Indholdsfortegnelse. Anden del... Bilag et faktaark pr. uddannelse... 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Anden del... Bilag et faktaark pr. uddannelse... 13"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... Forord. 2 Resume... 3 Censorformandskabets anbefalinger. Digitalisering af eksaminer...4. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder: Årets arbejde i Censorformandskabet (jf. 27), herunder: Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og censorformandskabet Indberetninger om væsentlige problemer Grundlaget for eksamen (jf. 30) 8 3. Fagligt niveau Udvalgte fagområder Prøveformerne Informationen fra uddannelsesinstitutionerne (jf. 24 stk. 2) Overensstemmelse med mål og øvrige krav fra bekendtgørelser og studieordninger Ensartet og retfærdig behandling Klager og ankesager (jf. 25, 4. pkt.) Evaluering af skabelonen... 3 Anden del... Bilag et faktaark pr. uddannelse... 3

2 Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning Årsrapporten dækker perioden fra den. august 205 til den 3. juli 206 Forord I h.t. BEK nr. 59 af 6/2/203 27, stk. litra 3 samt BEK nr. 046 af 30/ , stk. litra 3 afgiver censorformanden en årlig beretning til uddannelsesinstitutionerne og Styrelsen for Videregående Uddannelser på baggrund af censorernes rapporter. Censorordningen har gennem årene været central i den eksterne kvalitetssikring af de danske videregående uddannelser. Den eksterne censur har bl.a. til opgave at sikre, at uddannelsens prøver afholdes i overensstemmelse med de fastsatte læringsmål. Samtidig skal den eksterne censur bidrage til at sikre, at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling i vurderingen af deres præstationer. Der er krav om ekstern censur på en tredjedel af prøverne, målt i ECTS på blandt andet erhvervsakademiuddannelserne. Ved ekstern censur har den studerende høj retssikkerhed. Censorernes virksomhed er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet og censor er uafhængig af eksaminator. Censorerne har tillige den opgave, at de via censorformandskabet, skal rådgive uddannelsesinstitutionerne og ministeriet om uddannelsernes kvalitet og hensigtsmæssighed i forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til videre uddannelsesforløb. En af anbefalingerne fra Kvalitetsudvalget, nedsat af regeringen i oktober 203 er, at den obligatoriske eksterne censur bør afskaffes og erstattes af en frivillig ordning, hvor institutionerne selv beslutter, hvornår de ønsker at anvende ekstern eksamenscensur. Kvalitetsudvalget forventer, at denne ordning vil være væsentligt billigere end den nuværende, som kræver, at der anvendes ekstern censur ved hver tredje eksamen. Den estimerede besparelse giver anledning til overvejelser hos formændene for professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes censorkorps, idet det anføres, at undersøgelsen er foretaget på universiteter og dermed ikke sammenlignelig med censur på professionsbachelorer- og erhvervsakademi- og akademiuddannelser, som har eksterne censorer formentlig jævnligt til lavere timesatser end fastansatte. For en god ordens skyld skal det i denne sammenhæng nævnes, at det påregnes generelt, at undervisningssektoren for såvel formidling som prøvelse vil undergå fremtidige forandringer, der kan være omkostningsreducerende. Det skal nævnes, at i årsrapporten omtales udelukkende censur i forbindelse med fagmoduler, hvor der er ekstern censur, altså censur - hvor der medvirker en beskikket censor. En beskikket censor kan komme enten fra uddannelsesverdenen og kaldes en intern censor eller kan komme fra erhvervslivet og kaldes en aftagercensor. 2

3 Intern bedømmelse er ikke det samme som censur ved beskikket censor. Intern censur er et institutionsanliggende, som er uden for denne årsrapports område. Der er med andre ord ikke ekstern kvalitetskontrol ved intern bedømmelse. Statistiske data for perioden anvendt i denne rapport er hentet fra censorsekretariatet database. Der har i perioden været 28 prøver med 20 studerende med eksterne censur. Første del Resume Indledningsvis kan det konkluderes på baggrund af indkomne data for fagområdet, at uddannelsernes faglige niveau har et tilfredsstillende akademisk niveau. Der er sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og de samlede mål for læringsudbytte. Uddannelserne lever op til arbejdsmarkedets krav og eventuelt videreuddannelse. Censorer og undervisere/eksaminatorer har som udgangspunkt, en meget stor faglighed/ekspertise i de enkelte fagmoduler. Det statistiske materiale forekommer at vise, at eksamen og prøver er en god oplevelse, for undervisere, bedømmerne og de studerende, som får meget fine bedømmelser inden for området. Indberetningerne viser, at de enkelte uddannelsesinstitutioner afvikler prøver og eksamener i henhold til eksamensbekendtgørelsen. Karakterniveauet er ganske højt og afspejler formentligt et velfungerende uddannelsesmiljø. Karaktergennemsnit på området er 8,5 Antal censorer allokeret til prøver 27 med 20 studenter (mangler indberetning i tabel) Antal karakterindberetninger 27 Karakter Antal % ,0% ,0% ,5% 4 23,4% ,4% ,9% ,9% Ej mødt 2 6,0% Total studenter 20 00,0% Gennemsnit 8,5 3

4 Antal % Karakter Ikke-bestået 0 0,0% Bestået 9,7% Ej mødt 8,3% Total 2 00,00 % Censorformandskabets anbefalinger. Digitalisering af eksaminer Censorformandskaberne for fagområdet ser fortsat væsentlige udfordringer ved anvendelsen af WiseFlow. Implementeringen af elektronisk aflevering, bedømmelse og censurering af rapporter og opgaver er i gang på alle institutioner. WiseFlow blev også indført i censorsekretariatet i februar 205. Der er ikke besluttet en fælles starttidspunkt for alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, så censorerne har oplevet forskellige systemer på de forskellige institutioner og forskellige uddannelsesområder, som fortsat medfører meget forskellige betingelser at arbejde under. Når systemet virker er det fint at arbejde med og tilbyder flere gode muligheder. Plagieringskontrollen er endvidere særdeles relevant. Det skal nævnes, at i tilfælde, hvor tekst scannes ind, fungerer kontrolsystemet ikke. Det anbefales, at der stilles klarere formkrav til opgaveaflevering i WiseFlow. Censorformandskabet ser det som naturligt i forhold til vores kvalitetssikringsopgave at være involveret i den proces, der foregår med henblik på digitalisering og forventer på baggrund at blive kontaktet både af uddannelsesinstitutionerne samt af Uddannelses- og Forskningsministeriet.. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.): Fordelingen af intern/aftager censorer beskikket til fagområdet Administration og forvaltning fordeler sig således i perioden. aug. 205 til 3. juli 206 Beskikkede censorer 58 Interne censorer: 7 (29,3%) Eksterne censorer: 4 (70,7%) 4

5 Kvinder: 9 (32,8%) Mænd: 39 (67,2%) Eksamensbekendtgørelsen fastslår, at mindst en tredjedel af censorerne skal være aftager censorer. Som det er nu, er det mere end to tredjedele, hvorved målet er rigeligt opfyldt. Fordelingsstatistik vedrørende intern/aftager censur blandt allokerede censorer, viser endog at aftager censorer allokeres i endnu højere grad. Antal allokeringer pr. censor Dækker perioden. aug. 205 til 3. jul. 206 Allokeringer Antal % ,9% 39,3% 2 2 7,% 3 3,6% 4 3,6% 5+ 3,6% Total 28 00,0% Hvis man ser på censorernes sammensætning på baggrund af køn, er der ikke overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsen, som udtaler, at det bør så vidt muligt tilstræbes, at der i censorkorpset er en ligelig fordeling af mandlige og kvindelige censorer. Fordelingen af censorer fordelt på køn er desværre ikke forbedret gennem de senere år, selvom der er beskikket flere kvinder: I 204 var der således kvindelige censorer svarende til 38 % og 8 mandlige censorer svarende til 62 %. Eksamensbekendtgørelsen skal efterleves så vidt muligt, hvorfor dette er et forhold, man er opmærksom på ved fremtidige beskikkelser. Men når dette er sagt, skal det understreges, at man i sidste ende er afhængig af indkomne ansøgninger. 5

6 For så vidt angår aldersfordelingen i censorkorpset er der sket en ikke ubetydelig forbedring i forhold til forrige år. Aldersgruppe Antal % ,9% ,7% ,2% ,3% ,9% Total 58 00,0% Bedre aldersfordeling er dog fortsat et mål ved fremtidige beskikkelser, dog under hensyn til forskelsbehandlingsloven, der også indeholder en beskyttelse mod forskelsbehandling for så vidt angår alder. Det er kvalifikationerne, der afgør om en person kan være beskikket censor jfr. eksamensbekendtgørelsen, der indeholder det væsentlige krav, at en censor skal have et indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder, samt specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og ikke mindst aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov. Det skal endvidere for en god ordens skyld nævnes, at censorsekretariatet har vurderet, at, at der på området pt. er en passende mængde censorer set i forhold til hvor mange censorbestillinger/prøver der har været. Allokeringer Der har ikke i år været tilfælde af inhabilitet eller kommentarer i eksaminatorrapporterne til allokeringssystemet beroende på misforståelser af allokeringssystemet. Censor IT-systemet er konstrueret til, at tage hensyn til nærhedsprincippet. Hvis man ser statistikken for fagområdet Administration og forvaltning, så viser den, at mere end 40 pct. af de allokerede censorer kommer fra en radius fra eksaminationsstedet, der er på mindre end 50 km se nedenstående figur. 6

7 Dækker perioden. aug. 205 til 3. jul. 206 Afstand km Antal % ,9% ,% ,6% ,5% ,3% ,5% Total 22 00,0% Bemærk at naturligvis kun mundtlige prøver tæller med i ovenstående statistik. 2. Årets arbejde i Censorformandskabet (jf. 27): A) Der er indledt en ny valgperiode for mandsskabet, og der har i den forbindelse været afholdt et møde med formænd og censorsekretariatet. Arbejdsmødet beskæftigede sig indgående med flere problemstillinger, som der efterfølgende er blevet fulgt op på. ) På mødet drøftedes de forsatte problemer med Wiseflow, samt den kommende endelige implementering. Det forekom sandsynligt, at problemerne kunne overvindes i det indeværende år. 2) Det var censorformændenes opfattelse at det ville være ønskeligt at censorsekretariatssystemerne kunne arbejde sammen for så vidt angår de allokerede censorers timeantal. Et stort antal censorer er beskikket inden for flere censorsekretariater. Det er opfattelsen diplomatisk udtrykt -, at sekretariaternes kontrol af dette forhold er en del af den overordnede kvalitetskontrol af censorkorpset. Det vurderes at det fastsatte timeloft på samlet 250 timer årligt for censur ved allokering er passende. 3) På mødet drøftedes afgrænsningen af formandsskabet og sekretariatets arbejdsområde i relation til aflønning. Det er en jævnligt forekommende misforståelse, at formandskab og sekretariat kan bistå i sager om aflønningsnormer mm. Skolernes korrekte orientering om aflønning i forbindelse med censur er det enkle virksomme redskab til elimening af disse problemstillinger. 7

8 4) Sekretariatet gennemgik sekretariatets funktioner, hjemmesidens, muligheder, mødetyper, årsrapport, konkrete censorsager mm. Det var opfattelsen at sekretariatet fungerer særdeles professionelt og hjemmesidens informationer var til stor hjælp. Det velfungerede sekretariat opfattedes som et væsentligt element i områdets kvalitetssikring. B) Der har i efteråret været en dialog med Censorsekretariatet om de indkomne data, der er tilgængelige for censorformanden. I den forbindelse er der iværksat væsentlige tiltag med henblik på korrekt behandling af persondata for så vidt angår persondata omfattet af eksempelvis persondatalovens 29. I h.t. gældende eksamensbek. 27, Stk. 4. repræsenterer Censorformandskabet censorerne i censorkorpset over for ministeriet og uddannelsesinstitutionen eller uddannelsesinstitutionerne og i h.t. 2. Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og censorformandskabet Censorformandskabet har deltaget i Uddannelses- og Forskningsministeriets årlige møde for censorformandskaberne ultimo november 205, ligesom censorformandskabet har afholdt to stormøder for censorer. Et i henholdsvis vest Danmark og et i øst Danmark. Endnu et led i kvalitetssikringen af uddannelserne inden for fagområdet er, at censorformanden får studieordninger i høring jfr. Bekendtgørelsen. Som en del af kvalitetsarbejdet skal censorformandskabet medvirke til en løbende dialog om udviklingen i uddannelsen, faget eller fagområdet ved mindst hvert andet år at afholde censormøder med censorerne i censorkorpset og kontaktmøder mellem uddannelsesinstitutionerne. Overordnet forekommer, at der ikke har været indberetninger om væsentlige problemer. Men der har været et par personprægede indberetninger. Ved vurdering af indberetninger bør der lægges afgørende vægt på anbringender i relation til fagets mål mm. For at blive censor skal man have. Indgående og aktuelt kendskab til uddannelsens mål og metoder Specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen Aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder samt kendskab til aftagernes situation og behov. 8

9 Den beskikkede censor er på dette grundlag garant for overholdelse af fagets mål og retfærdig eksamensafvikling, jfr. eksamensbekendtgørelsen 3. I det censor skal ) påse, at prøverne er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser eller i henhold til bekendtgørelser, 2) medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler, og 3) medvirke til og påse, at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen 3. Grundlaget for eksamen, jfr Fagligt niveau Der har været afholdt 28 prøver i perioden, og der er indkommet 28 karakterindberetninger, svarende til at 00 % af censorerne har besvaret censorrapporten. Indberetningerne er en afgørende del af kvalitetskontrollen. Overordnet kan det konstateres, at indberetningerne fra censorerne er meget positive: Alle censorerne meddeler, at det faglige niveau er tilfredsstillende i forhold til arbejdsmarkedet og eventuel videreuddannelse. Prøverne er relevante og dækker fagets læringsmål. Det har været let at give karakterer i forhold til fagets læringsmål. Der afholdes tilsyneladende vidt omfang forventningsafstemning inden eksamen mellem eksaminator og censor. Nogle censorer finder måske, at en forventningsafstemning ikke altid er hensigtsmæssig særligt ikke ud fra en processuel retssikkerhedsbetragtning i forhold til den studerende. Spørgsmål: Blev der indledningsvis afholdt en forventningsafstemning mellem dig og eksaminator? Svar Antal % Nej 2 7,4% Ja 2 77,8% Intet svar 8 29,6% Total 27 00,0% 9

10 Censorer finder i 66 pct. af tilfældene, at eksaminatorerne er forberedt meget tilfredsstillende. Det er måske påfaldende, at i 22 pct. af de afviklede prøver findes forberedelsen kun tilfredsstillende, og ved 22 pct. af prøverne har censor undladt at besvare spørgsmålet. For så vidt angår eksaminators spørgeteknik er det kun ved 59 pct. af prøverne, at denne findes meget tilfredsstillende. I 29 pct. af prøverne findes denne tilfredsstillende og for de resterende besvares spørgsmålet ikke. Samlet må det kunne konstateres, at censorvurderingen er meget positiv for så vidt angår eksaminators spørgeteknik. På samme måde besvares andre spørgsmål ikke uforbeholdent meget positivt af censorerne vedrørende eksaminators udmelding til den studerende i forhold til karakterbekendtgørelsens beskrivelse af karakteren, eksaminators personlige fremtræden, kommunikation og kendskab til læringsmål. Samlet må det kunne konstateres, at censorvurderingen er meget positiv for så vidt angår ovennævnte forhold. De beskikkede censorers graduering af deres svar vurderes at være et udtryk for omhyggelighed for så vidt angår afgivelse af oplysninger til censorrapporten. Vigtigst er, at alle censorer oplyser, at alle prøver er afholdt i overensstemmelse med retningsliner fastsat i bekendtgørelse og studieordninger. Censorerne har fået den relevante information fra uddannelsesstedet inden eksamen. Ca. /3 af censorerne meddeler dog, at de ikke har fået information om eventuelle gruppeprøver. Det skal dog bemærkes, at den tredje del af censorerne, som har haft gruppeeksamen konstaterer, at denne er afholdt i overensstemmelse med reglerne for gruppeeksamen. Alle censorerne har vurderet, at de studerende har fået en ensartet pålidelig retfærdig behandling. Tidsplanen oplyses overvejende overholdt. 3.. Udvalgte fagområder Censorkorpset bliver spurgt i censorrapporten om det faglige niveau tilfredsstillende i forhold til arbejdsmarkedet og evt. videreuddannelse? Alle censorerne besvarer dette spørgsmål positivt. Karaktererne fordeler sig således på de forskellige fagområder: 0

11 Offentlig forvaltning og administration, Antal prøver 7, Antal karakterindberetninger 7. Gennemsnit 9,03 Offentlig forvaltning og administration (Sagsbehandling), Antal prøver 5, Antal karakterindberetninger 5. Gennemsnit 7,75 Offentlig forvaltning og administration (Analyse og metoder) Antal prøver 4, Antal karakterindberetninger 4. Gennemsnit 9,8 Socialt arbejde, Antal prøver, Antal karakterindberetninger Karakter Antal % Ikke-bestået 0 0,0% Bestået 9,7% Ej mødt 8,3% Total 2 00,0%

12 Beskæftigelse, Antal prøver 0, Antal karakterindberetninger 0. Gennemsnit 7, Prøveformerne Censorerne bliver også spurgt om prøverne er relevante og dækker fagets/emnets væsentligste læringsmål? Dette spørgsmål besvares positivt af alle censorerne. 3.3 Informationen fra uddannelsesinstitutionerne (jf. 24 stk. 2) Censorerne bliver også spurgt om de har fået den nødvendige information fra uddannelsesinstitutionen inden prøven? Dette spørgsmål besvares positivt af alle censorerne. For så vidt angår gruppeeksamen kan der måske forekomme manglende orientering. Det formodes dog, at de eksaminer, hvor der har været afholdt gruppeeksamen har censor modtaget den nødvendige information. 3.4 Overensstemmelse med mål og øvrige krav fra bekendtgørelser og studieordninger Det er censorformandskabets vurdering at, prøver og eksaminer har været afholdt i overensstemmelse med mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger. 3.5 Ensartet og retfærdig behandling Alle censorerne har svaret, at de studerende har fået en ensartet, pålidelig og retfærdig behandling. Det er meget tilfredsstillende, at alle de studerende har fået en ensartet, pålidelig og retfærdig behandling. 4. Klager og ankesager (jf. 25, 4. pkt.) 2

13 Der har ikke været klage- eller ankesager på fagområdet. Dette er positivt og stemmer vel godt overens med ovenstående data, som illustrerer et uddannelsesområde med et pænt karakterniveau og meget tilfredsstillende indberetninger fra censorerne. Det pæne karaktergennemsnit kan vel påstås at illustrere et område med velforberedte studerende som finder karaktergivningen passende. 5. Evaluering af skabelonen Skabelonen har formentligt gjort årsberetningerne mere ensartede, og skabelonen bistår censorformandskabet til, at behandle alle de relevante punkter. Det forekommer dog formålstjenligt vedvarende at forbedre skabelonen. Faktaarket er ligeledes et effektivt tiltag på vejen til forenkling af dataindsamlingen i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten. 3

14 Anden del - Bilag et faktaark AU - Administration og forvaltning 206 Censorformandskabet på AU - Administration og forvaltning Dorte Wier Censorkorpsets sammensætning - 22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen. Antal mænd i censorkorpset 39.2 Antal kvinder i censorkorpset 9.3 Antal aftagercensorer 4.4 Antal censorer der er beskæftigede på 7 uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + 58 aftagere).6 Antal allokeringer af censorer til prøver med 27 ekstern censur Gentagen og gensidig censur - 28, stk. 2, 3. pkt. JA=/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, medmindre særlige forhold gør sig gældende, at de samme bedømmere ikke sammen medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud over én eksamenstermin, ét semester eller ét halvår? (Ingen gensidig eller gentagen censur) JA= NEJ=0 2 Årets arbejde i censorformandskabet - 27, stk 2 JA=/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 2. Er der siden oktober 203 afholdt censormøde med censorerne i censorkorpset? JA= NEJ= Er der siden oktober 203 afholdt kontaktmøde mellem uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset? JA= NEJ= 0 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen 2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige 0 problemer på uddannelserne 2.4 Antal studieordninger til høring i år De næste spørgsmål skal besvares med censorformandskabets samlede vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra censorerne i censorrapporter, indberetninger mv. Alle svarene skal være underbygget og begrundet i årsberetningen, så det er tydeligt, på hvilken baggrund en samlet vurdering er foretaget. 3 Grundlaget for eksamen - 30 JA=/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 3. Er det faglige niveau tilfredsstillende i forhold til arbejdsmarkedet og evt. videreuddannelse? JA= NEJ= 0 4

15 3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste læringsmål? JA= NEJ =0 3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra uddannelsesinstitutionen inden prøverne ( 24, stk. 2)? JA= NEJ= Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger? JA= NEJ= Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig behandling? JA= NEJ= 0 4 Klager og ankesager - 25, pkt. 4 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen 4. Antal studerende, der har været til prøver med 223 ekstern censur (antal allokeringer gange antal studerende ved de enkelte allokeringer) 4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret 0 i (udfyldes på baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet) 4.3 Antal ankesager i alt Antal ankesager med medhold 0 5 Årets temaer JA=/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 5. Er gruppeprøver beskrevet i studieordningerne? Ja= Nej=0 5.2 Er evt. gruppeprøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med reglerne for gruppeprøver, som de er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger? JA= NEJ= 0 Ingen gruppeprøver=m 5.3 Er målbeskrivelserne for fagene/emnerne tilstrækkelige præcise til at sikre en god karaktergivning? JA= NEJ= Er der overensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/emnets målbeskrivelse og læringsmålene for uddannelsen? JA= NEJ=0 6 Evaluering af skabelonen JA=/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 6. Fungerer årsberetningsskabelonen? JA= NEJ= 0 5

Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.)

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Velfærd, Undervisning og Sundhed... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for fagområdet Velfærd, Undervisning og Sundhed... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Velfærd, Undervisning og Sundhed... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning

Læs mere

Jordbrugsteknolog 205 Censorformandskabet på Jordbrugsteknolog Kenneth B. Lokind Censorkorpsets sammensætning - 22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen. Antal mænd i censorkorpset 80.2 Antal kvinder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed Første del Side 2 Resumé Side 2 1 Censorkorpsets sammensætning (Jf.Paragraf 22 og 28 stk.2.3 pkt.) Side 3 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 205 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager uddannelsen 205... 3 Første del... 3 Resume...

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet...

Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset

Læs mere

Censorformandskabet for Det Merkantile fagområde... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for Det Merkantile fagområde... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... 3 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for Det Merkantile fagområde... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

Årsberetning PBA Optometri

Årsberetning PBA Optometri 3. oktober 207 Steen Aalberg censorformand Vibeke Andersen næstformand Årsberetning PBA Optometri Med udgangspunkt i skabelonen aarsberetning-207-0-24 tilføjes følgende tekst. Det har været et turbulent

Læs mere

Talsmand Michael Vaag

Talsmand Michael Vaag Samlede data for alle 7 ingeniørretninger Ingeniørs Landsdækkende censorkorps Talsmand Michael Vaag Censorkorpsets sammensætning - 22. Antal mænd i censorkorpset 239.2 Antal kvinder i censorkorpset 443.3

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Ledelse... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for fagområdet Ledelse... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Ledelse... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2,

Læs mere

Formandskabet for Produktion og Design

Formandskabet for Produktion og Design Formandskabet for Produktion og Design Censorformandskabet dækker følgende uddannelser: Autoteknolog Designteknolog E-designer Diplom i Design og Business PBA Design og Business PBA Smykker, Teknologi

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager 2016... 3 Første del... 3 Resume... 3 1. Censorkorpset

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Formål Denne forretningsgang har til formål at identificere og beskrive arbejdsprocesser i forbindelse med censur på de merkantile korte videregående

Læs mere

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015 29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne og Diplomuddannelserne for IT og Teknik september 2014 september

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 3 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 3 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Bygningskonstruktøruddannelsen, Byggeteknikeruddannelsen samt Kort- og landmålingsteknikuddannelsen 24-25... 2 Første del... 2 Resume...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Multiplatform, Storytelling and Production 2016/2017... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28,

Læs mere

PBA Value Chain. Management. Censor Årsrapport 2016

PBA Value Chain. Management. Censor Årsrapport 2016 29-10-2016 PBA Value Chain Management Censor Årsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Årsberetning fra censorformandskabet for PBA uddannelsen i Value Chain Management for perioden september 2015 september

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé Beretning fra censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014 Resumé Censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde

Læs mere

CENSORKORPSET FOR HD-UDDANNELSERNE

CENSORKORPSET FOR HD-UDDANNELSERNE CENSORKORPSET FOR HD-UDDANNELSERNE ÅRSBERETNING206 Indholdsfortegnelse Første del... 3 Resumé... 3 Formandskabet for HD-censorkorpset... 4. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i Censorformandskabet...

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for It, multimedie og webudvikling 2014 15

Beretning fra censorformandskabet for It, multimedie og webudvikling 2014 15 Beretning fra censorformandskabet for It, multimedie og webudvikling 24 5 Formelle del jf. Ministeriet Resume De vigtigste konklusioner: Uddannelserne har et niveau, der generelt er relevant i forhold

Læs mere

BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE

BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE 2013-2014 Fysioterapeutuddannelsernes Censorformandskab September 2014 RESUME Censorkorpset har i det forløbne år medvirket ved 539 eksterne

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2015 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Resumé Censorkorpsets sammensætning Årets arbejde i Censorformandskabet... 5

Resumé Censorkorpsets sammensætning Årets arbejde i Censorformandskabet... 5 Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2016 2017 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgningsprocessen... 2 Vejledning til beskikkelsesansøgning... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 7 Glemt at

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret

Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret 2015-16 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015

Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015 Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015 Under hensyn til, at de sociale diplomuddannelser ikke længere er en del af formandskabets område, bør det tilbageblevne område ændre

Læs mere

Indholdsfortegnelse 2. Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset Første del 3 Resume 3

Indholdsfortegnelse 2. Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset Første del 3 Resume 3 Indholdsfortegnelse 2 Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset 204 3 Første del 3 Resume 3 Indledning 4 Formandskabet for HD-censorkorpset 4 Formandskabet pr..5.204 4 Formandskabet frem til

Læs mere

CENSORFORMANDSKABERNE FOR INGENIØRUDDANNELSERNE

CENSORFORMANDSKABERNE FOR INGENIØRUDDANNELSERNE 9. juni 2017 Nyhedsbrev fra censorformandskaberne for ingeniøruddannelserne sommer 2017 Kære læser Sommerferien står for døren, sommereksamen er i fuld gang, og det er tid til at orientere dig om aktuelle

Læs mere

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 1 Indhold 1. Indledning 2. Formandskabets sammensætning i beretningsåret 3. Antal studerende 4. Censorkorpset

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Censorformandskabet dækker følgende uddannelser

Censorformandskabet dækker følgende uddannelser Formandskabet for Produktion og Design Censorformandskabet dækker følgende uddannelser Autoteknolog Designteknolog E-designer PBA Design og Business PBA Smykker, Teknologi og business PBA Produktudvikling

Læs mere

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015 CENSORMØDE 2014-2015 Præsentationsrunde PROGRAM Siden sidst, beskikkelser, formandskabsvalg, nye tiltag, nyt lovstof, censorskik, censor IT Dialog, forslag, spørgsmål og debat NY BESKIKKELSESPERIODE 2014-2018

Læs mere

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012 Årsberetning, 1. oktober 2011 30. september 2012 Censorformandskabet Censorformandskabets sammensætning, 1. august 2008 31. juli 2012 Sys Johnsen, Uddannelseskoordinator, Bioanalytikeruddannelsen i Region

Læs mere

VEJLEDNING TIL CENSORER VED UDDANNELSERNE:

VEJLEDNING TIL CENSORER VED UDDANNELSERNE: VEJLEDNING TIL CENSORER VED UDDANNELSERNE: Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed (PBES) Bachelor of Global Nutrition and Health (GNH) Opdatering: 17. september 2014 Den foreliggende vejledning bygger

Læs mere

Årsberetning. fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31.

Årsberetning. fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31. Årsberetning fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31. juli 2012 1 Censorformandskabets årsberetning Formålet med årsberetningen

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Høringssvar til rapporten Censorinstitutionen under forandring. 1 Afsnit 2

Høringssvar til rapporten Censorinstitutionen under forandring. 1 Afsnit 2 Høringssvar til institutionen under forandring Nedenfor følger kommentarer til udvalgte afsnit i institutionen under forandring behøver justering 1 Afsnit 2 Side 6 anbefalinger 2 Afsnit 2/4 Side 6 og 14

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 2012-2013 Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 Indholdsfortegnelse Første del... 2 Resume... 2 1. Indledning... 2 2. Årets arbejde i Censorformandskabet... 3 3. Samarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Censormøde

Censormøde Dagsorden Kl. 09.30-10.00 - Velkomst med morgenbrød, te og kaffe Kl. 10.00-10.30 - (Status, Censorårsmøde, Årsrapport, feedforward, Censorindberetning, Klagesager, Diverse spørgsmål) Kl. 10.30-11.00 -

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2008/09 Dækkende perioden 1. september 2008 til 31. august

Læs mere

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd 2016 Rekruttering

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

29-09-2015 PBA Value Chain. Management. Censor Årsrapport 2015

29-09-2015 PBA Value Chain. Management. Censor Årsrapport 2015 29-09-205 PBA Value Chain Management Censor Årsrapport 205 PBA Value Chain Management årsrapport 205 Indholdsfortegnelse Årsberetning fra censorformandskabet for PBA uddannelsen i Value Chain Management

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

6. Evaluering af skabelonen... 9 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 9

6. Evaluering af skabelonen... 9 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 9 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskabet for tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret 2013-14... 2 Første del... 2 Resumé...

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport

Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 03-10-2016 Ingeniørcensorformandskaberne Årsrapport 2015-2016 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne september 2015 september 2016... 3 Første del... 3 Resume...

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ligeledes kan der være forskel på, hvor mange moduler den enkelte studerende har fået i musik inden eksamen.

Ligeledes kan der være forskel på, hvor mange moduler den enkelte studerende har fået i musik inden eksamen. Censormøde Odense 29.4.2014. Referat fra musik v. Erik Lyhne 30.4.2014 Nedenuden er vedhæftet ppt. oplæg for mødet. Jeg vil knytte disse kommentarer til specielt pkt. 3: Der var en stor debat om eksamensformer

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling Censorformandskabet Censorformandskabet for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling består af formand og næstformand, men intet eget sekretariat. Derimod er formandskabet

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv.

Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv. Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv. HD uddannelserne Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne Hermed vil vi gerne orientere om dels en række generelle forhold omkring censoropgaven,

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne

CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Københavns Universitet Roskilde Universitetscenter Institut for Uddannelse og Pædagogik

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgning... 2 Oprettelse på www.censorsekretariatet.dk... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 6 Glemt at indtaste

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport

Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 17-10-2017 Ingeniørcensorformandskaberne Årsrapport 2016-2017 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne september 2016 september 2017... 2 Første del... 2 Resume...

Læs mere

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps.

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps. Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34,

Læs mere

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Lisbeth Villemoes Sørensen Formand for ergoterapeutuddannelsens censorkorps Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 10 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 10 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Ergoterapeutuddannelserne 2014... 2 Første del... 2 Resume... 2 2. Årets arbejde i Censorformandskabet (jf. 27), herunder:... 3 2.1 Samarbejdet

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Status 2013

Evaluering af censorordningen. Status 2013 Evaluering af censorordningen Status 2013 Evaluering af censorordningen Status 2013 2013 Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER

CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER ÅRSBERETNING2015 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 2015... 3 Indledning... 3 1. Censorformandskabet... 3 2. Censorkorpset

Læs mere

Årsberetning 2014/2015 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2014/2015 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2014/2015 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen Indholdsfortegnelse Resume og anbefalinger... 3 Indledning... 4 1. Censorkorpsets sammensætning... 6 1.1 Censorformandskabets valgperiode...

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. 1 Marts 2013 Censorformandskabets beretning om virksomheden for 2011 og 2012 ved institutterne for statskundskab i Århus, København og Odense samt de til censorkorpset knyttede masteruddannelser. 1. Indledning

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Indhold Censorformandskabets arbejdsopgaver... 2 Censorsekretariatets arbejdsopgaver... 2 Principper for honorering af

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1046 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

De Erhvervsøkonomiske Censorkorps bifalder flere af anbefalingerne, men har samtidig også bemærkninger til nogle af anbefalingerne.

De Erhvervsøkonomiske Censorkorps bifalder flere af anbefalingerne, men har samtidig også bemærkninger til nogle af anbefalingerne. NOTAT Høringssvar vedr. Censorudvalgets anbefalinger 17. marts 2017 /KL Høringssvar fra De Erhvervsøkonomiske Censorkorps vedr. Censorudvalgets anbefalinger Censorformandskaberne for De Erhvervsøkonomiske

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen 25. september 2008 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2007-2008 Indledning

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 1. september 2011 1. Indledning Censorkorpset for kemiingeniøruddannelserne er beskikket for

Læs mere

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser:

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: Rammer for gruppeeksamen Indledning har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: 1. BEK nr 714 af 27/06/2012 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser

Læs mere

Censorformandskabet 17. september 2014

Censorformandskabet 17. september 2014 Censorformandskabet 7. september 204 Beretning fra censorformandskabet for: Uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed, Bachelor of Global Nutrition and Health Perioden.8.203 3.7.204. Denne

Læs mere

Censorformandskabet Pædagoguddannelsen

Censorformandskabet Pædagoguddannelsen Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 3 / 1 4 Censorformandskabet Pædagoguddannelsen 2 Årsberetning 2013/2014 Censorformandskabet for Pædagoguddannelsen 3 Indholdsfortegnelse 4 Forord................................

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11 Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset 2013 3 Første del 3 Resumé 3 1. Indledning 4 1.1 Formandskabet for HD-censorkorpset 4 1.2 Censorkorpsets sammensætning 5 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011. Det nye censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Tværgående censorårsberetning 2013

Tværgående censorårsberetning 2013 Tværgående censorårsberetning 2013 Konklusioner på baggrund af beretningerne fra censorformandskaberne for de erhvervsrettede videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere