FTF-grupperne og boligmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FTF-grupperne og boligmarkedet"

Transkript

1 Notat bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF satte sig i spidsen for et udvalgsarbejde vedrørende udviklingen på boligmarkedet og de dertil knyttende rekrutteringsproblemer af FTF-grupper i bl.a. hovedstadsområdet. FTF har efterfølgende indbudt BUPL til at deltage. Der blev i januar 2006 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de ovenstående fire organisationer samt fra FTF s sekretariat. Arbejdsgruppens formål er at analysere udviklingen på boligmarkedet og andre relevante faktorer i den forbindelse specielt med fokus på problematikken omkring de regionale forskelle. Arbejdsgruppen består af følgende personer: Niels Gæmelke, DLF Kitte Adler-Nielsen, BUPL (pr Lasse Bjerg Jørgensen/Christian E. Christensen). Michael Jespersen, DSR Peer Withagen, PiD Lisbeth Baastrup, FTF Mette Langager, FTF Poul Pedersen, FTF Birgitte Hjerrild, FTF.

2 2 1. Formål og beskrivelse af problemstillingen 1.1 Formål De sidste 10 år har antallet af boliger i hovedstadsområdet ikke kunnet følge med befolkningsudviklingen i området, og også i fremtiden vil der være et stort boligbehov - især i Hovedstaden, men også i Østjylland. Udbuddet har i perioden med andre ord ikke kunnet matche efterspørgslen efter boliger. Det er en udvikling, som kan være med til at presse priserne yderligere op. Allerede med det nuværende prisniveau kan det være uoverskueligt for en FTF-familie at komme ind på boligmarkedet og at bosætte sig i de områder, hvor priserne er steget mest i hovedstadsområdet og i de større provinsbyer. Formålet med denne redegørelse er at sætte fokus på de problemer, de stigende priser på ejerboliger i bl.a. hovedstadsområdet medfører for FTF-grupperne. Dette kombineret med den demografiske udvikling de kommende år kan medføre mangel på kvalificeret arbejdskraft i hovedstadsområdet. FTF har tidligere dokumenteret, hvordan en FTF familie, med to FTF ere, ansat i hovedstadsområdet, ikke har råd til at købe en ejerbolig af passende størrelse i eller omkring området. Det rejser følgende spørgsmål: Hvordan sikres det, at de stigende/høje ejerboligpriser ikke medfører en betydelig mangel på kvalificeret FTF-arbejdskraft i hovedstadsområdet og andre geografiske områder med relativt kraftigt stigende ejerboligpriser? Hvordan sikres det, at FTF ere har lige så gode muligheder for at købe ejerbolig som andre grupper på arbejdsmarkedet? Er målet at sikre et lønniveau/lønudvikling/tillæg, der muliggør køb af relativt dyre ejerboliger, eller er det at sikre et tilpas udbud af boliger, der kan matche efterspørgslen? I hvor høj grad er det et lønmodtager-, arbejdsgiver- eller samfundsmæssigt problem at sikre kvalificeret arbejdskraft til vigtige velfærdsområder i områder, hvor boligpriserne er relativt højere end i andre områder? Denne redegørelse kommer ikke med svar på ovenstående spørgsmål, men er et oplæg til en videre debat om emnet og til en eventuel konkretisering af anbefalinger eller politik på området. 1.2 FTF-boliganalyse FTF har i efteråret 2005 udarbejdet en analyse, der dokumenterer, at unge FTFfamilier, der er førstegangskøbere, ikke har råd til at købe bolig i københavnsområdet. Samtidig viser analysen, at mange FTF-ansatte i københavnsområdet går på pension i løbet af de næste år. Analysen peger således på, at sammenhængen mellem de høje boligpriser i området og den demografiske udvikling givetvis i nær fremtid vil resultere i mangel på kvalificeret arbejdskraft til vigtige velfærdsområder i området. FTF s analyse viser, at en typisk ung FTF-familie med to små børn ikke kan bosatte sig i en forholdsvis lille ejerbolig på 100 m2 i det storkøbenhavnske eller nordsjællandske område. FTF-familien kan derimod købe en ejerbolig i midtsjæl-

3 3 landske kommuner, hvor Hvalsø og Skibby er de tætteste på københavnsområdet. FTF-familien har også råd til at bosætte sig på Sydsjælland i de kommuner, der ligger syd for Køge, jf. sjællandskortet, hvor de hvide felter angiver, hvor FTFfamilien har råd til at bosætte sig. Den typiske unge FTF-familie, der består af en lærer og en pædagog med to små børn, der går i hhv. børnehave og vuggestue/kommunal dagpleje, har en årlig lønindkomst på kr. Familien har ingen opsparing og familiens boligkøb er derfor fuldt lånefinansieret. Når realkreditinstitutter bevilliger lån, er reglen, at en familie med 2 børn skal have mindst kr. pr. mdr. til rådighed, når de faste udgifter inkl. boligudgiften er betalt. Med familiens lønindkomst betyder det, at FTF-familien kan købe en bolig til en værdi af ca. 1,2 mio. kroner. Se bilag 1 for familiens budget. I beregningerne er det forudsat, at 80 pct. af boligens købssum ( kroner) er finansieret med et 4 pct. 30-årigt obligationslån og de sidste 20 pct. ( kr.) med et 5 pct. 20-årigt boliglån. Resultatet er, at den typiske FTF-familie ikke kan købe en 100 m2 ejerbolig i det storkøbenhavnske eller nordsjællandske område.

4 4 Denne problematik skal sammenholdes med, at FTF-beregninger viser, at ca folkeskolelærere, pædagoger og FTF-sundhedspersonale er 55 år eller derover. Det svarer til, at 25 pct. af folkeskolelærerne, 15 pct. af FTF-sundhedspersonale og 13 pct. af pædagogerne går på pension i løbet af de næste 10 år. Det er således en høj andel af stillinger på centrale velfærdsområder, der skal genbesættes i løbet af en 10-års periode. Og billedet ser værre ud, når man kigger blot 5 år længere ud i fremtiden. Beregningerne viser, at 40 pct. af folkeskolelærerne og næsten 30 pct. af hhv. pædagogerne og FTF-sundhedspersonalet er over 50 år og således skal pensioneres i løbet af de næste 15 år. Set i lyset af prisudviklingen på boliger i københavnsområdet, hvor førstegangskøbere kan have særdeles vanskeligt ved at finde en bolig, de kan betale, kan den demografiske udvikling betyde mangel på folkeskolelærere, sygeplejersker og pædagoger i løbet af en kort årrække. Indenfor nogle af disse områder kan denne udvikling allerede observeres. 2. Udviklingen på boligmarkedet Priserne på ejerboliger (parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse) ligger efter en årrække med stigninger på et historisk højt niveau. Prisstigningstakten er størst i områderne omkring de større danske provinsbyer. Der har de seneste måneder været en generel tendens til svagt aftagende prisstigningstakter, og specielt i hovedstadsområdet er ventetiden for salg af boliger blevet længere. Prisstigningerne på ejerboliger kan forklares ud fra en række realøkonomiske forhold. Boligefterspørgselen er blandt andet positivt påvirket af: en lav rente, der giver mulighed for at låne billigere end for 5 år siden, et markant større rådig-

5 5 hedsbeløb som følge af skattestoppet, en faldende ledighed og udbredelsen af nye lånetyper. Se mere herom i afsnit 4. Samtidig er udbuddet af ejerboliger begrænset i nogle områder. I Århus og i hovedstadsområdet begrænses udbuddet af, at det ikke er muligt at bygge nyt i de områder af byerne, hvor folk ønsker at bo. Der er ikke nok byggegrunde i de attraktive områder til at matche efterspørgslen. Kombinationen af en stigende efterspørgsel og et begrænset udbud af boliger og byggegrunde er med til at trække boligpriserne op, hvilket gør det svært for et FTF-par at komme ind på boligmarkedet (jf. afsnit 1) Prisudviklingen på boligmarkedet Den generelle udvikling i ejendomspriserne, kontantprisen, prisen pr. kvm. Priserne på ejerlejligheder, parcel- og rækkehuse samt fritidshuse er steget markant gennem de seneste 10 år. Af tallene fra Danmarks Nationalbank ses det, at prisudviklingen har været positiv over stort set hele perioden, men at der specielt fra 1996 og frem har været en kraftig opadgående udvikling (se nedenstående figur, der viser en opgørelse over udviklingen i kontantpriser på ejerboliger ). Den seneste udvikling på boligmarkedet har vist, at det er blevet markant dyrere at være boligkøber i 2005 og første halvår af så udviklingen fortsætter. Specielt i København og i hovedstadsområdet generelt er priserne på ejerboliger (parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse) på et højt niveau i forhold til andre dele af landet og den generelle udvikling. Kontantprisen på enfamiliehuse er steget ca. 15 pct. i 2005, og forventningerne til 2006 og 2007 er stigninger på hhv. 10 pct. og 5 pct. Udviklingen fortsætter, om end der forventes en mere moderat udvikling i prisstigningstakterne. Udviklingen i kontantpriser på ejerboliger Kilde: Danmarks Nationalbank kvartalsoversigt 1. kvartal 2006.

6 6 Betragtes den seneste udvikling i ejendomspriserne, ses det, at der gennem hele perioden fra 1. kvartal 1996 til 1. kvartal 2006 har været en positiv udvikling i de årlige procentvise stigninger pr. kvm. I perioden 1996 til 2003 lå år-til-år stigningerne i prisen pr. kvm. på mellem 5 og 15 pct. Siden 2003 er prisstigningstakterne på både ejerlejligheder, parcel- og rækkehuse samt fritidshuse steget markant. Priserne på ejerboliger er fortsat steget i 2. kvartal af Parcel- og rækkehuse er gennemsnitligt steget med 6,4 pct. i forhold til 1. kvartal 2006 og med 25,9 pct. sammenlignet med 2. kvartal Ejerlejligheder er steget med 5,5 pct. i forhold til sidste kvartal og med 27,5 pct. i forhold til samme kvartal året før, og fritidshuse er steget med henholdsvis 3,7 pct. og 17,3 pct. Den seneste debat om faldende boligpriser kan altså ikke genkendes i statistikken, selvom der er en tendens til aftagende vækstrater for lejligheder og sommerhuse, og liggetiderne for salg er blevet længere. Særligt for ejerlejligheder i området går salget langsommere end for et halvt år siden. År-til-år stigning (i forhold til samme kvartal foregående år) pr. kvm Kilde: Realkreditrådet juli 2006 I stedet for at undersøge udviklingen i ejendomsprisen kan det være nyttigt at analysere udviklingen i de faktiske omkostninger ved at bo i ejerbolig over en længere årrække. Til dette benyttes den reale husleje. Den reale husleje er omkostningen ved over en årrække ved at bo i eget hus eller ejerlejlighed. Tallet påvirkes ikke af ændringer i lånenes afdragsprofil, men derimod af andre faktorer af betydning for boligmarkedet (rente, boligskat osv.) Det er altså det, ejeren betaler for at bo i sit hus eller i sin lejlighed. Nedenstående figur viser udviklingen i den reale husleje fra 1980 til 2002.

7 7 Den reale husleje ved at bo i ejerbolig Anm.: "Husleje" er beregnet som user cost inkl. forventede kapitalgevinster ganget på indekset over den reale kontantpris, jf. appendiks 2. Kilde: Nationalbankens kvartalsoversigt 1. kvartal Som figuren viser, er den gennemsnitlige reale husleje ved at bo i ejerbolig steget siden slutningen af 1990 erne. Det er dog værd samtidig at bemærke, at betragtes hele den analyserede periode, ligger den gennemsnitlige reale husleje tæt på sit historiske gennemsnit for perioden. På trods af de kraftigt stigende ejerboligpriser er det altså ikke - når alle faktorer indregnes - umiddelbart blevet tilsvarende dyrere at bo i ejerbolig. En anden indikation af ovenstående figur er den geografiske spredning i den reale husleje, der siden slutningen af 1990 erne er blevet større. Af figuren ses et tydeligt gab mellem København og landdistrikterne, der fra 1999 udvides og herefter er relativt stabilt Den geografiske udvikling i ejendomspriserne Der er gennem 1990 erne og specielt de seneste år sket en opdeling af boligmarkedet i to hovedstadsområdet og resten af landet. Der har været og er således en markant kraftigere prisudvikling i hovedstadsområdet end i resten af landet. Denne udvikling ses tydeligt af nedenstående figur, hvor udviklingen i reale kontantpriser er opdelt på regioner. Her skiller hovedstadsområdet sig ud med markant større stigninger i kontantpriserne end i resten af landet og i forhold til gennemsnittet.

8 8 Regional udvikling i reale kontantpriser på ejerboliger Anm.: Region 1 til 3 dækker over hovedstadsområdet bredt defineret (Storkøbenhavn samt Frederiksborg og Roskilde amter). Region 4 til 8 dækker resten af landet i faldende grad af bymæssig bebyggelse. Se appendiks 1 for nøjagtig afgrænsning. Der er deflateret med forbrugsdeflatoren. Kilde: Nationalbanken kvartalsoversigt Analyseres den seneste udvikling i kvm.prisen i de forskellige geografiske områder ses det, at der i de seneste 3 år og specielt i det seneste år, har været store stigninger i kvadratmeterpriserne i hele landet. Størst har stigningen været i København og Frederiksberg kommuner, hvor der fra 2. kvartal 2005 til 2. kvartal 2006 var en stigning i kvm.prisen på 34,2 pct. Til sammenligning var stigningen i kvadratmeterprisen i samme periode for gruppen kommuner med over indbyggere (Kolding, Århus, Odense, Esbjerg, Ålborg og Randers) på 29,1 pct. Mindst var stigningen i kommuner med mellem 10- og indbyggere, hvor kvadratmeterprisen kun steg med 15,4 pct.

9 9 Ændring i kvm. prisen fra 2. kvartal 2005 til 2. kvartal Pct. 34, , ,1 28, ,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25, ,3 15,4 17, København og Frederiksberg Alle kommuner i Københavns amt Alle kommuner i Frederiksborg og Roskilde amter Kolding, Odense, Århus kommuner Kommuner indbyggere Kommuner indbyggere Kommuner indbyggere Kommuner under indbyggere Kilde: Realkreditrådet juli Anm.: Kolding, Odense, Århus kommuner inkluderer Esbjerg, Ålborg og Randers. Ligesom stigningstakterne varierer betydeligt mellem de forskellige geografiske områder, varierer de faktiske priser også meget. Eksempelvis var den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcel- og rækkehuse i Åbenrå i 4. kvartal 2005 på kr., i Birkerød kr., og i Gentofte kr. Tallene viser, at der ud over at være stor forskel i stigningstakterne i de forskellige geografiske områder, også er stor forskel på de faktiske prisniveauer Prisudviklingen på ejerboliger i Danmark sammenlignet med udvalgte europæiske lande samt forventninger til udviklingen i de kommende år Betragtes udviklingen på det danske boligmarked i et internationalt perspektiv, skiller de danske boligpriser sig ikke betydeligt ud fra andre lande. Som det ses af nedenstående figur tv., der viser prisudviklingen på ejerboliger i udvalgte OECD-lande, er udviklingen i huspriserne i Danmark meget lig den generelle udvikling i de europæiske huspriser. I figuren illustreres de regionale forskelle indenfor de forskellige lande ikke. Det er dog et faktum, at også de øvrige europæiske lande oplever store regionale prisforskelle, hvilket gør det svært for nogle befolkningsgrupper at bosætte sig i områderne omkring de større byer.

10 Reale huspriser i udvalgte OECDlande Årsstigningstakten i kontantprisen for enfamiliehuse Kilde: Finansministeriet, Økonomisk redegørelse maj Kilde: Finansministeriet, Økonomisk redegørelse maj De seneste prisstigninger på det danske boligmarked ligger dog højt sammenlignet med de øvrige europæiske lande. I Frankrig steg boligpriserne i første kvartal i 2006 med 14,3 pct. på årsplan, mens der i Sverige var en stigning på 13,5 pct. og i Spanien på 12,0 pct. I Storbritannien steg boligpriserne kun 3,3 pct. i første kvartal, hvilket ligger langt under den gennemsnitlige danske prisfremgang på 25,2 pct. Forventningen til den danske prisudvikling for 2006 og 2007 kan aflæses af ovenstående figur th. Det er forventningen, at årsstigningstakterne i de kommende to år bliver moderate, men at der stadig vil være positive vækstrater på boligmarkedet. Kraftigt voksende kontantpriser og de seneste rentestigninger indebærer, at boligudgifterne for en førstegangskøber er mærkbart højere i begyndelsen af 2006 sammenlignet med niveauet for 2005 som helhed. Med udsigt til fortsat stigende renter vil boligudgifterne for førstegangskøbere stige yderligere i 2006 og i Det gør det vanskeligt for førstegangskøbere at træde ind på boligmarkedet, hvilket vil reducere boligefterspørgslen og dermed lægge et nedadgående pres på kontantprisen på lidt længere sigt. Det kan dermed ikke afvises, at der kommer en afdæmpende effekt på boligpriserne fremover. Specielt i hovedstadsregionen og de største provinsbyer kan stigningen i renterne forventes at medføre en betydelig afdæmpning af prisudviklingen. 3. Andre forhold af betydning for udviklingen på boligmarkedet Der har i de seneste år været en række forhold, som har medvirket til at presse priserne på fast ejendom i vejret Generel positiv økonomisk udvikling Der er en række generelle økonomiske forhold, som har påvirket udviklingen på boligmarkedet de seneste år. Først og fremmest har der stort set siden 1993 været en økonomisk højkonjunktur med økonomisk vækst, stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Perioden har samtidig været præget af en række liberaliseringer på varemarkederne til dels som følge af etableringen af det indre marked. Det har været medvirkende til, at der har været en stabil udvikling i priserne med begrænset inflation. Senere i 1990 erne har dannelsen af den økonomiske mone-

11 11 tære union og igangsættelsen af den tredje fase med fælles mønt betydet en fokusering på prisstabilitet. Det har formentlig også haft betydning for forholdene omkring (real-)lønudviklingen. Se afsnit 3 om lønudviklingen. 3.2 Lav rente Den generelle økonomiske udvikling både i Danmark og i verden udenfor har i perioden været præget af en renteudvikling, der af mange økonomer er kaldt historisk lav. Der kan selvfølgelig argumenteres for, at det er den forudgående periode i 1970 erne og 1980 erne, der var præget af historiske høje renter, men hvis der kun ses i et 30-års perspektiv, er der tale om en helt uhørt lav rente. Samlet set har den generelle økonomi således leveret de optimale betingelser for stigende priser på og forbrug af ejerboliger: langvarig økonomisk vækst, stigende beskæftigelse, faldende ledighed, lav inflation, stigende realløn og rekordlav rente. 3.3 Skattelettelser og skattestop Derudover har finanspolitikken i Danmark støttet op om denne udvikling, idet der både i 1990 erne og inden for de seneste år har været givet indkomstskattelettelser. De seneste har endog enten været ufinansierede eller finansieret ved at seponere pensionsopsparing. De enkelte familier har som resultat haft flere økonomisk ressourcer til rådighed. Samtidig har regeringens skattestop (i hvert fald på kort sigt) givet dem sikkerhed for at kunne finansiere et boligkøb uden skattemæssige overraskelser i form af stigende boligskatter fx med udgangspunkt i stigende boligpriser. Der er ganske vist i skattestoppet indbygget plads til stigning i beskatningsgrundlaget for ejendomsværdibeskatningen, men det er indbygget loft. Den del af boligbeskatningen, som betales til kommunerne ejendomsskat, har dog kunnet stige med udgangspunkt i de stigende vurderinger af prisen på fast ejendom. For pensionister har der endog været helt særlige gunstige skatteforhold, idet de kan indefryse deres ejendomsskattebetaling til kommunen til en helt særlig favorabel lav rente, uafhængigt af deres indkomst eller skatteforhold i øvrigt. 3.4 Nye finansieringsformer Med den liberalisering af kapitalmarkederne, der er en del af den økonomiske og monetære union, fulgte der nye muligheder for at udbyde finansiering af fast ejendom. Starten af 1990 erne var præget af de nye muligheder for almindelig omprioriteringer, uden at der skete ejerskifte eller låntagning begrundet i forbedringer. De nye muligheder for løbende at ændre låntagning med at spekulere i rente- og kursudvikling øgede ejerne af fast ejendoms opmærksomhed på belåningsformer. Der blev derfor et ret stort marked for de nye låneformer, der blev introduceret i slutning af 1990 erne og i starten af den nye århundrede, nemlig rentetilpasningslån, afdragsfrie lån og garantilån samt kombinationer af disse. Derudover er der forventninger om en stadig produktudvikling på finansieringsområdet, hvor længere løbetid end 30 år vil være et emne med deraf følgende nye muligheder for afdragsfrie perioder.

12 Særlige forhold Forældrekøb Der er i skattelovgivningen mulighed for at anvende den såkaldte virksomhedsordning til at finansiere køb af fast ejendom til udlejning på fordelagtige vilkår. Det benyttes i stor udstrækning til de såkaldte forældrekøb, hvor der investeres i lejligheder til udlejning til egne børn. Det sker især i byer med relativt mange uddannelsesinstitutioner (København og Århus) og har drevet prisen på (i starten) mindre lejligheder voldsomt op. Det har i de områder haft en afsmittende effekt til resten af boligmarkedet inklusiv andelslejligheder Spekulation Det forhold, at boligpriserne i en lang periode har vist stigende tendens, har formentlig medvirket til, at boligmarkedet er blevet brugt til spekulation i yderligere prisstigninger. Det er i alle fald en tendens, der tales om er meget synlig på sommerhusmarkedet, men også i forhold til ejerlejligheder i hovedstaden og Århus, har forventningerne om fortsatte prisstigninger formentlig ført til spekulation. Forventningerne til prisstigninger på ejerlejligheder er bl.a. drevet af den ovenfor nævnte skattebegunstigede forældrekøbsordning Boligernes størrelse De stigende boligpriser har modsat, hvad man skulle forvente, ikke givet sig udslag i, at der spares på antallet af kvadratmeter pr. dansker. Man kunne forvente, at de stigende priser ville få boligejerne til at nøjes med færre kvadratmeter, men det modsatte er tilfældet. Fra 1986, hvor boligpriserne i 1980 erne toppede, til 2004 er forbruget af kvadratmeter pr. dansker steget fra knap 49 til 58. Det svarer til en stigning på 18,4 pct. I 1993, hvor boligpriserne var i bund, var det gennemsnitlige forbrug af kvadratmeter pr. dansker ca. 52,5 og er altså steget 5,5 kvadratmeter pr. dansker i perioden 1993 til 2004, hvor prisen pr. kvadratmeter samtidig er steget. 4. Opsummering og det videre arbejde Analysen af FTF ernes muligheder på boligmarkedet samt beskrivelsen af andre økonomiske forhold, sammenholdt med udviklingen generelt på boligmarkedet har vist, at det ikke kan forventes at blive betydeligt nemmere at komme ind på boligmarkedet i de kommende 2 år. Dermed vil en FTF-familie ikke kunne bosætte sig i området, og problematikken omkring rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til velfærdsområderne fortsætter. FTF mener at det som udgangspunkt er en politisk opgave at løse problemet med de stigende boligpriser og de manglende muligheder for FTF ere at bosætte sig i de store byer. Det betyder at Folketinget, kommunerne og regionerne skal og bør forholde sig til problemstillingen og komme med forslag til løsninger. Tages denne opgave ikke alvorligt kan det få katastrofal betydning for rekrutteringen af arbejdskraft til vitale erhverv og samfundsfunktioner. Derudover kan det være relevant at drøfte følgende politiske løsninger og dermed sætte fokus på vigtigheden af, at emnet bliver prioriteret, så ikke de pristunge regioner drænes for kvalificeret arbejdskraft: Øget boligbyggeri

13 13 Det er væsentligt at sikre, at der bygges tilstrækkeligt mange boliger i området til at matche den stadig stigende efterspørgsel i området. Samtidig er det vigtig, at boligerne enten lejes ud til rimelige priser som almennyttige boliger eller sælges som ejerboliger. Den seneste tendens i området viser, at det meste nybyggeri finansieres af private selskaber og sælges til meget høje priser. Det samme gør sig gældende for nybyggede boliger, der sælges som andelsboliger. FTF har flere gange peget på et øget boligbyggeri som en af løsningerne på de falskehalse-problemer, der risikerer at opstå. Tjenesteboliger til udvalgte personalegrupper. For at sikre kvalificeret arbejdskraft i området til velfærdsområderne er en mulighed at stille tjenesteboliger til rådighed for udvalgte personalegrupper. Det kunne ske med inspiration i den såkaldte London-model, hvor boliger stilles til rådighed for offentligt ansatte. Den engelske regering tog i 2001 initiativ til et boligprogram for nystartere på boligmarkedet, som netop er målrettet mod udvalgte faggrupper i det offentlige (som yder essentiel velfærdsservice ), som ikke længere har råd til at bosætte sig i London-området. Sidste år udvidede de engelske politikere denne indsats med det storstilede Key Worker Living Programme med et budget på 8 mia. kroner i erkendelse af, at der blev længere og længere mellem ansøgere til vigtige nøglefunktioner i storbyen. Penge som blandt andet er øremærket til billige boliglån og gratis offentlig transport til stadig flere faggrupper i det offentlige. Det er arbejdsgruppens anbefaling, at FTF fremover skal følge udviklingen på boligmarkedet og løbende lave analyser, der kan belyse FTF ernes muligheder og forhindringer på boligmarkedet.

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Priserne på ejerboliger falder fortsat

Priserne på ejerboliger falder fortsat Pressemeddelelse 23. oktober 2008 Priserne på ejerboliger falder fortsat Den nye opgørelse af ejendomspriser fra Realkreditrådet viser, at priserne på ejerboliger fortsat falder. På landsplan er priserne

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006.

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006. August 2007 Fortsat stort boligudbud Der var udbudt 30.235 parcel- og rækkehuse, 15.289 ejerlejligheder og 8.437 fritidshuse til salg på internettet ved udgangen af august. Med i alt 53.961 boliger til

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

Marts Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 4 pct. lavere end i samme måned sidste år.

Marts Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 4 pct. lavere end i samme måned sidste år. Marts 2009 Boligudbuddet fortsætter svag stigning i marts Efter et fald i boligudbuddet igennem vintermånederne steg antallet af boliger til salg på internettet i marts for anden måned i træk. Det er fortsat

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august.

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august. September 2007 Flere boliger på nettet I september var godt 55.000 boliger til salg på internettet. Det er 1.100 flere end i august. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse har ligget nogenlunde stabilt

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

April parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter udbydes således til knap kr.

April parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter udbydes således til knap kr. April 2009 Boligudbuddet øget i april Udbuddet af ejerboliger til salg på internettet fortsatte i april stigningen gennem de seneste måneder. Parcel- og rækkehuse og fritidsboliger trækker fortsat stigningen,

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 3.. kvartal 2009 22. oktober 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Stabile priser for parcel- og rækkehuse

Stabile priser for parcel- og rækkehuse Pressemeddelelse 23. april 2008 Stabile priser for parcel- og rækkehuse Priserne for parcel- og rækkehuse ligger stabilt med et mindre fald på 0,4 procent i 1. kvartal 2008 i forhold til samme kvartal

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber PRESSEMEDDELELSE 20. december Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber Det seneste kvartal er det blevet lidt billigere at købe hus. Der er dog store regionale

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

December lavere end i august 2006, hvor udbudsprisen for ejerlejligheder

December lavere end i august 2006, hvor udbudsprisen for ejerlejligheder December 2008 Fortsat stigende boligudbud 62.621 boliger var til salg på internettet ved udgangen af december 2008, hvilket var 15 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år.

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år. August 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.697 boliger var til salg på internettet ved udgangen af august 2008, hvilket var ca. 20 procent flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

December Antallet af udbudte fritidshuse er steget 18 procent i forhold til december 2006.

December Antallet af udbudte fritidshuse er steget 18 procent i forhold til december 2006. December 2007 Flere boliger til salg I slutningen af december var der 54.308 boliger til salg på internettet fordelt på 31.740 parcel- og rækkehuse, 14.516 ejerlejligheder og 8.052 fritidshuse. Det samlede

Læs mere

Gennemsnitsprisen på fritidshuse var kr. pr. kvadratmeter, og her ligger prisen nu 8,1 pct. lavere end samme tidspunkt året forinden.

Gennemsnitsprisen på fritidshuse var kr. pr. kvadratmeter, og her ligger prisen nu 8,1 pct. lavere end samme tidspunkt året forinden. Ejendomspriser 4.. kvartal 2009 21. januar 2010 Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse var 12.038 kr. i 4. kvartal 2009. Prisen ligger dermed 7,5 pct. lavere end på samme tidspunkt

Læs mere

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år NR. 4 / 13. MAJ 2002 Forventninger til boligkøbernes økonomi i år I denne analyse fra Nykredit Boligindeks sætter vi fokus på forventningerne til boligkøbernes økonomi i 2002. Prisudviklingen i årets 1.

Læs mere

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år.

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år. Januar 2009 Boligudbuddet faldt i januar Boligudbuddet faldt med 1.444 boliger hen over måneden. Faldet markerer den 3. måned i træk med lavere boligudbud. 61.177 boliger var til salg på internettet ved

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 15. april 2015 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2015-345 Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012)

Læs mere

November Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

November Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. November 2014 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af november 2014 var der på landsplan 58.774 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 40.175 parcel- og rækkehuse, 7.017 ejerlejligheder

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Danmark Ingen boligboble i København

Danmark Ingen boligboble i København 9. august 2013 Danmark Ingen boligboble i København Ejerlejlighedspriserne i København steg med 10% fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 Det skyldes blandt andet et økonomisk opsving, lavt udbud og

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

November Der er fritidshuse til salg på internettet, hvilket er et beskedent fald på 106 siden oktober.

November Der er fritidshuse til salg på internettet, hvilket er et beskedent fald på 106 siden oktober. November 2007 Samme antal boliger til salg på internettet I november var der 55.223 boliger til salg på internettet fordelt på 32.104 parcel- og rækkehuse, 14.959 ejerlejligheder og 8.160 fritidshuse.

Læs mere

August 2010. Få nedtagne boliger Der blev i august 2010 nedtaget 6.687 boliger fra internettet. Det er 2,1 pct. færre end i august 2009.

August 2010. Få nedtagne boliger Der blev i august 2010 nedtaget 6.687 boliger fra internettet. Det er 2,1 pct. færre end i august 2009. August 2010 Boligudbuddet stadigt større end sidste år 61.767 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af august 2010. Udbuddet fordelte sig med 40.978 parcel- og rækkehuse, 10.061

Læs mere

December 2016 D107617

December 2016 D107617 December 2016 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af december 2016 var der på landsplan 53.432 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 35.613 parcel- og rækkehuse, 6.700 ejerlejligheder

Læs mere

Flere på udkig efter en ejerbolig

Flere på udkig efter en ejerbolig NR. 5 JUNI 2015 Flere på udkig efter en ejerbolig Selv om foråret fortsat viser sig fra sin kølige side, tegner boligmarkedet en del lunere end for tre måneder siden. Det næste halve år kan ejendomsmæglere

Læs mere

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 20. juli 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 Boligpriserne steg fortsat kraftigt i 2. kvartal 2006, selvom stigende renter har reduceret folks købsmulighed

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Januar 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Flere nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

Januar 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Flere nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Januar 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af januar 2017 var der på landsplan 52.346 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 34.944 parcel- og rækkehuse, 6.577 ejerlejligheder

Læs mere

Juli 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

Juli 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Juli 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af juli 2017 var der på landsplan 55.089 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.544 parcel- og rækkehuse, 6.519 ejerlejligheder

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Februar 2016 Færre boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år

Februar 2016 Færre boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år Februar 2016 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af februar 2016 var der på landsplan 53.978 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.084 parcel- og rækkehuse, 6.659 ejerlejligheder

Læs mere

Juni rækkehuse faldet med 5 dage. Udbudstiden for ejerlejligheder

Juni rækkehuse faldet med 5 dage. Udbudstiden for ejerlejligheder Juni 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af juni 2017 var der på landsplan 55.435 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.971 parcel- og rækkehuse, 6.364 ejerlejligheder

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD 27. marts 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD Hvis boligpriserne over de kommende syv år falder nominelt

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Regeringens udspil om skatteændringer 2007

Regeringens udspil om skatteændringer 2007 22.8.27 Notat 1614 LIBA/kiak Regeringens udspil om skatteændringer 27 Regeringen har i forbindelse med offentliggørelsen af deres forslag til kvalitetsreform og 215-plan offentliggjort et udspil der skal

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Februar Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

Februar Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. Februar 2013 Månedsstigning i antallet af ejerboliger til salg Ved udgangen af februar 2013 var der på landsplan 57.782 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 39.749 parcel- og rækkehuse,

Læs mere

April 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Flere nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

April 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Flere nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser April Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af april var der på landsplan 55.918 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 37.008 parcel- og rækkehuse, 6.598 ejerlejligheder og

Læs mere

Marts Fordelt på boligtyper blev der i marts 2011 nedtaget parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og 713 fritidshuse.

Marts Fordelt på boligtyper blev der i marts 2011 nedtaget parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og 713 fritidshuse. Marts 2011 Stadig større boligudbud end sidste år 61.946 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af marts 2011. Udbuddet er fordelt på 41.666 parcel- og rækkehuse, 9.783 ejerlejligheder

Læs mere

Almene boliger i Danmark

Almene boliger i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 144 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Almene boliger i Danmark Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct.

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

Boligmarkedet siden Lehman Brothers-konkurs

Boligmarkedet siden Lehman Brothers-konkurs Boligmarkedet siden Lehman Brothers-konkurs ØKONOMISK SEKRETARIAT 15. september 2016 Det er nu otte år siden Lehman Brothers konkursbegæring den 15. september 2008. Finanskrisen har løbende sat sine spor

Læs mere

Oktober 2016 Næsten uændret boligudbud siden sidste år Færre nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

Oktober 2016 Næsten uændret boligudbud siden sidste år Færre nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Oktober 2016 Næsten uændret boligudbud siden sidste år Ved udgangen af oktober 2016 var der på landsplan 57.578 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 38.109 parcel- og rækkehuse, 7.244

Læs mere

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne P R E S S E M E D D E L E L S E Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne I 77 kommuner er antallet af handler steget i 3. kvartal 2015 sammenlignet med samme periode sidste år. I to kommuner

Læs mere

Regional boligprisboom i 0 erne: Vores bud på de centrale årsager og mekanismer?

Regional boligprisboom i 0 erne: Vores bud på de centrale årsager og mekanismer? Regional boligprisboom i 0 erne: Vores bud på de centrale årsager og mekanismer? Christian Heebøll d. 4. juni 2014 NB. Foreløbige resultater Motivation: Boligprisudvikling har haft en central betydning

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år.

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år. November 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.475 boliger var til salg på internettet ved udgangen af november 2008, hvilket var 17 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

August 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

August 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser August 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af august 2017 var der på landsplan 54.849 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.261 parcel- og rækkehuse, 6.870 ejerlejligheder

Læs mere

September Fordelt på boligtyper blev der i september 2011 nedtaget parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og 821 fritidshuse.

September Fordelt på boligtyper blev der i september 2011 nedtaget parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og 821 fritidshuse. September 2011 Boligudbud lavere end i august, men stadig større end samme tidspunkt sidste år 69.883 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af september 2011. Udbuddet er fordelt

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet

ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet De lave renter har løftet boligpriserne, men der er ikke tegn på en dansk boligboble. En stigning i renterne må dog ventes at medføre

Læs mere

September 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

September 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser September 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af september 2017 var der på landsplan 54.327 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.179 parcel- og rækkehuse, 6.808

Læs mere

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 7 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 2. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

Maj for ejerlejligheder. Antallet af nedtagne ejerboliger er i øvrigt på det højeste niveau siden sommeren 2005.

Maj for ejerlejligheder. Antallet af nedtagne ejerboliger er i øvrigt på det højeste niveau siden sommeren 2005. Maj 2007 Stort og voksende udbud på ejerboligmarkedet Realkreditrådets boligudbudsstatistik er opgjort ved udgangen af maj 2007. Der er i hele landet 30.251 parcelog rækkehuse, 15.444 ejerlejligheder og

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Juli Færre nedtagne boliger Der blev i juli 2011 nedtaget boliger fra internettet. Det er 5,8 pct. færre end juli 2010.

Juli Færre nedtagne boliger Der blev i juli 2011 nedtaget boliger fra internettet. Det er 5,8 pct. færre end juli 2010. Juli 2011 Større boligudbud 71.485 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af juli 2011. Udbuddet er fordelt på 47.357 parcel- og rækkehuse, 11.532 ejerlejligheder og 12.596 fritidshuse.

Læs mere

Juni Færre nedtagne boliger Der blev i juni 2011 nedtaget boliger fra internettet. Det er 11,3 pct. færre end juni 2010.

Juni Færre nedtagne boliger Der blev i juni 2011 nedtaget boliger fra internettet. Det er 11,3 pct. færre end juni 2010. Juni 2011 Større boligudbud 70.968 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af juni 2011. Udbuddet er fordelt på 47.183 parcel- og rækkehuse, 11.295 ejerlejligheder og 12.490 fritidshuse.

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Prisudviklingen m.v. for ejerboliger i perioden 1992-2005. samt. særlige forhold vedr. ejerboliger i perioden 1980-1992

Prisudviklingen m.v. for ejerboliger i perioden 1992-2005. samt. særlige forhold vedr. ejerboliger i perioden 1980-1992 Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 120 Offentligt EU-SEKRETARIATET Til Folketingets Politisk-Økonomiske Udvalg ØKONOMIEN M I N I A N A I LY EUROPA S E Prisudviklingen m.v. for ejerboliger

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen

Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen NR. 8 / 27. JANUAR 2003 Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen Blandt hovedkonklusionerne er: Boligbyrden for en gennemsnitshuskøber er faldet 2,2 procentpoint siden "toppen" i 1. kvartal 2001

Læs mere

Friværdierne i bedring

Friværdierne i bedring 23. november 21 Friværdierne i bedring Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 28 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Rune Larsen rular@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere