LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet"

Transkript

1 LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

2 Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen primært pædagogikken bag, men handler også om arbejdsmiljøet. Hvordan sikrer vi et pædagogisk forsvarligt tilbud til barnet og samtidig et ordentlig arbejdsmiljø for lærerteamet? Lolland-Falsters Lærerforening har udarbejdet denne inspirationsfolder for at give skolernes AMR og TR en værktøjskasse, når der arbejdes med inklusion på skolerne. Arbejdet med inklusion bygger på dialog og gensidig tillid, og folderen har til formål at skabe overblik og synlighed for alle involverede parter. For at lærerne kan indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde således, at ansvaret for eleverne undervisning og trivsel bliver et fælles ansvar, bør ledelsen sammen med lærerne ved planlægningen af skoleåret drøfte og sørge for, at der bliver drøftet og taget beslutninger på en række områder. Det skal i planlægningen drøftes, hvordan elever, der stille større krav til samarbejdet håndteres i forhold til den lokale A08-aftale. Det er ledelsens ansvar at sikre balancen mellem krav og ressourcer, som det bl.a. fremgår at MED-aftalen og arbejdsmiljøloven. Som udgangspunkt skal lærerne selv prioritere tiden til opgaverne i relation til lærerens øvrige opgaver. Opstår der ubalance i løbet af året, løses det i dialog med skolelederen, men inden for rammerne af A08, f.eks. prioritering af opgaverne, afstemning af niveau for opgaveløsningen, omprioritering af opgaverne eller ekstra tid til opgaven afhængig af opgavens karakter. Der opfordres til at den enkelte skole udarbejder en køreplan for teamets arbejde med planlægningen, særligt i forhold til inklusion. De følgende sider er ment som en hjælp til dette arbejde. ~ 1 ~

3 Skoleplan Fysiske rammer Mål Inklusion Retningslinjer Dokumentation Fysiske rammer Vi føler os alle mere velkomne et nyt sted, hvis der er gjort plads til os. Det gælder også for et barn, der skal inkluderes. Er der bord og stol til barnet? Skal barnet have sin egen kasse eller skuffe til at lægge ting i, lige som de andre børn i klassen? Skal barnet have en fast sidemakker, når det deltager i timerne? Er der behov for en særlig placering af barnet i forhold til tavle, de øvrige elever eller lignende? Skal der måske være ekstra skærme? Når et barn inkluderes, hvad betyder det så for klassens samlede størrelse? Overstiger den 28? Hvordan tages der højde for det? ~ 2 ~

4 Retningslinjer For at inklusion kan lykkes, skal skolens personale være klar over, hvilke procedurer der er, når et barn går fra et undervisningstilbud til et andet. Den konkrete procedure vil være forskellig fra barn til barn, da de hver især har særlige behov, men de områder, man skal drøfte og afgøre vil være de samme. Inklusion i almenundervisningen Mål Hvad er målet med inklusionen for barnet? Hvor ligger vægten: Skal barnet blive bedre til at indgå i sociale fællesskaber eller skal fokus ligge på et fagligt udbytte? Kun det ene eller begge dele? Forudsætninger Har det kommende lærerteam de nødvendige forudsætninger for at kunne inkludere et barn med særlige behov? Både personlige og faglige. Hvis ikke, hvordan tages der så højde for det? Har den modtagende klasse forudsætninger for at kunne rumme et barn med særlige behov? Både i forhold til elevsammensætningen og klassens størrelse. Omfang. Hvor mange timer skal barnet inkluderes? Hvornår starter det? Er det en afgrænset periode eller er det permanent? Samarbejde mellem det modtagende klasseteam og ressourcecenter/specialklasse Hvem har ansvaret for, at der indkaldes til et møde, hvor det kommende lærerteam orienteres om barnets baggrund og særlige behov? Hvordan og hvornår foregår det? Hvordan organiseres det videre samarbejde? Støtte i klassen Vil der følge en voksen med ind i almenklassen? I hvilket omfang: hvor mange timer, i hvilken periode? Hvad er den ekstra voksnes rolle? Hvordan samarbejdes der om planlægningen af undervisningen i forhold til den inkluderede elev? Hvilke kompetencer har de voksne i forhold til barnets særlige udfordringer? Hvad er de voksnes forventninger til hinanden? ~ 3 ~

5 Undervisningen Et barn med særlige behov skal have en særlig undervisning, tilrettelagt på en særlig måde. Ud over at skulle differentiere undervisningen i forhold til klassens øvrige elever, bør det vurderes om den ekstra forberedelsesopgave for lærerteamet er rimelig. Hvor kan lærerteamet få vejledning og supervision? Skolehjemsamarbejdet. Hvem bliver barnets klasselærer? Deles funktionen? I så fald hvordan? Hvem har ansvaret for elevplaner / udvidede elevplaner, kontakt til hjemmet osv.? Hvordan evalueres undervisningstilbuddet i almenklassen? Hvornår? Inklusion på skolen Ledelsens viden og aktive deltagelse i inklusion og målsætning er en forudsætning for at inklusionen får et positivt forløb. Mål Hvad er målet med inklusionen på skolen? Organisering Undervises børnene i segregerede tilbud, f.eks. hold eller baser? Skal alle børn ud i almenklasser? Samles børn med samme problemstillinger? Skal børnene gruppeintegreres? Ansættes der personale med særlige forudsætninger for at undervise børn med særlige behov? Hvordan organiseres gårdvagtsplan i forhold til at der er voksne ude som kende børnene? Information Hvordan informeres elev- og forældregruppen om de tilbud, skolen tilbyder, og hvad det betyder i dagligdagen for de almene børn. Hvordan, hvornår og hvor tit informeres om børn med særlige behov, og om hvordan det øvrige personale skal agere i mødet med de pågældende børn? Forudsætninger Har personalet de nødvendige forudsætninger, både personlige og faglige, for at kunne inkludere børn med særlige behov i frikvarterer, emneuger og andre situationer, hvor der er kontaktflader? Hvordan og hvor ofte evalueres inklusion på skolen? ~ 4 ~

6 Dokumentation Når børn med særlige behov inkluderes på almene skoler, kan det have konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt med en tydelig, let tilgængelig og brugbar dokumentation af, hvad der sker på skolen. Der skal være en kendt og beskreven procedure for sikring af elevtrivsel. Hvor og hvordan behandles bekymringer i almenundervisningen i forbindelse med inklusion. Det skal være retningslinjer og procedurer for registrering af psykisk belastende hændelser, magtanvendelser, vold og arbejdsskader. I skolens arbejdsmiljøgruppe skal det være besluttet, hvordan der følges op på de enkelte registreringer både i forhold til den enkelte lærer, men også i forhold til skolen. Ses der et mønster i hændelserne? Er der noget i praksis, der kan ændres? Er der brug for en særlig indsats i forhold til uddannelsen af personalet? Mål Mange lærere er i vildrede mht. målet for inklusion på skolen. Lærere har en professionel stolthed, både når det gælder faglighed og arbejdet med fællesskabet, men hvad skal der lægges vægt på, når der inkluderes børn i almenundervisningen? Er målet, at barnet bliver inviteret med til fødselsdage? At få nye venner? At deltage i emneuger? At lære samtidig med de andre børn? At lære det samme som de andre børn? At få en afgangsprøve? Skolens og den enkelte læreres indsats og fokus vil være forskelligt alt efter målet. Vi anbefaler, at kommunen udarbejder en målsætning for inklusion på skolerne. ~ 5 ~

7 De gode eksempler Nr. Vedby skole På Nørre Vedby skole har vi en kollega, der er uddannet inklusionsvejleder med 20 t til vejledning af kolleger. Vi anvender et aftaleskema hvor alle parter: ELEV, FORÆLDRE/VÆRGE, KLASSELÆRER, FAGLÆRER, INKLUSIONSVEJLEDER OG LEDELSEN inddrages og skriver under. På Nørre Vedby skole har vi en klasse, Viften, der har bemanding til ca. 20 timer. Derudover forventes det at de ca. 7 elever inkluderes fagligt i udvalgte fag i de almene klasser. Vifte-eleverne deltager i frikvarterer, lejrskoler, sociale arrangementer og kreative fag sammen med partnerklassen. Vores klasser med elever med diagnose indenfor autismespekteret har alle et samarbejde med en afdeling eller en klasse. Her er det oftest en enkelt elev, der følger enkelte fag i en alderssvarende klasse. Til brug for information af eleverne og forældrene i almenklasserne er der lavet to kasser med oplysende materialer: film, foldere og litteratur. Søren Kastrup (TR), Ane Riise-Knudsen(AMR) Maribo skole Al undervisning og aktivitet skal være med udgangspunkt i elevernes evner og behov. Vi ser tydeligt, at de gode inklusions historier er de historier, hvor ansvarsfordeling, vidensdeling og fælles handlinger lykkes. Da vi modtog en dreng med ADHD, var der indledende samtaler med, psykolog, forældre og lærerne omkring klassen, om hvilke tiltag og opgaver der skulle være fokus på. Samarbejdet med forældrene, psykologen og lærerne var hele tiden i gang. Lærerne implementerede og modtog rådgivning og vejledning, hvilket gav lærerne tryghed for at løse opgaven. Forældrene og eleverne i klassen var orienteret omkring denne ene elevs vanskeligheder og styrker. Signe Lund Winther (TR), Marlene Jepsen (TR) ~ 6 ~

8 Hyllinge skole Retningslinjer fra skolen. Lavet i samarbejde mellem tillidsmand og skoleledelsen Jobbeskrivelse og ledelsens forventninger til inklusionslæreren: Ansvarlig for dialog mellem skole og hjem der orienteres løbende (hver 14. dag eller oftere) om status på barnets udvikling såvel personligt, socialt som fagligt. Al kontakt noteres ned i elevens log på intra eller i notesbog, så dokumentationen er i orden. Der holdes møder med forældrene i forbindelse med alle handleplaner, så forældrene er med i udarbejdelsen og fastsættelsen af mål for den kommende periode. Udarbejder elevbeskrivelse, elevplan og periodevise handleplaner på baggrund af det indsamlede materiale fra teamet til brug for det daglige arbejde og til brug for revisitationerne i foråret Er facilitator for barnet i forhold til at skabe legerelationer og samarbejdsrelationer, imens barnet er i skole. Forbereder i fællesskab eller selvstændigt efter aftale med faglæreren, hvad barnet/eleven skal arbejde med i de forskellige timer. Er forpligtet på at samarbejde med alle lærere og vikarer om både de inkluderede elever samt klassens øvrige elever. Sikrer at barnet/eleven får hjælp til at blive forstået af de andre børn og af øvrige personaler på skolen. Adfærdsmønstret kan adskille sig væsentligt fra de andre børns. Klasseteam Klasseteamet består af klasselærer, matematiklærer, inklusionslærer, SFO-pædagog og andre kan også deltage. Klasseteamet skal afklare forventninger og krav til hinanden: Fordeling af opgaver i teamet herunder klasselæreropgaver. Hvem deltager i forældremøder og sociale arrangementer? Skole-hjem samarbejde? Herunder udarbejdelse af elevplaner og afholdelse af elev-samtaler. Forventningsafklaring i forhold til inklusionslærerens rolle, se procedure herom: Udarbejdelse af årsplaner for undervisningen og herunder klassens sociale mål. Heri ligger også planlægning af emnedage og tværfaglige forløb. Struktur i undervisningen: F.eks. CL, holddeling, værkstedsundervisning mm. Årsplan for teamet indeholdende mødeplan evt. med overskrifter for emner på diverse møder. Møderne afholdes i hht. mødeplanen: Husk: Referater fra alle teammøder lægges på intra i samlemappe. Der afholdes en TUS (teamudviklingssamtale) en gang årligt ledelsen indkalder. Forud for TUS vil ledelsen besøge klassen. Fysiske rammer: Indretning af lokale. Ovenstående er forudsætningerne for et godt teamsamarbejde. Husk hele tiden at være i dialog med hinanden også hvis ting ikke fungerer. Ledelsen er også altid parat til at deltage i teammøder eller at tale med jer, hvis der er behov for det. ~ 7 ~

9 Procedure ifht. arbejdet med Hyllinge Skoles inklusionsbørn Ledelsen indkalder til opstartsmøde til alle inkluderede børn først på skoleåret. Ved mødet deltager: forældre, teamet omkring barnet, pædagoger, relevante fagpersoner. Fordeling af opgaver omkring eleven aftales på det første klasseteammøde med deltagelse fra ledelsen. Herunder ligger en fordeling af den ekstra klasselærertid. På klasseteammødet aftales og drøftes også, hvilke roller og forpligtelser teamets lærere har i undervisningen og i skole/hjem samarbejdet. Se bilag. Der aftales også, hvilken faglig ajourføring og kompetenceudvikling, der ønskes i forhold til inklusionsopgaven. Ved det første forældremøde orienteres om inklusionen i klassen. Forældre til inkluderede børn tilbydes mulighed for at fortælle om deres barn. I september måned afleveres til SMC følgende dokumenter omkring den enkelte elev: - Elevbeskrivelse - Individuel elevplan - Klassens årsplaner - Periodevise handleplaner (der afleveres 4 i alt) Ovenstående skal udarbejdes i fælleskab i teamet (uv.del og fritidsdel) og i samarbejde/dialog med forældrene. Inklusionslæreren har ansvaret for at indsamle og nedfælde alle relevante oplysninger og mål for eleven. For hver ny handleplan skal inklusionslæreren drøfte nye fokuspunkter for eleven med teamet og holde et møde med forældrene, hvor handleplanen forelægges til drøftelse. Den endelige handleplan lægges til grund for arbejdet i klasserne. Den sendes til forældrene og lægges i samlemappe/klasselog. Supervision med skolens psykolog til inklusionslærerne/pædagogerne er obligatorisk. Se mødekalender for datoer. På første lærermøde orienteres om inklusionselever og handleplaner for eleverne. Skoleledelse orienteres straks om forhold om der giver anledning til bekymring omkring enkeltelever eller klassen generelt. Skoleledelse deltager gerne som tovholder for dialogmøder, netværksmøder eller forældresamtaler, hvis der er behov for det. Revisitationen finder sted i marts måned nærmere bestemt d. 5/3. Ved mødet deltager: Inklusionslærer, pædagog, psykolog, skoleledelse samt evt. andre relevante fagpersoner. Inklusionslæreren redegør for arbejdet med eleven, der spørges ind til elevens personlige, sociale og faglige udvikling. Psykolog og viceskoleleder træffer beslutning om hvorvidt eleven revisiteres eller om der skal laves en revurdering. Forældrene orienteres mundtligt af inklusionslæreren om udfaldet. Skoleledelse udarbejder revisitationsbrev. Inklusionslærerne er i team, og der holdes jævnlige møder se mødekalender. ~ 8 ~

10 Et eksempel fra praksis I arbejdet med at få en dårligt integreret dreng (A) ind i klassen, brugte teamet i 2.a SMTTE-modellen: Status ved starten af skoleåret: A fungerer ikke godt hverken i undervisnings- eller SFO-tid. Han er kravundvigende og vil kun lave det, han har lyst til. Han vil ikke samarbejde med de voksne. Han respekterer ikke andres grænser (hverken børns eller voksnes). Han respekterer ikke de almindelige spilleregler i klassen. A vil/kan ikke sætte ord på sine følelser. Hvis han føler sig presset, reagerer han enten aggressivt (slår, bruger grimt sprog) eller søger væk fra situationen (går, gemmer sit hoved i tøjet osv.) Efterfølgende vil han ikke tale om situationen. Han er i stigende grad begyndt at lyve om konfliktsituationer. Han giver de voksne skyld for at sige eller gøre noget, som de ikke har gjort. A ser sjældent glad ud! Klassekammeraterne klager i stigende grad over A's adfærd. Vores Mål er: At A bliver et glad og velfungerende barn i skole og SFO ved: - at han lærer at sætte ord på sine følelser. - at han får små succeser. - at han tør møde udfordringer, som han ikke på forhånd er sikker på at kunne magte (også i undervisningen). - at de voksne omkring A bliver bedre til at afstemme krav og forventninger. ~ 9 ~

11 Vi vil lave disse Tiltag: - adfærdsregulere A - konfrontere ham med, hvad han gør, og sætte ord på det sammen med ham. - fremhæve positiv adfærd. - give ham positiv opmærksomhed, herunder ekstra støtte og tilpassede krav i skoletiden. - opprioritere forældresamarbejdet med en større inddragelse af faderen. Vi ønsker at se disse Tegn: - at han efter en ubehagelig situation ikke går, men bliver og får sat ord på - at han overholder klassens regler - at han er med og aktiv i undervisningen, søger lærerhjælp i stedet for at opgive - at der er en ligeværdig og positiv dialog på forældreintranettet. Vi evaluerer løbende på vores teammøder, hvor vi fortæller hinanden om vores iagttagelser i den forløbne periode. Vi drøfter ud fra dette, om det går den rigtige vej, og om der er behov for yderligere/andre tiltag. Vi gør Midtvejsstatus Her i starten af februar kan vi se store fremskridt med hensyn til A's adfærd. Vi kan især se forandringerne i skoletiden. Han er i langt højere grad end førhen med og aktiv i undervisningen. Han opgiver ikke så let, men klør i højere grad på dog stadig med ekstra lærerstøtte. Han er meget op-søgende for at få lærerhjælp i modsætning til tidligere, hvor han hellere gav op på forhånd. A gør sig meget umage med de fleste ting, han laver, og han er stolt, når han har lavet et produkt færdig, fx en lille bog, en flot tegning eller et fuglehus. Han er meget glad for at få ros for det, han laver. A s adfærd i forhold til kammeraterne har også ændret sig i positiv retning. Han er ikke så ofte i konflikt med dem, og de nedgørende bemærkninger er blevet færre. Fra ~ 10 ~

12 Godt på vej Camilla Dyssegård har udarbejdet en model for, hvilke elementer der skal til for at inklusion på en skole har størst chance for at lykkes. Hendes teori er, at mangler en af de fire elementer: fælles værdier, strategier, praksis, operationelle første skridt/ evaluering har inklusionen svære kår. Forandringselementer Mangler Strategier Praksis Operationelle første skridt. Fælles værdier Mangler Praksis Operationelle første skridt. Fælles værdier Strategier Mangler Operationelle første skridt. Resultat En hurtig start som ebber ud. Nervøsitet frustrationer. Lav prioritet Fælles værdier Strategier Praksis Mangler Tilfældige forsøg falsk start. Fælles værdier Strategier Praksis Operationelle Første skridt. Godt på vej ~ 11 ~

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen Nestinspirerede klasser i Greve kommune - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen To citater Jeg gik hele sommeren og var bekymret og nervøs for hvordan det skulle gå jeg har aldrig arbejdet med børn med

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel?

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011 Hvad forstår vi ved trivsel? Eleverne generelt glæder sig til komme til skole. Eleverne generelt er glade for at

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Boldesager Skole Gældende fra den 01.08.2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil have fokus på elevernes trivsel og på den forebyggende indsats mod mobning. Hvis

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen Juni 2011. Velkommen i klasseforældrerådet...2 Hvad er et klasseforældreråd?...2 Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Specialundervisning, inklusion og fællesskab

Specialundervisning, inklusion og fællesskab Specialundervisning, inklusion og fællesskab Dette notat er blevet til på baggrund af KLFs arbejde med afdækning af rammer og vilkår i den københavnske folkeskole i forhold til specialundervisning, inklusion

Læs mere

Trivselserklæring, Hylleholt skole

Trivselserklæring, Hylleholt skole Formål: Vi på Hylleholt Skole ønsker med denne trivselserklæring at fremme arbejdet med trivsel på skolen, og dette skrift er tænkt som en platform for trivselsindsatsen, hvor det tydeliggøres, dels hvad

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Skole-hjem samarbejde

Skole-hjem samarbejde Skole-hjem samarbejde Fællesbestyrelsen januar 2017 Skole-hjemsamarbejdet er vedtaget i bestyrelsen november 2016 Når samarbejdet mellem skole og hjem er positivt, kan pædagoger, lærere og forældre arbejde

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK.

TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK. TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK. Formål med skolens trivsels -og antimobbepolitik Personale og elever skal oplyses om trivsels- og antimobbepolitikken på Ebberup skole. Vi tilstræber optimal trivsel for alle.

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner

Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner Side 1 af 5 Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner Skolens navn: Korup Skole Skoleår: 08/09 Værdigrundlag for skole-hjemsamarbejdet, Korup

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Formål Formålet med evalueringen er at vurdere om målene for de enkelte fag nås, om metoderne er gode nok, og om det enkelte barn udfordres

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Temaerne er: Den gode relation Videndeling - Involvering og medinddragelse - Det kontaktløse samarbejde - Forebygge/løse problemer.

Temaerne er: Den gode relation Videndeling - Involvering og medinddragelse - Det kontaktløse samarbejde - Forebygge/løse problemer. Udkast til strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelserne i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Trivselsplan for elever og personale ved Sennels Skole

THISTED KOMMUNE. Trivselsplan for elever og personale ved Sennels Skole THISTED KOMMUNE Trivselsplan for elever og personale ved Sennels Skole Mål: Vi vil fremme og værne om god trivsel i klassen og på skolen Vi vil forebygge dårlig trivsel blandt skolens elever og personale

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune:

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune: Strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelser i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede fokusområder.

Læs mere

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande. Uddannelsesplan Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.dk Praktikkoordinator: Jan Moth: 30258672 Jan.Moth@skolekom.dk

Læs mere

Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper

Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper www.trivselsgrupper.dk Trivsel er, når alle er med Forældresamarbejdet i en klasse er, når man skaber rammen for at alle forældrene i klassen samarbejder

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen Skjoldenæsvej 70 4174 Jystrup 57 62 73 37 www.soeholmskolen.dk Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen - principper og organisering Der arbejdes mod et rummeligt og fleksibelt skolemiljø, hvor mangfoldighed

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Krøversvej Helsingør - Tlf /05 Fax:

Krøversvej Helsingør - Tlf /05 Fax: SPECIALBØRNEHAVEN HIMMELHUSET Værdigrundlag Krøversvej 4-3000 Helsingør - Tlf. 4928 1106/05 Fax: 49281067 - e-mail: dha38@helsingor.dk www.specialbornehaven.helsingor.dk Specialbørnehavens værdigrundlag

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Ved klik på teksten i boksene fremkommer en uddybning af det pågældende område.

Ved klik på teksten i boksene fremkommer en uddybning af det pågældende område. Det har værdi På Hjerm Skole og i SFO Perlen har vi i skoleåret 2012/2013 haft fokus på de værdier, der gør sig gældende for hele organisationens virke. Gennem værdioversigten på næste side gives du mulighed

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010.

Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010. Antimobbepolitik på Kirkeby Skole. Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010. Det er ved lov besluttet at alle skoler skal have en handleplan mod mobning. På

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister Sorg- krisehandleplan - når vi mister Kongevejens Skole 2007 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 5 Ved en elevs livstruende sygdom og eventuelle død s. 6 Ved livstruende sygdom og eventuelle død hos

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Viceskoleleder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: 99668802 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Inklusionsundersøgelse. Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29

Inklusionsundersøgelse. Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 Inklusionsundersøgelse Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 Elever med særlige behov Er der i dine klasser elever med faglige, sociale eller adfærdsmæssige problemer? Har du elever i dine klasser, som

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel.

Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel. Askov-Malt Skoles Trivselspolitik. Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel. Trivselsplan og Antimobbestrategi Når vi omtaler skolen er det hele skolen og SFO, vi taler om. Målsætning: På Askov-Malt

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Tårnborg Skole. Antimobbestrategi for. Gældende fra den Side 1 af 6

Tårnborg Skole. Antimobbestrategi for. Gældende fra den Side 1 af 6 Antimobbestrategi for Tårnborg Skole Gældende fra den 01.01.10 Side 1 af 6 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Skabe gode betingelser for læring, leg og udvikling. Skabe tryghed i dagligdagen

Læs mere

Nyborg Heldagsskoles værdiregelsæt og mobbepolitik

Nyborg Heldagsskoles værdiregelsæt og mobbepolitik Nyborg Heldagsskoles værdiregelsæt og mobbepolitik September 2016 VÆRDIREGELSÆT OG MOBBEPOLITIK Indhold Værdiregelsæt... 2 Skolens værdiregelsæt for den gode tone og fremtoning.... 3 Mobbepolitik... 4

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK HELSINGØR KOMMUNE VI ARBEJDER AKTIVT PÅ, AT TIKØB SKOLE ER EN SKOLE HVOR ALLE TRIVES VI ARBEJDER AKTIVT FOR EN MOBBEFRI SKOLE. ALLE BØRN HAR RET TIL GOD TRIVSEL TIKØB SKOLES MOBBEPOLITK

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Forbered dit barn Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Vi ønsker Glade, trygge børn der har selvtillid, og som er selvstændige

Læs mere

Uddannelsesplan for praktik på Kongeådalens Efterskole

Uddannelsesplan for praktik på Kongeådalens Efterskole Uddannelsesplan for praktik på Kongeådalens Efterskole Kongeådalens Efterskole Dovervej 19, Dover 6660 Lintrup 74855333 info@keskole.dk www.keskole.dk Præsentation af skolen Kongeådalens Efterskole er

Læs mere

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være.

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Trivselsfolder Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Fællesskabet og den enkeltes trivsel er afhængig af hinanden for at skabe et optimalt læringsmiljø. Det

Læs mere

Forældremøder & Forældresamtaler

Forældremøder & Forældresamtaler Forældremøder & Forældresamtaler Skovvejens Skole 2015 FORORD Skovvejens Skole er en skole, der er fusioneret af to gamle skoler Egebjergsskolen og Højagerskolen i august 2015 og er blevet til Skovvejens

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

Uddannelsesplan Brårup Skole

Uddannelsesplan Brårup Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Brårup Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens skolepolitisk indsatsområder i skoleåret 2008/2009. Børn & Kultur Pædagogisk Udvikling. Vadehavsskolen august 2009

Kvalitetsrapport. Skolens skolepolitisk indsatsområder i skoleåret 2008/2009. Børn & Kultur Pædagogisk Udvikling. Vadehavsskolen august 2009 Børn & Kultur Pædagogisk Udvikling august 2009 Kvalitetsrapport Skolens skolepolitisk indsatsområder i skoleåret 2008/2009 Kommunalt indsatsområde: Kompetenceudvikling (Skolepolitik) Mål for indsatsområdet.

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

MOBNING til forældre, elever og personale

MOBNING til forældre, elever og personale MOBNING til forældre, elever og personale Forord Folketinget vedtog i foråret 2001»lov om undervisningsmiljø«. Loven slår fast, at mobning ikke er tilladt. På Søndre Skole gennemførtes som konsekvens af

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere