Notat. Korttidspladsbehovet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Korttidspladsbehovet"

Transkript

1 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 16. februar 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Allan Hjort Notat Korttidspladsbehovet Konklusion Fremskrivningen er baseret på historiske data med udgangspunkt i Data omhandler kommunens forbrug af korttidspladser og kommunes kapacitet af korttidspladser. Dette udgangspunkt er i 2015 justeret for alle kendte forhold, der vil ændre på hhv. forbrug og kapacitet i fremskrivningsperioden. Resultatet er, at kommunen i perioden vil opleve en mérkapacitet på godt 11 pladser om året i forhold til, hvad behovet dikterer. Mérkapaciteten skyldes Parken 1, der i denne periode midlertidigt kører med 16 pladser. Efter 2020 vil behovet for pladser overstige den eksisterende kapacitet startende med 5,4 pladser i 2021 stigende til 8,7 pladser i Dette skal bl.a. ses i lyset af at Parken 1 forudsættes at lukke ned ultimo Der udspiller sig to væsentlige effekter i fremskrivningsperioden: 1) at Hjemmeplejen/SHS-teamet årligt har en forbyggelseseffekt på minimum 2,5 pladser, 2) at demografien vil udvikle sig i overensstemmelse med den autoriserede befolkningsfremskrivning for Ballerup Kommune. Derudover er der for fremskrivningsperioden gjort en række mindre forudsætninger, som resultatet er følsom overfor. Dog vurderes det samlet, at resultatet er robust overfor moderate ændringer i forudsætningerne. 2. Efterspørgslen efter korttidspladser På kort sigt er efterspørgslen efter korttidspladser direkte givet af borgere, der enten er udskrevet fra sygehus eller kommer fra eget hjem. Fælles er, at det er borgere med et behov for rehabilitering og/eller genoptræning på en døgninstitution.

2 På mellemlang og lang sigt er efterspørgslen også påvirket af kommunens sundhedsstrategiske tiltag; fx kronikertilbud, forebyggelse m.m. Niveauet for efterspørgslen afhænger af flere ting. Først og fremmest af KRAMfaktorerne, men også kommunens alderssammensætning spiller en væsentlig rolle. Sammenlignes Ballerup Kommune med øvrige kommuner i regionen er Ballerups sundhedsprofil under gennemsnittet i regionen 1. Derudover spiller det også en rolle om visitationskriterier og kvalitetsstandarder holdes uændrede, idet sådanne ændringer flytter niveauet for efterspørgslen op henholdsvis ned. Når der således i dette notat er tale om en 10 års fremskrivning er tallene relativt robuste på kort sigt, idet historiske data er solide indikatorer på efterspørgslen. På mellemlang og lang sigt spiller det en rolle, om det forudsættes, om kommunens sundhedsstrategiske tiltag har effekt i fremskrivningsperioden. Sådanne effekter er ofte usikre og metodisk vanskelige at sætte tal på. 3. Forudsætninger for fremskrivningen I 2014 var Ballerup Kommune den kommune, der toppede med flest færdigmeldte borgere på regionens sygehuse. Det førte til, at der i 2015 blev taget beslutning: 1) om ændrede visitationskriterier mhp. straks at minimere antallet af borgere på regionens sygehuse 2) at der i 2016 oprettes et antal midlertidige korttidspladser. Både 1) og 2) har indflydelse på fremskrivningens resultater. Figur 1:Antal færdigmeldte borgere på sygehuse efter alder og år Antal borgere ,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Alder (år) Antal færdigmeldte dage på sygehus alder_2014 alder_2015 Af Figur 1 ses, at antallet af færdigmeldte borgere i 2014 lå mellem 1 dag og op til 20 dage eller mere på sygehus 2. I alt var det 273 borgere, som tilsammen havde dage. Af disse lå 50 pct. af borgerne 18 dage eller mindre på sygehus. Sammenlignes 2014 med 2015 ses, at der er sket et markant fald i antal færdigmeldte dage dage blev til 523 dage og 273 borgere til 122. Derudover var der i 2015 ingen færdigmeldte borgere, der lå over 15 dage. Halvdelen af borgerne lå knap 3 dage eller mindre. For både 2014 og 2015 ses af figuren, at den gennemsnitlige alder for færdigmeldte er ret høj; det er den ældre medicinske patient. For 2015 er der en lille tendens til, at alderen stiger i takt med antal dage på sygehus. 1 Se Sundhedsprofil for region og kommuner Max. antal dage var 67 i e 2

3 3.1. Forbrug og kapacitet af korttidspladser. Væsentligt for fremskrivningen er at fastlægge et udgangspunkt. Følgende antagelser er gjort: forbruget af korttidspladser justeret for 2015 forhold kapaciteten af korttidspladser justeret for 2015 forhold - Forbruget af 7,4 korttidspladser på regionens sygehuse i 2014 er i 2015 justeret ned til 4,9 korttidsplads jf. nærmere herom i afsnit 3.3. De 4,9 pladser i 2015 er konverteret til 1,6 korttidsplads på sygehus og 3,3 korttidsplads udsluset til Hjemmeplejen/SHS-teamet. - Parken 1 er operativ for 5 år i perioden 2016 til 2020 Tabel 1: Forbrug og kapacitet af korttidspladser efter 2014 og 2015 Forbrug af korttidspladser Lindehaven 21,0 23,0 Sønderhaven 8,0 8,0 Gladsaxe *) 4,5 0,0 Region Hovedstaden (færdigmeldte) 7,4 1,6 Udsluset til Hjemmeplejen 0,0 3,3 I alt 40,9 35,9 Kapacitet af korttidspladser (primo året) Lindehaven**) 21,0 23,0 Sønderhaven 8,0 8,0 Gladsaxe *) 4,5 0,0 Parken 1***) 0,0 0,0 I alt 33,5 31,0 I alt udækkede behov for korttidspladser 7,4 4,9 *) Effektivt udnyttede pladser ud af en norm på 6. **) Lindehaven konverterede 2 plejeboliger til korttidspladser i 2015 (primo) ***) Gælder først fra Sund aldring og kroniske sygdomme En 10 års fremskrivning må antages at være påvirket af 1) Sund aldring og 2) Kroniske sygdomme. To påvirkninger med hvert sit fortegn. Sund aldring antages at sænke efterspørgslen, idet effekten fører til flere gode leveår i takt med længere middellevetid. Statistisk bliver Ballerups borgere 2,4 måneder ældre for hvert år. I et 10 års perspektiv er det 24 måneder eller 2 år. Kroniske sygdomme antages at øge efterspørgslen. Andelen af borgere med fx KOL, diabetes og hjerte-karsygdomme vil voksen år for år. Godt halvdelen af regionens omkostninger om året går til borgere med disse kroniske sygdomme. Dertil kommer kommunens følgeudgifter til sundhed og sociale ydelser. Hen ved 75 pct. blandt de 65+ årige har 1 eller flere kroniske lidelser. Andelen af Ballerup-borgere med kroniske lidelser vil vokse i konsekvens af demografien. Dels bliver der flere ældre generelt, dels vil den høje alder i sig selv betinger flere lidelser. Det forudsættes i notatet, at de to effekter af sund aldring og kroniske sygdomme i den betragtede 10 års periode gensidigt ophæver hinanden. Den resulterende virkning anses for neutral. Det er en grov forsimpling, men skyldes, at der metodisk ikke er en robust beregningsmåde på kommunalt plan. Der er ikke et tilstrækkeligt datagrundlag Forebyggelse af indlæggelser Region Hovedstadens 29 kommuner blev i 2013 opfordret til at oprette akutfunktioner til at imødegå bl.a. uhensigtsmæssige (gen-)indlæggelser af den typiske ældre medicinske patient. I februar 2015 har Region e 3

4 Hovedstaden undersøgt, hvorledes kommunerne har håndteret udfordringen 3. Undersøgelsen konkluderer, at 26 ud af 29 kommuner i Region Hovedstaden har indført akutfunktioner i form af mobile akutteams eller akutpladser i kommunalt regi 4. Kommunerne har generelt indrettet deres akutfunktioner således: Målgruppe for akutteams: Målgruppen er overvejende borgere med akut opstået sygdom eller akut forværring af sygdom, der ikke kræver indlæggelse (13 kommuner). Andre kan være a) terminale borgere, der ønsker at dø i eget hjem, b) komplekse borgere eller c) den ældre medicinske patient. Målgruppe for akutpladser: Målgruppen er her overvejende nyudskrevne patienter, der endnu ikke kan klare sig i eget hjem, og i mindre grad borgere med akutte behov, der ikke kræver hospitalsindlæggelse, men som heller ikke kan klares i eget hjem. På de midlertidige døgnpladser er der tale om a) terminale borgere, b) borgere, der skal vurderes og venter på plads til en plejebolig, c) borgere, der skal rehabiliteres og genoptrænes, d) borgere, hvor ægtefællen trænger til aflastning. I Ballerup Kommune er der både et akutteam (SHS) og akutpladser (korttidspladser). Formål og målgrupper er i høj grad sammenfaldende med ovennævnte beskrivelser. Dog indgår ikke terminale borgere til akutpladser. Det er oplagt, at i en konstruktion med både et akutteam og akutpladser sker der en gensidig påvirkning af målgruppernes størrelse. Stærkest vil formodentligt være den påvirkning, der udgår fra akutteamet med det til følge at behovet for akutpladser nedsættes. Påvirkningen antages at ske ad følgende kanaler: 1) Akutteamet forebygger, at borgere indlægges på sygehus og efterfølgende udskrives til korttidsplads 2) Akutteamet forebygger, at borgere i eget hjem svækkes i en grad, at det udløser et døgnophold på en korttidsplads. Det er imidlertid ikke muligt at dokumentere disse effekter på grundlag af data fra omsorgssystemet CARE 5. Sådanne registreringer foretages ikke. Man kan imidlertid heller ikke negligere effekterne, selvom de ikke håndgribeligt kan måles. Et pragmatisk bud er at sætte akutteamets effekt til 2,5 akutpladser. Det betyder, at antal pladser til færdigmeldte nedsættes fra 7,4 til 4,9 gældende fra Det skal understreges, at 7,4 plads i forvejen var et relativt højt udgangspunkt, idet der i 2013 var 5,6 plads. Derfor kan det hævdes, at udgangsniveauet måske nærmere burde være 6,5 plads, som et gennemsnit af 2013 og I det lys kan der således argumenteres for, at en indregning af akutteamets effekt reelt er sket med 1,5 plads. 3 Region Hovedstaden, Tværsektoriel Forskningsenhed; Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse 4. Undersøgelsen konkluderer også, at der mellem hospital, praksis læge og kommune mangler en fælles forståelse af indhold i tilbud, målgrupper, personalets kompetencer. 5 Undersøgelsen fastslår, at der mangler evidens for akutfunktioners effekt på mortalitet, (gen) indlæggelser, livskvalitet, tilfredshed, mental tilstand, arbejdsmarkedstilknytning og samfundsøkonomi. e 4

5 Et generelt fokus bør i øvrigt være behovet for dokumentation af akutfunktioners effekt jf. Region Hovedstadens rapport. Den peger på manglende evidens over en bred front. Når det er relevant, skyldes det dels, at regionens kommuner, herunder Ballerup bruger mange ressourcer på feltet, dels at der i statens økonomiaftale med region og kommuner for 2016 lægges op til nye finansieringsmodeller for kommunernes brug af sygehuse. Hensigten er, at taksten skal stige for de diagnoser, hvor kommunerne har en påvirkningsmulighed. Kommunerne må således forudse at blive økonomisk straffet for indlæggelser, der bærer forebyggelige diagnoser. I dag er finansieringsmodellen, at kommunerne betaler gennemsnitligt 34 pct. af sygehusenes somatiske DRG-takster for indlæggelser Typer borgere til korttidspladser Efterspørgslen efter korttidspladser sker af borgere med en betydelig fysisk eller mental svækkelse. Typisk er der tale om følgende hovedgrupper af borgere 7 : I. Borgere, der af fysiske eller mentale årsager ikke kan komme tilbage til eget hjem efter sygehusindlæggelse, uanset om borger forventes at skulle tilbage til eget hjem eller venter på tilbud om en plejebolig. II. Borgere, der grundet demens eller anden kognitiv svækkelse ikke kan forblive i egen bolig, når andre muligheder er udtømte. III. Borgere med massive plejebehov, hvor et døgnophold af kvalitative og økonomiske grunde er at foretrække. IV. Borgere, der er indlæggelsestruede, i en grad så et døgnophold er rette handling til at undgå indlæggelse V. Borgere med behov for træning før tilbagevenden til eget hjem, og hvor et døgnophold er bedst og billigst VI. Borgere med behov for kortvarigt døgnophold til aflastning af ægtefælle/pårørende På grundlag af Lindehavens statistik for 2014 kan ovennævnte typer rubriceres ind i følgende kategorier: Tabel 2: Hovedgrupper af typer korttidspladser Indskrevet Fra sygehus Fra eget hjem Korttidsbolig Demensbolig færdigmeldte (type I) færdigmeldte (type I) rehabilitering (type III, IV, V) aflastning (type II, VI) Note: Lindehavens data for I Lindehaven kan der sættes procenter på, hvorledes indskrevne borgere fordelte sig på kategorierne i Tabel 2. Det viser bl.a., at i 2014 kom 82 pct. af borgerne fra sygehus og 18 pct af borgerne kom fra eget hjem. Fordelingen fremgår af Tabel 3. Fordelingen er anvendt i fremskrivningen til at opgøre, hvorledes behovet for pladser til de nævnte typer af borgere kan ventes at udvikle sig i perioden jf. Kapitel 4. 6 Dog maksimalt kr kr. 7 Der er også en type 7; terminale borgere. I Ballerup benyttes Hospice i stedet. e 5

6 Den relative fordeling af Lindehavens korttidspladser kan opgøres til: Tabel 3: relativ fordeling af korttidspladser på hovedgrupper Fra sygehus Fra eget hjem I alt Korttidsbolig 75% 13% 88% Demensbolig 7% 6% 13% I alt 82% 18% 100% 4. Resultater Resultaterne er baseret på: 1) Udgangspunktet jf. afsnit 3.1 ovenfor 2) Den demografiske udvikling i Ballerup kommune Jævnfør Bilag A ventes forbruget af korttidspladser i 2015 at være 35,9 pladser. Dette tal vokser i takt med demografiens udvikling til 41,7 pladser i Til at dække dette forbrug er kapaciteten beregnet for samme periode. I 2015 er der 31 pladser og i 2026 er den 33 pladser. I perioden, hvor Parken 1 er operativ, er kapaciteten oppe på 49 pladser. Netto er der et underskud af pladser i 2015 på 4,9 pladser og i perioden 2021 til 2026 et underskud på gennemsnitligt knapt 7 pladser. Modsat er der et overskud af pladser i perioden 2016 til 2020 i størrelsesorden godt 11 pladser om året. Når der ses på, hvorledes behovet for pladser fordeler sig på hovedtyper af borgere, er det de færdigmeldte borgere fra sygehus, der vil forbruge langt hovedparten af pladser 34,2 pladser i Borgere fra eget hjem ventes at skulle forbruge 7,5 pladser i 2026 fordelt til demente borgere (type II og VI) og til borgere med et rehabiliteringsbehov/genoptræningsbehov (III, IV og V). e 6

7 Bilag A: Fremskrivning af korttidsboligbehovet Forbrug af kortidspladser Lindehaven 23,0 23,2 23,4 23,7 24,0 24,3 24,6 25,0 25,3 25,8 26,2 26,7 Sønderhaven 8,0 8,1 8,1 8,2 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 9,0 9,1 9,3 Region Hovedstaden (FM) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 Hjemmeplejen 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 I alt 35,9 36,3 36,5 37,0 37,5 38,0 38,4 39,0 39,5 40,2 40,9 41,7 Eksisterende pladser (primo) Lindehaven 23,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Sønderhaven 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Parken 1 0,0 13,3 16,0 16,0 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 31,0 46,3 49,0 49,0 49,0 49,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 Udækkede behov (ultimo) -4,9 10,0 12,5 12,0 11,5 11,0-5,4-6,0-6,5-7,2-7,9-8,7 + = overskud af pladser - = underskud af pladser Hovedtyper af kortidspladser Type: Færdigmeldte, ordinære I 26,9 27,2 27,4 27,7 28,1 28,5 28,8 29,2 29,6 30,2 30,7 31,3 Færdigmeldte, demente I 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 Rehabilitering/Genoptræning III, IV, V 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7 4,8 4,8 4,9 4,9 5,0 5,1 5,2 Aflastning II, VI 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 I alt 35,9 36,3 36,5 37,0 37,5 38,0 38,4 39,0 39,5 40,2 40,9 41,7 e 7

Revision af demografimodellen ældreområdet

Revision af demografimodellen ældreområdet Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse Tværsektoriel Forskningsenhed Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse Oktober 2015 Titel: Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 Social og Sundhed Sagsnr. 264341 Brevid. 2647906 Ref. TAPO Dir. tlf. 4631 7705 Tanjap@roskilde.dk NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 19. september 2017 Regeringen,

Læs mere

Indstilling. Ændret organisering af korttidspladser. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 13. september 2006.

Indstilling. Ændret organisering af korttidspladser. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 13. september 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. september 2006 Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Ændret organisering af korttidspladser 1. Resume I henhold til Servicelovens

Læs mere

Afrapportering vedr. plejeboliger, genoptrænings- og korttidsboliger pr. september 2016.

Afrapportering vedr. plejeboliger, genoptrænings- og korttidsboliger pr. september 2016. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 19. oktober 216 Tlf. dir.: 4477 2859 E-mail: vip@balk.dk Afrapportering vedr. plejeboliger, genoptrænings- og korttidsboliger pr. september 216. Dette notat giver et overblik over

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Venteliste til plejeboliger...1 Belægningsprocenter og antal måneder med tomgangshusleje...2 Betaling til og fra kommunen for brug af plejeboligpladser...4

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Med økonomiaftalen for 2014 blev yderligere tildelt 0,65 mio. som varigt beløb til udvidet Akutteam og udmøntning af sundhedsplanen 2013.

Med økonomiaftalen for 2014 blev yderligere tildelt 0,65 mio. som varigt beløb til udvidet Akutteam og udmøntning af sundhedsplanen 2013. Notat Notat vedr.: Besparelse ved etablering af akutteam Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Beskæftigelse og Sundhed Bakkedraget 1 8362 Hørning Dato: 06-02-2015 Sagsbeh.: Mads Iversen Rasztar

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

Bilag til notat om plejeboligkapacitet mv.

Bilag til notat om plejeboligkapacitet mv. Til: Social- og Sundhedsudvalget SOCIAL OG SUNDHED Dato: 11. marts 2014 Sagsnr: 27.45.00-G01-1-14 Tabel 1: Bilag til notat om plejeboligkapacitet mv. Befolkningsprognose 2013-2026 Alder/år 2013 2014 2015

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013 NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune

Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune 1. AKUTFUNKTIONEN OG DET GODE AKUTFORLØB FOR PATIENTEN... 2 2. MÅLGRUPPE FOR AKUTOMRÅDET... 2 3. TILBUD OG INDSATSER TIL MÅLGRUPPEN... 3 3.1 DØGNTILBUD

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

Nøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering:

Nøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering: Nøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering: Formål: Denne nøgletalsrapport har til formål at give et indblik i udviklingen indenfor hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering. Rapporten

Læs mere

Notat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen

Notat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen SOCIAL OG SUNDHED Dato: 3. juni 215 Tlf. dir.: 4477 3481 E-mail: allh@balk.dk Kontakt: Allan Hjort Notat Demografisk økonomi på ramme 5.52 området for hjemme- og sygeplejen 1. Baggrund I forbindelse med

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

Oversigt over kommunale akut- og subakutte tilbud (notat af 19. juni 2013)

Oversigt over kommunale akut- og subakutte tilbud (notat af 19. juni 2013) Oversigt over kommunale akut- og subakutte tilbud (notat af 19. juni 2013) Notatet giver et overblik over kommunale akutte- og subakutte tilbud, der skal styrke sygeplejen, rehabiliteringen og forebygge

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Kronikerudfordringen anno 2025 - Hvor brændende er platformen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet kmp@sam.sdu.

Kronikerudfordringen anno 2025 - Hvor brændende er platformen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet kmp@sam.sdu. Lif Ekspertdage 3. Juni 2014 Hotel Frederiksdal Kronikerudfordringen anno 2025 - Hvor brændende er platformen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet kmp@sam.sdu.dk Befolkningsudvikling

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

Oplæg akutfunktion i Social Omsorg

Oplæg akutfunktion i Social Omsorg Oplæg akutfunktion i Social Omsorg Status i dag: Hedensted Kommunes akutfunktion er i dag udmøntet i et akutteam, som ikke er døgndækket. Det har åbent i tidsrummet 07.00 23.30, 365 dage om året. På udvalgsmødet

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Notat vedrørende ældre- og plejeboliger Allerød Kommune

Allerød Kommune NOTAT. Notat vedrørende ældre- og plejeboliger Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Notat vedrørende ældre- og plejeboliger Allerød Kommune Med de seneste års udvikling på området for kommunale ældre- og plejeboliger samt plejecenter

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer.

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer. Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser Formål, opgaver og personalekompetencer. Der er tale om 4 akutpladser i tilknytning til de 16 midlertidige pladser, der er beliggende på områdecentret Kristianslyst.

Læs mere

Nøgletalsrapport for specialiseret aflastningspladser Faxe Sundhedscenter - maj 2014

Nøgletalsrapport for specialiseret aflastningspladser Faxe Sundhedscenter - maj 2014 Nøgletalsrapport for specialiseret aflastningspladser Faxe Sundhedscenter - maj 2014 Centerstaben for Sundhed & Pleje I forbindelsen med åbningen af Faxe Sundhedscenter etablerede Center for Sundhed &

Læs mere

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1 Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer

Læs mere

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune Formål Formålet med at etablere specialiserede aflastningspladser er At forebygge og reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser At sikre, at der stilles en aflastningsplads til

Læs mere

1. APRIL 2016 Temaer til drøftelse og prioritering

1. APRIL 2016 Temaer til drøftelse og prioritering 1. APRIL 2016 Temaer til drøftelse og prioritering I dette papir beskrives fire temaer, som er udvalgt i en fælleskommunal administrativ proces. Temaerne er bud på, hvad der er det vigtigste at samarbejde

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Danmark i forandring. Det nære sundhedsvæsen. v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL

Danmark i forandring. Det nære sundhedsvæsen. v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL Danmark i forandring Det nære sundhedsvæsen v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL Danmark i forandring Demografiske udvikling Fra land til by Flere ældre og færre erhvervsaktive Udviklingen i sundhedsvæsnet

Læs mere

Nedenfor vil betydningen for Helsingør kommune blive opgjort ud fra de tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt.

Nedenfor vil betydningen for Helsingør kommune blive opgjort ud fra de tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt. NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme KL og regeringen har aftalt fire markante justeringer af den kommunale medfinansiering Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 29. juni

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Hospitalsenheden Horsens Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Barbara Dyrmose, Horsens Kommune Malene S. Jensen, Horsens

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund

Analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund Analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune oplever stigende ventelister til plejeboligerne, rehabiliteringspladser og øvrige tilbud under

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 1. Indledning Med kommunalreformen er kommunerne blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi,

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom

Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 237 Offentligt Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Analyse Danske Fysioterapeuter Indholdsfortegnelse 1 Resumé 3 2 Økonomiske

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 6.august 2015/ Makj Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2015-2027 Indhold 1. Indledning... 1 2. Status på antallet af plejeboliger i kommunen... 2 3. Udfordringer på Ældreområdet

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1 Generelle principper for tværkommunalt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft for Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal og Ballerup Kommuner Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2012

Læs mere

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Center for Sundhed & Pleje Færdigbehandlede dage Når en borger er færdigbehandlet på sygehus, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens opgave

Læs mere

Definition af akutfunktioner

Definition af akutfunktioner Definition af akutfunktioner KKR-Hovedstaden 2016 KKR HOVEDSTADEN Hvad er en akutfunktion? Alle kommuner i hovedstadsregionen kan inden udgangen af 2017 tilbyde relevante borgere adgang til en akutfuntion.

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Tværsektoriel grundaftale - Ca. 20 delaftaler - I drift og fungerer - Fokus på samarbejde og kommunikation - Arbejdsdeling mellem sygehuse,

Læs mere

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud.

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 Dato: 6. august 2015 Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i de kommende 10 år. Fremskrivningerne

Læs mere

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. Side 1 af 5 I dette notat beskrives, hvorledes der skal følges op på beslutningen om investeringer

Læs mere

Samarbejdet om den ældre medicinske patient

Samarbejdet om den ældre medicinske patient Samarbejdet om den ældre medicinske patient Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Leder af Akuttilbud og rehabilitering Anja Thoft Bach, Sundhed og Omsorg,

Læs mere

Nye indsatser for hjemtagning af færdigbehandlede borgere 2014 og 2015

Nye indsatser for hjemtagning af færdigbehandlede borgere 2014 og 2015 Nye indsatser for hjemtagning af færdigbehandlede borgere 2014 og 2015 Kommune Indsatser hjemtagning af færdigbehandlede Forventede effektmål Albertslund 2014 Der er igangsat en styrket træningsindsats

Læs mere

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune August 2014 Indhold 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling...

Læs mere

UDKAST. KKR-mål for sundhed. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN

UDKAST. KKR-mål for sundhed. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN UDKAST KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2017 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden vil vi sammen gøre en forskel

Læs mere

Notat. Demografi- & Budgetmodellen - en beskrivelse SOCIAL OG SUNDHED. Dato: 1. oktober 2014

Notat. Demografi- & Budgetmodellen - en beskrivelse SOCIAL OG SUNDHED. Dato: 1. oktober 2014 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 1. oktober 2014 Tlf. dir.: 4477 3481 E-mail: allh@balk.dk Kontakt: Allan Hjort rer Notat Demografi- & Budgetmodellen - en beskrivelse Indhold 1 Generelt... 3 2 Budgetområder inkluderet

Læs mere

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 STYRINGSGRUNDLAG... 4 Dokumentation..4 METODE...4 BORGEREN - KARAKTERISTIKA...5 HENVISNINGER...6 HENVISNINGSÅRSAGER...7

Læs mere

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Dette spørgeskema er en central del af KL's opfølgningsproces på sundhedsområdet. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om kommunens indsats

Læs mere

Model for et fagligt fyrtårn indenfor hjerneskaderehabilitering

Model for et fagligt fyrtårn indenfor hjerneskaderehabilitering KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Model for et fagligt fyrtårn indenfor hjerneskaderehabilitering BAGGRUND Medlem af Borgerrepræsentationen Henrik

Læs mere

Indsatsteori og mulige indikatorer

Indsatsteori og mulige indikatorer Benchmarkanalyse og udvikling af serviceindikatorer på ældreområdet i Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse Kommune Indsatsteori og mulige indikatorer Notat Dette notat beskriver for det første den indsatsteori

Læs mere

Udgiftspres på voksenhandicapområdet

Udgiftspres på voksenhandicapområdet Udgiftspres på voksenhandicapområdet Hovedpointer: Kommunerne melder om stigende udgiftspres på området for voksne handicappede. 56 pct. forventer, at den demografiske udvikling på området vil give øgede

Læs mere

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning 2012 2 Forebyggelse af indlæggelser af borgere med demens Borgere med demens har svært ved at fungere i uvante omgivelser. Derfor er det vigtigt at undgå

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

3.1 Region Hovedstaden

3.1 Region Hovedstaden 3.1 Region Hovedstaden I dette afsnit beskrives en række sociodemografiske faktorer for borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst 2 af disse kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. På tværs

Læs mere

Helsingør Kommune og Helsingør Hospital samarbejder om indlæggelser og udskrivninger

Helsingør Kommune og Helsingør Hospital samarbejder om indlæggelser og udskrivninger Helsingør Kommune og Helsingør Hospital samarbejder om indlæggelser og udskrivninger Leder af forebyggelse og visitation Anne Marie Folmann, Helsingør Kommune Vicedirektør Bente Drachmann Jørgensen, Helsingør

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Formål At revidere tidligere estimat (november 2005) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede

Læs mere

Økonomisk Råd. Fremskrivning af uddannelsesniveauet

Økonomisk Råd. Fremskrivning af uddannelsesniveauet Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Fremskrivning af uddannelsesniveauet Teknisk baggrundsnotat 2016-2 1. Indledning Der er i de sidste ti år sket en beskeden fremgang i befolkningens

Læs mere

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET - Juni 2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet ISBN nr.: 978-87-7601-297-7 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Baggrund for arbejdet og arbejdsgruppens

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere