Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag"

Transkript

1 Lederhåndbog side Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af 08/08/2007, samt i BEK nr. 628 af 25/06/2008 om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag. Lovhjemmel Arbejdsgiveren skal nu også betale 3. ledighedsdag (G-dag) Ved bekendtgørelse af 25. juni 2008 er G-dage udvidet til at omfatte 1., 2. og 3. ledighedsdag mod tidligere kun 1. og 2. ledighedsdag. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. juli Ny regel fra 1. juli 2008 Resume: Fuldt ledig Bliver man fuldt ledig fra et fuldtidsarbejde, er første, anden og tredje ledighedsdag de tre første hverdage efter arbejdsophøret. Godtgørelsen i 2008 udgør 703 kroner svarende til 7,4 timer om dagen. Timerne modregnes i dagpengene fra A-kassen. Delvist ledig Hvis man på selve fratrædelsesdagen er deltidsansat, er denne dag første ledighedsdag. Er man ledig i mere end 4 timer, skal arbejdsgiver betale godtgørelse for en hel dag (703 kroner). Hvis man er ledig i mindre end 4 timer, skal arbejdsgiveren betale for en halv dag. En halv godtgørelsesdag i 2008 udgør 352 kroner svarende til 3,7 timer. Dag til dag ansatte Er man dag til dag ansat (løsarbejder, vikar mv.), er den første ledighedsdag hver dag, man har arbejdet mindre end fuld tid (7,4 timer). Arbejdsgiveren skal dog kun betale dagpengegodtgørelse, hvis man har arbejdet mindst 74 timer inden for de seneste 4 uger. Godtgørelsen beregnes som ved fuld og delvis ledighed. En arbejdsgiver kan således komme til at betale helt op til fem dagpengegodtgørelser per uge. Arbejdsgiver skal maksimalt betale 16 dagpengegodtgørelser per kalenderår. Uddrag af Til et medlem betaler arbejdsgiveren ved afskedigelse hjemsendelse, ophør af opgave- og tidsbestemt akkord og lignende dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag. Dagpengegodtgørelsen udgør pr. dag et beløb svarende til 7,4/37 af det højeste dagpengebeløb for en uge afrundet til nærmeste hele kronebeløb. Ved ledighed på 4 timer eller derunder betaler arbejdsgiveren halv dagpengegodtgørelse. Satser se side De aktuelle satser for fuld eller halv betaling for 1., 2. og 3. ledighedsdag er på side Definition 1., 2. og 3. ledighedsdag også kaldet G-dage - er de første tre ordinære arbejdsdage efter fratrædelsen, hvis lønmodtageren har været i fuld beskæftigelse (7,4 arbejdstimer sv. til 4,6 undervisningslektioner) på fratrædelsesdagen. Hvis lønmodtageren ikke har haft fuld beskæftigelse er 1.ledighedsdag = sidste arbejdsdag (se herom senere). Uddrag af lovtekst Satser side Definition - G-dage G-dage kan godt være lørdag/søndag/helligdage, hvis lønmodtageren normalt skulle arbejde der. Hvis ophøret er lige inden en overenskomstmæssig fridag, lørdag/søndag, der normalt er fridag, er G-dagene de første 3 ordinære arbejdsdage. Berettiget

2 Lederhåndbog side Hvem er berettiget til godtgørelse på 1., 2. og 3. ledighedsdag? Arbejdsgiveren bør sikre sig kendskab til, om lønmodtageren er berettiget til dagpengegodtgørelse ved arbejdsforholdets ophør. For at være berettiget skal pågældende være omfattet af nedenstående: lønmodtagere (se definition), der er medlem af en arbejdsløshedskasse. Lønmodtageren behøver ikke være dagpengeberettiget, fx behøver en lønmodtager ikke at have været medlem af en A-kasse længe nok til at være dagpengeberettiget for at få godtgørelse både fuld- og deltidsbeskæftigede lønmodtagere, der sideløbende får etablerings- eller uddannelsesstøtte efterlønsmodtagere, der har arbejdet i efterlønsperioden beskæftigelseskravet (se definition) skal være opfyldt Definition af lønmodtager Et eller flere at følgende forhold er retningsgivende for, om medarbejderen er lønmodtager: arbejdsgiveren betaler bidrag til ATP, arbejdsmarkedsbidrag m.v. medarbejderen er omfattet af ferieloven medarbejderen er omfattet af funktionærloven medarbejderen har krav på dækning fra Lønmodtagernes Garantifond ved arbejdsgivers konkurs. Beskæftigelseskravet Ved undervisning fastsættes beskæftigelsens varighed under hensyn til den forberedelsestid, der betales løn for. En undervisningslektion omregnes til 1,6 arbejdstime. Definition af lønmodtager Beskæftigelseskrav Lønmodtageren skal have haft faktiske arbejdstimer, svarende til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i to uger normalt 2 x 37 arbejdstime hos samme arbejdsgiver inden for de sidste 4 uger før arbejdsophøret. For undervisning i henhold til folkeoplysningsloven vil 2 ugers fuld beskæftigelse være 46,25 undervisningslektioner. Eksempel Eksempel En lærer har været ansat på samme skole således: Uge 1: 10 undervisningslektioner Uge 2: 16 undervisningslektioner Uge 3: 14 undervisningslektioner Uge 4: 11 undervisningslektioner Beskæftigelseskravet er opfyldt, når læreren i uge 4 har haft 6,2 undervisningslektioner og dermed opfylder beskæftigelseskravet. Hvis der inden for de sidste 4 uger før arbejdsophøret har været fravær pga. fx sygdom, ferie, søgnehelligdage forlænges perioden bagud med antallet af sådanne dage. Hvornår betales Hvornår skal der betales? a. ved afskedigelse b. ved hjemsendelse c. ved ophør af opgave- og tidsbestemt akkord o.lign. d. ved arbejdsfordeling e. ved nedsættelse af arbejdstiden ad a Ved afslutning af enkeltopgaver skal der betales for G-dage. Ved kollektiv ferielukning beregnes ikke G-dage, hvis pågældende stadig er

3 Lederhåndbog side ansat efter ferielukningen. Hvis den pågældende derimod afskediges op til ferielukningen, skal der betales godtgørelse. ad c ad e Ved opgave- eller tidsbestemt akkord menes, at der på forhånd er aftalt et foløb, for hvilket der udbetales en løn. Både ved ophør af opgavebestemt samt tidsbegrænset ansættelse, skal der betales G-dage. Et holds afslutning (dagbogsafslutning) er at betragte som ophør af en opgave- eller tidsbestemt akkord, når der udstedes ansættelsesbrev for hvert hold. En tidsbestemt ansættelse kan omhandle flere hold. For afløsere, der tilkaldes dag for dag, ophører ansættelsen hver dag. Hvis afløseren ikke den enkelte dag beskæftiges 7,4 arb.timer (4,6 uv.lekt.) vil arbejdsdagen samtidig være første G-dag, og der skal betales godtgørelse. Hvis lønmodtagerens arbejdstid nedsættes, skal der betales godtgørelse for den ledighed, der opstår på de tre første dage med nedsat arbejdstid. Ansættelse til flere hold Bemærk!!! Hvis skolen ansætter en lærer til undervisning på flere hold og der udstedes et samlet ansættelsesbrev, skal der først betales for G-dage, når det sidste hold ophører. Bortfald af pligt Hvis der udstedes ansættelsesbrev for hvert hold, skal der udbetales godtgørelse, hver gang et hold ophører, hvis ellers betingelserne herfor er opfyldt. Hvornår bortfalder forpligtelsen? beskæftigelseskravet ikke opfyldt fuld beskæftigelse påbegyndes den efterfølgende arbejdsdag der modtages sygedagpenge eller afholdes ferie i tilslutning til arbejdsophøret medarbejderen selv siger op, medmindre opsigelsen skyldes fx manglende lønudbetaling afskedigelsen væsentligst kan tilregnes medarbejderen (dvs. situationer, hvor medarbejderen bliver sat i karantæne af A-kassen arbejdsophøret skyldes strejke/lockout på virksomheden Skolen kan anmode lønmodtager om at udfylde en Tro- og love- erklæring som dokumentation for udbetaling af dagpengegodtgørelse. På side findes forslag til en Tro- og love- erklæring. Tro- og love erklæring side Betalingens størrelse Hvor meget skal der betales? Dagpengegodtgørelsen udgør pr. dag et beløb svarende til 7,4/37 af det højeste dagpengebeløb for en uge afrundet til nærmeste hele kronebeløb. Ved ledighed på 4 timer eller derunder betaler arbejdsgiveren halv dagpengegodtgørelse. Godtgørelsen skal betales samtidig med sidste lønudbetaling. Arbejdsgiver skal maks betales dagpengegodtgørelse 16 gange pr. medarbejder pr. år. Der skal betales A-skat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag eller ATP, og der skal ikke beregnes feriegodtgørelse af dagpengegodtgørelse. Fuld/halv dagpengegodtgørelse Godtgørelsesbeløbet beregnes på baggrund af graden af ledighed på 1., 2. og 3. ledighedsdag. Er vedkommende ledig mere end 4 timer, skal der betales for en hel dag, er vedkommende ledig i mindre end 4 timer, skal der betales for 1/2 dag. Fuld eller halv godtgørelse Oplysning om udbetaling Pligt til oplysning om udbetaling

4 Lederhåndbog side Siden 1. maj 1996 har arbejdsgivere på hver enkelt lønseddel skullet oplyse, om der i lønperioden er udbetalt dagpengegodtgørelse for G-dage. Det skal endvidere fremgå af lønsedlen, hvor mange gange arbejdsgiveren har udbetalt dagpengegodtgørelse til den ansatte i kalenderåret. Flere oplysninger Eksempler Flere oplysninger FTF-A, Nørregade 41, Postboks 220, 0900 København K, tlf Eksempler Eksempel 1 En lærer der underviser i henhold til folkeoplysningsloven er ansat til at undervise på 7 hold hos samme arbejdsgiver. Holdene består af 5 weekend kurser på hver 20 timer i perioden 11.september 1998 til 21. marts 1999 samt 2 daghold på 10 mandage á 7 timer og 1 aftenhold på 10 onsdage af 4 timer i perioden 14. september til 25. november Spørgsmålet er om der skal belægges med G-dage hver gang et hold stopper eller 2. kun ved sidste holds-/kontraktophør. De syv hold betragtes - når de slutter - som 7 arbejdsophør med hensyn til G-dage, hvis der er udstedt ansættelsesbrev for hvert hold. Man skal derfor ved hvert arbejdsophør vurdere, om beskæftigelseskravet på 42,5 undervisningslektioner inden for de seneste 4 uger er opfyldt. Hvis dette er tilfældet skal der falde G-dage! Der lægges altså vægt på, at der er tale om flere ansættelsesbreve. Hvis der i stedet bliver lavet et ansættelsesbrev for hele undervisningsforløbet (i stedet for 7) er der tale om ét ansættelsesforhold, hvor variationerne på forhånd er fastlagt. Der er således tale om et ansættelsesforhold med fast nedsat tid, og der skal derfor først betales G-dage, når det sidste hold ophører altså de 2 dage efter sidste undervisningsdag på det sidste hold. Eksempel 2 Der foreligger 4 ansættelsesbreve fordelt med undervisning over i alt 5 uger. tekst angiver sidste undervisningsdag. Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 hold 1 mandag 6 uv.lekt. 6 uv.lekt. 1) = G 4) hold 2 tirsdag 6 uv.lekt. 6 uv.lekt. 6 uv.lekt. 2) 0 0 = G 5) hold 3 onsdag 6 uv.lekt. 6 uv.lekt. 6 uv.lekt. 6 uv.lekt. 0 hold 4 torsdag 6 uv.lekt. 6 uv.lekt.* 6 uv.lekt. 6 uv.lekt. 6 uv.lekt. fredag = G 3) 0 = G 6) hold 5 lørdag uv.lekt. 0 hold 5 søndag uv.lekt. 0 i alt 24 uv.lekt. 24 uv.lekt. 18 uv.lekt. 24 uv.lekt. 6 uv.lekt. uge 6 mandag 0 = G 7) * Beskæftigelseskrav opfyldes og der udløses derefter G-dag 1) Der udløses ikke G-dage for hold 1, da beskæftigelseskrav ikke er opfyldt. 2) Der udløses ikke G-dage for hold 2, da der er fuld beskæftigelse de følgende 2 dage. 3) 1. G-dag for hold G-dag udløses ikke, da der er fuld beskæftigelse på 2. ledighedsdag. 4) 1. G-dag for hold 5. 5) 2. G-dag for hold 5. 6) 1. G-dag for hold 4.

5 7) 2. G-dag for hold 4. Lederhåndbog side 5.5.5

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET 2014-2017 Overenskomst for industrielle virksomheder og slagtehuse under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET Indholdsfortegnelse 1 Arbejdstid... 3 2 Weekendarbejde... 3 3 Deltidsarbejde...

Læs mere

Landsoverenskomst for Rutebilkørsel

Landsoverenskomst for Rutebilkørsel Landsoverenskomst for Rutebilkørsel mellem Arbejdsgiverforeningen Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik og Jernbanernes Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2007 2010 Arbejdsgiverforeningen

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

DEN GRAFISKE OVEREN DEN GRAFISKE OVERENSKOMST R A F I S K E OVOVERENSKOMST GA DMA. HK/Privat. 3F/Industri (Emballage) DEN GRAFISKE OVERENSKOMST GA DMA

DEN GRAFISKE OVEREN DEN GRAFISKE OVERENSKOMST R A F I S K E OVOVERENSKOMST GA DMA. HK/Privat. 3F/Industri (Emballage) DEN GRAFISKE OVERENSKOMST GA DMA V E R E N K T DEN GRAIKE VERENKT RAIKE VERENKT HK/Privat Weidekampsgade 8 Postboks 470 0900 København C Tlf.: 33 30 43 43 528616_DG_omsl_m_ryg 02/09/04 14:40 ide 1 ax: 33 30 44 99 E-mail: hkprivat@hk.dk

Læs mere

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32)

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32) Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32) Fagoverenskomster Mindstelønninger, tillæg samt fagspecifikke bestemmelser (s. 33 78) Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for trosseførere Overenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst for trosseførere mellem Bilfærgernes

Læs mere

Overenskomst og aftaler

Overenskomst og aftaler 2012-2014 Overenskomst og aftaler Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF Sukkervare- og chokoladeindustrien Forædling Bagerindustrien Tobaksindustrien Mælkekonserves KIF

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere