FTF-grupperne og boligmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FTF-grupperne og boligmarkedet"

Transkript

1 Notat bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF satte sig i spidsen for et udvalgsarbejde vedrørende udviklingen på boligmarkedet og de dertil knyttende rekrutteringsproblemer af FTF-grupper i bl.a. hovedstadsområdet. FTF har efterfølgende indbudt BUPL til at deltage. Der blev i januar 2006 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de ovenstående fire organisationer samt fra FTF s sekretariat. Arbejdsgruppens formål er at analysere udviklingen på boligmarkedet og andre relevante faktorer i den forbindelse specielt med fokus på problematikken omkring de regionale forskelle. Arbejdsgruppen består af følgende personer: Niels Gæmelke, DLF Kitte Adler-Nielsen, BUPL (pr Lasse Bjerg Jørgensen/Christian E. Christensen). Michael Jespersen, DSR Peer Withagen, PiD Lisbeth Baastrup, FTF Mette Langager, FTF Poul Pedersen, FTF Birgitte Hjerrild, FTF.

2 2 1. Formål og beskrivelse af problemstillingen 1.1 Formål De sidste 10 år har antallet af boliger i hovedstadsområdet ikke kunnet følge med befolkningsudviklingen i området, og også i fremtiden vil der være et stort boligbehov - især i Hovedstaden, men også i Østjylland. Udbuddet har i perioden med andre ord ikke kunnet matche efterspørgslen efter boliger. Det er en udvikling, som kan være med til at presse priserne yderligere op. Allerede med det nuværende prisniveau kan det være uoverskueligt for en FTF-familie at komme ind på boligmarkedet og at bosætte sig i de områder, hvor priserne er steget mest i hovedstadsområdet og i de større provinsbyer. Formålet med denne redegørelse er at sætte fokus på de problemer, de stigende priser på ejerboliger i bl.a. hovedstadsområdet medfører for FTF-grupperne. Dette kombineret med den demografiske udvikling de kommende år kan medføre mangel på kvalificeret arbejdskraft i hovedstadsområdet. FTF har tidligere dokumenteret, hvordan en FTF familie, med to FTF ere, ansat i hovedstadsområdet, ikke har råd til at købe en ejerbolig af passende størrelse i eller omkring området. Det rejser følgende spørgsmål: Hvordan sikres det, at de stigende/høje ejerboligpriser ikke medfører en betydelig mangel på kvalificeret FTF-arbejdskraft i hovedstadsområdet og andre geografiske områder med relativt kraftigt stigende ejerboligpriser? Hvordan sikres det, at FTF ere har lige så gode muligheder for at købe ejerbolig som andre grupper på arbejdsmarkedet? Er målet at sikre et lønniveau/lønudvikling/tillæg, der muliggør køb af relativt dyre ejerboliger, eller er det at sikre et tilpas udbud af boliger, der kan matche efterspørgslen? I hvor høj grad er det et lønmodtager-, arbejdsgiver- eller samfundsmæssigt problem at sikre kvalificeret arbejdskraft til vigtige velfærdsområder i områder, hvor boligpriserne er relativt højere end i andre områder? Denne redegørelse kommer ikke med svar på ovenstående spørgsmål, men er et oplæg til en videre debat om emnet og til en eventuel konkretisering af anbefalinger eller politik på området. 1.2 FTF-boliganalyse FTF har i efteråret 2005 udarbejdet en analyse, der dokumenterer, at unge FTFfamilier, der er førstegangskøbere, ikke har råd til at købe bolig i københavnsområdet. Samtidig viser analysen, at mange FTF-ansatte i københavnsområdet går på pension i løbet af de næste år. Analysen peger således på, at sammenhængen mellem de høje boligpriser i området og den demografiske udvikling givetvis i nær fremtid vil resultere i mangel på kvalificeret arbejdskraft til vigtige velfærdsområder i området. FTF s analyse viser, at en typisk ung FTF-familie med to små børn ikke kan bosatte sig i en forholdsvis lille ejerbolig på 100 m2 i det storkøbenhavnske eller nordsjællandske område. FTF-familien kan derimod købe en ejerbolig i midtsjæl-

3 3 landske kommuner, hvor Hvalsø og Skibby er de tætteste på københavnsområdet. FTF-familien har også råd til at bosætte sig på Sydsjælland i de kommuner, der ligger syd for Køge, jf. sjællandskortet, hvor de hvide felter angiver, hvor FTFfamilien har råd til at bosætte sig. Den typiske unge FTF-familie, der består af en lærer og en pædagog med to små børn, der går i hhv. børnehave og vuggestue/kommunal dagpleje, har en årlig lønindkomst på kr. Familien har ingen opsparing og familiens boligkøb er derfor fuldt lånefinansieret. Når realkreditinstitutter bevilliger lån, er reglen, at en familie med 2 børn skal have mindst kr. pr. mdr. til rådighed, når de faste udgifter inkl. boligudgiften er betalt. Med familiens lønindkomst betyder det, at FTF-familien kan købe en bolig til en værdi af ca. 1,2 mio. kroner. Se bilag 1 for familiens budget. I beregningerne er det forudsat, at 80 pct. af boligens købssum ( kroner) er finansieret med et 4 pct. 30-årigt obligationslån og de sidste 20 pct. ( kr.) med et 5 pct. 20-årigt boliglån. Resultatet er, at den typiske FTF-familie ikke kan købe en 100 m2 ejerbolig i det storkøbenhavnske eller nordsjællandske område.

4 4 Denne problematik skal sammenholdes med, at FTF-beregninger viser, at ca folkeskolelærere, pædagoger og FTF-sundhedspersonale er 55 år eller derover. Det svarer til, at 25 pct. af folkeskolelærerne, 15 pct. af FTF-sundhedspersonale og 13 pct. af pædagogerne går på pension i løbet af de næste 10 år. Det er således en høj andel af stillinger på centrale velfærdsområder, der skal genbesættes i løbet af en 10-års periode. Og billedet ser værre ud, når man kigger blot 5 år længere ud i fremtiden. Beregningerne viser, at 40 pct. af folkeskolelærerne og næsten 30 pct. af hhv. pædagogerne og FTF-sundhedspersonalet er over 50 år og således skal pensioneres i løbet af de næste 15 år. Set i lyset af prisudviklingen på boliger i københavnsområdet, hvor førstegangskøbere kan have særdeles vanskeligt ved at finde en bolig, de kan betale, kan den demografiske udvikling betyde mangel på folkeskolelærere, sygeplejersker og pædagoger i løbet af en kort årrække. Indenfor nogle af disse områder kan denne udvikling allerede observeres. 2. Udviklingen på boligmarkedet Priserne på ejerboliger (parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse) ligger efter en årrække med stigninger på et historisk højt niveau. Prisstigningstakten er størst i områderne omkring de større danske provinsbyer. Der har de seneste måneder været en generel tendens til svagt aftagende prisstigningstakter, og specielt i hovedstadsområdet er ventetiden for salg af boliger blevet længere. Prisstigningerne på ejerboliger kan forklares ud fra en række realøkonomiske forhold. Boligefterspørgselen er blandt andet positivt påvirket af: en lav rente, der giver mulighed for at låne billigere end for 5 år siden, et markant større rådig-

5 5 hedsbeløb som følge af skattestoppet, en faldende ledighed og udbredelsen af nye lånetyper. Se mere herom i afsnit 4. Samtidig er udbuddet af ejerboliger begrænset i nogle områder. I Århus og i hovedstadsområdet begrænses udbuddet af, at det ikke er muligt at bygge nyt i de områder af byerne, hvor folk ønsker at bo. Der er ikke nok byggegrunde i de attraktive områder til at matche efterspørgslen. Kombinationen af en stigende efterspørgsel og et begrænset udbud af boliger og byggegrunde er med til at trække boligpriserne op, hvilket gør det svært for et FTF-par at komme ind på boligmarkedet (jf. afsnit 1) Prisudviklingen på boligmarkedet Den generelle udvikling i ejendomspriserne, kontantprisen, prisen pr. kvm. Priserne på ejerlejligheder, parcel- og rækkehuse samt fritidshuse er steget markant gennem de seneste 10 år. Af tallene fra Danmarks Nationalbank ses det, at prisudviklingen har været positiv over stort set hele perioden, men at der specielt fra 1996 og frem har været en kraftig opadgående udvikling (se nedenstående figur, der viser en opgørelse over udviklingen i kontantpriser på ejerboliger ). Den seneste udvikling på boligmarkedet har vist, at det er blevet markant dyrere at være boligkøber i 2005 og første halvår af så udviklingen fortsætter. Specielt i København og i hovedstadsområdet generelt er priserne på ejerboliger (parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse) på et højt niveau i forhold til andre dele af landet og den generelle udvikling. Kontantprisen på enfamiliehuse er steget ca. 15 pct. i 2005, og forventningerne til 2006 og 2007 er stigninger på hhv. 10 pct. og 5 pct. Udviklingen fortsætter, om end der forventes en mere moderat udvikling i prisstigningstakterne. Udviklingen i kontantpriser på ejerboliger Kilde: Danmarks Nationalbank kvartalsoversigt 1. kvartal 2006.

6 6 Betragtes den seneste udvikling i ejendomspriserne, ses det, at der gennem hele perioden fra 1. kvartal 1996 til 1. kvartal 2006 har været en positiv udvikling i de årlige procentvise stigninger pr. kvm. I perioden 1996 til 2003 lå år-til-år stigningerne i prisen pr. kvm. på mellem 5 og 15 pct. Siden 2003 er prisstigningstakterne på både ejerlejligheder, parcel- og rækkehuse samt fritidshuse steget markant. Priserne på ejerboliger er fortsat steget i 2. kvartal af Parcel- og rækkehuse er gennemsnitligt steget med 6,4 pct. i forhold til 1. kvartal 2006 og med 25,9 pct. sammenlignet med 2. kvartal Ejerlejligheder er steget med 5,5 pct. i forhold til sidste kvartal og med 27,5 pct. i forhold til samme kvartal året før, og fritidshuse er steget med henholdsvis 3,7 pct. og 17,3 pct. Den seneste debat om faldende boligpriser kan altså ikke genkendes i statistikken, selvom der er en tendens til aftagende vækstrater for lejligheder og sommerhuse, og liggetiderne for salg er blevet længere. Særligt for ejerlejligheder i området går salget langsommere end for et halvt år siden. År-til-år stigning (i forhold til samme kvartal foregående år) pr. kvm Kilde: Realkreditrådet juli 2006 I stedet for at undersøge udviklingen i ejendomsprisen kan det være nyttigt at analysere udviklingen i de faktiske omkostninger ved at bo i ejerbolig over en længere årrække. Til dette benyttes den reale husleje. Den reale husleje er omkostningen ved over en årrække ved at bo i eget hus eller ejerlejlighed. Tallet påvirkes ikke af ændringer i lånenes afdragsprofil, men derimod af andre faktorer af betydning for boligmarkedet (rente, boligskat osv.) Det er altså det, ejeren betaler for at bo i sit hus eller i sin lejlighed. Nedenstående figur viser udviklingen i den reale husleje fra 1980 til 2002.

7 7 Den reale husleje ved at bo i ejerbolig Anm.: "Husleje" er beregnet som user cost inkl. forventede kapitalgevinster ganget på indekset over den reale kontantpris, jf. appendiks 2. Kilde: Nationalbankens kvartalsoversigt 1. kvartal Som figuren viser, er den gennemsnitlige reale husleje ved at bo i ejerbolig steget siden slutningen af 1990 erne. Det er dog værd samtidig at bemærke, at betragtes hele den analyserede periode, ligger den gennemsnitlige reale husleje tæt på sit historiske gennemsnit for perioden. På trods af de kraftigt stigende ejerboligpriser er det altså ikke - når alle faktorer indregnes - umiddelbart blevet tilsvarende dyrere at bo i ejerbolig. En anden indikation af ovenstående figur er den geografiske spredning i den reale husleje, der siden slutningen af 1990 erne er blevet større. Af figuren ses et tydeligt gab mellem København og landdistrikterne, der fra 1999 udvides og herefter er relativt stabilt Den geografiske udvikling i ejendomspriserne Der er gennem 1990 erne og specielt de seneste år sket en opdeling af boligmarkedet i to hovedstadsområdet og resten af landet. Der har været og er således en markant kraftigere prisudvikling i hovedstadsområdet end i resten af landet. Denne udvikling ses tydeligt af nedenstående figur, hvor udviklingen i reale kontantpriser er opdelt på regioner. Her skiller hovedstadsområdet sig ud med markant større stigninger i kontantpriserne end i resten af landet og i forhold til gennemsnittet.

8 8 Regional udvikling i reale kontantpriser på ejerboliger Anm.: Region 1 til 3 dækker over hovedstadsområdet bredt defineret (Storkøbenhavn samt Frederiksborg og Roskilde amter). Region 4 til 8 dækker resten af landet i faldende grad af bymæssig bebyggelse. Se appendiks 1 for nøjagtig afgrænsning. Der er deflateret med forbrugsdeflatoren. Kilde: Nationalbanken kvartalsoversigt Analyseres den seneste udvikling i kvm.prisen i de forskellige geografiske områder ses det, at der i de seneste 3 år og specielt i det seneste år, har været store stigninger i kvadratmeterpriserne i hele landet. Størst har stigningen været i København og Frederiksberg kommuner, hvor der fra 2. kvartal 2005 til 2. kvartal 2006 var en stigning i kvm.prisen på 34,2 pct. Til sammenligning var stigningen i kvadratmeterprisen i samme periode for gruppen kommuner med over indbyggere (Kolding, Århus, Odense, Esbjerg, Ålborg og Randers) på 29,1 pct. Mindst var stigningen i kommuner med mellem 10- og indbyggere, hvor kvadratmeterprisen kun steg med 15,4 pct.

9 9 Ændring i kvm. prisen fra 2. kvartal 2005 til 2. kvartal Pct. 34, , ,1 28, ,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25, ,3 15,4 17, København og Frederiksberg Alle kommuner i Københavns amt Alle kommuner i Frederiksborg og Roskilde amter Kolding, Odense, Århus kommuner Kommuner indbyggere Kommuner indbyggere Kommuner indbyggere Kommuner under indbyggere Kilde: Realkreditrådet juli Anm.: Kolding, Odense, Århus kommuner inkluderer Esbjerg, Ålborg og Randers. Ligesom stigningstakterne varierer betydeligt mellem de forskellige geografiske områder, varierer de faktiske priser også meget. Eksempelvis var den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcel- og rækkehuse i Åbenrå i 4. kvartal 2005 på kr., i Birkerød kr., og i Gentofte kr. Tallene viser, at der ud over at være stor forskel i stigningstakterne i de forskellige geografiske områder, også er stor forskel på de faktiske prisniveauer Prisudviklingen på ejerboliger i Danmark sammenlignet med udvalgte europæiske lande samt forventninger til udviklingen i de kommende år Betragtes udviklingen på det danske boligmarked i et internationalt perspektiv, skiller de danske boligpriser sig ikke betydeligt ud fra andre lande. Som det ses af nedenstående figur tv., der viser prisudviklingen på ejerboliger i udvalgte OECD-lande, er udviklingen i huspriserne i Danmark meget lig den generelle udvikling i de europæiske huspriser. I figuren illustreres de regionale forskelle indenfor de forskellige lande ikke. Det er dog et faktum, at også de øvrige europæiske lande oplever store regionale prisforskelle, hvilket gør det svært for nogle befolkningsgrupper at bosætte sig i områderne omkring de større byer.

10 Reale huspriser i udvalgte OECDlande Årsstigningstakten i kontantprisen for enfamiliehuse Kilde: Finansministeriet, Økonomisk redegørelse maj Kilde: Finansministeriet, Økonomisk redegørelse maj De seneste prisstigninger på det danske boligmarked ligger dog højt sammenlignet med de øvrige europæiske lande. I Frankrig steg boligpriserne i første kvartal i 2006 med 14,3 pct. på årsplan, mens der i Sverige var en stigning på 13,5 pct. og i Spanien på 12,0 pct. I Storbritannien steg boligpriserne kun 3,3 pct. i første kvartal, hvilket ligger langt under den gennemsnitlige danske prisfremgang på 25,2 pct. Forventningen til den danske prisudvikling for 2006 og 2007 kan aflæses af ovenstående figur th. Det er forventningen, at årsstigningstakterne i de kommende to år bliver moderate, men at der stadig vil være positive vækstrater på boligmarkedet. Kraftigt voksende kontantpriser og de seneste rentestigninger indebærer, at boligudgifterne for en førstegangskøber er mærkbart højere i begyndelsen af 2006 sammenlignet med niveauet for 2005 som helhed. Med udsigt til fortsat stigende renter vil boligudgifterne for førstegangskøbere stige yderligere i 2006 og i Det gør det vanskeligt for førstegangskøbere at træde ind på boligmarkedet, hvilket vil reducere boligefterspørgslen og dermed lægge et nedadgående pres på kontantprisen på lidt længere sigt. Det kan dermed ikke afvises, at der kommer en afdæmpende effekt på boligpriserne fremover. Specielt i hovedstadsregionen og de største provinsbyer kan stigningen i renterne forventes at medføre en betydelig afdæmpning af prisudviklingen. 3. Andre forhold af betydning for udviklingen på boligmarkedet Der har i de seneste år været en række forhold, som har medvirket til at presse priserne på fast ejendom i vejret Generel positiv økonomisk udvikling Der er en række generelle økonomiske forhold, som har påvirket udviklingen på boligmarkedet de seneste år. Først og fremmest har der stort set siden 1993 været en økonomisk højkonjunktur med økonomisk vækst, stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Perioden har samtidig været præget af en række liberaliseringer på varemarkederne til dels som følge af etableringen af det indre marked. Det har været medvirkende til, at der har været en stabil udvikling i priserne med begrænset inflation. Senere i 1990 erne har dannelsen af den økonomiske mone-

11 11 tære union og igangsættelsen af den tredje fase med fælles mønt betydet en fokusering på prisstabilitet. Det har formentlig også haft betydning for forholdene omkring (real-)lønudviklingen. Se afsnit 3 om lønudviklingen. 3.2 Lav rente Den generelle økonomiske udvikling både i Danmark og i verden udenfor har i perioden været præget af en renteudvikling, der af mange økonomer er kaldt historisk lav. Der kan selvfølgelig argumenteres for, at det er den forudgående periode i 1970 erne og 1980 erne, der var præget af historiske høje renter, men hvis der kun ses i et 30-års perspektiv, er der tale om en helt uhørt lav rente. Samlet set har den generelle økonomi således leveret de optimale betingelser for stigende priser på og forbrug af ejerboliger: langvarig økonomisk vækst, stigende beskæftigelse, faldende ledighed, lav inflation, stigende realløn og rekordlav rente. 3.3 Skattelettelser og skattestop Derudover har finanspolitikken i Danmark støttet op om denne udvikling, idet der både i 1990 erne og inden for de seneste år har været givet indkomstskattelettelser. De seneste har endog enten været ufinansierede eller finansieret ved at seponere pensionsopsparing. De enkelte familier har som resultat haft flere økonomisk ressourcer til rådighed. Samtidig har regeringens skattestop (i hvert fald på kort sigt) givet dem sikkerhed for at kunne finansiere et boligkøb uden skattemæssige overraskelser i form af stigende boligskatter fx med udgangspunkt i stigende boligpriser. Der er ganske vist i skattestoppet indbygget plads til stigning i beskatningsgrundlaget for ejendomsværdibeskatningen, men det er indbygget loft. Den del af boligbeskatningen, som betales til kommunerne ejendomsskat, har dog kunnet stige med udgangspunkt i de stigende vurderinger af prisen på fast ejendom. For pensionister har der endog været helt særlige gunstige skatteforhold, idet de kan indefryse deres ejendomsskattebetaling til kommunen til en helt særlig favorabel lav rente, uafhængigt af deres indkomst eller skatteforhold i øvrigt. 3.4 Nye finansieringsformer Med den liberalisering af kapitalmarkederne, der er en del af den økonomiske og monetære union, fulgte der nye muligheder for at udbyde finansiering af fast ejendom. Starten af 1990 erne var præget af de nye muligheder for almindelig omprioriteringer, uden at der skete ejerskifte eller låntagning begrundet i forbedringer. De nye muligheder for løbende at ændre låntagning med at spekulere i rente- og kursudvikling øgede ejerne af fast ejendoms opmærksomhed på belåningsformer. Der blev derfor et ret stort marked for de nye låneformer, der blev introduceret i slutning af 1990 erne og i starten af den nye århundrede, nemlig rentetilpasningslån, afdragsfrie lån og garantilån samt kombinationer af disse. Derudover er der forventninger om en stadig produktudvikling på finansieringsområdet, hvor længere løbetid end 30 år vil være et emne med deraf følgende nye muligheder for afdragsfrie perioder.

12 Særlige forhold Forældrekøb Der er i skattelovgivningen mulighed for at anvende den såkaldte virksomhedsordning til at finansiere køb af fast ejendom til udlejning på fordelagtige vilkår. Det benyttes i stor udstrækning til de såkaldte forældrekøb, hvor der investeres i lejligheder til udlejning til egne børn. Det sker især i byer med relativt mange uddannelsesinstitutioner (København og Århus) og har drevet prisen på (i starten) mindre lejligheder voldsomt op. Det har i de områder haft en afsmittende effekt til resten af boligmarkedet inklusiv andelslejligheder Spekulation Det forhold, at boligpriserne i en lang periode har vist stigende tendens, har formentlig medvirket til, at boligmarkedet er blevet brugt til spekulation i yderligere prisstigninger. Det er i alle fald en tendens, der tales om er meget synlig på sommerhusmarkedet, men også i forhold til ejerlejligheder i hovedstaden og Århus, har forventningerne om fortsatte prisstigninger formentlig ført til spekulation. Forventningerne til prisstigninger på ejerlejligheder er bl.a. drevet af den ovenfor nævnte skattebegunstigede forældrekøbsordning Boligernes størrelse De stigende boligpriser har modsat, hvad man skulle forvente, ikke givet sig udslag i, at der spares på antallet af kvadratmeter pr. dansker. Man kunne forvente, at de stigende priser ville få boligejerne til at nøjes med færre kvadratmeter, men det modsatte er tilfældet. Fra 1986, hvor boligpriserne i 1980 erne toppede, til 2004 er forbruget af kvadratmeter pr. dansker steget fra knap 49 til 58. Det svarer til en stigning på 18,4 pct. I 1993, hvor boligpriserne var i bund, var det gennemsnitlige forbrug af kvadratmeter pr. dansker ca. 52,5 og er altså steget 5,5 kvadratmeter pr. dansker i perioden 1993 til 2004, hvor prisen pr. kvadratmeter samtidig er steget. 4. Opsummering og det videre arbejde Analysen af FTF ernes muligheder på boligmarkedet samt beskrivelsen af andre økonomiske forhold, sammenholdt med udviklingen generelt på boligmarkedet har vist, at det ikke kan forventes at blive betydeligt nemmere at komme ind på boligmarkedet i de kommende 2 år. Dermed vil en FTF-familie ikke kunne bosætte sig i området, og problematikken omkring rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til velfærdsområderne fortsætter. FTF mener at det som udgangspunkt er en politisk opgave at løse problemet med de stigende boligpriser og de manglende muligheder for FTF ere at bosætte sig i de store byer. Det betyder at Folketinget, kommunerne og regionerne skal og bør forholde sig til problemstillingen og komme med forslag til løsninger. Tages denne opgave ikke alvorligt kan det få katastrofal betydning for rekrutteringen af arbejdskraft til vitale erhverv og samfundsfunktioner. Derudover kan det være relevant at drøfte følgende politiske løsninger og dermed sætte fokus på vigtigheden af, at emnet bliver prioriteret, så ikke de pristunge regioner drænes for kvalificeret arbejdskraft: Øget boligbyggeri

13 13 Det er væsentligt at sikre, at der bygges tilstrækkeligt mange boliger i området til at matche den stadig stigende efterspørgsel i området. Samtidig er det vigtig, at boligerne enten lejes ud til rimelige priser som almennyttige boliger eller sælges som ejerboliger. Den seneste tendens i området viser, at det meste nybyggeri finansieres af private selskaber og sælges til meget høje priser. Det samme gør sig gældende for nybyggede boliger, der sælges som andelsboliger. FTF har flere gange peget på et øget boligbyggeri som en af løsningerne på de falskehalse-problemer, der risikerer at opstå. Tjenesteboliger til udvalgte personalegrupper. For at sikre kvalificeret arbejdskraft i området til velfærdsområderne er en mulighed at stille tjenesteboliger til rådighed for udvalgte personalegrupper. Det kunne ske med inspiration i den såkaldte London-model, hvor boliger stilles til rådighed for offentligt ansatte. Den engelske regering tog i 2001 initiativ til et boligprogram for nystartere på boligmarkedet, som netop er målrettet mod udvalgte faggrupper i det offentlige (som yder essentiel velfærdsservice ), som ikke længere har råd til at bosætte sig i London-området. Sidste år udvidede de engelske politikere denne indsats med det storstilede Key Worker Living Programme med et budget på 8 mia. kroner i erkendelse af, at der blev længere og længere mellem ansøgere til vigtige nøglefunktioner i storbyen. Penge som blandt andet er øremærket til billige boliglån og gratis offentlig transport til stadig flere faggrupper i det offentlige. Det er arbejdsgruppens anbefaling, at FTF fremover skal følge udviklingen på boligmarkedet og løbende lave analyser, der kan belyse FTF ernes muligheder og forhindringer på boligmarkedet.

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Nationalbanken i de seneste kvartalsoversigter fremlagt analyser om udviklingen i husholdningers gæld og formue. Husholdningernes

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Prisudviklingen m.v. for ejerboliger i perioden 1992-2005. samt. særlige forhold vedr. ejerboliger i perioden 1980-1992

Prisudviklingen m.v. for ejerboliger i perioden 1992-2005. samt. særlige forhold vedr. ejerboliger i perioden 1980-1992 Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 120 Offentligt EU-SEKRETARIATET Til Folketingets Politisk-Økonomiske Udvalg ØKONOMIEN M I N I A N A I LY EUROPA S E Prisudviklingen m.v. for ejerboliger

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Regional boligprisboom i 0 erne: Vores bud på de centrale årsager og mekanismer?

Regional boligprisboom i 0 erne: Vores bud på de centrale årsager og mekanismer? Regional boligprisboom i 0 erne: Vores bud på de centrale årsager og mekanismer? Christian Heebøll d. 4. juni 2014 NB. Foreløbige resultater Motivation: Boligprisudvikling har haft en central betydning

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Flere på udkig efter en ejerbolig

Flere på udkig efter en ejerbolig NR. 5 JUNI 2015 Flere på udkig efter en ejerbolig Selv om foråret fortsat viser sig fra sin kølige side, tegner boligmarkedet en del lunere end for tre måneder siden. Det næste halve år kan ejendomsmæglere

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Analyse. Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb. 25. august 2015. Af Jens Hauch og Bjørn Meyer

Analyse. Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb. 25. august 2015. Af Jens Hauch og Bjørn Meyer Analyse 2. august 201 Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb Af Jens Hauch og Bjørn Meyer Temperaturen stiger på boligmarkedet. Priserne er over deres strukturelle niveau,

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL 27. marts 2006 af Jens Asp direkte tlf. 33557727 BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL Boligprisstigningerne har ikke været ude af takt med udviklingen i købernes købsmulighed. Det viser en

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Sommerhuse stadig båret af en boble

Sommerhuse stadig båret af en boble NR. 5 MAJ 212 Sommerhuse stadig båret af en boble Lange salgstider, store prisnedslag, stort udbud og vigende priser. Sådan har sommerhusmarkedet set ud, siden boligboblen brast for snart fem år siden.

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Danmark Husprisfaldet er slut

Danmark Husprisfaldet er slut 30. januar 2013 Danmark Husprisfaldet er slut Boligmarkedet stabiliserede sig i 2012 Huspriserne er i ligevægt for første gang siden 1998 I 2013-2014 forventes fortsat stabil husprisudvikling med beskedne

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Handlingsplan for landbruget

Handlingsplan for landbruget NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Boligpriserne stiger på landsplan, men boligmarkedet halter

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d.

Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Privat forbrug Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

Boligboblen i bakspejlet

Boligboblen i bakspejlet NR. 9 NOVEMBER 2014 Boligboblen i bakspejlet Når boligpriserne steg med 25 pct. om året i midten af sidste årti, burde politikere og långivere så ikke have indset, at der var tale om en boble, som kaldte

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES Mange

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

SENESTE TENDENSER PÅ BOLIGMARKEDET

SENESTE TENDENSER PÅ BOLIGMARKEDET SENESTE TENDENSER PÅ BOLIGMARKEDET Erik Haller Pedersen og Jacob Isaksen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Priser og omsætning på boligmarkedet er steget det seneste år. En generel bedring

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Nye tal viser, at man nu kan bo i en ejerlejlighed for under det halve af, hvad det koster at bo til leje eje eller leje Af Louise Kastberg, oktober 2012 03 Dyrt

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Danmark Bedre balance mellem eje og leje i Københavns by

Danmark Bedre balance mellem eje og leje i Københavns by 7. november 2011 Danmark Bedre balance mellem eje og leje i Københavns by Højere husleje samt lavere priser og renter favoriserer ejerlejligheder Københavnske huslejer i privat udlejningsbyggeri er steget

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere