Lillerød Andelsvandværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lillerød Andelsvandværk"

Transkript

1 Beredskabsplan Januar 2013 Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Danmark Telefon: Telefax:

2 Beredskabsplan Side: 1/41 0. Beredskabsplanens rammer og anvendelse Beredskabsplanens formål og anvendelsesområde Lovgrundlag Beredskabsplanens opbygning - læsevejledning Fase 1 - Foranalyse Indledende situationsvurdering Foreløbig risikovurdering Fase 2 Alarmering og information Beredskabsgruppen og alarmeringsplan Mødested og dagsorden Opgaver og ansvar i beredskabsgruppen Logbog Information Alarmering af forbrugerne Alarmering af følsomme forbrugere Ekstern information Intern information Fase 3 - Genopretning af vandforsyningen Nødvandforsyning Kildesporing Skylning af systemet Beredskabsinstrukser Fase 4 Afslutning og dokumentation Lister L1 Telefon/mailliste Beredskab L2 Liste over informationsopgaver Skabeloner S1 Henvendelse om unormal vandforsyning S2 Udkast til dagsorden for møder i Beredskabsgruppen S3 Skabelon for Logbog S4 Skabelon for forbrugerinformation S5 Skabelon Information ved telefonopkald S6 Informationer på hjemmesiden S7 Skabelon - Pressemeddelelse Instrukser I1 Mikrobiel forurening af drikkevandet I2 Instruks for kildesporing O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

3 Beredskabsplan Side: 2/41 0. Beredskabsplanens rammer og anvendelse 0.1 Beredskabsplanens formål og anvendelsesområde Denne beredskabsplan er gældende for A.m.b.a. og har til formål at sikre hurtig og korrekt indgriben ved en beredskabssituation. En beredskabssituation defineres som en situation, som kræver øjeblikkelig reaktion/handling. Situationen kan udløses af en hændelse i vandforsyningen, der vurderes at kunne udgøre en risiko for menneskers sundhed og sikkerhed, eller hændelser der kan volde omfattende materielle skader. En beredskabssituation kan eksempelvis udløses af nedenstående hændelser: Pludselig opstået forurening af drikkevandet. Større ledningsbrud, der kan udgøre en fare for f.eks. trafik og bygninger. Strømsvigt, der kan medføre længerevarende svigt i forbrugernes vandforsyning. Andre tekniske nedbrud og driftshændelser, som vurderes at kunne udgøre en risiko for forbrugernes sundhed og sikkerhed. Denne beredskabsplan indgår som en del af Allerød Kommunes overordnede beredskabsplan. 0.2 Lovgrundlag Lovgrundlaget for denne plan er: Beredskabsloven. Lovbekendtgørelse nr af 23. december 1992 og lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 med senere ændringer. Vandforsyningsloven. Lov nr. 299 af 8. juni 1978 og lovbekendtgørelse nr af 31. oktober 2011 med senere ændringer. Desuden er der hjælp at hente i: Planlægning af beredskab for vandforsyninger. Vejledning nr. 8, 2002 fra Miljøstyrelsen. Vejledning nr. 9243, 2010 vedr. håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning nr. 1 om sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i drikkevand. Vejledning fra Miljøstyrelsen 1992 Vejledning nr. 3 om vandkvalitet, Vejledning fra Miljøstyrelsen Akutte drikkevandsforureninger en praktisk guide. Beredskabsstyrelsen, O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

4 Beredskabsplan Side: 3/ Beredskabsplanens opbygning - læsevejledning I beredskabsplanen er beredskabet inddelt i følgende 4 faser: - Foranalyse - Alarmering og information - Genopretning af vandforsyning - Afslutning og evaluering, jf. figur Figur 0.1: Faseopdeling af beredskabet Beredskabsplanen er bygget op af et hoveddokument, som i de følgende fire kapitler beskriver retningslinjer for hver fase i beredskabet. Derudover består beredskabsplanen af bilagsdel som består af: En række lister, herunder en telefonliste, som også fungerer som alarmeringsplan. Listerne giver et hurtigt overblik over væsentlige informationer/forhold som skal anvendes i en beredskabssituation. En række skabeloner, herunder skabelon for modtagelse af anmeldelse og udarbejdelse af diverse informationsmaterialer. Skabelonerne skal udfyldes eller tilrettes i forbindelse med en beredskabssituation. En række instrukser, herunder instruks for mikrobiel forurening. Instrukserne i beredskabsplanen er på forskelligt detaljeringsniveau. Nogle instrukser giver direkte anvisninger på problemløsningen, mens andre giver overblik og kortfattede gode råd til problemløsningen. O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

5 Beredskabsplan Side: 4/41 1. Fase 1 - Foranalyse Ved en henvendelse om atypisk vandforsyning skal der udføres en foranalyse for at vurdere, om der er tale om en beredskabssituation. En atypisk vandforsyning er defineret som: En af SRO anlægget genereret alarm En forbrugeropringning En alarmering fra Falck eller beredskabet Enhver anden kontakt til vandværkets ledelse eller vagt, der gør opmærksom på en atypisk forsyningssituation Overskridelse af vandkvalitetskriterier Henvendelse om atypisk vandforsyning registreres i skabelon S1. Det er meget vigtig at spørge ind til alle relevante informationer, når et opkald modtages, da alle informationer er afgørende for situationsvurderingen. Foranalysen består dels af en indledende situationsvurdering af hændelsen og dels af en vurdering af risikoen. Foranalysen foretages hurtigt og under pres, så det er vigtigt ikke at undervurdere omfang og risiko. Et flowdiagram for foranalysen er vist i figur 1.1. O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

6 Beredskabsplan Side: 5/41 Figur 1.1: Flowdiagram for foranalyse 1.1 Indledende situationsvurdering Til den indledende situationsvurdering kan som udgangspunkt anvendes skemaerne vist på figur 1.2, hvor tallene svarer til tal fra Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre, nr. 9243, 2010 fra Miljøstyrelsen. Det væsentligste ved den indledende situationsvurdering er en vurdering af, om der er tale om en kategori 1 hændelse, hvor situationen kan løses ved brug af vandforsyningens egne ressourcer, eller om der er tale om en kategori 2 hændelse eller derover. O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

7 Beredskabsplan Side: 6/41 Vurderes det ved den indledende situationsvurdering, at der er tale om en truende forsyningssituation eller der er risiko herfor (kategori 2 eller 3) tilkaldes den beredskabsansvarlige i i prioriteret rækkefølge - jf. figur 1,1 - og der foretages en foreløbig risikovurdering. Kategori 1 - Alm. driftsforstyrrelse Eksempler: - Driftsalarm - Rørbrud - Misfarvning af vand i mindre områder - Måler- eller installationsproblemer - Mindre lokale strømudfald Kriterier: Der er tale om almindelige hændelser, der kan løses af vandforsyningens personale eller vanlige samarbejdsparter og - hvor der ikke er sundhedsrisiko - eller langvarige afbrydelser af forsyningen Kategori 2 - Større driftsforstyrrelse Eksempler: - Driftsalarm - Større rørbrud - Misfarvning af vand i større områder - Måler eller installationsproblemer med risiko for tilbagestrømning - Større lokale strømudfald - Stoppet behandlingsanlæg op til 12 timer Kriterier: - Coliforme 1-20/100 ml på værk - Kim 37 C over 5-50 per ml på værk eller per ml på net - Kim 22 C over per ml på værk eller per ml på net Kategori 3 - Truet forsyningssikkerhed eller krisesituation Eksempler: - Alarm (indbrud eller hærværk) - Dårlig lugt eller smag af vandet - Stoppet behandlingsanlæg på mere end 12 timer - Tilbagestrømning fra virksomhed, renseanlæg eller lignende - Mikrobiel eller kemisk forurening Kriterier: - Mistanke om sygdomstilfælde eller konstaterede sygdomstilfælde - Uheld med kemikalietransport ved boring - E-coli over 1/100 ml på værk - Coliforme over 20/100 ml på værk - Kim 37 C over 50 per ml på værk eller 200 per ml på net - Kim 22 C over 500 per ml på værk eller per ml på net Figur 1.2: Kategorisering af hændelsen 1.2 Foreløbig risikovurdering Risikoen består på dette tidspunkt primært af en vurdering af risikoen for yderligere spredning af forureningen samt en vurdering af de sundhedsmæssige forhold. Mens risikoen for spredning varetages af sker vurderingen af de sundhedsmæssige forhold af embedslægen. Sundhedsmæssige konsekvenser Konsekvenserne fokuserer først og fremmest på de sundhedsmæssige konsekvenser. O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

8 Beredskabsplan Side: 7/41 Vurderingen handler både om, hvor mange der kan forventes berørt af hændelsen, og om hvilke sundhedsmæssige konsekvenser hændelsen kan få. Skemaet i figur 1.2 angiver, ved hvilke grænser for bakteriel forurening en hændelse falder i kategori 3, som kræver, at beredskabsgruppen skal indkaldes. Er der tale om en kendt forureningskilde, kan det almindeligt anvendte laboratorium bistå med at identificere og kvantificere forureningen. Hvis der er tale om en kemisk forurening eller hvis det ikke er givet, hvilken forureningstype der er tale om, skal der inddrages specialister, såsom Teknologisk Institut, Statens Seruminstitut eller Beredskabsstyrelsens Kemiske Laboratorium. Der bør i denne situation altid udtages en større vandprøve til nedfrysning dette muliggør udvidelsen af analysen senere i forløbet. Denne sundhedsmæssige vurdering foretages af embedslægen, men indtil denne er på banen og analyseresultater foreligger, baseres vurderingen på tallene i figur 1.2. Forsyningssikkerheden Med i vurderingen indgår oplysninger om og forventninger til forsyningssikkerheden i de kommende timer og dage. Varighed Med i vurderingen inddrages endelig også oplysninger om, hvor længe forureningen har varet, hvor meget den er blevet spredt, og hvad der kan gøres for at reducere konsekvenserne. Hvis den foreløbige risikovurdering resulterer i en kategori 2 hændelse følges den normale driftsinstruks. Hvis risikoen vurderes som stor (kategori 3) er der tale om en beredskabssituation, og beredskabet skal kontaktes dvs. beredskabet går ind i Fase 2 - alarmering og information. O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

9 Beredskabsplan Side: 8/41 2. Fase 2 Alarmering og information 2.1 Beredskabsgruppen og alarmeringsplan Beredskabsgruppen nedsættes ved større hændelser, hvor der er enten en truet forsyningssikkerhed eller en krise (kategori 3 jf. figur 1.2.). Beredskabsgruppen indkaldes af Beredskabschefen. Beredskabsgruppen består af følgende medlemmer: Beredskabschefen (Beredskabsmyndighed). Kommunens tilsyn med vandværker (Drikkevandsmyndighed). En eller flere repræsentanter fra vandværket. En kommunikationsmedarbejder fra Allerød kommune (Kommunale myndighed). Embedslægen (deltagelse i beredskabsgruppen aftales med udgangspunkt i den enkelte situation). Telefonnumre og adresser på Beredskabsgruppens medlemmer findes i telefonlisten; L1. Listen er også s alarmeringsplan. kontakter som udgangspunkt Beredskabschefen i Allerød Kommune via Mødested og dagsorden Beredskabsgruppens mødested er: Vandværksvej Allerød Mødestedet er valgt for at sikre adgang til relevant IT. Udkast til dagsorden for møder i Beredskabsgruppen findes i Skabelon S2 2.3 Opgaver og ansvar i beredskabsgruppen Beredskabsgruppen skal overvåge og koordinere den nødvendige indsats samt informere borgerne og pressen om den aktuelle situation. Beredskabschefen leder gruppens arbejde, men kan uddelegere dette ansvar. O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

10 Beredskabsplan Side: 9/41 Beredskabschef/indsatsleder Leder af Beredskabsgruppen Information til det politiske niveau Samordner med politi og andre myndigheder Iværksætter nødstrømsforsyning samt øvrigt praktisk Adgang til økonomiske midler Pressen Drikkevandsmyndighed Modtager melding fra vandforsyningen eller andre om atypisk vandforsyning Kontakt til Embedslægeinstitutionen for at vurdere sundhedsrisikoen Sikrer at nødvendige foranstaltninger iværksættes, evt. ved påbud Koordinerer al information herunder ansvarlig for kommunikation med pressen Sikrer at forbrugere informeres, herunder informere om hvilke foranstaltninger forbrugerne skal træffe. Kontakter drikkevandsmyndighed ved atypisk vandforsyning Indkalder Beredskabsgruppen efter foranalyse Iværksætter handlinger til udbedring af skader såsom kildeopsporing, kontakt til laboratorium, reparationer, desinfektion, udskylning mm. Etablerer nødvandforsyning baseret på materiel leveret fra beredskabsmyndigheden Etablere nødstrøm til drift af vandværker Aflukning af sektioner mv. Genopretter normal drift Embedslægeinstitutionen Tager stilling til, om der er sundhedsfare for forbrugerne Varetager forhold vedrørende sundhed og fastlægger de nødvendige forholdsregler 2.4 Logbog I enhver situation, hvor Beredskabsgruppen er indkaldt, fører repræsentanten fra vandforsyningen en logbog, hvor alle vandforsyningens aktiviteter i relation til den aktuelle hændelse med præcis tidsangivelse (dato og klokkeslæt) nedfældes. Endvidere anbefales det, at det afta- O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

11 Beredskabsplan Side: 10/41 les at de øvrige parter fører en logbog, så historikken senere kan sammenstykkes. Logbogen har følgende formål: at kunne dokumentere forløbet at kunne rekonstruere forløbet og opsamle viden at danne grundlag for indberetning til Beredskabsstyrelsen Skabelon til logbog findes i S3 Logbogen føres af alle involverede parter med præcis angivelse af handling, tidspunkt (dato og klokkeslæt) og initialer. Fotodokumentation vil ofte være et værdifuldt supplement til logbogen. Der udtages og opbevares repræsentative prøver af vand, kemikaliespild mv., der skal kunne bruges som bevismateriale ved eventuel placering af ansvar for forurening mm. 2.5 Information Helt centralt er det, at den aktuelle Beredskabsgruppe får afklaret, hvem der har ansvaret for kommunikationen til de forskellige målgrupper forbrugere, ledere, myndigheder (beredskab, sundhed, drikkevand) og kommunens politiske ledelse. I Liste L2 findes en oversigt over de opgaver, der erfaringsmæssigt skal varetages i forbindelse med en beredskabssituation. Listen er en tjekliste til den ansvarlige ledelse og kan bruges til at skabe overblik over opgaver, ressourcebehov og ansvarlige personer. Endvidere kan listen bruges til at få overblik over, hvilke opgaver skal være klar til at håndtere i en beredskabssituation. Ikke alle opgaver vil være relevante i den givne situation, ligesom der kan være behov for at supplere listen Alarmering af forbrugerne Alarmering af forbrugerne sker som beskrevet nedenfor og efter Beredskabsgruppens anvisninger. O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

12 Beredskabsplan Side: 11/41 I helt ekstraordinære situationer kan der blive tale om, at alarmering af forbrugerne varetages af politiet. Dette gælder, hvor der er behov for hurtig information til forbrugerne om akut sundhedsfare Alarmering af følsomme forbrugere Særlig følsomme forbrugere som institutioner, fødevarevirksomheder og lignende alarmeres direkte ved telefon eller . En liste over udvalgte følsomme forbrugere er vist i L1, men listen skal suppleres med kommunes liste over følsomme forbrugere Ekstern information Beredskabsgruppen udpeger en overordnet ansvarlig for al information. Denne person har ansvaret for al ekstern information. Information kan ske i form af: Vandforsyningens hjemmeside (Er der tale om beredskabssituationer med strømsvigt skal hjemmesiden ikke anvendes) SMS-alarm system Radio og tv Aviser Løbesedler (ophænges eller omdeles beredskabet kan bidrage med mandskab) Personlig eller telefonisk kontakt Information direkte fra vandforsyningen må KUN ske efter aftale med Beredskabsgruppen/den heraf udpegede ansvarlige. Skabelon for forbrugerinformation findes i S4 Skabelon for information ved telefonbesvarelse findes i S5 Skabelon for information på hjemmeside findes i S6 Pressen må kun informeres af den af Beredskabsgruppen udpegede ansvarlige. Beredskabsgruppen eller den udpegede ansvarlige fastlægger omfanget af information herunder afholdelse af pressemøder, pressemeddelelser, interviews etc. En pressemeddelelse skal ud over tydelig afsender og dato også tydeligt oplyse, hvad problemet er, hvor det har ramt, og hvad der gøres for at løse problemet. Desuden skal forventet varighed oplyses. Det er vigtigt ved udsendelse af pressemeddelelser at være meget præcis, så der ikke skabes unødig frygt. O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

13 Beredskabsplan Side: 12/41 Endvidere er det vigtigt at oplyse, hvor journalisterne kan få flere oplysninger. Paradigma for pressemeddelelse findes i Skabelon S Intern information Intern information har følgende målgrupper: Beredskabsgruppen Vandforsyningens personale Politikere og direktion Call center eller anden telefoncentral Hjemmesidens redaktør Beredskabsgruppen informeres ved truet forsyningssikkerhed ved hyppige møder, mens der ved større kriser afholdes daglige møder eller møder efter aftale. Vandforsyningens personale holdes løbende orienteret om status, deres roller samt arbejdsmiljø og sikkerhed i forbindelse med forureningen. Kommunens politikere (borgmester og udvalgsformand)samt direktionen holdes løbende orienteret og får kopier af alle skriftlige meddelelser. Call center, hvis et sådant oprettes, eller den telefonomstilling der henvises til omkring forureningen/krisen skal være bemandet til at klare et større antal opkald. Personerne, der bemander telefonerne, skal være løbende orienteret om, hvad der kan oplyses om status, risiko, sikkerhed samt forventninger til problemets tidsmæssige horisont. Der kan henvises til hjemmesiden vedr. uddybende forklaringer. HUSK: Information til forbrugerne når problemet er løst. O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

14 Beredskabsplan Side: 13/41 3. Fase 3 - Genopretning af vandforsyningen 3.1 Nødvandforsyning Nødvandforsyning bør etableres, når den normale forsyning er afbrudt over en længere periode, eller når der er konstateret en sundhedsfarlig forurening, som ikke umiddelbart kan afhjælpes. Vurderingen af hvorvidt vandet er sundhedsfarligt foretages altid i samarbejde med embedslægen. Muligheden for nødvandforsyning bør være forberedt i god tid. Nødvandforsyning kan ske gennem - nødforsyningsledninger - midlertidige ledninger - transportable beholdere Nøddrikkevand vil ikke altid kunne leve op til kravene til drikkevandskvalitet. Nøddrikkevandet skal holdes under bakteriologisk kontrol. Denne kontrol aftales med embedslægen. 3.2 Kildesporing Ved bakteriel forurening af drikkevandet kan der med fordel foretages identifikation af bakterierne for hurtigt at få klarlagt kilden. Kilden vil typisk være mennesker, dyr, overfladevand eller spildevand. For kildesporing af bakterier kontaktes Teknologisk Institut, Kemi- og Vandteknik (TI), som bl.a. kan foretage en DNA baseret fækal kildesporing, der i løbet af 12 timer giver svar på, om forureningen er human eller fra dyr. Ligeledes kan der foretages identifikation af coliforme bakterier og dermed hjælpe med til at definere, om der er tale om sygdomsfremkaldende bakterier. For bakteriel forurening gælder, at forhøjet kimtal er et varsel om forurening, forhøjet coliforme bakterier er et tegn på forurening, medens tilstedeværelse af E-coli er tegn på en alvorlig forurening. Bemærk: Vandværkets ledelse bør altid være orienteret og bør træffe en kvalificeret beslutning, når der er registreret forhøjede kimtal eller konstateret spor af Coli, selv om grænseværdierne overholdes. Kildesporing udføres bedst på store vandprøver eller integrerede vandprøver. O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

15 Beredskabsplan Side: 14/ Skylning af systemet Så snart forureningskilden er lokaliseret og bragt til ophør, skal ledningsnettet renses. Udskylningen fastlægges ved beregning af vandmængder i ledningsnet mv. og kontrolleres ved udtagning af vandprøver til analyse efter nærmere aftale med Embedslægen. Efterhånden som ledningsanlægget tages i brug, skal der tages relevante analyser, der kan godkendes (efter aftale med Embedslægen), før vandet kan frigives til drikkevandsformål. 3.4 Beredskabsinstrukser Der er udarbejdet to instrukser til praktisk håndtering af en mikrobiel forurening og kildeopsporing. Instrukserne skal være kendt af ledelse og medarbejdere i og opdateres én gang om året. Beredskabsinstrukser: I1 Mikrobiel forurening I2 Kildeopsporing O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

16 Beredskabsplan Side: 15/41 4. Fase 4 Afslutning og dokumentation Når situationen er normaliseret, skal det besluttes, hvordan forbrugerne informeres, så tilliden til genskabes, og der følges op, ind til det vurderes, at situationen er normaliseret. Derudover skal der nedsættes en evalueringsgruppe, som gennemfører en evaluering af beredskabshændelsen for at høste erfaringer og indbygge denne læring i vandforsyningens normale drift. Hvis hændelsen giver anledning til ændring af beredskabsplanen, skal disse ændringer foretages. Evalueringen kan tage udgangspunkt i: Hvad gik godt? Hvad skal forbedres næste gang? f.eks. inden for delemnerne: Forureningens opdagelse Den indledende fase og varsling Beredskabsgruppen og bemanding Det politiske niveau Kommunikation, intern og ekstern Kildeopsporing Nødforsyning Afblæsning Forebyggelse O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

17 Beredskabsplan Side: 16/41 Lister O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

18 Beredskabsplan Side: 17/41 L1 Telefon/mailliste Beredskab Beredskabsplan Liste L1 -Telefonliste Udarbejdet af: Dato: Godkendt af: Dato: Beredskabsgruppen Beredskabschef Navn Titel Telefon/mobil telefon/mail 1 Thøger Refshauge Beredskabschef Telefon Telefon mobil: Vagt Allerød Kommune - Drikkevandsmyndighed Navn Titel Telefon/mobil telefon/mail 1?? A/S Funktion Navn/adresse Telefon/mobil telefon/mail 1 Vagttelefon Driftsleder Lars Funk Assistent Michael Fisker Webmaster Annette Johnsson Embedslæge Funktion Navn/adresse Telefon/mobil telefon/mail Embedslægeinstitutionen, døgnvagt Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Vagttelefon øst Islands Brygge København S Hovedstaden, Borups Alle 177, blok D-E, København NV. Mandag torsdag , Fredag Vagttelefon Fax: Mail: Beredskab/Politi O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

19 Beredskabsplan Side: 18/41 Funktion Navn/adresse Telefon/mobil telefon/mail Alarmcentral/politi Nordsjællands Politi Prøvestensvej Helsingør 112 Telefon: Mail: Øvrige relevante telefonlister Bestyrelse og direktion i A/S Funktion Navn/adresse Telefon/mobil telefon/mail 1 Bestyrelsesformand Hans Clemensen Næstformand Steffen Møller Kasserer Lars Bloch Bestyrelsesmedlem Kristian Ladefoged Bestyrelsesmedlem Lars Gottlieb Øvrigt Beredskab Funktion Navn/adresse Telefon/mobil telefon/mail Falck Falck Teleservice ( ) Laboratorier Funktion Navn/adresse Telefon/mobil telefon/mail DONSlab Eurofins Miljø A/S Milana Lejrvej 29 Kr. Værløse 3500 Værløse Ladelunden Vejen Bakkegårdsvej 406A 3050 Humlebæk Mail: Mail: Vagt: Mail: Statens Serum Institut Teknologisk Institut Artillerivej København S Gregersensvej Taastrup Mail: Mail: O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

20 Beredskabsplan Side: 19/41 Sårbare/særlige forbrugere Funktion Navn/adresse Telefon/mobil telefon/mail Børnehuse: Børnehuset Viktoria Blommevej Børnehuset Engblommen Blommevej Børnehuset Mariehønen Prøvestensvej Børnehuset Kastanien Violvej Rønnehuset Violvej Børnehuset Myretuen Ørnevang Børnehuset Gravensten (samt Fritidshjem) Kollerødvej 8 B Vuggestuer: Gravensten Vuggestue Kollerødvej 8 A Kirsebærgårdens Vuggestue Kirsebærgården Rønneholtparkens Vuggestue Violvej Ørnevang Vuggestue Uglevang Børnehaver: Børnehaven Gravensten Kollerødvej 8 C Børnehaven Kirsebærgården Kirsebærgården Skovvang Børnehave Ørnevang Takshavens Børnehave Takshaven 2 A Æblehavens Børnehave Æblehaven 1 A Ørnevang Børnehus Uglevang Kirsebærgårdens Børnehave Rådhusvej Børnehaven Muldvarpen (Københavns kommune) Ville Heise Park Fritidshjem/klub: Violen Fritidshjem Violvej Ørnevang Fritidshjem Uglevang Fritidsklubben Rønnen Ligustervangen Skoler: Engholmskolen Rådhusvej Lillerød skole Frederiksborgvej Skovvangsskolen Poppelvej 1 A Allerød Amtsgymnasium Rådhusvej Idræt og fritid: Lillerødhallerne Banevang Engholmhallen Rådhusvej 5 (halinspektør Karsten Eriksen) FH hallen Skovensvej 8 (Ole Guldager AK) O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

21 Beredskabsplan Side: 20/41 Skovvang Stadion Poppelvej 1b / Omsorgscentre: Demenscentret Mimosen Ellevej Allerød Omsorgscenter Engholm Rådhusvej Plejehjemmet Solvænget Kirkehaven Bofællesskabet Skovbo, AAB Gl.Lyngevej 39 B, C, E Afd.19, Lillerød Boligforening (Værestedet Kilen) Violvej 9 ( -23) Presse Funktion Navn/adresse Telefon/mobil telefon/mail DR DR Nyheder, TV avisen DR Nyheder, Radioavisen Københavns Radio DR Byen Emil Holms Kanal København C DR Byen Emil Holms Kanal København C DR Byen Emil Holms Kanal København C P4 København - DR Byen Emil Holms Kanal København C Telefon: Telefon: Mail: Telefon: Mail: Telefon: el Mail: Fax: TV2, Lorry Allégade Frederiksberg Telefon: Mail: Fax: Ritzaus Store Kongensgade København K Telefon: Mail: Fax: Lokalavis Allerød Nyt M.D. Madsensvej Allerød Telefon: Mail: O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

22 Beredskabsplan Side: 21/41 Nabo Vandværker Vandværk Navn/adresse Telefon/mobil telefon/mail Blovstrød Vandværk I/S Henrik Østergård Høvelte Vandværk Kollerød Vandværk Lynge Overdrevs Vandværk Lynge Vandværk Uggeløse Vandværk Vassingerød Vandværk Formand John Lindgren, Hyrebakken 12, 3460 Birkerød Tekniske problemer Formand Finn Brøndum, Flintholmvej 4, 3450 Allerød Tekniske problemer Formand Kjel B. Johansen, Søbredden 19, 3450 Allerød Tekniske problemer Formand Svend Pedersen, Bygmarken 11, 3540 Lynge Vandværk Formand Mogens Kieffer Tekniske problemer Vandværk Formand Per Nielsen, Bøgevangen 17, 3540 Lynge Leverandører og udlejning af materiel Funktion Navn/adresse Telefon/mobil telefon/mail Tage Bagger (se telefonliste) / K. Thomsen El Krüger A/S (SRO-anlæg og tekniske problemer på vandværket) (se telefonliste) Rambøll (Forbrugsafregningssystemet) MN It-Service Gladsaxevej Søborg Jes Nielsen Jan Nielsen PC Ansvarlig Michael Nielsen TDC (APL-ledning, AK ) O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

23 Beredskabsplan Side: 22/41 L2 Liste over informationsopgaver Opgaver Ansvarlig Beredskabsgruppen udpeger én person der udtaler sig til pressen. Det gøres klart for alle at kun denne person må udtale sig (ensartethed i budskabet) Oprettelse af telefonsluse der kan sikre arbejdsbetingelser for Beredskabsgruppen og den/de berørte kommuner Beredskabsgruppen afklarer, hvem der har ansvaret for kommunikationen med de aktuelle målgrupper, og hvilken form kommunikationen skal have Tidsplan for offentliggørelse af information. Eksempelvis tidspunkter for morgenmøder, pressemøder, koordineringsgruppemøder, pressemeddelelser, opdatering af hjemmeside, laboratoriedata ect Løbende kontakt til drikkevandsmyndigheden og Embedslægen (skriftlig, mundtlig) Callcenter i og i den berørte kommune underrettes og bemandes for besvarelse af borgerhenvendelser. Information og dialog med s bestyrelse, og det politiske niveau i den berørte kommune (skriftlig, mundtlig) Løbende underretning af medarbejderne (morgenmøder, ) Brandvæsnets vagtcentral og politiet underrettes løbende. Politiet kan udsende beredskabsmeddelelser, højtalervogn, sirene. Følsomme forbrugere underrettes pr. telefon, , skrift Information på hjemmesiden i og den berørte kommune, tekst, kort, adresseliste, spørgsmål/svar Information via SMS-system Udarbejdelse af løsblade (kogeanbefaling, orienteringsskrivelser) til berørte forbrugere Trykning af løsblade til husstandsomdeling Husstandsomdeling af løsblade Opsætning og udskiftning af løbesedler i butikker ect. (der udarbejdes en liste så det kan kontrolleres at gamle sedler erstattes med nye) Oprettelse af voice response, der kan oplyse om basisinformationer i og den berørte kommune Udarbejdelse af pressemeddelelser, trykt, tv, radio Formidling af pressemeddelelser, trykt, tv, radio Opret relevante grupper O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

24 Beredskabsplan Side: 23/41 Skabeloner O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

25 Beredskabsplan Side: 24/41 S1 Henvendelse om unormal vandforsyning Modtagelse af anmeldelse Den person, som modtager anmeldelse om unormal vandforsyning, skal notere følgende: Dato og tidspunkt for anmeldelsen Hvem der modtager anmeldelsen Anmelderens navn, adresse og telefonnummer Hvad, hvor og hvornår anmelderen har observeret Eventuelle symptomer, skader el. lign. O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

26 Beredskabsplan Side: 25/41 S2 Udkast til dagsorden for møder i Beredskabsgruppen Indledende møde: 1. Status og orientering om hændelse 2. Fastlæggelse af Beredskabsgruppens sammensætning 3. Fastlæggelse af ansvarsfordeling for gruppens medlemmer 4. Aftale om mødesteder og mødetidspunkter for næste møde 5. Vurdering af sundhedsskadelighed og udstedelse af påbud i henhold til Vandforsyningsloven 6. Aktivitetsplan indtil næste møde a. Alarmering b. Undersøgelse af hændelsens udbredelse og sundhedsfare c. Kildeopsporing d. Etablering af nødforsyning e. Tiltag til genopretning af normal vandforsyning 7. Kommunikation a. Internt i vandforsyningen og berørt kommune (embedsmænd og politikere) b. Eksternt til borgere, virksomheder og presse 8. Fastlæggelse af bemandingsniveau a. Kommune b. Vandforsyning c. Andre 9. Eventuelt Efterfølgende møder: 1. Siden sidst a. Kommunikation og presse b. Borgerhenvendelser c. Politiske tilbagemeldinger d. Orientering om opfølgning på aktivitetsplan siden sidste møde 2. Vurdering af påbud (fortsat opretholdelse/ophævelse) 3. Aktivitetsplan ind til næste møde a. Alarmering b. Undersøgelse af hændelsens udbredelse og sundhedsfare c. Kildeopsporing d. Etablering af nødforsyning e. Tiltag til genopretning af normal vandforsyning 4. Kommunikation a. Internt vandforsyning og kommune (embedsmænd og politikere) b. Eksternt til borgere, virksomheder og presse 5. Eventuelt. O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

27 Beredskabsplan Side: 26/41 S3 Skabelon for Logbog Handling/hændelse Dato/tidspunkt Initialer O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

28 Beredskabsplan Side: 27/41 S4 Skabelon for forbrugerinformation Første meddelelse Information til Forbrugerne hos Der er den xx.xx.xxxx konstateret problemer med det drikkevand, der leveres fra til forbrugerne i Allerød Kommune [Definer området med vejnavne og kort]. Problemerne kan have betydning for beboerne og virksomhederne i området: arbejder på at indkredse forureningskilden og begrænse forureningen. DET FRARÅDES INDTIL VIDERE AT DRIKKE VANDET SAMT VASKE SIG ELLER TAGE BAD I VANDET. Der er opstillet en midlertidig aftapningsmulighed på hver af følgende adresse 1. Adresse: Tidsrum 2. Adresse: Tidsrum Hvor og hvornår kan jeg få flere oplysninger Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at oplyse, hvornår vandet igen kan benyttes på almindelig vis, men på s hjemmeside, vil vi løbende holde dig opdateret om forureningen. Hvis du ikke kan få besvaret dine spørgsmål på hjemmesiden er du velkommen til at ringe til XXXXX, men vi beder dig have tålmodighed, da vi forventer mange opkald. Med venlig hilsen O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

29 Beredskabsplan Side: 28/41 Kogeanbefaling DRIKKEVANDET ER FORURENET - KOG VANDET FØR DU DRIKKER DET! Der er konstateret et mindre indhold af bakterier i drikkevandet fra. Denne forurening berører forbrugere i [Definer området med vejnavne og kort]. arbejder på at indkredse forureningskilden og begrænse forureningen. DET FRARÅDES INDTIL VIDERE AT DRIKKE VANDET UDEN FØRST AT KOGE DET. Embedslægen anbefaling lyder mere præcist: Drikkevand: Undgå at drikke vandet direkte fra hanen. Kog vandet et par minutter før det anvendes som drikkevand. Vær opmærksom på at kaffemaskiner ikke koger vandet. Madlavning: Brug kogt vand til madlavning også til skylning af salat eller andre grøntsager, som du og din familie vil spise rå. Vandet kan godt bruges til kogning af grøntsager og kartofler. Opvask: Vandet kan bruges til opvask i vaskemaskine. Ved opvask i balje bruges kogt vand. Personlig hygiejne: vandet må godt bruges til brusebad og karbad. Brugt afkølet kogt vand til tandbørstning. Tøjvask: vandet må godt bruges til tøjvask. Hvis du har drukket vandet behøver du ikke at være bange for at blive syg. Der er kun en lille risiko for at vandet kan gøre brugerne syge. Men har du symptomer på en mave-tarm infektion anbefales du, at kontakte din praktiserende læge. Hvor og hvornår kan jeg få flere oplysninger Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at oplyse, hvornår vandet igen kan benyttes på almindelig vis, men på s hjemmeside, vil vi løbende holde dig opdateret om forureningen. Vi offentliggør nye informationer om forureningen i [dag, dato og tidspunkt i medie]. Hvor kan jeg stille spørgsmål Hvis du ikke kan få besvaret dine spørgsmål på hjemmesiden er du velkommen til at ringe til Embedslægen på telefon XXXXX vedrørende helbredsmæssige spørgsmål eller til på telefon XXXXX, men vi beder dig have tålmodighed, da vi forventer mange opkald. Med venlig hilsen O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

30 Beredskabsplan Side: 29/41 Ved afslutningen Vandet kan nu igen drikkes Du kan igen frit bruge vandet fra vandhanerne. Hyppigt gentagne analyser har vist, at drikkevandet i dit forsyningsområde igen er rent. LAD VANDET LØBE i 10 MINUTTER. Før du begynder at bruge vandet, skal alle hanerne med koldt vand åbnes. Lad vandet løbe kraftigt i 10 minutter. Det kan ske, at der kommer brunligt vand ud af hanerne, når du åbner dem for at skylle systemet igennem. Misfarvningen har intet at gøre med forureningen. Misfarvningen skyldes, at jernforbindelser der har været aflejret i rørene løsnes ved der skylles med store vandmængder. Disse jernforbindelser udgør ingen sundhedsfare men lad blot vandet løbe lidt længere ind til vandet er synligt rent. Derefter kan du bruge vandet frit igen. vil fortsat følge udviklingen i vandkvaliteten. Få flere oplysninger på vores hjemme side Hvis du ikke kan få besvaret dine spørgsmål på hjemmesiden er du velkommen til at ringe til XXXXX. Med venlig hilsen O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

31 Beredskabsplan Side: 30/41 S5 Skabelon Information ved telefonopkald Eksempler på spørgsmål og svar: Nedenfor er listet en række spørgsmål, som erfaringsmæssigt er blevet stillet i forbindelse med en bakteriologisk forurening af drikkevandet. De vigtigste spørgsmål om, hvad vandet kan bruges til er også med på listen. Spørgsmål og svarlisten kan f.eks. anvendes som hjælp ved telefonbesvarelser eller på hjemmesiden. Husk at revidere listen efter forholdene i den konkrete situation. Information om forureningen Hvad er vandet forurenet med? Der er registreret et lavt indhold af colibakterier og fækale colibakterier. Hvor meget er vandet forurenet? Der er fundet forurening i en meget lille mængde men drikkevand må ikke indeholde colibakterier, så derfor skal vandet koges og forbrugerne informeres. Hvilke symptomer kan forureningen give? Generelt giver vandet ikke anledning til sygdom. Risikoen for at pådrage sig en mave-tarm infektion, hvis du her drukket vandet, skønnes af Embedslægen at være meget lav. Men har du symptomer fra fordøjelseskanelen anbefales du at kontakte din praktiserende læge. Embedslægen har ikke modtaget henvendelse fra personer, der har haft symptomer. Hvor stammer bakterierne fra? Colibakterier er en stor gruppe af bakterier, der er naturligt forekommende i jord, forrådnede planter og overfladevand. E. coli er en fækalcolibakterie, der udgør en naturlig bestanddel af tarmfloraen hos dyr og mennesker (afføring). Fund af E. coli i drikkevand tyder på en frisk forurening, idet disse bakterier har kort levetid i naturen. Ved fund af E. coli er der en risiko for, at der kan være sygdomsfremkaldende bakterier og virus tilstede. Hvordan er forureningen opstået? Årsagen til forureningen kendes endnu ikke. Hvornår blev forureningen opdaget? Den rutinemæssige kontrol d. XXXXXX viste, at vandet var forurenet. Hvor længe har vandet været forurenet? Vandet er forurenet i perioden fra XXXXXX-XXXXXX. Der er altså gået maximalt X antal dage fra forureningen er sket til den er opdaget. Hvornår kan jeg drikke vandet igen? Det kan vi desværre ikke sige. Vi udtager dagligt vandprøver på ledningsnettet for at følge forureningens udvikling og indkredse forureningskilden. O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

32 Beredskabsplan Side: 31/41 Kan jeg hente rent vand et sted? Nej, den bedste løsning er at koge vandet, så derfor vil der ikke blive opstillet tankvogne. Hvor kan jeg følge sagens udvikling? Pressen vil løbende blive orienteret alle medier (radio, TV, aviser). Vores hjemmeside vil hele tiden indeholde de seneste oplysninger i sagen. Direkte berørte forbrugere informeres med husstandsomdelte informationsbreve. Information om brug af vandet Hvor lang tid skal vandet koge? Vandet skal koge i to minutter. Kan jeg koge vandet i en elkedel? Ja, men du skal koge vandet op to gange med 1-2 minutters mellemrum. Hvad kan vandet bruges til? Generelt kan du bruge vandet som hvis du var på ferie sydpå Drikke og madlavning Det forurenede vand må ikke drikkes direkte fra vandhanen - kog vandet i 2 minutter først. Vandet må ikke bruges til skylning af salat og andre grønsager, der spises rå. Hertil skal der bruges kogt vand. Hvis vandet ikke lugter grimt kan det sagtens bruges til kogning af kartofler m.m., for bakterierne dør ved kort tids kogning. Ligeledes kan vandet bruges til bagning af f.eks. franskbrød, rundstykker og boller, da de opvarmes tilstrækkeligt i ovnen til at dræbe colibakterier Personlig hygiejne Tandbørstning og rengøring af tandprotese skal ske med kogt vand. Vandet kan godt bruges til bruse- og karbad. Vær opmærksom på at børn ikke drikker vandet. Hænderne kan vaskes som sædvanligt, men før madlavning bør hænderne vaskes i afkølet kogt vand. Opvask Man kan godt bruge vandet til opvask med opvaskemaskine. Opvask i hånden skal foregå med kogt vand, idet der kan ske smitte via hænder eller genstande. Institutioner Institutionsopvaskemaskiner, der ved slutskyl opnår en temperatur af vandet på mindst 80 grader celcius, kan anvende forurenet vand. Tøjvask Vandet kan anvendes til tøjvask. Rengøring Vandet kan bruges til rengøring. Vanding af urtehave O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

33 Beredskabsplan Side: 32/41 Vandet kan bruges til vanding af urtehave, dog skal salat og andre grønsager, der spises rå skylles med kogt vand inden de spises. Husdyr Husdyr må gerne drikke vandet. Hvor lang tid kan det kogte vand holde sig i køleskabet? Hvis den flaske som vandet er hældt i ellers er ren, bør vandet kunne holde sig i lang tid. Nu er flasken imidlertid ikke steril og den bliver åbnet og lukket gentagne gange, hvilket betyder at der kan tilføres bakterier fra omgivelserne. Det betyder at den reelle holdbarhed er nedsat, men 1-2 uger bør det kogte vand kunne holde sig. Information om omkostninger for forbrugeren Hvad koster det at koge vandet? Hvis en person koger 5 liter vand pr. døgn er udgiften Hvad koster det at nedkøle en liter vand? Prisen for at nedkøle en liter vand er selvfølgelig afhængig af, hvilken temperatur, det vand man lægger ind i køleskabet har. Hvis man lader vandet køle af til ca grader, koster det ca. 10 øre at nedkøle en liter. Kan jeg få erstatning for at skulle koge vandet? Som forbruger hos vandforsyningen kan du naturligvis forvente at du får leveret rent drikkevand. Men ifølge regulativet må enhver forbruger, uden at have krav på erstatning tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering. Vi yder derfor ikke erstatning til forbrugere, der er nødt til at koge vandet. Hvad koster det at skylle ud, når kogeanbefalingen er ophævet? 1 tapsted giver i gennemsnit et vandforbrug på ca. 9 l/min, når der åbnes helt op for hanen. Det svarer til 90 l på de 10 minutter, der skal skylles igennem. 1 lejlighed har typisk 3 tapsteder (køkken, håndvask, bruser) svarende til 270 l. Med en m3-pris på XX kr. svarer det til en udgift på XX kr. 1 parcelhus har typisk 7 tapsteder (køkken, 2 håndvaske, 2 brusere, bryggers, udendørshane) svarende til 630 l. Med en m3-pris på XX kr. svarer det til en udgift på XX kr. Andre spørgsmål Skal jeg rense min varmtvandsbeholder? Nej, det er ikke nødvendigt. I en varmtvandsbeholder er temperaturen konstant så høj, at de bakterier vi har med at gøre ikke kan klare det. Det er nemlig ikke kun temperaturen, der er bestemmende for, hvornår bakterierne går til. Det er også et spørgsmål om, hvor lang tid bakterierne er påvirket af en given temperatur. Jo højere temperatur, jo kortere tid skal der til før bakterierne er døde. Og endelig kan det jo fremhæves, at man ikke bør drikke det vand, der kommer fra den varme hane. O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

34 Beredskabsplan Side: 33/41 S6 Informationer på hjemmesiden På hjemmesiden kan bl.a. offentliggøres Kort over berørte områder Liste med berørte vejnavne Adressesøgning, er jeg berørt? Kort over nødvandforsyninger Liste over nødvandforsyninger Spørgsmål og svar jf. S5 Omdelt kogeanbefaling jf. S4 Pressemeddelelser jf. S7 Beredskabsgruppen er ansvarlig for, at der bliver lagt information på Lillerøds Andelsvandværks hjemmeside Informationen skal indeholde følgende oplysninger: Årsag til meddelelsen Hvem berører meddelelsen (entydig gruppe eller geografisk område) Hvad skal de, som meddelelsen angår, gøre? Hvilke foranstaltninger gøres for udbedring af skade? Udsendes yderligere information, hvor og hvornår Hvor findes yderligere information O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

35 Beredskabsplan Side: 34/41 S7 Skabelon - Pressemeddelelse [overskrift med kun et budskab] Vandet skal koges i (angiv område) [hovedbudskab på 2-3 linjer] Vandforsyningen har i samråd med embedslægen d.d. udstedt kogeanbefaling, der betyder at forbrugerne i (angiv område/afgrænsning) skal koge vand til drikke og madlavning i 2 minutter. Borgere i andre dele af s forsyningsområde har ingen grund til at koge vandet. [Hvad betyder det for forbrugeren] Embedslægen vurderer at risikoen for at forbrugerne pådrager sig en mave-tarm infektion, hvis de har drukket af vandet, er meget lav. Men ved symptomer fra fordøjelseskanalen anbefales det at kontakt en praktiserende læge. [hvornår er det slut nyt om sagen] Kogeanbefalingen opretholdes ind til videre ind til d. dato. Herefter vil vandforsyningen i samråd med embedslægen igen orientere (medie) de berørte forbrugere, om eventuelle forholdsregler for brug af drikkevandet. [Hvad er der sket - årsagen] Kort om hændelse (2-3 linjer) [Hvad gør vi] Kort om hvilke tiltag der gøres for at afhjælpe situationen. Læs mere om forureningen af drikkevandet på og kommunens hjemmeside For yderligere information XXXXX O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

36 Beredskabsplan Side: 35/41 Instrukser O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

37 Beredskabsplan Side: 36/41 I1 Mikrobiel forurening af drikkevandet Følgende 10 punkter beskriver en handlingsplan for bekæmpelse af en mikrobiel forurening. Aktiviteterne er anført i den rækkefølge, som de forventes at skulle udføres i. Der vil dog ofte være tale om delvist parallelle forløb. Der skal føres logbog under hele forløbet se S3. Handlingsplanen tager udgangspunkt i, at der er tale om en beredskabssituation. 1. Beredskabsgruppen indkaldes I samarbejde med Beredskabschefen aftales indledende aktiviteter, som straks iværksættes til minimering af krisens omfang. 2. Indledende vurdering af om der kan være tale om en akut risiko En meget væsentlig vurdering er, om forureningen har en karakter, der nødvendiggør øjeblikkelig advarsel af forbrugerne, selv om der endnu ikke er skabt overblik over forureningens art, omfang osv. Hvis dette skønnes at være tilfældet, skal denne aktivitet omtalt under denne instruks pkt. 5 straks iværksættes. Eksempel: Situationer hvor der er konstateret alvorlige sygdomstilfælde, dødsfald mv. med mistanke om, at vandkvaliteten er årsagen hertil. 3. Bestemmelse af forureningens art. Arten og farligheden af den opståede forurening betyder meget for, hvilken type beredskab der skal iværksættes. Derfor er en tidlig afklaring heraf vigtig. De forskellige handlingsmuligheder ved forurening af drikkevandet er vist i tabel 1. Mulige former for forurening: Bakteriologisk forurening, kemisk forurening (fra vand, jord og luft) og radioaktiv nedfald. Metode: Vandforsyningens personale bedømmer vandkvaliteten ud fra lugt og en visuel bedømmelse samt interview af eventuelle anmeldere (eksempelvis private forbrugere) og andre forbrugere i det berørte område. Så snart det er muligt, skal forureningens art bestemmes gennem kontakt til laboratorier og analyse af vandprøver. Er der tale om en kendt forureningskilde, kan det almindeligt anvendte laboratorium bistå med at identificere og kvantificere forureningen. Hvis der er tale om en kemisk forurening eller hvis det ikke er givet, hvilken forureningstype der er tale om, skal der inddrages specialister, såsom Statens Seruminstitut eller Beredskabsstyrel- O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

38 Beredskabsplan Side: 37/41 sens Kemiske Laboratorium. Der bør i denne situation altid udtages en større vandprøve til nedfrysning dette muliggør udvidelsen af analysen senere i forløbet. Hvis der er tale om en bakteriel forurening af drikkevandet kan der med fordel foretages identifikation af bakterierne for hurtigt at få klarlagt kilden. Kilden vil typisk være mennesker, dyr, overfladevand eller spildevand. For kildeopsporing af bakterier kontaktes Teknologisk Institut, som bl.a. kan foretage en DNA baseret fækal kildesporing, der i løbet af 12 timer giver svar på, om forureningen er human eller fra dyr. Ligeledes kan der foretages identifikation af coliforme bakterier og dermed hjælpe med til at definere, om der er tale om sygdomsfremkaldende bakterier. For bakteriel forurening gælder, at forhøjet kimtal er et varsel om forurening, forhøjet coliforme bakterier er et tegn på forurening, medens tilstedeværelse af E-coli er tegn på en alvorlig forurening. Bemærk: Vandværkets ledelse bør altid være orienteret og bør træffe en kvalificeret beslutning, når der er registreret forhøjede kimtal eller konstateret spor af Coli, selv om grænseværdierne overholdes. Kildesporing udføres bedst på store vandprøver eller integrerede vandprøver. 4. Afklaring af sundhedsrisiko og heraf følgende forholdsregler Embedslægen forestår afklaring af den aktuelle sundhedsrisiko og fastlægger heraf følgende forholdsregler. 5. Bestemmelse af forureningskilden Det er vigtigt hurtigst muligt at lokalisere forureningskilden, for hermed at kunne stoppe en fortsat forurening af vandforsyningen. Mulige kilder kan bl.a. være: Forurening fra kildepladser, forurening fra vandværk, forurening fra trykforøgere, forurening fra indtrængning i ledningsnettet og forurening fra installationer hos forbrugerne (industri, landbrug, husholdning osv.). Metode: Gennem analyse af vandprøver mange steder på ledningsnettet og registrering af forbrugerhenvendelser indkredses forureningen, og kilden bestemmes. Instruks for kildeopsporing findes i I2. Når kilden er lokaliseret, skal det vurderes, om der kan foretages tiltag til sikring mod fortsat forurening eksempelvis ved lukning af vandværker, pumpestationer mv jf. tabel Bestemmelse af forureningens omfang/udstrækning En nærmere fastlæggelse af forureningens omfang/udstrækning er vigtig. Hermed kan indsatsen målrettes, oprensning kan planlægges hvis kilden er lokaliseret og stoppet og eventuelle restrektioner i anvendelsen af vand, kan begrænses til det berørte område. Omfang/udstrækning af forureningen bestemmes ved udtagning og analyse af vandprøver på ledningsnettet og hos forbrugere. O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

39 Beredskabsplan Side: 38/41 I takt med at forureningens omfang afgrænses, skal den fortsatte forureningsspredning minimeres ved sektionering af ledningsnettet/omlægning af forsyningsområder. 7. Varsling og information af forbrugerne Varsling af befolkningen iværksættes i henhold til beredskabsplanen. Vandforsyningen forestår som udgangspunkt kun varsling efter aftale med Beredskabschefen. 8. Afhjælpning af følgerne Vandforsyningen skal bistå ved vurdering af behovet for etablering af nødvandsforsyning samt etablering heraf. 9. Gennemskylning af vandledninger Så snart forureningskilden er lokaliseret og bragt til ophør, skal ledningsnettet renses. Udskylningen fastlægges ved beregning af vandmængder i ledningsnet mv. og kontrolleres ved udtagning af vandprøver til analyse efter nærmere aftale med Embedslægen. Efterhånden som ledningsanlægget tages i brug, skal der tages relevante analyser, der kan godkendes (efter aftale med Embedslægen), før vandet kan frigives til drikkevandsformål. 10. Evaluering og erfaringsopsamling Når situationen er normaliseret skal indsatsen evalueres og erfaringerne skal nedskrives. Hvis forløbet giver anledning til ændring af beredskabsplanen skal disse ændringer foretages. O:\2095\Vand\Anlæg\\Beredskabsplan\Lillerød-

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk BEREDSKABSPLAN for Sommersted Vest Vandværk Udgave af december 2010 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Alarmerings- og telefonliste Forholdsregler og handleplan Kortmateriale/Foto

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Vejledning nr. 001 Manuelt LED SYS Internt PLN 13 Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Kilde: Beredskabsplan for vandværker ARNØJE VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN 1. januar 2017 (Træder i kraft når normaldrift af

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup 1 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2009 og sidst revideret d.07/04/09 Informationerne skal ajourføres efter

Læs mere

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015 Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune April 2012 Opdateret maj 2015 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I NORDFYNS KOMMUNE Oktober 2011 1. INDLEDNING 1 1.1 BEREDSKABSSTAB 1 1.2 INDKALDELSE AF

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark 48 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 02/06 2015 og sidst revideret d. 02/06 2015 Informationerne skal

Læs mere

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Sidst revideret: 191115 Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.1 Koordinationsgruppe for drikkevand 2 1.2 Indkaldelse af Koordineringsgruppen for drikkevand 1.3

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk 1 of 17 Beredskabsplan for XX Vandværk 1 2 of 17 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel ansvarsfordeling... 3 3. Generel handling i beredskabssituationer... 4 4. Telefonliste - vandværkets bestyrelse, driftspersonale,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE Udkast nr. 1 15.04.10 1 INDLEDNING......2 1.1 Beredskabsgruppe...2 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen......3 1.3 Beredskabsgruppens opgaver......3

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej 16 5620 Glamsbjerg Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2015 og sidst revideret d. 30/03/2015 Informationerne

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015 Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej 2 5620 Glamsbjerg Planen er udarbejdet d.13/8 2009 Revideret juni 2015 Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling

Læs mere

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 Formål 2 Definition af en beredskabssituation 2 Lovgivning mv. 3 Koordinationsgruppe for drikkevand 3 Vandforsyningens

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Køge-sagen: Forurening giver opmærksomhed! 2 Med pressen i hælene 3 Hektisk aktivitet i Kommandocentralen

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Beredskabsplan for vandforsyning Faxe Kommune Juni 2012 Titelblad Rapport titel: Beredskabsplan for vandforsyning i Faxe Kommune Dato: Juni 2012 Nøgleord: Beredskabsplan

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Sagsnr.:

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling I/S NR ASMINDRUP SOGNS VANDVÆRK Asmindrupvej 33 4572 Nørre Asmindrup Den 8. november 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen den 7. november

Læs mere

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan.

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan. Indhold Oppelstrup Vandværk Beredskabsplan 1. Beredskabsplan, Oppelstrup Vandværk... 1 2. Generel ansvarsfordeling... 2 3. Generel handling i beredskabssituationer... 2 4. Handlingsplaner i beredskabssituationer...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 FEJRUP STRAND VANDVÆRK A.M.B.A. BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 INDHOLD. 1. Formål. 2. Ansvar 3. Beredskabssituationer 4. Handlings procedurer Bilag: A Alarmeringsliste B Dokumentationsskema 1 FORMÅL.

Læs mere

Beredskabsplan. Vandforsyning

Beredskabsplan. Vandforsyning Beredskabsplan Vandforsyning Afsnit : Side : 1 Dato : 31-05-2010 1 Indledning Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Planen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. 2015 Eksemplar nr. 1 Tilhører Flade Vandværk 2 Indhold Side 3: Formål med beredskabsplanen Side 4: Generel handling i beredskabssituationer Action Card 1: Forurening

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Beredskabsplan for. Billund Drikkevand A/S

Beredskabsplan for. Billund Drikkevand A/S Beredskabsplan for Billund Drikkevand A/S April 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 INDLEDNING 4 Anvendelse: 4 2 Beskrivelse af Billund Drikkevand A/S 5 Anlæg og lokaler 5 Fordeling 6 2.1

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Beredskabsplan for Janderup Vandværk

Beredskabsplan for Janderup Vandværk Beredskabsplan for Janderup Vandværk Der er lavet actioncards som en del af Beredskabsplanen for offentlig og private vandforsyninger i Varde Kommune. Hensigten er, at actioncardet kan bruges af vandværket

Læs mere

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning.

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Vores breve Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Det har vi i de senere år forsøgt at lave om på, og arbejdet har indtil videre resulteret i breve med

Læs mere

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere,

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Lumsås Vandværk Oddenvej 97 4500 Nykøbing Sjælland Den 22. juni 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen besluttet at give Lumsås Vandværk

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Beredskabsplan for drikkevand Plan & Miljø 2015 Beredskabsplan for drikkevand Indholdsfortegnelse Indledning 3 Alarmering 4 Alarmeringsdiagram 5 Organisering 6 Koordinationsgruppen 7 Håndtering af akut

Læs mere

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk Beredskabsplan for I/S Asgilhøje Vandværk Indhold 1. Hvornår bruges beredskabsplanen?... 2 2. Ansvarlig... 2 3. Logbog... 2 4. Telefonliste... 3 4.1. Bestyrelse... 3 4.2. Driftspersonale... 4 4.3. Nabovandværker...

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK Dec. 2016 Stillinge.Strands.Vandv@mail.dk BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-7. Alarmeringsliste 8-11. Info i forbindelse

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj Lumsås Vandværk Oddenvej 182 4500 Nykøbing Sj Den 28. juni 2016 Ophævelse af kogeanbefaling Lumsås Vandværk Efter samråd med Embedslægen har Odsherred Kommune besluttet, at påbuddet om kogeanbefaling i

Læs mere

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN BEREDSKABSPLAN IS Assentoft Vandværk August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens godkendelse og revision... 3 1.3 Beredskabsplanens fordeling... 3 2. Organisation...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Beredskabsplan. Bremdal Vandværk

Beredskabsplan. Bremdal Vandværk Beredskabsplan Bremdal Vandværk Opdateret februar 2014-1 - Indholdsfortegnelse. Side Anvendelse, formål..3 Vandforsyning i Struer kommune 3 Vandværkets opgaver...4 Formål..4 Lovgrundlag.4 Organisationen

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Teknik og Miljø Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Alarmering side 3 Organisering side 4 Koordinationsgruppen side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Bilag 1: Alarmeringsplan side 8 2: Lovgivning

Læs mere

Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af Kildeplads

Læs mere

Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 2014 og 2015

Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 2014 og 2015 Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 214 og 215 Ida Lyng og Henrik L. Hansen, Embedslægerne Syd, Styrelsen for Patientsikkerhed Embedslægeinstitutionerne har de seneste seks

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indhold side Indledning... 2 Det kommunale beredskab... 2 Embedslægen... 3 Kogeanbefaling... 3 Vandværkets beredskab... 4 Beredskabets organisering koordinationsgruppe...

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Danva Forsyninstræf Marts 2015

Danva Forsyninstræf Marts 2015 Danva Forsyninstræf Marts 2015 Kalundborg Forsyning Hans-Martin Friis Møller, Direktør Top-Interessenterne 1 Sikker drift Kalundborg Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab, som blev dannet januar

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR. LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a

BEREDSKABSPLAN FOR. LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a BEREDSKABSPLAN FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a 1 Indholdsfortegnelse: Formål med en beredskabsplan: side 3 Lindholm Vandværk a.m.b.a organisationsplan: side 4 Forurening eller sabotage: side 5 Stort ledningsbrud

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. a. m. b. a. 29. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. a. m. b. a. 29. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN K R I S T R U P V A N D V Æ R K a. m. b. a. 29. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning

Beredskabsplan for vandforsyning 1 Beredskabsplan for vandforsyning Randers Favrskov Norddjurs Syddjurs Akut aktivering 8915 1515 Akut aktivering 8964 1010 Akut aktivering 8959 1000 Akut aktivering 8753 5000 VED AKUT BEHOV FOR AKTIVERING

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening

Læs mere

Andst Vandværk Beredskabsplan

Andst Vandværk Beredskabsplan Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

Beredskabsplan. For VANDVÆRKSNAVN vandværk

Beredskabsplan. For VANDVÆRKSNAVN vandværk Beredskabsplan For VANDVÆRKSNAVN vandværk Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion af Beredskabsplanen... 3 1.1 Ansvar og opbygning af planen... 3 1.2 Godkendelse af planen... 4 2 Formål, opgaver

Læs mere

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer.

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer. Beredskabsplanen 1 DANVA, 13. + 14. marts 2012, Peter Nordahn Forberedt på krisen 2 Beredskabsplanlægning handler om at forberede sig på de hændelser, der ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer

Læs mere

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth Beredskabsplan for Allerup Vandværk Opdateret i Februar 2015 Lars Hjorth Opdateret Februar 2015 Side 1 af 5 Ved vandforsyningsproblemer kontaktes følgende: Vandværkets telefon: 27 92 11 23 FORMAND OG VANDVÆRKSPASSERE

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune UDKAST - 2. september2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 2013 Verninge Vandværk Lundgårdsvej 3 5690 tommerup Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Vrensted Vandværk Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening

Læs mere