FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet"

Transkript

1 FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder i kraft den 1. august Personaleafdelingen har under oplæggene givet tilsagn om at samle de spørgsmål, der blev stillet og de svar, som blev givet med henblik på at videreformidle dette til alle interesserede på området. Følgende spørgsmål er blevet stillet: 1) Hvordan tilrettelægges arbejdstiden? ) Skal jeg undervise lige så meget som mine kollegaer, hvis jeg er ansat på deltid? ) Kan jeg aftale med min skoleleder, at jeg arbejder hjemme nogle timer? ) Får jeg undervisningstillæg, hvis jeg varetager understøttende undervisning? ) Har jeg optjent ferie under lockouten? ) Får jeg dagpenge, hvis jeg holder ferie uden løn ) Kan jeg have en bisidder med til samtalen om opgaveoversigten? ) Er de gennemsnitlige antal undervisningstimer på 734 klokketimer eller undervisningslektioner? ) Har jeg krav på godtgørelse, hvis jeg pålægges at arbejde på hverdage efter kl. 17? ) Hvordan er jeg stillet, hvis jeg skal arbejde i weekenden?

2 1) Hvordan tilrettelægges arbejdstiden? Hvert år opgør skoleledelsen, hvor mange arbejdstimer som den enkelte lærer har til rådighed i normperioden. Normperioden er fra 1. august til 31. juli året efter. Antallet af arbejdstimer opgøres på følgende måde: Antallet af arbejdsdage på et år fratrækkes ferie, evt. afspadsering, evt. aldersreduktion m.v. Se eksempel nedenfor. Fuldtidsnorm 2014/2015 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Marts Apr Maj jun jul Timer Arbejdsdage ,80 Ferie (uge 1. 5) ,00 Fradrag for ikke -13,37 optjent ferie Afspadsering 6. ferieuge 37,00 Fradrag for ikke -2,67 optjent ferie Aldersreduktion 175,00 Lejrskoler 65,00 Rejsetid Rådighedstjeneste Tilkald Frikøb Sum til disposition 1418,84 Arbejdstiden placeres som hovedregel mandag til fredag i dagtimerne og skal så vidt muligt være samlet. Det er skoleledelsen, som tilrettelægger hvordan arbejdstiden skal placeres (møde- og gå tider) samt hvor mange arbejdsdage, som arbejdet skal udføres på. Reglen om, at arbejdet maksimalt kan placeres på 209 dage er ophævet. Der er ikke begrænsninger i, hvordan den daglige arbejdstid sammensættes mht. opgaver. Det vil sige, at man godt kan have en arbejdsdag, hvor man skifter mellem at have tilsyn, undervise, løse andre opgaver for så igen at undervise. 2

3 2) Skal jeg undervise lige så meget som mine kollegaer, hvis jeg er ansat på deltid? Der er en fælles forståelse mellem Frederikssund Kommune og kreds 37 om, at deltidsansættelse fx på grund af aldersreduktion, almindelig deltid eller organisationsarbejde som hovedregel vil føre til en forholdsmæssig nedsættelse af antallet af undervisningsopgaver og andre opgaver. 3) Kan jeg aftale med min skoleleder, at jeg arbejder hjemme nogle timer? Udgangspunktet er, at lærerne har fuld tilstedeværelse på skolen. Der kan derfor ikke indgås generelle aftaler med teamet eller den enkelte lærer om, at en del af lærerens arbejdstid udføres hjemmefra. Men der kan konkret opstå situationer, hvor det giver mening for både skoleleder og lærer, at læreren arbejder hjemme i et par timer. Fx hvis læreren skal have en håndværker på besøg eller skal læse en roman som forberedelse til undervisningen og dette gøres bedst hjemmefra. I sådanne tilfælde aftales det med skolelederen, at man arbejder hjemme. Det bemærkes, at såfremt hjemmearbejdet udføres i en weekend eller efter kl. 17, så udløser det ikke ulempe eller weekendtillæg medmindre det er pålagt/specifikt aftalt med lederen, at opgaven udføres i et tidsrum, der udløser ulempe- eller weekendgodtgørelse. 4) Får jeg undervisningstillæg, hvis jeg varetager understøttende undervisning? Det udvidede undervisningsbegreb anvendes som grundlag for, hvilke aktiviteter, der udløser undervisningstillæg. Det er ikke alle aktiviteter, lærerne varetager sammen med elever, der udløser undervisningstillæg. Det afhænger blandt andet af organiseringen af arbejdet. Men hvis en lærer i den understøttende undervisning varetager opgaver, som fremmer elevernes læring, så vil det som hovedregel udløse undervisningstillæg. Rene tilsynsopgaver som fx elevpauser udløser derimod ikke undervisningstillæg. 5) Har jeg optjent ferie under lockouten? Der optjenes ikke ret til ferie med løn under en overenskomstmæssig konflikt. De lærere, som var omfattet af lockouten i perioden 1. april til og med den 26. april 2013 har således ikke - i optjeningsåret optjent ret til 6 fulde ugers ferie med løn for ferieåret 2014/2015. Ved ansættelse i et helt optjeningsår optjener man 222 ferietimer med løn. Som følge af lockouten er der ikke optjent ret til løn i 16,04 ferietimer ud af de 222 timer. Af de 16,04 ferietimer vedrører 13,37 ferietimer 1. til 5. ferieuge og 2,67 timer 6. ferieuge. Da skolerne holder lukket i uge 7 har medarbejdere, som ikke har optjent ferie med løn i alle 5 uger, ikke mulighed for at møde ind på arbejde. I stedet kan de 13,37 timer afvikles på følgende måde: Omplacering af tjenesten. Bruge af 13,37 ferietimer vedrørende 6. ferieuge. Løntræk svarende til 13,37 timer. 3

4 Lærere, der var omfattet af konflikten, skal senest den 1. maj 2014 meddele skoleledelsen, hvorledes lukkedagene i uge 7 ønskes afviklet. 6) Får jeg dagpenge, hvis jeg holder ferie uden løn Kommunen anbefaler, at man kontakter kredsen eller sin A-kasse for at få svar på dette spørgsmål. 7) Kan jeg have en bisidder med til samtalen om opgaveoversigten? Opgaveoversigten udarbejdes af skolelederen og udleveres til medarbejderen forud for hver normperiode. Der er en forudsætning om, at oversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem leder og medarbejder, men der er ikke fastsat særlige form- eller proceskrav. Der kan ikke medbringes en bisidder til samtalen, da det ikke er samtale af tjenstlig karakter. Eventuelle spørgsmål og bekymringer i forbindelse med tilblivelse af opgaveoversigten kan drøftes med skoleledelsen eller eventuelt med tillidsrepræsentanten før eller efter afholdelse af samtalen om opgaveoversigten. 8) Er de gennemsnitlige antal undervisningstimer på 734 klokketimer eller undervisningslektioner? Det er klokketimer. 9) Har jeg krav på godtgørelse, hvis jeg pålægges at arbejde på hverdage efter kl. 17? Indledningsvis kan det oplyses, at Frederikssund Kommune har drøftelser med kredsen om et fast, månedligt tillæg, som betaling for arbejde efter kl. 17. Skulle der imidlertid ikke kunne opnås enighed om et sådant tillæg sker honorering efter de centrale regler på området. I henhold til 11 har en lærer krav på et ulempetillæg på 25 pct. af timelønnen pr. arbejdstime, hvis denne pålægges eller skolelederen godkender afvikling af tjeneste placeres i følgende tidsrum: Hverdage: Fra kl. 17 til kl. 06 (inkl. mandag morgen) Weekender: Fra lørdag kl. 00 til søndag kl. 24 Søgnehelligdage: Fra kl. 00 til kl. 24 Grundlovsdag: Fra kl. 12 til kl. 24 Juleaftensdag: Fra kl. 14 til kl. 24 Det vil sige, at hvis en skole planlægger med en lang arbejdsdag i løbet af ugen fx en mødetid om tirsdagen fra kl. 8-18, så skal der udbetales ulempegodtgørelse for den del af arbejdstiden, som ligger efter kl. 17. Ulempegodtgørelsen udgør 25 pct. af den ansattes timeløn på optjeningstidspunktet, dog mindst 26,12 kr. (grundbeløb 31. marts 2000). Tillægget udbetales for den faktisk præsterede arbejdstid (det konkrete antal minutter) efter kl. 17. Ulempetillægget udbetales ved førstkommende lønudbetaling efter normperiodens udløb. Det vil sige med august-lønnen. Ulempetillægget gives uafhængigt af eventuel godtgørelse for over-/merarbejde eller weekendgodtgørelse. Det vil sige, at man kan få både ulempegodtgørelse, weekendgodtgørelse og evt. overarbejde, hvis man indkaldes til weekendarbejde på skolen. (Overarbejde forudsætter dog, at man har arbejdet mere end det 4

5 årligt fastsatte timetal ved normperiodens udløb). Hvis læreren ikke ønsker at få ulempegodtgørelsen udbetalt, kan det aftales mellem leder og medarbejder, at ulempegodtgørelsen konverteres til afspadsering. Denne afspadsering skal afvikles i den næste normperiode. (Det vil sige i skoleåret efter). Eksempel: Læreren har normalt fri kl. 16 men pålægges at arbejde en mandag til kl. 20. Se side 5. Fuldtidsansat Fuldtidsnormen overskrides med 4 timer, idet der ikke er givet tilsvarende frihed inden for normperioden 11 ulempetillæg: Tillæg for tiden fra kl. 17 til kl. 20 = 3 x 25 pct. af timelønnen Overarbejde: 4 timers afspadsering + 50 pct.= 6 timers afspadsering eller 4 x timeløn + 50 pct. =6 timelønninger Fuldtidsnormen overskrides ikke, idet der er givet tilsvarende frihed (4 timer) inden for normperioden 11 ulempetillæg: Tillæg for tiden fra kl. 17 til kl. 20 = 3 x 25 pct. af timelønnen Deltidsansat Der er ikke givet tilsvarende frihed inden for normperioden, og arbejdstiden overstiger ikke fuldtidsnormen 4 timers afspadsering eller 4 x timeløn. Der er ingen overarbejdsbetaling. 11 ulempetillæg: Tillæg for tiden fra kl. 17 til kl. 20 = 3 x 25 pct. af timelønnen. Der er givet tilsvarende frihed (4 timer) inden for normperioden 11 ulempetillæg: Tillæg for tiden fra kl. 17 til kl. 20 = 3 x 25 pct. af timelønnen. 10) Hvordan er jeg stillet, hvis jeg skal arbejde i weekenden? Lærerne har normalt fri i weekenden. Hvis læreren bliver pålagt/skolelederen har godkendt, at arbejde udføres i en weekend eller på en helligdag, så udløser arbejdet afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 pct. Weekendgodtgørelsen er relevant ved arbejde i følgende tidsrum: Fra lørdag kl. 00 til søndag kl. 24 På søgnehelligdage fra kl. 00 til kl. 24. Tillægget på 50 pct. ydes, uanset om der er tale om almindelig tjeneste, pålagt over-/merarbejde eller en deltidsansats ekstraarbejde inden for fuldtidsnormen. Det er skolelederen, som vælger, hvorvidt arbejdet i weekenden skal godtgøres med: 5

6 1. afspadsering med et tillæg på 50 pct. eller 2. timeløn med et tillæg på 50 pct. eller 3. Med en kombination af afspadsering eller betaling Ad 1: i form af afspadsering kan gives ved omlægning af tjenesten såvel før som efter den pågældende weekend. Afspadsering bør så vidt muligt gives i hele eller halve dage. Læreren har ikke pligt til at påbegynde en planlagt afspadsering, hvis den pågældende er syg. Hvis timerne ikke er afspadseret inden udløbet af den følgende normperiode, ydes kontant betaling ved den efterfølgende lønudbetaling. Ad 2: Udbetaling sker ved den efterfølgende lønudbetaling efter normperioden er afsluttet. Dvs. med augustlønnen i næste skoleår. Eksempel på weekendgodtgørelse: Læreren pålægges at arbejde en lørdag mellem kl Fuldtidsansat Ekstraarbejde uden for normen 12 Weekendgodtgørelse. 4 timers afspadsering + 50 pct. = 6 timers afspadsering 4 x timeløn +50 pct. = 6 timelønninger. Omlægning af tjenesten. Der er givet tilsvarende frihed (4 timer) mandag i samme uge Deltidsansat Ekstraarbejde uden for normen 50 pct. af 4 timer = 2 timers afspadsering 50 pct. af 4 timelønninger = 2 timelønninger. 12 Weekendgodtgørelse. 4 timers afspadsering + 50 pct. = 6 timers afspadsering 4 x timeløn +50 pct. = 6 timelønninger. Omlægning af tjenesten. Der er givet tilsvarende frihed (4 timer) mandag i samme uge 50 pct. af 4 timer = 2 timers afspadsering 50 pct. af 4 timelønninger = 2 timelønninger. 6

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Marts 2012 OVERENSKOMST. mellem

Marts 2012 OVERENSKOMST. mellem Marts 2012 OVERENSKOMST mellem SAS Konsortiet i Danmark, SAS Cargo Group A/S, Trust Forwarding A/S, Spirit Air Cargo Handling Denmark A/S, SAS Ground Services DK A/S og HK Luftfart SAS 1 OVERENSKOMSTOMRÅDE...

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere