12. MBU/ØU/KB - Betalingsmodel for udebelysning i boligområderne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12. MBU/ØU/KB - Betalingsmodel for udebelysning i boligområderne"

Transkript

1 Sbsys dagsorden preview file://fil-1/xa-users$/nsn/documents/sbsysnetdrift/temp/nsn/dagsorden/preview... Side 2 af MBU/ØU/KB - Betalingsmodel for udebelysning i boligområderne Åbent A Anledning I forbindelse med overtagelsen af den udendørs belysning fra DONG i 2013, og den forestående udskiftning af den udendørs belysning, så foreslår Forvaltningen en ny betalingsmodel for belysning på de private fællesveje og private veje. Samtidig foreslår Forvaltningen en ensartet praksis for opkrævning af den udendørs belysning, idet nogle boligområder hidtil er sluppet billigere end andre for en tilsvarende belysning. Indstilling Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller, 1. at betalingsmodellen vedtages for kommunal udebelysning i boligområderne, hvorved DONG's betalingsmodel videreføres i en forenklet form for den eksisterende belysning med udgangspunkt i det enkelte lyspunkt og dets karakteristika, dog således at der i stedet for afskrivning opkræves afdrag for anlægget i op til 15 år, og 2. at der gennemføres en oprydning blandt aftalerne i de enkelte boligområder, så alle boligområder opkræves for udebelysning efter ens retningslinjer. Sagsfremstilling I 2013 overtog kommunen den udendørs belysning fra DONG med henblik på selv at overtage driften og få igangsat en modernisering af belysningen. Hidtil har kommunen viderefaktureret opkrævninger fra DONG til boligområderne samlet eller til de enkelte boligejere i området. DONG har opkrævet betaling for hvert boligområde med udgangspunkt i det enkelte lyspunkt i området og dets karakteristika. Prisen for hvert lyspunkt indeholder tre elementer: El, drift og afskrivning. Den enkelte bolig opkræves for antallet og typen af lyspunkter i boligområdet, divideret med antallet af boliger i området. Som udgangspunkt foreslår Forvaltningen at fortsætte modellen, men med den forskel, at kommunen ikke længere kan kræve betaling for afskrivninger. I henhold til lovgivningen skal kommunen opkræve betaling af det lysanlæg over maksimalt 15 år, jfr. Privatvejlovens 54. Det var Forvaltningens udgangspunkt, at de nye LED-anlæg skulle afskrives over 30 år. Når man medregner elforbruget til belysning, så forventes den nye betalingsmodel nu at betyde en mindre prisstigning for armaturer på små og store lysmaster i de første 15 år, hvorpå der vil være et stort prisfald i resten af armaturets levetid. Der vil dog lige fra start forventes en besparelse på væg- og lofthængte armaturer. Priserne på belysning i de enkelte boligområder varierer en del - afhængig af typen af armaturer, antallet af armaturer pr. husstand, samt af klasificeringen af vejstrækningen, hvor lyspunkterne er placeret. I dag opkræves det dyreste boligområde ca kr. ex. moms for udendørsbelysning pr. husstand. Forvaltningen foreslår at man reviderer udskiftningsplanen, således at de områder med bedst økonomi ved en udskiftning rykkes frem. Derved gives områder, hvor økonomien er ringere, mulighed for at forberede overgangen til ny belysning. Boligområder, hvor kommunen i dag allerede ejer belysningen, vil hver især blive forelagt en plan for ny belysning. Boligområderne har forud for udskiftningen krav på at få forelagt de økonomiske konsekvenser af udskiftningen og skal gives mindst tre uger til at komme med indsigelser og ændringsforslag. Kommunen vil i første omgang prioritere de områder, hvor belysningen er mest nedslidt og hvor økonomien ser bedst ud. Endelig er nogle boligområder sluppet billigere end andre, idet de er blevet kompenseret af kommunen for nogle lyspunkter, som andre boligområder ikke tilsvarende er kompenseret for. Forvaltningen foreslår at de pågældende boligområder i god tid varsles en prisstigning, så alle boligområder opkræves efter ens retningslinjer. Økonomi Da det drejer sig om brugerfinansieret belysning i boligområderne vil kommunens økonomi kun blive berørt i begrænset omfang. Lovgrundlag LBK nr af 4. november 2015 om private fællesveje. Bilag

2 Notat Modtager(e): Brugergruppen, MBU, ØU og KB Notat om betalingsmodel for udendørsbelysning i boligområderne Albertslund Kommune købte i foråret 2013 udendørsbelysningen af DONG. Købet er foretaget med henblik på at modernisere belysningen, som er nedslidt, utidssvarende og dyr i drift. Som led i købet har Albertslund Kommune indgået en 5-årig aftale med DONG om fortsat drift af anlægget. Aftalen er konstrueret, så DONGs vedligeholdsforpligtelser nedtrappes i takt med at anlægget moderniseres. Når DONGs driftsopgaver aftrappes, så overføres der samtidigt flere og flere driftsopgaver til kommunen. Dato: 30. august 2016 Sags nr.: A Købet omfatter ca lyspunkter på kommunens veje, men også ca lyspunkter på private fællesveje og private veje i mange af byens boligområder. Økonomisk er kommunens belysningsanlæg adskilt i en skattefinansieret og en brugerfinansieret del. Al belysning på kommunal vej er skattefinansieret. Kommunal belysning i boligområderne er som udgangspunkt brugerfinansieret og betales særskilt af de pågældende boligområder. For disse boligområder er opkrævning for lys indtil nu videreført uden ændringer, dvs. fortsat baseret på DONGs betalingsmodel. Det har fungeret i kraft af, at DONG stadig driver anlægget, men med den forestående modernisering og gradvise driftsoverdragelse er der behov for en selvstændig betalingsmodel. Forvaltningen har fået undersøgt, hvordan andre kommuner opkræver betaling for lys i boligområder, og har udarbejdet en betalingsmodel med fokus på principperne om hvile-i-sig-selv og lighed-for-loven. Ny betalingsmodel Modellen er grundlæggende en videreførelse af DONGs betalingsmodel i forenklet form. Modellen tager udgangspunkt i det enkelte lyspunkt og udregner en årlig pris baseret på lyspunktets karakteristika. Prisen indeholder betaling for el, drift og afskrivning. El: Der er i dag ingen målere på belysningsanlægget og det er usandsynligt, at de i fremtiden kan placeres, så det bliver muligt at måleraflæse de enkelte boligområders elforbrug. Afregning af el sker i stedet - ligesom i dag - på baggrund af beregnede forbrug. Her anvendes en såkaldt brændtimeberegning, som defineres ved antal brændtimer gange effekt gange elpris. For anlæg som i perioder dæmper belysningen beregnes en gennemsnitlig effekt. Drift: Betaling for drift er fastsat med udgangspunkt i anlægstyper. For at forenkle praksis er antallet af typer reduceret til i alt tre (plus en enkelt, som skal udfases). Princippet om sammenhæng mellem driftsomkostninger og anlægshøjde er bevaret så anlæg, som betjenes med almindelig servicevogn, er billigere end anlæg, som kræver kurvevogn. Modellen skelner også mellem moderniserede anlæg med LED-armaturer og gamle anlæg uden. For gamle anlæg BY, KULTUR, MILJØ & BESKÆFTIGELSE Miljø & Teknik Digitalisering & Kommunikation Nordmarks Allé Albertslund T

3 som fortsat drives af DONG er priserne grundlæggende videreført fra DONGs model. For moderniserede anlæg er angivet nye skønsbaserede priser. For disse følger med driftsansvaret en række afledte opgaver. Det er f.eks. vedligeholdelse af data, ledningsforespørgsler, vagtordning, intelligent styring mv. Varetagelse heraf indgår i prisen. Afskrivning og Afdrag: Afskrivning er betaling for den værdiforringelse et aktiv udsættes for ved at blive brugt. I modellen skelnes også her mellem de forskellige anlægstyper. For gamle anlæg er afskrivning indtil nu videreført fra DONGs model. Til dags dato svarer den betalte afskrivning til ca. en tredjedel af anskaffelsesværdien for 3 år siden. Loven foreskriver dog, at boligområdet afdrager nye anlæg over maksimalt 15 år. Kommunens anlægsinvesteringer skal forrentes med Nationalbankens udlånsrente (d.d. 0,05 %) plus 2 %. Boligområdet kan også vælge at betale anlægget på en gang. Prisen for el er viderefakturering fra DONG, udenfor kommunens indflydelse. I gennemsnit udgør udgiften til el ca. 40 % af den samlede pris med den gamle model. Priser på drift, afskrivning/afdrag og el fremgår desuden af tabellen herunder. Derudover tillægges et årligt gebyr for administration, som dækker udgifter til fakturering og opfølgning mv. Gebyret fordeles ligeligt mellem husstande, som er med i ordningen, og er i dag på ca. 66 kr. (eks. moms) pr. husstand. Forvaltningen har lagt vægt på, at modellen kan implementeres uden store prisstigninger og samtidig tilskynder til udskiftning. Ved modernisering skiftes til LED-lyskilder, og alene herved forventes betydelige besparelser på både el og drift for armaturer på master. Men der er store udgifter forbundet med at modernisere anlægget, og besparelsen vil blive udlignet af stigende udgifter til afdrag. Driftsbesparelser og stigende omkostninger til afskrivning forventes dog nogenlunde at balancere. For væg- og loftmonterede armaturer er regnestykket anderledes. Disse har typisk allerede lavt energiforbrug, og elbesparelserne vil derfor være beskedne ved modernisering. Til gengæld er modernisering væsentligt billigere og forventes ikke at medføre nævneværdig stigning i afdraget. Den afledte driftsbesparelse vil derfor komme boligområdet til gode, så modernisering af væg- og loftmonterede armaturer bør være attraktivt. Sammensætningen af armaturer i det enkelte boligområde har direkte indflydelse på regnestykket for det enkelte boligområde. Betalingsmodellen overholder princippet om 'hvile-i-sig-selv', hvilket vil sige, at kommunen ikke tjener på ordningen, men kun opkræver så faktiske udgifter dækkes. For at sikre princippet justeres modellen årligt, så eventuelle overskud/underskud udlignes gennem ændrede priser året efter. Priserne herunder vil derfor kunne bevæge sig i både op- og nedadgående retning. Priserne er overslag, der hviler på gennemsnitsbetragtninger, og afvigelser vil kunne forekomme. I sidste ende beror prisen for et nyt anlæg på de tilbud man opnår ved en licitation. De konkrete omstændigheder i det enkelte boligområde kan variere. Endelig vil volumen på opgaven typisk reducere prisen, fremfor hvis der er tale om flere mindre projekter. Side 2 af 6

4 Pris pr. kvartal (kr.) Ny model, gammelt anlæg (samme priser som DONG) Ny model, moderniseret LED-anlæg Anlægstype Drift Afdrag El Sum Drift Afdrag El Sum Væg- og loftarmaturer Armatur på stålmast, 0-4 m. Armatur på stålmast, over 4 m. Armatur på træmast (udgår) Der er regnet med 50 % elbesparelser på væg- og loftarmaturer og 60 % på øvrige. På baggrund af ovenstående kan konkluderes, at eksempelvis Damgårdsarealet (Buerne, Vængerne, Gårdene) og Hyldespjældet med mange væghængte armaturer vil have en fornuftig økonomi i at få udskiftet belysningen, mens typisk parcelhusområderne og Stadionparken, Godthåbsparken og Røde Vejrmølleparken må forvente prisstigninger i de første 15 år, da områderne primært er belyst med armaturer på mast. Nogle parcelhusområder vil dog kunne se frem til besparelser, hvis de har mange gamle armaturer på træmaster. For at sætte de forventede prisstigninger lidt i perspektiv, så kan det oplyses at priserne pr. år pr. husstand i dag varierer lige fra 0 kr., hvis boligen er placeret ud til en kommunal vej, til ca kr. ex. moms. Der er dog kun tre boligområder, der opkræves mere end 800 kr. ex. moms pr. hustand for vejbelysning om året. Med de gennemsnitlige prisbetragtninger oven for, så kan et boligområde maksimalt komme til at stige 21 %, svarende til 210 kr. ex. moms pr. husstand. Så det er i det leje, at vi befinder os. Med til historien hører, at selvom regnestykket for mange boligområder vil resultere i prisstigninger, så opnår boligområderne også et bedre produkt. I dag er flere af de eksisterende lampetyper udtjente og der kan ikke længere skaffes reservedele. Andre skal udfases, da de ikke længere er lovlige. Der må altså ske noget for at Albertslund kommune kan levere en tidssvarende belysning. Afgrænsning Det er i dag ikke entydigt, hvornår et boligområde betaler for et givent lyspunkt. En række afvigelser og undtagelser har gjort grænsen mellem den brugerfinansierede del af belysningen og den skattefinansierede del af belysningen utydelig. På størstedelen af de private fællesveje, hvor kommunen ejer belysningen, opkræves fuld betaling hos beboerne. Der er dog også en række tilfælde, hvor kommunen ikke opkræver den fulde betaling. På private veje er det typisk vejens ejer, som ejer og betaler for belysningen. Her er dog også modsatte eksempler, hvor kommunen i praksis betaler ved at refundere ejerens udgifter. For at sikre lighed for loven foreslår Forvaltningen, at betalingsmodellen afgrænses med udgangspunkt i vejstatus, og at modstridende praksis bringes til ophør. Det vil sige, at al belysning på privat vej og sti, og privat fællesvej og fællessti, fremadrettet henregnes til det brugerfinansierede område, og dermed omfattes af betalingsmodellen. Side 3 af 6

5 Forvaltningen foreslår samtidig en undtagelse for hovedstier. Disse, som er kommunens hovedfærdselsårer for bløde trafikanter, går ofte ind gennem boligområderne og i en række tilfælde er arealerne ikke udmatrikuleret. Dele af kommunens hovedstinet er derfor private stier. Med begrundelse i hovedstiernes almene formål foreslås, at belysning af disse uanset vejstatus henregnes til det skattefinansierede område, og dermed ikke omfattes af betalingsmodellen. Det er også praksis i dag. Gennemføres ovenstående skabes tydelighed og gennemsigtighed i forhold til betalingsmodellens afgrænsning. Det vil dog samtidig betyde, at nogle boligområder skal betale for flere lyspunkter end de gør i dag. Ændringerne fremgår herunder (med forbehold for fejl). Prisen per lyspunkt varierer afhængig af type og strømforbrug.. Kommunale lyspunkter på vej med privat ejerskab, som kommunen opkræver betaling for Boligområde Lygter i dag Ændringer Husstande Årlig merpris pr. husstand (eks. moms) Andelsb. Polarisvænget lygter kr. Grf. Rødager lygter kr. Andelsb. Abildgården lygter kr. Andelsb. Morelgården lygter kr. Grf. Godthåbsparken lygter kr. Grf. Snebærhaven lygter kr. Rådhusdammen lygter kr. Grf. Røde Vejrmølle Park lygter kr. Andelsb. Vegavænget lygter kr. VA Hyldespjældet lygter kr. AB afdeling Rigelvænget lygter kr. Herstedøster Villaby lygter kr. AB afdeling Blommegården lygter kr. Banehegnet lygter kr. AB Solhusene lygter kr. Andelsb. Snebærhaven lygter kr. VA 4 række lygter kr. VA 4 Syd lygter kr. Galgebakken lygter kr. AB Syd lygter kr. Side 4 af 6

6 Lyspunkter på vej med privat ejerskab, som kommunen ikke vil refundere udgifter for Boligområde Ændringer Husstande Årlig merpris pr. husstand VA 4 Nord -34 lygter kr. AB Syd -41 lygter kr. VA 4 Syd -9 lygter kr. Galgebakken -25 lygter kr. Lovgrundlag I privatvejslovens 59 og 7 gives mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan bestemme at hhv. private fællesveje og private veje skal holdes belyst, og at kommunen i så fald skal sørge for anlæg, forbedring og drift af vejbelysningen for de vedligeholdsforpligtedes regning. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at kommunen afholder disse udgifter, når almene hensyn taler derfor. Privatvejslovens 48 foreskriver, at forud for et samlet projekt om eksempelvis udskiftning af vejbelysningen, så skal Kommunalbestyrelsen afholde vejsyn eller møde med de berørte beboere, hvor der redegøres for projektet og dets konsekvenser. Procedurerne herfor er nøje beskrevet. Beboerne skal gives mulighed for at komme med indsigelser. Men beslutninger om vejbelysning er en myndighedsopgave, der påhviler Kommunalbestyrelsen. Boligområder med kommunal belysning Albertslund Kommune ejer i dag udendørsbelysningen i ca. to tredjedele af boligområderne. Det er en ordning man ikke kan melde sig ud af med de nuværende regler på området. Det ville i givet fald indebære, at kommunen skulle vurdere, at det ikke længere var nødvendigt at boligområderne er belyst. Når kommunen skønner, at boligområderne skal have fornyet belysningsanlægget, så udarbejdes et projektforslag for hvert boligområde og beboerne involveres i henhold til reglerne i privatvejlovens 48. Beboerne kan inddrages med hensyn til valg af armaturer, der opfylder kommunens tekniske krav til belysning. Beboerne skal beslutte sig for om de vil betale for belysningen med det samme eller om de foretrækker modellen med afdrag over 15 år. Og beboerne vil i et vist omfang have indflydelse på den nærmere tilrettelæggelse af udskiftningen. Organisering Albertslund Kommune ønsker selv at drive belysningsanlægget i takt med at arbejdsopgaver overgår fra DONG til kommunen, når anlæg udskiftes. Ansvaret for driften af udendørsbelysningen med styring af rådgivere og entreprenører, samt vagtordning, placeres hos Albertslund Forsyning. Herfra drives også byens fjernvarme, og der er allerede en organisation på plads, som er gearet til at varetage opgaver af denne type. Forsyningen har også den direkte kontakt til borgere igennem Brugergruppen, og vil kunne varetage dialogen med de enkelte boligområder efterhånden som moderniseringen skrider frem. Som led i at optimere driften samles afregningen i Albertslund Forsynings faktureringssystem. Det vil stadig være muligt for boligområder, at vælge om afregning skal foregå kollektivt (typisk for boligselskabsafdelinger) eller Side 5 af 6

7 individuelt (typisk for grundejerforeninger). Ved individuel afregning dvs. opgjort per husstand opkræves betaling for udebelysning sammen med betaling for fjernvarme og renovation for at holde faktureringsomkostningerne nede. Praksis er her, at betaling opkræves aconto af 10 rater. Ved kollektivt afregning opkræves betaling aconto af 4 rater. Eneste forskel for boligområderne i forhold til i dag er, at kollektiv afregning nu forudsætter et cvrnummer. Det er gratis og let for en grundejerforening at registrere sig i cvr som en frivillig organisation. Side 6 af 6

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

Udskiftningsplan for gadelys

Udskiftningsplan for gadelys Aabenraa Kommune Udskiftningsplan for gadelys Maj 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Aabenraa Kommune Udskiftningsplan for gadelys Maj 2011

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Referat. Mødesager: Forum: Brugergruppemøde Tid: Onsdag den 17. juni 2015, kl. 18.00

Referat. Mødesager: Forum: Brugergruppemøde Tid: Onsdag den 17. juni 2015, kl. 18.00 Forum: Brugergruppemøde Tid: Onsdag den 17. juni 2015, kl. 18.00 Sted: Mødelokalet v/spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk Deltagere: Brugergruppen se deltagerliste Formand Leif Pedersen Afdelingschef

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/05281 VEJBELYSNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen fra klager over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW PROJEKTNR HANDLINGSPLAN A050402 DOKUMENTNR A050402-101 For gadebelysning VERSION 01 UDGIVELSESDATO 18 august 2014 UDARBEJDET PIAW KONTROLLERET GODKENDT PROJEKTNR A050402 DOKUMENTNR A050402-101 VERSION

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Vores afgørelse Silkeborg Kommunes udgiftsfordeling for betaling for vejbelysning er lovlig.

Vores afgørelse Silkeborg Kommunes udgiftsfordeling for betaling for vejbelysning er lovlig. Dato 9. april 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/16899-9 Side 1/6 Klage over Silkeborg Kommune - udgiftsfordelingen Vejdirektoratet har behandlet din klage af

Læs mere

Aabenraa Kommune Trafik og vej

Aabenraa Kommune Trafik og vej Aabenraa Kommune Trafik og vej 4758 Udbudsformer Valg af udbudsformer for vejbelysning i kommunalt regi 4758rap002, Aabenraa Kommune Trafik og vej 4758 Udbudsformer Valg af udbudsformer for vejbelysning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune Assens Kommune Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Baggrund for

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Erfaringer med overdragelse af belysning på private fællesveje

Erfaringer med overdragelse af belysning på private fællesveje Konferencen Vej- og Gadebelysning 2014 Erfaringer med overdragelse af belysning på private fællesveje Mads Sanddal Jeppesen, Landinspektør, Senior Specialist msje@cowi.dk Landmåling & Ejendomsret, COWI

Læs mere

Intelligent lys skaber tryghed og sparer penge

Intelligent lys skaber tryghed og sparer penge Udendørsbelysning Frederiksberg Case Study Intelligent lys skaber tryghed og sparer penge Vi er meget tilfredse med anlægget, også fordi det passer perfekt til vores overordnede plan for individuel styring

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig.

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig. NOTAT Juridisk Afdeling er, af Teknisk Forvaltning, blevet bedt om en juridisk vurdering af spørgsmålet om betalingen af driften for gadebelysning på private fællesveje i Tønder Kommune. Det følger af

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012

NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 212290 Brevid. 1521863 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Hvad udtrykker

Læs mere

Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb

Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb Bilag 1 til foranalyse: Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb Hovedforløbet/sagsgangen for omklassificering af kommunens veje er omfattende. Dels fordi

Læs mere

I samme forbindelse har du stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål omkring forståelse af lokaltrafik og overtagelse af belysning.

I samme forbindelse har du stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål omkring forståelse af lokaltrafik og overtagelse af belysning. Dato 15. december 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08764-20 Side 1/5 Belysningsbidrag på Ådalsvej I brev af 1. juni 2015 har du klaget over Odense

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. september 2012 12/03928 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 18. april 2012 over Kommunens afgørelse af 10. april 2012 om overdragelse

Læs mere

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Bilag 5 Silkeborg Kommune Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Silkeborg

Læs mere

Sanne Hornecker AB Miravænget Hans Erik Sølby X AB Miravænget Helmer Omdal X

Sanne Hornecker AB Miravænget Hans Erik Sølby X AB Miravænget Helmer Omdal X HUSK - marker afbud med gråt i navnefeltet 1 Brugergruppen AB bestyrelsen Per Mogensen AB Blommegården AB Capellavænget Leif Bjørkmann X AB Capellavænget Kenn Nielsen X AB Eskebuen Dorte Nejrup X AB Eskebuen

Læs mere

Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune

Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune 5278rap001, Rev. 2, 30.11.2017 Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme

Læs mere

Du har i brev af 2. juli 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af kager over Kommunens afgørelse af 12. juni 2012.

Du har i brev af 2. juli 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af kager over Kommunens afgørelse af 12. juni 2012. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/07092 UDGIFTER TIL VEJBELYSNING Du har i brev af 2. juli 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af kager over Kommunens afgørelse af 12.

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Notat om vejbelysning i Allerød Kommune

Allerød Kommune NOTAT. Notat om vejbelysning i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om vejbelysning i Allerød Kommune Dette notat beskriver i afsnit

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen.

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr. Halgårde,

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Anlægsbevilling til udskiftning af cirka gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper.

Anlægsbevilling til udskiftning af cirka gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2015 Energirenovering af vejbelysning Anlægsbevilling til udskiftning af cirka 29.000 gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper.

Læs mere

AB Blommegården AB Capellavænget Leif Bjørkmann X. AB Nord Bent Eriksen X AB Oldbuen. Albertslund Vest - afdeling 2

AB Blommegården AB Capellavænget Leif Bjørkmann X. AB Nord Bent Eriksen X AB Oldbuen. Albertslund Vest - afdeling 2 HUSK - marker afbud med gråt i navnefeltet 1 Brugergruppen AB bestyrelsen Per Mogensen AB Blommegården AB Capellavænget Leif Bjørkmann X AB Capellavænget Kenn Nielsen AB Eskebuen Dorte Nejrup X AB Eskebuen

Læs mere

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X Kommunens navn Center for Bolig, Vej & Vand Udbud af modernisering, renovering og drift og vedligehold af vejbelysning Tilbudsliste TBL XXXXudb00X Rev. X, dd.mm.åååå Tilbudsgiver: Navn på Tilbudsgiver

Læs mere

Årsopgørelse - 2013. Årsopgørelse for perioden 01.01.2013-31.12.2013. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Stig Dragholm

Årsopgørelse - 2013. Årsopgørelse for perioden 01.01.2013-31.12.2013. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Stig Dragholm Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25, 3000 Helsingør Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør CVR.nr.: 25 16 51 60 EAN.nr.: 5790001124854 Tlf.: 48 40 50 50 E-mail: kundeservice@fh.dk www.fh.dk

Læs mere

Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej mellem Alkærlundvej og Risbjergvej kommunens sags ID 2015/14053

Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej mellem Alkærlundvej og Risbjergvej kommunens sags ID 2015/14053 Dato 2. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 16/12073 og 16/13306 Side 1/5 Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering.

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. maj 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Finansiering af P-hus ved

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni 2013 13/11032-5 x x x ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 20. maj 2013 fra klagerne, L vej 33. De har klaget over

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi jen, rev. 25/10, 2006 (kommentarer slettet 4/6, 2007) 1. Formål og baggrund Basisdokumentet her beskriver de privatøkonomiske forhold i forbindelse med installering

Læs mere

AB Blommegården AB Capellavænget Leif Bjørkmann X. Sanne Hornecker AB Miravænget Hans Erik Sølby X

AB Blommegården AB Capellavænget Leif Bjørkmann X. Sanne Hornecker AB Miravænget Hans Erik Sølby X HUSK - marker afbud med gråt i navnefeltet 1 Brugergruppen AB bestyrelsen Per Mogensen AB Blommegården AB Capellavænget Leif Bjørkmann X AB Capellavænget Kenn Nielsen AB Eskebuen Asgher Vosoughi AB Eskebuen

Læs mere

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Principperne bag råderetten. RÅDERETTEN Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet:

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet: De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger Overblik 2010-2014 Slottet: I 2010 og 2011 er der begge år et overskud på henholdsvis 97.875 kr.(2010) og 11.324 kr.(2011). Driften følger i hovedtræk det

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Anmodning om genoptagelse - klage over placering af lystmast på den private fællesvej Georginevej, København

Anmodning om genoptagelse - klage over placering af lystmast på den private fællesvej Georginevej, København Dato 27. januar 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/17417-18 Side 1/6 Anmodning om genoptagelse - klage over placering af lystmast på den private fællesvej

Læs mere

VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING Vinie Hansen, Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen Astrid Hansen,

VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING Vinie Hansen, Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen Astrid Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 21.06.2016 REFERAT Temabestyrelsesmøde tirsdag d. 21. juni 2016 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen Astrid Hansen, René Fuglsang,

Læs mere

NOTAT Den 11. november 2011 hmd

NOTAT Den 11. november 2011 hmd NOTAT Den 11. november 2011 hmd Økonomiprincipper i fællesordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne - Tilmeldeordningen Dette notat beskriver de økonomiske principper i den

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 5. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Nedlæggelse af del af privat fællesvej ved

Læs mere

Slide 2: Præsentation af hhv. belysningsmedarbejdere og Digitaliseringssekretariat. Dagsorden: Vi forventer at bruge 1 time på belysningen og 1 time

Slide 2: Præsentation af hhv. belysningsmedarbejdere og Digitaliseringssekretariat. Dagsorden: Vi forventer at bruge 1 time på belysningen og 1 time 1 Slide 2: Præsentation af hhv. belysningsmedarbejdere og Digitaliseringssekretariat. Dagsorden: Vi forventer at bruge 1 time på belysningen og 1 time på fiberprojektet (internet). 2 Tilbagekøb af vejbelysningen

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 214 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt. Formålet er at følge forbrugsudviklingen

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

ALLONGE TIL Juni 2016

ALLONGE TIL Juni 2016 ALLONGE TIL Juni 2016 HOVEDAFTALE OG AFTALE OM LEVERING AF GADELYS I HOLSTEBRO KOMMUNE Mellem undertegnede Holstebro Kommune Rådhuset 7500 Holstebro og Vestforsyning Belysning A/S Nupark 51 7500 Holstebro

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

Afregning - 2012. Slutafregning for perioden 01.01.2012-31.12.2012. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Kunde

Afregning - 2012. Slutafregning for perioden 01.01.2012-31.12.2012. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Kunde Afregning - 2012 Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25, 3000 Helsingør Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør CVR.nr.: 25 16 51 60 EAN.nr.: 5790001124854 Tlf.: 48 40 50 50 e-mail: kundeservice@fh.dk

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Bestyrelsesmedlem Deniz Celal Kilic (DCK) Bestyrelsesmedlem Berit Torm (BTO)

Bestyrelsesmedlem Deniz Celal Kilic (DCK) Bestyrelsesmedlem Berit Torm (BTO) Referat: Bestyrelsesmøde d. 26.10.2015 Bilag 1.1 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesformand

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 20.11.2013, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Vinteren blev mere

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Status for energirenoveringer i kommunale ejendomme Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Sagsfremstilling Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om centrets arbejde

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Tema: Politikområde: Investeringer, Effektiv administration, Strukturtilpasninger eller Tværgående prioriteringsforslag Trafik Beskrivelse:

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Referat. Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 2. juni 2016, kl Formøde for Arbejdsgruppen kl Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Referat. Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 2. juni 2016, kl Formøde for Arbejdsgruppen kl Sted: Kommunalbestyrelsessalen Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 2. juni 2016, kl. 19.00 Formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00 Sted: Kommunalbestyrelsessalen Deltagere:Brugergruppen (se liste) Formand Leif Pedersen Afdelingschef

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. Status vedrørende vejbelysning 29. marts 2016

Solrød Strands Grundejerforening. Status vedrørende vejbelysning 29. marts 2016 Solrød Strands Grundejerforening Status vedrørende vejbelysning 29. marts 2016 Siden september 2014 Solrød kommune og SEAS-NVE har udarbejdet tilstandsrapport over samtlige veje Økonomi-, Teknik og Miljøudvalget

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2015, KL. 15,00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: istandsættelse af trappeopgange

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Haderslev Boligselskab. Råderetskatalog. om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd.

Haderslev Boligselskab. Råderetskatalog. om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd. Haderslev Boligselskab Råderetskatalog om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd. 1627 Byhusene Boligselskabet Haderslev/DOMEA Side 1 INDHOLD Lejet men helt

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

Bilag 1.2. Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Bilag 1.2. Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 28.09.2015 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00. Bilag 1.2 Deltagere: Mødeleder Referent Susanne Mortensen

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Forslag til udvidelser på budget Pkt. 5.1 Type: Anlægsinvestering

Forslag til udvidelser på budget Pkt. 5.1 Type: Anlægsinvestering Forslag til udvidelser på budget 2017-2020 Pkt. 5.1 Type: Anlægsinvestering Områdebevilling (nr.): 9720 Afdeling: Miljø & Teknik Pengepose (nr.): 9720400035 og Udvalg: MBU 9720400040 Dato: 4. juli 2016,

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200 Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 2.0 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Privatisering af offentlige boligveje 0 0 0 0 Teknik & Miljø Privatisering af vejbelysning på private fællesveje

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Albertslund Forsyning

Albertslund Forsyning Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2013 Forord Dato: 18. marts 2014 Sags nr.: 14/797 Sagsbehandler: lip Med udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningen til selskaber, og dannelsen af HOFOR,

Læs mere

Købs- og Leveringsaftale

Købs- og Leveringsaftale Købs- og Leveringsaftale mellem Svendborg Vejbelysning A/S Centrumpladsen 7 5700 Svendborg og Svendborg Kommune Centrumpladsen 7 5700 Svendborg om vejbelysning i de tidligere Egebjerg og Gudme Kommuner

Læs mere