Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)"

Transkript

1 Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland ( ) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering, der har til formål at skabe en fleksibel styringsramme med mulighed for, at løsninger træffes i forhold til konkrete situationer. I praksis betyder dette, at ledere i Psykiatri og Social lokalt skal sørge for de nødvendige rammer, hvor ledelsesrammen kan praktiseres. Psykiatri og Social tilstræber en overskuelig ledelsesstruktur, hvor beslutningskompetencen i videst mulig grad delegeres til de enkelte enheder, og hvor der er et tæt samspil mellem de respektive ledelseslag. Definition af ledelsesopgaven og ansvar på alle niveauer Ledelsessystemet i Psykiatrien består af tre ledelsesniveauer; Psykiatri- og Socialledelsen, afdelingsledere og funktionsledere. Ledelsessystemet på Socialområdet består af tre ledelsesniveauer; Psykiatri- og Socialledelsen, områdeledelse og afdelingsledere på de sociale tilbud. Derudover findes en fælles administration for Psykiatri og Social, som består af tre ledelsesniveauer: Administrationschefen, afdelingsledere og teamledere/vicekontorchef. Psykiatri- og Socialledelsen (PSL) Psykiatri- og Socialledelsen er sammensat af fire personer bestående af en direktør, en cheflæge, en chefsygeplejerske og en socialchef. PSL varetager den overordnede ledelsesopgave for behandlingspsykiatrien og de regionale sociale tilbud. PSL refererer til direktionen, der består af en regionsdirektør og to øvrige direktører, hvoraf én direktør har et særligt ansvar for psykiatri- og socialområdet. PSL indgår i koncernledelsen for Region Midtjylland, hvor de gennem deres deltagelse i koncernledelsesmøder og strategisk sundhedsledelsesforum er med til at skabe sammenhængskraft og udvikling i regionen. PSL har det overordnede ansvar for implementering af politiske beslutninger i Psykiatri og Social. PSL har ansvar for at lede Psykiatri og Social inden for den ramme, der er givet af Regionsrådet og i overensstemmelse med de overordnede værdier, mål og strategier. PSL er forpligtet til i videst muligt omfang at opnå enighed om beslutninger vedrørende Psykiatri og Social. PSL har i samarbejde med relevante interessenter udarbejdet Virksomhedsgrundlaget for Psykiatri og Social, herunder mission, vision, strategi og værdier og er ansvarlig for at fastsætte de overordnede strategier for Psykiatri og Social i samarbejde med afdelingsledelser og områdeledelser. PSL er ansvarlig for, at de årligt fastsatte mål opfyldes inden for følgende områder. Budgetoverholdelse Brugertilfredshed Faglige standarder og faglig kvalitet Servicemål Produktivitet Medarbejdertrivsel Det er et fælles ledelsesansvar at skabe god trivsel i Psykiatri og Social. PSL skal bidrage til, at afdelingsledelser, områdeledelser og administrationschefen trives og fungerer i ledelsesrollen. Psykiatri og Socialledelsen har det overordnede ansvar for både ekstern og intern kommunikation i Psykiatri og Social. 1

2 Ledere i behandlingspsykiatrien Afdelingsledelsen (AL) Afdelingsledelseskredsen i behandlingspsykiatrien består af alle afdelingsledelser for både kliniske og ikke kliniske afdelinger - og refererer til Psykiatri- og Socialledelsen. En afdelingsledelse i en klinisk afdeling består overvejende af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. AL indgår i den tværorganisatoriske og overordnede ledelse og udvikling af Psykiatri og Social som en del af afdelingsledelseskredsen og er dermed ansvarlig for at bidrage til fælles strategier for hele Psykiatri og Social. Afdelingsledelseskredsen tager desuden del i udarbejdelse og videreudvikling af Ledelsesgrundlaget. AL forestår den overordnede ledelse i et samarbejde og er forpligtet til i videst muligt omfang at opnå enighed om beslutninger om afdelingens funktion. AL har ansvar for at lede afdelingen inden for den ramme, der er givet af Region Midtjylland, PSL og i overensstemmelse med de overordnede værdier, mål og strategier. AL har det overordnede faglige, økonomiske, aktivitetsmæssige og personalemæssige ansvar for afdelingen. AL fordeler indbyrdes de respektive opgaver; dog har afdelingsledelser med sundhedsfaglig baggrund et ansvarsforhold i forlængelse af autorisationslovens bestemmelser. AL er forpligtet til at orientere PSL, hvis der sker væsentlige ændringer i afdelingens drift eller lignende forhold. AL er ansvarlig for at udarbejde og implementere Virksomhedsgrundlag gældende for egen afdeling på baggrund af det overordnede Virksomhedsgrundlag for Psykiatri og Social. AL er desuden ansvarlig for at udvikle Ledelsesgrundlag gældende for egen afdeling med udgangspunkt i nærværende skrivelse samt at implementere det blandt egne funktionsledere. AL har ansvar for at lede deres afdeling i overensstemmelse med Virksomhedsgrundlag og Ledelsesgrundlag for såvel Psykiatri og Social som det lokale arbejde med disse grundlag. AL har det overordnede ansvar for at besætte stillinger (faste og midlertidige) inden for afdelingens samlede budget under hensyntagen til gældende retningslinjer og politikker (personalepolitik, lønpolitik m.v.). AL har ansvar for den eksterne og interne kommunikation, der vedrører afdelingen. Ved sager, der har generel betydning for hele Psykiatri og Social, samarbejdes der med PSL. AL har det overordnede ansvar for koordinering af arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at opnå den bedst mulige patientbehandling i henhold til afdelingens ressourcer. Det er et fælles ledelsesansvar at skabe god trivsel i Psykiatri og Social. AL skal bidrage til, at funktionslederne trives og fungerer i ledelsesrollen. Funktionsledelsen (FL) FL i behandlingspsykiatrien refererer til afdelingsledelsen. FL på de kliniske afdelinger tilpasses de lokale forhold i det pågældende afsnit/afdeling, men består typisk af en afdelingssygeplejerske og en overlæge. FL har ansvar for at lede afdelingen inden for den ramme, der er givet af Region Midtjylland, PSL og AL og i overensstemmelse med de overordnede værdier, mål og strategier. 2

3 FL har det daglige administrative, personalemæssige og faglige ansvar for afsnittets ansatte og forestår den daglige ledelse i et samarbejde. FL er forpligtet til i videst muligt omfang at opnå enighed om beslutninger om afsnittets funktion. FL har ansvar for at lede deres pågældende funktionsområde i henhold til afdelingens værdier og overordnede strategier samt i overensstemmelse med Virksomhedsgrundlag og Ledelsesgrundlag for såvel Psykiatri og Social som det lokale arbejde med disse grundlag. FL har i samarbejde med AL ansvar for at implementere Virksomhedsgrundlaget, Ledelsesgrundlaget og øvrige overordnede politikker lokalt samt at medvirke til udarbejdelsen af lokalt Virksomhedsgrundlag og lokalt Ledelsesgrundlag for den pågældende afdeling. FL skal sikre en hensigtsmæssig koordinering af arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse og opnå den bedst mulige patientbehandling i henhold til afsnittets ressourcer. Det er et fælles ledelsesansvar at skabe god trivsel i Psykiatri og Social. FL skal indgå i dialog med AL om, hvordan der skabes trivsel på det pågældende afsnit. Ledere uden personaleansvar Ledere uden personaleansvar dækker i Psykiatri og Social over ledere, der varetager en faglig ledelsesrolle, men som ikke har formelt personaleansvar. Ledere på det sociale område (specialområderne) Områdeledelse (OL) Det sociale område i Psykiatri og Social er opdelt i 9 specialområder, der hver ledes af en områdeledelse (OL). Områdeledelsen refererer til PSL. OL indgår i den tværorganisatoriske og overordnede ledelse og udvikling af Psykiatri og Social og er dermed ansvarlig for at bidrage til fælles strategier for hele Psykiatri og Social. OL tager desuden del i udarbejdelse og videreudvikling af Ledelsesgrundlaget. OL har det overordnede faglige, økonomiske, aktivitetsmæssige og personalemæssige ansvar for tilbuddene på det pågældende specialområde. OL har ansvar for at lede specialområdet inden for den ramme, der er givet af Region Midtjylland, PSL og i overensstemmelse med de overordnede værdier, mål og strategier. OL er forpligtet til at orientere PSL, hvis der sker væsentlige ændringer i drift, økonomi eller lignende forhold på området. OL er ansvarlig for at udarbejde og implementere Virksomhedsgrundlag gældende for specialområdet på baggrund af det overordnede Virksomhedsgrundlag for Psykiatri og Social. OL er desuden ansvarlig for at udvikle Ledelsesgrundlag gældende for specialområdet med udgangspunkt i nærværende skrivelse samt at implementere det blandt egne afdelingsledere. OL har ansvar for at lede deres område i overensstemmelse med virksomhedsgrundlag og Ledelsesgrundlag for såvel Psykiatri og Social som det lokale arbejde med disse grundlag. OL har det overordnede ansvar for, at stillinger (faste og midlertidige) bliver besat inden for specialområdets samlede budget under hensyntagen til gældende retningslinjer og politikker (personalepolitik, lønpolitik m.v.). 3

4 OL har ansvar for det direkte kommunesamarbejde inden for deres respektive område, herunder gennemførelse af rammeaftalernes vedtagelser om samarbejde mellem region og kommuner på området. OL har ansvar for den eksterne og interne kommunikation, der på overordnet plan vedrører det pågældende specialområde. Ved sager, der har generel betydning for hele Psykiatri og Social, samarbejdes der med Psykiatri- og Socialledelsen. OL har det overordnede ansvar for koordinering af arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at yde den bedst mulige hjælp og støtte til brugerne af de sociale tilbud i henhold til områdets ressourcer. Det er et fælles ledelsesansvar at skabe god trivsel i Psykiatri og Social. OL skal bidrage til, at afdelingslederne i det pågældende specialområde trives og fungerer i ledelsesrollen. Afdelingsledere Afdelingslederne (AL) refererer til områdeledelsen på det pågældende specialområde og står for den daglige drift og ledelse af tilbuddet. AL har det administrative, personalemæssige og faglige ansvar for medarbejderne og for den daglige drift i det pågældende afsnit/afdeling. AL har ansvar for at lede afsnittet/afdelingen inden for den ramme, der er givet af Region Midtjylland, PSL og områdeledelsen og i overensstemmelse med de overordnede værdier, mål og strategier. AL har i samarbejde med områdeledelsen ansvar for at implementere Virksomhedsgrundlaget, Ledelsesgrundlaget og øvrige overordnede politikker lokalt samt at udarbejde lokalt Virksomhedsgrundlag og lokalt Ledelsesgrundlag for det pågældende afsnit/afdeling. AL skal sikre en hensigtsmæssig koordinering af arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse og yde den bedst mulige hjælp og støtte til brugerne af det pågældende sociale tilbud i henhold til de givne ressourcer. Det er et fælles ledelsesansvar at skabe god trivsel i Psykiatri og Social. AL skal indgå i dialog med områdeledelsen om, hvordan der skabes trivsel på det pågældende sociale tilbud. Ledere i Administrationen for Psykiatri og Social Administrationen dækker og betjener både det psykiatriske og det sociale område, og den overordnede ledelse varetages af administrationschefen. Administrationen består af 7 afdelinger, der hver ledes af en funktionsleder med reference til administrationschefen. Desuden refererer Museum Ovartaci til administrationschefen. Administrationschefen har samme beføjelser og ansvar som beskrevet under afdelingsledelse i behandlingspsykiatrien og områdeledelse på specialområderne. Funktionslederne i administrationen har samme beføjelser og ansvar som beskrevet under funktionsledelse i behandlingspsykiatrien og afdelingsledere på specialområderne. 4

5 Beskrivelse af beslutningskompetencer Lederen varetager sine opgaver under hensyntagen til gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer, vedtægter og overenskomster, vedtagelser i Regionsrådet samt i Psykiatri- og Socialledelsen. Opgaverne på sundhedsområdet er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, se link: Beslutningskompetencer - økonomi Der er udarbejdet et notat vedr. Anvisning af lederes egne bilag, fællespsykiatrisk retningslinje, som findes i e-dok (søg på anvisning eller benyt nedenstående link): Endvidere er vejledningen Retningslinje for anvisning for områdeledere udarbejdet, og denne findes via følgende link: Social/Sådan%20gør%20vi/Økonomiafd/Retningslinje%20for%20anvisning%20for%20område ledere.pdf Derudover forefindes regnskabsinstrukser lokalt. Beslutningskompetencer ansættelse og afskedigelse Direktionen har ansættelses- og afskedigelseskompetencen vedr. PSL. PSL har ansættelses- og afskedigelseskompetencen vedr. afdelingsledelser i behandlingspsykiatrien, vedr. administrationschefen samt områdeledelser på specialområderne Områdeledelsen har ansættelses- og afskedigelseskompetencen vedr. afdelingsledere Afdelingslederne i specialområderne har ansættelses- og afskedigelseskompetencen vedr. medarbejdere inden for eget ledelsesområde Administrationschefen har ansættelses- og afskedigelseskompetencen vedr. funktionsledere i administrationen og på Museum Ovartaci Funktionsledere i administrationen har ansættelses- og afskedigelseskompetencen vedr. medarbejdere inden for eget ledelsesområde For tjenestemænd gælder en særlig praksis, således at HR altid skal inddrages ved ansættelse og afskedigelse. Ved ansættelse af ledere med reference til PSL anvendes profiltest med inddragelse af HR. Der henvises i øvrigt til Region Midtjyllands Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet (kan findes på følgende link: %20og%20kompetencefordelingsregler%20okt% pdf). Beskrivelse af referenceforhold Referenceforholdene i behandlingspsykiatrien er som følger: Psykiatri- og Socialledelsen refererer til direktionen for Region Midtjylland Afdelingsledelsen refererer til Psykiatri og Socialledelsen Funktionslederen refererer administrativt til afdelingsledelsen i den afdeling, hvor vedkommende er ansat Referenceforholdene på specialområderne er som følger: Psykiatri- og Socialledelsen refererer til direktionen for Region Midtjylland Områdeledelsen refererer til Psykiatri- og Socialledelsen Afdelingslederne refererer til områdeledelsen Referenceforhold i Administrationen for Psykiatri og Social er som følger: Administrationschefen refererer til Psykiatri- og Socialledelsen Funktionslederne refererer til administrationschefen 5

6 Beskrivelse af de holdninger og værdier, der skal være bærende for ledelser på alle niveauer i Psykiatri og Social Ledere i Psykiatri og Social arbejder i overensstemmelse med Region Midtjyllands Ledelses- og styringsgrundlag samt de tre overordnede værdier: dialog, dygtighed og dristighed. Region Midtjyllands overordnede værdier danner grundlag for Psykiatri og Socials Virksomhedsgrundlag, opgaveløsning og for de bærende værdier i nedenstående Ledelsesfigur, der beskriver ledelsesrollen i Psykiatri og Social. Ledelse i Psykiatri og Social bygger desuden på de 15 indikatorer for God ledelse i Region Midtjylland, og Ledelsesfiguren skal ses i forhold til disse (findes via følgende link: %20Nyhedsbrev/6.%20Nyhedsbrev/God%20ledelse%20i%20Region%20Midtjylland.pdf) Ledelsesfiguren blev udarbejdet i efteråret 2010 på baggrund af drøftelser på seminar mellem afdelingsledelseskredsen i behandlingspsykiatrien, centercheferne i CVOS og CBUS og Psykiatri og Socialledelsen. Ledelsesfiguren Skaber engagement gennem anerkendelse Støtter levering af høj faglig kvalitet Drøfter løbende ledelse med egen leder Kan vurdere lederskab kontra følgeskab En leder i Psykiatri og Social Kan omsætte ledelse til lokale forhold Støtter dristighed Er resultatorienteret Samarbejder med det øvrige ledelsessystem Kan sætte ord på det, der er svært og som ikke lykkes Tør handle og beslutte også i usikre situationer Ser ledelse som en udfordring 6

7 Omsætning af Ledelsesfiguren til praksis sker primært lokalt i forhold til lederens daglige ledelsesudfordringer. Ledelsesfiguren kan udfoldes på baggrund af følgende eksempler: En leder i Psykiatri og Social Støtter dristighed Dette viser lederen ved at bakke op om initiativer og ideer for så vidt, at det kan lade sig gøre i forhold til mål og ressourcer. Lederen udøver selv dristighed ved at se nye sammenhænge, udfordre både medarbejdere og ledere og ved at tage ved lære af fejl Samarbejder med det øvrige ledelsessystem Dette viser lederen ved at deltage aktivt i møder og beslutningsprocesser såvel vertikalt som horisontalt i ledelsessystemet. Lederen bidrager aktivt til drøftelser på åben og loyal vis og med respekt for de øvrige ledelseslag Kan omsætte ledelse til lokale forhold Dette viser lederen ved at omsætte Ledelsesfiguren til dagligdagen i egen afdeling/tilbud samt at drøfte ledelse i eget ledelsessystem Kan vurdere lederskab kontra følgeskab Dette viser lederen ved at være opmærksom på de situationer, som kræver sparring og følgeskab kontra situationer, der kræver lederskab og beslutning Støtter levering af høj faglig kvalitet Dette viser lederen ved at have fokus på et højt fagligt niveau og høj brugertilfredshed, hvilket bl.a. opnås gennem sikring af, at afdelingen/tilbuddet råder over de rette medarbejderkompetencer. Skaber engagement gennem anerkendelse Dette viser lederen ved at have en gennemgående anerkendende tilgang, tydelig kommunikation og ved at give konstruktiv feedback Drøfter løbende ledelse med egen leder Dette viser lederen ved at have et kontinuerligt fokus på udvikling af ledelsesrollen og ledelsessystemet gennem dialog med egen leder Er resultatorienteret Dette viser lederen ved at have fokus på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag samt på Virksomhedsgrundlaget og strategierne heri, herunder at bidrage til fremme af sundhed, trivsel og generel velfærd hos borgere i Region Midtjylland med svær psykisk sygdom og med betydeligt nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne Ser ledelse som en udfordring Dette viser lederen ved at gå aktivt ind i ledelsesrollen og se såvel gode og svære perioder som en udfordring Kan sætte ord på det, der er svært, og som ikke lykkes Dette viser lederen ved også at være åben om de ledelsesmæssige beslutninger, der har været svære at træffe, eller som ikke er resulteret efter hensigten. Tør handle og beslutte, også i usikre situationer Dette viser lederen ved at turde tage beslutninger, når situationen kræver det også selvom udfaldet er usikkert. 7

8 Sådan bruges Ledelsesgrundlaget Ledelsesgrundlaget for Psykiatri og Social er til løbende drøftelse i Ledelsessystemet og behandles fast på dialogmøder og seminarer mellem Psykiatri og Socialledelsen og hhv. afdelingsledelseskredsen i behandlingspsykiatrien, ledelseskredsen på specialområderne og administrationschefen. Ledelsesgrundlaget danner fundament for den daglige ledelse og fungerer desuden som referenceramme i situationer eller ved drøftelser, hvor ledelse er på dagsorden. Dette kan være uformelt i en hverdagssituation på en afdeling eller tilbud, hvor ledelse drøftes i forhold til en konkret udfordring, men det kan også være i mere formelle sammenhænge. Der tages her udgangspunkt i Ledelsesfiguren i forhold til det pågældende ledelsesmæssige tema. Ved rekruttering af nye ledere henvises til Ledelsesgrundlaget, og ansøgere til lederstillinger præsenteres for Ledelsesfiguren under samtalen samt introduceres for indholdet i Ledelsesgrundlaget ved ansættelsen. Ved planlægning af leder-/ledelsesudviklingsforløb og støtteaktiviteter til potentielle, nye og erfarne ledere inddrages Ledelsesgrundlaget som overordnet referenceramme. Ledelsesgrundlaget og Ledelsesfiguren inddrages i MUS- og LUS-samtaler mellem lederen/lederne og nærmeste leder. Ved gennemførelse af lederevaluering (TULE) inddrages Ledelsesgrundlaget i de opfølgende dialogmøder. Godkendt af PSL, xx. xx

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Navn: Afdeling Regionspsykiatrien Vest Afsnit Stilling Oversygeplejerske Organisatorisk placering Oversygeplejersken

Læs mere

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt 1) Formål At skabe klarhed over generelle ledelsesmæssige krav, kompetencer og forventninger til sygehusets ledere. 2.1) Fundamentet for ledelsesgrundlaget i Sygehus

Læs mere

RMU 20/9 2007 Bilag pkt. 5. 12.september 2007. Forside. Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag. - kort og godt

RMU 20/9 2007 Bilag pkt. 5. 12.september 2007. Forside. Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag. - kort og godt RMU 20/9 2007 Bilag pkt. 5 Region Midtjylland 12.september 2007 Forside Region Midtjylland Ledelses- og Styringsgrundlag - kort og godt Region Midtjylland xx 2007 Forord Denne pjece er en kort udgave af

Læs mere

Fælles regional retningslinje for ledelse

Fælles regional retningslinje for ledelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for ledelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde med

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland Ledelse i Region Midtjylland Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet Region Midtjylland September 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbetegnelse Ledende overlæge/ledende bioanalytiker Sted Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Stillingsindehaver Ledende overlæge, Inge Panum Ledende bioanalytiker Organisatorisk

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

FMKs fire ledelseværdier

FMKs fire ledelseværdier Ledelsesgrundlag for Horne og Svanninge skoler 2015 Ledelsesgrundlaget på Horne og Svanninge skole tager afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommunes ledelsesværdier. FMKs fire ledelseværdier Vi tager lederskabet

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads Personalepolitik for Region Midtjylland Vedtaget af regionsrådet 16. januar 2008 2 Forord Personalepolitikken er sammen med regionens Ledelses- og Styringsgrundlag

Læs mere

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Strategi og Udvikling Anders Bjældager anbja@slagelse.dk 11. februar 2011 Baggrund Overordnet er der politisk enighed om, at Slagelse Kommune

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Virksomhedsgrundlag. Region Midtjylland. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering

Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Virksomhedsgrundlag. Region Midtjylland. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Virksomhedsgrundlag Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering er

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder,

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder, Job- og personprofil Afdelingsleder, Natur og Miljø Gentofte Kommune, den 3. februar 2016 Jobbet Opgaverne i Natur og Miljø kan grupperes i to typer: Myndighedsopgaver med afsæt i lovgivning, og strategi-

Læs mere

Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling

Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE STILLINGSPROFILBESKRIVELSE FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER () Byrådet har den 27. august 2014 vedtaget en ny organisering af fritids- og ungdomsskoleområdet

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Afdelingsleder for Natur & Miljø

Stillingsbeskrivelse Afdelingsleder for Natur & Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Byg & Miljø Peter Due Østerbye D 4646 4910 E peos@lejre.dk Dato: 18. februar 2014 J.nr.: Stillingsbeskrivelse

Læs mere

Agenda. 2

Agenda. 2 Attraktive offentlige lederjob Dialogforum for offentlig Ledelse Oplæg ved Afdelingschef Ditte Hughes Koncern HR Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Agenda Attraktive offentlige lederjob? Hvad

Læs mere

Klinikchef. Klinikchefen er garant for:

Klinikchef. Klinikchefen er garant for: Funktionsbeskrivelse Klinikchef Stillingsbetegnelse: Klinikchef Målsætning: Klinikchefen er øverste ansvarlig for klinikken, og er dermed ansvarlig for den samlede kvalitet og drift i klinikken. Klinikchefen

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Silkeborg Kommune...3. Rammerne for ledelse i Silkeborg Kommune...4. De ydre rammer for ledelse...4

Ledelsesgrundlag for Silkeborg Kommune...3. Rammerne for ledelse i Silkeborg Kommune...4. De ydre rammer for ledelse...4 Ledelsesgrundlag Indhold Ledelsesgrundlag for Silkeborg Kommune...3 Rammerne for ledelse i Silkeborg Kommune...4 De ydre rammer for ledelse...4 De indre rammer for ledelse...5 Ledelsesorganisationen er

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud

Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud Frederikssund Kommune tilbyder spændende lederstilling inden for Handicap og Botilbud Indledning Frederikssund Kommune søger en ny engageret leder

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indhold: 1. Baggrund 2. Organisation,

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag

Ledelses- og Styringsgrundlag Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland februar 2013 Forord Ledelses- og Styringsgrundlaget beskriver den overordnede tilgang til ledelse, styring og samarbejde i Region Midtjylland. Samtidig

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg?

For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg? Vil du være med til, at dyrke ledelse som hold sport? For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg? Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 2013 Ledelse i LW/BBE Oktober -2013 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 s Ledelsesgrundlag... 4 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 5 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Dagtilbud og Sundhed 1. december 2015 Anne Weng Jørgensen Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune Indledning Dette notat beskriver en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil Viceskoleleder distrikt Kystskole Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Viceskoleleder

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Børn og Skole er blevet Centerchef for Byråd, Personale og Strategi

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

April 2013. Struktur og ledelse. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000

April 2013. Struktur og ledelse. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 April 2013 Struktur og ledelse Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning... 3 Målet med strukturen... 3 Afdelingerne... 3 Ledelsesorganisering... 4 Principper for struktur og ledelse... 4

Læs mere

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST.

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST. Til Kopi til Fra Sagsnr. Forvaltningsledelsen Indtast Kopi til Sekretariat, HR og Udvikling Indtast sagsnr. Sekretariat, HR og Udvikling Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Init.: LBS/KD

Læs mere

Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest. Hovedtjenestested er Regionshospitalet Herning, Onkologisk afdeling palliativt team.

Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest. Hovedtjenestested er Regionshospitalet Herning, Onkologisk afdeling palliativt team. Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med specialfunktion i Palliativt Team, Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest Speciallæge: Palliativ medicin Stillingsbetegnelse

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Regionsrådets møde den 22. maj Sag nr. 10. Emne: Ledelsespolitik for Region Hovedstaden. 2 bilag (bilag 1 høringsudkast af 22.

Regionsrådets møde den 22. maj Sag nr. 10. Emne: Ledelsespolitik for Region Hovedstaden. 2 bilag (bilag 1 høringsudkast af 22. REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 22. maj 2007 Sag nr. 10 Emne: Ledelsespolitik for Region Hovedstaden 2 bilag (bilag 1 høringsudkast af 22. maj 2007) Regionsrådet Den 22.05.2007 Høringsudkast:

Læs mere

Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade Specialområde Hjerneskade Professionel faglighed Organisationsforståelse Dokumentation og skriftlighed Arbejdsmiljø og sikkerhed Professionel faglighed i SOH Neuropædagogik Kommunikation og samarbejde

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016

LEDELSESGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016 LEDELSESGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016 INDHOLD Ledelsesgrundlag 3 Ydre vilkår 7 Indre vilkår 9 Ledelsesgrundlag 11 Beslutnings- og mødestruktur 18 Sådan bruges ledelsesgrundlaget 22 3 Psykiatrien

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Skoleleder på Låsby Skole

Skoleleder på Låsby Skole JOB- OG KRAVPROFIL Skoleleder på Låsby Skole Børn og Unge, Skanderborg Kommune 1. Introduktion 1.1 Baggrund Låsby Skoles nuværende skoleleder har søgt nye udfordringer, og derfor er stillingen som skoleleder

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger nye områdeledere til Hjemmeplejen. Hjemmeplejen er midt i en kulturforandringsproces, hvilken

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Lederansættelser i Region Syddanmark

Lederansættelser i Region Syddanmark Lederansættelser i Region Syddanmark Indledning Proceduren er udarbejdet med henblik på at sikre en god og kompetent proces for lederansættelser. Der foreslås medarbejderinddragelse som en del af bedømmelsesudvalget,

Læs mere

Skoleleder distrikt Bogense. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Bogense. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Skoleleder til Glostrup Skole

Skoleleder til Glostrup Skole Job- og personprofil Center for Dagtilbud og Skole Skoleleder til Glostrup Skole Januar 2017 Glostrup Kommune fik ny skolestruktur den 1. august 2012. De fire tidligere folkeskoler blev nedlagt, og én

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper samt indsatser i Center for Sundhed og Omsorg Målet er at virkeliggøre

Læs mere

Forslag til ny organisering af og ledelsesstruktur i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland.

Forslag til ny organisering af og ledelsesstruktur i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Planlægningsafdelingen Tingvej 15, 2 tv. Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 27-05-2009 Forslag til ny organisering af og ledelsesstruktur i børne-

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

ROLLE- OG ANSVARSBESKRIVELSE MYNDIGHEDSLEDERE I DEN NYE ORGANISATION

ROLLE- OG ANSVARSBESKRIVELSE MYNDIGHEDSLEDERE I DEN NYE ORGANISATION ROLLE- OG ANSVARSBESKRIVELSE MYNDIGHEDSLEDERE I DEN NYE ORGANISATION INDLEDNING Rolle- og ansvarsbeskrivelserne og ledelsesfora er designet, så de forskellige ledelsesniveauer leder forvaltningen mod omkostningseffektiv

Læs mere

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler.

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler. Rådhus-sektionen Centerchef Stabschef Løn og personale Økonomi Leder for: Visitationen Hjælpemidler Leder for: Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter Sekretariat 1 Udviklingssektionen Tværgående projektorganisation

Læs mere

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Søndersøskolen

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning og strategisk arbejde med kompetenceudvikling i Psykiatri og Social.

Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning og strategisk arbejde med kompetenceudvikling i Psykiatri og Social. Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning

Læs mere

SEGES, 25. april 2016 Jørgen Kroer STRATEGISK LEDELSE - EVALUERING AF FØRSTE FASE

SEGES, 25. april 2016 Jørgen Kroer STRATEGISK LEDELSE - EVALUERING AF FØRSTE FASE SEGES, 25. april 2016 Jørgen Kroer STRATEGISK LEDELSE EVALUERING AF FØRSTE FASE DELTAGERE Anne Jacobsen, LMO Pernille Pennington, SEGES Jørgen Kroer, SEGES Jette Nissen, SEGES Torsten Gruhn, SEGES 2...

Læs mere