Politikudvikling og styring i Aarhus byråd Styringsudvalgets betænkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politikudvikling og styring i Aarhus byråd Styringsudvalgets betænkning"

Transkript

1 Politikudvikling og styring i Aarhus byråd Styringsudvalgets betænkning

2 Politikudvikling og styring i Aarhus byråd Styringsudvalgets betænkning Aarhus Kommune 2017 Styringsudvalget: Jette Jensen (formand), Enhedslisten de Rød-Grønne Hans Skou, Venstre Jan Ravn Christensen, Socialistisk Folkeparti Grafisk tilrettelæggelse og layout: ITK Design Tryk: Grafisk Service, Aarhus Kommune

3 Indhold 1 Politikudvikling og styring Læsevejledning De faste udvalgs struktur og arbejdsform Sammenlægning af Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget 3.2 Én fælles mødedag for de faste udvalg 3.3 Ét ordinært møde om måneden i Økonomiudvalget Nytænkning af borgerinddragelse i de faste udvalg, herunder foretrædeformen Hvem beslutter hvad Ny opbygning af byrådets dagsorden Pilotprojekt om øget brug af administrationsgrundlag Afholdelse af politisk drøftelse i byrådet om decentraliseringsordningerne Politikudvikling med byrådet i førersædet Nedsættelse af opgaveudvalg med fokus på tværgående politikudvikling Opstilling af alternative løsningsforslag i udvalgte byrådsindstillinger Anvendelse af ledelsesinformation i Aarhus Byråd Fast procedure for løbende målopfølgning Fire årlige mål- og politikdrøftelser i byrådet Aktivt ejerskab for kommunale selskaber Vi ønsker at bevæge kulturen og arbejdsformen i det nye byråd Bilagsoversigt

4 4 STYRINGSUDVALGETS BETÆNKNING POLITIKUDVIKLING OG STYRING I AARHUS BYRÅD 1 Politikudvikling og styring Fremtidens kommunestyre er aktuelt til diskussion i alle landets 98 kommuner. Kommunerne fremhæves som forandringsmotoren i det danske velfærdssamfund og tager afsæt i det repræsentative lokaldemokrati som krumtappen, der skal sikre holdbare og bredt forankrede løsninger, der gavner både borgere, virksomheder og velfærdsinstitutioner. I Aarhus er vi blandt de kommuner, som på forskellig vis eksperimenterer med udviklingen af et stærkt kommunestyre med afsæt i en stærk og fælles vision. I forrige byrådsperiode var der særligt fokus på at udvikle et lydhørt samspil mellem borgere, virksomheder, foreninger og politikere. Samtidig var der fokus på opgaven med at forene vision og handling og skabe sammenhæng på tværs. Det fokus har allerede sat sig spor i nye måder at tænke politiske beslutninger og finde administrative løsninger på. I denne byrådsperiode har byrådet nedsat et Styringsudvalg, der tager tråden op. Styringsudvalget har særligt fokus på folkevalgte politikeres rolle og ikke mindst byrådets muligheder for at sætte retning på de prioriteringer og opgaver, som udgør grundstammen i lokaldemokratiet. Fremtidens lokaldemokrati er netop kendetegnet ved et meget tæt samspil mellem kommune og civilsamfund. Aarhus nye medborgerskabspolitik viser vejen for nye samarbejdsformer og rolleforståelser, som er nødvendige for at kunne løse fremtidens velfærdsopgaver og samtidig fastholde et velfungerende lokaldemokrati. Overskriften for udvalgets betænkning er styring. Styring kan opleves som noget, der signalerer en spændetrøje i forhold til de demokratiske processer. Men indgangen til udvalgets arbejde med styring er netop det demokratiske og politiske perspektiv og ikke den teknokratiske og bureaukratiske vej. Byrådet har givet os nogle overordnede pejlemærker for arbejdet, som klart signalerer, at det er de folkevalgte politikeres rolle og vilkår for opgaven, som er i centrum. Men byrådsarbejdet foregår ikke i et lukket rum. Der er behov for en klar retningsgivende, men også involverende styringskæde. Der er brug for klarhed over roller og ansvar fra visioner bliver til beslutninger, fra beslutninger bliver til virkelighed. Det gælder indad i kommunen og det gælder i samspillet med civilsamfundet lokaldemokrati. Der er mange måder at forvalte politikerrollen på, og vi ønsker ikke at indskrænke den politiske båndbredde. Der skal være rum til udfolde sit politiske virke forskelligt. Men fælles for langt hovedparten af byrådets 31 medlemmer er, at man ofte løber tør for tid. Derfor har udvalget særligt fokus på at pege på løsninger og anbefalinger, der ikke forøger den samlede tid, som byrådet anvender til møder og anden politisk aktivitet. Pejlemærkerne skal derimod bruges til at prioritere tiden skarpere og få byrådet til at holde fokus på det, der handler om, at byrådet for mulighed for at sætte politisk retning og følge op på de beslutninger, vi træffer. Med betænkningen vil vi gerne pege på nogle konkrete håndtag, som det nuværende byråd kan gribe og samtidig er det et ønske at lægge nogle grundsten ud, som det kommende byråd kan være med til at bygge ovenpå.

5 POLITIKUDVIKLING OG STYRING I AARHUS BYRÅD STYRINGSUDVALGETS BETÆNKNING 5 2 Læsevejledning Styringsudvalgets betænkning er resultatet af knap to års udvalgsarbejde med fokus på folkevalgte politikeres rolle og byrådets muligheder for at sætte retning på de prioriteringer og opgaver, som udgør grundstammen i lokaldemokratiet. Det har været en grundforudsætning for vores arbejde i Styringsudvalget, at den tid byrådet anvender til møder og anden politisk aktivitet ikke øges. Betænkningens opbygning spejler denne forudsætning. I betænkningens kapitel 3 og 4 er der således fokus på, hvordan byrådet kan skabe sig mere tid, mens der i kapitel 5 og 6 er fokus på, hvordan byrådets muligheder for at sætte retning og følge op styrkes. Ud over den nævnte grundforudsætning har Styringsudvalget i sit arbejde navigeret efter fire pejlemærker (se illustration her under). Pejlemærkerne har været retningsbestemmende for de anbefalinger, som vi præsenterer i starten af hvert kapitel. Anbefalingerne er betænkningens akse, og de er beskrevet under hver deres overskrift i selvstændige afsnit. Betænkningen er tilstræbt at være forholdsvis kortfattet. Vi har dog prioriteret, at også de mere tekniske aspekter af vores anbefalinger er tydeligt beskrevet. De bagvedliggende forudsætninger er samtidig uddybende beskrevet i betænkningens bilagsmateriale. I fodnoterne fremgår det præcist hvilke bilag, der knytter sig til de enkelte anbefalinger. Vi har i fællesskab udarbejdet anbefalingerne, men har arbejdet under den forudsætning, at der ikke er en partimæssig binding forud for de politiske forhandlinger. God læselyst. Pejlemærker for Styringsudvalgets arbejde: 1. Et politisk afsæt hvor byrådet sætter retning og følger op Det betyder: At byrådets handlerum er tydeligt, så byrådet har flere alternative muligheder for at beslutte og prioritere At byrådet kommer ind i beslutningsprocesserne på det rigtige tidspunkt At byrådet løbende får information, der gør det muligt at sætte retning og følge op. 2. Helhed og forudsigelighed Det betyder: At byrådet styrer med fokus på helheden på tværs af søjler At byrådet behandler samme type sager ens på tværs At det er forudsigeligt, hvornår en sag (ikke) forelægges byrådet At det er forudsigeligt, hvornår en sag (ikke) forelægges et udvalg inden byrådsbehandling 3. Afbureaukratisering, forenkling af sagsgange og hurtige beslutningsprocesser Det betyder: At de politiske sagsgange og procedurer i magistratsstyret er så hurtige oag effektive som muligt At beslutningsprocesserne tilrettelægges så de har den rigtige balance mellem involveringsgrad og en hurtig beslutning 4. Klarhed over roller og ansvar Det betyder: At byrådet kender og respekterer sin egen og andres roller og ansvar At Magistraten kender og respekterer sin egen og andres roller og ansvar At udvalgene kender og respekterer deres egen og andres roller og ansvar At Magistratsafdelingerne kender og respekterer deres egen og andres roller og ansvar Jette Jensen (Ø)(formand), Jan Ravn Christensen (F) og Hans Skou (V)

6 6 STYRINGSUDVALGETS BETÆNKNING POLITIKUDVIKLING OG STYRING I AARHUS BYRÅD 3 De faste udvalgs struktur og arbejdsform Gennem udvalgets arbejde har vi været opmærksomme på, at vores anbefalinger til ændringer og nye tiltag ikke forøger den samlede tid, som byrådet anvender til møder og anden politisk aktivitet. For at skabe tid til blandt andet politikudvikling i opgaveudvalg (læs mere her om i kapitel 5) har vi derfor set nærmere på strukturen og arbejdsformen i de faste udvalg. I forbindelse med dette arbejde har vi haft et ønske om at forbedre de strukturelle arbejdsvilkår for os som byrådspolitikere, sådan at det fremadrettet vil blive nemmere at forene det civile liv med det politiske. Vi tror desuden, at en sådan forbedring vil gøre det lettere at fastholde og rekruttere nye kandidater til byrådet. På den baggrund er vi nået frem til fire anbefalinger vedrørende de faste udvalgs struktur og arbejdsform: Anbefalinger Sammenlægning af Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget Én fælles mødedag for de faste udvalg Ét ordinært møde om måneden i Økonomiudvalget Nytænkning af borgerinddragelse i de faste udvalg, herunder foretrædeformen Herunder følger beskrivelser af intentionerne bag og indholdet i hver enkelt anbefaling: 3.1 Sammenlægning af Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget En sammenlægning af Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget vil frigive tid til anden politisk aktivitet. Det Fakta Forslaget til ny udvalgsstruktur indebærer, at der inden for kommunestyret i Aarhus vil være 50 udvalgsog magistratsposter, som i forbindelse med konstitueringen skal besættes af de 25 byrådsmedlemmer, der ikke bliver rådmænd eller borgmester. Det er herved forudsat, at Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget sammenlægges, og at der bliver nedsat et opgaveudvalg for hele byrådsperioden (med 3 medlemmer) som nærmere beskrevet i afsnit 5.1. Der er tale om følgende udvalgs- og magistratsposter: 42 pladser i faste udvalg (6 faste udvalg med 7 medlemmer i hver) 2 pladser i Udvalget for Børn og Unge (tvangsudvalget) 3 magistratsmedlemmer uden portefølje 3 pladser i et opgaveudvalg for hele byrådsperioden. (Se nærmere i afsnit 5.1.) Se hertil afsnit 5.1 samt bilag 3, 4 hvor vi foreslår, at medlemmerne og formanden for det pågældende opgaveudvalg bliver vederlagt som i et almindeligt fast udvalg. Det bemærkes, at vi ikke herudover kommer med forslag i relation til vederlagene til udvalgs- og magistratsposterne. Se hertil Bilag 3. 5 Den konkrete udmøntning af vederlag forelægges byrådet i en særskilt indstilling. kunne f.eks. være arbejde i et opgaveudvalg (læs mere her om i kapitel 5,1) Da både Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget er koblet til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, vil der være en række fordele ved at sammenlægge de to udvalg. Blandt andet vil overblikket over og forståelsen af de indsatser, hvor der arbejdes på tværs af Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen blive styrket. 1 En sammenlægning af de to udvalg kan give en tidsmæssig udfordring, da der alt andet lige skal behandles flere sager på samme møde. Ligeledes vil det blive vanskeligere at finde tid til temadrøftelser i udvalget. 2 For at afbøde dette kan et nyt Social- og Beskæftigelsesudvalg evt. afholde lidt flere møder end de to udvalg hidtil har gjort, hvor det gennemsnitlige antal møder pr. år har været henholdsvis 16 og 14,75. Til sammenligning er gennemsnittet for byrådet 24,25 møder pr. år Én fælles mødedag for de faste udvalg I den nuværende mødestruktur er der udvalgsmøder spredt ud over det meste af ugen. At afholde alle møder i de faste udvalg på samme dag vil give forudsigelighed for os som byrådspolitikere - og for vores arbejdsgivere i forhold til planlægning af tid. Samtidig vil det give større fleksibilitet i forhold til at indpasse de øvrige møder vi har, som f.eks. seminarer, budgetforhandlinger, møder med borgere og i eventuelle opgaveudvalg (se mere her om i afsnit 5.1). Tilsammen vil en fælles mødedag gøre det væsentligt lettere at forene det civile liv med det politiske. Den større forudsigelighed og fleksibilitet, tror vi tilmed, vil forbedre mulighederne for at fastholde og rekruttere kandidater til byrådet.

7 POLITIKUDVIKLING OG STYRING I AARHUS BYRÅD STYRINGSUDVALGETS BETÆNKNING 7 Anbefalet mødeplan med fælles mødedag for de faste udvalg hver anden onsdag Tidsrum Udvalg Udvalg Sundhed- og Omsorgsudvalget Social- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Børn og Ungeudvalget Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8.00 Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde 9.00 Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Offentligt temamøde Arbejde Arbejde Arbejde Kulturudvalget Teknisk udvalg Arbejde Arbejde Offentligt temamøde Arbejde Arbejde Arbejde Fig.1 Anbefalet mødeplan med fælles mødedag for de faste udvalg. Modellen forudsætter, at Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget sammenlægges. se afsnit 3.1. Vi er opmærksomme på, at der også kan være udfordringer ved en fælles mødedag. Nogle udvalgsmøder vil starte lidt tidligere end i dag, mens nogle vil starte senere. Dette kan være en ulempe for nogle byrådsmedlemmer. Endvidere vil nogle udvalgskombinationer blive afskåret for det enkelte byrådsmedlem, når to udvalg holder møder samtidig. Dette kan også blive en udfordring i forbindelse med rokeringer på udvalgsposter i løbet af valgperioden. Endvidere kan det være en udfordring for udvalgene at besøge institutioner mv. i forbindelse med et udvalgsmøde. I en fælles, årlig mødeplan for udvalgene foreslår vi derfor, at der indlægges et antal dage, som kan bruges til udvalgsmøder ude af huset. 6 I bilag 4 findes et eksempel på, hvordan en fælles mødeplan kunne have set ud for 2017, hvis vi allerede nu havde indført den fælles mødedag for de faste udvalg. Vi har foretaget en afvejning af fordele og ulemper ved en fælles mødedag og anbefaler på den baggrund en mø Arbejde Arbejde Offentligt temamøde Arbejde Arbejde Fig.2 Ugekalender for byrådsmedlem x i det nuværende byråd Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Fig.2 Eksempel på ugekalender for byrådsmedlem i det nuværende byråd. Arbejde Arbejde Arbejde Privat aftale Økonomiudvalg Socialudvalget Privat aftale Økonomiudvalg Socialudvalget Privat aftale Privat aftale Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Anden politisk aktivitet Anden politisk aktivitet Privat aftale Privat aftale Privat aftale

8 8 STYRINGSUDVALGETS BETÆNKNING POLITIKUDVIKLING OG STYRING I AARHUS BYRÅD Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8.00 Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde 9.00 Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Økonomiudvalg Privat aftale Privat aftale Offentligt temamøde Offentligt temamøde Offentligt temamøde Økonomiudvalg Privat aftale Socialudvalget Privat aftale Privat aftale Socialudvalget Privat aftale Privat aftale Bestyrelsesmøde Privat aftale Bestyrelsesmøde Privat aftale Anden politisk aktivitet Anden politisk aktivitet Fig.3 Eksempel på ugekalender for et byrådsmedlem i det kommende byråd Privat aftale deplan, hvor alle de faste udvalg holder møder den samme dag hver anden uge 7 (Fig.1 s. 7). Fastlæggelse af den endelige mødeplan vil ske i en dialog mellem valggrupperne ved konstitueringen af det nye byråd (Ændringerne er illustreret i Fig. 2 5). Vi anbefaler, at onsdag bliver fælles mødedag for de faste udvalg, sådan at den følger byrådsmøderne i den ene uge er der udvalgsmøde, og i den anden er der byrådsmøde. Såfremt udvalgenes møder afholdes onsdag, må det forventes, at udvalgserklæringerne kan blive eftersendt om fredagen. Dette overholder styrelseslovens frist. Vi forudsætter i øvrigt, at Teknisk Udvalg fortsat afholder møde hver uge grundet stor sagsmængde. Teknisk Udvalg kan selv afgøre, på hvilket tidspunkt det skal foregå i de uger, hvor der er byrådsmøde. En kortlægning af byrådsmedlemmernes udvalgskombinationer i de seneste fire valgperioder viser en tendens til, at nogle udvalg sjældent kombineres, mens andre kombinationer er mere hyppige. 8 Placeringen af udvalgene i den anbefalede mødeplan er derfor sket under hensyntagen til dette. 3.3 Ét ordinært møde om måneden i Økonomiudvalget I forbindelse med arbejdet omkring de faste udvalgs struktur og arbejdsform, blev vi opmærksomme på, at Økonomiudvalgets dagsordner ofte er korte med kun et eller to punkter. 9 Dette gav anledning til overvejelser om det, for at frigive tid og rum til politikudvikling, vil være muligt at nedlægge Økonomiudvalget. Vi undersøgte spørgsmålet, bl.a. igennem dialog med Indenrigsministeriet, og formelt er det muligt at nedlægge Økonomiudvalget. Borgmesteren og rådmænd vil dog skulle behandles ens i relation til de forpligtelser, de har over for de faste udvalg, jf. kommunens styrelsesvedtægt. Det drejer sig navnlig om forpligtelsen til at orientere i udvalg om større/principielle sager, samt at stå til rådig-

9 POLITIKUDVIKLING OG STYRING I AARHUS BYRÅD STYRINGSUDVALGETS BETÆNKNING Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sundhed- og Omsorgsudvalg Sundhed- og Omsorgsudvalg Økonomiudvalg & Kulturudvalg Økonomiudvalg & Kulturudvalg Børn og unge udvalg Børn og unge udvalg Beskæftigelsesudvalg Beskæftigelsesudvalg Socialudvalg Teknisk Udvalg Kulturudvalg Socialudvalg Teknisk Udvalg Fig.4 Udvalgsuge for det nuværende byråd Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fælles mødedag Fælles mødedag Fælles mødedag Fælles mødedag Fælles mødedag Fælles mødedag Fælles mødedag Fig.5 Udvalgsuge for et kommende byråd hed for udvalgserklæringer i de byrådshenviste sager. En nedlæggelse af Økonomiudvalget vil derfor forudsætte, at et eller flere af de øvrige faste udvalg kan tage over, dvs. være det udvalg, hvor de nævnte forpligtelser kan opfyldes i relation til borgmesterens arbejdsområde. 10 På den baggrund har vi i stedet set på muligheden for at afholde færre ordinære møder i Økonomiudvalget, f.eks. kun én gang om måneden. Hvis Økonomiudvalget kun afholder ét ordinært møde om måneden, vil henviste sager ikke i alle tilfælde blive tilbagesendt byrådet til det efterfølgende byrådsmøde. Hvis der er tale om en hastende sag, må Økonomiudvalget afholde ekstraordinært møde, hvilket kan ske i det tidsrum, som i den samlede mødeplan i forvejen er afsat til Økonomiudvalget. 11 Vi forudsætter i øvrigt, at Økonomiudvalgets ordinære møder så vidt muligt vil blive lagt således, at de harmonerer med de sager vedrørende regnskab og budget, som følger faste tidsplaner og ofte bliver henvist til Økonomiudvalget På den baggrund anbefaler vi, at Økonomiudvalget kun afholder ét ordinært møde om måneden. 3.4 Nytænkning af borgerinddragelse i de faste udvalg, herunder foretrædeformen. For at styrke samspillet mellem civilsamfundet og os som byrådspolitikere anbefaler vi, at borgerinddragelsen i de faste udvalg tænkes på ny. Konkret har vi i samarbejde med Teknisk Udvalg igangsat et pilotprojekt, hvor nye tiltag afprøves for at gøre foretrædet mere værdifuldt for både borgere og politikere. I projektet er der både fokus på formen og afholdelsen af selve foretrædet samt på forventningsafstemning og servicering af borgerne i tiden op til og efter foretrædet. 12 Her ud over foreslår vi, at der igangsættes et pilotprojekt i Kulturudvalget, hvor borgerinddragelsen nytænkes i bred forstand, f.eks. gennem alternative deltagelsesformer og processer med fokus på samskabelse. Erfaringerne fra begge pilotprojekter vil blive opsamlet løbende og gjort tilgængelige for andre udvalg som inspiration. 1 Bilag 1. MSB s udtalelse vedr. sammenlægning af Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget 2 Bilag 1. MSB s udtalelse vedr. sammenlægning af Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget 3 Bilag 2. Faktaark om møder mv. i Økonomiudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget og byrådet 4 Bilag 3: Oversigt over udvalgs- og magistratsposter samt vederlag 5 Bilag 3: Oversigt over udvalgs- og magistratsposter samt vederlag 6 Bilag 4: Eksempel på mødeplan for 2017 ved ny udvalgs- og mødestruktur 7 Bilag 5. Model for samlet mødeplan for de faste udvalg 8 Bilag 6: Kortlægning af udvalgskombinationer 9 Bilag 7: Udvalgsstrukturen Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget 10 Bilag 7: Udvalgsstrukturen Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget 11 Bilag 5. Model for samlet mødeplan for de faste udvalg 12 Bilag 9: Gentænkning af foretræde i Teknisk Udvalg

10 10 STYRINGSUDVALGETS BETÆNKNING POLITIKUDVIKLING OG STYRING I AARHUS BYRÅD 4 Hvem beslutter hvad I Styringsudvalget har vi haft en ambition om skabe mere tid til flere politiske og retningsgivende debatter i byrådssalen. Derfor har vi set nærmere på dagsordnerne til byrådsmøderne for at blive klogere på, om noget kan gøres anderledes end i dag. Samtidig har vi, som pejlemærker for vores arbejde, haft fokus på at bidrage til større klarhed over roller og ansvar i kommunestyret, og sikre helhed og forudsigelighed i byrådets arbejde. Derfor har vi fået kortlagt hvem beslutter hvad som det er i dag, dvs. hvilke sagstyper og sager, der skal forelægges byrådet efter de nuværende regler, byrådsbeslutninger og administrative praksis. Her ud over er der, gennem bl.a. fokusgruppeinterviews og dialogmøder, blevet foretaget en kortlægning af decentraliseringsordningerne i Aarhus Kommune. På den baggrund er vi nået frem til tre anbefalinger: Anbefalinger Ny opbygning af byrådets dagsorden Pilotprojekt om øget brug af administrationsgrundlag Afholdelse af politisk drøftelse i byrådet om decentraliseringsordningerne 4.1 Ny opbygning af dagsorden til byrådsmødet I Styringsudvalget har vi haft fokus på, hvordan mest mulig tid i byrådssalen kan anvendes til politisk retningsgivende debatter. Som det er I dag, bliver der i byrådssalen brugt tid på at behandle sager, hvor der allerede foreligger en erklæring fra et enigt udvalg. Behandlinger af sådanne sager starter Fakta Kortlægningen af Hvem beslutter hvad tager udgangspunkt i nedenstående rollebeskrivelse for byråd og rådmand/borgmester. Byrådet er øverste myndighed i kommunen. Det er byrådet, der bestemmer, hvem der beslutter hvad i Aarhus Kommune. Byrådet har vedtaget en styrelsesvedtægt, som overordnet delegerer kompetencen i Aarhus Kommune til borgmesteren og de forskellige rådmænd. Udgangspunktet er således, at den enkelte rådmand/borgmester har kompetencen og ansvaret i de sager, der hører under dennes afdeling. En række sager skal imidlertid forelægges byrådet, uanset hvor kompetencen som udgangspunkt ligger efter styrelsesvedtægten. ofte med, at et byrådsmedlem tager ordet for at udtrykke enighed med udvalget, hvorefter byrådsmedlemmer fra andre partier, ligeledes vil kvittere og vise deres opbakning til udvalgets erklæring. Tiden der går med dette kunne i stedet være blevet brugt på politisk retningsgivende debat. Konkret anbefaler vi derfor, at det på tværs af det nye byråd aftales, at man som udgangspunkt ikke tager ordet på sager, hvor der foreligger en enig udvalgserklæring. For at understøtte dette bliver punktet Sager til forventet efterretning tilføjet byrådsdagsordenen. Alle sager under En sag skal forelægges byrådet: 13 Når det er bestemt i loven, at kompetencen ligger hos byrådet og ikke kan delegeres. Når byrådet har besluttet, at et bestemt sagstype skal forelægges byrådet. 13 Hvis sagen er principiel, har væsentlige konsekvenser, eller hvis der i øvrigt er tvivl om byrådets holdning til sagen. Det er den enkelte rådmand/borgmester, der har ansvaret for, at de relevante sager forelægges byrådet. Oversigten Hvem beslutter hvad beskriver sagstyper og sager, som skal forelægges byrådet efter de nuværende regler, byrådsbeslutninger og praksis. Der vil herudover være et større antal sager som ud fra et konkret skøn skal forelægges byrådet. dette punkt vil som udgangspunkt ikke blive gennemgået på mødet, men blot være til orientering. En sag kan dog flyttes til den formelle del af dagsordenen, hvis blot et enkelt byrådsmedlem ønsker det. I 2016 ville 27 sager (frem til den 31. oktober) have været placeret under punktet Sager til forventet efterretning. (se eksempel s. 11) 4.2 Pilotprojekt om øget brug af administrationsgrundlag På baggrund af kortlægningen Hvem beslutter hvad 14

11 POLITIKUDVIKLING OG STYRING I AARHUS BYRÅD STYRINGSUDVALGETS BETÆNKNING 11 Aarhus Byråds dagsorden Magistraten 1 Forslag fra Venstre om p-kælder under Ingerslevs Boulevard 2 Forslag fra LA om tilskud til forældrepasning i hjemmet Borgmesterens Afdeling 3 Ansvarlige investeringer 4 Forslag fra SF AaK skal ikke samarb. med skatteunddragere 5 Forslag fra EL om afinvestering i sort energi Økonomiudvalget 6 Forslag fra EL om et trygt og mangfoldigt natteliv Teknik og Miljø 7 Cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst 8 Aarhus Ø Byggemodningsarbejder Etape 9 9 Udvidelse af vekslerkapaciteten på Aarhus Værket 10 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning Endelig 12 Udviklingsplan for det nye brokvarter ved Søren Frichs Vej 13 Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej Forslag Teknisk Udvalg 14 Lokalplan 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby 15 Lokalplan 1035, Boliger, Aarhus Ø Forslag Sager til forventet efterretning 16 Helhedsplan for Virupskolen 17 Fortsat forsøgsdrift af Reuse 18 SFO og dagtilbud i Hasle og lokal ledelse på fire skoler Lukket dagsorden 19 Køb af aktier i Aarhus Lufthavn A/S Fig. 6: Eksempel på ny opbygning af dagsorden til byrådsmøder. anbefaler vi, at der arbejdes videre med området ved at undersøge mulighederne for i højere grad at anvende et administrationsgrundlag for udvalgte sagsområder. Tanken er, at beslutningskompetencen på udvalgte områder delegeres fra byrådet til de enkelte magistratsafdelinger. I forbindelse med udarbejdelsen af administrationsgrundlaget på udvalgte sager er det afgørende, at der gennemføres en grundig vurdering af sagsområdet, så det ikke begrænser byrådets mulighed for at sætte retning og følge op. For at afprøve mulighederne for en øget brug af administrationsgrundlag har vi igangsat et pilotprojekt sammen med Teknisk Udvalg. Ambitionen med pilotprojektet er, at der identificeres relevante sagsområder inden for Teknik og Miljøs ressortområde, hvorefter der med inddragelse af Teknisk Udvalg udarbejdes et administrationsgrundlag i form af en række principper som magistratsafdelingen behandler sagerne ud fra. Vi anbefaler, at arbejdet med udviklingen af administrationsgrundlaget i Teknik og Miljø gennemføres i første del af 2017, hvorefter dette evalueres med henblik på læring til de andre afdelinger. 15 Efter godkendelse i byrådet implementeres administrationsgrundlagene. Virkningen heraf evalueres efter 1½ år. 4.3 Afholdelse af politisk drøftelse i byrådet om decentraliseringsordningerne Decentraliseringsordningerne er en af grundstenene i måden vi styrer Aarhus Kommune på. Det bør det også være på sigt, Det fremgår af den byrådsvedtagne økonomiske politik. Derfor indgår decentraliseringsordningerne som et element i introduktionen af et nyt byråd. I forlængelse heraf vil vi anbefale, at der afholdes en dialogbaseret introduktion til decentraliseringsordningerne. Det kan foregå såvel for det samlede byråd som i udvalgsregi.

12 12 STYRINGSUDVALGETS BETÆNKNING POLITIKUDVIKLING OG STYRING I AARHUS BYRÅD Derudover er det igennem kortlægningen blevet tydeligt for os, at decentraliseringsordningerne og styring generelt har indlejret nogle grundlæggende dilemmaer f.eks. i forhold til fælles retning versus det lokale råderum m.v. som løbende skal balanceres. På tværs af fokusgruppeinterviews og dialogmøder har vi foreløbig kunne identificere følgende temaer som vi mener kunne være relevante at drøfte i byrådet: Antal og størrelserne på sektorerne: Som det fremgår af den deskriptive kortlægning er der en stor diversitet i antallet af sektorer inden for de enkelte afdelinger. Deltagerne i fokusgruppeinterviewene og i dialogmødet med Strategisk Ledelsesforum har ligeledes haft fokus på denne forskellighed. Oplevelsen er, at der bør findes en balance, hvor størrelsen af sektorerne skal understøtte den bedste løsning af opgaven. Dette vanskeliggøres på den ene side af små sektorer, der ikke understøtter en effektiv og optimal opgaveløsning, da denne ofte går på tværs af sektorerne. På den anden side kan store sektorer opleves som en udfordring ude i de decentrale enheder, idet det kan skabe usikkerhed og ugennemskuelighed, da frihedsgraderne i forhold til overførelsesadgange og omprioritering på forvaltningsniveau i nogle situationer kan udfordre det decentrale råderum. 17 Samarbejde på tværs: På den ene side opleves decentraliseringsordningerne som en styrke i forhold til det tværgående samarbejde på de decentrale niveauer, da det giver handlekraft lokalt til at iscenesætte tværgående samarbejde. På den anden side opleves det tværgående samarbejde nogle gange mere som en forhandling, hvor det i højere grad handler om, hvordan den enkelte leder kan få løst sin opgave billigst muligt. Dette tilskrives dels ledelseskulturen, men også incitamentsstrukturen i decentraliseringsordningerne. Det ledelsesmæssige råderum i decentraliseringsordningerne: På den ene side er filosofien i decentraliseringsordningerne, at det er lokalt, man har størst viden om opgaveløsningen, hvorfor det er mest hensigtsmæssigt, at det er her der er et råderum til at træffe de nødvendige beslutninger. På den anden side er kommunen som organisation politisk styret, og byrådet har et ønske om at sætte retning og følge op. Balancen består således i på den ene side, at sikre et lokalt råderum og på den anden side, at give byrådet muligheden for at sætte retning og følge op. I forlængelse af råderumsdiskussionen er der behov for en politisk drøftelse af byrådets mulighed for at sætte faglig retning decentralt versus ønsket om autonomi og lokalt ejerskab til de faglige løsninger. Det kan være særligt relevant i situationer, hvor decentrale enheder ikke lever op til byrådsfastsatte målsætninger. 13 For en oversigt over de enkelte sagsområder se bilag 10: Hvem beslutter hvad 14 Bilag 10. Hvem beslutter hvad as is 15 Bilag 11: Øget brug af administrationsgrundlag forslag til pilotprojekt Teknik og Miljø 16 Se bilag 13: Opsamling på fokusgruppeinterviews og fyraftensmøde med Strategisk Ledelsesforum vedr. decentraliseringsordningerne. 17 Se bilag 13: Opsamling på fokusgruppeinterviews og fyraftensmøde med Strategisk Ledelsesforum vedr. decentraliseringsordningerne.

13 POLITIKUDVIKLING OG STYRING I AARHUS BYRÅD STYRINGSUDVALGETS BETÆNKNING 13 5 Politikudvikling med byrådet i førersædet I Styringsudvalget har vi haft særligt fokus på, hvordan byrådets muligheder for at sætte retning og følge op kan styrkes. Samtidig har vi haft en ambition om, at den tid byrådet anvender til møder og anden politisk aktivitet ikke må øges. For at vi i dette kapitel kan foreslå nye tiltag, har vi i de foregående kapitler fremlagt anbefalinger til, hvordan der kan frigøres tid. Det gælder anbefalingerne om udvikling af administrationsgrundlag, ny opbygning af byrådets dagsorden, sammenlægning Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget samt fælles møde dag for de faste udvalg. I den igangværende byrådsperiode har der også været fokus på byrådets muligheder for at sætte retning og følge op. Blandt andet er der blevet afholdt temadrøftelser i byrådet, mens der både i de faste udvalg samt i Internationaliseringsudvalget og Medborgerskabsudvalget er blevet afprøvet forskellige arbejds- og inddragelsesformer. På baggrund af disse erfaringer og med inspiration fra andre kommuner er vi nået frem til to anbefalinger: Anbefalinger Nedsættelse af opgaveudvalg med fokus på tværgående politikudvikling Opstilling af alternative løsningsforslag i udvalgte byrådsindstillinger. Kort om opgaveudvalg: Opgaveudvalgene er midlertidige udvalg nedsat efter styrelseslovens 17 stk. 4. Intentionen med opgaveudvalgene er, at de skal bidrage til udviklingen af løsninger på konkrete opgaver, som vi som byråd ønsker løsninger på. Opgaveudvalgene vil både kunne have deltagelse af byrådspolitikere men også borgere, virksomheder, eksperter og interesseorganisationer m.v. Konkret kan et opgaveudvalg have fokus på alt fra udviklingen af et geografisk område i byen, til løsningen af et wicked problem som fx bæredygtighed. Produktet fra opgaveudvalgene kan være et konkret forslag til en politik på et område eller konkrete løsningsforslag på en opgave. Fordelen er således, at opgaveudvalgene, i modsætning til de faste udvalg, giver mulighed for at fordybe sig i et område og arbejde på tværs af traditionelle opdelinger i kommunen samt muligheden for at inddrage eksterne aktører i arbejdet. Opgaveudvalget nedsættes af byrådet og kan være rådgivende for såvel byråd, magistrat som en rådmand. Set fra en byrådspolitikers perspektiv, giver opgaveudvalgene mulighed for at præge et konkret område, som har en politisk bevågenhed og dermed etablere en politisk platform. 5.1 Nedsættelse af opgaveudvalg med fokus på tværgående politikudvikling I den igangværende byrådsperiode har byrådet nedsat tre udvalg efter 17 stk. 4 i kommunestyrelsesloven: Medborgerskabsudvalget, Internationaliseringsudvalget og Styringsudvalget. Når et udvalg nedsættes på denne måde, er det op til byrådet at beslutte, for hvor lang tid udvalget er nedsat, hvad det skal beskæftige sig med samt antallet af medlemmer, der foruden byrådspolitikere kan tælle borgere og andre eksterne aktører. Vi har valgt at kalde denne type udvalg for opgaveudvalg. I Styringsudvalget har vi med interesse fulgt arbejdet i kommunes øvrige opgaveudvalg, ligesom vi har hørt til andre kommuners erfaringer med denne type udvalg. Sammenfattende har vi lært, at udvalg af denne type styrker mulighederne for at arbejde i dybden, på tværs af de faste udvalgs opgaveområder, og at det i kombination med muligheden for inddragelse af borgere og andre eksterne aktører kan styrke byrådets arbejde med at sætte retning for kommunens opgaver og udvikling. På den baggrund anbefaler vi, at der i hver byrådsperiode nedsættes tre opgaveudvalg. Disse opgaveudvalg nedsættes alle for ét år forskudt henover byrådsperiodens første tre år. Hvert opgaveudvalg vil have fem medlemmer fra byrådet, der ikke modtager vederlag herfor, og et varierende antal eksterne medlemmer. Udgangspunktet for opgaveudvalgenes arbejde tager afsæt i tværgående politikudvikling i relation til byrådets fælles mål. I den igangværende byrådsperiode har byrådet enstemmigt vedtaget aarhusmålene. Det er dog op til det nye byråd at genbesøge disse mål ved byrådsperiodens start. Rammerne for nedsættelsen og arbejdet i disse opgaveudvalg er vist i illustrationen på side 14. Ud over de tre etårige opgaveudvalg anbefaler vi, at der nedsættes ét opgaveudvalg for hele byrådsperioden med tre medlemmer fra byrådet, der vederlægges som et almindeligt fast udvalg. 18 I et fireårigt opgaveudvalg er der mulighed for at arbejde med et opgaveområde, hvis kompleksitet kræver længerevarende fokus. Rammerne for nedsættelsen og arbejdet i dette opgaveudvalg er vist i illustrationen på side 15.

14 14 STYRINGSUDVALGETS BETÆNKNING POLITIKUDVIKLING OG STYRING I AARHUS BYRÅD Proces for nedsættelse af tre opgaveudvalg: Fig. 7 Stadsdirektøren interviewer hvert enkelt byrådsmedlem, om hvad hun særligt brænder for i relation til byrådets fælles mål. Med udgangspunkt i de gennemførte interviews afholdes et temamøde, hvor byrådet finder frem til tre tværgående temaer for opgaveudvalgene. For hvert af de tværgående temaer nedsættes et opgaveudvalg efter 17 stk. 4 i kommunestyrelsesloven. I hvert udvalg sidder fem byrådspolitikkere og evt. x antal eksterne aktører. TEMA 1 TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 2 TEMA 3 Første halvår af byrådsperioden Arbejdsprocessen i et opgaveudvalg: Fig. 8 Arbejdet i et opgaveudvalg starter med en temadrøftelse, hvor byrådet kommer med input til opgaveudvalgets arbejde. Til temadrøftelsen kan eksterne aktører inviteres med for ligeledes at komme med input til opgaveudvalgets arbejde. Over en periode på et år afholder udvalget seks møder og arbejder aktivt mellem møderne med en at formulere fælles anbefalinger til byrådet. Byrådet behandler og vedtager udvalgets anbefalinger. TEMA 1 TEMA 1 Anbefalinger til byrådet TEMA 1 Anbefalinger til byrådet Et år

15 POLITIKUDVIKLING OG STYRING I AARHUS BYRÅD STYRINGSUDVALGETS BETÆNKNING 15 Opgaveudvalg nedsat for hele byrådsperioden: Fig. 9 Direktørgruppen udvælger i fællesskab tre mulige temaer for opgaveudvalgets arbejde. TEMA X Med inddragelse af Direktørgruppens input beslutter byrådet på et temamøde, hvilket tema opgaveudvalget skal arbejde med. Det besluttede tema kan være et foreslået af Direktørgruppen eller et helt fjerde. Opgaveudvalg TEMA Y I opgaveudvalget er der tre pladser til byrådsmedlemmer. Pladserne fordeles i forbindelse med konstrueringen. Der gives vederlag efter de samme principper som til de faste udvalg. Teknisk Udvalg Social- og Besk. udvalget TEMA Y TEMA Y TEMA Z Børn og Unge-udvalget Kulturudvalget Økonomiudvalget Igangværende byrådsperiode Kommunalvalg 2017 Konstituering Arbejdsproces i opgaveudvalg nedsat for hele byrådsperioden: Fig. 10 Opgaveudvalget arbejder i hele byrådsperioden med at formulere anbefalinger til byrådet vedr. deres opgavetema. Undervejs kan opgaveudvalget inddrage eksterne aktører, som de finder det givende. Inden byrådsperiodens afslutning afleverer opgaveudvalget anbefalingerne til byrådet, hvor de behandles og vedtages. Anbefalinger til byrådet Anbefalinger til byrådet Anbefalinger til byrådet Anbefalinger til byrådet Opgaveudvalg TEMA Y Ét år

16 16 STYRINGSUDVALGETS BETÆNKNING POLITIKUDVIKLING OG STYRING I AARHUS BYRÅD Kort om det blanke papir: Det blanke papir skal ses som en metafor for, hvordan vi fremadrettet ønsker, at byrådet i højere grad skal arbejde med politikudvikling, hvor rummet til politiske drøftelser udvides og rammesættes mindre stramt. Dette er ikke ensbetydende med, at dialogen ikke skal foregå på et oplyst grundlag, ligesom metaforen ikke udelukker inddragelse af andre interessenter som borgere, fagspecialister m.v. Metaforen skal i stedet ses som et billede på, hvordan dialogerne iscenesættes igennem en involverende dialog, hvor rammen ikke er snævert defineret af embedsværket. Ambitionen er at vi som politikere i højere grad får mulighed for at sætte retningen for det konkrete område, før embedsværket kommer på banen med konkrete beskrivelser og løsninger. 5.2 Opstilling af alternative løsningsforslag i udvalgte byrådsindstillinger For at tydeliggøre byrådets handlerum anbefaler vi, at der i udvalgte byrådsindstillinger beskrives flere, alternative løsningsforslag. Konkret foreslår vi, at det i forbindelse med de årlige erfaringsopsamlinger i de faste udvalg (se herom i kapitel 8) drøftes i hvilke fremtidige byrådsindstillinger udvalget ønsker, at der beskrives flere alternative løsningsforslag til. Dermed vil det indgå i den forberedende sagsbehandling, således at der arbejdes hen i mod beskrivelser af mere end et løsningsforslag i de udvalgte byrådsindstillinger. 18 Bilag 3: Oversigt over udvalgs- og magistratsposter samt vederlag

17 POLITIKUDVIKLING OG STYRING I AARHUS BYRÅD STYRINGSUDVALGETS BETÆNKNING 17 6 Anvendelse af ledelsesinformation i Aarhus Byråd I en stor organisation som Aarhus kommune, med mange forskellige opgaver, kræver det mange mål at sætte retning for de enkelte indsatser. I et byrådsperspektiv vil nogle mål periodisk være vigtigere at holde fokus på end andre. Derfor ønsker vi, for at opnå den rigtige prioritering, at man ved opstarten af et nyt byråd identificerer særligt udvalgte mål, som byrådet ønsker særligt at følge igennem hele byrådsperioden. Selve tilvejebringelsen af en relevant og valid ledelsesinformation er også en vigtig forudsætning for, at vi som byrådspolitikere har mulighed for træffe beslutninger på et sagligt og velfunderet grundlag og samtidig følge op på effekten af de initiativer, vi sætter i søen. Vi har tidligere lanceret app en vedr. ledelsesinformation over for byrådet, hvor der er ledelsesinformation tilgængeligt i forhold til aarhusmålene, Business Region Aarhus samt flygtninge. For at app en kan blive et redskab, vi som politikere kan bruge i hverdagen, er det afgørende, at der sker en løbende opdatering og tilføjelse af nyt materiale, samt at der er fortsat fokus på brugervenligheden. Brugen af app en vil ligeledes være et element i forbindelse med introduktion af et nyt byråd. Udover app en har vi igangsat et arbejde med at revitalisere budget- og regnskabsmaterialet, hvor ambitionen er at øge tilgængeligheden og overskueligheden for os byrådspolitikere. Dette er bl.a. sket igennem indførelse af en årsberetning, der skal være omdrejningspunktet for regnskabsaflæggelsen. Arbejdet vil fortsætte i den kommende tid. Ud over adgangen til løbende valid ledelsesinformation er det mindst ligeså afgørende at have fokus på måden, hvorpå byrådet drøfter og behandler den tilgængelige ledelsesinformation. På baggrund heraf anbefaler vi følgende: Anbefalinger Med afsæt i den økonomiske politik indføres der en fast procedure for løbende målopfølgning Fire årlige mål- og politikdrøftelser i byrådet 6.1 Fast procedure for løbende målopfølgning Vi har fokus på de materielle vilkår for adgangen til ledelsesinformation. Men vi har også fokus på, hvordan den tilgængelige ledelsesinformation kan anvendes til at sætte retning i politiske fora. Vi foreslår, at der indføres en fast procedure for, hvordan der kan ske en løbende målopfølgning i de faste udvalg og byrådet. Proceduren skal både bidrage til en drøftelse af status på de enkelte mål og en drøftelse af eventuelle nye tiltag på områder, hvor der mangler fremdrift. Proceduren skal tilrettelægges så der skabes koblinger mellem byrådet og de faste udvalgs løbende opfølgning på ledelsesinformation i afdelingerne, samt byrådets behandling af regnskab og budget. Illustrationen side 18 (Fig. 11) kunne være et eksempel på en ramme for det løbende arbejde med anvendelse af politisk ledelsesinformation. Det endelige valg af procedure for anvendelse af den politiske ledelsesinformation fastlægges på baggrund af betænkningen, med sigte på implementering i forbindelse med opstarten af et nyt byråd. Konkret foreslår vi, at der på baggrund af en kortlægning og erfaringsopsamling af de faste udvalgs drøftelser af egne budgetmål, udvikles en procedure, der bygges op omkring beslutningen om de kvartalsvise drøftelser i de faste udvalg jf. den økonomiske politik. 6.2 Fire årlige mål- og politikdrøftelser i byrådet Der indføres desuden fire årlige mål- og politikdrøftelser i byrådet, som erstatter de tidligere temamøder. I det første år af byrådsperioden gennemføres de årlige mål- og politikdrøftelser ikke, da der det første år i stedet gennemføres temadrøftelser i forbindelse med etableringen af de fire opgaveudvalg jf. kapitel 5. Det første år af en byrådsperiode vil monitoreringen og den løbende opfølgning på ledelsesinformation foregå i de faste udvalg og politikudviklingen i byrådet i forbindelse med etableringen af opgaveudvalgene. Der vil stadig blive afholdt budget- og regnskabskonferencer i alle årene for byrådet.

18 18 STYRINGSUDVALGETS BETÆNKNING POLITIKUDVIKLING OG STYRING I AARHUS BYRÅD Eksempel på årshjul for byrådet Fig. 11 NOVEMBER Mål og politikdrøftelse DECEMBER Forventet regnskab m. tillægsbevillinger JANUAR Forventet regnskab FEBRUAR OKTOBER 2. behandling og vedtagelse af budget Personaleredegørelse Mål og politikdrøftelse MARTS SEPTEMBER 1. Behandling budget og halvårsregnskab. Serviceniv. for pleje og praktisk hjælp. Halvårsregnskab indev. år. Byrådsbehandling regnskab for året før APRIL AUGUST Personaleredegørelse Mål og politikdrøftelse Sommerferie Mål og politikdrøftelse Redegørelse for magtanvendelse MAJ JULI JUNI

19 POLITIKUDVIKLING OG STYRING I AARHUS BYRÅD STYRINGSUDVALGETS BETÆNKNING 19 7 Aktivt ejerskab for kommunale selskaber I forbindelse med realiseringen af pejlemærket vedr. Klarhed over roller og ansvar har vi haft fokus på byrådsmedlemmernes rolle i forbindelse med arbejdet i de kommunale selskaber. På baggrund af dette arbejde har vi udarbejdet et forslag til en politik for et aktivt ejerskab, der er forelagt byrådet til godkendelse. Intentionen med politikken er helt overordnet, at kommunen som ejer i højere grad sætter retning og følger op, at sikre at kommunens selskaber tager højde for de af kommunen vedtagne strategier og politikker samt at skabe bedre rammer for at sikre og vedligeholde kommunens økonomiske værdier i selskaberne. Den forventede effekt er, at kommunens rolle som selskabsejer professionaliseres. De vigtigste elementer i Politik for et aktivt ejerskab er, at der med politikken bliver skabt klarhed over byrådets overordnede mål med sine selskaber, ligesom politikken lægger op til, at byrådet arbejder mere aktivt med sine styringsværktøjer som ejer, herunder via ejerstrategier. Videre indeholder politikken retningslinjer for, hvordan generalforsamlingen skal gennemføres, når kommunen ejer et selskab. Endelig behandler politikken, hvordan kommunen udpeger bestyrelsesmedlemmer og hvordan de understøttes. For at sikre implementeringen af politikken og arbejdet i de kommunale selskaber vil der blive nedsat et administrativt selskabsteam til at understøtte borgmesteren, de rådmand der varetager en ejerrolle, samt de af og blandt byrådet udpegede bestyrelsesmedlemmer.

20 20 STYRINGSUDVALGETS BETÆNKNING POLITIKUDVIKLING OG STYRING I AARHUS BYRÅD 8 Vi ønsker at bevæge kulturen og arbejdsformen i det nye byråd Pejlemærkerne har været et gennemgående sigtepunkt i vores arbejde. De enkelte delelementer i vores betænkning er således alle byggesten til, at vi på sigt kan bevæge den konkrete arbejdsform i byrådet, klarhed over roller og den kultur vi ønsker at opnå. Mange af de tiltag som vi har præsenteret i de forrige kapitler kan ikke stå alene, men kræver handling både i byrådet, i udvalgene og fra administrationens side. For at understøtte bevægelsen foreslår vi, at der i det kommende byråd i højere grad arbejdes med løbende at sætte fokus på dialoger, der sikrer løbende refleksion og læring. For at sikre dette foreslår vi, at der en gang årligt gennemføres en erfaringsopsamling ud fra den allerede kendte ramme, som anvendes i de faste udvalg. Det udbygges med følgende elementer, der understøtter implementeringen: Gennemførelsen og værdien af de kvartalsvise drøftelser af budgetmål Graden af brugen af alternativer i byrådsindstillingerne samt drøftelse af kommende sagsområder, hvor man ønsker alternativer. Drøftelse af om det er de rigtige sager udvalget drøfter. Den årlige erfaringsopsamling drøftes efterfølgende i gruppeformandskreds. En væsentlig del af Styringsudvalgets arbejde og konkrete anbefalinger tager sigte på, at implementeringen skal gribes af det kommende byråd. De forandringer vi anbefaler omfatter både strukturelle forslag og ikke mindst forslag, der i høj grad er baseret på en fælles forståelse af den politiske samarbejdskultur og byrådets roller og ansvar. Det kræver et helt særligt fokus i introduktionsfasen af det nye byråd. Vi er samtidig meget opmærksomme på, at der overlades et væsentligt spillerum for det nye byråd til at udfylde de rammer, som det nuværende byråd fastlægger.

21 POLITIKUDVIKLING OG STYRING I AARHUS BYRÅD STYRINGSUDVALGETS BETÆNKNING 21 9 Bilagsoversigt Bilag 1: MSB s udtalelse af 12. okt vedr. sammenlægning af Social- og Beskæftigelsesudvalg Bilag 2: Faktaark om møder mv. i Økonomi, Social og Beskæftigelsesudvalgene samt Byrådet Bilag 3: Oversigt over udvalgs- og magistratsposter Bilag 4: Eksempel på mødeplan i 2017 ved ny udvalgsstruktur Bilag 5: Model for samlet mødeplan for de faste udvalg Bilag 6: Kortlægning af udvalgskombinationer Bilag 7: Udvalgsstrukturen Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget Bilag 8: Byrådshenviste sager til Økonomiudvalget i perioden okt Bilag 9: Nytænkning af foretræde i Teknisk udvalg pilotprojekt. Bilag 10: Hvem beslutter hvad as is Bilag 11: Øget brug af administrationsgrundlag forslag til pilot-projekt i Teknik og Miljø Bilag 12: Decentralisering under sektorniveau opsamlingsnotat Bilag 13: Opsamling fokusgruppeinterviews og fyraftensmøde vedr. decentraliseringsordningerne Bilag 14: Skematisk opsamling på decentraliseringsordningerne Bilag 15: Indstilling til byrådet Politik for et aktivt ejerskab Bilag 16: Politik for et aktivt ejerskab Bilag 17: Bilag til politik for et aktivt ejerskab Bilag 18: Skematisk oversigt over kommunale selskaber Bilag 19: Kodeks for samarbejde

Et politisk afsæt hvor byrådet sætter retning og følger op. Afbureaukratisering, forenkling af sagsgange og hurtigere beslutningsprocesser

Et politisk afsæt hvor byrådet sætter retning og følger op. Afbureaukratisering, forenkling af sagsgange og hurtigere beslutningsprocesser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. marts 2017 Politikudvikling og styring i Aarhus byråd 1. Resume Indstillingen er en udmøntning af Styringsudvalgets arbejde,

Læs mere

a) Anbefaling af en sammenlægning af Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget.

a) Anbefaling af en sammenlægning af Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget. Bilag: De faste udvalg antal og mødestruktur Spørgsmålet om mødestruktur og antallet af faste udvalg hænger sammen med Styringsudvalgets overvejelser om at styrke byrådets mulighed for at være politikudviklende,

Læs mere

BYRÅDETS TEMADRØFTELSE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

BYRÅDETS TEMADRØFTELSE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR BYRÅDETS TEMADRØFTELSE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Side 1 af 12 Læsevejledning Nedenfor finder du det primære materiale til den kommende temadrøftelse i Byrådet vedr. Styring, struktur og

Læs mere

- Ikke mere tid på rådhuset. - Ingen input til fælles mødedag. - Nedlæggelse af. økonomiudvalg 1/1. økonomiudvalg (3/5 økonomiudvalg

- Ikke mere tid på rådhuset. - Ingen input til fælles mødedag. - Nedlæggelse af. økonomiudvalg 1/1. økonomiudvalg (3/5 økonomiudvalg Temaer/grupper Mødestruktur for de faste udvalg Styringsudvalgets forslag Forslag om ny mødestruktur for udvalg: - Model 1: alle udvalgsmøder samme dag i to spor hvor udvalgene mødes samtidig 2 og 2. Model

Læs mere

Politikudvikling og styring i Aarhus byråd Styringsudvalgets betænkning / Bilag

Politikudvikling og styring i Aarhus byråd Styringsudvalgets betænkning / Bilag Politikudvikling og styring i Aarhus byråd Styringsudvalgets betænkning / Bilag Politikudvikling og styring i Aarhus byråd Styringsudvalgets betænkning / Bilag Aarhus Kommune 2017 Styringsudvalget: Jette

Læs mere

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012.

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012. Indstilling Til Magistraten Den 6. november 2012 Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Denne indstilling indeholder forslag til tids- og procesplan

Læs mere

Styringsudvalget Drøftelse. Kopi til. BORGMESTERENS AFDELING Struktur og Samarbejdskultur Aarhus Kommune

Styringsudvalget Drøftelse. Kopi til. BORGMESTERENS AFDELING Struktur og Samarbejdskultur Aarhus Kommune Til Til Kopi til Styringsudvalget Drøftelse Bilag: Drejebog og guide til temadrøftelse i byrådet den 13. april Tid Aktiviteter Praktik Praktik: - Gruppeinddeling til dialoger som udgangspunkt 6 grupper

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014.

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 30. september 2014 Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager 1. Konklusion Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis samt Liberalt

Læs mere

FURESØMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

FURESØMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE FURESØMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Furesø en kommune vi udvikler sammen Indenfor de seneste år er flere forskellige former for borgerinddragelse i den politiske proces dukket op og har sat sit aftryk på

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 12. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 16:00-18:00

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Kopi til. Bilag: Drejebog, gruppeinddeling og guide til temadrøftelse i Byrådet. Tid Aktiviteter Praktik

Kopi til. Bilag: Drejebog, gruppeinddeling og guide til temadrøftelse i Byrådet. Tid Aktiviteter Praktik Til Til Kopi til Styringsudvalget Drøftelse Bilag: Drejebog, gruppeinddeling og guide til temadrøftelse i Byrådet Tid Aktiviteter Praktik 16.00-16.15 Velkomst ved Jette Jensen - Kort baggrund intentionerne

Læs mere

Styringsudvalget Drøftelse. Kopi til. BORGMESTERENS AFDELING Struktur og Samarbejdskultur Aarhus Kommune

Styringsudvalget Drøftelse. Kopi til. BORGMESTERENS AFDELING Struktur og Samarbejdskultur Aarhus Kommune Til Til Kopi til Styringsudvalget Drøftelse Bilag: Drejebog og guide til temadrøftelse i byrådet den 9. marts Tid Aktiviteter Praktik Praktik: - Gruppeinddeling til dialoger som udgangspunkt 6 grupper

Læs mere

Dialogmøde med Københavns Kommune i styringsudvalget, mandag den 9. november 2015, BORGMESTERENS AFDELING Struktur og Samarbejdskultur Aarhus Kommune

Dialogmøde med Københavns Kommune i styringsudvalget, mandag den 9. november 2015, BORGMESTERENS AFDELING Struktur og Samarbejdskultur Aarhus Kommune Dialogmøde med Københavns Kommune i styringsudvalget, mandag den 9. november 2015, Side 1 af 5 Om Byrådets muligheder for politikudvikling og arbejdsvilkår Deltagere Fra Københavns kommune deltog: Sekretariatschef

Læs mere

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik 15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik Afsæt For i bedst mulig grad at kunne møde fremtidens udfordringer og få fuld effekt af arbejdet med Kerneopgaverne, er der behov for en politisk arbejdsform,

Læs mere

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget 06-09-2016 Side 1 ØU - Der findes et sted hvor vi er fælles om kerneopgaverne Sagsnr.: 16/10671 Afbud: Lena Holm Jensen Resumé: er den 18. januar og den 21. juni 2016 forelagt status på arbejdet med Vores

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 16-03-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune Til: Magistraten til drøftelse 13. januar 2014 Side 1 af 9 Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces i 2014 Byrådet skal i 2014 drøfte og fastsætte målene for Aarhus og herunder

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

AARHUS KOMMUNE SOM SELSKABSEJER EMNER. 1. Ejerrollen. 2. Bestyrelsesmedlemmer. A/S ApS I/S EJER BESTYRELSE DIREKTION

AARHUS KOMMUNE SOM SELSKABSEJER EMNER. 1. Ejerrollen. 2. Bestyrelsesmedlemmer. A/S ApS I/S EJER BESTYRELSE DIREKTION AARHUS KOMMUNE SOM SELSKABSEJER EMNER 1. Ejerrollen BESTYRELSE EJER DIREKTION 2. Bestyrelsesmedlemmer A/S ApS I/S MYNDIGHED KONTRAKTPART Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. Dette billede kan ikke

Læs mere

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016. Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

NY POLITISK ARBEJDSFORM

NY POLITISK ARBEJDSFORM NY POLITISK ARBEJDSFORM POLITIKERNE SKAL TÆTTERE PÅ BORGERNE I DET POLITISKE ARBEJDE Kommunaldirektør Frank E. Andersen Gentofte Kommune Præsentation af Gentofte Kommune 26 km2 mellem Øresund og København,

Læs mere

Kopi til. Bilag: Drejebog, gruppeinddeling og guide til temadrøftelse i Byrådet. Tid Aktiviteter Praktik

Kopi til. Bilag: Drejebog, gruppeinddeling og guide til temadrøftelse i Byrådet. Tid Aktiviteter Praktik Til Til Kopi til Styringsudvalget Drøftelse Bilag: Drejebog, gruppeinddeling og guide til temadrøftelse i Byrådet Tid Aktiviteter Praktik 16.00-16.15 Velkomst ved Jette Jensen - Kort baggrund intentionerne

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Notat. Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde d. 10. januar Indledning. Styreforms- og strukturudvalget Direktørgruppen.

Notat. Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde d. 10. januar Indledning. Styreforms- og strukturudvalget Direktørgruppen. Notat Til: Fra: Styreforms- og strukturudvalget Direktørgruppen Aarhus Kommune Den 15. januar 2013 Borgmesterens Afdeling Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde d. 10. januar 2013 Borgmesterens

Læs mere

Arbejdsgrundlag. August 2013

Arbejdsgrundlag. August 2013 Arbejdsgrundlag 2014 August 2013 1 Sammen skaber vi fremtidens velfærd Den offentlige sektor i Danmark står overfor en skillevej. En skillevej, hvor vi skal afgøre fremtidens velfærd. Der er rigtig mange

Læs mere

Bilag: Decentralisering i Aarhus Kommune fra sektorniveau til decentrale enheder

Bilag: Decentralisering i Aarhus Kommune fra sektorniveau til decentrale enheder Bilag: Decentralisering i Aarhus Kommune fra sektorniveau til decentrale enheder Fokusgruppeinterview med decentrale ledere i Teknik og Miljø, Kultur og Borgerservice, og Borgmesterens Afdeling (i alt

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger.

Læs mere

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse Punkt 3. Godkendelse af procesplan for fælles ledelse 2015-049805 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender procesplan for Fælles ledelse. Beslutning: Drøftet. Skolevæsnet har de sidste

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Symposium mellem Skanderborg, Hedensted og Aarhus Kommuner, onsdag den 19. august 2015, Byrådets muligheder for politikudvikling og arbejdsvilkår

Symposium mellem Skanderborg, Hedensted og Aarhus Kommuner, onsdag den 19. august 2015, Byrådets muligheder for politikudvikling og arbejdsvilkår Symposium mellem Skanderborg, Hedensted og Aarhus Kommuner, onsdag den 19. august 2015, Side 1 af 9 Om Byrådets muligheder for politikudvikling og arbejdsvilkår Deltagere Fra Skanderborg Kommune deltog:

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Til Magistraten Fra Sundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling Dato 21. november 2016

Til Magistraten Fra Sundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling Dato 21. november 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Sundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling Dato 21. november 2016 Godkendelse af ansøgning til frikommuneforsøg 1. Resume Sundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling ønsker,

Læs mere

Temperaturmåling og proces for Aarhusmål

Temperaturmåling og proces for Aarhusmål Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. juni 2015 1. Resume Det er besluttet, at Magistraten skal forelægges en målemetode for de to om Aarhus er en god by for alle og I Aarhus

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Spilleregler for byrådsarbejdet

Spilleregler for byrådsarbejdet Spilleregler for byrådsarbejdet Allerød Kommune Forvaltningen Direktionen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk 1. Leveregler for det gode samarbejde i byrådet

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Mødelokale 3

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Mødelokale 3 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Skoleudvalget Mødet den 09.01.2018 kl. 08.30-12.00 Godthåbsgade 8, Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Skoleudvalgets

Læs mere

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. december 2006 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform 1.

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 1. september 2016 Status på Aarhus Kommunes Handicappolitik- Aarhus for alle! 1. Resume Dette er den anden statusredegørelse vedrørende

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

POLITIK FOR ET AKTIVT EJERSKAB

POLITIK FOR ET AKTIVT EJERSKAB Til Til Kopi til Styringsudvalget Drøftelse Side 1 af 7 Bilag Politik for et aktivt ejerskab POLITIK FOR ET AKTIVT EJERSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. KOMMUNENS MÅL FOR SINE SELSKABER...

Læs mere

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær 1. Resume Byrådet besluttede den

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Udsattepolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Socialdemokratiet v/ Tatiana Sørensen

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 30. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 11:30-13:30

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen

Læs mere

Investeringsmodeller. Status og principper. Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune

Investeringsmodeller. Status og principper. Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Investeringsmodeller Status og principper Status Følgende byrådsvedtagne investeringsmodeller er aktive: Investeringsmodel vedrørende mellemkommunal refusion Etablering af midlertidige fleksjob for personer

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen med borgerne også når de klager.

Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen med borgerne også når de klager. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 23. maj 2014 Styrket dialog med borgerne - om at forebygge og håndtere klager Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen

Læs mere

POLITIK FOR ET AKTIVT EJERSKAB

POLITIK FOR ET AKTIVT EJERSKAB POLITIK FOR ET AKTIVT EJERSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 1 2. KOMMUNENS MÅL FOR SINE SELSKABER... 2 3. KOMMUNENS STYRINGSREDSKABER... 2 4. KOMMUNENS ROLLER... 2 4.1 HVEM VARETAGER EJERROLLEN...

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Allerød Kommunes organisationsstruktur Som opfølgning på Økonomiudvalgets møde den 19.

Læs mere

Spørgsmål og svar (Q and A)

Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og bemærkninger fra høringsprocessen med tilhørende svar fra medborgerskabsudvalget. Q and A offentliggøres også på medborgerskabiaarhus.dk sammen med øvrige bilag

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Side 1 af 9 Formål med strategien 1. At styrke kendskabet til udvalgets arbejde 2. At klæde udvalgets medlemmer på til at prioritere budskaber

Læs mere

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund Notat Vedrørende: Notat om forslag til ændringer i Styrelsesvedtægten Sagsnavn: Klage fra Bjarne Overmark til Statsforvaltningen over Venstre og Dansk Folkepartis vedr. strukturændringer Sagsnummer: 00.01.00-K02-5-15

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. SAG 7. Innovation og modernisering af kommunens drift Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag nr. 7, innovation og modernisering af kommunens drift fra

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Plan over temamøder i 2016

Plan over temamøder i 2016 Plan over temamøder i 2016 Magistraten: Mag.møde Ansvarlig afd. Emne Kobling til Aarhusmål 18. januar MSO (og MBU, MTM) Demens også noget vi forebygger Demens er en lidelse, der påvirker bredt i vores

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Notat. Kulturhovedstad 2017: Overgangen mellem fase 1 og 2: Valg af visionstemaer for kulturhovedstadsprojektet

Notat. Kulturhovedstad 2017: Overgangen mellem fase 1 og 2: Valg af visionstemaer for kulturhovedstadsprojektet Notat Emne: Århus som kandidat til Europæisk Kulturhovedstad i 2017 Til: Kulturudvalget til Kulturudvalgsmødet den 20. april 2010 Den 13. april 2010 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice

Læs mere