REGNBUEGÅRDENS AKTIVERINGSTILBUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNBUEGÅRDENS AKTIVERINGSTILBUD"

Transkript

1 REGNBUEGÅRDENS AKTIVERINGSTILBUD Den bærende ide er, at alle kan bruges til noget, og at det altid er muligt at finde eller skabe aktivering til den enkelte. Derfor har Granhøjen udviklet en bred vifte af aktiveringsmuligheder, der tilgodeser meget forskellige behov, ligesom der er mulighed for lærlingeforløb/elevpladser indenfor en række forskellige fag. Lovgrundlag Lov om en aktiv socialpolitik, kap. 6 om revalidering. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Evt. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om hjælpemidler. Evt. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 78 om mentorordning. Indhold Aktiveringen er individuelt planlagt indenfor tidsrummet, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl til kl samt fredag fra kl til kl og altid max. 37 timer om ugen. Tilbuddene er åbne hele året. Der er mulighed for følgende tilbud: 1) Korte vejlednings- og afklaringsforløb. 2) Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet og danskundervisning. 3) Ordinære uddannelsesforløb kan tilbydes i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med evt. hjælpemidler efter LAB og mentorordning efter ) Revalidering i henhold til Lov om aktiv socialpolitik kap. 6. Målgruppe Kontanthjælpsmodtagere, som forventes at have mulighed for på sigt, at deltage i det ordinære arbejdsmarked, eller deltage i et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, herunder også praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning. 2. Kontanthjælpsmodtagere, hvor deltagelse i aktivering er vigtigt for at opretholde borgerens funktionsniveau, og hvor det evt. fordres, at der i perioder skal købes eksterne tilbud af anden udbyder. 3. Kontanthjælpsmodtagere, som har behov for kortere vejlednings- og afklaringsforløb eller længere forløb i form af revalidering. 4. Pensionister, som har behov for at udnytte deres restarbejdsevne i et revalideringsforløb. Ovennævnte kan være personer, som ikke har behov for et botilbud, men som ønsker optræning i nogle praktiske færdigheder og socialt samvær omkring en arbejdssituation for på sigt at blive klar til det ordinære arbejdsmarked. 1

2 Det kan også være personer, der har været igennem et behandlingsforløb, og som er klar til at komme videre og fokusere på arbejdsevne, men som fortsat har behov for anden form for pædagogisk støtte. Personale Personalet er sammensat tværfagligt, og består udover pædagogisk personale, fortrinsvis af medarbejdere med en praktisk uddannelse, såsom tømrer, murer, blikkenslager, landmand, kunstner, arkitekt, økonoma. m.m. Derudover anvendes konsulenter på en række specialfaglige områder, ligesom der samarbejdes med andre private virksomheder og offentlige institutioner. Generelt Aktiveringen har udgangspunkt på Regnbuegården, Stårupvej 21, 4500 Nykøbing Sj. Granhøjen har i mange år tilbudt aktivering til vores beboere, og har derfor et solid erfaringsgrundlag, samt ressourcer til at tilbyde aktiveringspladser til personer, der skal tilbydes arbejdsprøvning/revalidering. Aktiveringen varierer primært efter, hvilket funktionsniveau den enkelte borger har, samt hvilken behandling borgeren modtager ved siden af aktiveringstilbuddet. Arbejde har samtidig en stor del med identitet at gøre og den bærende idé i Granhøjens aktiveringstilbud er, at alle kan bruges til noget. Ved at fokusere på borgernes ressourcer og ved at opmuntre dem til at tage ansvar og initiativ, styrkes deres selvtillid og selvstændighed, og det giver dem en oplevelse af, at de duer til noget, og at der er nogen, som har brug for dem. Som udgangspunkt er det altid muligt, at finde eller skabe aktivering til den enkelte. Hvor der er vilje, er der også en aktivering. Regnbuegården har udviklet og udbyder en bred vifte af muligheder for aktivering, og der er mulighed for at dække meget forskellige behov og interesser, eksempelvis: Landbrug Dyrehold Gartneri Plantage Handel Kontor Rengøring Madlavning Hotel- og cafédrift Mange forskellige håndværksfag Køkkenhold Det individuelle kontaktforløb, jf. LAB, afsnit III, fastlægges som udgangspunkt således, at Granhøjen varetager forløbet. Det betyder, at deltageren får et kontinuerligt og mere omfattende kontaktforløb med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse, eller alternativt bringes tættere på det ordinære arbejdsmarked. Beskæftigelse eller aktivering af den enkelte beboer er omdrejningspunktet for et ophold i Granhøjens regi, og en væsentlig del af den samlede behandling og proces. Derfor er der etableret en meget alsidig vifte af beskæftigelses- og aktiveringstilbud, hvor der er mulighed for, at beboeren kan gøre sig nogle erfaringer omkring sine egne ressourcer, og begynde at skabe en anden historie om sig selv. 2

3 DE TILBUD DER GIVES ER; Tilbud 1 Introduktion og særligt tilrettelagte projekter, praktik Deltagelse i Regnbuegårdens særligt tilrettelagte medhjælperuddannelse. De første 6 måneder bruges til introduktion, hvor kontaktperson og tilbudsmodtager fastlægger en plan for afdækning af erhvervsforudsætninger om, hvad målet er. Muligheder og kompetencer undersøges, og det afklares hvor meget støtte, deltageren har behov for. De næste 6 måneder får deltageren mulighed for at finde ud af, hvad et fag indebærer, og hvad der praktisk kræves for at kunne arbejde inden for det pågældende fag. Det er vores erfaring, at deltagerne ofte har behov for at deltage i minimum i 2 fag. Der er praktikpladser inden for mange fag, og skulle der være mangel på en specifik plads, kan der oprettes et projekt, som passer til den aktuelle afklaringsfase. Deltageren vil kunne arbejde sammen med en faglært op til 37 timer pr. uge, og vil få mulighed for at deltage i reelt arbejde inden for de valgte områder. Deltageren vil dermed få mulighed for at erfare, om det kunne være fag, som kunne blive aktuelle arbejdsområder for den pågældende. Tilbud 2 Særligt tilrettelagte projekter, praktik Når deltageren i tilbud 1 har fundet det fagområde, som den pågældende gerne vil gå videre med, vil praktikken blive mere målrettet mod det ordinære arbejdsmarked. Deltageren vil blive trænet i de grundlæggende ting i faget, og vil modtage arbejdsdusør fra Regnbuegården. Dusøren vil blive fastlagt efter vores interne uddannelsessystem, jf. nedenfor. Samtidig vil deltageren få tilbud om danskundervisning, som tager udgangspunkt i, hvilket sprogligt niveau deltageren er på. Formålet er, at deltageren kan få afklaret sit niveau, og få mulighed for at træne sig op til at kunne håndtere dansk i det omfang, det er nødvendigt, på den del af arbejdsmarkedet, som deltageren sigter efter. Tilbud 3 Ordinær uddannelse med mentorordning Vi kan tilbyde uddannelse inden for mange af de fag, som vi også kan tilbyde praktik i. I et uddannelsesforløb, vil en medarbejder få til særlig opgave at introducere, vejlede og oplære deltageren i det pågældende fag, og medarbejderen fratages således nogle opgaver for at kunne koncentrere sig om deltageren. Deltageren vil under forløbet modtage lærlingeløn fra Regnbuegården efter gældende overenskomst, og når forløbet er gennemført, vil deltageren modtage et svendebrev på lige vilkår med andre faguddannede personer. Revalidering og forrevalidering for kontanthjælpsmodtagere Regnbuegården kan tilbyde revalidering i form af erhvervsrettede aktiviteter, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på det ordinære arbejdsmarked, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv forbedres. Regnbuegården kan endvidere tilbyde forrevalidering i form af aktiviteter med erhvervsmodnende og/eller afklarende sigte indtil det erhvervsmæssige sigte er afklaret. Revalidering for førtidspensionister Personer, som modtager førtidspension, kan bevilges revalidering efter LAS kap. 6. Formålet med at revalidere en førtidspensionist er formuleret i vejledning nr. 39 af 05/03/1998 om aktiv socialpolitik, pkt. 230 hvoraf fremgår; personer, der modtager førtidspension efter lov om social pension, kan også få støtte til revalidering med henblik på at give dem mulighed for at udnytte deres restarbejdsevne. Det vil sige, at selvom der er tilkendt førtidspension, er det vigtigt fortsat at være opmærksom på, om der kan være muligheder for at forbedre den pågældende borgers erhvervsevne, ligesom der i løbet af en periode kan opstå ændringer i pensionistens forhold, som gør det 3

4 muligt at gennemføre aktiverings- eller revalideringsforanstaltninger m.v., jf. vejledning nr. 54 af 31/08/2007 om førtidspension, pkt. 83. I det tilfælde at det for en førtidspensionist skønnes, at der er brug for en revalidering, er det reglerne i kap. 6 i LAS man tager i anvendelse. Dermed får personen en "dobbeltidentitet", idet vedkommende både er førtidspensionist og 2.4'er (efter LAB), og så kan man anvende tilbuddene i LAB kap. 10 og kap. 11. Udgangspunktet er, at borgeren bevarer sin førtidspensionsydelse under revalideringen. Muligheder Revalidering, forrevalidering, særligt tilrettelagte projekter, praktik m.v. kan tilbydes på bl.a. følgende områder: Byggeprojekter renovering af bygninger - ombygninger Autoværksted Tømrer Lager Gartner (blomstergartner, anlægsgartner) Transport Landbrug Murer VVS, kloak Maler Kontor (regnskab, receptionist, sekretær) Tjener Kok Butiksassistent Rengøring Skovbrug Undervisning i dansk og matematik Diverse relevante kurser Ovenstående liste er ikke udtømmende. Såfremt vi får henvendelser omkring andre fagområder, vil vi forsøge at finde en mulighed for at tilpasse tilbuddet efter de ønsker, der måtte komme. Da vores organisation er meget rummende, vil vi kunne tilbyde erhvervstræning til borgere, som kommunerne ellers ofte har svært ved at finde tilbud til. RAPPORTER Plan for afdækning af erhvervsforudsætninger Den erhvervsfaglige konsulent udarbejder en individuel plan for afdækning af erhvervsforudsætninger for kontanthjælpsmodtagere samt for pensionister i revalidering i samarbejde med den pågældende borger og det pædagogiske personale. Planen udarbejdes senest 3 måneder efter indskrivning i et botilbud, og revideres derefter en gang årligt. Jobcenteret får en tilbagemelding vedrørende aktiveringsindsatsen hver 3. måned. 4

5 Ressourceprofil Til brug for sagsbehandlerens arbejde med at afklare borgerens arbejdsevne, er der udviklet en ressourceprofil. Profilen er bygget op i 14 elementer, der alle er relevante egenskaber og emner for at afklare borgerens ressourcer og barrierer i forhold til det ordinære arbejdsmarked. Ressourceprofilen er både et arbejdsredskab og en ramme for afklaring af borgerens ressourcer og barrierer: * den er et arbejdsredskab, fordi den kan støtte sagsbehandleren i, hvilke elementer der skal afdækkes i et afklaringsforløb. * den er en ramme, fordi det afhængigt af den enkelte borgers karakteristika vil være mere relevant at fokusere på nogle ressourcer frem for andre. Samspillet mellem de forskellige elementer i ressourceprofilen kan ændre karakter gennem hele udviklingsforløbet. Elementer i kortlægningen af borgerens ressourceprofil: Drømme og ønsker Uddannelse Indlæringsevne Intelligens Arbejdsmarkedserfaring Arbejdsidentitet Præstationsforventninger Konfliktberedskab Sociale kompetencer Omstillingsberedskab Støtte i netværk Fritidsinteresser Bolig og økonomi Helbred Ressourceprofilen er mere dybtgående og detaljeret end planen for afdækning af erhvervsforudsætninger, og udarbejdes efter behov. Arbejdsevnebeskrivelse For pensionister, der ikke er i revalidering, udarbejdes en arbejdsevnebeskrivelse (evt. som en del af den årlige statusrapport), som indeholder en beskrivelse af, hvordan det går i beskæftigelsen. Disse rapporter revideres derefter en gang årligt. Kontaktpersonen udarbejder rapporten i samarbejde med brugeren af tilbuddet og dennes leder. TILBUD, DER KAN KØBES SÆRSKILT Regnbuegårdens aktiveringstilbud er som tidligere nævnt et selvstændigt tilbud, som udbydes af en selvstændig virksomhed. Regnbuegårdens aktiveringstilbud kan således også tilbyde aktiveringstilbud til eksterne borgere. 5

6 Bolig Regnbuegårdens aktiveringstilbud kan være deltageren behjælpelig med at finde en bolig, såfremt der måtte være behov for dette. Det Skæve Boligselskab (også kaldet DSB) råder over en række selvstændige boliger af forskellig størrelse og standard, herunder møblerede værelser, selvstændige lejligheder og små landhuse i byen og på landet. Boligerne udlejes gennem Det Skæve Boligselskab, og borgeren indgår en lejekontrakt (standardkontrakt, Typeformular A, autoriseret af By- og Boligministeriet d. 3. september 2001). Lejemålet indgås efter lejelovens bestemmelser, og er således en uafhængig del af Granhøjens øvrige tilbud. Der kan tilbydes både værelser, hvor borgeren bor i samme hus som andre ligesindede, eller borgeren kan leje et hus/lejlighed at bo i selv. TILSYN Regnbuegårdens aktiveringstilbud er underlagt et personrelateret tilsyn fra de anbringende kommuner, jf. SEL 148, samt tilsyn fra arbejdstilsynet, jf. arbejdsmiljøloven. ARBEJDSDUSØR Vi har udviklet et internt uddannelsessystem, der kan hjælpe borgerne til at blive klar til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Systemet fungerer således, at der indenfor hvert enkelt fag er forskellige trin, som man skal bestå/opfylde, inden man kan gå videre til det næste. Kontaktpersonen vurderer sammen med borgeren på hvilket niveau, den pågældende borger kan starte. Derefter kontaktes lederen af det ønskede tilbud, og der laves i samarbejde en plan, for hvor og hvornår og på hvilket niveau, der skal startes. Det er herefter kontaktpersonens ansvar at arbejdstilbuddets indhold tilgodeser borgerens behov, og at den pågældende profiterer af dette. Arbejdsdusøren udregnes i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 904 af 18/08/2011 om Social Service 105, stk. 2 samt bekendtgørelse nr. 483 af 19/05/2011, hvorefter arbejdsdusøren for en person, der på grund af betydelig nedsat funktionsevne kun kan yde en indsats, som giver en meget beskeden indtjening, skal fastsættes til mindst 5 pct. af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende arbejdsområde. Arbejdsdusøren tager endvidere udgangspunkt i lovbekendtgørelse nr. 946 af om aktiv socialpolitik 31, stk. 1 samt vejledning nr af 01/12/2011. Dusøren er beregnet ud fra en individuel vurdering med udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau, og skal udelukkende betragtes som en motiverende faktor, da borgeren sideløbende med beskæftigelsen får udbetalt deres sædvanlige forsørgelsesgrundlag. (I den forbindelse følger det af 31 i lovbekendtgørelse nr. 946 af om aktiv socialpolitik, hvor meget borgeren må tjene, udover sin almindelige forsørgelsesydelse.) I praksis fungerer det således, at der hver fredag udfyldes en arbejdsseddel, som underskrives af arbejdsholdets leder, som derefter sørger for at de bliver afleveret på Granhøjens lønkontor. Løbende og minimum 1 gang hver 3. måned er det arbejdslederens opgave at have en personlig samtale med den enkelte deltager, således at man i fællesskab kan blive enige om, hvilke færdigheder deltageren skal arbejde på i fremtiden for at komme videre i sin udvikling. (Det er i den forbindelse vigtigt, at arbejdslederen koncentrer sig om de ressourcer deltageren har, således at der bliver vist en vej at gå, frem for hvilken vej deltageren ikke skal gå). 6

7 Et tildelt arbejdsdusørniveau og bestået medhjælperuddannelsestrin kan ikke trækkes tilbage, hvorfor det sikres, at deltageren er i stand til at opfylde de krav, de bliver stillet over for, over en rimelig tid. Såfremt deltageren er indskrevet i et ophold i Granhøjens regi, tages vedkommendes kontaktperson med på råd før ændring af arbejdsdusør og uddannelsestrin. Beregningsgrundlag for arbejdsdusør TRIN 0 Arbejdsdusør...6,80 kr. / pr. time. Forudsætningen for at få arbejdsdusør på trin 0 er, at man deltager i aktiveringen, og forsøger at gøre sit bedste. TRIN 1 Arbejdsdusør....9,85 kr. / pr. time. Forudsætningen for at få arbejdsdusør på trin 1 er, at deltageren har bestået trin 1, og endvidere er i stand til at kunne møde positivt på sit arbejde til tiden, og kunne deltage i forskellige arbejdsopgaver. TRIN 2 Arbejdsdusør 12,00 kr. / pr. time. Forudsætningen for at få arbejdsdusør på trin 2 er, deltageren har bestået trin 1 og 2 i to forskellige fag (f.eks. murer- og tømrerfaget). Deltageren skal desuden kunne koncentrere sig om sit arbejde, kunne fastholde det arbejde/projekt, som vedkommende er i gang med, samt kunne acceptere, at det er arbejdslederen, der leder og fordeler arbejdet. TRIN 3 Arbejdsdusør 15,00 kr. / pr. time. Forudsætningen for at få arbejdsdusør på trin 3 er, at deltageren har bestået trin 1 og trin 2 i to forskellige fag, samt trin 3 i et udvalgt fagområde. Deltageren skal endvidere kunne arbejde selvstændigt og tage selvstændigt initiativ til at gå videre med andre opgaver. Derudover skal deltageren have et rimeligt kendskab til forskellige fagområder, kunne forstå arbejdsprocesser uden at få lange forklaringer, være villig til at påtage sig et ansvar og indrømme fejl, samt kunne vejlede og hjælpe andre. De deltagere, som ikke har kompetencer og ressourcer til at varetage en læreplads, vil forblive på trin 3. Arbejdsdusøren reguleres årligt med udgangspunkt i gældende satser. TRIN 4 LÆRLINGEFORLØB/ELEVPLADSER Regnbuegårdens aktiveringstilbud betaler kørekort til lærlinge på trin 4. Lærlingelønnen fastsættes med udgangspunkt i overenskomsten for det pågældende fag. 7

8 Forudsætninger for at få en læreplads er, at deltageren har bestået teknikskole trin 1, samt Regnbuegårdens trin 1 og trin 2 i to fag, samt trin 3 og have fungeret stabilt på trin 3 i mindst 12 måneder, samt har et kørekort (eller kan erhverve et). Som lærling skal deltageren være i stand til at kunne udføre arbejdsopgaver indenfor det valgte hovederhverv hurtigt og effektivt, og kunne påtage sig alle former for opgaver, og tage ansvar, når der ikke er andre der vil. Deltageren skal desuden kunne møde på arbejde, selv om man er lidt dårlig, holde en aftale, være inde i en positiv udvikling i forhold til sin personlige udvikling, samt være et godt eksempel både på arbejde og i fritiden. Endelig skal deltageren være retfærdig og loyal overfor sin arbejdsplads, samt kunne acceptere, at andre har deres egne meninger. OBS. Når lærlingen får udbetalt lærlingeløn, vil denne ikke sideløbende modtage sit hidtidige forsørgelsesgrundlag. Lærlingelønnen bliver udbetalt månedsvis bagud den sidste hverdag i måneden gennem multidata, og der skal betales a-skat af det tjente. HVEM BETALER HVAD? Ved påbegyndelse i Regnbuegårdens aktiveringstilbud får deltageren udleveret et sæt arbejdstøj, samt et par sikkerhedssko, som på Regnbuegårdens regning herefter bliver udskiftet en gang om året. Deltageren sørger selv for transport til arbejde. Deltagere, der går i skole, får som udgangspunkt betalt deres transport til skolen, samt øvrige skoleudgifter (som f.eks. deltagergebyr og materialer) af Regnbuegårdens aktiveringstilbud. 8

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

NYGÅRDENS BESKÆFTIGELSESTILBUD

NYGÅRDENS BESKÆFTIGELSESTILBUD NYGÅRDENS BESKÆFTIGELSESTILBUD Den bærende ide er, at alle kan bruges til noget, og at det altid er muligt at finde eller skabe beskæftigelse til den enkelte. Derfor har Granhøjen udviklet en bred vifte

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

Notat om nye revalideringsbestemmelser

Notat om nye revalideringsbestemmelser Notat Dato 24. august 2017 MEB Side 1 af 10 Notat om nye revalideringsbestemmelser Revalidering er den beskæftigelsesrettede indsats, hvor flest borgere efter afsluttet forløb opnår ordinær beskæftigelse

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Introduktion Greve Kommune bevilger beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103. Kvalitetsstandarden for beskyttet

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Landstingsforordning om revalidering. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslag til Landstingsforordning om revalidering. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslag til Landstingsforordning om revalidering Almindelige bemærkninger Ud fra ønsket om at skabe mulighed for at flest muligt personer i den erhvervsaktive alder forbliver eller genindtræder

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Job med løntilskud Hvem kan få job med løntilskud Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Lov om Social Service 103

Lov om Social Service 103 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016 Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. serviceloven 103 tilbyde beskyttet beskæftigelse

Læs mere

Ved Borgerrepræsentationens behandling af udmøntningsindstillingen blev følgende punkter nævnt som indsatsområder for handleplanen.

Ved Borgerrepræsentationens behandling af udmøntningsindstillingen blev følgende punkter nævnt som indsatsområder for handleplanen. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Handleplan for øget brug af mikrolånsordningen Borgerrepræsentationen besluttede den

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Oversigt over grupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Gr.1: Borgere med beskæftigelsesperspektiv og primært behov for virksomhedsrettet 44 borgere (pr. 18. oktober 2016)

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS 1 Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at - bistå arbejdssøgende med at få arbejde - give service til private og offentlige arbejdsgivere,

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Ressourceforløb 40 år +

Ressourceforløb 40 år + Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

<prospekt> <Job Comeback. støtte og. på vejen til ordinær beskæftigelse

<prospekt> <Job Comeback. støtte og. på vejen til ordinær beskæftigelse < < støtte og hjælp på vejen til ordinær beskæftigelse 2 3 En attraktiv arbejdsplads Beskæftigelsesindsats drevet som socialøkonomisk virksomhed et lærings- og udviklingsmiljø

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Lov om Social Service 103

Lov om Social Service 103 / Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Arbejdspapir nr. 2, marts 2007: Beskæftigelsesregion Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Telefon: 7222 3600 Hjemmeside: www.brnordjylland.dk

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Behandling Beskæftigelse Bolig

Behandling Beskæftigelse Bolig Behandling Beskæftigelse Bolig efter SEL 85 - Et helhedsorienteret tilbud med den enkelte borger i centrum Indholdsfortegnelse Omsorgscentret...........................................................................................................

Læs mere