Korup Rytterskole og dens første lærer Karin og Peter Ramskov Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korup Rytterskole og dens første lærer Karin og Peter Ramskov Andersen"

Transkript

1 Korup Rytterskole og dens første lærer Karin og Peter Ramskov Andersen Rytterskolerne I forbindelse med Korup Skoles 50 års jubilæum i 2005 bragte Fyens Stiftstidende en artikel den 14. december. Overskriften lød: Læreren kom til skolen i Korup på hest. Journalisten havde tilsynela dende misforstået ordet rytterskole, idet han mente, at læreren red til skolen, hvad der var temmelig overflødigt, da han boede i skolebygningen. Tilmed havde han næppe råd til at holde hest. En mere sikker viden om rytterskolen i Korup og dens første lærer kan findes i protokollerne og arkivpakkerne på Landsarkivet i Odense. Da den katolske kirke var blevet fordrevet fra Danmark ved reformationen i 1536, beordrede rege ringen flere gange, at landets børn skulle undervises i deres kristelige børnelærdom af sognenes præ ster eller degne. Langt senere fastslog fattigforordningen fra 1708, at der burde oprettes skoler i alle landets sogne, idet oplysning mentes at forebygge fattigdom og tiggeri. Forordningen fik ikke de store praktiske følger, og det blev af større betydning, at en del godsejere begyndte at oprette skoler på deres godser. Samtidig lagde en religiøs vækkelse, pietismen, der kom til Danmark omkring 1700, stor vægt på, at børnene gennem planmæssig undervisning fik den rette saliggørende kundskab, og det var derfor nødvendigt at lære dem at læse. Ønsket om at formindske fattigdommen og nogle godsejeres ideer om oplysning og religiøse over vejelser gav ikke store resultater. Først da Frederik 4. i 1721 besluttede at bygge 240 nye skoler i ryt tergodsdistrikterne, skete der for alvor noget. I distrikterne ejede kongen, dvs. staten, en større eller mindre del af jorden, og indtægterne fra gårdene skulle bruges til at betale for hærens rytteri. Tanken var, at alle sognets børn skulle undervises i de nye skoler, og formålet med skolegangen var først og fremmest at lære børnene sand kristendom og gudsfrygt. Ved siden af religions- og læseundervisningen kunne børnene lære at skrive og regne, men kun hvis forældrene selv ville betale for materialerne, og hvis lærerne kunne undervise i fagene. Den nye skole i Korup På Fyn skulle der bygges 20 rytterskoler, eller kongelige skoler, som de blev kaldt. De fleste kom til at ligge omkring Odense, hvor ryttergodset var samlet, og de 20 bygninger skulle efter planen opføres med fem om året i årene I Korup Sogn blev skolen anbragt nær ved kirken. De 20 lærere blev ansat, før byggeriet begyndte. Deres boglige viden var ikke stor; blandt de 20 var der kun fire studenter, og den nye lærer i Korup, Mathias Pedersen Bladt, var ikke en af disse. Den 17. april 1722 underskrev arkitekt Johan Cornelius Krieger kontrakten om at bygge de 20 fyn ske skoler, og byggeriet skulle begynde samme år. Der skulle bygges fem skoler om året, men han måtte gerne blive færdig på to år. Et andet krav var, at der skulle findes byggegrunde, der ikke var sumpede. Bønderne blev pålagt at samle kampesten til fundament, og de skulle hjælpe med at grave ud til fundamentet og rejse spær. Da landbrugsarbejdet ikke måtte forstyrres, var bønderne fritaget for det tidkrævende arbejde med at køre byggematerialer i pløje-, så- og høsttiden. I dag ville skolen gøre et beskedent indtryk med en længde på ca. 12 m og en bredde på ca. 7 m, men på byggetidspunktet var en grundmuret stenbygning en sjældenhed. I huset var der en skolestue på ca. 30 m2 samt lærerens bolig og et par rum til stald. De ydre rammer var således i bedste orden, og det var derefter lærerens opgave at sørge for, at un dervisningen også blev det. Børnene skulle gå i skole fra deres femte år, otte timer om dagen i som merhalvåret og seks i vinterhalvåret. Børn over otte år kunne nøjes med at være i skole den halve dag, så deres arbejdskraft kunne udnyttes hjemme, og forældrene risikerede fængsel på vand og brød, hvis børnene forsømte. Religion var det vigtigste fag. Hver skoledag skulle begynde og slutte med bøn og salmesang, og alle børnene skulle ligge på knæ under morgenbønnen. Læreren skulle indterpe Luthers katekismus, som skulle læres udenad, og endvidere skulle børnene lære at læse, mens skrivning og regning som nævnt krævede betaling.

2 Huusets Lengde 21 allen, breden 12 allen indvendig, Høyden 4½ allen under Bielcherne, grundmuuret Tagget med Tagsteen, i grundmuur 2 Steen tyck og over Horizonten 1½ Steen, udi Skoelen og stuen 2 Kachelovner, 2 Borde á 5 til 6 allen, samt 2 lange og 3 korte Bencher.

3 Mathias Pedersen Bladt I 1711 var der en lærer ved navn Mathias Pedersen Blad i Magleby Sogn på Langeland, og det er sandsynligvis ham, der fik embedet i Korup. Når Mathias Bladt flere gange optræder i arkiverne, skyldes det som regel, at han havde rodet sig ind i en konflikt med sognets beboere eller med sine overordnede, hvilket tit var to sider af samme sag. Den september 1726 blev der holdt synsforretning over rytterdistriktets nye skoler, men der mangler oplysninger om skolen i Korup. Muligvis var bygningen ikke færdig, men Mathias Bladt må have været i sognet, for den 24. september skrev han til provsten og til justitsråd Iver. Han var utilfreds med, at degnen Hans Aabye havde klaget over, at han skulle have opført sig upassende i sit embede, hvilket Bladt nægtede. Klagen drejede sig om, at læreren havde sunget over nogle af sognets døde, hvilket degnen mente tilkom ham. Det var næppe uden betydning, at sangeren ved sådanne lejligheder plejede at blive betalt for sin indsats. Mathias Bladt bad om at måtte se en kopi af degnens klage og om, at provsten ville tage ham i forsvar. Provstens svar kendes ikke. Det var ikke det eneste brev, læreren skrev til justitsråden. I september 1729 klagede han over, at nogle bønder ikke havde leveret de tørv, de skulle yde ham. Bønderne gav ham kun et meget lille læs, hvorefter de mente, at de var fri for at levere de næste 3-4 år. Bladt havde derfor været nødt til selv at købe brændsel, som han måtte betale med 2-22 mark for et lille læs. Disse tørv dækkede kun hans eget forbrug, mens der ikke var nok til at opvarme skolestuen. Bladt bad derfor justitsråden hjælpe ham til at få de tørv, han havde ret til. Det var en ringe trøst for ham, at hans fjende, den nu afdøde degn, også havde haft svært ved at få, hvad bønderne skulle betale ham. At bønderne ikke leverede, hvad de skulle, var ikke kun et problem i Korup. Bladts kollega i rytterskolen i Snestrup i Paarup Sogn, Christen Gregersen, havde tilsvarende vanskeligheder med nærige bønder. Mathias Bladts drikkeri En sådan klage gjorde ikke Mathias Bladt populær i sognet, og sognepræsten, Wulf Godske Holm, var også utilfreds med ham. Den 12. april 1730 skrev præsten til lederen af den fynske ryttergodsadmini stration, regimentsskriver Hans Langsted, at lærer Bladt siden jul havde levet et meget liderligt levned. Ordvalget betød ikke nødvendigvis, at Bladt havde været sin kone utro, men blot, at han førte et uordentligt, eventuelt drikfældigt liv. Der havde været klaget over ham, og Holm syntes, at han for sin samvittigheds skyld var nødt til at indberette sagen. Sognepræsten mente, at provsten holdt hånden over Bladt, og at dette havde forværret Bladts opførsel. Bladt havde således i Holms påhør sagt, at provsten havde større myndighed end sognepræsten, og at provsten var godt tilfreds med Bladt. Wulf Holm skrev om påsken, der havde været ualmindelig fugtig, bl.a.: "For at vise at han havde vundet sejr, gik Bladt palmesøndag om morgenen før prædiken (idet han den foregående aften var kommet fra Odense og der havde fået sin løn) til Vigerslev og blev siddende der i kroen til onsdag aften, da hans kone hentede ham hjem. Han var så i kirken skærtorsdag eller langfredag, og om lørdagen lånte han penge her i byen på pant til at drikke op i helligdagene, da var hans løn spillet og drukket op. Påskenat var det det samme, da han og i fuldskab har faret ilde med sin kone, slået hende både brun og blå. Påskemorgen før prædiken lod han hente to potter brændevin, så han, som hele menigheden kan bevidne, kom drukken i kirken og begyndte på ny efter prædiken, og kom mod aften folk til mig og bad mig for Guds skyld at gå om og styre noget på ham, ellers dræbte han vist nok konen, hun tålte kun lidet, så meget havde han alt givet hende. Og da jeg den tid mod min vilje kom om i skolen, fandt jeg ham liggende i sengen ganske drukken, og udrettede jeg intet andet med min gang, end konen måtte som sædvanlig forlade huset og låne hus i byen, til han havde udsovet. Mig viste han, som godtfolk hørte, døren og beråbte sig på provstens magt. Holm bad om, at justitsråden gav ordre til, hvad der skulle gøres i sagen. Selv mente han, at Bladt burde afskediges, og at ingen i sognet holdt med læreren, hvis levned længe havde været uskikkeligt og forargeligt.

4 (Korup Arkiv) Undersøgelsen Regimentsskriveren undersøgte sagen og fandt, at sognepræsten havde ret i klagen over Bladt. Bladt havde ofte smidt sin kone ud af huset om natten, så hun måtte søge husly andre steder, og nogle af skolebørnene havde han slået så voldsomt, at de ikke turde gå i skole. Beretningen om Bladts drikkeri i påsken blev bekræftet, og det blev også oplyst, at han i pinsen 1729 havde drukket sig så fuld, at han blev fundet liggende på landsbygaden. Efter sine drukture tog han til Vigerslev i nogle dage, hvilket hans løn ikke kunne række til, og han skyldte flere af sognets beboere penge. Når der ikke var blevet klaget over ham tidligere, skyldtes det, at han på dette tidspunkt underviste børnene til almindelig til fredshed. Sagen blev omhyggeligt undersøgt, og Kristi himmelfartsdag, den 18. maj, var der forhør i kirken, hvor provst Hans Bloch var til stede for at høre præstens og menighedens klager over Bladt. Bloch indledte med at formane alle til at tale sandhed. Adskillige bevidnede, at de havde set Bladt fuld, og nogle føjede til, at han levede et udsvævende liv og ofte var i slagsmål med sin kone, som mange næt ter havde fundet husly hos Anders Andersen, formentlig gårdmand Anders Andersen i Korup. Et par af mændene sagde, at deres børn ikke ville i skole, da læreren ofte var fuld 2-3 dage i træk og slog børnene, og Christian Andersen på Sværupgård i Vigerslev Sogn udtalte, at han aldrig ville overlade et af sine børn til Bladts undervisning. Kun Hans Pedersen fra Pederstrup forsvarede læreren og var tilfreds med hans undervisning. Provsten gav ordre til, at børnene om eftermiddagen skulle møde i skolen, hvor forhøret fortsatte. Kun 16 børn var mødt op, og de forklarede alle, at de nogle gange havde set læreren beruset i skolen. Sognepræsten skrev derpå en indberetning til amtet om forhørene, og da også regimentsskriver Lang sted afgav en belastende i liv og levnet til forargelse for ungdommen og andre, var Bladts sag håbløs. Afskeden Amtmanden ville ikke længere se gennem fingre med Bladt og traf hurtigt sin afgørelse. Mathias Bladt skulle afskediges, og Holm fik det ubehagelige hverv at meddele Bladt, at han skulle forlade sit embede og skolen med udgangen af juni måned. Bladt var ikke samarbejdsvillig, og Holm oplyste den 30. juni 1730, at han havde prøvet at få læreren til at forlade skolen med det gode, men at Bladt nægtede. Holm bad derfor myndighederne om, at der snart skete noget i sagen, dvs., at Bladt blev fjernet. Sognepræsten havde nemlig en kandidat parat som afløser for Bladt, student Hans Jørgen Naur, men af ukendte årsager ønskede amtmanden, at Naur blev ansat i Allese, hvis lærer, Thor

5 Nielsen Huusum, til gengæld skulle forflyttes til Korup. Således blev det, og Thor Nielsen Huusum var lærer i Korup til Det vides ikke, hvordan det senere gik Bladt og hans kone, og det sidste spor af ham er en medde lelse, dateret den 18. august 1730, fra amtmanden om, at han kunne få udbetalt 6 rigsdaler fra kirke kassen. De fundne arkivalier giver ingen forklaring på, hvorfor det gik galt i skolen i Korup og på, om Bladt drak, før han kom til sognet, eller om det var forholdet til indbyggerne, der drev ham til at søge trøst i flasken. Hans problemer kan delvis forklares ved det vanskelige i at gennemføre en ny sko leordning, der ikke kom som følge af et ønske fra befolkningen. Tilmed havde Mathias Bladt sand synligvis en mangelfuld uddannelse. En del af ansvaret må tillægges sognets befolkning, der for en stor dels vedkommende sikkert havde svært ved at se det fornuftige i at betale dyrt for skolevæsenet, også selvom det var bedre end det hidtil kendte. Anvendte kilder (alle fra Ryttergodsets arkiv i Landsarkivet for Fyn): Nr. 4. Rytter- og reluitionskommissionen. Kopibog over udgåede breve Nr. 40. Overinspektøren. Kopibog over udgåede breve Nr. 42. Overinspektøren. Kopibog over indkomne breve Nr. 53 C. Kirkesessionen. Korrespondance Nr. 54. Kirkesessionen. Diverse sager Nr. 97 A. Breve fra forskellige Den gamle rytterskole nu (Korup Arkiv fot.

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Fattiggården - et liv på skyggesiden. af Johnny Wøllekær

Fattiggården - et liv på skyggesiden. af Johnny Wøllekær Fattiggården - et liv på skyggesiden af Johnny Wøllekær Så var den gal med Ane Smidt igen. Hun var netop vendt tilbage til Humble fattiggård efter at have afsonet en straf på 60 dage for ulydighed. Men

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

Af Pernille Ipsen, ph.d. og Assistent professor, University of Wisconsin.

Af Pernille Ipsen, ph.d. og Assistent professor, University of Wisconsin. Mulatkassen i Guinea Af, ph.d. og Assistent professor, University of Wisconsin. Den europæiske kontakt med Vestafrika i 1700- og 1800-tallet var i vidt omfang et mandligt foretagende. Særligt i den præ-koloniale

Læs mere

Sådan var det dengang...!

Sådan var det dengang...! Fyens Stiftstidende 9.12.1934 Sådan var det dengang...! Gamle Peder Knudsen i Gyngstrup fortæller om et langt liv i arbejde og fest Ved lærer H.C. Jensen i Gyngstrup Når man ser gamle Peder Knudsens garderhøje,

Læs mere

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Mor og Far flytter på Østerlide Besøg af Mor på Kochsvej Mors og Fars Mærkedage Far dør i foråret 1978 Fars Beretning Gittes Far dør i efterået 1978 Mors alderdom og

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum:

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Under oprydning fandt jeg dette lille digt, som jeg synes kunne være en god forklaring på

Læs mere

Pelle Erobreren. Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet

Pelle Erobreren. Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet Pelle Erobreren Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Frilandsmuseets teateropsætning af Pelle Erobreren i 2013, men kan bruges til andre undervisningsfoløb.

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle deoversete Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv I 1862 blev det lovpligtigt for landets jordemødre at føre protokol over alle de fødsler,

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

Lykke-Per LETTE KLASSIKERE

Lykke-Per LETTE KLASSIKERE OPGAVER TIL Lykke-Per TIL LÆREREN INSTRUKTIONER OG NØGLER NIVEAU: OVER B1 Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet. Tid: 30 minutter. Organisering: Smågrupper. I n s

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med historien, grundbog 8. kl. Filen

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere