KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune"

Transkript

1 KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune December 2016 Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service (Serviceloven) og Lov om Rettens Pleje (Retsplejeloven), som trådte i kraft 1. juli 2010, udarbejde en plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet. Planen er et tillæg til Den Sammenhængende Børnepolitik, vedtaget december 2016 af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune. Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet beskriver, hvordan Frederiksberg Kommune har tilrettelagt arbejdet med at begrænse ungdomskriminaliteten i kommunen og yde en tidlig og forebyggende indsats. Undersøgelser viser, at unge mellem 15 og 24 år er tre gange så hyppigt repræsenteret i det strafferetlige system som i hele befolkningen1, hvilket viser, hvor utrolig vigtigt det er at have fokus på netop ungdomskriminalitet. Denne plan er inddelt i to, hvor første del kan betragtes som en introduktion til området og anden del er selve planen for indsatsen med en klar beskrivelse af handlinger og indsatser i Frederiksberg Kommune i forhold til ungdomskriminalitet. Lovgrundlag Det juridiske grundlag for arbejdet med ungdomskriminalitet er beskrevet i følgende lovsamlinger: Serviceloven, 52, 54 a, 57, Retsplejeloven, 114 og 115, Persondataloven, 5, 6, 7, 8, 11, 38 og 40, Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven. Formål Den Sammenhængende Børnepolitik og KRIM-planen i Frederiksberg Kommune har til formål at sikre en tidlig og forebyggende indsats overfor børn og unge i kommunen. I den forebyggende indsats er der fokus på individet og dennes udviklingsmuligheder. I indsatsen søges at inddrage alle de voksne omkring den unge, der kan understøtte en positiv udvikling. En tidlig indsats i Frederiksberg Kommune betyder en indsats, der både er forebyggende og tidlig i forhold til den alder, hvor børn og unge typisk påbegynder kriminalitet samt tidlig i forhold til den enkelte kriminelle handling. Forebyggende indsats defineres i forhold til ungdomskriminalitet som forebyggende tiltag, der generelt er rettet mod at hindre en uønsket tilstand, hændelse eller problem.1 Jf. Justitsministeriets Forskningsenheds rapport om ungdomskriminalitet, 2008.

2 Der er mange eksempler på, at den tidlige kriminalitetsforebyggende indsats har særlig stor betydning i forhold til at begrænse ungdomskriminalitet. Med en plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet er det Frederiksberg Kommunes ønske at; - styrke samarbejdet omkring indsatsen - sikre en øget koordination mellem fagpersoner - tydeliggøre ansvarsfordelingen mellem aktører - sikre at der bliver reageret hurtigere, når børn og unge er eller bliver kriminalitetstruede. Værdigrundlag Frederiksberg Kommune skal være en tryg kommune at færdes i. Det er blandt andet derfor, kommunen prioriterer en tidlig indsats og forebyggelse af kriminalitet på gadeplan og i øvrigt. Kommunens indsats tilrettelægges med udgangspunkt i, at forældrene har ansvaret for deres børns trivsel, udvikling og adfærd samt at familien i udgangspunktet er den centrale enhed i barnets liv. I arbejdet med børn og unge i Frederiksberg Kommune anvendes et helhedsorienteret perspektiv. Fagpersoner i Frederiksberg Kommune arbejder ud fra den opfattelse, at barnet eller den unge kun kan forstås ud fra den sammenhæng og kontekst, som vedkommende lever i. Dermed tænkes indsatser ind i dette perspektiv, så de ikke blot retter sig mod det enkelte barn eller den unge, men også mod deres omgivelser i form af familie, venner og øvrige (daglige) netværk. I arbejdet fokuseres der ikke alene på problemer, men i lige så høj grad på de ressourcer, der er hos barnet eller den unge samt familie og netværk, og som kan bidrage til at skabe løsninger og den rette udvikling for den unge. Det er væsentligt i Frederiksberg Kommune, at der arbejdes med en fokuseret og understøttende indsats for at sikre, at de unge forbliver i og gennemfører uddannelse og/eller arbejde. Politiske målsætninger KRIM-planen baserer sig på ovenstående samt på de 9 principper beskrevet i Den Sammenhængende Børnepolitik. Disse angives nedenfor og der henvises til Den Sammenhængende Børnepolitik for yderligere uddybning: Alle børn og unge skal have mulighed for et godt og udviklende børneliv trods forskellige forudsætninger og behov Alle bør og unge skal kende deres ret til at få hjælp Indsatsen over for barnet skal tilrettelægges i et samarbejde med forældrene og i respekt for forældrenes ansvar og myndighed Alle børn, unge og familier skal opleve, at der arbejdes helhedsorienteret, både i det tværfaglige samarbejde og i overgangen mellem tilbud Børn, unge og familier i udsatte positioner skal opleve tidlig støtte og forebyggende indsatser Børn og unge med fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne ligestilles så vidt muligt i deres deltagelse i de almene fællesskaber Når børn og unge viser tegn på mistrivsel, tager indsatsen udgangspunkt i barnets potentialer, og det overvejes, hvordan alle ressourcer i barnets netværk bringes i spil Hvis situationen er alarmerende, og et barn eller ung har brug for akut hjælp, handles der med det samme Forældre og børn skal opleve åbenhed og tydelighed i samarbejdet med de professionelle Målgruppen Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet retter sig gennem den almene indsats og forebyggende arbejde til alle børn og unge i kommunen. Derudover retter de foregribende og indgribende indsatser sig imod børn og unge, som er i det kriminelle miljø, har en uroskabende 2

3 eller voldelig adfærd, eller som er kendetegnet ved gentagen og alvorlig kriminalitet (jf. næste afsnit). Planen for indsatsen: Sådan gør vi det i Frederiksberg Kommune Kategorier for indsatsen Frederiksberg Kommune arbejder, som beskrevet i Den Sammenhængende Børnepolitik, overordnet med tre kategorier for indsatsen i forhold til børn og unge. Disse er: Den generelle indsats Den specifikke indsats Den individorienterede indsats Den generelle indsats er den indsats, der retter sig mod alle børn og unge i kommunen. Det vil sige en indsats, der ydes i forhold til grupper, hvori der ikke har været tegn på kriminel adfærd. Det kan for eksempel være i form af holdningsbearbejdende undervisning i skolen eller i form af fritidstilbud som idræt, klub eller lektiehjælp. Det kunne også dreje sig om forebyggende tiltag, der generelt er rettet mod at hindre en uønsket tilstand, hændelse eller problem. Et eksempel på en forebyggende indsats i Frederiksberg Kommune er SSP-pjecen med inspiration og materialesamling med kriminalpræventivt undervisningsmateriale. SSP-pjecen dækker den forebyggende undervisning i grundskolen med temaer som fx hensigtsmæssig digital adfærd, social pejling, alkohol- og rygeforebyggelse m.v. Den specifikke indsats er den indsats, der ydes i forhold til børn og unge, som har vanskeligheder og som allerede har været på kant med loven eller viser tegn på omsorgssvigt. Et eksempel på en foregribende indsats er den gruppeorienterede indsats, hvor man gennem målrettede projekter hjælper grupper af unge til at komme ud af deres misbrug eller (potentielt) begyndende kriminalitet, og hjælper dem med at finde deres plads i samfundet gennem relevant uddannelse og arbejde. Familieafdelingen kan ligeledes iværksætte forebyggende indsatser, såsom kontaktpersoner og intensiv familiebehandling m.m. Den individorienterede indsats er den indsats, der ydes over for børn og unge, som har begået kriminalitet, hvor der sættes ind for at forsøge at hindre dem i at fortsætte ad den vej. Der iværksættes forebyggende indsats for de unge som skal resocialiseres tilbage til lokalområdet, herunder også fx med støttekontaktpersoner og familiebehandling Eksempler på individorienteret indsats kan også, i helt særlige tilfælde, være anbringelse på sikret institution eller døgninstitution. Centrale aktører og mødefora SSP SSP er det lokale samarbejde mellem Skole, det sociale område (Familieafdelingen) og Politiet. SSP-samarbejdet danner rammen om den overordnede tværfaglige indsats i kommunen i forhold til det kriminalitetsforebyggende arbejde. SSP-organisationen i forvaltningens børne- og ungeområde består af en (koordinerende) SSPkonsulent, en ungekonsulent, det opsøgende team gadepiloterne samt lederen af SSP (sektionsleder i skoleafdelingen). SSP-konsulentens overordnede opgave er at koordinere og udvikle kommunens kriminalpræventive arbejde samt undervise og formidle viden til andre fagpersoner i SSP-samarbejdet. Det opsøgende team gadepiloternes primære opgaver er at 3

4 opbygge relationer til udsatte unge, at rådgive og motivere de unge bl.a. i forhold til uddannelse og job, at etablere kontakt mellem målgruppen og det øvrige kommunale system, at have ugentlig tilstedeværelsestid på alle folkeskoler samt at rundere i kommunens områder. I familieafdelingen er ansat en specialkonsulent som indgår i alle sager, når der er tale om kriminelle eller kriminalitetstruede børn og unge under 18 år. På Frederiksberg er SSP-samarbejdet bygget op efter netværkstanken: På alle folkeskoler er der etableret et SSP-netværk, som har deltagelse af de interessenter der er aktører i lokalområdet. Møderne tager udgangspunkt i konkrete hændelser og tendenser. Formålet med netværksmøder er at sikre samarbejdet og koordinationen omkring konkrete børn og unge. Netværket skal drøfte og koordinere aftaler, så der sker en fælles koordineret indsats omkring det konkrete barn/den unge. I netværket deltager de samarbejdspartnere, der er relevante i den konkrete sag. Omfanget af deltagere afhænger af politiets ungerapport og de enkelte sagers karakter. I sager omkring ungdomskriminalitet vil der typisk være repræsentanter fra Familieafdelingen, den unges skole og klub, SSP-konsulent, gadepilot og øvrige relevante aktører fra den unges liv. Der afholdes som minimum 8 årlige netværksmøder i hvert SSP-netværk. OBS-mødet Frederiksberg Kommunes SSP og lokalpoliti har nedsat en koordinerende OBS-gruppe. På dette ugentlige møde deltager den koordinerende SSP-konsulent, den lokale kriminalpræventive betjent, specialkonsulenten fra Familieafdelingen og en gadepilot. På mødet udveksler man oplysninger i henhold til Retsplejelovens 115 samt reglerne for underretnings og tavshedspligt. SSP OBS-Gruppen muliggør en hurtig og tværfaglig indsats overfor børn og unge. Samarbejdet er tilrettelagt således, at mødet tager udgangspunkt i politiets døgnrapport omkring unge under 18 år. Medlemmerne beslutter, hvilke strategier og handlinger der iværksættes ift. konkrete unge. Ved dette møde vurderes det (også), om der eventuelt skal iværksættes en særlig kriminalpræventiv indsats overfor den enkelte unge eller evt. overfor en gruppe af unge. Den kriminalpræventive indsats kan eksempelvis være, at familier og deres børn indkaldes til samtale med repræsentanter fra politiet, SSP og Familieafdelingen, og der her laves en fælles aftale omkring indsatsen overfor den unge. Hvis det vurderes, at der i et boligområde i en given periode er behov for en særlig kriminalpræventiv indsats, kan det aftales med politiet og gadepiloterne, at de har særligt fokus på de unge i området. Niveauinddeling Frederiksberg Kommune anvender en niveauinddeling af målgruppen med beskrivelse af signaler, som kan være en rettesnor til vurdering af alvorsgraden, og hvem der har ansvaret for at handle inden for en given tidsramme. Ved at beskrive signalerne og bekymringsgraden opnår man et fælles sprog omkring børnene og de unge, hvilket betyder, at det er lettere at sætte ind med den rigtige indsats så hurtigt som muligt. Følgende niveaudeling anvendes: 0. Almengruppen 1. bekymrende adfærd 2. Småkriminalitet/førstegangskriminalitet 3. Gentagen og/eller alvorlig kriminalitet 4. Personfarlig kriminalitet Niveau 0 er ikke defineret ud fra konkret kriminalitet, men kan have en kriminalpræventiv effekt og består blandt andet af kriminalpræventiv undervisning, iværksættelse af diverse kampagner, 4

5 oplysning om uddannelses- og fritidsaktiviteter, kriminalpræventive kursustilbud til lærere og pædagoger, foredrag, artikler i lokalaviser og det opsøgende arbejde i kommunerne. Niveau 1 betragtes ikke som egentlig kriminel adfærd, men er et kraftigt signal til omgivelserne om, at barnet eller den unge kan have behov for hjælp og støtte. Niveau 2, 3 og 4 er defineret som konkrete kriminelle handlinger, hvor Familieafdelingen er i kontakt med barnet/den unge og familien med henblik på vurdering af fremtidig behov for eventuelle hjælpeforanstaltninger i henhold til Servicelovens 52 om hjælp og støtte. Niveau 0: Almene indsats En stor del af den generelle forebyggelse foregår gennem undervisning og projekter i folkeskolen og andre uddannelsesinstitutioner, ungdomsklubber, fritidsklubber, boligforeninger mm. SSP-netværket er med til at skabe rammer og motivere for den generelle kriminalpræventive indsats overfor børn og unge i kommunen. Dette niveau varetages i skolerne af SSP-konsulenten og det opsøgende team gadepiloterne. Handling En SSP-lærer er repræsenteret på hver enkelt skole og sikrer formidling af kriminalitetsforebyggende tiltag samt varetager indkaldelse til møde i skolens SSP-netværk. SSP-lærerne samarbejder med SSP-konsulenten og opdateres med viden på området. Præventiv undervisning til unge og forældre om blandt andet alkohol, hash, mm. Den generelle indsats foregår i samarbejdet mellem SSP-lærerne og SSP (gadepiloter og SSPkonsulenten) i den unges lokalmiljø. Forskning har vist, at det er ved lokale indsatser man forebygger bedst muligt. Niveau 1: Bekymrende adfærd Signalerne kan f.eks. være: Problematiske udeblivelser fra skolen. Den unge observeres på gaden på bekymrende tidspunkter/i udsatte boligområder Begyndende fravær i skolen Eksperimenteren med rusmidler færden omkring hash miljøer og tidlig debut med alkohol. Flirten med det kriminelle miljø. Herunder også synlige på døgnrapporten ved gentagne gange at blive truffet i sammenhæng med kriminelle hændelser. Den unge ses i periferien af utryghedsskabende ungegrupperinger (fra niveau 2, 3) eller er en del af en gruppe, som udviser uhensigtsmæssig adfærd. Dette niveau varetages primært af SSP-konsulenterne, som er ansvarlig for at fastlægge og varetage den fornødne indsats. Bekymringerne behandles på OBS-gruppens møde, hvor det fastlægges, hvordan der evt. skal handles, og hvem der har ansvaret for indsatsen. Handling SSP-netværket tæt på den unge, SSP-lærer og det opsøgende team gadepiloterne orienteres (jf. retsplejeloven 115). Dette gøres for at flere voksne, der er tæt på den unge, kan støtte og bakke op. Der foretages hjemmebesøg af gadepiloten/den kriminalpræventive afdeling hos politiet inden en uge efter drøftelse på OBS-mødet. Der indgås klare aftaler med hjemmet om tidspunkter for hjemkomst, pasning af skolegang, støtte til tilmelding til fritidsaktiviteter m.m. Hvis det drejer sig om en ung under 15 år skal forældrene være enige i indsatsen, og er den unge over 15 år kan den unge takke nej til indsatsen. Der kan træffes afgørelse om ungepålæg af Familieafdelingen hvis den unge giver samtykke jf. Servicelovens bestemmelser. 5

6 Ved konflikter vurderes muligheden for mægling som varetages af SSP-konsulenten eller det opsøgende team gadepiloterne. Erfaringer viser, at en hurtig indsats hjælper, idet man bl.a. sikrer, at netværket omkring den unge involveres og tager ansvar. En hurtig aktivering af f.eks. forældre har i de fleste tilfælde en stor forebyggende betydning. Parternes forpligtelse SSP-konsulenten har som udgangspunkt ansvaret for at handle, og sørger for at inddrage Familieafdelingen, når det vurderes relevant. På OBS-mødet kan der iværksættes mægling, kontakt med gadepiloter og/eller samtaler med politiet, hvor det skønnes relevant. SSP kan egenhændigt iværksætte mægling og samtaler. Dette gælder både SSP-lærere, det opsøgende team gadepiloterne og klubmedarbejdere. Niveau 2: Førstegangskriminalitet Signalerne kan f.eks. være: Simpelt tyveri fra venner eller butik Hærværk Besiddelse af hash Overtrædelse af våbenloven typisk besiddelse af kniv Dette niveau varetages af Familieafdelingen i samarbejde med SSP-konsulenten. Handling Familieafdelingen vurderer, om der er grundlag for at iværksætte en 50-undersøgelse (børnefaglig undersøgelse jf. Serviceloven). Undersøgelsen skal medvirke til en vurdering om grundlag for hjælpeforanstaltninger. Familieafdelingen indhenter oplysninger fra relevante samarbejdspartnere i forhold til familien. Familieafdelingen kan forud for evt. undersøgelse have et netværksmøde med familien/den unge og relevante netværkspersoner. Ved konflikter vurderes muligheden for mægling som varetages af SSP-konsulenten og eventuelt Politiets Kriminalpræventive Sektion.. Parternes forpligtelse Familieafdelingen er ansvarlig for kontakten med hjemmet og: - Sikrer gennemførelse af samtalen - Sikrer inddragelse af andre relevante samarbejdspartnere - Sørger for at sagen tages op på det ugentlige møde i OBS-gruppen (jf. retsplejeloven 115) med henblik på orientering og evt. koordinering af en indsats. Familieafdelingen og SSPkonsulenten er i tæt samarbejde om den unge. På OBS-mødet kan der iværksættes mægling og kontakt med gadepiloterne. Niveau 3: Gentagen og alvorlig kriminalitet Signalerne kan fx være: Indbrud skole, virksomheder, butikker, beboelse m.v. Biltyveri Groft hærværk Salg af stoffer Trusler om vold Overtrædelse af våbenloven, herunder besiddelse og anvendelse af våben. Deltagelse i tæskehold Dette niveau varetages af Familieafdelingen i samarbejde med SSP-konsulenten. 6

7 Handling Når en ung under 18 år skal afhøres, kontakter politiet Familieafdelingen. Familieafdelingen er ved afhøringen repræsenteret med en børnesagsbehandler, og udenfor almindelig arbejdstid ved Familieafdelingens døgnvagt. Når en ung fremstilles for en dommer med henblik på varetægtsfængsling, vil den unge altid få beskikket en forsvarsadvokat og Familieafdelingen vil ligeledes være til stede i grundlovsforhøret. Hvis den unge under 18 år skal varetægtsfængsles, foregår det som udgangspunkt på en sikret børn- og ungeinstitution. Hvis der ikke er plads på en sikret institution, anbringes den unge i arresthus indtil førstkommende ledige plads på en sikret institution. Det er politiet, som koordinerer placeringen af den unge. Familieafdelingen afholder, evt. sammen med SSP-konsulenten, samtale/hjemmebesøg med den unge og forældre efter modtagelse af dokumentation fra politiet om begået kriminalitet. Der afholdes evt. netværksmøde med barnets eller den unges netværk senest 14 dage efter modtagelse af dokumentation fra politiet. Netværksmøderne afholdes med det formål at få relevante ressourcepersoner i barnets eller den unges liv til at støtte op om målene i den midlertidige handleplan. Erfaringer viser, at det mindsker sandsynligheden for ny kriminalitet, når personerne omkring den unge er bevidste om og engagerede i dennes handlinger. Succesen afhænger af, at der er relevante ressourcepersoner i barnets eller den unges liv. Parternes forpligtelser Familieafdelingen er ansvarlig for udarbejdelse af handleplanen og forestår den løbende kontakt med hjemmet. Familieafdelingen: - sikrer gennemførelse af samtalen - sikrer inddragelse af andre relevante samarbejdspartner. - sørger for indkaldelse til netværksmøde med inddragelse af relevante samarbejdspartnere, herunder PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Niveau 4 personfarlig kriminalitet Signalerne kan f.eks. være: Røveri Overfald Vold Anvendelse af våben Dette niveau varetages af Familieafdelingen Handling Netværkssamråd. Formålet med netværkssamrådet er at sikre, at der iværksættes en planlagt og kontrolleret indsats med henblik på at forpligte den unge, forældrene, netværket og andre relevante fagpersoner på en indsats, der skal hjælpe den unge ud af kriminalitet samt vise den unge, at den kriminelle handling tages alvorligt og afføder en reaktion. Netværkssamrådet er indeholdt i Serviceloven 57c: Kommunalbestyrelsen skal, senest 7 dage efter den har modtaget dokumentation fra politiet om, at en ung under 18 år er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet, indkalde den unge, forældremyndighedsindehaveren, eventuelt relevante personer fra netværket og relevante fagpersoner til et netværkssamråd. Stk. 2: På baggrund af drøftelser på netværkssamrådet med den unge, forældremyndighedsindehaveren, eventuelt relevante personer fra netværket og relevante fagpersoner skal kommunalbestyrelsen efter netværkssamrådet udarbejde en handleplan for, hvilke initiativer og handlepligter der kan modvirke yderligere kriminalitet. 7

8 Efterfølgende iværksætter Familieafdelingen altid en socialfaglig undersøgelse, når den unge har begået kriminalitet og er blevet varetægtsfængslet. Den socialfaglige undersøgelse skal medvirke til at belyse, om der er behov for særlige foranstaltninger jf. servicelovens 52. Undersøgelsen udarbejdes i samarbejde med den unge og dennes forældre. Dette indebærer, at Familieafdelingen afholder møder med den unge på den sikrede institution i varetægtsperioden. Sagsbehandleren vil som udgangspunkt altid aflægge et besøg hos den unge på den sikrede institution indenfor 7 arbejdsdage. Ved det første besøg med den unge orienteres og aftales den videre proces i samarbejde med den unge, forældrene og institutionen. Formålet med handlingerne er, at sikre en resocialiserende proces og opfølgning på den unge samt yderligere kriminalitetsforebyggelse. Parternes forpligtelse Familieafdelingen er ansvarlig for kontakt med hjemmet i forhold til midlertidig og endelig handleplan jf. Servicelovens bestemmelser. Derudover er Familieafdelingen ansvarlig for etablering af udslusningsordning, inddragelse af relevante samarbejdspartnere mv. Radikalisering Det bemærkes, at indsatserne i forhold til imødegåelse af radikalisering samt håndtering af bekymring for radikalisering blandt unge såvel som voksne borgere fremgår af Frederiksberg Kommunes handleplan mod radikalisering vedtaget i kommunalbestyrelsen november Der henvises derfor til denne for en uddybning heraf. Evaluering af KRIM-planen Evalueringen af planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet vil indgå som en del af evalueringen af Den Sammenhængende Børnepolitik. Den løbende evaluering af indsatserne vil tage udgangspunkt i udviklingen i ungdomskriminaliteten på Frederiksberg: Bevægelser i negativ retning heri vil kalde på justeringer af indsatserne. 8

NOTAT. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

NOTAT. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik NOTAT Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Den 14. marts 2012 Sagsbeh: Sagsnr.: 2012/0008264 Dok.nr.: 2012/0008264-8 Børne- og ungeområdet Skoleafdelingen

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING. af børn og unge under 18 år S P

SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING. af børn og unge under 18 år S P SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING af børn og unge under 18 år S P... SKOLE... SOCIAL... POLITI FORORD Kriminalitetsforebyggelse og forebyggelse af børn og unges trivsel har en høj prioritet i Holstebro Kommune.

Læs mere

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv.

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv. KOMMISSORIUM Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18 Formål: 1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er

Læs mere

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014 Informationsmøde om Netværkssamråd Oktober 2014 Program Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.10 Den nye lovgivning om netværkssamråd baggrund og intentioner. Kl. 10.40 Socialstyrelsens rådgivning i forbindelse med

Læs mere

HANDLEPLAN ANG. SAGSBEHANDLING MELLEM NORDFYNS KOMMUNE OG FYNS POLITI I SAGER MED KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE.

HANDLEPLAN ANG. SAGSBEHANDLING MELLEM NORDFYNS KOMMUNE OG FYNS POLITI I SAGER MED KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE. HANDLEPLAN ANG. SAGSBEHANDLING MELLEM NORDFYNS KOMMUNE OG FYNS POLITI I SAGER MED KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE. Samarbejdet mellem Nordfyns kommune og Fyns Politi, bør indebære et standardiseret, skriftligt

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og unge, der kan være...

HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og unge, der kan være... Om individorienteret forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge i Køge Kommune Vejledning til alle ansatte, der arbejder med børn og unge op til 18 år > HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og

Læs mere

Koncept for håndtering på de 4 kriminalitetsniveauer:

Koncept for håndtering på de 4 kriminalitetsniveauer: UNDERVÆRKET Stemannsgade 9C, DK 8900 Randers C Tlf. +45 4086 7408 EAN. 5798004314555 ch@randers.dk www.ssp-randers.dk Koncept for håndtering på de 4 kriminalitetsniveauer: Forord Lokalrådet for Samarbejdet

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Sagsnr A Dato: Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Sagsnr A Dato: Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Sagsnr. 27.24.00-A00-2-17 Dato: 28.09.2018 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Horsens Kommune 2018 1. Indledning Som en del af en sammenhængende børne- og ungepolitik har Horsens

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. Del to: Fokusområder, organisering og retningslinjer

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. Del to: Fokusområder, organisering og retningslinjer Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 Del to: Fokusområder, organisering og retningslinjer Indholdsfortegnelse Indledning...3 Fokusområde 1: En tidlig og forebyggende indsats...4

Læs mere

ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN

ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN 2 INDHOLD Indledning... 4 Enkeltsagsbehandlingen i lokaludvalg og ledergrupper... 7 Niveau 1 Bekymrende adfærd... 8 Niveau 2 Førstegangskriminalitet...

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Del 1: Observationer og vurderinger... 3 Særligt for Bydele med uro... 5

Del 1: Observationer og vurderinger... 3 Særligt for Bydele med uro... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning... 3 Del 1: Observationer og vurderinger... 3 Særligt for 2018... 3 Bydele med uro... 5 Del 2: Data og statistik.. 9 Kriminalitetsudvikling 9 Udvikling i enkeltsager..

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Vedtaget af Fanø Byråd den xx Vision På Fanø prioriterer vi det gode børneliv, og alle børn og unge skal opleve, at de kan leve et trygt og sundt liv baseret

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Fokusområder, organisering og retningslinjer Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Fokusområde 1: En tidlig og forebyggende indsats...

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Nyt fra Socialstyrelsen Ny organisering i Socialstyrelsen - kriminalitetsområdet

Læs mere

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune Indhold Forord 1 Generel forebyggelse på skolen/trivselsforum 2 Undervisningens placering 3 Undervisningen sigter på 4 Fase 1 5 Fase 2 6 Fase 3 7 Oversigt over

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er:

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er: Gladsaxe Kommune Familieafdelingen august 2006 Sammenhængende børnepolitik i Gladsaxe kommune 1. Indledning Gladsaxe Kommunes Sammenhængende børnepolitik 2007-2009 skal sikre sammenhæng i overgangene mellem

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Centrale aktører i SSP-samarbejdet SSP-styregruppen...1 SSP-konsulenten...1 Ungemedarbejderen på Silkeborg Ungdomsskole...2 Politiets forebyggelsesgruppe...3

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

EN FOLDER OM TRIVSELSPROJEKTET PÅ CAMPUS FREDERIKSSUND

EN FOLDER OM TRIVSELSPROJEKTET PÅ CAMPUS FREDERIKSSUND EN FOLDER OM TRIVSELSPROJEKTET PÅ CAMPUS FREDERIKSSUND ALKOHOL? SKILSMISSE? Seksualitetsforvirring? Vold? Præstationsangst? HASH? ENSOMHED? FREMTIDEN? Mobning? STUDIEPRES? DØDSFALD? Spiseforstyrrelser?

Læs mere

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING DRAGØR KOMMUNE Juni 2018 1 Indhold Indledning... 3 Læsevejledning... 4 Om overgreb... 4 Forebyggende indsatser... 5 Første skridt Vær opmærksom og ansvarsbevidst...

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

SSP Dragør er et lokalt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning, Politi, Fritids/ungdomsklubber,

SSP Dragør er et lokalt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning, Politi, Fritids/ungdomsklubber, Dragør Kommune 2013 Indhold SSP Dragør... 3 Model for det forebyggende arbejde... 3 Niveauer i det opsøgende og forebyggende arbejde... 5 Organisering SSP Dragør... 6 Styregruppe... 6 SSP arbejdsgruppe...

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Strategi for forebyggelse og indsats over for radikalisering i Brøndby Kommune. Vedtaget november 2016, revideret januar 2018

Strategi for forebyggelse og indsats over for radikalisering i Brøndby Kommune. Vedtaget november 2016, revideret januar 2018 Strategi for forebyggelse og indsats over for radikalisering i Brøndby Kommune Vedtaget november 2016, revideret januar 2018 1 Indledning Radikalisering er ikke et entydigt begreb. Der er tale om en proces,

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Helhedsorienteret Familie Indsats 0-3 år

Helhedsorienteret Familie Indsats 0-3 år Helhedsorienteret Familie Indsats 0-3 år Lovgrundlag: Servicelovens 52,3,9, jfr. 52a, stk. 1 punkt 2 og 3. Rammer for projektet: Familier med børn i alderen 0 3 år. Forankring: i Børnefamiliehuset. Formål:

Læs mere

Socialforvaltningen har givet input til spørgsmål 1-3 og har besvaret spørgsmål 4 selvstændigt.

Socialforvaltningen har givet input til spørgsmål 1-3 og har besvaret spørgsmål 4 selvstændigt. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Badar Shah, MB E-mail: Badar_Shah@kk.dk Kære Badar Shah 25. februar 2019 Sagsnr. 2019-0046943 Dokumentnr. 2019-0046943-1

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Helhedsorienteret familie indsats 3-12 år (23) år

Helhedsorienteret familie indsats 3-12 år (23) år Helhedsorienteret familie indsats 3-12 år 13 18 (23) år Lovgrundlag: Servicelovens 52,3,9, jfr. 52a, stk. 1 punkt 2 og 3. Rammer for projektet: Formål: Familier med børn i alderen 3 12 år - forankret i

Læs mere

TRIVSEL OG INKLUSI PÅ FARSTRUP SKOLE

TRIVSEL OG INKLUSI PÅ FARSTRUP SKOLE TRIVSEL OG INKLUSI N PÅ FARSTRUP SKOLE Indholdsfortegnelse Værdigrundlag - pædagogisk udgangspunkt............. 3 Indsatsområder, procedure og handling................ 5 Forløb ved fravær..............................

Læs mere

Vejledning til Forandringskompasset på børne- og ungeområdet 10

Vejledning til Forandringskompasset på børne- og ungeområdet 10 Vejledning til Forandringskompasset på børne- og ungeområdet 0 Forandringskompasset er Socialforvaltningens effektstyrings- og læringskoncept, som gør det muligt systematisk at følge med i borgerens trivsel

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Kontaktpersonindsatser inspiration og eksempler. Temadag, Socialstyrelsen

Kontaktpersonindsatser inspiration og eksempler. Temadag, Socialstyrelsen Kontaktpersonindsatser inspiration og eksempler Temadag, Socialstyrelsen Hvad kan I forvente de næste 30 min.? 1. Notatets formål, baggrund og indhold 2. Lidt om kontaktpersonindsatser 3. Tre eksempler

Læs mere

Helsingør Kommune, Center for Børn, Unge og Familier, SSP-organisationen, Rønnebær Allé Helsingør -

Helsingør Kommune, Center for Børn, Unge og Familier, SSP-organisationen, Rønnebær Allé Helsingør   - SSP+ Med udbygningen af SSP-området, det såkaldte SSP+, opnår Helsingør Kommune en mere direkte og bedre indsats for stop af uhensigtsmæssig adfærd og udvikling af kriminalitet blandt unge over 18 år,

Læs mere

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær 2017 Fra fravær til fremmøde Procedure ved bekymrende fravær Indhold 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Lovkrav om skolefravær... 2 4. Hvordan registreres fravær?... 3 5. Hvad er bekymrende fravær?...

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne Socialdistriktsbaserede møder, hvor der udveksles oplysninger om kriminalitetstruede unge mellem politi og kommune

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FRAVÆR I FOLKESKOLEN i Lolland Kommune - mindsker sandsynligheden for frafald på ungdomsuddannelserne

FOREBYGGELSE AF FRAVÆR I FOLKESKOLEN i Lolland Kommune - mindsker sandsynligheden for frafald på ungdomsuddannelserne FOREBYGGELSE AF FRAVÆR I FOLKESKOLEN i Lolland Kommune - mindsker sandsynligheden for frafald på ungdomsuddannelserne Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Ny SSP-struktur i Kolding Kommune

Ny SSP-struktur i Kolding Kommune Ny SSP-struktur i Kolding Kommune SSP-ledergruppen Politimesteren Vicepolitimesteren Børne- og uddannelsesdirektøren Skolechefen Social- og beskæftigelsesdirektøren Områdechefen for rådgivningsafsnittet

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 009 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side Ungdomskriminaliteten i tal Side Sigtede 10 17 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 1517 årige i Ringsted

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år Politisk målsætning for unge der er fyldt 15 år Fald i antallet af anbringelser

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats

Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats Kommissorium for: Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats Opgaven Direktionen fik med budgetaftalen for 2018 til opgave at: Styrke den forebyggende indsats

Læs mere

1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger... 1

1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger... 1 GLADSAXE KOMMUNE Skole og Familie Bilag 1: Notat vedrørende KL's 12 opmærksomhedspunkter NOTAT Dato: 2. august 2012 Af: Rikke Schønning KL s 12 opmærksomhedspunkter 1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt

Læs mere

ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN

ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN INDHOLD Indledning side 3 Enkeltsagsbehandlingen i lokaludvalg og ledergrupper side 4 Niveau 1 Bekymrende adfærd side 5 Niveau 2 Førstegangskriminalitet side 7 Niveau

Læs mere

Hvad er SSP. Skoler - Socialforvaltning - Politi. Samarbejde mellem:

Hvad er SSP. Skoler - Socialforvaltning - Politi. Samarbejde mellem: Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler - Socialforvaltning - Politi Formål: At sikre de bedst mulige livsvilkår for børn og unge uden kriminalitet, misbrug og mistrivsel. Afdække årsagerne til at børn og

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning herunder tilbud om åben anonym rådgivning Servicestandard for familieorienteret rådgivning herunder tilbud om åben anonym rådgivning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 1 og 2 Mål med indsats Målet er at yde gratis råd og vejledning, herunder lave

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken

Børne- og Ungepolitikken Revideret udgave. V.0.4 15/11-11 Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken - Politikken sætter fokus på sammenhængen mellem almen- og specialområdet. .hjælpen skal sætte ind i tide Sårbare børn og unge

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik for Stevns Kommune

Sammenhængende børnepolitik for Stevns Kommune Sammenhængende børnepolitik for Stevns Kommune Dette er den sammenhængende børnepolitik for Stevns Kommune (jf. Servicelovens 19). Hovedformålet med børnepolitikken er, at synliggøre sammenhæng og strategi

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere