Den europæiske patent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den europæiske patent"

Transkript

1 Den europæiske patent domstol Retsplejen ved den fælles patentdomstol Peter-Ulrik Plesner Sture Rygaard Mikkel Vittrup Peter Nørgaard jurist- og økonomforbundets forlag

2 Den europæiske patentdomstol

3 Peter-Ulrik Plesner, Sture Rygaard, Mikkel Vittrup & Peter Nørgaard Den europæiske patentdomstol Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017

4 Den europæiske patentdomstol Peter-Ulrik Plesner, Sture Rygaard, Mikkel Vittrup & Peter Nørgaard 1. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Marianne Tingkov Tryk: Clemenstrykkeriet, Viborg Printed in Lithuania 2017 ISBN E-bog ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: www. djoef- forlag. dk

5 Forord Kapitel 1. Introduktion Patentsystemet globalt Patentsystemet i Europa Mod et enhedspatent og en domstolsløsning Domstolsløsningen Enhedspatentet Retskildeanvendelse mv Indledning Enhedspatentforordningen, sprogforordningen og andre EU-retskilder UPC-aftalen og procesreglementet EPK- og EPO-afgørelser samt national ret og retspraksis Særligt om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Kapitel 2. Patentpakken overordnet Indledning Enhedspatentet Indholdet af enhedspatentordningen Fornyelsesgebyrer Sprogordningen Særligt om supplerende beskyttelsescertifikater og enhedspatenter Indledning Supplerende beskyttelsescertifikater med enhedsvirkning Nationale, supplerende beskyttelsescertifikater på grundlag af enhedspatenter Domstolsordningen

6 4. Dansk ratificering og implementering Storbritanniens udtræden af EU»Brexit« Kapitel 3. UPC s opbygning Indledning Førsteinstansdomstolen Indledning: Afdelinger og paneler Den centrale afdeling Den centrale afdelings opgaver Den centrale afdelings sammensætning De lokale afdelinger De lokale afdelingers oprettelse og opgaver De lokale afdelingers sammensætning De regionale afdelinger Særligt om nedlæggelse af lokale eller regionale afdelinger Appeldomstolen Registreringskontoret Udvalg og andre styrende organer Indledning Præsidiet Præsidenterne Det Administrative Udvalg Indledning Det Administrative Udvalgs kompetence til fastsættelse af generelle regler for UPC s virke og organisation Det Administrative Udvalgs organisatoriske beføjelser Budgetudvalget Det Rådgivende Udvalg Forberedelseskomitéen UPC s dommere Indledning Generelt om UPC s dommere Særligt om UPC s tekniske dommere Dommernes udnævnelse og afskedigelse Dommersammensætningen i de enkelte sager Nærmere om dommersammensætningen

7 Nærmere om retsformandens opgaver og kompetencer Nærmere om uddelegering af funktioner til en enkelt dommer Uafhængighed, upartiskhed og immunitet Uafhængighed Upartiskhed og inhabilitet Immunitet Dommeruddannelsen Øvrige personer tilknyttet UPC UPC s finansiering, budget og regnskab UPC s og UPC-ansattes retlige status UPC s retlige status og immunitet UPC-ansattes retlige status og immunitet Erstatningsansvar for UPC s brud på EU-retten Offentlighed ved UPC Offentlige retsmøder og dørlukning Aktindsigt i UPC s register Særlige regler om fortrolighed Centret for mægling i patenttvister Kapitel 4. Patenthavere, parter og repræsentation Indledning Patenthaverne Indledning: Hvem er berettiget til et patent eller en patentansøgning? Europæiske patenter Indledning: Hvem er ejer af et europæisk patent? Kompetence: Hvem afgør spørgsmål om ejerskab til europæiske patenter? Lovvalg: Efter hvilket lands regler afgøres spørgsmålet om ejerskab? Anerkendelse: I hvilke lande gælder en afgørelse om ejerskab? Europæiske patentansøgninger Enhedspatenter Supplerende beskyttelsescertifikater Parter Rets- og handleevne

8 3.2. Patenthavere Hvem er patenthaver? Enhedspatenter Europæiske patenter Europæiske patentansøgninger Supplerende beskyttelsescertifikater Patenter med flere patenthavere Licenstagere Andre søgsmålsberettigede: Enhver berørt af et patent Særligt om søgsmål mod EPO vedrørende enhedspatentforvaltning Partsrepræsentanter Indledning: Udgangspunktet om partsrepræsentationspligt Advokater Europæiske patentagenter Indledning Europæiske patentagenter med European Patent Litigation Certificate Europæiske patentagenter med andre passende kvalifikationer Registrering af møderet, klage mv Europæiske patentagenters bistand i øvrigt Beskyttelse af parternes kommunikation med rådgivere (fortrolighedsprivilegium) Indledning Hvem er omfattet af privilegiet? Hvad omfatter privilegiet? Hvad indebærer privilegiet? Hvor længe gælder privilegiet? Praktisk vejledning vedrørende fortrolighed Partsrepræsentanters immunitet Partsrepræsentanternes forpligtelser Adfærdskodekset (»Code of Conduct«) Udskiftning af partsrepræsentant Frakendelse af møderet

9 Kapitel 5. Patentsprog og processprog Indledning Sprogordningen for traditionelle, europæiske patenter Det europæiske patents sprog Sprogets betydning for krænkelses- og gyldighedsvurderingen Sprogordningen for enhedspatenter Enhedspatentets sprog Oversættelse ved tvister Sprogets betydning for krænkelses- og gyldighedsvurderingen Supplerende beskyttelsescertifikater Sprogordningen ved processen ved UPC Indledning Processproget ved Førsteinstansdomstolen Processproget ved lokale og regionale afdelinger Processproget ved den centrale afdeling Valg af sprog for den konkrete sag i krænkelsessager og sager vedrørende licenskompensation Valg af sprog for den konkrete sag i andre sager Aftalt sprogvalg Processproget ved Appeldomstolen Oversættelse og simultantolkning Virkningen af mangelfuld iagttagelse af sprogordningen. 177 Kapitel 6. Stedlig kompetence: International og intern kompetence Indledning: Anerkendelse og fuldbyrdelse henholdsvis i og udenfor UPC-stater UPC s internationale kompetence: Bruxelles I-forordningen Indledning Søgsmål på baggrund af sagsøgtes bopæl Fysiske personers bopæl Juridiske personers bopæl Søgsmål på baggrund af ansvarspådragende handlinger (deliktsværneting) Indledning

10 Hvilke typer sager omfatter bestemmelsen? Handlingsstedet og virkningsstedet Sager om ugyldigkendelse af patenter Kumulation Aftaler om værneting Andre relevante kompetenceregler Særligt om Bruxelles I-forordningens anvendelse i forhold til sagsøgte uden for EU Særligt om litispendens UPC s kompetence i forhold til andre kompetente domstole Særligt om grænseoverskridende forbud mellem UPCog ikke-upc-lande Særligt om muligheden for at anvende nationale regler om foreløbige retsmidler UPC s interne kompetence: UPC-aftalens artikel Indledning Intern kompetence i krænkelsessager Indledning Søgsmål på stedet hvor krænkelsen har fundet sted Søgsmål ved den sagsøgtes bopæl, hovedforretningssted eller forretningssted Særligt om kumulation Krænkelsessager vedrørende samme parter Krænkelsessager vedrørende forskellige parter Ugyldighedssager og anerkendelsessøgsmål om ikke-krænkelse Kumulationsreglen i procesreglementets regel Særligt om litispendensvirkning i krænkelsessager Særligt om muligheden for at anlægge krænkelsessøgsmål ved den centrale afdeling Særligt om modkrav om ugyldighed i krænkelsessager»bifurcation« Intern kompetence i selvstændige ugyldighedssager og anerkendelsessøgsmål om ikke-krænkelse Intern kompetence i sager om kompensation for licensrettigheder

11 3.5. Intern kompetence i søgsmål vedrørende prøvelse af EPO s beslutninger som led i forvaltningen af enhedspatentet Særligt om kompetencen vedrørende sager om foreløbige retsmidler Aftaler om intern kompetence Forholdet til sager ved EPO Fremgangsmåden ved formalitetsindsigelser vedrørende UPC s stedlige kompetence Kapitel 7. Saglig kompetence og overgangsordning Indledning: Domstolens enekompetence UPC s saglige kompetence Omfattede rettigheder: Sager vedrørende»patenter« Omfattede sagstyper Krænkelsessager Anerkendelsessøgsmål om ikke-krænkelse Foreløbige og sikrende retsmidler mv Spørgsmål om ugyldigkendelse (ugyldighedssøgsmål) Indledning Ugyldighedsgrundene Særligt om ugyldigkendelse af supplerende beskyttelsescertifikater Forholdet til EPO s indsigelsesprocedure Forholdet til nationale muligheder for administrativ omprøvning Søgsmålets parter og genstand Modkrav om ugyldigkendelse Søgsmål vedrørende provisorisk beskyttelse Søgsmål vedrørende udnyttelsen af opfindelser forud for patentudstedelse Søgsmål om licenskompensation Søgsmål mod EPO vedrørende administration af enhedspatentet Ikke-omfattede sagstyper Indledning Nationale patenter og brugsmodeller Sager om fortolkning af kontrakter og aftaler

12 Sager om ejerskab til patenter og sager om arbejdstageres opfindelser Straffesager Sager om meddelelse af tvangslicens Søgsmål mod UPC Sager ved nationale, offentlige myndigheder Voldgift i patenttvister Virkningerne af at UPC ikke har kompetence Overgangsordning for europæiske patenter Indledning Delt kompetence i overgangsperioden Ordningens omfang og indhold Kompetencetvister i overgangsperioden med delt kompetence Indledning hvornår foreligger der en kompetencetvist? Sager mellem samme parter Sager med samme genstand Sager med samme faktiske grundlag Sager med samme retlige grundlag Særligt om foreløbige retsmidler Søgsmål uden samme parter, genstand og grundlag Fravalg af UPC s kompetence i overgangsperioden (»opt-out«) Indledning Hvilke enerettighedstyper omfatter fravalgsordningen? Europæiske patenter Europæiske patentansøgninger og afdelte europæiske patentansøgninger Supplerende beskyttelsescertifikater baseret på europæiske patenter Hvor længe har et fravalg virkning? Hvilke materielle regler gælder for europæiske patenter, der er taget ud af UPC-ordningen? Særligt om UPC s anvendelse af foreløbige retsmidler på baggrund af europæiske patenter, hvor UPC s kompetence er fravalgt

13 Fremgangsmåden ved fravalg af UPC s enekompetence Almindeligt anmodningens form, adressat, gebyr mv Tidspunktet for indgivelse af meddelelse om fravalget Hvem skal indgive anmodningen om fravalg? Virkningerne af et fravalg og tidspunktet hvorfra disse skal regnes Tilbagekaldelse af fravalg (»opt-in«) Særligt om søgsmål der allerede verserer ved nationale domstole Kapitel 8. Lovvalg og materiel ret Indledning Retskilderne Indledning EU-retten, herunder enhedspatentforordningen og sprogforordningen UPC-aftalen EPK Andre internationale aftaler National ret Lovvalg Indledning Lovvalget for traditionelle, europæiske patenter Indledning Krænkelsessager Ugyldighedssager og sager med modkrav om ugyldighed Særligt om lovvalget for enhedspatenter Indledning enhedspatentet som genstand for ejendomsret Krænkelsessager Ugyldighedssager Sager om licenskompensation Søgsmål mod EPO Særligt om lovvalget for supplerende beskyttelsescertifikater Indledning

14 Krænkelsessager Ugyldighedssager Kapitel 9. Almindelige regler om sagens gang Indledning Generelle principper for sagsbehandlingen Indledning Kvalitetsprincippet Proportionalitetsprincippet Princippet om fleksibilitet og effektivitet Princippet om rimelighed og retfærdighed Dispositions- og forhandlingsprincippet Kontradiktionsprincippet Koncentrationsprincippet Offentlighed i retsplejen Generelle bestemmelser om sagsbehandlingen Indledning Almindelige regler om sagsforvaltning og fremme af sagen Nova Beregning af tidsfrister og datering af processkrifter Berostillelse og udsættelse Søgsmål vedrørende flere parter eller krav samt intervention Indledning Sager med flere parter eller flere patenter Sager med flere krav Sammenlægning og adskillelse af sager Sammenlægning og adskillelse af spørgsmål i en sag Intervention Sanktionering af procesledende beslutninger og genetablering af rettigheder Tid og sted for UPC s møder Beslutningskompetence Forligsmægling Forkyndelse af meddelelser Indledning Forkyndelse i UPC-medlemslande Forkyndelse i ikke-upc-medlemslande

15 Indledning Forkyndelse i EU-lande, der ikke deltager i UPC Forkyndelse uden for EU Alternative forkyndelsesformer Udeblivelse Kapitel 10. Skriftlig procedure Indledning Generelt om procesreglementet og sagsgangen ved UPC »Front-loaded«system Processkrifter i digital form Tekniske dommere Krænkelsessager Indledning Stævningen Indholdet af stævningen Formulering af påstandene Beviserne Fortrolighed af sagens dokumenter Betaling af retsafgifter Registreringskontorets undersøgelse af stævningen Svarskriftet i krænkelsessager Indledende indsigelser (Preliminary objections) Generelt om svarskriftet Svarskriftets indhold Fortrolighed af sagens dokumenter Ingen modpåstand om ugyldighed Modpåstand om ugyldighed Inddragelse af patenthaverne i ugyldighedssagen Registreringskontorets undersøgelse af svarskriftet og den videre forberedelse Replikken i krænkelsessager Generelt Anmodning om ændring af patentet Duplik mv. i krænkelsessager

16 2.6. Afslutningen af den skriftlige proces eventuel opdeling eller fuld henvisning til den centrale afdeling Særligt om ugyldighedssager Selvstændig sag om ugyldighed Svarskrift, anmodning om ændring af patentet mv Særligt om anerkendelsessøgsmål om ikke-krænkelse Særligt om sager vedrørende licenskompensation Søgsmål vedrørende EPO s administration af enhedspatentet Kapitel 11. Interimsprocessen Indledning Forberedelse af den mundtlige forhandling Indkaldelse til mundtlig forhandling Kapitel 12. Mundtlig forhandling Indledning Indholdet af den mundtlige forhandling ved UPC Erstatning eventuelt i separat mundtlig procedure Kapitel 13. Afgørelsen og sanktionerne Indledning De nærmere regler for afgørelsens afsigelse Tidspunkt og form for afgørelsen mv Dommerpanelernes rådslagninger og afgørelser Forkyndelse og tvangsfuldbyrdelse Betingede afgørelser Udeblivelsesafgørelser Afgørelser truffet på summarisk grundlag mv Sagens afgørelse ved forlig Forbud og påbud Almindeligt om forbud og påbud som sanktion Tvangsbøder Mellemmænd og medvirken Retshåndhævelsesdirektivets artikel 12 er ikke indarbejdet Korrigerende foranstaltninger i forbindelse med krænkelsessager Fremlæggelse af oplysninger ved krænkelse Erstatning mv Erstatning for patentkrænkelse

17 6.2. Betaling ved krænkelser i god tro Krænkerens erstatningskrav for uretmæssige forbud mv Selvstændig proces om erstatningsfastsættelse mv Offentliggørelse mv. af afgørelsen Straf kun ved de nationale domstole Ugyldighed Sager vedrørende EPO-beslutninger Afgørelsernes territoriale anvendelsesområde Indledning Krænkelsessager og anerkendelsessøgsmål om ikke-krænkelse Ugyldighedssager Kapitel 14. Særskilt procedure om erstatningsfastsættelse og åbning af bøger Opdeling af krænkelses- og erstatningsspørgsmål Anmodning om åbning af bøger Den videre behandling af erstatningskravet Kapitel 15. Appel Generelt om appel Indledning Hvilke afgørelser kan appelleres? Appeltilladelse Appelfristen Nova i appellen Opsættende virkning Særligt om præjudicielle søgsmål for EU-Domstolen Kapitel 16. Appelsagens behandling Generelt om appelsagens behandling Appel af endelige afgørelser og afgørelser der afslutter sagen for en part Appel af øvrige afgørelser jf. regel 220, stk. 1, litra c, og 220, stk Eventuel henvisning til den fulde Appeldomstol Interimsprocessen og den mundtlige forhandling Appeldomstolens afgørelser i appelsagen

18 Kapitel 17. Retskraft og genoptagelse Afgørelsers retskraft Genoptagelse Indledning Nyt faktum Grundlæggende rettergangsfejl Fremgangsmåden ved begæring om genoptagelse Virkningerne af genoptagelse Kapitel 18. Foreløbige retsmidler Indledning Foreløbige forbud og påbud Indledning Nærmere om forbuds- og påbudsbeføjelsens indhold Beviskravet Aktualitetskravet Proportionalitetskravet (interesseafvejning) Passivitet Beslaglæggelse Nærmere om fremgangsmåden i sager om foreløbige forbud og påbud Bevissikring Indledning Bevissikringskendelsens indhold Beviskravet og betingelserne i øvrigt Nærmere om fremgangsmåden ved bevissikring Indefrysningskendelse Anvendelse af foreløbige retsmidler uden kontradiktion (ex parte) Sikkerhedsstillelse Beskyttelsesbreve Håndhævelse og sanktionering af foreløbige retsmidler Anlæg af hovedsag Erstatning for ulovligt indgreb Kapitel 19. Anerkendelse og fuldbyrdelse Indledning Fuldbyrdelsesfrist, procedure mv Fuldbyrdelse af endelige afgørelser, foreløbige afgørelser om forbud og påbud samt retsforlig

19 4. Fuldbyrdelse af processuelle afgørelser Særligt om afgørelser om ugyldigkendelse Særligt om tvangsfuldbyrdelse af voldgiftskendelser Kapitel 20. Bevismidler Indledning Regler om bevismidlerne Regler om bevisbyrde og bevismæssig skadevirkning Regler om omvendt bevisbyrde Regler om bevisvurdering Regler om fortrolighed vedrørende beviser Vidner Andre retssystemer Skriftlige vidneerklæringer Anmodning om afhøring af vidnet og vidners indkaldelse Afhøring af vidnet Parter Eksperter Andre retssystemer end UPC Parternes eksperter Udpegelsen af retseksperter Eksperimenter beordret af retten Dokumenter og edition Dokumentbevis Krav om fremlæggelse af oplysninger Begæring om at åbne bøger Retsanmodninger Indledning Retsanmodninger sendt til et EU-land Retsanmodninger sendt til et ikke-eu-land Fuldbyrdelse Kapitel 21. Sagsomkostninger Indledning Bestemmelsen af den vindende og den tabende part Udgifternes art og beløbets størrelse Indledning Udgifternes art Beløbets størrelse

20 4. Proceduren for sagsomkostninger Sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger Kapitel 22. Retsafgifter og gebyrer Indledning Gebyrer forbundet med ansøgning om og fornyelse af enhedspatent mv Gebyrer i forbindelse med fravalg af UPC s kompetence Retsafgifter i forbindelse med retssager ved UPC Retsafgifternes størrelse mv Indbetaling af retsafgifter mv Kapitel 23. Retshjælp Indledning Almindelige regler om retshjælp Indledning Retshjælpsordningens omfang Betingelserne for at blive omfattet af ordningen Proceduren for anmodning om retshjælp Særlige regler vedrørende mindre virksomheder og almennyttige enheder mv Indledning Godtgørelsesordning for oversættelsesomkostninger Nedsatte retsafgifter for mikrovirksomheder og små virksomheder Generel mulighed for refundering af retsafgifter

21 BILAG 1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2012 af 17. december BILAG 2. Rådets forordning (EU) nr. 1260/2012 af 17. december BILAG 3. Aftale om en fælles patentdomstol BILAG 4. Rules of Procedure ( Rules ) of the Unified Patent Court BILAG 5. Rules on Court fees and recoverable costs BILAG 6. Decision on the scale of recoverable cost ceilings BILAG 7. Guidelines for the determination of Court fees and the ceiling of recoverable costs of the successful party BILAG 8. Rules relating to Unitary Patent Protection BILAG 9. Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection BILAG 10. Proposal for a Code of Conduct for the UPC BILAG 11. Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application BILAG 12. Protocol on Privileges and Immunities of the Unified Patent Court Anvendte forkortelser mv Fortegnelse over anvendt litteratur mv Emneoversigter Domsregister Sagregister

22

23 Forord Arbejdet med udarbejdelsen af denne bog begyndte kort efter indgåelsen af den politiske aftale i juni 2012, hvorefter der mellem EU s stats- og regeringschefer på rådsmødet i København blev opnået principiel enighed om den såkaldte patentpakke. Vi kontaktede kort tid efter indgåelsen af den politiske aftale forlaget, der var enig med os i, at det ville være interessant med udgivelse af en bog vedrørende dette nye projekt. Oprindeligt var det meningen, at patentpakken skulle træde i kraft i 1. halvår Det tog imidlertid betydelig længere tid end forventet at få aftalen ratificeret i de 13 lande, der var nødvendige for aftalens ikrafttræden. Arbejdet med udarbejdelse med procesreglementet, der reelt svarer til vores retsplejelov, tog også længere tid end forventet. Det har været vores opfattelse, at vi først ville færdiggøre bogen, når procesreglementet forelå i den endelige form; men på den anden side ville vi gerne færdiggøre bogen, inden ordningen træder i kraft. Ifølge de foreliggende oplysninger er den foreliggende udgave af 18. udkast til procesreglementet af 19. oktober 2015 som ændret i henholdsvis juni og oktober 2016 samt i marts 2017 stort set den endelige version. Men desværre har det i skrivende stund på trods af den forestående ikrafttræden senere i år ikke været muligt at få dette endeligt bekræftet. Senest har hele projektet været præget af usikkerhed som følge af den britiske folkeafstemning om Storbritanniens fortsatte tilknytning til EU. Efter at briterne den 23. juni 2016 stemte for at forlade EU, blev der skabt meget usikkerhed om projektet. Imidlertid har Storbritannien den 28. november 2016 på mødet i EU-Rådet for Konkurrenceevne meddelt, at man agter at tiltræde aftalerne. Det forventes derfor, at patentpakken vil træde i kraft i andet halvår EU s patentpakke vedrører dels en traktat om oprettelse af en fælles patentdomstol kaldet Unitary Patent Court (»UPC«) og dels en ordning om et fælles europæisk enhedspatentpatent, der er gældende for alle lande, der deltager i ordningen, og som har ensartet retsvirkning i disse lande. Vedtagelsen af patentpakken er det største skridt, der er taget i EU til styrkelse af patenthavernes rettigheder siden vedtagelsen af EPK i Vi har fulgt arbejdet med udarbejdelsen af UPC-aftalen og procesreglementet ganske tæt i de senere år. Vi havde betydelige betænkeligheder ved mange 23

24 Forord af de løsninger, der er valgt i UPC-aftalen og procesreglementet, men vi har fra det tidspunkt, hvor der blev politisk enighed om patentpakken under det danske formandskab i juni 2012, ment, at Danmark ikke kan stå uden for denne for håndhævelse af patenter i Europa vigtige aftale. Det har for os været af ganske stor betydning, at aftalen er et tilbud til patenthaverne, idet de dels fortsat kan vælge nationale patenter/brugsmodeller som beskyttelse og dels i overgangsperioden kan fravælge UPC s kompetence for traditionelle europæiske patenter. Det er efter vores opfattelse afgørende, at de domme og kendelser, der afsiges af UPC i de første år, er af høj kvalitet og bærer præg af forudsigelighed. Det er her også meget vigtigt, at forskellige nationale afdelinger i domstolen så hurtigt som muligt udfylder procesreglementet, således at der kommer ensartet praksis om processuelle spørgsmål. Det er vores håb, at vi med denne bog kan bidrage til udviklingen af den danske del af den fælleseuropæiske praksis. Vi har i bogen optaget de vigtigste dele af regelværket. I det omfang reglerne er oversat til dansk og offentliggjort i EU-tidende, har vi optaget den danske udgave. De officielle noter fra EU-tidende er dog kun undtagelsesvist medtaget. Vi håber ved at samle reglerne og ved vore kommentarer, at bogen vil blive brugt af alle, der kommer til at beskæftige sig med førelse af sager for UPC. Dette vil selvfølgelig først og fremmest gælde i forbindelse med førelse af sager for den danske afdeling, men der er også et vigtigt behov for viden hos alle, der på en eller anden måde rådgiver virksomheder om konsekvenserne af UPC-ordningen herunder virksomheder, der bliver implicerede i sager, der føres for andre UPC-afdelinger. De synspunkter, vi har anført i relation til visse principper og regler i ordninger, er udtryk for vores opfattelse på baggrund af den erfaring, vi har fra at have arbejdet på et stort dansk advokatkontors IP-afdeling. Vi har samlet en meget betydelig erfaring med førelse af patentsager for de danske domstole, og vi har herudover fra et stort antal sager erfaring med forløbet af sager ved andre europæiske jurisdiktioner. I betydeligt omfang indeholder procesreglementet meget specifikke regler vedrørende procesførelsen, for eksempel om, hvad processkrifter skal indeholde af oplysninger og frister for de enkelte procestrin. Det er nødvendigt for den, der konkret vil føre en sag for UPC, at følge reglerne i procesreglementet nøje. Vi har i denne bog udtrykkeligt medtaget alle disse meget formelle regler og har forsøgt at give et samlet overblik over domstolen og processen ved den. Vi har endvidere søgt at belyse de regler i aftalen og procesreglementet, som efter vores opfattelse giver anledning til juridiske problemer. 24

25 Forord Vi takker advokatfuldmægtig Rasmus Kamstrup Bogetoft og ba.jur. Mads Laurberg Pedersen for deres bistand med løbende kontrol af henvisninger mv. Arbejdet med dette manuskript er færdiggjort den 21. februar 2017; og det har derfor kun undtagelsesvist været muligt at tage højde for materiale, der er fremkommet efter denne dato. København, den 21. februar 2017 Forfatterne 25

26

27 KAPITEL 1 Introduktion 1. Patentsystemet globalt Det internationale patentsystem hviler grundlæggende på nationale patentrettigheder. Patenterne udstedes af nationale patentmyndigheder, de har gyldighed i det pågældende territorium, de håndhæves af nationale domstole, og de kan erklæres ugyldige af nationale myndigheder for territoriet. Det vil sige, at den patenthaver, der ønsker beskyttelse i flere territorier, må søge en række parallelle nationale rettigheder. Pariserkonventionen fra 1883 med Stockholm-revisionen fra 1967 indeholder to meget vigtige regler for det internationale patentsystems funktion. I artikel 2 fastslås det, at personer i unionslandene skal nyde de samme fordele, som hvert lands love giver egne statsborgere. Udenlandske statsborgere skal altså kunne opnå enerettigheder på samme vilkår som egne statsborgere. Det er for så vidt denne regel, der er forudsætningen for, at en patenthaver kan søge om nationalt patent i flere lande. Konventionens artikel 4 fastslår princippet om konventionsprioritet. Princippet går i korthed ud på, at hvis der søges patent i andre lande inden 12 måneder fra den først indgivne ansøgning, regnes prioriteten fra denne ansøgning. Den første ansøgning, og hvad der offentliggøres om opfindelsen i 12-måneders perioden, kan således ikke bruges som modhold imod udenlandske ansøgninger, der indgives i 12-måneders perioden, og som begærer prioritet fra den først indgivne ansøgning. Uden denne regel ville det være meget vanskeligt at indgive parallelle patentansøgninger i flere lande. Reglen giver endvidere mulighed for, at man kan vente med at ansøge om patent, til man har en nyhedsundersøgelse fra den myndighed, til hvilken den første ansøgning er indleveret. Ansøger får også mulighed for at undersøge, om opfindelsen kan kommercialiseres. Patentsamarbejdstraktaten fra 1970 med senere ændringer vedrører formelle spørgsmål i forbindelse med patentansøgningers behandling. Danmark tilsluttede sig patentsamarbejdstraktaten i Ordningen gør det muligt 27

28 Kapitel 1. Introduktion at ansøge om patent i mange lande samtidigt, men i første omgang kun ved indlevering af ansøgning i et land. TRIPS-aftalen, der er en del af WTO-aftalen fra 1994, indeholder regler om minimumskrav til mulighederne for beskyttelse og visse processuelle regler for håndhævelse, blandt andet artikel 34 om omvendt bevisbyrde ved fremgangsmådepatenter og artikel 50 om muligheden for foreløbige foranstaltninger. Ingen af disse konventioner ændrer det ovenfor nævnte udgangspunkt, hvorefter det er nationale patentmyndigheder, der udsteder rettighederne. 2. Patentsystemet i Europa For Europas vedkommende er ansøgnings- og udstedelsesproceduren lettet betydeligt ved EPK fra Aftalen betegnes også»münchen Konventionen«, da den blev underskrevet den 5. oktober 1973 i München. EPK er en mellemstatslig aftale, og EPO er ikke en EU-myndighed. Aftalen er åben også for lande uden for EU, og for øjeblikket er der i alt 38 medlemsstater. Ud over EU-medlemsstaterne er blandt andet Norge, Island, Schweiz og Tyrkiet medlemmer. Danmark tilpassede med lov nr. 264 af 8. juni 1978 den danske patentlov således, at man var klar til at tiltræde EPK. Det lykkedes imidlertid først i 1989 at skabe det nødvendige 5/6 flertal i Folketinget, jf. lov nr. 367 af 7. juni Dette muliggjorde tilslutning til EPK pr. 1. januar For EU-landene er den materielle patentret som udgangspunkt ikke EU-harmoniseret. Der foreligger dog en vis EU-harmonisering inden for specielle områder. Her kan nævnes biotekdirektivet fra 1998 samt forordningerne om beskyttelsescertifikater for lægemidler 1 og for plantebeskyttelsesmidler. 2 Lægemiddeldirektivet indeholder også nogle regler, der har betydning for den materielle patentret, eksempelvis den såkaldte Bolar-undtagelse i direktivets artikel 10, stk. 4. Retshåndhævelsesdirektivet fra 2004 regulerer en række forhold vedrørende håndhævelsen af immaterielle rettigheder, herunder blandt andet spørgsmål om erstatning og visse processuelle spørgsmål. Derimod er den materielle patentret i et vist omfang blevet harmoniseret igennem Europarådets konvention om samordning af visse dele af den materielle patentret fra 1963 (Strasbourg-patentkonventionen). Herudover er dansk 1. Henholdsvis lægemiddel-spc-forordningen samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1901/2006 af 12. december 2006 om lægemidler til pædiatrisk brug. 2. Plantebeskyttelsesmiddel-SPC-forordningen. 28

Indholdsfortegnelse. Forord... 23

Indholdsfortegnelse. Forord... 23 Forord... 23 Kapitel 1. Introduktion... 27 1. Patentsystemet globalt... 27 2. Patentsystemet i Europa... 28 3. Mod et enhedspatent og en domstolsløsning... 31 3.1. Domstolsløsningen... 31 3.2. Enhedspatentet...

Læs mere

Den fælles patentdomstol

Den fælles patentdomstol Nicolai Lindgreen og Nicolaj Bording Den fælles patentdomstol retsplejen ved Europas nye patentdomstol Nicolai Lindgreen og Nicolaj Bording Den fælles patentdomstol retsplejen ved Europas nye patentdomstol

Læs mere

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen Skal EU bestemme? Oplæg på kandidatseminar om patentdomstolsafstemningen Hvad skal vi snakke om? Hvad stemmer vi egentligt om? Hvad betyder et ja, hvad betyder et nej? Hvad siger ja-sigerne Hvad siger

Læs mere

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol Enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol ser ud til at blive en realitet Tirsdag den 19. februar 2013 underskrev en række europæiske lande

Læs mere

Oplæg om europæiske patentdomstole ved Anne Rejnhold Jørgensen

Oplæg om europæiske patentdomstole ved Anne Rejnhold Jørgensen Oplæg om europæiske patentdomstole ved Anne Rejnhold Jørgensen EF-patentdomstolen (oversigt) European Patent Litigation Agreement (EPLA) Fremtiden EF-patent domstolen kompromisforslag af 3. marts 2003

Læs mere

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige DI Den 7. april 2014 LHNI Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske patentsamarbejde Sagsnr.: Mellemstatsligt: Gælder kun for borgere og virksomheder når Folketinget har tiltrådt

Læs mere

DEN FÆLLES PATENTDOMSTOL FORBERED DIG PÅ DET NYE RETSSYSTEM

DEN FÆLLES PATENTDOMSTOL FORBERED DIG PÅ DET NYE RETSSYSTEM DEN FÆLLES PATENTDOMSTOL FORBERED DIG PÅ DET NYE RETSSYSTEM Nicolai Lindgreen Partner Nicolaj Bording Advokat DEN FÆLLES PATENTDOMSTOL FORBERED DIG PÅ DET NYE RETSSYSTEM Danske virksomheder skal indstille

Læs mere

(Oplysninger) RÅDET AFTALE. om en fælles patentdomstol (2013/C 175/01)

(Oplysninger) RÅDET AFTALE. om en fælles patentdomstol (2013/C 175/01) 20.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 175/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER RÅDET AFTALE om en fælles patentdomstol (2013/C 175/01)

Læs mere

Praktisk voldgiftsret

Praktisk voldgiftsret Praktisk voldgiftsret MED FOKUS PÅ VOLDGIFTSINSTITUTTET Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen Håkun Djurhuus Praktisk voldgiftsret med fokus på Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad,

Læs mere

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol UBVA-sekretariatet Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol Baggrund Patenter udstedes for at fremme vækst og innovation i samfundet, og der knytter

Læs mere

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 48 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Grønbog om retsafgørelser på det civil- og handelsretlige

Læs mere

Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol

Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol April 2014 Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol Hvad er et enhedspatent, og hvorfor arbejder Lif for et enhedspatent? Enhedspatentet bliver en tredje mulighed for virksomheder eller opfindere,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Civilafdelingen Dato: 04. februar 2015 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2011-745-0002 Dok.: 1483544 U D K A S T III Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift I

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift Givið út 20. november 2015 17. november 2015. Nr. 1254. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 44

Læs mere

Forslag. Lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol m.v.

Forslag. Lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol m.v. U D K A S T Forslag til Lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol m.v. 1 Aftale om en fælles patentdomstol, jf. bilag 1 til denne lov, kan ratificeres på Danmarks vegne. Stk. 2.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 44 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 44 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 44 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og Vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Den europæiske patentreform nogle

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter

Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter Jesper Lund IT-Politisk Forening http://itpol.dk Folkebevægelsen mod EU i Vestsjælland Slagelse Bibliotek 24. marts 2014 Disposition Patenter

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 14. november 2012 /PVS/EBH/RBJ Sags. nr:12/100 Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt et udkast

Læs mere

Den nye Domsforordning

Den nye Domsforordning Den nye Domsforordning Domskonventionen 1968 Domsforordningen 2000 Domsforordningen Baggrund og historik Den nye Domsforordning 2012 Dobbelte instrumenter Kompetencereglerne Sagsøgte med bopæl i EU Sagsøgte

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET

FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET Erik Werlauff FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET Europaretlige krav til dansk retspleje 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET Dansk retspleje er ikke længere rent dansk, men også

Læs mere

Mediation ret og rammer

Mediation ret og rammer Lars Økjær Jørgensen & Martin Lavesen Mediation ret og rammer 2. udgave Lars Økjær Jørgensen & Martin Lavesen Mediation ret og rammer 2. udgave/1. oplag C Karnov Group, København, 2016 ISBN: 978-87-619-3788-9

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Larsen PRAKTISK 2.udgave FOGEDRET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Larsen Praktisk fogedret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Praktisk fogedret 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist-

Læs mere

Retssager. Civilprocessens grundbegreber

Retssager. Civilprocessens grundbegreber Retssager Civilprocessens grundbegreber Erik Werlauff Retssager Civilprocessens grundbegreber Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Retssager Civilprocessens grundbegreber 1. udgave, 1.

Læs mere

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER Jeppe Brinck-Jensen Morten Rosenmeier Jens Schovsbo Tine Sommer Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ansattes immaterielle rettigheder Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier,

Læs mere

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager grad selv kan behandle deres tvister ved domstolene. Det seneste skud på stammen er reglerne om behandling af småsager. Småsager beskriver de nye regler om retssager i småsagsprocessen og redegør for,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.7.2013 COM(2013) 554 final 2013/0268 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 om retternes kompetence

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

PETER LAMBERT IBEN GJESSING KILDE BESKYTTELSE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

PETER LAMBERT IBEN GJESSING KILDE BESKYTTELSE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG PETER LAMBERT IBEN GJESSING KILDE BESKYTTELSE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG KILDEBESKYTTELSE Peter Lambert & Iben Gjessing KILDEBESKYTTELSE Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Peter Lambert &

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 361/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1257/2012 af 17. december 2012 om gennemførelse af et forstærket

Læs mere

KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE

KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE KASPER ULLERUP BACH KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE Samspillet mellem EU s statsstøtteregler og konkurrencelovens 11 a JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkurrencerådets kontrol

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Resumé af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Jakob Juul Peter Fauerholdt Thommesen. Voldgiftsret. 2. udgave FORLAGET XHOIVISOISI *

Jakob Juul Peter Fauerholdt Thommesen. Voldgiftsret. 2. udgave FORLAGET XHOIVISOISI * Jakob Juul Peter Fauerholdt Thommesen Voldgiftsret 2. udgave FORLAGET XHOIVISOISI * Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion 13 1.1. Retsgrundlaget for voldgift 13 1.2. Voldgiftslovens anvendelsesomràde

Læs mere

Det europæiske patentsystem i dag og efter patentreformens ikrafttræden: Nationale patentmyndigheder

Det europæiske patentsystem i dag og efter patentreformens ikrafttræden: Nationale patentmyndigheder LHNI, 31. januar 2014 Fakta om den europæiske patentreform Indhold I Den europæiske patentreform II Patentsystemets funktion III Danmark har gavn af patenter IV Patentudstedelse i Europa og Danmark i dag

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. september 2014 Sag 293/2013 (1. afdeling) DuPont Nutrition Biosciences ApS og Danisco US Inc. (advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (advokat Sture

Læs mere

Notat om hvorvidt dansk tilslutning til aftale om en fælles europæisk patentdomstol forudsætter anvendelse af proceduren i grundlovens 20

Notat om hvorvidt dansk tilslutning til aftale om en fælles europæisk patentdomstol forudsætter anvendelse af proceduren i grundlovens 20 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 (Omtryk - 08-05-2013 - Revideret notat vedlagt) ERU Alm.del Bilag 243 Offentligt Statsrets- og Menneskeretskontoret Dato: 7. maj 2013 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

Indholdsoversigt. DEL 5 VOLDGIFT Kapitel XXIV: Voldgift. DEL 6 RETSKRAFT Kapitel XXV: Retskraft dommes bindende virkning

Indholdsoversigt. DEL 5 VOLDGIFT Kapitel XXIV: Voldgift. DEL 6 RETSKRAFT Kapitel XXV: Retskraft dommes bindende virkning Indholdsoversigt DEL 1 ALMINDELIG DEL. Kapitel I: Emneafgrænsning Kapitel II: Domstolssystemet opbygning og aktører i civile sager Kapitel III: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Kapitel IV: EU-ret

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

Børnevenlig retspleje

Børnevenlig retspleje Børnevenlig retspleje Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard Børnevenlig retspleje. Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Civilafdelingen Dato: 2. november 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Kenny Rasmussen Sagsnr.: 2016-4000-0265 Dok.: 1922881 Notat om forhandlingerne

Læs mere

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erik Werlauff Kontrakter Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kontrakter Erik Werlauff Kontrakter 3. reviderede udgave af Bjørn Saltorps»Kontrakter«Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Erik Werlauff Kontrakter

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Den nye persondataret

Den nye persondataret Peter Blume Den nye persondataret Forordning 2016/679 om persondatabeskyttelse Med en omtale af direktiv 2016/680 (politipersondataret) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Peter Blume Den nye persondataret

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT 1 Tvister, som efter parternes aftale skal afgøres i overensstemmelse med Det Danske Voldgiftsinstituts regler, afgøres af en voldgiftsret

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. juli 2010 Sag 10/385 / PVS-LHO Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001R0044 DA 08.04.2009 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Udkast til betænkning (PE 294.978) Ana Palacio Vallelersundi EF-patenter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Udkast til betænkning (PE 294.978) Ana Palacio Vallelersundi EF-patenter EURO-RLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 9. oktober 2001 PE 294.978/8-72 ÆNDRINGSFORSLAG 8-72 Udkast til betænkning (PE 294.978) Ana Palacio Vallelersundi EF-patenter

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Hanne Kjærulff og Niels Fenger. Appeltilladelser

Hanne Kjærulff og Niels Fenger. Appeltilladelser Hanne Kjærulff og Niels Fenger Appeltilladelser Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Hanne Kjærulff og Niels Fenger Appeltilladelser 1. udgave, 1. oplag 2016 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle

Læs mere

Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning

Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning This page intentionally left blank Julie Skat Rørdam Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ægtefælleskiftet i

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE

DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE Thomas Trier Hansen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Den Grønlandske kriminalretspleje Thomas Trier Hansen Den Grønlandske kriminalretspleje Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0159 Offentligt Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0159 Offentligt DA C 203 E/86 De Europæiske Fællesskabers Tidende 27.8.2002 Rådets forordning om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 27. oktober 2015 Kontor: Insolvensretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode 2. Udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0175 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0175 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0175 Bilag 3 Offentligt Europa-Kommissionen JLS-coop-jud-civil@ec.europa.eu Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Procesretskontoret Christian Wiese Svanberg Sagsnr.: 2009-748/21-0406

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

RADETS FORORDNING (E0P) Nr. 1768192

RADETS FORORDNING (E0P) Nr. 1768192 2. 7. 92 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 182/1 (Retsakter hvis offentliggmelse er obligatorisk) RADETS FORORDNING (E0P) Nr. 1768192 af 18. juni 1992 om indfnrrelse af et supplerende beskyttelsescertifikat

Læs mere

KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE

KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE CONV/JUD/da 1 PRÆAMBEL DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I DENNE KONVENTION HAR I BESTRÆBELSERNE FOR inden

Læs mere

Fortrolighedsprivilegiet i dansk ret - regelgrundlaget

Fortrolighedsprivilegiet i dansk ret - regelgrundlaget Fortrolighedsprivilegiet i dansk ret - regelgrundlaget v/advokat Peter Nørgaard Indledning Fortrolighedsprivilegium: Spørgsmålet om hvorvidt oplysninger kan unddrages en oplysningspligt med henvisning

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 5. december 2011 Indholdsfortegnelse: Forstærket

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Mere subsidiært Det forbydes rekvisitus, Teva Denmark A/S, i Danmark at udbyde, bringe i

Mere subsidiært Det forbydes rekvisitus, Teva Denmark A/S, i Danmark at udbyde, bringe i Retten i Lyngby KENDELSE Afsagt den 10. juni 2010 i sag nr. FS 250-4567/2010: H. Lundbeck A/S mod Teva Denmark A/S Parallelvej 10 2800 Kgs. Lyngby Denne forbudssag, der er indbragt for fogedretten den

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager.

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Civile sager 2. instans Anke 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. Straffesager

Læs mere

Læreplan for Retssagens forberedelse

Læreplan for Retssagens forberedelse Delemne: Processkrifter Den skriftlige forberedelse af retssagen er afgørende for sagens bedst mulige tilrettelæggelse. Advokatfuldmægtige skal derfor kunne udarbejde processkrifter, som fastlægger sagens

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Oprettelse af et procesbevillingsnævn m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 214/2014 Orifarm A/S (advokat Kim Jensen) mod Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle)

Læs mere

Læreplan for Retssagens forberedelse

Læreplan for Retssagens forberedelse Delemne: Processkrifter Den skriftlige forberedelse af retssagen er afgørende for sagens bedst mulige tilrettelæggelse. Advokatfuldmægtige skal derfor kunne udarbejde processkrifter, som fastlægger sagens

Læs mere

immaterialret 5. udgave

immaterialret 5. udgave Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til immaterialret Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Peter

Læs mere