LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet"

Transkript

1 LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

2 Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen primært pædagogikken bag, men handler også om arbejdsmiljøet. Hvordan sikrer vi et pædagogisk forsvarligt tilbud til barnet og samtidig et ordentlig arbejdsmiljø for lærerteamet? Lolland-Falsters Lærerforening har udarbejdet denne inspirationsfolder for at give skolernes AMR og TR en værktøjskasse, når der arbejdes med inklusion på skolerne. Arbejdet med inklusion bygger på dialog og gensidig tillid, og folderen har til formål at skabe overblik og synlighed for alle involverede parter. For at lærerne kan indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde således, at ansvaret for eleverne undervisning og trivsel bliver et fælles ansvar, bør ledelsen sammen med lærerne ved planlægningen af skoleåret drøfte og sørge for, at der bliver drøftet og taget beslutninger på en række områder. Det skal i planlægningen drøftes, hvordan elever, der stille større krav til samarbejdet håndteres i forhold til den lokale A08-aftale. Det er ledelsens ansvar at sikre balancen mellem krav og ressourcer, som det bl.a. fremgår at MED-aftalen og arbejdsmiljøloven. Som udgangspunkt skal lærerne selv prioritere tiden til opgaverne i relation til lærerens øvrige opgaver. Opstår der ubalance i løbet af året, løses det i dialog med skolelederen, men inden for rammerne af A08, f.eks. prioritering af opgaverne, afstemning af niveau for opgaveløsningen, omprioritering af opgaverne eller ekstra tid til opgaven afhængig af opgavens karakter. Der opfordres til at den enkelte skole udarbejder en køreplan for teamets arbejde med planlægningen, særligt i forhold til inklusion. De følgende sider er ment som en hjælp til dette arbejde. ~ 1 ~

3 Skoleplan Fysiske rammer Mål Inklusion Retningslinjer Dokumentation Fysiske rammer Vi føler os alle mere velkomne et nyt sted, hvis der er gjort plads til os. Det gælder også for et barn, der skal inkluderes. Er der bord og stol til barnet? Skal barnet have sin egen kasse eller skuffe til at lægge ting i, lige som de andre børn i klassen? Skal barnet have en fast sidemakker, når det deltager i timerne? Er der behov for en særlig placering af barnet i forhold til tavle, de øvrige elever eller lignende? Skal der måske være ekstra skærme? Når et barn inkluderes, hvad betyder det så for klassens samlede størrelse? Overstiger den 28? Hvordan tages der højde for det? ~ 2 ~

4 Retningslinjer For at inklusion kan lykkes, skal skolens personale være klar over, hvilke procedurer der er, når et barn går fra et undervisningstilbud til et andet. Den konkrete procedure vil være forskellig fra barn til barn, da de hver især har særlige behov, men de områder, man skal drøfte og afgøre vil være de samme. Inklusion i almenundervisningen Mål Hvad er målet med inklusionen for barnet? Hvor ligger vægten: Skal barnet blive bedre til at indgå i sociale fællesskaber eller skal fokus ligge på et fagligt udbytte? Kun det ene eller begge dele? Forudsætninger Har det kommende lærerteam de nødvendige forudsætninger for at kunne inkludere et barn med særlige behov? Både personlige og faglige. Hvis ikke, hvordan tages der så højde for det? Har den modtagende klasse forudsætninger for at kunne rumme et barn med særlige behov? Både i forhold til elevsammensætningen og klassens størrelse. Omfang. Hvor mange timer skal barnet inkluderes? Hvornår starter det? Er det en afgrænset periode eller er det permanent? Samarbejde mellem det modtagende klasseteam og ressourcecenter/specialklasse Hvem har ansvaret for, at der indkaldes til et møde, hvor det kommende lærerteam orienteres om barnets baggrund og særlige behov? Hvordan og hvornår foregår det? Hvordan organiseres det videre samarbejde? Støtte i klassen Vil der følge en voksen med ind i almenklassen? I hvilket omfang: hvor mange timer, i hvilken periode? Hvad er den ekstra voksnes rolle? Hvordan samarbejdes der om planlægningen af undervisningen i forhold til den inkluderede elev? Hvilke kompetencer har de voksne i forhold til barnets særlige udfordringer? Hvad er de voksnes forventninger til hinanden? ~ 3 ~

5 Undervisningen Et barn med særlige behov skal have en særlig undervisning, tilrettelagt på en særlig måde. Ud over at skulle differentiere undervisningen i forhold til klassens øvrige elever, bør det vurderes om den ekstra forberedelsesopgave for lærerteamet er rimelig. Hvor kan lærerteamet få vejledning og supervision? Skolehjemsamarbejdet. Hvem bliver barnets klasselærer? Deles funktionen? I så fald hvordan? Hvem har ansvaret for elevplaner / udvidede elevplaner, kontakt til hjemmet osv.? Hvordan evalueres undervisningstilbuddet i almenklassen? Hvornår? Inklusion på skolen Ledelsens viden og aktive deltagelse i inklusion og målsætning er en forudsætning for at inklusionen får et positivt forløb. Mål Hvad er målet med inklusionen på skolen? Organisering Undervises børnene i segregerede tilbud, f.eks. hold eller baser? Skal alle børn ud i almenklasser? Samles børn med samme problemstillinger? Skal børnene gruppeintegreres? Ansættes der personale med særlige forudsætninger for at undervise børn med særlige behov? Hvordan organiseres gårdvagtsplan i forhold til at der er voksne ude som kende børnene? Information Hvordan informeres elev- og forældregruppen om de tilbud, skolen tilbyder, og hvad det betyder i dagligdagen for de almene børn. Hvordan, hvornår og hvor tit informeres om børn med særlige behov, og om hvordan det øvrige personale skal agere i mødet med de pågældende børn? Forudsætninger Har personalet de nødvendige forudsætninger, både personlige og faglige, for at kunne inkludere børn med særlige behov i frikvarterer, emneuger og andre situationer, hvor der er kontaktflader? Hvordan og hvor ofte evalueres inklusion på skolen? ~ 4 ~

6 Dokumentation Når børn med særlige behov inkluderes på almene skoler, kan det have konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt med en tydelig, let tilgængelig og brugbar dokumentation af, hvad der sker på skolen. Der skal være en kendt og beskreven procedure for sikring af elevtrivsel. Hvor og hvordan behandles bekymringer i almenundervisningen i forbindelse med inklusion. Det skal være retningslinjer og procedurer for registrering af psykisk belastende hændelser, magtanvendelser, vold og arbejdsskader. I skolens arbejdsmiljøgruppe skal det være besluttet, hvordan der følges op på de enkelte registreringer både i forhold til den enkelte lærer, men også i forhold til skolen. Ses der et mønster i hændelserne? Er der noget i praksis, der kan ændres? Er der brug for en særlig indsats i forhold til uddannelsen af personalet? Mål Mange lærere er i vildrede mht. målet for inklusion på skolen. Lærere har en professionel stolthed, både når det gælder faglighed og arbejdet med fællesskabet, men hvad skal der lægges vægt på, når der inkluderes børn i almenundervisningen? Er målet, at barnet bliver inviteret med til fødselsdage? At få nye venner? At deltage i emneuger? At lære samtidig med de andre børn? At lære det samme som de andre børn? At få en afgangsprøve? Skolens og den enkelte læreres indsats og fokus vil være forskelligt alt efter målet. Vi anbefaler, at kommunen udarbejder en målsætning for inklusion på skolerne. ~ 5 ~

7 De gode eksempler Nr. Vedby skole På Nørre Vedby skole har vi en kollega, der er uddannet inklusionsvejleder med 20 t til vejledning af kolleger. Vi anvender et aftaleskema hvor alle parter: ELEV, FORÆLDRE/VÆRGE, KLASSELÆRER, FAGLÆRER, INKLUSIONSVEJLEDER OG LEDELSEN inddrages og skriver under. På Nørre Vedby skole har vi en klasse, Viften, der har bemanding til ca. 20 timer. Derudover forventes det at de ca. 7 elever inkluderes fagligt i udvalgte fag i de almene klasser. Vifte-eleverne deltager i frikvarterer, lejrskoler, sociale arrangementer og kreative fag sammen med partnerklassen. Vores klasser med elever med diagnose indenfor autismespekteret har alle et samarbejde med en afdeling eller en klasse. Her er det oftest en enkelt elev, der følger enkelte fag i en alderssvarende klasse. Til brug for information af eleverne og forældrene i almenklasserne er der lavet to kasser med oplysende materialer: film, foldere og litteratur. Søren Kastrup (TR), Ane Riise-Knudsen(AMR) Maribo skole Al undervisning og aktivitet skal være med udgangspunkt i elevernes evner og behov. Vi ser tydeligt, at de gode inklusions historier er de historier, hvor ansvarsfordeling, vidensdeling og fælles handlinger lykkes. Da vi modtog en dreng med ADHD, var der indledende samtaler med, psykolog, forældre og lærerne omkring klassen, om hvilke tiltag og opgaver der skulle være fokus på. Samarbejdet med forældrene, psykologen og lærerne var hele tiden i gang. Lærerne implementerede og modtog rådgivning og vejledning, hvilket gav lærerne tryghed for at løse opgaven. Forældrene og eleverne i klassen var orienteret omkring denne ene elevs vanskeligheder og styrker. Signe Lund Winther (TR), Marlene Jepsen (TR) ~ 6 ~

8 Hyllinge skole Retningslinjer fra skolen. Lavet i samarbejde mellem tillidsmand og skoleledelsen Jobbeskrivelse og ledelsens forventninger til inklusionslæreren: Ansvarlig for dialog mellem skole og hjem der orienteres løbende (hver 14. dag eller oftere) om status på barnets udvikling såvel personligt, socialt som fagligt. Al kontakt noteres ned i elevens log på intra eller i notesbog, så dokumentationen er i orden. Der holdes møder med forældrene i forbindelse med alle handleplaner, så forældrene er med i udarbejdelsen og fastsættelsen af mål for den kommende periode. Udarbejder elevbeskrivelse, elevplan og periodevise handleplaner på baggrund af det indsamlede materiale fra teamet til brug for det daglige arbejde og til brug for revisitationerne i foråret Er facilitator for barnet i forhold til at skabe legerelationer og samarbejdsrelationer, imens barnet er i skole. Forbereder i fællesskab eller selvstændigt efter aftale med faglæreren, hvad barnet/eleven skal arbejde med i de forskellige timer. Er forpligtet på at samarbejde med alle lærere og vikarer om både de inkluderede elever samt klassens øvrige elever. Sikrer at barnet/eleven får hjælp til at blive forstået af de andre børn og af øvrige personaler på skolen. Adfærdsmønstret kan adskille sig væsentligt fra de andre børns. Klasseteam Klasseteamet består af klasselærer, matematiklærer, inklusionslærer, SFO-pædagog og andre kan også deltage. Klasseteamet skal afklare forventninger og krav til hinanden: Fordeling af opgaver i teamet herunder klasselæreropgaver. Hvem deltager i forældremøder og sociale arrangementer? Skole-hjem samarbejde? Herunder udarbejdelse af elevplaner og afholdelse af elev-samtaler. Forventningsafklaring i forhold til inklusionslærerens rolle, se procedure herom: Udarbejdelse af årsplaner for undervisningen og herunder klassens sociale mål. Heri ligger også planlægning af emnedage og tværfaglige forløb. Struktur i undervisningen: F.eks. CL, holddeling, værkstedsundervisning mm. Årsplan for teamet indeholdende mødeplan evt. med overskrifter for emner på diverse møder. Møderne afholdes i hht. mødeplanen: Husk: Referater fra alle teammøder lægges på intra i samlemappe. Der afholdes en TUS (teamudviklingssamtale) en gang årligt ledelsen indkalder. Forud for TUS vil ledelsen besøge klassen. Fysiske rammer: Indretning af lokale. Ovenstående er forudsætningerne for et godt teamsamarbejde. Husk hele tiden at være i dialog med hinanden også hvis ting ikke fungerer. Ledelsen er også altid parat til at deltage i teammøder eller at tale med jer, hvis der er behov for det. ~ 7 ~

9 Procedure ifht. arbejdet med Hyllinge Skoles inklusionsbørn Ledelsen indkalder til opstartsmøde til alle inkluderede børn først på skoleåret. Ved mødet deltager: forældre, teamet omkring barnet, pædagoger, relevante fagpersoner. Fordeling af opgaver omkring eleven aftales på det første klasseteammøde med deltagelse fra ledelsen. Herunder ligger en fordeling af den ekstra klasselærertid. På klasseteammødet aftales og drøftes også, hvilke roller og forpligtelser teamets lærere har i undervisningen og i skole/hjem samarbejdet. Se bilag. Der aftales også, hvilken faglig ajourføring og kompetenceudvikling, der ønskes i forhold til inklusionsopgaven. Ved det første forældremøde orienteres om inklusionen i klassen. Forældre til inkluderede børn tilbydes mulighed for at fortælle om deres barn. I september måned afleveres til SMC følgende dokumenter omkring den enkelte elev: - Elevbeskrivelse - Individuel elevplan - Klassens årsplaner - Periodevise handleplaner (der afleveres 4 i alt) Ovenstående skal udarbejdes i fælleskab i teamet (uv.del og fritidsdel) og i samarbejde/dialog med forældrene. Inklusionslæreren har ansvaret for at indsamle og nedfælde alle relevante oplysninger og mål for eleven. For hver ny handleplan skal inklusionslæreren drøfte nye fokuspunkter for eleven med teamet og holde et møde med forældrene, hvor handleplanen forelægges til drøftelse. Den endelige handleplan lægges til grund for arbejdet i klasserne. Den sendes til forældrene og lægges i samlemappe/klasselog. Supervision med skolens psykolog til inklusionslærerne/pædagogerne er obligatorisk. Se mødekalender for datoer. På første lærermøde orienteres om inklusionselever og handleplaner for eleverne. Skoleledelse orienteres straks om forhold om der giver anledning til bekymring omkring enkeltelever eller klassen generelt. Skoleledelse deltager gerne som tovholder for dialogmøder, netværksmøder eller forældresamtaler, hvis der er behov for det. Revisitationen finder sted i marts måned nærmere bestemt d. 5/3. Ved mødet deltager: Inklusionslærer, pædagog, psykolog, skoleledelse samt evt. andre relevante fagpersoner. Inklusionslæreren redegør for arbejdet med eleven, der spørges ind til elevens personlige, sociale og faglige udvikling. Psykolog og viceskoleleder træffer beslutning om hvorvidt eleven revisiteres eller om der skal laves en revurdering. Forældrene orienteres mundtligt af inklusionslæreren om udfaldet. Skoleledelse udarbejder revisitationsbrev. Inklusionslærerne er i team, og der holdes jævnlige møder se mødekalender. ~ 8 ~

10 Et eksempel fra praksis I arbejdet med at få en dårligt integreret dreng (A) ind i klassen, brugte teamet i 2.a SMTTE-modellen: Status ved starten af skoleåret: A fungerer ikke godt hverken i undervisnings- eller SFO-tid. Han er kravundvigende og vil kun lave det, han har lyst til. Han vil ikke samarbejde med de voksne. Han respekterer ikke andres grænser (hverken børns eller voksnes). Han respekterer ikke de almindelige spilleregler i klassen. A vil/kan ikke sætte ord på sine følelser. Hvis han føler sig presset, reagerer han enten aggressivt (slår, bruger grimt sprog) eller søger væk fra situationen (går, gemmer sit hoved i tøjet osv.) Efterfølgende vil han ikke tale om situationen. Han er i stigende grad begyndt at lyve om konfliktsituationer. Han giver de voksne skyld for at sige eller gøre noget, som de ikke har gjort. A ser sjældent glad ud! Klassekammeraterne klager i stigende grad over A's adfærd. Vores Mål er: At A bliver et glad og velfungerende barn i skole og SFO ved: - at han lærer at sætte ord på sine følelser. - at han får små succeser. - at han tør møde udfordringer, som han ikke på forhånd er sikker på at kunne magte (også i undervisningen). - at de voksne omkring A bliver bedre til at afstemme krav og forventninger. ~ 9 ~

11 Vi vil lave disse Tiltag: - adfærdsregulere A - konfrontere ham med, hvad han gør, og sætte ord på det sammen med ham. - fremhæve positiv adfærd. - give ham positiv opmærksomhed, herunder ekstra støtte og tilpassede krav i skoletiden. - opprioritere forældresamarbejdet med en større inddragelse af faderen. Vi ønsker at se disse Tegn: - at han efter en ubehagelig situation ikke går, men bliver og får sat ord på - at han overholder klassens regler - at han er med og aktiv i undervisningen, søger lærerhjælp i stedet for at opgive - at der er en ligeværdig og positiv dialog på forældreintranettet. Vi evaluerer løbende på vores teammøder, hvor vi fortæller hinanden om vores iagttagelser i den forløbne periode. Vi drøfter ud fra dette, om det går den rigtige vej, og om der er behov for yderligere/andre tiltag. Vi gør Midtvejsstatus Her i starten af februar kan vi se store fremskridt med hensyn til A's adfærd. Vi kan især se forandringerne i skoletiden. Han er i langt højere grad end førhen med og aktiv i undervisningen. Han opgiver ikke så let, men klør i højere grad på dog stadig med ekstra lærerstøtte. Han er meget op-søgende for at få lærerhjælp i modsætning til tidligere, hvor han hellere gav op på forhånd. A gør sig meget umage med de fleste ting, han laver, og han er stolt, når han har lavet et produkt færdig, fx en lille bog, en flot tegning eller et fuglehus. Han er meget glad for at få ros for det, han laver. A s adfærd i forhold til kammeraterne har også ændret sig i positiv retning. Han er ikke så ofte i konflikt med dem, og de nedgørende bemærkninger er blevet færre. Fra ~ 10 ~

12 Godt på vej Camilla Dyssegård har udarbejdet en model for, hvilke elementer der skal til for at inklusion på en skole har størst chance for at lykkes. Hendes teori er, at mangler en af de fire elementer: fælles værdier, strategier, praksis, operationelle første skridt/ evaluering har inklusionen svære kår. Forandringselementer Mangler Strategier Praksis Operationelle første skridt. Fælles værdier Mangler Praksis Operationelle første skridt. Fælles værdier Strategier Mangler Operationelle første skridt. Resultat En hurtig start som ebber ud. Nervøsitet frustrationer. Lav prioritet Fælles værdier Strategier Praksis Mangler Tilfældige forsøg falsk start. Fælles værdier Strategier Praksis Operationelle Første skridt. Godt på vej ~ 11 ~

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Af Merete Milvertz, SFO-leder og Vibeke Dilling Hermansen, Skoleleder Lærere og pædagoger løser to ligeværdige, men væsensforskellige opgaver I

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Forfatter af caseeksempler: Karen Brygmann, Ægir, freelancejournalist

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere