KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016)"

Transkript

1 KonjunkturNyt Uge (7.-. november )

2 Side af KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse kan rettes til

3 Side af Danmark Industriproduktionen faldt i september Firmaernes salg var uændret i. kvartal Lille fald i eksporten af både varer og tjenester i. kvartal Øget overskud på indkomst og en stærk varebalance drev overskuddet på betalingsbalancen op i september Uændret tilgang af nyregistrerede køretøjer i oktober Lille stigning i forbrugerprisindekset i oktober Færre ledige stillinger og varslede afskedigelser i oktober EU-Kommissionens efterårsprognose, november Internationalt Euroområdet: Det sæsonkorrigerede detailsalg faldt, pct. i september USA: Ledigheden faldt med, pct.-point til,9 pct. af arbejdsstyrken i oktober Tyskland: Inflationen nåede i oktober det højeste niveau i to år Storbritannien: Industriproduktionen faldt yderligere i september Norge: Inflationen steg moderat til,7 pct. i oktober Kina: Eksporten faldt med 7, pct. i oktober sammenlignet med året før Japan: Erhvervstilliden steg i november Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Det amerikanske præsidentvalg gav anledning til en turbulent uge på de finansielle markeder Den -årige amerikanske statsobligation steg til,, hvilket er det højeste niveau siden januar OMXC faldt, pct. i en uge, hvor aktierne international set steg Den amerikanske dollar blev styrket med to pct. over for euroen Olieprisen faldt yderligere og er med en pris på, dollar per tønde på det laveste niveau siden august

4 Side af. Dansk konjunkturnyt Industriproduktionen faldt i september Industriproduktionen (i faste priser) faldt med 8, pct. i september, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Udviklingen skyldes især et kraftigt fald i produktionen i medicinalindustrien, som ifølge Danmarks Statistik i nogen grad kan henføres til tekniske forhold, der formentlig er af midlertidig karakter. Ses der bort fra medicinalindustrien, voksede industriproduktionen med, pct. i september, og har siden årsskiftet været omtrent uændret, jf. figur.. I. kvartal faldt industriproduktionen med, pct. i forhold til. kvartal. Faldet er som nævnt især drevet af medicinalindustrien, men produktionen gik også tilbage i elektronikindustrien og transportmiddelindustrien. Omvendt steg produktionen inden for blandt andet maskinindustri og den kemiske industri. Industriens omsætning (i løbende priser) faldt med,7 pct. i september og med, pct. i. kvartal. Ses der bort fra medicinalindustrien steg produktionen med henholdsvis,7 pct. (m/m) og, pct. (k/k). Udviklingen den seneste måned dækker over stigninger i både eksportmarkeds- og hjemmemarkedsomsætningen. Over de seneste måneder er eksportomsætningen vokset efter at være faldet i første del af, når der ses bort fra medicinalindustrien. Hjemmemarkedsomsætningen har været stigende siden slutningen af, jf. figur.. Figur. Industriproduktion ( mdr. glidende gennemsnit) Figur. Industriomsætning ekskl. medicinalindustri ( mdr. glidende gennemsnit) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Samlet industriproduktion Industriproduktion ekskl. medicinalindustri Eksportmarked Hjemmemarked 9 Kilde: Danmarks Statistik. Opgjort i mængder faldt produktionen i medicinalindustrien med 7 pct. Omsætningen i løbende priser faldt med 88, pct., som dækker over et fald i eksportmarkedsomsætningen på 9, pct. og et fald i hjemmemarkedsomsætningen på pct.

5 Side af Firmaernes salg var uændret i. kvartal Firmaernes samlede salg (løbende priser) steg med,8 pct. fra august til september, når der ses bort fra energi og korrigeres for almindelige sæsonudsving, jf. figur.. Trods stigningen i september faldt firmaernes salg med, pct. i. kvartal. I perioden januar til september er firmaernes slag vokset,8 pct. i forhold til samme periode året før. I. kvartal faldt salget inden for blandt andet industrien og information og kommunikation, mens salget faldt inden for blandt andet byggeriet, handel og transport, finansiering og forsikring og erhvervsservice. Udviklingen i. kvartal dækker over en stigning i det udenlandske salg, mens det indenlandske salg faldt lidt, jf. figur.. Efter at være faldet fra midten af har det udenlandske salg været stigende de seneste måneder. Det indenlandske salg har ligget på et omtrent uændret niveau igennem. Firmaernes salg svinger en del fra måned til måned og bliver ofte revideret, blandt andet som følge af sene indberetninger til SKAT. Udviklingen den seneste måned skal derfor fortolkes med en vis forsigtighed. Figur. Firmaernes salg ekskl. energi Figur. Firmaernes salg ekskl. energi ( mdr. glidende gns.) Mia. kr. Mia. kr. Indeks (=) Indeks (=) I alt Indenlandsk salg Eksport Anm.: Firmaernes salg til udlandet er beregnet residualt. Energi omfatter råstofindvinding og forsyning. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Side af Lille fald i eksporten af både varer og tjenester i. kvartal Vareeksporten steg med,7 pct. i september i forhold til august. Set over. kvartal som helhed er vareeksporten dog faldet med, pct. (værdier, sæsonkorrigeret), især som følge af et fald i august, jf. figur.. Importen af varer var uændret i september og fortsætter dermed den flade udvikling, som har gjort sig gældende i år. Det var især maskiner, som trak ned i vareeksporten i. kvartal, men også færdigvarer er faldet. Næringsmidler og kemikalier, herunder medicin, bidrog derimod positivt til udviklingen. I. kvartal faldt eksporten til andre EU-lande med godt pct., mens eksporten til lande uden for EU steg med godt pct. For importen skyldes den uændrede udvikling, at kemikalier, herunder medicin, faldt, mens fødevarer og transportmidler trak den anden vej. De seneste tre måneder er importen faldet med knap pct., og det er især grundet nedgang i importen fra Frankrig, Kina og Tyskland. For tjenesteeksporten (værdier, sæsonkorrigeret) er mange måneders fald bremset lidt op, og såvel eksport som import følger en mere flad udvikling, jf. figur.. Eksporten af tjenester faldt, pct. i. kvartal, hvilket hovedsageligt kan tilskrives lavere eksport af søtransport. For året til dato lå tjenesteeksporten godt pct. lavere i forhold til sidste år. Importen af tjenester steg, pct. i. kvartal, men lå i de første ni måneder af fortsat godt pct. lavere end den tilsvarende periode sidste år. Figur. Udenrigshandlen med varer (ekskl. energi, fly, skibe) Figur. Udenrigshandlen med tjenester ( mdr. glidende gennemsnit) Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr. 8 Mia. kr Eksport Import Eksport Import Anm.: Alle serier er sæsonkorrigerede. I figur. er der anvendt egen sæsonkorrektion. Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger. Ekskl. skibe og fly mv. samt energi.

7 Side 7 af Øget overskud på indkomst og en stærk varebalance drev overskuddet på betalingsbalancen op i september I september steg overskuddet på betalingsbalancens løbende poster med mia. kr. til knap mia. kr. ifølge den foreløbige opgørelse, jf. figur.7. Stigningen blev især drevet af øget overskud på indkomst efter et ekstraordinært lavt overskud i august som følge af udbytteudbetalinger til udlandet. Overskuddet på betalingsbalancen til og med september er på godt mia. kr., hvilket er lavere end de to seneste år, jf. figur.8. Det skyldes hovedsageligt et mindre overskud på tjenestebalancen, blandt andet i kraft af faldende priser på eksporten af søtransport. Derimod er overskuddet på varebalancen større end sidste år. Overskuddet var på 9 mia. kr. i de første ni måneder af mod 78 mia. kr. sidste år ved samme tid. Figur.7 Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur.8 Betalingsbalancens løbende poster Mia. kr. Mia. kr Løn- og formueindkomst Overførsler Varer og tjenester Løbende poster Mia. kr. Mia. kr Resterende måneder År til dato Anm.: Begge figurer er sæsonkorrigerede. Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger.

8 Side 8 af Uændret tilgang af nyregistrerede køretøjer i oktober Tilgangen, dvs. både køb og leasing, af nyregistrerede køretøjer (sæsonkorrigeret) var uændret i oktober i forhold til september på 8.7 personbiler, jf. figur.9. Tilgangen af personbiler til husholdningerne faldt med pct., mens det steg pct. for erhvervene. Niveauet for tilgangen af personbiler er fortsat højt. For de første ti måneder af er det samlede antal af nyregistrerede køretøjer 8 pct. højere end for samme periode i, hvilket skyldes fremgang hos både husholdninger og erhverv. Tilgangen af nyregistrerede køretøjer for perioden august til oktober er pct. lavere end perioden maj til juli, hvilket især skyldes en reduktion på pct. i tilgangen af personbiler til erhverv. Tilgangen til husholdninger steg moderat i samme periode. Tilgangen af nyregistrerede køretøjer har haft stigende tendens siden medio. For husholdningerne er denne tendens drevet af en stigende andel af nyregistrerede personbiler, som leases, hvilket i oktober udgjorde knap en fjerdedel af den samlede tilgang. Figur.9 Antal nyregistrerede personbiler, sæsonkorrigerede. biler. biler I alt Husholdningerne Erhverv Anm.: Der er vist tilgangen af nye biler til henholdsvis erhverv og husholdninger. Tilgang af biler dækker over såvel køb som leasing af biler. Tilgangen viser således, hvilken sektor der bruger bilerne, mens salg viser, hvilken sektor der køber bilerne. Kilde: Danmarks Statistik.

9 Side 9 af Lille stigning i forbrugerprisindekset i oktober Forbrugerprisinflationen steg til, pct. i oktober, jf. figur.. Udviklingen dækker over en stigning i priserne på tjenester og et fald i priserne på varer. Tjenestepriserne steg, pct. i forhold til samme måned sidste år, men er fortsat på et lavt niveau. Varepriserne faldt,9 pct. i forhold til samme måned sidste år, hvilket er et mindre fald end de seneste måneder. Set over det seneste år kommer de største positive bidrag til forbrugerprisinflationen fra husleje og tjenester ifm. kultur, på henholdsvis godt, pct.-point og, pct.-point. De største negative bidrag kommer fra teletjenester og tøj, der begge trækker ned med omtrent, pct.-point. Kerneinflationen der angiver prisudviklingen ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer udgjorde, pct. i oktober, jf. figur.. Kerneinflationen ligger således stadig højere end den samlede forbrugerprisinflation, men forskellen er blevet indsnævret de seneste måneder. Figur. Forbruger-, vare- og tjenestepriser Figur. Forbrugerpris- og kerneinflation Pct. Pct. Pct. Pct Forbrugerpriser Varepriser Tjenestepriser Forbrugerpriser Kerneinflation Kilde: Danmarks Statistik.

10 Side af Færre ledige stillinger og varslede afskedigelser i oktober Der var 8. ledige stillinger i oktober, hvilket er et fald på. personer siden september. Generelt har antallet af ledige stillinger været stigende siden ultimo, men i har fremgangen været relativt afdæmpet, jf. figur.. Der er samlet set blevet. flere ledige stillinger i de første ti måneder af. Til sammenligning steg antallet af ledige stillinger med. de første ti måneder af. Særligt inden for byggeriet og salg er der sket en stigning i antallet af ledige stillinger igennem. Antallet af nyopslåede stillinger var.8 i oktober, hvilket er. færre end i september. I oktober var der. varslede afskedigelser, hvilket er. færre end i september, hvor antallet var forholdsvis højt, jf. figur.. Årsgennemsnittet for bliver således også trukket væsentligt op af det store antal varslinger i september, så det aktuelt ligger lidt højere end gennemsnittet for. Figur. Antal stillinger slået op på Jobnet Figur. Antal varslede afskedigelser. personer. personer. personer. personer Antal stillinger Antal nyopslåede stillinger Varslede afskedigelser Årsgennemsnit Anm.: Egen sæsonkorrekttion. I figur. er årsgennemsnittet for baseret på de offentliggjorte tal, dvs. tal frem til oktober. Kilde: Jobindsats og egne beregninger.

11 Side af EU-Kommissionens efterårsprognose, november EU-Kommissionen offentliggjorde d. 9. november sin efterårsprognose. Der skønnes en BNP-vækst for Danmark på, pct.,,7 pct. og,8 pct. i henholdsvis, 7 og 8. Skønnene er en smule højere end i Økonomisk Redegørelse, august, jf. tabel.. EU-Kommissionen ser væksten hovedsageligt drevet af indenlandsk efterspørgsel, ikke mindst det private forbrug, hvor der forventes en fremgang på omtrent, pct. om året i -8. Det er navnlig fremgang på arbejdsmarkedet og stigende boligpriser, der vurderes at drive privatforbruget. Væksten i investeringerne og udenrigshandlen vurderes at tage til i 7 og 8 efter en afdæmpet udvikling i år. Beskæftigelsen forventes at fortsætte sin stabile fremgang, mens inflationen forventes at stige til, pct. i 7 og, pct. i 8. Underskuddet på den offentlige saldo vurderes i alle årene at holde sig inden for grænsen på pct. i EU s Stabilitets- og Vækstpagt. Samtidig forventes den offentlige ØMU-gæld at falde fra, pct. i til 8, pct. i 8. Tabel. Skøn for Danmark i EU-Kommissionens efterårsprognose sammenlignet med ØR august 7 8 EU ØR EU ØR EU Danmark BNP,,9,7,,8 Privat forbrug,,9,9,, Offentligt forbrug,,,,, Faste bruttoinvesteringer,,,,, Eksport,,,,, Import,,7,,, Offentlig saldo, pct. af BNP -,9 -,9 -, -,9 -, Bidrag til indenlandsk BNP-vækst Indenlandsk efterspørgsel,,7,7,,8 Lagerændringer -, -,,,, Nettoeksport -, -,7, -, -, Kilde: European Economic Forecast, Autumn, EU-Kommissionen, november, og Økonomisk Redegørelse, august. EU-Kommissionen venter nogenlunde stabil vækst i euroområdet i prognoseperioden på godt ½ pct. om året, jf. tabel.. Ligesom for Danmark

12 Side af drives væksten hovedsageligt af indenlandsk efterspørgsel, hvorimod lagerinvesteringer og nettoeksport ventes at bidrage svagt negativt. Vækstskønnet for Storbritannien i 7 er omtrent halveret til, pct. og for 8 forudser EU-Kommissionen kun lidt højere vækst på, pct. Nedjusteringerne skal hovedsageligt ses i lyset af Brexit-beslutningen. EU-Kommissionen fremhæver, at der overvejende er negative risici i forhold til vækstprognosen, og at disse er forhøjede siden foråret, navnlig i lyset af Brexit og en generel tendens mod protektionisme. Tabel. BNP-skøn for udvalgte økonomier sammenligning af EU-Kommissionens efterårs- og forårsprognose 7 8 Efterår Forår Efterår Forår Efterår Euroområdet,7,,,7,7 Tyskland,9,,,,7 Frankrig,,,,7,7 Italien,7,,9,, Spanien,,,,, EU,8,8,,9,8 Sverige,,,,9, Storbritannien,9,8,,9, USA,,,,,9 Kina,,,,, Kilde: European Economic Forecast, Spring, EU-Kommissionen, maj, og European Economic Forecast, Autumn, EU-Kommissionen, november.

13 Side af. Internationalt konjunkturnyt Euroområdet Det sæsonkorrigerede detailsalg faldt, pct. i september, jf. figur.. Salget af fødevarer steg, pct., mens salget af ikke-fødevarer og brændsel faldt henholdsvis, pct. og, pct. Udviklingen i detailsalget varierede en del på tværs af landene, hvor Portugal oplevede det største fald med, pct., mens detailsalget i Estland og Finland steg henholdsvis, pct. og, pct. Over de seneste år har detailsalget generelt været stigende og sammenlignet med september sidste år er det vokset med, pct. Figur. Detailsalg, euroområdet Indeks (7=) Indeks (7=) Detailsalg -mdrs. glidende gns. Kilde: Thomson Reuters Eikon. USA Ledigheden faldt med, pct.-point til,9 pct. af arbejdsstyrken i oktober, jf. figur.. Den samlede beskæftigelse steg med. personer, herunder med. personer i den private sektor. Særligt er beskæftigelsen inden for Health care steget markant med. nye jobs i oktober og en stigning i beskæftigelsen på. personer i løbet af de seneste måneder. Antallet af arbejdsløse lå omtrent uændret på 7,8 mio., mens antallet af personer, som er i deltidsjobs, men ønsker at arbejde fuldtid, var uændret,9 mio. mennesker. I indeværende år er beskæftigelsen gennemsnitligt steget med 8. personer om måneden, mens gennemsnittet i var 9. personer om måneden.

14 Side af Figur. Ledighed, USA Pct. af arbejdsstyrken personer Ændring (m/m) i beskæftigelse (h. akse) Ledighed Kilde: Thomson Reuters Eikon. Tyskland Det harmoniserede forbrugerprisindeks steg,8 pct. i oktober sammenlignet med samme måned sidste år, jf. figur.. År til år er forbrugerpriserne steget med,8 pct. Forbrugerpris inflationen har haft stigende tendens gennem og er nu på det højeste niveau i to år, hvilket skal ses i lyset af, at energipriserne i mindre omgang stadig lægger et nedadgående pres på inflationen. Den sæsonkorrigerede industriproduktion faldt,8 pct. i september efter en fremgang på pct. i august, jf. figur.. Produktionen i fremstillingssektoren mindskedes med,7 pct., heraf aftig kapitalgoder og forbrugsgoder med henholdsvis, pct. og,9 pct. I. kvartal er produktionen steget, pct. i forhold til. kvartal, mens den er steget,8 pct. i forhold til. kvartal. Figur. Inflation, Tyskland Figur. Industriproduktion, Tyskland Pct. (å/å) Pct. (å/å) Indeks (7M=) Indeks (7M=) Kilde: Thomson Reuters Eikon.

15 Side af Storbritannien I september faldt industriproduktionen med, pct. for anden måned i træk, jf. figur.. Udviklingen tilskrives særligt fortsatte fald i produktionen i mineindustrien samt inden for olie- og gasudvinding. I modsat retning trak en stigende produktion i fremstillingssektoren. Industriproduktionen var i. kvartal, pct. lavere end i. kvartal, mens den var, pct. højere end. kvartal. Figur. Industriproduktion, Storbritannien Indeks (7M=) Indeks (7M=) Kilde: Thomson Reuters Eikon. Norge Inflationen, målt ved årsstigningen i forbrugerprisindekset, steg svagt til,7 pct. i oktober, jf. figur.. Stigningen skyldes hovedsageligt højere priser på el. Kerneinflationen, som er forbrugerprisindekset renset for afgiftsændringer og energivarer, var uændret på,9 pct. i oktober. Figur. Inflation, Norge Pct. (å/å) - Pct. (å/å) Inflation Kerneinflation Kilde: Thomson Reuters Eikon.

16 Side af Kina Opgørelsen af udenrigshandlen viser, at eksporten faldt med 7, pct. i oktober i forhold til samme måned året før, jf. figur.7. De seneste to år har væksten i Kinas eksport været negativ efter en årrække med betydelig fremgang. Importen faldt med, pct. i oktober i forhold til samme måned sidste år. Importvæksten har, ligesom eksportvæksten, været nedadgående siden og negativ de sidste to år. Det sidste år har man dog kunnet ane en svagt opadgående tendens. Inflationen var, pct. i oktober, jf. figur.8. Dette var hovedsageligt drevet af højere priser på fødevarer, der steg markant med,7 pct. Figur.7 Udenrigshandel, Kina Figur.8 Inflation, Kina Pct. (å/å) Pct. (å/å) Pct. (å/å) Pct. (å/å) Eksport Import Kilde: Thomson Reuters Eikon.

17 Side 7 af Japan I november steg erhvervstilliden i fremstillingssektoren for tredje måned i træk, målt ved Reuters Tankan indeks, og er nu på det højeste niveau i måneder, jf. figur.9. Også i servicesektoren steg erhvervstilliden i november efter i oktober at have været på det laveste niveau i mere end tre år. Forventningerne til de kommende tre måneder steg i fremstillingssektoren, mens de aftog i servicesektoren, jf. figur.. Indekset er udregnet som forskellen mellem de adspurgte virksomheder, som mener de økonomiske forhold er dårlige, fra de, der mener, de er gode. Et positiv indeks indikerer dermed, at flertallet mener, at forholdene er positive. Figur.9 Erhvervstillid (Tankan), nuværende forhold Japan Figur. Erhvervstillid (Tankan), forventning til de kommende tre måneder, Japan Indeks Indeks Indeks Indeks Fremstilling Ikke-fremstilling Fremstilling Ikke-fremstilling Kilde: Thomson Reuters Eikon.

18 . Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder I lyset af det amerikanske præsidentvalg har den seneste uge budt på stor volatilitet på de finansielle markeder. Internationalt set er de lange renter steget for de udviklede økonomier, hvor stigningen i USA var størst med, pct.-point til, pct., hvilket er det højeste niveau siden januar. Den danske -årige statsobligation er steget omtrent, pct. efter præsidentvalget, mens den tyske er steget med, pct. De stigende amerikanske obligationsrenter kan skyldes en forventning om en øget udstedelse af amerikanske obligationer som følge af at Trump har tilkendegivet, at han vil hæve de offentlige investeringer og reducere en række skatter, hvilket estimeres til at øge den offentlige gæld med pct. af BNP frem mod. En øget obligationsudstedelse sænker prisen på obligationer, hvilket giver opadgående pres på renten. Umiddelbart efter det stod klart, at Trump ville vinde valget faldt aktiemarkederne globalt set. I løbet af onsdagen vendte udviklingen, og de ledende aktieindeks er den seneste uge steget i både USA (S&P +,8 pct.), Japan (Nikkei +, pct.), Euroområdet (Eurostoxx +,7 pct.), Storbritannien (FTSE +,) samt Kina (Shanghai Composite +, pct.). Derimod faldt det ledende danske aktieindeks, OMXC, som er faldet, pct. over den seneste uge. Valutamarkedet fulgte samme trend med en svækkelse af den amerikanske dollar, som aftog pct. frem mod valget. Udviklingen er dog vendt, og dollaren er nu styrket over for de væsentligste modparter. Dollaren er steget pct. mod euroen over den seneste uge, hvilket blandt andet skyldes de stigende amerikanske renter. Den danske krone er generelt blevet svækket eftersom også det britiske pund er steget med,7 pct. over for kronen, og den effektive danske krone kurs er dermed faldet med, pct. Prisen på olie er fortsat sit fald fra forrige uge og er nu på, dollar per tønde, hvilket er et fald på, pct.-point i den seneste uge. Det er det laveste niveau siden august.

19 Side 9 af Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag / sidste torsdag / Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente -,, pct.-point Ledende renter, pct. p.a.: USA (federal funds rate),, pct.-point Stat. -årig,,7 pct.-point Japan (unc. call rate) -,, pct.-point Realkreditrenter : Sverige (repo) -,, pct.-point Euroområdet Kort realkreditlån -,7,8 pct.-point (refinansierings-renten),, pct.-point Langt realkreditlån,7 -, pct.-point Storbritannien (repo),, pct.-point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.-point USA,, pct.-point Indskud på folio,, pct.-point Japan -,, pct.-point Indskudsbeviser -,, pct.-point Tyskland,7, pct.-point Udlån,, pct.-point Storbritannien,, pct.-point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-mdr.) -,7, pct.-point JPY/EUR,8 -,7 pct. Langt (-årigt):, -, pct.-point GBP/EUR,,7 pct. Aktiekurser USD/EUR (kursindeks): 9,8,97 pct. OMXC (/7-89 = ) 8, -, pct. CNY/EUR,, pct. Valutakurser : USD/CNY 79,87, pct. EUR/DKK 7,, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/DKK 8,9,97 pct. USA, S&P.7,77 pct. SEK/DKK 7,,7 pct. Japan, Nikkei 7., pct. NOK/DKK 8,78 -,7 pct. Kina, Shanghai composite.7, pct. Euroomr., Eurostoxx GBP/DKK 88,,7 pct. indeks,7 pct. JPY/DKK, -,9 pct. Storbritannien, FTSE.88, pct. Effektiv kronekursindeks (98 = ),7 -,7 pct.-point Oliepriser: Brent (USD), -, USD Brent (DKK) 97,7,9 DKK Anm.: ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

20 Side af Figur. Pengepolitiske renter Pct USA Danmark¹ Euroområdet Anm.: ) Diskontoen. Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Pct. 7 - Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct.,,,,,, -, -, -, -, -, -, -, -,8 -, -, nov mar jul nov mar jul nov -årig, rentespænd (h.a.) -årig, dansk,,8,,,, -mdr., rentespænd (h.a.) -mdr., dansk Pct.-point Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og euro Pct.-point Pct.-point - - apr aug dec apr aug dec apr aug Euro Dollar nov mar jul nov mar jul nov Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Euro Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) nov mar jul nov mar jul nov Eurostoxx Nikkei S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. EUR/USD JPY/USD,,,,,,9,,9,,,8,,8 nov mar jul nov mar jul nov EUR/USD JPY/USD (h. akse)

21 fm.dk

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT uge 19

KonjunkturNYT uge 19 KonjunkturNYT uge 9 8.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge.. februar 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016) KonjunkturNyt Uge 3 (.-9. september 1) Side af 1 KonjunkturNyt Uge 3, 1 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 118 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 41 ( oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 41 ( oktober 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. oktober ) Side af KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 7. december. december Danmark Mindre fald i industriproduktionen i oktober Fald i dankortomsætningen i november efter stigning i oktober Lille stigning i bilsalget i november Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i industriproduktionen i november Firmaernes salg steg lidt i november Vareeksporten er steget de første elleve måneder af Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

Vækst på 2 pct. i 2016 ifølge revideret nationalregnskab

Vækst på 2 pct. i 2016 ifølge revideret nationalregnskab KonjunkturNYT uge.-. november 7 Vækst på pct. i ifølge revideret nationalregnskab pct. 7 8 9 Danmark Vækst på pct. i ifølge revideret nationalregnskab Antallet af ledige stillinger holdt sit høje niveau

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. - 9. december Danmark Industriproduktionen steg i oktober Svag stigning i både importen og eksporten Pænt overskud på betalingsbalancen i oktober, men bliver lavere end Bilkøbet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 9. -. januar 7 Danmark Industriproduktionen steg i november Fortsatte stigninger i såvel eksporten som importen i november Øget overskud på betalingsbalancen i november, men året tegner

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 38

KonjunkturNYT uge 38 KonjunkturNYT uge 38 18.-. september 17 Side af 16 KonjunkturNyt Uge 38 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016) KonjunkturNyt Uge (.-6. august 6) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer KonjunkturNYT uge.- 6. januar 7 Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november +6. personer 8 9 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november Omtrent uændret detailsalg i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere