2017/ /2020 BUTIKSOVERENSKOMSTEN FUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN FOR LANDSOVERENSKOMST LANDSOVERENSKOMST LANDSOVERENSKOMST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2017/ /2020 BUTIKSOVERENSKOMSTEN FUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN FOR LANDSOVERENSKOMST LANDSOVERENSKOMST LANDSOVERENSKOMST"

Transkript

1 LANDSOVERENSKOMST 2017/2020 LANDSOVERENSKOMST LANDSOVERENSKOMST 2017/2020 BUTIKSOVERENSKOMSTEN FUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN FOR HANDEL, Social- VIDEN og OG sundhedsvikarer SERVICE

2

3 2017/2020 LANDSOVERENSKOMST For social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA

4 INDHOLD KAP. 1. OVERENSKOMSTENS INDHOLD Overenskomstens område Definition af vikarbureauarbejde Definition af vikar Stillingskategorier... 4 KAP. 2. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR TIMELØNNET VIKARARBEJDE Definition af timelønnede vikarer Timelønnen for timelønsansatte Definition af overarbejde Lukkede sikrede afdelinger Ledere Ferie-, koloni- og højskoleophold m.v Tjenestedragt Lønudbetaling Ferie Ophævelse af vikariatet Pension... 9 KAP. 3. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR MÅNEDSLØNNET VIKARARBEJDE Definition af månedslønnede vikarer Timelønnen for månedslønsansatte Lukkede sikrede afdelinger Ledere Ferie-, koloni- og højskoleophold m.v Tjenestedragt Tjenestelister Fridøgn Overarbejde Lønudbetaling Børns hospitalsindlæggelse Barns sygdom Sygdom og barsel Pension Opsigelse

5 KAP. 4. FÆLLES BESTEMMELSER FOR TIMELØNNEDE OG MÅNEDSLØNNEDE Arbejdstid Aften-/nattjeneste Overarbejde Weekendtjeneste Søgnehelligdagstjeneste Rådighedstjeneste Særlige tillæg Gaver Patientledsagelse Kørselsgodtgørelse Aftale om feriekort Hovedaftale Ikrafttræden og opsigelse PROTOKOLLAT OM ANSÆTTELSESBEVISER...19 BILAG 1 IMPLEMENTERING AF LIGELØNSLOVEN MV...20 BILAG 2 AFTALE OM ELEKTRONISKE DOKUMENTER...23 BILAG 3 AFTALE OM ADGANG TIL LØNOPLYSNINGER...24 BILAG 4 AFTALE OM LØNUDBETALING I FORBINDELSE MED SØGNEHELLIGDAGE...25 BILAG 5 AFTALE OM PENSIONSOPLYSNINGER...26 BILAG 6 AFTALE OM ETABLERING UDDANNELSES- OG SAMARBEJDSFOND

6 KAP. 1. OVERENSKOMSTENS INDHOLD 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter sygehjælpere, hjemmehjælpere, plejere, plejehjemsassistenter, social- og sundhedsassistenter, sundhedsmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere samt ikke-uddannede social- og sundhedsmedarbejdere, der engageres som vikarer til varetagelse af omsorgsopgaver af vikarbureauer, som er medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, og som har tiltrådt denne. Det er frivilligt for såvel nuværende som kommende medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver at tilslutte sig denne overenskomst. 2. Definition af vikarbureauarbejde Som vikarbureauarbejde anses regelmæssig virksomhed, som består i, at Bureauet indgår en aftale med en vikar med det formål midlertidigt at stille denne til rådighed for enten en bruger/institution, der har ansvaret for udførelsen af arbejdet. 3. Definition af vikar En vikar er enhver under overenskomsten ansat, der indgår en aftale, som indebærer, at den pågældende af Bureauet stilles midlertidigt til rådighed for en bruger/institution. 4. Stillingskategorier 1. Til gruppe 0, A henregnes: Medhjælpere, dvs. ikke-uddannede social- og sundhedsvikarer med mindre end 9 måneders dokumenteret erfaring inden for social- og sundhedsområdet i mere end 19 timer pr. uge inden for de seneste 3 år. Til gruppe 0, B henregnes: Plejemedhjælpere, dvs. ikke-uddannede social- og sundhedsvikarer med 9 måneders eller mere - dokumenteret erfaring inden for social- og sundhedsområdet i mere end 19 timer pr. uge inden for de seneste 3 år. Bemærkning: Vikarbureauet kan vælge at henføre vikarer med relevante kurser m.v. fra gruppe 0, A til gruppe 0,B. 2. Til gruppe I henregnes: Social- og sundhedshjælpere, der har gennemgået uddannelse i henhold til grunduddannelse efter Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser indenfor bistandspleje og omsorgsområder m.v. 4

7 Hjemmehjælpere, der har gennemført grundkursus, der er omtalt i Socialministeriets Cirkulære af 8. oktober 1981 om uddannelse af hjemmehjælpere eller et af de i medfør af den tidligere husmoderafløsnings- og hjemmehjælpslovgivning fastsatte grundlæggende kurser. 3. Til gruppe II henregnes: Sygehjælpere, der har fået udstedt uddannelsesbevis i henhold til bestemmelserne i Sundhedsstyrelsens retningslinier af 20. februar 1978 ved uddannelse af sygehjælpere, afsnit IV, eller har modtaget bevis sygehjælpere ved plejehjem. Sundhedsmedhjælpere, der har gennemgået uddannelser i overbygningsuddannelsen efter Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet, men som ikke har autorisation. 4. Til gruppe III henregnes: Plejere, der har modtaget bevis i henhold til bestemmelserne i Sundhedsstyrelsens retningslinier af 12. juli 1977 og plejere, der er knyttet til særlige arbejdsområder. 5. Til gruppe IV henregnes: a) Social- og sundhedsassistenter med autorisation. b) Plejehjemsassistenter, der har gennemgået uddannelsen i henhold til Sundhedsstyrelsens Cirkulære af 26. juni 1980 efter Uddannelsesnævnet for Sundhedsvæsenets Betænkning nr. 583/170 samt betænkning afgivet i september 1965 af et udvalg nedsat af Københavns Magistrats 3. afdeling om den på forsøgsbasis etablerede uddannelse. KAP. 2. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR TIMELØNNET VIKARARBEJDE 5. Definition af timelønnede vikarer De af overenskomsten omfattede timelønnede vikarer udfører timelønnet arbejde på freelancebasis baseret på her og nu arbejde med specifikke individuelle aftaler pr. opgave, hvorefter vikaren og Bureauet er fritstillet over for hinanden. Dette kan dreje sig om opgaver fra dag til dag eller uge til uge, dog maksimum vikariater af tre måneders varighed. Vikaren er dog timelønnet uanset vikariatets længde, hvis den aftalte gennemsnitlige arbejdstid er under 10 timer pr. uge. 5

8 6. Timelønnen for timelønsansatte 1. Gruppe o, A: Grundløn Ajourføringstillæg Grundløn i alt Gruppe o, B: Grundløn Ajourføringstillæg Grundløn i alt Gruppe I: Ajourføringstillæg Løn i alt Gruppe II: Ajourføringstillæg Løn i alt Gruppe III: Ajourføringstillæg Løn i alt Gruppe IV: Ajourføringstillæg Løn i alt 1. marts marts marts 2019 kr. 141,83 kr. 1,44 kr. 143,27 kr. 153,29 kr. 1,44 kr. 154,73 kr. 178,95 kr. 1,46 kr. 180,41 kr. 180,94 kr. 1,46 kr. 182,40 kr. 182,99 kr. 1,46 kr. 184,45 kr. 187,20 kr. 1,46 kr. 188,66 kr. 144,24 kr. 1,46 kr. 145,70 kr. 155,90 kr. 1,46 kr. 157,36 kr. 181,99 kr. 1,48 kr. 183,47 kr. 184,02 kr. 1,48 kr. 185,50 kr. 186,10 kr. 1,48 kr. 187,58 kr. 190,38 kr. 1,48 kr. 191,86 kr. 146,33 kr. 1,48 kr. 147,81 kr. 158,16 kr. 1,48 kr. 159,64 kr. 184,63 kr. 1,50 kr. 186,13 kr. 186,69 kr. 1,50 kr. 188,19 kr. 188,80 kr. 1,50 kr. 190,30 kr. 193,14 kr. 1,50 kr. 194,64 Ajourføringstillægget indgår i pensionsberegningsgrundlaget. Parterne er enige om, at vikaren skal aflønnes efter vikarens højeste uddannelsesmæssige baggrund indenfor det sundhedsfaglige område, jf ERFARINGSTILLÆG Timelønnede vikarer med mindst 6 års dokumenteret beskæftigelse efter afsluttet uddannelse oppebærer et erfaringstillæg, såfremt vikaren har været beskæftiget indenfor sin uddannelse i mindst et år indenfor de seneste tre år. Erfaringstillægget udgør: kr. 6,75 pr. time kr. 6,86 pr. time kr. 6,96 pr. time Når vikarbureauet ved vikarens tilknytning til vikarbureauet har anmodet vikaren om dokumentation for evt. opfyldelse af betingelserne for ret til erfaringstillæg, skal vikaren levere denne dokumentation senest 1 måned herefter. Beror den manglende dokumentation på vikarens tidligere arbejdsgiver, forlænges fristen med 2 måneder. Har vikarbureauet ikke modtaget dokumentationen indenfor denne frist, ydes tillægget alene fremadrettet fra det tidspunkt, hvor vikarbureauet modtager dokumentationen. 6

9 3. KVALIFIKATIONSTILLÆG Timelønnede vikarer med over et års dokumenteret beskæftigelse indenfor de seneste tre år indenfor et eller flere af følgende specialer intensiv, neonatalogi, radiologi, onkologi, anæstesi, kardiologi, epidemiologi, nefrologi/ dialyse, hæmatologi, operation eller lukkede sikrede afdelinger - oppebærer et tillæg, såfremt specialeerfaringen anvendes i det pågældende vikariat. Det er ydermere en forudsætning at vikaren mindst har haft seks års samlet dokumenteret beskæftigelse efter afsluttet uddannelse. Kvalifikationstillægget udgør: kr. 8,61 pr. time kr. 8,76 pr. time kr. 8,89 pr. time Ved en lukket sikret afdeling forstås en afdeling på et sygehus, på en psykiatrisk institution eller sikringsanstalt, hvor yderdøre og vinduer er konstant aflåst. Bemærkning: Ved vikariater på en lukket sikret afdeling honoreres dels efter 6, stk. 3, når betingelserne er opfyldt, men altid efter 8. Alene 6, stk. 3. indgår i ulempeberegningen. Når vikarbureauet ved vikarens tilknytning til vikarbureauet har anmodet vikaren om dokumentation for evt. opfyldelse af betingelserne for ret til kvalifikationstillæg, skal vikaren levere denne dokumentation senest 1 måned herefter. Beror den manglende dokumentation på vikarens tidligere arbejdsgiver, forlænges fristen med 2 måneder. Har vikarbureauet ikke modtaget dokumentationen indenfor denne frist, ydes tillægget alene fremadrettet fra det tidspunkt, hvor vikarbureauet modtager dokumentationen. 4. Gruppe 0, A og 0,B oppebærer ikke erfaringstillæg, kvalifikationstillæg, tillæg for arbejde på lukkede sikrede afdelinger eller tillæg som leder. 5. Normaltimeløn beregning af ulempegodtgørelse (Grund)løn og ajourføringstillæg samt erfaringstillæg og kvalifikationstillæg udgør normaltimelønnen og indgår i beregningen af ulempetillæg (aften-/ nattjeneste, overarbejde, weekendtjeneste og søgnehelligdagstjeneste). 7. Definition af overarbejde Tjeneste ud over den på forhånd aftalte tjenestetid mellem Bureauet og vikaren betragtes som overarbejde. 7

10 8. Lukkede sikrede afdelinger For tjeneste på lukkede sikrede afdelinger ydes et tillæg. Tillægget udgør pr. time: 1. marts marts marts 2019 kr. 2,97 kr. 3,02 kr. 3,06 Ved en lukket sikret afdeling forstås en afdeling på et sygehus, på en psykiatrisk institution eller sikringsanstalt, hvor yderdøre og vinduer er konstant aflåst. Bemærkning: Ved vikariater på en lukket sikret afdeling honoreres dels efter 6, stk. 3, når betingelserne er opfyldt, men altid efter 8. Alene 6, stk. 3. indgår i ulempeberegningen. 9 Ledere Bureauet yder et tillæg ved vikariater som afdelingsledere, institutions- eller områdeledere. Tillægget udgør pr. time: 1. marts marts marts 2019 Afdelingsledere kr. 12,30 kr. 12,51 kr. 12,69 Institutions- eller områdeledere kr. 24,60 kr. 25,02 kr. 25, Ferie-, koloni- og højskoleophold m.v. 1. I tilfælde, hvor en vikar frivilligt medvirker ved ledsagelsen af patienter i forbindelse med deltagelse i ferie-, koloni- og højskoleophold m.v., aftales honoreringen mellem vikarbureauet og vikaren. Hvis der ikke kan opnås enighed om en aftale, gælder stk Vikarerne oppebærer sædvanlig løn (svarende til 7,4 timers normal timebetaling inkl. eventuelle funktions- og kvalifikationstillæg) under opholdet. 3. Der ydes et vederlag for deltagelse i opholdet. Vederlaget udgør pr. dag: 1. marts marts marts.2019 Hverdage kr. 282,95 kr. 287,76 kr. 291,93 Søn- og Helligdage kr. 565,88 kr. 575,50 kr. 583,84 Der ydes fornødne rejseudgifter, fri kost og frit ophold. 8

11 4. Øvrige regler om arbejdstid, f.eks. overarbejde, rådighedstjeneste og arbejdstidsbestemte tillæg, suspenderes. Opholdet medtages ikke ved tjenestetidsopgørelsen eller ved beregningen af højeste tjenestetid. 5. Aftalen finder tillige anvendelse i udlandet. 11. Tjenestedragt Hvor institutionerne stiller krav om, at vikaren møder uniformeret, men undtagelsesvis ikke kan tilbyde vikaren tjenestedragt, yder Bureauet et tillæg til timelønnen. Tillægget udgør følgende: 1. marts marts marts 2019 kr. 2,12 kr. 2,16 kr. 2, Lønudbetaling Lønnen udbetales for hvert vikariat, således at lønnen er til disposition den førstkommende torsdag efter vikariatets afslutning, idet der dog altid afregnes for en eller to uger ad gangen. Der tilstilles vikaren en specificeret oversigt over det udbetalte beløb. 13. Ferie Vikarer modtager 12,5% i feriegodtgørelse. 14. Ophævelse af vikariatet Ethvert vikariat kan ophæves uden forudgående varsel. Ved sygdom betragtes vikariatet som ophævet. 15. Pension Bureauet indbetaler månedligt et beløb svarende til 4,5% af vikarens løn (timeløn + ajourføringstillæg) til PenSam Gruppen samtidig med lønudbetalingen i den måned, der følger efter lønudbetalingsmåneden. Vikarens eget bidrag til pensionsordningen udgør 1,5% af lønnen uden tillæg, og Bureauets bidrag udgør et bidrag svarende til 3% af lønnen uden tillæg. Pr. 1. maj 2017 indbetaler vikarbureauet månedligt et beløb svarende til 5,4 pct. af vikarens løn (timeløn + ajourføringstillæg). Heraf udgør vikarens eget bidrag til pensionsordningen 1,8 pct. og vikarbureauets bidrag til pensionsordningen 3,6 pct. 9

12 Pr. 1. marts 2018 indbetaler vikarbureauet månedligt et beløb svarende til 6,3 pct. af vikarens løn (timeløn + ajourføringstillæg). Heraf udgør vikarens eget bidrag til pensionsordningen 2,1 pct. og vikarbureauets bidrag til pensionsordningen 4,2 pct. Pr. 1. marts 2019 indbetaler vikarbureauet månedligt et beløb svarende til 7,2 pct. af vikarens løn (timeløn + ajourføringstillæg). Heraf udgør vikarens eget bidrag til pensionsordningen 2,4 pct. og vikarbureauets bidrag til pensionsordningen 4,8 pct. Pensionen ydes i henhold til kassens vedtægter. Der ydes ikke pension fra det fyldte 67. år. KAP. 3. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR MÅNEDSLØNNET VIKARARBEJDE 16. Definition af månedslønnede vikarer Månedslønnede fastansatte vikarer udfører månedslønnet arbejde med en aftalt gennemsnitlig arbejdstid på minimum 10 timer pr. uge baseret på aftaler i enkeltstående, sammenhængende vikariater med en varighed af minimum tre måneder. I alle øvrige tilfælde er der tale om timelønnet vikararbejde på freelancebasis. 17. Timelønnen for månedslønsansatte marts marts marts 2019 Gruppe o, A: Grundløn Ajourføringstillæg Grundløn i alt kr. 132,47 kr. 1,45 kr. 133,92 kr. 135,12 kr. 1,48 kr. 136,60 kr. 137,69 kr. 1,51 kr. 139,20 Gruppe o, B: Grundløn: Ajourføringstillæg Grundløn i alt kr. 138,79 kr. 1,45 kr. 140,24 kr. 141,57 kr. 1,48 kr. 143,05 kr. 144,26 kr. 1,51 kr. 145,77 Gruppe I: Ajourføringstillæg Løn i alt kr. 162,21 kr. 1,47 kr. 163,68 kr. 165,45 kr. 1,50 kr. 166,95 kr. 168,59 kr. 1,53 kr. 170,12 Gruppe II: Ajourføringstillæg Løn i alt kr. 164,07 kr. 1,47 kr. 165,54 kr. 167,35 kr. 1,50 kr. 168,85 kr. 170,53 kr. 1,53 kr. 172,06 Gruppe III: Ajourføringstillæg Løn i alt kr. 165,96 kr. 1,47 kr. 167,43 kr. 169,28 kr. 1,50 kr. 170,78 kr. 172,50 kr. 1,53 kr. 174,03 Gruppe IV: Ajourføringstillæg Løn i alt kr. 167,42 kr. 1,47 kr. 168,89 kr. 170,77 kr. 1,50 kr. 172,27 kr. 174,01 kr. 1,53 kr. 175,54 10

13 Ajourføringstillægget indgår i pensionsberegningsgrundlaget og ved beregning af ulempetillæg (aften/nattjeneste, overarbejde, weekendtjeneste og søgnehelligdagstjeneste). Parterne er enige om, at vikaren skal aflønnes efter vikarens højeste uddannelsesmæssige baggrund inden for det sundhedsfaglige område, jf Gruppe 0, A og 0,B oppebærer ikke erfaringstillæg, kvalifikationstillæg, tillæg for arbejde på lukkede sikrede afdelinger eller tillæg som leder. 18. Lukkede sikrede afdelinger For tjeneste på lukkede sikrede afdelinger ydes et tillæg. Tillægget udgør pr. time: 1. marts marts marts 2019 kr. 2,98 kr. 3,04 kr. 3,10 Ved en lukket sikret afdeling forstås en afdeling på et sygehus, på en psykiatrisk institution eller sikringsanstalt, hvor yderdøre og vinduer er konstant aflåst. Bemærkning: Ved vikariater på en lukket sikret afdeling honoreres altid efter 18. Honoreringerne indgår ikke i ulempeberegningen. 19. Ledere Bureauet yder et tillæg ved vikariater som afdelingsledere, institutions- eller områdeledere. Tillægget udgør pr. time: 1. marts marts marts 2019 Afdelingsledere kr. 12,33 kr. 12,58 kr. 12,82 Institutions- eller områdeledere kr. 24,67 kr. 25,16 kr. 25, Ferie-, koloni- og højskoleophold m.v. 1. I tilfælde, hvor en vikar frivilligt medvirker ved ledsagelsen af patienter i forbindelse med deltagelse i ferie-, koloni- og højskoleophold m.v., aftales honoreringen mellem vikarbureauet og vikaren. Hvis der ikke kan opnås enighed om en aftale, gælder stk Vikarerne oppebærer sædvanlig løn (svarende til 7,4 timers normal timebetaling inkl. eventuelle funktions- og kvalifikationstillæg) under opholdet. 11

14 3. Der ydes et vederlag for deltagelse i opholdet. Vederlaget udgør pr. dag: 1. marts marts marts.2019 Hverdage kr. 283,78 kr. 289,46 kr. 294,96 Søn- og Helligdage kr. 567,55 kr. 578,90 kr. 589,90 Der ydes fornødne rejseudgifter, fri kost og frit ophold. 4. Øvrige regler om arbejdstid, f.eks. overarbejde, rådighedstjeneste og arbejdstidsbestemte tillæg, suspenderes. Opholdet medtages ikke ved tjenestetidsopgørelsen eller ved beregningen af højeste tjenestetid. 5. Aftalen finder tillige anvendelse i udlandet. 21. Tjenestedragt Hvor institutionerne stiller krav om, at vikaren møder uniformeret, men undtagelsesvis ikke kan tilbyde vikaren tjenestedragt, yder Bureauet et tillæg til timelønnen. Tillægget udgør følgende: 1. marts marts marts 2019 kr. 2,12 kr. 2,16 kr. 2, Tjenestelister Tjenestelister bekendtgøres af Bureauet, således at vikaren så vidt muligt er orienteret om tjenestens beliggenhed og ugentlige fridøgn mindst fire uger forud. 23. Fridøgn 1. Der ydes ugentligt én fridøgnsperiode af minimum 55 timers varighed eller to fridøgnsperioder af minimum 35 timers varighed. 2. Inddrages fridøgn, aflønnes den pålagte tjeneste som overarbejde af mindst seks timers varighed. 24. Overarbejde Tjeneste ud over den i henhold til tjenestelisten fastsatte tjenestetid betragtes som overarbejde. 12

15 25. Lønudbetaling Lønnen udbetales månedsvis bagud på den sidste hverdag i måneden. 26. Børns hospitalsindlæggelse Der indrømmes frihed med fuld løn til vikaren, når det er nødvendigt, at vikaren indlægges på hospital sammen med vedkommendes syge barn under 14 år. Pr. 1. maj 2017 gælder dette også, når indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed med fuld løn i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Vikaren skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Eventuel refusion fra kommunen tilfalder vikarbureauet. 27. Barns sygdom Der indrømmes til vikarer, som har været i lønnet beskæftigelse i det samme vikarbureau i mindst 1443 timer, frihed med fuld løn, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af vedkommendes syge, hjemmeværende barn under 14 år. Dette vilkår omfatter alene barnets første sygedag. Overstiger perioden mellem 2 vikariater for samme vikarbureau 12 måneder, bortfalder al tidligere optjent anciennitet i henhold til denne bestemmelse. Pr. 1. maj 2017 erstattes ovenstående af: Der indrømmes til vikarer, som har været i lønnet beskæftigelse i det samme vikarbureau i mindst 1443 timer, frihed med fuld løn, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af vedkommendes syge, hjemmeværende barn under 14 år. Dette vilkår omfatter barnets første hele sygedag. Såfremt barnet bliver sygt i løbet af vikarens arbejdsdag, og vikaren må forlade arbejdet som følge heraf, er der endvidere ret til frihed med løn de resterende arbejdstimer den pågældende dag. Overstiger perioden mellem 2 vikariater for samme vikarbureau 12 måneder, bortfalder al tidligere optjent anciennitet i henhold til denne bestemmelse. 28. Sygdom og barsel Ved sygdom og barsel finder Funktionærlovens regler anvendelse. 29. Pension Et beløb svarende til 12% af vikarens løn (timeløn + ajourføringstillæg) indbetales månedligt af Bureauet til Pen-Sam Gruppen samtidig med lønudbetalingen i den måned, der følger efter udbetalingsmåneden. 13

16 Pensionen ydes i henhold til kassens vedtægter. Vikarens eget bidrag til pensionsordningen udgør 4% af lønnen uden tillæg, og Bureauets bidrag udgør et beløb svarende til 8% af lønnen uden tillæg. Der ydes ikke pension fra det fyldte 67. år. 30. Opsigelse Det gensidige opsigelsesvarsel følger Funktionærlovens regler. KAP. 4. FÆLLES BESTEMMELSER FOR TIMELØNNEDE OG MÅNEDSLØNNEDE 31. Arbejdstid 1. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm er 37 timer, hvori rådighedstjeneste indgår med det antal timer, jf. 36, for hvilke der udbetales løn. Bemærkning Bestemmelsen indebærer, at vikarens arbejde kan tilrettelægges fleksibelt over en periode, således at der i de enkelte uger kan forekomme arbejde ud over 37 timer pr. uge, jf. ordet gennemsnitlig. Grænserne i arbejdstidsdirektivet skal dog overholdes. 2. Den daglige arbejdstid kan variere fra 3 til 12 timer, afhængig af den daglige arbejdstid på arbejdsstedet, med mulighed for at indgå aftale mellem vikarbureauet og vikaren om op til yderligere 1 time. 3. Arbejdstiden kan derudover fraviges yderligere 1 time i såvel nedadgående som opadgående retning i følgende særlige situationer: Terminalpleje, pleje i private hjem, ved ledsagelse og i fortsættelse af faste vagter. Ud over ovenstående fravigelse kan arbejdstiden ved ledsagelse fraviges yderligere 1 time i nedadgående retning. 4. Hviletiden efter arbejdsmiljøloven kan for den enkelte medarbejder nedsættes til 8 timer i begrænset omfang. Tilsvarende kompenserende hviletid skal placeres snarest muligt. 14

17 32. Aften-/nattjeneste 1. Tjeneste mellem kl og kl betegnes som aften-/nattjeneste. Pr. 1. marts 2018 erstattes ovenstående af: Tjeneste mellem kl og kl betegnes som aften-/nattjeneste. 2. Ved aften-/nattjeneste ydes et tillæg til timelønnen svarende til 22% af normaltimelønnen. Tillægget ydes kun, når mindst halvdelen af vagten falder indenfor perioden. Tillægget ydes for hele vagten. Tillægget ydes også i forbindelse med øvrige tillæg. Pr. 1. marts 2018 erstattes ovenstående af: Ved aften-/nattjeneste ydes et tillæg til timelønnen svarende til 22 % af normaltimelønnen. Tillægget ydes også i forbindelse med øvrige tillæg. 33. Overarbejde 1. Ved overarbejde ydes et tillæg til timelønnen svarende til 50% af normaltimelønnen. Tillægget ydes også i forbindelse med øvrige tillæg. 2. Godtgørelse for overarbejde ydes alene ved overarbejde af minimum 15 minutters varighed. Ved godtgørelse for overarbejde ydes betaling for den effektive arbejdstid. 34. Weekendtjeneste 1. For tjeneste fra og med nattevagten, der starter fredag aften og til og med nattevagten, der slutter mandag morgen samt for tjeneste den 1. maj og Grundlovsdag, ydes et tillæg til timelønnen svarende til 50% af normaltimelønnen. Pr. 1. marts 2018 erstattes ovenstående af: For tjeneste i tidsrummet fra kl fredag til kl mandag samt for tjeneste den 1. maj og Grundlovsdag i tidsrummet fra kl til kl ydes et tillæg til timelønnen svarende til 50 % af normaltimelønnen. 2. Tillægget ydes kun, når mere end halvdelen af vagten falder indenfor perioden. Tillægget ydes for hele vagten. Tillægget ydes også i forbindelse med øvrige tillæg, bortset fra søgnehelligdagstillæg. Pr. 1. marts 2018 erstattes ovenstående af: Tillægget ydes også i forbindelse med øvrige tillæg, bortset fra søgnehelligdagstillæg. 15

18 35. Søgnehelligdagstjeneste 1. Følgende dage betragtes som søgnehelligdage: Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, Store Bededag og 2. pinsedag. Hertil kommer den december, 31. december og 1. januar, såfremt disse falder på mandag-lørdag. 2. Tjeneste i tidsrummet kl til kl på en søgnehelligdag betegnes som søgnehelligdagstjeneste. 3. Ved søgnehelligdagstjeneste ydes et tillæg til timelønnen svarende til 100% af normaltimelønnen. Tillægget ydes kun, når mere end halvdelen af vagten falder indenfor perioden. Tillægget ydes for hele vagten. Tillægget ydes også i forbindelse med øvrige tillæg, bortset fra weekendtjeneste. Pr. 1. marts 2018 erstattes ovenstående af: Ved søgnehelligdagstjeneste ydes et tillæg til timelønnen svarende til 100 pct. af normaltimelønnen. Tillægget ydes også i forbindelse med øvrige tillæg, bortset fra weekendtjeneste. 36. Rådighedstjeneste 1. Som rådighedstjeneste betegnes tjeneste, hvor vikaren står til rådighed fra sit hjem eller fra vagtværelse. 2. Vikaren har pligt til at møde omgående efter tilkaldelsen - ved rådighedstjeneste fra hjemmet indenfor maksimalt en time. 3. Aftales der normaltjeneste i tilslutning til en rådighedstjenestes ophør, gælder Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn. 4. Rådighedstjeneste aflønnes efter følgende takster: Rådighedstjeneste fra hjemmet honoreres med 1/3 time pr. time. Rådighedstjeneste fra vagtværelse honoreres med 3/4 time pr. time. 5. For den tid, i hvilken der under rådighedstjenesten udføres effektivt arbejde, ydes der - ud over eventuelle øvrige tillæg - overarbejdsbetaling. Tiden beregnes fra tilkaldelsen. 16

19 6. Hvert opkald under rådighedstjeneste tæller mindst én times effektivt arbejde. Opkald honoreres pr. påbegyndt time, i hvilken effektiv tjeneste udføres. Der kan for flere opkald indenfor den samme time kun ydes overarbejdsbetaling for én time. 7. Rådighedstjeneste i form af døgnvagt (24 timer) fra hjemmet honoreres som 14 timers vagt og døgnvagt (24 timer) fra vagtværelse honoreres som 20 timers vagt. 37. Særlige tillæg Der er mulighed for tildeling af individuelle tillæg eller særlige tillæg til grupper af vikarer. 38. Gaver Det er for den enkelte vikar ikke tilladt at modtage gaver m.v. fra patienter samt disses pårørende. 39. Patientledsagelse 1. Såfremt en vikar deltager i patientledsagelse, medregnes rejsetiden fuldt ud i arbejdstiden, idet tiden i forbindelse med tilbagerejse imellem kl og kl ikke medregnes som arbejdstid, såfremt der stilles soveplads til rådighed. 2. Arbejdsfri ophold udenfor hjemmet på indtil 2 timer medregnes fuldt ud. Såfremt det arbejdsfri ophold udenfor hjemmet er på mere end 2 timer, medregnes hele opholdet med 1/3 af tiden. 40. Kørselsgodtgørelse 1. Der ydes vikaren kørselsgodtgørelse efter reglerne om skattefri kørselsgodtgørelse efter skatterådets fastsatte takster fra egen bopæl til det anviste arbejdssted tur/retur fratrukket 30 kilometer. Der ydes dog godtgørelse for max. 100 km i alt. Kørselsgodtgørelsen beregnes ud fra den korteste afstand mellem vikarens bopæl og til det anviste arbejdssted. Kørselsgodtgørelsen betales kun for kørsel i egen bil og maksimalt for faktisk kørte kilometer. Der ydes ingen godtgørelse i det omfang vikaren er beskæftiget det sted, hvor vikaren har sin hovedbeskæftigelse. 2. Bureauet kan indgå aftale med en vikar om godtgørelse af transportudgifter i tilfælde, hvor vikaren ikke anvender egen bil til transporten. 17

20 41. Aftale om feriekort Idet Ferieloven i øvrigt er gældende, kan virksomheder, der er medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver vælge at anvende feriekort i stedet for bestemmelserne om feriekontosystemet. Den til enhver tid gældende Aftale om feriekort mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA er gældende for virksomheder, der er medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver Dansk Erhverv Arbejdsgiver garanterer lønmodtagernes økonomiske krav om feriegodtgørelse i henhold til feriekort udstedt af virksomheder, der er medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 42. Hovedaftale Hovedaftalen mellem DA og LO finder anvendelse for nærværende overenskomst. 43. Ikrafttræden og opsigelse 1. Overenskomsten træder, hvor intet andet er anført, i kraft den 1. marts Overenskomsten kan tidligst opsiges til ophør den 1. marts Opsigelsesfristen er 3 måneder, medmindre andet er aftalt mellem organisationerne. København, marts 2017 Dansk Erhverv Arbejdsgiver Laurits Rønn FOA Karen Stæhr 18

21 PROTOKOLLAT OM ANSÆTTELSESBEVISER Lovbekendtgørelse nr. 240 af 27. marts 2010 om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet For ansættelsesforhold indgået efter 1. juli 1993 skal arbejdsgiveren senest 1 måned efter ansættelsesforholdets begyndelse udlevere et ansættelsesbevis, såfremt ansættelsesforholdet har en varighed på mere end 1 måned, og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. 2. Ved ændring af de i stk. 1 nævnte oplysninger skal der hurtigst muligt og senest 1 måned efter den dato, hvor ændringen træder i kraft, give lønmodtageren skriftlig besked herom Overenskomstens parter er enige om, at eventuelle uoverensstemmelser om oplysningspligt og ansættelsesaftaler behandles efter Normens regler for behandling af faglig strid. 2. Såfremt ansættelsesbeviset ikke er udleveret til vikaren rettidigt, eller hvis ansættelsesbeviset er mangelfuldt, kan vikarbureauet pålægges at udrede en bod/godtgørelse, dersom der er grundlag derfor i ansættelsesbevisloven. Overtrædelse skal påtales over for vikarbureauet. Er det påtalte forhold ikke bragt i orden inden 5 arbejdsdage, skal der herefter straks skriftligt rejses sag over for Dansk Erhverv Arbejdsgiver med præcis angivelse af, hvilke mangler, der er tale om. Hvis mangler ved ansættelsesbeviset herefter er rettet, eller manglende ansættelsesbevis er udleveret, inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen af kravet i Dansk Erhverv Arbejdsgiver, kan vikarbureauet ikke pålægges at udrede en bod/godtgørelse, medmindre der foreligger systematisk brud på bestemmelsen om ansættelsesbeviser. Vikaren skal i alle tilfælde have udleveret ovennævnte oplysninger om ansættelsesforholdet senest 15 dage efter, at kravet er rejst. Sker dette ikke, kan vikarbureauet pålægges at udrede en bod/godtgørelse. Ved afskedigelse før ansættelsesbeviset er udleveret, skal månedslønnede vikarer have udleveret et ansættelsesbevis senest samtidig med afskedigelsen. København, marts 2017 For Dansk Erhverv Arbejdsgiver Laurits Rønn FOA Karen Stæhr 19

22 BILAG 1 IMPLEMENTERING AF LIGELØNSLOVEN MV Der må ikke på grund af køn finde lønmæssig forskelsbehandling sted i strid med reglerne i denne aftale. Dette gælder både direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling. 2. Enhver virksomhed skal yde kvinder og mænd lige løn, for så vidt angår alle lønelementer og lønvilkår, for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi. Især når et fagligt klassifikationssystem anvendes for lønfastsættelsen, bygges dette system på samme kriterier for mandlige og kvindelige medarbejdere og indrettes således, at det udelukker forskelsbehandling med hensyn til køn. 3. Bedømmelsen af arbejdets værdi skal ske ud fra en helhedsvurdering af relevante kvalifikationer og andre relevante faktorer Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en medarbejder på grund af køn behandles ringere, end en anden medarbejder bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. Enhver form for dårligere behandling af en kvindelig medarbejder i forbindelse med graviditet og under kvinders 14 ugers fravær efter fødslen betragtes som direkte forskelsbehandling. 2. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille medarbejdere af det ene køn ringere end medarbejdere af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige. 3. Løn er den almindelige grund- eller minimumsløn og alle andre ydelser, som medarbejderen som følge af arbejdsforholdet modtager direkte eller indirekte fra virksomheden i penge eller naturalier En medarbejder, hvis løn i strid med 1 er lavere end andres, har krav på forskellen. 2. En medarbejder, hvis rettigheder er krænket som følge af lønmæssig forskelsbehandling på grundlag af køn, kan tilkendes en godtgørelse. Godtgørelsen fastsættes under hensyn til medarbejderens ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt. 20

23 Godtgørelsen er som udgangspunkt udtømmende. Parterne er dog yderligere enige om, at det mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA m.fl. etablerede Ligelønsnævn kan udmåle bod, hvor der foreligger brud på reglen om udarbejdelse af kønsopdelt ligelønsstatistik/ligelønsredegørelse, jf. neden for i 6, eller såfremt der foreligger særlige omstændigheder. Krav om bod, jf. stk. 2, skal senest være rejst på organisationsmødet, jf. de fagretlige regler. Herefter kan der ikke rejses krav om bod, medmindre der foreligger nye brud på 6 eller foreligger nye oplysninger, der understøtter en antagelse om systematik. 3. Såfremt en uenighed indeholder elementer, der behandles efter reglerne i Samarbejdsaftalen, jf. neden for i 6, kan den behandles i Ligelønsnævnet i sin helhed i stedet for i Samarbejdsnævnet i overensstemmelse med princippet om det enstrengede sanktionssystem. 4 En medarbejder har ret til at videregive oplysninger om egne lønforhold. Oplysningerne kan videregives til enhver En virksomhed må ikke afskedige eller udsætte en medarbejder, herunder en lønmodtagerrepræsentant, for anden ugunstig behandling fra virksomhedens side, som reaktion på en klage, eller fordi medarbejderen eller lønmodtagerrepræsentanten har fremsat krav om lige løn, herunder lige lønvilkår, eller fordi denne har videregivet oplysninger om løn. En virksomhed må ikke afskedige en medarbejder eller en lønmodtagerrepræsentant, fordi denne har fremsat krav efter 6, stk Det påhviler virksomheden at bevise, at en afskedigelse ikke er foretaget i strid med reglerne i stk. 1. Hvis afskedigelsen finder sted mere end et år efter, at medarbejderen har fremsat krav om lige løn, gælder 1. pkt. dog kun, hvis medarbejderen påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at afskedigelsen er foretaget i strid med stk En afskediget medarbejder kan nedlægge påstand om en godtgørelse eller genansættelse. Eventuel genansættelse sker i overensstemmelse med principperne i Hovedaftalen. Godtgørelsen fastsættes under hensyntagen til medarbejderens ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt. 21

24 6 1. En virksomhed med mindst 35 medarbejdere skal hvert år udarbejde en kønsopdelt lønstatistik for grupper med mindst 10 medarbejdere af hvert køn opgjort efter den 6-cifrede DISCO-kode til brug for høring og information af medarbejderne om lønforskelle mellem mænd og kvinder på virksomheden. Dette gælder dog ikke virksomheder i brancherne landbrug, gartneri, skovbrug og fiskeri. Hvis den kønsopdelte lønstatistik af hensyn til virksomhedens legitime interesser er modtaget som fortrolig, må oplysningerne ikke videregives. 2. Den kønsopdelte lønstatistik efter stk. 1 skal opgøres for medarbejdergrupper med en detaljeringsgrad svarende til den 6-cifrede DISCO-kode. Virksomheden har i øvrigt pligt til at redegøre for statistikkens udformning og for det anvendte lønbegreb. 3. Virksomheder, der indberetter til den årlige lønstatistik hos Dansk Arbejdsgiverforening, kan uden beregning rekvirere en kønsopdelt lønstatistik efter stk. 1 fra Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Virksomheder kan alternativt uden beregning rekvirere en kønsopdelt lønstatistik efter stk. 1 fra Danmarks Statistik. 4. Virksomhedens forpligtelse til at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik efter stk. 1 bortfalder, hvis virksomheden indgår aftale med medarbejderne på virksomheden om at udarbejde en redegørelse. Redegørelsen skal både indeholde en beskrivelse af vilkår, der har betydning for aflønning af mænd og kvinder på virksomheden, og konkrete handlingsorienterede initiativer, der kan have et forløb på op til 3 års varighed, og den nærmere opfølgning herpå i redegørelsens periode. Redegørelsen skal omfatte alle virksomhedens medarbejdere og behandles i overensstemmelse med reglerne i Samarbejdsaftalen. Redegørelsen skal senest være udarbejdet inden udgangen af det kalenderår, hvor pligten til at udarbejde kønsopdelt lønstatistik bestod En medarbejder, som ikke mener, at virksomheden overholder pligten til at yde lige løn, herunder lige lønvilkår, efter denne aftale, kan søge kravet fastslået ved fagretlig behandling. 2. Hvis en medarbejder, der anser sig for krænket, jf. 1, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det virksomheden at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. 22

25 8 1. Hvor FOA finder baggrund for en ligelønssag, kan der inden forhandlingen afholdes besigtigelse på virksomheden med deltagelse af parterne. 2. I forbindelse med besigtigelse/forhandling aftales, hvilke lønoplysninger der er nødvendige til brug for en eventuel sag. 9 Parterne er enige om, at ligelønsloven herefter ikke finder anvendelse på vikarforhold omfattet af overenskomsten, og at tvister vedrørende ligeløn skal løses i det fagretlige system. Parterne er endvidere enige om i denne aftale at indarbejde ændringer i ligelønsloven, som følge af eventuelle ændringer af EU-retlige forpligtelser. BILAG 2 Aftale om elektroniske dokumenter Parterne er enige om, at der i overenskomsten indføres mulighed for, at vikarbureauet med frigørende virkning kan aflevere feriekort, lønsedler og eventuelle andre dokumenter, der skal udveksles under eller efter det løbende ansættelsesforhold, via de elektroniske postløsninger, som måtte være til rådighed, f.eks. e-boks, eller via . Lønsedlen kan i det løbende ansættelsesforhold bruges som feriekort. Ved fratrædelsen udstedes feriekort efter gældende regler. Når vikaren er fritaget fra at modtage digital post fra det offentlige, anvendes den elektroniske løsning ikke. 23

26 BILAG 3 Aftale om adgang til lønoplysninger 1. Aftalen tager sigte på at modvirke løndumping. Aftalen kan ikke benyttes til at kræve lønoplysninger udleveret med henblik på en overordnet eller generel belysning af lønforholdene i virksomheden, herunder til generel afdækning af muligheder for at rejse fagretslige sager mod virksomheden. 2. I de situationer, hvor FOA på tro- og love erklærer at have oplysninger, der giver anledning til at formode, at der finder løndumping sted i relation til en enkelt vikar eller en konkret afgrænset gruppe af vikarer på virksomheden, har FOA ret til at få udleveret de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere, om der forekommer løndumping i forhold til den pågældende vikar eller gruppe af vikarer, jf. dog stk. 4. FOA skal forinden fremsættelse af kravet selv forgæves have forsøgt at tilvejebringe lønoplysningerne. Parterne er enige om, at lønsedler for vikarer skal udformes således, at der af lønsedlerne som minimum fremgår løn, pension, kørselsgodtgørelse og optjente feriepenge. 3. Angår kravet en enkelt vikar, forudsætter udleveringen af lønoplysninger vikarens samtykke. Når kravet om udlevering af lønoplysninger vedrører en gruppe af vikarer, udleveres disse uden samtykke, dog således at hensynet til anonymitet sikres. 4. Er der på en medlemsvirksomhed ikke enighed om udlevering af oplysningerne, eller har forbundet rejst krav om udlevering af oplysninger overfor Dansk Erhverv Arbejdsgiver, skal der på forbundets begæring afholdes møde mellem organisationerne med henblik på at drøfte sagen, herunder hvilke oplysninger der skal fremskaffes. Når oplysningerne er tilvejebragt fra virksomheden, træder organisationerne på ny sammen, og hvis det her konstateres, at overenskomstens bestemmelser er overholdt, er sagen slut. Konstateres det, at overenskomstens bestemmelser ikke er overholdt, skal Dansk Erhverv Arbejdsgiver på forbundets begæring, rette henvendelse til virksomheden med henblik på at pålægge virksomheden at rette forholdene. Dansk Erhverv Arbejdsgiver sender en kopi af denne henvendelse til forbun- 24

27 det. Hvis forholdene ikke snarest bringes i orden kan forbundet videreføre sagen. Hvis der under forhandlingerne ikke kan opnås enighed om, hvorvidt overenskomsten er overholdt, kan forbundet videreføre sagen direkte til faglig voldgift eller fællesmøde. Parterne har ikke aftalt konkrete tidsfrister, men er enige om, at eventuelle sager skal behandles hurtigst muligt, og at begge parter skal medvirke loyalt til oplysning af sagerne. 5. De udleverede lønoplysninger skal behandles fortroligt og kan alene anvendes som led i en fagretlig behandling af spørgsmålet om løndumping og må ikke gøres til genstand for nogen form for offentliggørelse, med mindre sagen er afsluttet ved faglig voldgift eller Arbejdsretten. 6. Parterne er enige om, løbende i overenskomstperioden at drøfte effekten af denne aftale. BILAG 4 Aftale om lønudbetaling i forbindelse med søgnehelligdage Der kan afviges fra 12 om lønudbetaling, i forbindelse med søgnehelligdage. 1. Afvigelse kan ske, såfremt vikarbureauet har normal lønudbetaling i en uge, hvor 1 eller flere søgnehelligdage falder inden torsdag i den pågældende lønudbetalingsuge (søgnehelligdagene falder mandag, tirsdag eller onsdag). 2. Afvigelsen kan udmøntes ved, at optjeningsperioden, som vedrører denne lønudbetalingsuge, kan nedsættes fra 14 dage til at udgøre mindst 7 dage. 3. De dage, der indgår i afkortelsen af optjeningsperioden, skal indgå i den straks efterfølgende optjeningsperiode. 4. Endvidere kan selve lønudbetalingstidspunktet/dispositionsdagen udskydes fra torsdag til fredag, såfremt 1 eller flere søgnehelligdage falder inden fredag i den pågældende lønudbetalingsuge. 5. Såfremt både torsdag og fredag enten er søgnehelligdage eller banklukkedage, skal lønudbetalingstidspunktet/dispositionsdagen fremrykkes til sidste bankdag før disse søgnehelligdage/banklukkedage. Hvis udbetaling fremrykkes efter disse regler, kan reglerne i punkt 2 og 3 ovenfor om afvigende periode også anvendes. 25

28 BILAG 5 Aftale om pensionsoplysninger Parterne er enige om, at virksomheder, der er omfattet af overenskomsten, dermed giver samtykke til, at FOA, under de betingelser, der er omtalt i Aftale om lønoplysninger, stk. 2, kan rekvirere oplysninger fra PenSam om det samlede indbetalte pensionsbeløb samt antallet af medarbejdere, der indbetales for, for en given lønperiode. Aftalen udløber den 1. marts BILAG 6 Aftale om etablering uddannelses- og samarbejdsfond Parterne er enige om at etablere en uddannelses- og samarbejdsfond dækkende Landsoverenskomst for time- og månedslønnede vikarer indgået mellem FOA og Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Fondens formål Fondens formål er at styrke parternes samarbejde indenfor Landsoverenskomstens faglige dækningsområde. Fonden kan eksempelvis understøtte aktiviteter, der styrker dette samarbejde og/eller belyser vikarbranchens betydning for samfundsudviklingen. Etablering af fonden Fonden ledes af en bestyrelse på indtil 6 medlemmer, der sammensættes paritetisk med indtil 6 medlemmer udpeget af medlemmer af Dansk Erhverv og indtil 3 medlemmer udpeget af FOA. Dansk Erhverv og FOA udpeger formanden og næstformanden for 2 årige perioder. Posterne går på skift mellem Dansk Erhverv og FOA, således, at når den ene part har udpeget formanden udpeger den anden part næstformanden. Beslutninger i fonden træffes i enighed. Parterne aftaler de nærmere retningslinjer for fondens virke herunder administration og anvendelse af fondens midler senest den 1. oktober Bidrag til fonden Fonden tilføres fra 2. kvartal 2017 i alt 5 øre pr. præsteret arbejdstime. Med virkning fra 2. kvartal 2018 tilføres fonden i alt 10 øre pr. præsteret arbejdstime. For alle årene udgør fondens grundkapital et beløb svarende til 5 øre pr. præsteret arbejdstime for vikarer omfattet af fonden. 26

29 Parterne drøfter snarest, hvordan opkrævning af bidrag til fonden skal ske. Opkrævningen må ikke medføre yderligere udgifter for vikarbureauerne omfattet af overenskomsten. Ved årsregnskabets afslutning tilbageføres de uforbrugte midler til parterne, medmindre disse træffer anden aftale om anvendelsen af midlerne. 27

30 FOA Staunings Plads København V Telefon Dansk Erhverv Arbejdsgiver Børsen 1217 København K Telefon

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Social- og sundhedsvikarer

LANDSOVERENSKOMST. Social- og sundhedsvikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Social- og sundhedsvikarer L A N D S O V E R E N S K O M S T for social- og sundhedsvikarer 2010-2012 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og FOA Fag og Arbejde INDHOLD Kap. 1.

Læs mere

Brancheoverenskomst. mellem. Vikarbureauernes Brancheforening (VB-FASID) FOA Fag og Arbejde

Brancheoverenskomst. mellem. Vikarbureauernes Brancheforening (VB-FASID) FOA Fag og Arbejde Brancheoverenskomst mellem Vikarbureauernes Brancheforening (VB-FASID) og FOA Fag og Arbejde 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Kap. 1. Overenskomstens indhold... 4 1. Overenskomstens område... 4 2. Definition

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst For social- og sundhedsvikarer mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og FOA Fag og Arbejde INDHOLD Kap. 1. Overenskomstens

Læs mere

for social- og sundhedsvikarer 2014 2017 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER FOA FAG OG ARBEJDE

for social- og sundhedsvikarer 2014 2017 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER FOA FAG OG ARBEJDE LANDSOVERENSKOMST for social- og sundhedsvikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG FOA FAG OG ARBEJDE INDHOLD Kap. 1. Overenskomstens indhold 5 1. Overenskomstens område 5 2. Definition af

Læs mere

Overenskomst. mellem. Firma (medlem af FASID) FOA Fag og Arbejde

Overenskomst. mellem. Firma (medlem af FASID) FOA Fag og Arbejde (indsæt vikarbureauets navn) (indsæt v/person) (indsæt adresse) (indsæt postnummer) (indsæt CVR-nr.) FOA Fag og Arbejde J.nr.: (indsæt j.nr.:) 2007-2010 Overenskomst mellem Firma (medlem af FASID) og FOA

Læs mere

Landsoverenskomst Social- og sundhedsvikarer

Landsoverenskomst Social- og sundhedsvikarer Landsoverenskomst Social- og sundhedsvikarer LANDSOVERENSKOMST for social- og sundhedsvikarer 2012 2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og FOA Fag og Arbejde Indhold Kap. 1. Overenskomstens indhold...5

Læs mere

for social- og sundhedsvikarer DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER FOA FAG OG ARBEJDE

for social- og sundhedsvikarer DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER FOA FAG OG ARBEJDE LANDSOVERENSKOMST for social- og sundhedsvikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER Formateret: Dansk Slettet: 2 Slettet: 4 Formateret: Dansk Formateret: Dansk OG FOA FAG OG ARBEJDE Formateret:

Læs mere

FOR VIKARBUREAUER. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag og Arbejde. Indgået mellem

FOR VIKARBUREAUER. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag og Arbejde. Indgået mellem OVERENSKOMST FOR VIKARBUREAUER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag og Arbejde 2010 2012 Overenskomst for Vikarbureauer 2010 2012 mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST For lærervikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID...

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER BUPL BØRNE- OG UNGDOMS-PÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, FOA FAG OG ARBEJDE

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER BUPL BØRNE- OG UNGDOMS-PÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, FOA FAG OG ARBEJDE PÆDAGOGISK VIKAROVERENSKOMST 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG BUPL BØRNE- OG UNGDOMS-PÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, OG FOA FAG OG ARBEJDE Indhold 1 Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst for vikarbureauer

Overenskomst for vikarbureauer Overenskomst for vikarbureauer mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010-2012 Indholdsfortegnelse for timelønnede sygeplejersker 1 Overenskomstens område... 4 2 Løn - sygeplejersker og

Læs mere

Overenskomst for vikarbureauer

Overenskomst for vikarbureauer Overenskomst for vikarbureauer mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010-2012 Indholdsfortegnelse for timelønnede sygeplejersker 1 Overenskomstens område... 4 2 Løn - sygeplejersker og

Læs mere

PÆDAGOGISK VIKAROVERENSKOMST

PÆDAGOGISK VIKAROVERENSKOMST 2010 2012 PÆDAGOGISK VIKAROVERENSKOMST Pædagogisk vikaroverenskomst 2010 2012 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk, Socialpædagogernes Landsforbund, og FOA Fag

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Pædagogisk vikar

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Pædagogisk vikar 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Pædagogisk vikar 2014/2017 Landsoverenskomst Pædagogisk vikaroverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og BUPL Børne- og Ungdoms-Pædagogernes Landsforbund, Socialpædagogernes

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Landsoverenskomst Pædagogisk vikar

Landsoverenskomst Pædagogisk vikar Landsoverenskomst Pædagogisk vikar PÆDAGOGISK VIKAROVERENSKOMST 2012 2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og BUPL BØRNE- OG UNGDOMS- PÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, og FOA

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

sygeplejevikarer OvereNskOMsT for vikarbureauer 2012 2014 DI Overenskomst II (SBA) Dansk Sygeplejeråd Indgået mellem DI nr. 854655

sygeplejevikarer OvereNskOMsT for vikarbureauer 2012 2014 DI Overenskomst II (SBA) Dansk Sygeplejeråd Indgået mellem DI nr. 854655 sygeplejevikarer OvereNskOMsT for vikarbureauer 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 854655 verenskomst 2012 2014 Overenskomst for vikarbureauer 2012-2014 mellem

Læs mere

Pædagogisk vikaroverenskomst

Pædagogisk vikaroverenskomst 2004-2007 Pædagogisk vikaroverenskomst mellem Vikarbureau Jelling og BUPL - Forbundet for pædagoger og klubfolk, Socialpædagogernes Landsforbund, og Pædagogisk Medhjælperforbund 1 Overenskomstens område

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver Dansk Socialrådgiverforening

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver Dansk Socialrådgiverforening Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening 2010-2012 Indhold 1 Overenskomstens område... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Afgrænsning mellem timeløn og månedsløn... 4 4 Timeløn...

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Pædagogisk vikar

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Pædagogisk vikar 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Pædagogisk vikar 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Pædagogisk vikaroverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og BUPL Børne- og Ungdoms-Pædagogernes Landsforbund, Socialpædagogernes

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

2017/ /2020 LANDSOVERENSKOMST LANDSOVERENSKOMST LANDSOVERENSKOMST

2017/ /2020 LANDSOVERENSKOMST LANDSOVERENSKOMST LANDSOVERENSKOMST LANDSOVERENSKOMST 2017/2020 LANDSOVERENSKOMST LANDSOVERENSKOMST 2017/2020 BUTIKSOVERENSKOMSTEN FUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN FOR HANDEL, Pædagogisk VIDEN OG vikar SERVICE 2017/2020 LANDSOVERENSKOMST Pædagogisk

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER PÆDAGOGISK VIKAROVERENSKOMST 2017 2020 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG BUPL BØRNE- OG UNGDOMS-PÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, OG FOA FAG OG ARBEJDE UDKAST INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Overenskomst. mellem. Vikarbureauet PUS A/S. Dansk Sygeplejeråd. For time- og månedslønnede sygeplejersker

Overenskomst. mellem. Vikarbureauet PUS A/S. Dansk Sygeplejeråd. For time- og månedslønnede sygeplejersker Overenskomst mellem Vikarbureauet PUS A/S og Dansk Sygeplejeråd For time- og månedslønnede sygeplejersker 2008 Indholdsfortegnelse for timelønnede sygeplejersker 1 Overenskomstens område... 4 2 Ansvarsområde

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Oplag: 2.000 Redaktion: Nadja Christy, CO-industri Tekst: Azad Cakmak og Nadja Christy, CO-industri Illustrationer: Mette Ehlers Design og grafisk produktion:

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012 Kommenteret overenskomst mellem Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) og Dansk Sygeplejeråd 2012 1 Indhold 1 Overenskomstens område... 3 2 Personafgrænsning... 3 3 Ansættelsesbrev... 3 4 Løn...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1997 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1 INDHOLD

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 2 Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

2010-2012. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

2010-2012. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 2010-2012 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet handicaphjælpere,

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere