloven 85. Disse midler vil blive fordelt således ved teknisk omplacering indenfor udvalgets bevillingsrammer, hvorfor mindreforbruget ikke søges tillægsbevilliget ved 2. forventet regnskab.

23 Udvalg: Socialudvalget 73D Merindtægter fra beboerbetalinger Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter Vedr. længerevar. ophold Vedr. midlertidige ophold Vedr. Støtte i eget hjem 100 På nuværende tidspunkt forventes der samlet set merindtægter fra beboerbetalinger i på 0,8 mio. kr. Merindtægterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetgrundlagt Hos de sociale institutioner er der i budgetteret med beboerindtægter på 6,9 mio. kr. På baggrund af indtægterne i årets første fire måneder vedrørende ophold på de sociale institutioner og herberger vurderes det, at der i hele vil komme indtægter for 7,7 mio. kr. Af disse vedrører 0,6 mio. kr. betalinger fra borgere, for hvem Frederiksberg ikke er handlekommune. Usikkerhed Da prognosen baserer sig på fire måneder forbrugsdata, er den forbundet med nogen usikkerhed. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Socialudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar Socialudvalget (inkl.

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Socialudvalget (inkl.

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Herbergsområdet udgør en større andel end krisecenterområdet og står for en markant stigning i forbruget.

Herbergsområdet udgør en større andel end krisecenterområdet og står for en markant stigning i forbruget. NOTAT Udvikling i forbrug - 19 krisecentre og 11 herberg Børn og Velfærd har store udfordringer med stigende udgifter på det specialiserede socialområde for voksne. Blandt de områder som bidrager til stigningen

Læs mere

forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag)

forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) 331. 3. forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for driftsudgifter samt indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Børneudvalget (inkl.

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Version

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Version BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter /- = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Hjemmepleje - demografi -1.605 180-945 4.573

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 484.820-51.850 432.970 Forbrug

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 7. marts 2012 Sagsbeh: JH Sag: 2012/0003397 Resumé af de forventede regnskaber 2011 Økonomiafdelingen Indledning Nu foreligger det endelige regnskabsresultat for 2011, og

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 BUDGETDOKUMENT 2015-2018 26-05-2014 1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere