Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?"

Transkript

1 Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. Inledning I selve foredraget på Biennalen præsenteres resultaterne fra NAVIMATs evaluering af MSUs indsats i 2006 til 08 på to områder, nemlig etablering af et netværk af matematikudviklere og støtte til en række lokale udviklingsprojekter på skolerne. NAVIMATs evaluering forventes afsluttet i januar 2010, med udarbejdelsen af rapporten: Effective, long-range developments evaluation of a national initiative. I det følgende præsenteres derfor blot evalueirngens principper og metode samt eksempler på indholdet.og en enkelt, foreløbige konklusion Baggrund Baggrunden for evalueringen er Skolverkets ønske om at uddrage erfaringer fra de matematikudviklingsindsatser som blev gennemført i , med henblik på at lade erfaringerne indgå som basis for det videre arbejde. Indsatsområderne for det videre arbejde, der sigter mod at skabe forudsætninger for fornyelse af matematikundervisningen, omfatter a. At fordele projektmidler efter ansøgning fra skoler om udviklingsprojekter i grundskolen og tilsvarende undervisning der sigter mod at forbedre undervisningens kvalitet. b. Understøtte skolers udviklingsprojekter ved at stille støtte- og inspirationsmateriale til rådighed for lærerne og formidle information og erfaringer fra tidligere projekter. Formidlingen af eksempler på undervisning til inspiration og støtte til matematikudviklerne ses som et supplement til de statslige projektmidler. Den del af matematiksatsningen, som vedrører etablering og understøttelse af et netværk af matematikudviklere, blev varetaget af NCM. Denne konstruktion bevares i det fortsatte arbejde For at tilvejebringe det bedst mulige fundament for det videre arbejde blev det aftalt mellem Skolverket og NAVIMAT, at det overordnede mål med evalueringen af indsatsen i skulle være at belyse spørgsmålene: 1. Hvilke vilkår og forudsætninger skal være opfyldt for at en lokal matematikudvikler kan forestå et fremgangsrigt og langsigtet udviklingsarbejde? 2. Specielt, hvilke faktorer i skole, hos lærerne, lederne og i kommunen fremmer et sådant arbejde? Evalueringsprincip Princippet i evalueringen er at underøge hvilke problemer, udfordringer og opgaver matematiksatsningen intenderer at tage op og at give en kritisk, forskningsbaseret vurdering af hvorvidt satsningens mål og retningslinjer er hensigtsmæssige. Dernæst undersøges sammenhængen mellem satsningens mål og retningslinjer på den ene side, og de konkrete initiativer, tiltag og projektformuleringer på den anden side. Endelig skal der gives en vurdering af det konkrete projektarbejde lærerne udfører på skolerne: Det konkrete arbejde på skolene skal dels vurderes i forhold til matematiksatsningens mål og retningslinjer, og desuden undersøges med henblik på at tilvejebringe ny viden der belyser de to hovedspørgsmål. Evalueringen er forløbet i følgende etaper: 1

2 Indledende arbejde: Etablering af teoriramme for vurdering af arbejde med udviklingsprojekter, herunder udvælgelse af passende didaktiskog matemaikdidaktisk samt litteratur og rapporter vedr. udviklingsprojekter og deres organisering etc.. Afdækning af matematiksatsningens baggrund, teoretiske afsæt og visioner og disses udmøntning i mål og handleplaner. Gennemgang af materiale fra satsningen i form af formelle opdrag og retningslinjer, projektbeskrivelser, ansøgninger og afrapporteringer etc. Formulering af kritiske hhv. konstruktive delhypoteser i tilknytning til de to overordnede spørgsmål og spørgsmål til belysning, be- eller afkræftning af disse. Kvantitativ undersøgelse gennemført som webbaseret spørgeskemaundersøgelse, udsendt til alle matematikudviklere. Kvalitativ undersøgelse gennemført som interview af omtrent XX personer, ansigt til ansigt hhv. over Skype. Den kvalitative undersøgelse sigtede mod at belyse spørgsmål og nye delhypoteser, formuleret på baggrund af resultaterne af den kvantitative undersøgelse samt det indledende arbejde. Bearbejdning, sammenfatning og afrapportering af hele undersøgelsen pågår på nuværende tidspunkt (november 2009), forventes afsluttet som aftalt 1. februar 2010 med offentliggørelsen af rapporten Effective, long-range developments evaluation of a national initiative.. Nøglespørgsmål Blandt de spørgsmål, som Skolverket ønskede at få belyst gennem evalueringen, var følgende: Matematikudviklerne: 1. Hvem er matematikudviklerne? (Køn, alder, uddannelse, erfaring med undervisning etc.). Hvordan er forudsætningerne og arbejdsvilkårerne for matematikudviklerne i den enkelte region? (Arbejdstid til rådighed, kompetenceudvikling, mandat etc.) 2. Hvilken tilbud til kompetenceudvikling har matematikudviklerne fået fra Skolverket/NCM? ( Litteratur, konferencer, vejledning). Hvordan stememr disse tilbud overens med de lokale og individuelle behov hosmatematikudviklerne? Og hvilken nytte og gavn oplever de at have haft af kompetenceudviklings tilbuddene? 3. Hvilke faktorer kan anses som grundlæggende for at matematikudviklerne skal kunne gennemføre udviklingsarbejde i deres regioner/kommuner og skoler, som fører til bedre undervisning? (Såkaldte fremgangsfaktorer). 4. Hvad skal man tage i betragtning ved etablering og understøttelse af enmatematikudviklerordning? Hvilke kompetencer bør en matematikudvikler have? Økonomisk støtte til lokale udviklingsarbejder: 5. Hvilke forudssætninger bør en skole, hhv. kommune opfylde for at udvikingsaarbeet kan blive fremgangsrigt og langsigtet? 6. Hvilken rolle kan eller bør matematikudviklerne spille i det lokale udviklingsarbejde? 7. Hvilke oveervejelser skal Skolverket gøre sig med henblik på fremtidig støtte tillokalt udviklingsarbejde? Evalueringen i sin helhed samt dens konklusion, resultater og anbefalinger præsenteres som nævnt på Biennalen og i rapporten. I det følgende gives to smagsprøver på præsentationen: Delvis undersøgelse af et kritisk spørgsmål, og af en konstruktiv hypotese formuleret som underbyggelse af en anbefaling. 2

3 Et kritisk spørgsmål: Har deltagerne i tilstrækkelig grad ejerskab til projekterne? NCM s etablering og organisering af matermatikvejledernetværket.byggede blandt andet på baggrundsrapporten: Hür kan lärare lära? (Mouwitz 2001), der opsummerer international didaktisk forskning indenfor matematiklæreres professionelle udvikling i en operativ, handlingsrettet fremstilling. En af rapportens tyve anbefalinger til, hvordan man kan give kompetenceudviklingsprojekter en operativ tilgang, lyder: Vilja till förandring. Anordnare får inte stanna vid att på ena eller andra sättet presentera kunskap och visioner, istället måste projektets organisatiion anpassas så att lärare också vill förandras och utvecklas efter nya mål och principer. (Mouwitz 2001 p 7). På dette punkt (som på en række andre) stemmer rapporten overens med et andet grundlæggende arbejde, nemlig rapporten Att granska och förbättra kvalitet (MSU), hvori der opereres med de såkaldte fremgangsfaktorer. Fremgangsfaktorer er de forhold eller faktorer som befordrer udvikling af arbejdet med at højne kvaliteten i undervisningen. Fremgangsfaktorerne kan grupperes i (min fremhævelse) a. Fokusering på mål og resultater b. Delagtighed og indflydelse c. Langsigtethed og holdbarhed Delagtighed og indflydelse omfatter underpunkterne: Høj grad af åbenhed, kollektiv enighed om hvordan forandringsarbejdet skal udføres, engagement i arbejdet med resultatforbedring samt støtte og strukturer som muliuggør at enkeltpersoners og gruppers idéer kan inkluderes i udviklingsarbejdet. Begge rapporter peger her på betydningen af, at de deltagende lærere så at sige kommer på banen med egne idéer, vilje og engagemnet Fra et tilskuersynspunkt kan det være vanskeligt umiddelbart at se, hvilket rum både matematikudviklerne og de enkelte lærere har i matematiksatsningen, der som helhed kan tage sig ud som et relativt topstyret projekt. Dette har ledt os til formuleringen af det kritiske spørgsmål: Er det ikke en svaghed ved matematiksatsningen, at der kan blive en så høj grad af topstyring, at den enkelte matematikudvikler (og endnu mere den enkelte lærer) kan have svært ved at komme på banen med egne idéer til forandring, og dermed ikke tager tilstrækkeligt ejerskab til forandringsprocessen? Dette spørgsmål vedrører altså sammenhængen mellem satsningens mål og retningslinjer, og de konkrete tiltag og initiativer. For at finde svar har vi stillet en række spørgsmål til matematikudviklerne i spørgeskemaet, blandt andet: Anser Du att Du som matematikutvecklare har tillräckligt inflytande på Din skola inom De områden som är relevanta för Din nuvarande verksamhet? Tycker Du att Du som matematikutvicklare har fått ett inflytande på ledningsnivå kring beslut i matematik, som Du inte skulle ha haft som bara mattelärare? Svar Procent Ja ,4% Nej 34 24,6% Total ,0% Svar Procent Ja 92 70,8% Blandt respondenterne er der altså en pæn andel, som Nej 38 29,2% mener at matematikudviklerne har indflydelse på skoleniveau og på ledelsesniveau. I de opfølgende Total ,0% interviews tegner der til at være en tendens til, at initiativet med hensyn til valg af indhold og problemstillinger som tages op lokalt især ligger hos NCM og dermed, via de årlige konferencer og det righoldige materiale som stilles til rådighed, hos matematikudviklerne. (Materialet fra interview ene er dog, i nov. 2009, endnu ikke færdigbearbejdet). Det er 3

4 (endnu) ikke klart, hvorvidt der kan spores en forskel i lærernes grad af indflydelse på de skoler som har en matematikudvikler blandt de ansatte, og de som ikke har. Derimod viser materialet at der ikke er forskel i vurderingen af egen indflydelse hos de matematikudviklere der arbejder som lærere (omkring 90% af hele gruppen) og de der ikke gør. Det almindelige indtryk er imidlertid, at der er god opbakning og tilfredshed på nuværende tidspunkt med matematikudviklerne og ikke mindst NCM s rolle både i forbindelse med konferencerne for matematikudviklere og som fremstiller og formidler af godt og lødigt materiale til brug for lærerne. En underbygget anbefaling: mere tid og klarere formulering af mål og mandat vil styrke projektet I MSU s rapport Att granska och förbättra kvalitet, som blev nævnt ovenfor, var den øverste gruppe fremgangsfaktorer: a. Fokusering på mål og resultater. Gruppen omfatter blandt andet underpunkterne: formulering af prioriterede mål for hvad man vil opnå og regelmæssige diskussioner og refleksioner over relationen mellem mål, midler og resultater. Disse emner blev belyst i spørgeskemaundersøgelsen blandt andet gennem spørgsmålene: Har Du en klar uppfattning om vad som är Din funktion som matematikutvecklare? Har Du möjlighet att diskutera med andra hur Du utför jobbet som matematikutvecklare? Upplever Du några motstridiga uppfattningar om vad uppdraget som matematikutvecklare ska innehålla? Spørgsmål Svar Procent Ja 93 71,0% Nej 38 29,0% Total % Tillsammans med kollegor 77 59,7% Med andra matematik utvecklare ,5% Med skolledningen 74 57,4% Med didaktikere (från NCM) 44 34,1% Inte med någon 7 5,4% Total % Ja 59 45,7% Nej 70 54,3% Total % I spørgeskemaundersøgelsen var det desuden gennemgående, at bortset fra mangel på tilstrækkelig tid blev manglende klarhed omkring funktionen som matematikudvikler, rammerne og mandatet nævnt mest hyppigt som punkter der burde forbedres, som hindringer eller som negative oplevelser i forbindelse med varetagelse af jobbet som matematikudvikler. Men omkring 88% af respondenterne angiver, at de forventer at få stor indflydelse i den kommende tid på, hvad funktionen som matematikvejleder kommer til at indeholde. Også spørgsmålet om såvel egne som omgivelsernes forventninger til matematikudvikelerne og deres rolle og fnktion bliver belyst når materialet fra de opfølgende interviews blive rbearbejdet. Men allerede nu tegner der sig altså et billede af, at selve etableringen og understøttelsen af et netværk af matematikvejledere, set som ét stort projekt, fremstår med en lidt uklar målbeskrivelse og som en organisering under udvikling. På den baggrund vil evalueringen antagelig, blandt de anbefalinger som rapporten munder ud i, foreslå at der i det videre arbejde fokuseres på en diskussion helt ud på den enkelte skole af, hvad man kan ønske sig at matematikudviklernes rolle og funktioner skal være og hvilke konkrete mål det vil være ønskeligt at opstille. Literatur. 4

5 Der henvises til rapporten NAVIMAT rapporten Effective, long-range developments evaluation of a national initiative. 5

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job?

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? - Resultater fra casestudier i et videnskabende netværk af beskæftigelsestilbud og -centre Januar 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Der skal to til en tango

Der skal to til en tango Der skal to til en tango Om kommunikation og relationer i støtten til mennesker uden et ekspressivt verbalt sprog Birger Perlt Jesper Holst Kirsten Nielsen Pauline Hagensen Socialt Udviklingscenter SUS

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere