GRØNTTORVSOMRÅDET. Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høring afholdes fra 18. maj 2011 til 18. august 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNTTORVSOMRÅDET. Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høring afholdes fra 18. maj 2011 til 18. august 2011"

Transkript

1 GRØNTTORVSOMRÅDET Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 14. april 2011 vedtaget forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg og miljøvurdering. Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring afholdes fra 18. maj 2011 til 18. august 2011

2 INDHOLD Baggrund for lokalplanen og kommuneplantillægget Planernes formål... 3 Baggrund for lokalplan og kommuneplantillægget...4 Lokalplanområdet og kvarteret... 5 Byrum og forbindelser i det sydlige Valby...6 Torveporten Nord...8 Helhedsplan fra Juul & Frost Arkitekter...8 Lokalplanens i ndhold...9 Trafik Udbygningsaftale...11 Stratigisk mi ljøvurdering VVM Trafikstøj Miljømæssige gener fra virksomheder Kystnærhedszonen Regnvand Skyggediagrammer underområde IA Skyggediagrammer underområde IIA Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning og lovgivning Fingerplan Regional Udviklingsplan Overordnede s trategier Kommuneplan Kommuneplantillæg Byomdannelsesområde Boligpolitik Varmeplanlægning Trafikstøj Trafikplan for Valby Bydelsplan Lokalplaner i kvarteret Miljø- i byggeri og anlæg Regnvand Lokalplanen 1. Formål Område Anvendelse Vejforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer, byrum og parkering Foranstaltninger mod forureningsgener Bæredygtighed Særlige fællesanlæg Retsvirkninger Bortfald af lokalplaner er af generel karakter Tegning nr. 1.a: Lokalplanområde eksisterende forhold 42 Tegning nr. 1.b: Lokalplanområde fremtidige forhold Tegning nr. 2: Anvendelse Tegning nr. 3: Vej- og stiforhold Tegning nr. 3 IA: Vejforhold i område IA Tegning nr. 3 IIA: Vejforhold i område IIA Tegning nr. 4: Bebyggelsesplan Tegning nr. 4 IA: Bebyggelsesplan for område IA Tegning nr. 4 IIA: Bebyggelsesplan of område IIA Tegning nr. 5: Principiel beplantningsplan Tegning nr. 6: Byrum og friarealer Tegning nr. 6 IA: Byrum A og B Tegning nr. 6 IIA: Byrum C, D og E Tegning nr. 7: Snit i byrum C Forslag til tillæg til Københavns Kommuneplan Illustrationer og referencefotos...58 Praktiske oplysninger...60 Tilladelser efter anden lovgivning Affald Jord- og grundvandsforurening Museumsloven Lokalplanforslag Grønttorvs-området

3 Baggrund for lokalplan og kommuneplantillægget Vigerslevs Allé Station Det centrale Valby Spineriet Toftegårdsplads F. L. Smidth Retortevej Ny Ellebjerg Station Håndværkerbyen Daginstitution Bekkersgård Vænge Folehaven Torveporten Gammel Køge Landevejndevejvej Mod Gammel Køge Landevej ligger den kommunale boldbanegrund. Mod Folehaven ligger boligbebyggelsen Bekkersgård Vænge med et lille butikscenter og mod Retortvej daginstitutionen Margrethegården. Øst for Grønttorvsområdet ligger Ny Ellebjerg-området, et ældre erhvervsområde, der ligeledes er under omdannelse. Mod syd ligger boligbebyggelsen Folehaven med skole, bibliotek og butikscenter. Mod vest ligger et ældre villaområde, serviceerhverv og almene boligbebyggelser. Mod nord ligger F.L. Smidth-området, der er under omdannelse til boliger og serviceerhverv. Planernes formål Planerne skal muliggøre, at Grønttorvsområdet kan omdannes til et tæt bykvarter med en blanding af boliger og erhverv, herunder butikker og kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige institutioner samt kreative erhverv. Der skal tages særligt hensyn til sammenhæng med de tilstødende områder, udnyttelse af stationsnærheden, attraktive og trygge byrum samt bæredygtighed. I fremtiden bliver Valbys tidligere industriområder nye attraktive bykvarterer til den voksende københavnske befolkning. Industrien forsvinder, når Grønttorvet rykker til Høje Taastrup, og i stedet flytter københavnerne ind i et blandet udbud af boliger, der kan betales af alle. Høje huse til erhverv på grunden nord for Torveporten og på Grønttorvsgrunden tættest på banen er også en del af visionen. Kvartererne i Valby bliver forbundet med nye cykel- og gangforbindelser. Der er behov for investeringer på op mod 100 millioner kroner, som blandt andet skal finasiere en stitunnel under Gammel Køge Landevej, cykelstier i området og en sti- bro over baneterrænet til Grønttorvet. Investeringerne skal ske i samarbejde med områdets grundejere. Valby vokser med næsten indbyggere frem til år De skal kunne bevæge sig i deres bydel. Derfor har Københavns Kommune allerede investeret i bl.a.: 117 mio kr. i et nyt Vandkulturhus 5 mio kr. i aktivitetsplads ved Vandkulturhuset 16,5 mio kr. i nyanlæg og forbedringer af stiforbindelser 14 millioner i nye kunstgræsbaner Valby bliver en bydel med fokus på idrætsliv, blandede boliger og erhverv og med byrum af høj kvalitet. Boliger i forskellige typer og prisklasser, der sikrer mangfoldigheden Nye kontorer og erhverv - også for kreative sjæle og iværksættere Bedre stiforbindelser der forbinder Valby på kryds og tværs og bedre adgang til de grønne områder Byrummene indrettes til bevægelse, løb, leg og idræt. Lokalplanforslag Grønttorvsområdet 3

4 Baggrund for lokalplan og kommuneplantillægget Siden Grønttorvet i Valby blev taget i brug i 1958, er storbyen rykket længere ud og omkranser nu torvegrunden. Samtidig har Grønttorvet brug for udvidelsesmuligheder, der vanskeligt kan tilgodeses. Torvet har derfor taget skridt til at etablere sig i et nyt og moderne torv i Høje Taastrup og ønsker at afhænde grunden i Valby til investorer. Torveporten er navnet på et mindre område der ligger mellem Grønttorvet og Gammel Køge Landevej. Torveporten omfatter dels en kommunal grund, der benyttes som boldbane, dels et erhvervsområde mod Ringbanen. Her blev i 2006 udarbejdet startredegørelse for en lokalplan, der bl.a. skulle gøre det muligt at opføre billige boliger på boldbanegrunden. Disse planer blev aldrig realiseret. Ejeren af flere ejendomme mod banen, entreprenør Kay Wilhelmsen, var dog fortsat interesseret i at udvikle et nyt erhvervsområde, bl.a. med butikker til særligt pladskrævende varer. Han har derfor bedt Dorte Mandrup Arkitekter udarbejde et projekt for en ny bebyggelse med serviceerhverv og mulighed for at indpasse boliger. For at få belyst mulighederne for den fremtidige udformning af området har Grønttorvet og en tidligere investor i samarbejde med Københavns Kommune og Valby Lokaludvalg gennemført et parallelopdrag om idéforslag til en helhedsplan for området. Der har været stor offentlighed omkring processen. Juul & Frost Arkitekter er tilknyttet som rådgivere. På baggrund af parallelopdraget blev det besluttet, at idéforslaget fra den tyske tegnestue Bolles & Wilson skulle danne grundlag for det videre planarbejde. Tegnestuen har efterfølgende sammen med investorerne og kommunen viderebearbejdet forslaget Det centrale Valby Spineriet Margrethegården Torveporten Håndværkerbyen Folehaven Bekkersgård Vænge Skole Kort der viser Det Sydlige Valby. og de udviklings områderne der er under udvikling 4 Lokalplanforslag Grønttorvs-området

5 parallelt med, at forslaget til Kommuneplan 2009 blev udarbejdet. Grundejerne anmodede herefter om, at forslaget danner grundlag for en lokalplan i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan Miljøcenter Roskilde har meddelt, at områder med butikker til pladskrævende varer skal afgrænses selvstændigt i forbindelse med udpegningen af områder til detailhandel. jf. Planlovens 11a. Københavns Kommune foreslår derfor i vedhæftede forslag til kommuneplantillæg, at områderne til pladskrævende varer i bymidten Gammel Køge Landevej udskilles fra bymidteområderne og afgrænses selvstændigt. Det samlede antal etagemeter til detailhandel er uændret. Endvidere foreslås rammerne for rækkefølgeplanen samt afgrænsningen af byomdannelsesområdet justeret i forhold til Grønttorvsområdets bebyggelsesplan, uden at dette medfører yderligere muligheder for boligbebyggelse i rækkefølgeplanens 1. og 2. periode. Håndværkerbyen Lokalplanområdet og kvarteret Lokalplanområdet har et samlet areal på ca m². Grønttorvsgrunden er på knap m². Syd for torvet ligger den karakteristiske Håndværkerbyen fra erne. Lokalplanområdet er i dag et meget aktivt område fra kl om morgenen, men fremstår tomt og uden byliv resten af dagen. Området inviterer ikke til passage igennem og er svært at orientere sig i. De omkringliggende kvarterer er meget forskellige, og omdannelse af Grønttorvsområdet giver mulighed for at skabe et trygt, tilgængeligt og sammenhængende sydligt Valby. Området er hovedsagligt anvendt til engroshandel samt lager og opbevaring. Der er ikke tale om bygninger udover Håndværkerbyen med egentlig bevaringsværdi, men om kulturspor, der kan formidle historien i den fremtidige udvikling af området. Lokalplanområdet afgrænses mod syd af Folehaven. I den sydlige del af lokalplanområdet danner Værkstedsvej rygrad for Håndværkerbyen, en karakteristisk bebyggelse fra 50 erne og 60 erne. Den lille industrienklave har arkitektoniske kvaliteter og huser i dag mindre virksomheder som et af de 13 områder, der er udpeget til kreative erhverv i Kommuneplan Lige nord for Folehaven ligger boligbebyggelsen Bekkersgård Vænge der fremstår arkitektonisk markant med et lille butikscenter og mod Retortvej daginstitutionen Margrethegården. Syd for Folehaven ligger boligbebyggelsen Folehaven med skole, bibliotek og butikscenter. Bekkersgård Vænges butikscenter Krydset ved Tovernporten og Gammel Køge Landevej Mod vest ligger et ældre villaområde, serviceerhverv og almene boligbebyggelser. Mod nord ligger banen. På den modsatte side ligger F.L. Smidth-området, der er under omdannelse til boliger og serviceerhverv. I planen er der foreslået en broforbindelse over Boldbanen syd for Torveporten Lokalplanforslag Grønttorvsområdet 5

6 banen for at skabe en bedre forbindelse mellem det centrale Valby mod nord og Valby idrætspark mod syd. Det forventes, at de banearealer der ikke bruges til spor, kan anvendes til park efter aftale med banemyndighederne. Stationerne Vigerslev Allé og Ny Ellebjerg ligger på Ringbanen. Ny Ellebjerg er samtidig station på Køge Bugtbanen. Den vil blive opgraderet væsentligt med anlæg af Ringstedbanen og genetablering af persontogstrafik på Øresundsforbindelsens godsbane, nu med stop på Ny Ellebjerg. Mod Gammel Køge Landevej ligger den kommunale boldbanegrund. På den anden side af Gammel Køge Landevej ligger Ny Ellebjerg-området, der også er under omdannelse fra industri til blandet bykvarter. Torveporten - Følager er et centralt element i begge planer og skal ombygges til butiksstrøg, der forbinder Grønttorvsområdet og Ny Ellebjerg-området på tværs af Gammel Køge Landevej. Byrum og forbindelser i det sydlige Valby Valby er præget af store trafikårer og udstrakte industriområder, der har bidraget til at opdele bydelen. Valby har gennem generationer været omdrejningspunkt for moderne industri - Carlsberg, F.L. Smidth, Porcelænsfabrikken, Bomuldsspinderiet, Gasværket og Grønttorvet. De store industriområder har haft stor betydning for Valbys erhvervsliv og beboere og har influeret på byudviklingen ikke kun lokalt, men for hele København. I dag er deres historie flettet sammen med Valbys historie og uløseligt knyttet til bydelens selvforståelse. Disse industriområder er i dag næsten alle under omdannelse til integrerede byområder, og her ligger en mulighed for at sikre sammenhænge. Trafikårerne er under udbygning fx København-Ringstedbanen. Risikoen for, at den allerede gældende barriereeffekt forstærkes, er stor. Derfor gælder det her om at indtænke overgange i anlæggene. Formålet med analysen er at sikre sammenhæng mellem de store byudviklingeområder og de eksisterende kvarterer. Planlægningen skal sikre overgange mellem lokalplanområderne og deres omgivelser. Det skal prioriteres at skabe flere og kønnere bro- og tunnelforbindelser, at sanere hegn og fjerne uhensigtsmæssige barrierer, samt skabe mangfoldige byrum, der beriger byen og giver mulighed for, at alle kan deltage i hverdagens byliv. De nye byområder skal udvikles med udgangspunkt i menneskers behov og forudsætninger. Gode forudsætninger for gående og cyklister kan skabes ved bedre byrum og et sammenhængende net af forbindelser med mulighed for ophold, møder og idræt undervejs. Eksempelvis kan nævnes den nye strøggade Torveporten og Følager, hvor en høj grad af bymæssighed skabes, hvor Ny Ellebjerg Station og Grønttorvsgrunden forbindes. Byrumsanalysen tænkes forelagt Teknik- og Miljøudvalget samtidig med, at forslaget til Trafikplan Valby indstilles til vedtagelse. Eksisterende barrierer: Jernbaner og store veje samt nye passager på tværs Forbindelser med skoler, attraktioner og grønne områder Styrket grøn struktur: Parkkile og alléer Nye strøg i udbygningsområderne 6 Lokalplanforslag Grønttorvs-området

7 Central i udviklingsplanerne er den ny strøggade Torveporten og Følager, der er placeret mellem to af de nye udviklingsområder. Der vil være en blanding af handel, erhverv, service og boliger, og muligheder for midlertidige funktioner, kreative erhverv og kultur, der kan udnytte ombyggede haller og gamle industrilokaler. Trygge adgange til stationen fra vest og syd samt strøggadens krydsning af Gammel Køge Landevej skal gives en særlig opmærksomhed. Planer for omdannelse i sydlige Valby Fodgængerstrøg med sekvenser af pladser, opholdsog aktivitetsområder samt evt. handel og kultu r Grønne cykelruter Hovedforbindelser for fodgængere og cyklister Vigtige ny broer /tunneler på tværs af jernbaner og strøg Ny principiel grøn kile der forbinder til Vigerslevparken Eksisterende parker og grønne områder Grænse for lokalplan Grønttorvsområdet S Fremtidig trafik (ÅDT) Signalreguleret kryds Stationsadgang Fremtidigt signalreguleret kryds Skoler Aktivitet / mødested Lokalplanforslag Grønttorvsområdet 7

8 Det foreslåede erhvervsprojekt tegnet af Dorthe Mandrup Arkitekter i lokalplanområdets nord-østlige hjørne, Torveporten Nord. (område IIA) Torveporten Nord Torveporten Nord er navnet på erhvervsområdet mellem Grønttorvet, Ringbanen og Gammel Køge Landevej. Ejeren af flere ejendomme mod banen, entreprenør Kay Wilhelmsen, er interesseret i at udvikle et nyt erhvervsområde, bl.a. med butikker til særligt pladskrævende varer. Dorte Mandrup Arkitekter har for ejeren udarbejdet et projekt for en ny bebyggelse med serviceerhverv og boliger. Projektet omfatter et slankt højhus med hotel nærmest banen. Højhusets base er en erhvervsbebyggelse dels med butikker, dels med liberale erhverv. I projektet indgår desuden flere byrum af høj kvalitet. Helhedsplanen fra Juul & Frost Arkitekter Helhedsplanens hovedgreb bevarer dele af Grønttorvets gamle torvehal og skaber her et centrum fyldt med aktiviteter. Torvehallen opretholdes som kulturspor og omdannes til central plads med en række pavilloner med mange former for liv. Det aktive bydelshjerte omkranses af to lange husrækker i 5-7 etager. Den sydlige indrettes primært med boliger, som også indgår i karreer og rækkehuse i 2-4 etager syd herfor. Kvarteret tilpasses her den karakterfulde Håndværkerbyen og de omkringliggende villakvarterer. På den nordlige side af den centrale plads blandes boliger og erhverv på de øvre etager af den lange bygning med detailhandel og restaurations- og caféliv i stueetagen. På nordsiden nærmest banen ligger kontorbyggeri og boliger. Bebyggelsesstrukturen er karreer, længehuse og punkthuse i op til 80 m højde nærmest banen. Mellem de relativt store bygningsvoluminer ligger store grønne arealer, der skal anvendes til rekreation og bevægelse. Langs Gammel Køge Landevej placeres erhvervsbyggeri, som delvis fungerer som støjmur for de bagvedliggende boliger. Bebyggelsen afrundes ved Torveporten med en bygning i 11 etager, der tænkes som en markør ved ankomsten til området. IIA IA 8 Helhedsplan for Grønttorvsområdet Lokalplanforslag Grønttorvs-området

9 Visualisering af Torveporten. (område IIA) Visualisering af boligbebyggelse. (området IA). Lokalplanens indhold Omdannelsen af Grønttorvsområdet vil binde det sydlige Valby bedre sammen Københavns Kommune ønsker, at Grønttorvsområdet omdannes til et tæt og funktionsblandet område, bl.a. begrundet i den stationsnære beliggenhed. Anvendelse Lokalplanområdet er udpeget som et blandet område til boliger og erhverv i Kommuneplan Lokalplanområdet er delt op i 11 underområder med 6 anvendelseskategorier. Grønttorvsområdet fastlægger de overordnede rammer for udvikling af området som helhed. Underområderne I A og II A er de eneste underområder, hvor lokalplanen fastlægger byggeretsgivende bestemmelser. Udvikling af de øvrige underområder kræver udarbejdelse af supplerende lokalplan. Underområde I A er udpeget til boliger og skal være med til at skabe et grundlag for områdets omdannelse til blandet bykvarter. Området grænser op til det eksisterende villakvarter vest for Retortvej. Boligerne udformes som rækkehuse i karreer mellem 2 og 4 etager. Underområde II A skal hovedsageligt anvendes til boliger og serviceerhverv med et krav om 25 pct. boliger for at sikre aktivitet i området døgnet rundt. Der er mulighed for at opføre ét højhus i op til 90 m ved banen. Området indgår i kommuneplantillæggets bymidte Gammel Køge Landevej. Her kan etableres m² butiksareal i større udvalgsvarebutikker og m² i daglig- og udvalgsvarebutikker. I Torveporten Nord er der desuden givet mulighed for at opføre butikker med pladskrævende varer. Bebyggelse, byrum og byliv Et af de vigtigste budskaber i Københavns arkitekturpolitik er, at når der byudvikles, skal der først tænkes byliv, så byrum og til sidst bebyggelse. Byrum og forbindelser skal danner strukturen i udvikling af Grønttorvsområdet, og der skal skabes plads til forskellige typer af byliv for forskellige aldersgrupper på forskellige tidspunkter om dagen. Underområde I A er et boligkvarter med tæt, lav bebyggelse. Her skal der lægges vægt på at skabe fælles grønne friarealer, bl.a. i den nordlige trekant af området, benævnt byrum B, jf lokalplantegningerne 6 og 6 I A. Området er disponeret som en gruppe karreer med lege- og opholdsgader imellem, hvor naboer kan mødes og børn kan lege. Der er udpeget en central fælles plads, byrum A i forbindelse med krav om fællesanlæg og med mulighed for fx en cafe eller vuggestue. Byrum A skal udformes særligt, jf 6, stk.7 og 7, stk. 5. I underområde II A skal strøget Torveporten - byrum C - og den centrale plads for enden i område I B udformes med en regional karakter, hvor selve byrummene og den anvendelse, der grænser op til rummene kan tiltrække brugere fra hele bydelen. Et andet vigtigt byrum er pladsen - byrum D - for enden af broen over banen. Pladsen skal ses som en ankomst til området, hvor der skal skabes en helhed mellem de to projekter, der grænser op til byrummet og samtidig føre en 6 m bred cykel- og gangsti videre. Bebyggelsen mod Gammel Køge Landevej er trukket tilbage for at give plads til et nyt byrum E, så der skabes en visuel grøn lomme i vejens forløb og i samspil med projektet på den modsatte side af vejen. Byrummet er tænkt som ankomstpladsen til et hotel og evt. galleri igennem bebyggelsen til pladsen ved stibroen. Der kan indrettes butikker mod torvet. Bæredygtighedsvurdering Udnyttelse af stationsnærheden samt bestemmelser om lavenergi og om opsamling og genbrug af regnvand er de vigtigste elementer i krav, der skal tilgodese ønsket om bæredygtighed. Andre elementer er reducerede parkeringskrav, prioritering af fodgængere og cyklister ved krav til vej- og stinettet samt krav om bevaring og nyplantning af træer og anden beplantning, om begrønning af tage og om udformning af facader og tage med henblik på mulighed for at udnytte solenergi. Lokalplanforslag Grønttorvsområdet 9

10 Grønttorvshallen Lokalplan områdegrænse Trafik Beliggenheden ved Gammel Køge Landevej som hovedfærdselsåren, der binder det centrale og det sydlige Valby sammen, og sammenhængen på tværs til de nye byudviklingsområder F.L. Smidth, Poppelstykket og Ny Ellebjerg-området er særligt vigtige og understreges ved krav til bebyggelse, vejanlæg og friarealer langs landevejen. Gammel Køge Landevejs status som fordelingsgade vil ikke blive ændret. I 2007 var den gennemsnitlige hverdagsdøgntrafik ud for lokalplanområdet ca køretøjer. I et byudviklingsperspektiv på år forventes trafikken at stige til ca Denne stigning er både forårsaget af byudviklingen i Valby og den generelle trafikudvikling. Dette forudsætter en 4-sporet vej på hele strækningen. Der er tilstrækkelig bredde til 4 spor, fortove, cykelstier og på visse strækninger også træbeplantning. Det vil blive muligt at køre igennem lokalplanområdet i bil, men i et knækket forløb, der forudsættes at reducere uvedkommende trafik. Til fods og på cykel kan området passeres ad en række stier, der også skal forbinde området med det Ny Ellebjerg Station vil blive opgraderet væsentligt med anlæg af Ringstedbanen og genetablering af persontogstrafik på Øresundsforbindelsens godsbane, nu med stop på Ny Ellebjerg. centrale Valby mod nord ad en kommende stibro over banen og med de øvrige naboområder: Ny Ellebjerg Station mod øst, Kirsebærhavens Skole, biblioteket og Valby Idrætspark mod syd og Vigerslev Allé Station via en tunnelforbindelse under Ringbanen og Ringstedbanen mod vest. Folketinget besluttede den 18. maj 2010 at anlægge en jernbane mellem København og Ringsted med stop på bl.a. Ny Ellebjerg Station. Banen følger fra Ny Ellebjerg Station mod vest den nuværende Ringbane og drejer herfra mod syd kort før Vigerslev Allé Station. Efter krydsning af Retortvej dykker Ringstedbanen i en lav grav langs Kulbanevej. Lokalplanen giver mulighed for at etablere stitunneller under de to banedæmninger for hhv. Ringstedbanen og Ringbanen, hvorved afstanden mellem lokalplanområdet og Vigerslev Allé Station halveres. For at kunne opgradere togtrafikken ønsker banemyndighederne at reservere mulighed for at forbinde Ringstedbanen med en evt. kommende personbane ad godssporet til Sverige Vejomlægninger i løsningen med tunnel ved Kulbanevej med forbindelsesvej over banen. Lokalplan områdegrænse 10 Lokalplanforslag Grønttorvs-området

11 og i øvrigt at fastholde en langsigtet reservation til en eventuelt kommende niveaufri skæring med Øresundsbanen. Pga. det meget lange tidsperspektiv for disse anlæg (op til 40 år) ønskes banearealerne udformet på en sådan måde, at de også i den mellemliggende tid fremstår smukke og funktionelle, fx til rekreative formål. Under hensyntagen til jernbanedriften skal jernbanearealerne derfor i en overgangsperiode kunne anvendes til rekreative formål til brug for lokalområdet, idet der dog ikke vil kunne opføres permanent byggeri. Permanent eller midlertidig anvendelse af banearealer til rekreative formål forudsætter, at der indgås en aftale mellem Banedanmark/DSB og Københavns Kommune om brugen, herunder om udgifter til drift. I forbindelse med, at Gammel Køge Landevej-broen over banen fornyes, vil broen blive gjort så lang, at der kan føres stier under landevejen, hvilket vil lette adgangen til Ny Ellebjerg og gøre større dele af området stationsnært. Stien på nordsiden af banen vil blive anlagt umiddelbart og er optaget på anlægsbudgettet for Stien på sydsiden er indtil videre alene en mulighed på længere sigt, der tillige er afhængig af, hvilke af de langsigtede baneprojekter som nævnt ovenfor, der realiseres. Indtil en stitunnel måtte blive etableret, kan der fra Grønttorvsområdet opnås adgang til Ny Ellebjerg Station via en trappe og rampe fra stien i områdets nordlige del til Gammel Køge Landevej, hvorfra der vil blive etableret adgang til Ringbaneperronen. Udbygningsaftale Planlovens 21b åbner mulighed for, at en grundejer kan tage initiativ til en frivillig aftale med kommunen om at bidrage til udbygningen af infrastruktur i de tilfælde, hvor grundejeren finder det hensigtsmæssigt i forhold til udnyttelse af sin ejendom. Københavns Kommune har modtaget en opfordring fra Grønttorvet A/S om at indgå frivillig udbygningsaftale, og parternes dialog har udmøntet sig i et udkast til en aftale om infrastrukturanlæg. Ved aftalen forpligter Grønttorvet A/S sig til at etablere følgende anlæg, som er fastlagt i eller er en følge af lokalplanen: Infrastrukturanlæg 1: Forbedring og forskønnelse af Torveporten, der forsynes med bredt fortov og 2,5 m bred cykelsti i vejens nordlige side, 2,5 m bred cykelbane i vejens sydlige side og omlægning af kørebanen. Det nordlige fortov adskilles fra det øvrige vejareal af et grønt bælte med træer og felter til cykelog bilparkering. Det grønne bælte skal fremstå som en naturlig forlængelse af det kommende grønne forløb på Følager øst for Gammel Køge Landevej. Infrastrukturanlæg 2: Opstramning af krydset ved Folehaven og Retortvej, hvor den eksisterende cykelbane i Retortvejs vestside udvides til en bredde af 2,5 m på de sydligste 30 m. Desuden etableres et blåt cykelfelt over krydset og cyklistsignal. Som opfølgning på analysen Trafikplan for Valby vil der efter dialog med lokaludvalget og borgerne blive fastlagt en samlet strategi for udviklingen af trafiksystemet i Valby. Parkeringsnormen i overensstemmelse med kommuneplanen (se denne) sat lavt under hensyn til, at størstedelen af området er stationsnært, Udbygningsaftale: Infrastrukturanlæg 1: Torveporten Udbygningsaftale: Infrastrukturanlæg 2: Retortvej / Folehaven Lokalplanforslag Grønttorvsområdet 11

12 Miljøvurdering Teknik- og miljøforvaltningen har på baggrund af en screening af lokalplanen afgjort, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen findes i Rapport om de miljømæssige konsekvenser af lokalplan nr. xxx Grønttorvsområdet, der offentliggøres sammen med lokalplanforslaget. Formålet med miljøvurderingen er at beskrive de miljømæssige konsekvenser ved at etablere de anlæg, der er muliggjort i lokalplanen og om eventuelle alternativer. Samtidig er formålet, at offentligheden bliver informeret om planen og projektet og konsekvenser for miljø og mennesker. Miljøvurderingen skal desuden pege på en række miljøindikatorer, som man vil overvåge, når planen gennemføres. RETORTEVEJ IA Bekkersgård vænge Værkstedvej w Torvekanten Torveporten Z IIA X Y GAMMEL KØGE LANDEVEJ Ny Elle Lokalplanen udgør det planmæssige grundlag for at omdanne Grønttorvet til et integreret byområde med boliger og erhverv. FOLEHAVEN Forvaltningen vurderer, at den planlagte omdannelse af Grønttorvsområdet vil være en kvalitet både for det umiddelbart omgivende kvarter og for bydelen Valby, idet torvefunktionen er under udflytning til Høje Tåstrup. Uden nye tiltag ville området forfalde og henligge som et spøgelseselement i bystrukturen. Håndværkerbyen fastlægges som bevaringsværdig. VVM Lokalplanen omfatter banearealer. Her har Trafikstyrelsen i 2009 gennemført en VVM for anlægget af København - Ringstedbanen. Herudover er der ikke anlæg eller projekter inden for lokalplanområdet, der vurderes at være til skade for miljøet, og de anses dermed ikke at være omfattet af VVM-bestemmelserne (bek. nr af 15. december 2010). Trafikstøj Området er og vil blive belastet af støj fra jernbanen, herunder den kommende København-Ringstedbane, der planlægges nord og vest for lokalplanområdet. Ved byomdannelse og inddragelse af nye arealer til bymæssig bebyggelse må der som udgangspunkt ikke fastlægges støjfølsom anvendelse (boliger, institutioner, skoler, hospitaler,rekreative formål mv.) i områder, der eller kan forventes at blive belastet med et støjniveau på mere end Lden 64 db fra jernbanetrafik. For offentlig og privat administration, liberale erhverv mv. er den tilsvarende støjgrænse Lden 69 db for jernbanetrafik. Nye trafikanlæg skal placeres, udformes og om nødvendigt afskærmes, så ovenstående retningslinjer kan overholdes ved støjfølsom bebyggelse og ved rekreative arealer. 12 IA Adresse Matr.nr Ejer Grundareal Etageareal P-pladser P-pladser P-pladser Friareal Biler (fra) Biler (til) Cykler Værkstedvej Essex Invest A/S Retortvej K/S Silkegade Retortvej K/S Silkegade Værkstedvej Hasan Auto v/hasan Demir Torveporten del af 2062 Grønttorvet København A/S Retortvej del af 2064 Grønttorvet København A/S I alt IIA Adresse Matr.nr Ejer Grundareal Etageareal 25% P-pladser P-pladser Friareal Boligareal Biler Cykler Torvekanten Ejendomsselskabet Gl. Køge Landevej Gammel Køge Landevej Ejendomsselskabet Gl. Køge Landevej Gammel Køge Landevej Ejerforeningen Torveporten Torveporten Grønttorvet København A/S Torveporten del af 2062 Grønttorvet København A/S Del af jernbaneterræn 310 Ejendomsselskabet Gl. Køge Landevej I alt "Arealskema Skemaet viser for de to underområder med byggeretsgivende bestemmelser det byggeri, lokalplanforslaget giver mulighed for, herunder fordeling mellem boliger og erhverv, parkeringskrav og friarealkrav. Mht. detailhandelsbyggeri giver forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan mulighed for, at etagearealet til "særligt pladskrævende varer" på den vestlige del af ejendommene matr. nr.ne 310, 2051 samt umatrikuleret baneareal Valby kan udvides med m 2, mens der på den østlige del af samme ejendomme kan indrettes m 2 "større udvalgsvarebutikker". Grænsen mellem den vestlige og østlige del fremgår af afsnittet " Ændring af detailhandelsrammer", s. 18. På ejendommene matr.nr.ne 2053, 2119, samt dele af 2062, 2076, 7a og 8b Valby kan etagearealet til "større udvalgsvareutikker" udvides med m 2 og til "daglig- og udvalgsvarebutikker" udvides med m 2." Lokalplanforslag Grønttorvs-området

13 Jord- og grundvandsforurening Der har i området tidligere været og er stadig industrielle aktiviteter, hvorfor en række ejendomme er kortlagt på vidensniveau 1 og 2 ifølge jordforureningsloven. Derudover må der regnes med, at der kan være sket forurening af jorden og grundvandet på en række ejendomme, som Teknik- og Miljøforvaltningen ikke er bekendt med. Miljømæssige gener fra virksomheder Det er forvaltningens vurdering, at området vil kunne planlægges og udbygges, uden at der opstår miljømæssige gener fra virksomheder i lokalplanområdet. Transporten til Grønttorvet A/S overskrider i dag grænserne for virksomhedsstøj i forhold til områder for boliger, henholdsvis boliger og serviceerhverv. Imidlertid vil aktiviteterne på Grønttorvet være afviklet inden for de kommende 3 år, dvs. inden bebyggelse til støjfølsom anvendelse tages i brug i lokalplanområdet. Kystnærhedszonen Området ligger i en afstand af ca. 1,7 km fra kysten ved Kalveboderne og dermed inden for 3 km kystnærhedszonen. På grund af den betydelige afstand, de mellemliggende bebyggelser og at der er tale om byomdannelse, opfattes området imidlertid ikke som en del af kysten. En visualisering i forhold hertil er derfor ikke påkrævet. Højhusene vil kunne ses fra kysten, men vil blive opfattet som en del af byen. Regnvand Klimaændringer betyder, at kloakker og overløbsanlæg i fremtiden vil blive hårdt belastet af de øgede mængder regn. Københavns Kommune har derfor besluttet, at disse problemer skal løses lokalt, så regnvand opsamles, bruges, fordampes, nedsives eller udledes, hvor det falder. Sådanne løsninger kaldes under et Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Sara Birkmose Andersen og Karin Kragsig Peschardt s forslag til, hvordan man kunne indarbejde LAR i parkområdet ved banen. I en specialerapport fra Center for Skov, Landskab og Planlægning under Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet har de to studerende Sara Birkmose Andersen og Karin Kragsig Peschardt som afslutning på deres uddannelse til landskabsarkitekter undersøgt, hvorledes regnvand kan håndteres på Grønttorvsgrunden, og i hvilket omfang LAR kan inddrages i planlægningsprocessen. Sara og Karin har taget udgangspunkt i Juul & Frosts helhedplan og beskrevet indsatsområder i forhold til bebyggelsen, vejene, parken (mod banen), torvet (den gamle torvehal) og grønne hotspots. I parken foreslår de tilplantning med græs vekslende med bassiner med tagrør og trægrupper af el, poppel og birk, der udmærker sig ved at kunne stå i vand i en kortere eller længere periode. Lokalplanforslag Grønttorvsområdet 13

14 Skyggediagrammer underområde IA Sommersolhverv kl. 11 jævndøgn kl. 11 Sommersolhverv kl. 13 jævndøgn kl. 13 Sommersolhverv 21. juni kl. 15 jævndøgn kl Lokalplanforslag Grønttorvs-området

15 Skyggediagrammer underområde IIA Sommersolhverv kl. 11 jævndøgn kl. 11 Sommersolhverv kl. 13 jævndøgn kl. 13 Sommersolhverv 21. juni kl. 15 jævndøgn kl. 15 Lokalplanforslag Grønttorvsområdet 15

16 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning og lovgivning Fingerplan 2007 Ifølge Fingerplan 2007, der er Miljøministeriets landsplandirektiv for planlægning i hovedstadsområdet, skal stationsnære kerneområde udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed. Kerneområder afgrænses med udgangspunkt i gangafstande på op til 600 m fra stationen. Størstedelen af Grønttorvsområdet ligger inden for denne afstand omkring Ny Ellebjerg Station, der er udpeget som knudepunktstation og Vigerslev station. Ved knudepunktstationer skal det tilstræbes, at byggemulighederne forbeholdes regionale funktioner, herunder kontorerhverv og detailhandel. Regional Udviklingsplan 2008 Regionsrådet vedtog den 24, juni 2008 den regionale udviklingsplan Danmarks Hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst. Visionen for hovedstadsregionen er, at regionen skal være en af de førende europæiske storbyregioner, kendetegnet ved en grøn profil, effektiv trafikal infrastruktur, uddannelse til alle, attraktive erhvervsvilkår, mangfoldigt kultur- og fritidsliv og internationalt udsyn - en storbyregion, hvor høj livskvalitet og høj vækst går hånd i hånd. Den behandler temaerne: Hovedstadsregionens infrastruktur, uddannelse, natur og miljø, erhvervsudvikling, kultur- og fritidstilbud og oplevelser samt internationalt samarbejde. Af afsnittet om infrastruktur fremgår, at en af forudsætningerne for, at regionen også i de kommende år kan være konkurrencedygtig, er, at trængslen særligt i og omkring København begrænses, bl.a. gennem udbygning af den kollektive trafik og mulighed for anvendelse af adfærdsregulerende virkemidler, som fx Intelligente Transport Systemer (ITS) og miljøzoner. Udbygning af Ny Ellebjerg Station til et aflastningsknudepunkt for Hovedbanegården indgår som et af forslagene til forbedring af infrastrukturen. Københavns Kommunes planer for det sydlige Valby er i overensstemmelse med den regionale udviklingsplan. Overordnede strategier Lokalplanen set i forhold til mål og værdier i planlægningen Kommuneplan 2009 bygger på fire grundlæggende værdier for Københavns udvikling: Den dynamiske by, Den bæredygtige by, Byen for alle og Byen ned til vandet. Borgerrepræsentationen har desuden i 2009 vedtaget: Metropol for mennesker og Arkitekturby København, der beskriver kommunens målsætninger for udviklingen af et velfungerende byliv og byens arkitektur og i 2010 vedtaget Kommuneplanstrategi 2010 Grøn vækst og livskvalitet. I det efterfølgende vurderes det, hvorledes lokalplanen kan bidrage til disse værdier og målsætninger. Den samlede vurdering er, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommunens mål og værdier. Den dynamiske by Håndværkerbyen er i Kommuneplan 2009 udpeget som kreativ zone, der skal tilbyde attraktive lokaliseringsmuligheder for kreative virksomheder. Med nye arbejdspladser, en ny strøgforbindelse til Ny Ellebjerg Station og med nye fælles byrum understøtter helhedsplanen for Grønttorvsområdet det nye kvarters udviklingspotentiale. Den bæredygtige by Området er placeret tæt på knudepunktsstationen Ny Ellebjerg. Placeringen af arbejdspladser er derfor i overensstemmelse med stationsnærhedsprincippet i den overordnede planlægning og ønsket om at reducere transportsektorens CO2-bidrag. Etablering af cykelstier i området og trafiksikre forbindelser over de omgivende overordnede veje Gammel Køge Landevej og Folehaven vil forbedre forholdene både lokalt og i en større skala. Byen ned til vandet Med etablering af en overordnet nord-syd-gående sti fra Det centrale Valby mod nord til Valby Idrætspark og Valbyparken mod syd skabes bedre betingelser for adgang til vandet. Byen for alle / Metropol for mennesker Områdets nye byrum indgår i et varieret udbud af offentlige byrum, hvor der er plads til såvel støjende som mere stille aktiviteter. I udformningen af byrummene og i anvendelsen af specielt stueetagerne lægges vægt på at fremme tryghed og tilgodese de forskellige behov, som beboere, brugere og øvrige besøgende har. Arkitekturby København Københavns Kommunes arkitekturpolitik sigter mod at fremme byens egenart, byrum og urbane landskaber, bæredygtigt byggeri samt arkitektonisk kvalitet. Der er arbejdet med bebyggelsens arkitektoniske kvalitet og egenart herunder skala, proportionering og sammenhæng mellem bebyggelsen (det lodrette niveau) og byrummene (det vandrette niveau). Kommuneplanstrategi 2010 Grøn vækst og livskvalitet Kommuneplanstrategi 2010 udstikker en vision for Københavns byudvikling som international metropol for grøn vækst og livskvalitet. Strategien indeholder seks forskellige indsatsområder, herunder at fremme investeringer i kommunale kerneydelser, at skabe grøn vækst uden yderligere miljøbelastning, en fokuseret byudvikling, gode betingelser for arbejdspladser og beskæftigelse, sikkerhed og tryghed samt merværdi for hele Øresundsregionen. 16 Lokalplanforslag Grønttorvs-området

17 Kommuneplan 2009 Med udgangspunkt i områdets samlede udvikling er der til Kommuneplan 2009 indarbejdet nye rammer for området. Området er udpeget som et lavenergiområde. En del af området er udpeget som E0-område til bl.a. kreative erhverv, B2 og B4 til boligformål, O2 til offentlige formål, og som T1-område til baneformål. Resten af lokalplanområdet omdannes til B4*-, C3*- og S3*- områder til boliger og serviceerhverv. Med følgende særlige *-bemærkninger: Byomdannelsesområdet Grønttorvet: Det område omkring Grønttorvet, der på rammekortet er vist med skravering, udlægges til byomdannelsesområde efter planlovens bestemmelser herom. For enkeltområderne indenfor afgrænsningen, der er mærket med en *, gælder følgende særlige bestemmelser, der supplerer eller erstatter de standardiserede rammer: opføres i op til 8 etager, der kan dog etableres højhuse efter nærmere bestemmelser i en lokalplan i op til 80 m s højde. Afgrænsningen af rammerne i området foreslås ændret efer Grønttorvsområdets bebyggelsesplan vedkommuneplantillæg som beskrevet i afsnittet med Tillæg til Kommuneplan Parkering: I B4-området skal parkeringsdækningen være mindst 1 plads pr. 200 m 2 etageareal og højst 1 pr. 100 m 2 etageareal. I C3-området må parkeringsdækningen ikke overstige 1 plads pr. 200 m 2 etageareal, dog 1 plads pr. 100 m 2 etageareal i forbindelse med byggeri til butiksformål. I S3-området må parkeringsdækningen ikke overstige 1 plads pr. 150 m 2 etageareal. Detailhandel i Kommuneplan 2009 Området omkring Gammel Køge Landevej, Torveporten og Følager er i Kommuneplan 2009 udlagt som bymidte i henhold til bestemmelserne om detailhandel. Rammerne foreslås ændret ved kommuneplantillæg som beskrevet i afsnittet Tillæg til Kommuneplan For detailhandelsområdet Gammel Køge Landevej må bruttoetagearealet i Kommuneplan 2009 til butiksformål udvides med m² med følgende fordeling: Kort, der viser rammerne i Kommuneplan B4* Grønttorvet: Bebyggelsesprocenten beregnes for området under ét. Der kan tillades indtil 25 procent af etagearealet til serviceerhverv, placeret i såvel stueetager som i selvstændige bygninger/bygningsdele. Bebyggelsen kan efter bestemmelser i lokalplan opføres i op til 8 etager, der kan dog etableres højhuse i området nærmest banen, efter bestemmelserne i en lokalplan, i op til mellem 60 m s og 80 m s højde. C3* - Torveporten: Boligandelen skal udgøre mindst 25 procent af etagearealet. Bebyggelsen kan efter bestemmelser i lokalplan opføres i op til 8 etager, dog i op til 90 m s højde i ét højhus mod banen og en bebyggelse i op til 11 etager syd for Torveporten. S3* - Grønttorvet: Bebyggelsesprocenten beregnes for området under ét. Bebyggelsen kan efter bestemmelser i lokalplan Kort, der viser detailhandelsrammer i Kommuneplan Torveporten nord (a): må udvides med m² i butikker der alene forhandler særlig pladskrævende varer, samt m² i større udvalgsvarebutikker. Torveporten syd (b) og Følager (c): må udvides med henholdsvis m² og m² i daglig- og i udvalgsvarebutikker. Arealet i dagligvare og udvalgsvarebutikker må ikke overstige m² og 500 m². Lokalplanforslag Grønttorvsområdet 17

18 Poppelstykket (d): må udvides med m² i butikker der alene forhandler særlig pladskrævende varer, samt m² i større udvalgsvarebutikker. Arealet i de enkelte butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer må ikke overstige m². Arealet i større udvalgsvarebutikker skal være mellem 500 m² og m². Der kan med kommuneplantillæg åbnes mulighed for butikker med over m² inden for en pulje, der er nærmere beskrevet i kommuneplanens generelle rammer. Ovenstående detailhandelsrammer er eksklusive tomme butikslokaler og tilladt butiksbyggeri den 10. december Rækkefølgeplan i Kommuneplan 2009 Den østlige del af lokalplanområdet kan i henhold til Kommuneplanens rækkefølgeplan udvikles i 1. del af planperioden I Forslag til kommuneplan 2009 (se afsnit om Tillæg til Kommuneplan 2009) foreslås mindre ændringer som tilpasning til bebyggelsesplanen. Ændringen medfører ikke øget mulighed for bebyggelse. Kort, der viser forslag til ændring af rækkefølgeplan. 1. del af planperioden ( ) 2. del af planperioden ( ) Ændring af rækkefølgeplanen Endvidere tilpasses rammerne for rækkefølgeplanen samt afgrænsningen af byomdannelsesområdet til Grønttorvsområdets bebyggelsesplan, uden at dette medfører yderligere muligheder for boligbebyggelse i rækkefølgeplanens 1. og 2. periode, som vist på kortet. Ændring af detailhandelsrammer Bruttoetagearealet til butiksformål må udvides med m² med følgende fordeling. Der kan med kommuneplantillæg åbnes mulighed for butikker med over m² inden for den pulje, der er beskrevet i kommuneplanens generelle ramme side 9. Kort, der viser rækkefølgeplan i Kommuneplan Forslag til Tillæg til Kommuneplan 2009 Rammerne i kommuneplanen justeres i forhold til afgrænsningerne for Grønttorvsområdets bebyggelsesplan som vist på nærværende kort. Miljøcenter Roskilde har i bemærkninger til Startredegørelsen for Grønttorvsområdet meddelt, at områder med butikker til pladskrævende varer skal afgrænses selvstændigt i forbindelse med udpegningen af områder til detailhandel, jf. planlovens 11 a. Det foreslås derfor, at områderne til pladskrævende varer 2103 FRUGTMARKEDET JERNBANENS TERRÆN 2081 JERNBANENS TERRÆN RETORTVEJ GRØNTTORVET VÆRKSTEDVEJ 2076 VÆRKSTEDVEJ TORVEPORTEN 7a 8b TORVEKANTEN GAMMEL KØGE LANDEVEJ a FØLAGER c JERNBANENS TERRÆN FOLEHAVEN 2137 e POPPELSTYKKET JERNBANENS TERRÆN ELLEBJERGVEJ Kort, der viser forslag til ændringer af detailhandelsrammer. Bymidte Område til butikker med særlig pladskrævende varer 200 m 18 Lokalplanforslag Grønttorvs-området

19 udskilles fra bymidteområderne og er selvstændigt afgrænsede. Det samlede antal etagemeter til detailhandel er uændret. Rammerne for detailhandel ved Gammel Køge Landevej foreslås derfor ændret som følger: Bymidten Gammel Køge Landevej: Med hensyn til butiksstørrelser skal arealet i større udvalgsvarebutikker være mellem 500 og m 2. Arealet i dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige henholdsvis m 2 og 500 m 2. Torveporten syd (a): m 2 i større udvalgsvarebutikker og m² i daglig- og udvalgsvarebutikker. Følager syd (b): m 2 i butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer m² i større udvalgsvarebutikker. Følager nord(c): m² i daglig- og udvalgsvarebutikker. Områder til butikker med særlig pladskrævende varer Arealet i de enkelte butikker må ikke overstige m². Torveporten nord (d): m² i butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer. Poppelstykket (e): m² i butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer. Byomdannelsesområde Størstedelen af lokalplanområdet er i Kommuneplan 2009 udpeget som et byomdannelsesområde i henhold til planlovens 11. Den sydøstlige del af byomdannelsesområdet kan udvikles i 1. del af planperioden ( ). Særligt for byomdannelsesområder gælder, at arealer belastet med erhvervsstøj kan udlægges til støjfølsom anvendelse, når kommunalbestyrelsen har sikkerhed for, at støjbelastningen er bragt til ophør i løbet af en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år efter, at den endeligt vedtagne lokalplan er bekendtgjort. Hermed er der skabt mulighed for, at der som led i en gradvis omdannelse af området kan etableres boliger m.v., der i en tidsbegrænset periode udsættes for en højere støjbelastning fra erhverv end de sædvanlige vejledende støjgrænser. Boligpolitik København vokser med nye indbyggere frem mod 2025 ifølge de seneste prognoser. Det forudsætter en balanceret boligpolitik, der både skaber plads til mange nye borgere og fastholder København som en mangfoldig by. København skal vedblive at være en socialt bæredygtig by, hvor der også er boliger til mennesker med almindelige indkomster. København skal udvikle sig til en energirigtig by, hvor boligmassen bliver mere klimavenlig og energioptimerende. Grønne områder skal tænkes ind allerede i planlægningen. København skal vedblive at være en tryg by, hvor man kan færdes overalt, i alle områder og på alle tidspunkter af døgnet i byrum med høj kvalitet, og hvor der er plads til aktiv udfoldelse. Varmeplanlægning Nybyggeri udlægges til at blive opført i overensstemmelse med kravene til lavest gældende energiklasse, jf. gældende bygningsreglement. Ejendommene er underlagt krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning. Derfor skal der meddeles dispensation fra tilslutningspligten, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Byggeriet er således ikke underlagt krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, men der vil kunne indgås aftale herom med Københavns Energi, da det ligger i et område, der allerede er dækket af fjernvarmenettet. Trafikstøj I henhold til Kommuneplan 2009 må der som udgangspunkt ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse (boliger, institutioner, rekreative formål m.v.) i områder, der er eller kan forventes belastet med et udendørs støjniveau på over L den 58 db fra vejtrafik og L den 64 db fra jernbanetrafik. For offentlig og privat administration, liberale erhverv m.v. er de tilsvarende støjgrænser L den 63 db fra vejtrafik og L den 69 db fra jernbanetrafik. I områder med nybyggeri, hvor den udendørs støjbelastning vil overstige disse grænseværdier, tillades byggeri med en støjbelastning på op til L den 68 for vejtrafik. Der skal i så fald ved placering af byggeriet på grunden, afskærmning samt ved støjisolering, lejlighedsindretning m.v. sikres, at det indendørs støjniveau fra vejtrafik med åbne vinduer (0,35 m 2 ) ikke overstiger L den 46 db i møblerede sove- og opholdsrum. De tilsvarende krav for støj fra jernbaner er L den 52 db. Alle opholds- og soverum skal have vinduer, der kan åbnes og samtidig overholde disse støjkrav. De tilsvarende krav for det indendørs støjniveau i kontor- og hotelbyggeri med åbne vinduer er henholdsvis L den 51 og L den 57 db. Ved kontorer m.v. kan luftudskiftning sikres på anden måde end ved oplukkelige vinduer. For udendørs opholdsarealer gælder, at støjniveauet ikke må overstige L den 58 db fra vejtrafik og L den 64 db fra jernbanetrafik. Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 Lokalplanforslag Grønttorvsområdet 19

20 Støj fra veje, hvor støjindikator L den vægter støjen i forhold til dag, aften og nat. Formålet er at tage højde for menneskers særlige støjfølsomhed om aftenen og natten. Desuden henvises der til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 Støj og vibrationer fra jernbaner med tillæg. I lokalplanen er der taget højde herfor, jf. desuden miljørapporten. Trafikplan for Valby I forbindelse med vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2009 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en trafikplan for Valby. Der er derfor udarbejdet Trafikplan for Valby, der indeholder en analyse af byudviklingens trafikale konsekvenser og opstiller en række løsningsmodeller for de trafikale udfordringer, der må forventes inden for henholdsvis biltrafik, kollektiv trafik samt cykel- og gangtrafik. Denne analyse har dannet grundlag for, at forvaltningen i dialog med lokaludvalget og borgerne har udarbejdet en samlet strategi for udviklingen af trafiksystemet i Valby. Efter offentlig høring vil en samlet Trafikstrategi for Valby blive sendt til politisk behandling i foråret Bydelsplan Valby Lokaludvalg har i samarbejde med borgerne og forvaltningerne udarbejdet en bydelsplan, der også omfatter lokalplanområdet. Bydelsplanen blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 10. juni 2009 og kan hentes på: Frontpage/~/media/082974D9A23F4309A6810F1189F6135A.ashx Lokalplaner i kvarteret Folehaven Retortvej Lokalplaner i nærområdet kan findes på København Kommunes hjemmeside: Byplanlaegning/Lokalplaner.aspx Lokalplaner Lokalplanforslag 120 Vigerslev Allé Grønttorvsområdet Gammel Køge Landevej TOFTEGÅRDS PLADS Carl Jacobsens Vej Gældende lokalplaner Ny Ellebjerg-området øst for Gammel Køge Landevej er omfattet af lokalplan nr. xxx, der blev vedtaget i Lokalplanen fastlægger anvendelsen til boliger og serviceerhverv med maksimal bebyggelsesprocent på 185 og med fastlæggelse af en række bygninger som bevaringsværdige. Aktuelle planinitiativer For F.L. Smidth-området er omdannelse fra industri til boliger og serviceerhverv godt i gang i den sydlige del af området, hvor opførelse af over 500 boliger, heraf ca. 120 rækkehuse, snart er afsluttet. På den nordlige del af området er en række bevaringsværdige industribygninger ombygget til nye formål. For Toftegårds Plads Syd, der har en meget vigtig placering som bindeled mellem det centrale Valby og det sydlige Valby med de nye udviklingsområder i det gamle industrikvarter og Valby Idrætspark, er der afsluttet en international idékonkurrence med 4 vindere. Det er endnu ikke besluttet, hvordan der skal arbejdes videre med forslag til nyindretning af pladsen. For området ved Poppelstykket syd for Følager, der er domineret af butikker med særlig pladskrævende varer, herunder Silvan, er der fremsat ønsker om ny lokalplan. For de nævnte udviklingsområder i det sydlige Valby under ét, inklusive Grønttorvsområdet og de igangværende byggerier på F. L. Smidth-området, er rummeligheden for nybyggeri af størrelsesordenen m 2, hvoraf omkring halvdelen er boliger svarende til ca nye boliger. For Valby Idrætspark har der været arbejdet med forslag til en helhedsplan og efterfølgende lokalplan i forlængelse af en arkitektkonkurrence og kommunale beslutninger med henblik på her at skabe et nyt bykvarter med idræt, boliger og erhverv. I første fase prioriteres idrætsanvendelsen. For Ny Ellebjerg Station arbejder Trafi kstyrelsen med forslag til udvidelse ved anlæg af perroner på Øresundsbanen, hvis den igen besluttes benyttet til persontog, og på den eventuelle nye bane til Ringsted. Dette vil gøre Ny Ellebjerg Station til højklasset trafi kknudepunkt. Miljø i byggeri og anlæg Københavns Kommune har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer, byfornyelse og anlægsarbejder. Derfor har Borgerrepræsentationen tiltrådt retningslinjerne Miljø i byggeri og anlæg. Heri berøres emnerne miljørigtig projektering, energiforbrug, materialer, vand og afløb, byrum og natur, affald, støj, indeklima og byggepladsen. Minimumskravene skal følges i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer og anlægsarbejder hvor Københavns Kommune er bygherre eller kontraktmæssig bruger, samt ved støttet byggeri og byfornyelse. Private opfordres til at hente ideer fra retningslinjerne. 20 Lokalplanforslag Grønttorvs-området

Tegning 3: Vej - og stiforhold

Tegning 3: Vej - og stiforhold BILAG 1.b Tegning : Vej - og stiforhold tma rked et 9m Fru g J EVE ORT RET EJ Tor vek ant en Ny Ellebjerg s EV ND 5m 1m GA Væ rk MM sted 0m 9m ten EL vej 0m por LA Torv e KØ GE 4m 1m Bekkersgår d vænge

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 I medfør af Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 81 af 21. juni 2007) ændres hovedstrukturens retningslinier for byudviklingspolitik, for rækkefølge for byudvikling

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 med tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej er bekendtgjort den 26. marts 1985. Borgerrepræsentationen har den 13. november 2014 vedtaget tillæg

Læs mere

I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den 27. oktober til den 22. december 2014 er der modtaget 8 henvendelser.

I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den 27. oktober til den 22. december 2014 er der modtaget 8 henvendelser. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT 29-01-2015 Sagsnr. 2013-0257039 Bilag 6 Notat om henvendelser I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET. DAGSORDEN for mødet den 10.11.2014, kl. 15:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse 51

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET. DAGSORDEN for mødet den 10.11.2014, kl. 15:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse 51 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 10.11.014, kl. 15:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse 51 8. Forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 46 "Grønttorvsområdet" (014-018699) 1 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Læs mere

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY 2 MATR. NR.: Matr. nr. 9 a, Valby, København. ADRESSE: Følager 5, 2500 Valby. GRUNDAREAL: Grundarealet udgør aktuelt 18.093 m², heraf vej 0 m². Efter gennemførsel af magelæg

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Borgerrepræsentationen har den 8. maj 2014 vedtaget forslag tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej. Lokalplanområdet

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Høringen

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 20. december 2007 J.nr.: NKN-261-00024 macos Afgørelse i sagen om miljøvurdering af København

Læs mere

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015.

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. MARTS 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - etablering af et nyt rammeområde 12.E.03 omfattende erhvervsejendomme

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport Punkt 2. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport 2013-33911 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig

Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. februar 2017 Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1047 - Byområde

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med?

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? KØBENHAVNS NYE TRAFIKALE HOTSPOT TIL SALG Freja har sat til salg. Ejendommen

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplan nr. 55. for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej.

Lokalplan nr. 55. for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej. Lokalplan nr. 55 for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej. December 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset Startredegørelse for forslag til Lokalplan 1.154 Området omkring sundhedshuset Oversigt over kommuneplanrammer Oversigtskort Området omfatter ejendommen matr.nr. 81id og ejendommen matr.nr. 81ok. Ejendommen

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Notat. Furesø Kommune FARUM ERHVERVSOMRÅDE. Forslag til vision. 27. maj NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød

Notat. Furesø Kommune FARUM ERHVERVSOMRÅDE. Forslag til vision. 27. maj NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Furesø Kommune Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 FARUM ERHVERVSOMRÅDE Forslag til vision 27. maj

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

B&W-Området ved Christianskirken

B&W-Området ved Christianskirken B&W-Området ved Christianskirken Lokalplan nr. 183 med tillæg 1 og 2 Borgerrepræsentationen vedtog den 13. december 1990 lokalplan 183. Lokalplanen er bekendtgjort den 4. marts 1991. Borgerrepræsentationen

Læs mere

Grønttorvsområdet. Offentlig høringsperiode fra den 18. december 2015 til den 15. februar 2016. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Grønttorvsområdet. Offentlig høringsperiode fra den 18. december 2015 til den 15. februar 2016. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. Grønttorvsområdet Forslag til tillæg nr. til lokalplan nr. 46 Borgerrepræsentationen har den 10. december 015 vedtaget forslag til tillæg nr. til lokalplan nr. 46 Grønttorvsområdet. Lokalplanområdet ligger

Læs mere

INDRE NORDHAVN FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR. Bilag 3

INDRE NORDHAVN FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR. Bilag 3 Bilag 3 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR INDRE NORDHAVN Borgerrepræsentationen har den xx. xxxxx 2013 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 i offentlig høring i 2 måneder. Offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Status Høringen starter Høringen slutter Dato for vedtagelse Dato for ikrafttræden Baggrund Forslag XX.12.2016 XX.02.2017 dd.mm.åååå dd.mm.åååå

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 42 Krimsvej Luftfoto af lokalplantillægsområde nr. 2, som er markeret med en hvid linje. ( JW luftfoto, oktober 201). Lokalplantillæggets baggrund

Læs mere

Miljøvurdering for Grønttorvsområdet

Miljøvurdering for Grønttorvsområdet Miljøvurdering for Grønttorvsområdet Miljørapport om de miljømæssige konsekvenser af lokalplan nr. Grønttorvsområdet 04-10-10 rev. 17-02--11 Sagsnr. 10-117191 Dokumentnr. 10-675406 Sagsbehandler Michaela

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

MATTERS ARKITEKTER FØLAGER BUTIK FREJA EJENDOMME D

MATTERS ARKITEKTER FØLAGER BUTIK FREJA EJENDOMME D MATTERS ARKITEKTER FØ BUTIK FREJA EJENDOMME D.18.11.2016 //I N DLE DN I N G Midt i det ny byområde på Følager i Valby ved Grønttorvet og Ny Ellebjerg Station har Freja ejendomme som en del af hele den

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 25-08-2016 Sagsnr. 2016-0277288 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 448-1 i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri

Læs mere

TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010

TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 25.08 2011 HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg H olbæ k moto pv e j K a ller u B æks tien Område 3831 r v e je n Kommuneplantillæg Tillæg nr 19 til Kommuneplan 2014 U Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

valby idrætspark Forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

valby idrætspark Forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg valby idrætspark Forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 6. februar 2014 vedtaget forslag till lokalplan Valby Idrætspark med tilhørende forslag

Læs mere

Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg

Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. november 2017 Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1074,

Læs mere

Hvis et byggeønske ikke kræver lokalplan, kan der umiddelbart ske en byggesagsbehandling med efterfølgende byggetilladelse.

Hvis et byggeønske ikke kræver lokalplan, kan der umiddelbart ske en byggesagsbehandling med efterfølgende byggetilladelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT 12-03-2014 Bilag 8 Til Teknik- og Miljøudvalget Lokalplan- og byggesagsprocessen Sagsnr. 2014-0229918 Dokumentnr. 2014-0229918-4

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård REDEGØRELSE LOKAPLANENS FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre den

Læs mere

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter KOMMUNEPLAN 2015 SCENARIE 2.MIN. KP 15 flytter områder fra planperiodens 2. del til efter planperioden som perspektivområder. Kortgrundlag: Kommuneplan 11 1. del af planperioden 2. del af planperioden

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere