UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd"

Transkript

1 UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd I medfør af 17 f, 17 g, stk. 2, og 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 14. marts 2013, fastsættes: Kapitel 1 Sammensætning og funktionsperiode 1. Til provstiudvalg vælges mindst 4 og højest 8 læge medlemmer samt 1 repræsentant for provstiets præster. Antallet af læge medlemmer fastsættes ved stemmeflertal på det i 6 nævnte møde. 2. Stiftsrådet består af stiftets biskop, stiftets domprovst, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster samt 1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti. Uanset bestemmelsen i 1. pkt. vælges i Lolland-Falsters Stift 2 menighedsrepræsentanter fra hvert provsti. 3. Provstiudvalget og stiftsrådets funktionsperiode er 4 år og påbegyndes den 1. november Kapitel 2 Valgret og valgbarhed Provstiudvalg 4. Valgret til provstiudvalget som repræsentant for menighederne (lægt medlem) har medlemmerne af provstiets menighedsråd. Præster i pastorater, der omfatter flere menighedsrådskredse i samme provsti, har kun én stemme og kan selv vælge, i hvilket menighedsråd de vil afgive stemme. Omfatter pastoratet menighedsrådskredse i mere end ét provsti, har præsten en stemme i hvert provsti. En repræsentant i et menighedsråd for en valgmenighed har stemmeret ved valget, jf. 4 i lov om menighedsråd. Stk. 2. Valgbar til provstiudvalget som repræsentant for menighederne er enhver, der opfylder betingelserne for at vælges til medlem af et menighedsråd i provstiet, jf. 3 i lov om valg til menighedsråd. Stk. 3. Valgret til provstiudvalget som repræsentant for provstiets præster har alle sognepræster, der er fastansat i provstiet. Valgbar til provstiudvalget som repræsentant for provstiets præster er enhver sognepræst, der er fastansat i provstiet. Stiftsråd 5. Valgret til stiftsrådet som repræsentant for menighederne har de samme, som har valgret til provstiudvalg, med undtagelse af repræsentanter for valgmenigheder. Præster i pastorater, der omfatter flere menighedsrådskredse, har kun én stemme og kan selv vælge, i hvilket menighedsråd de vil afgive stemme. Valgbar til stiftsrådet som repræsentant for menighederne er enhver, der opfylder betingelserne for at kunne vælges til medlem af et menighedsråd i provstiet. Stk. 2. Valgret til stiftsrådet som repræsentant for præsterne har alle præster ansat i stiftet. Valgbar til stiftsrådet som repræsentant for præsterne er alle præster ansat i stiftet. Stk. 3. Valgret til stiftsrådet som repræsentant for provsterne har alle provster ansat i stiftet. Valgbar til stiftsrådet som repræsentant for provsterne er alle provster ansat i stiftet bortset fra domprovsten. Kapitel 3 Møde vedrørende valg af menighedsrepræsentanter til hhv. provstiudvalg og stiftsråd samt præsterepræsentant til provstiudvalg 6. Provstiudvalget tager skridt til afholdelse af et offentligt møde, der skal afholdes i tidsrummet 12. august til 1. september Stk. 2. Provstiudvalget fastsætter tid og sted for mødets afholdelse og sørger for, at mødet bekendtgøres i den lokale presse. Stk. 3. Provstiudvalget indkalder alle medlemmer af menighedsråd i provstiet og de valgmenighedsrepræsentanter, der i medfør af menighedsrådslovens 4 tiltræder menighedsrådet i tilfælde, hvor valgmenigheden benytter en sognemenigheds kirke, til mødet. Indkaldelsen, der kan udsendes gennem formændene for menighedsrådene f.eks. via Den Digitale Arbejdsplads (DAP), skal være de enkelte medlemmer og valgmenighedsrepræsentanterne i hænde senest den 14. dag før mødets afholdelse. Provsten søger for

2 indkaldelse af fastansatte sognepræster uden tilknytning til et menighedsråd, således at indkaldelsen er disse i hænde senest den 14. dag før mødets afholdelse. Stk. 4. Den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse samt den i stk. 3 nævnte indkaldelse skal foruden oplysning om tid og sted for mødets afholdelse indeholde følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Redegørelse for provstiudvalgets virksomhed. 3) Redegørelse for stiftsrådets virksomhed. 4) Gennemgang af reglerne for valg til provstiudvalg og stiftsråd. 5) Fastsættelse af antal læge medlemmer til provstiudvalg, jf. 1. 6) Valg af valgbestyrelse, som har ansvar for valg af menighedsrepræsentanter og valg af præsterepræsentant til provstiudvalg samt for valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd. 7) Drøftelse og eventuel opstilling af kandidater til henholdsvis valg af menighedsrepræsentant til provstiudvalg, valg præsterepræsentant til provstiudvalg og valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd. Stk. 5. Alle, der deltager i mødet, har tale- og forslagsret. Ved afstemning om det i dagsordenens pkt. 5 nævnte spørgsmål er det alene medlemmer af menighedsrådene og valgmenighedsrepræsentanter, der er stemmeberettigede. Ved afstemning om de i dagsordenens pkt. 6 nævnte spørgsmål er det alene medlemmer af menighedsrådene, der er stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Stk. 6. Mødets beslutninger med hensyn til dagsordenens pkt. 5 og 6 indføres i provstiudvalgets beslutningsprotokol. Valgbestyrelse 7. Valgbestyrelsen består af 3 medlemmer. Den vælger selv sin formand. Stk. 2. Valgbestyrelsens medlemmer skal være medlemmer af menighedsråd i provstiet. Stk. 3. Provsten, der kan indvælges i valgbestyrelsen, fungerer i alle tilfælde som sekretær for valgbestyrelsen og sørger for, at valgbestyrelsens beslutninger indføres i provstiudvalgets beslutningsprotokol. Kapitel 4 Valg af menighedsrepræsentanter til provstiudvalg Kandidatlister 8. Kandidatlisterne skal angive kandidaternes navne, personnummer og bopæl. Listerne må kun indeholde navne på indtil dobbelt så mange kandidater som det antal læge medlemmer, der skal vælges til provstiudvalget. Kandidaternes samtykke til opstillingen skal foreligge skriftligt for valgbestyrelsen. Ingen kan opstilles som kandidat på mere end én liste. Stk. 2. Anmeldelsen af kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvem valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende listen. 9. Ved indlevering af kandidatlister skal det være angivet, om kandidaterne er opstillet sideordnet eller i prioriteret rækkefølge. Stk. 2. Når kandidaterne er sideordnet opstillet, skal det fremgå, om kandidaterne ønskes opført i en bestemt rækkefølge eller alfabetisk på stemmesedlen. Indeholder listen navne på flere kandidater end det antal medlemmer, der i alt skal vælges til provstiudvalget, skal kandidaterne træffe bestemmelse om, hvilke af listens kandidater, der skal være medlemmer af provstiudvalget, og hvilke der skal være stedfortrædere i en bestemt rækkefølge, hvis afstemningen aflyses som følge af, at der kun er indleveret denne ene kandidatliste til valget. Stk. 3. Er kandidaterne opstillet i prioriteret rækkefølge, er denne rækkefølge afgørende for, hvilke der betragtes som medlemmer af provstiudvalget og hvilke som stedfortrædere, hvis afstemningen aflyses som følge af, at der kun er indleveret denne ene kandidatliste til valget. 10. Kandidatlisterne skal være indleveret til formanden for valgbestyrelsen senest den 9. september 2013 kl Straks herefter kontrollerer valgbestyrelsen, at de opstillede kandidater er valgbare. Senest 2 dage efter fristens udløb skal valgbestyrelsen tilsende listens kontaktperson attestation for, at listen er i orden og rettidigt indleveret. Er der konstateret mangler ved listen, meddeles dette til listens kontaktperson med opfordring til, at disse mangler afhjælpes inden den 16. september 2013 kl Stk. 2. Den først indleverede liste betegnes som nr. 1, den anden som nr. 2 o.s.v. De godkendte lister opbevares foreløbigt af valgbestyrelsen. 11. Der kan skriftligt anmeldes listeforbund senest den 16. september 2013 kl Om fremgangsmåden henvises til reglerne i ministeriets cirkulære nr. 40 af 30. april 2012 om valg til menighedsråd den 13. november 2012, dog således at der ses bort fra bestemmelsen om stillernes underskrift. 12. Er der ved udløbet af fristen for indgivelse af kandidatlister kun indleveret én gyldig liste, aflyses afstemningen. Af de på listen opførte kandidater anses i så fald - alt efter det vedtagne antal medlemmer af provstiudvalget - de i henhold til 8-9 anførte kandidater for valgt. De valgte kandidater anmodes om senest den 1. november 2013 at indlevere en liste over personer, der ønskes som stedfortrædere. Stk. 2. Stedfortræderne behøver ikke at have været opført på kandidatlisten, men skal opfylde betingelserne for at være valgbare. De kan anføres som personlige, og indtil 4 personer vil kunne være personlige stedfortrædere for en enkelt kandidat i en bestemt

3 angiven rækkefølge. Samme person kan være stedfortræder for flere kandidater. Stedfortræderne skal skriftligt samtykke i at lade sig udpege. Stk. 3. Såfremt de valgte kandidater ikke benytter sig af deres adgang til at indlevere en sådan stedfortræderliste, anses de på listen opførte kandidater, der ikke er valgt, som stedfortrædere i den i 9 angivne rækkefølge. 13. Der foretages tilførsel om afstemningens aflysning til beslutningsprotokollen samt om navnene på de personer, der er anset for valgt, deres rækkefølge og om eventuelle stedfortrædere. Afstemningsmateriale 14. Er der indkommet flere gyldige kandidatlister, tilvejebringer valgbestyrelsen de fornødne stemmesedler. Med hensyn til stemmesedlernes udformning henvises til reglerne i ministeriets cirkulære nr. 40 af 30. april 2012 om valg til menighedsråd den 13. november Stk. 2. Afstemningsmaterialet består af en stemmeseddel og en tilhørende konvolut begge af hvidt papir, hvori stemmesedlen nedlægges umiddelbart efter stemmeafgivningen. Det fornødne antal stemmesedler med tilhørende konvolutter udsendes af valgbestyrelsen til formanden for hvert enkelt menighedsråd således, at de er formanden i hænde senest den 30. september Der skal vedlægges nogle overskydende eksemplarer, som kan udleveres til brug for menighedsrådsmedlemmer, som under afstemningen uforvarende beskadiger den udleverede stemmeseddel eller afkrydser den forkert. Stk. 3. Menighedsrådets formand skal straks ved modtagelsen af stemmesedlerne kontrollere, at det fremsendte antal stemmesedler svarer til det af valgbestyrelsen opgivne, og at der er et tilstrækkeligt antal stemmesedler med tilhørende konvolutter. Er dette ikke tilfældet, rekvireres det manglende antal hos valgbestyrelsen. Stk. 4. Ved udsendelsen af afstemningsmaterialet skal valgbestyrelsen gøre opmærksom på, at de udfyldte stemmesedler skal være valgbestyrelsen i hænde senest den 14. oktober 2013 kl Afstemningen 15. Afstemningen skal foretages i et menighedsrådsmøde. Medlemmer, der er forhindret i at være til stede i dette møde, kan ikke afgive stemme. Har et medlem forfald, skal stedfortræderen indkaldes. Tiden for mødets afholdelse fastsættes af formanden, således at stemmesedlerne kan være valgbestyrelsen i hænde senest den 14. oktober 2013 kl Stk. 2. På menighedsrådsmødet omdeler formanden for menighedsrådet en stemmeseddel med tilhørende konvolut til hvert medlem. Stk. 3. Afstemningen sker ved at mærke stemmesedlen med et kryds enten ud for listebetegnelse (listens nummer) eller ud for navnet på den kandidat, der ønskes valgt. På stemmesedlen må kun anføres dette ene kryds. Der må ikke anføres ord, tal eller andet, fx underskrift, der kan give stemmesedlen særpræg. Kommer et menighedsrådsmedlem uforvarende til at afmærke sin stemmeseddel forkert eller beskadige den, kan vedkommende mod aflevering af den få udleveret en ny stemmeseddel. Den tilbageleverede stemmeseddel skal af formanden opbevares og tilbagesendes til valgbestyrelsen sammen med de øvrige stemmesedler, men adskilt fra disse. Stk. 4. Når stemmesedlen er afkrydset, lægges den i den udleverede konvolut, som afleveres til formanden. Et medlem af menighedsrådet, der ikke ønsker at stemme, lægger den blanke stemmeseddel i konvolutten. Stk. 5. Tilbagesendelse af stemmesedlerne til valgbestyrelsen skal ske umiddelbart efter afstemningen. Menighedsrådets formand skal oplyse antallet af de fra valgbestyrelsen modtagne stemmesedler samt antallet af benyttede og ombyttede stemmesedler. Stk. 6. Stemmesedler, der fremkommer til valgbestyrelsen efter den 14. oktober 2013 kl , kommer ikke i betragtning. Stemmeoptællingen og opgørelsen af valget 16. Optælling af stemmesedler og opgørelse af valget foretages af valgbestyrelsen, når stemmesedler er modtaget fra alle menighedsråd, og senest den 15. oktober Optællingen er offentlig i det omfang pladshensyn gør det muligt. Stk. 2. Valget opgøres som et forholdstalsvalg på samme måde som opgørelsen af valg til menighedsråd, jf. reglerne herom i ministeriets cirkulære nr. 40 af 30. april 2012 om valg til menighedsråd den 13. november Stk. 3. Når valget er opgjort, tilføres der beslutningsprotokollen nøjagtig oplysning herom, således at det angives, hvorledes stemmerne fordelte sig på de forskellige kandidatlister, i hvilken nummerorden mandaterne tilfaldt listerne, hvilket fordelingstal, der blev lagt til grund for hver kandidatliste, hvor mange personlige stemmer, der blev afgivet for kandidaterne, hvorledes listestemmerne fordeltes på kandidaterne, hvilke medlemmer, der blev erklæret for valgt, samt det medlemsnummer, der tilfaldt hver af de valgte. Stk. 4. Stemmesedlerne afleveres af valgbestyrelsen til provstiudvalget i en indpakning, der er forseglet og forsynet med påskrift om indholdet. Provstiudvalget opbevarer stemmesedlerne indtil klagefristens udløb, eller når endelig afgørelse af klage over valget foreligger, hvorefter de tilintetgøres.

4 Valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd Kandidatlister 17. Kandidatlisterne skal angive kandidaternes navne, personnummer og bopæl. Listerne må kun indeholde navne på dobbelt så mange kandidater som det antal læge medlemmer, der skal vælges til stiftsrådet. Kandidaternes samtykke til opstillingen skal foreligge skriftligt for valgbestyrelsen. Ingen kan opstilles som kandidat på mere end én liste. Stk. 2. Anmeldelsen af kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvem valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende listen. 18. Om opstilling af kandidater på kandidatlisterne finder 9 tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Om indlevering af kandidatlisterne og frist herfor finder 10 tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Om listeforbund finder 11 tilsvarende anvendelse. 19. Er der ved udløbet af fristen for indgivelse af kandidatlister kun indleveret én gyldig liste aflyses afstemningen. Af de på listen opførte kandidater anses i så fald den i henhold til 17-18, stk. 1, anførte kandidat for valgt, jf. dog at der i Lolland-Falsters Stift vælges to kandidater i overensstemmelse med 17-18, stk. 1. Den eller de valgte kandidater anmodes om senest den 1. november 2013 at indlevere en liste over personer, der ønskes som stedfortrædere. Stk. 2. Stedfortræderne behøver ikke at have været opført på kandidatlisten, men skal opfylde betingelserne for at være valgbare. De kan anføres som personlige, og indtil 4 personer vil kunne være personlige stedfortrædere for en enkelt kandidat i en bestemt angiven rækkefølge. Samme person kan være stedfortræder for flere kandidater. Stedfortræderne skal skriftligt samtykke i at lade sig udpege. Stk. 3. Såfremt den eller de valgte kandidater ikke benytter sig af deres adgang til at indlevere en sådan stedfortræderliste, anses den eller de på listen opførte kandidater, der ikke er valgt, som stedfortrædere i den i 18, stk. 1, angivne rækkefølge. 20. Der foretages tilførsel om afstemningens aflysning til beslutningsprotokollen samt om navnet på den eller de personer, der er anset for valgt, og om eventuelle stedfortrædere. Afstemningsmateriale 21. Om afstemningsmaterialet og udsendelsen heraf til menighedsrådene finder 14 tilsvarende anvendelse, dog således at stemmeseddel og en tilhørende konvolut begge er af gult papir. 22. Om afstemning finder 15 tilsvarende anvendelse. Afstemningen Stemmeoptællingen og opgørelsen af valget 23. Om optællingen af stemmesedler og opgørelse af valget finder 16 tilsvarende anvendelse. Kapitel 5 Valg af præstererepræsentant til provstiudvalg Kandidatlister 24. Kandidatlisterne skal angive kandidaternes navne, personnummer, bopæl samt kandidaternes hjemsted (pastorat eller andet ansættelsessted). Listerne må kun indeholde navne på indtil 2 kandidater. Kandidaternes samtykke til opstillingen skal foreligge skriftligt for valgbestyrelsen. Ingen kan opstilles som kandidat på mere end én liste. Stk. 2. Anmeldelsen af kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvem valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende listen. 25. Om opstilling af kandidater på kandidatlisterne finder 9 tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Om indlevering af kandidatlisterne og frist herfor finder 10 tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Om listeforbund finder 11 tilsvarende anvendelse. 26. Er der ved udløbet af fristen for indgivelse af kandidatlister kun indleveret én gyldig liste, aflyses afstemningen. Af de på listen opførte kandidater anses i så fald den i henhold til 24-25, stk. 1, anførte kandidat for valgt. Den valgte kandidat anmodes om senest den 1. november 2013 at indlevere en liste over personer, der ønskes som stedfortrædere. Stk. 2. Stedfortræderne behøver ikke at have været opført på kandidatlisten, men skal opfylde betingelserne for at være valgbare. De kan anføres som personlige, og indtil 4 personer vil kunne være personlige stedfortrædere for en enkelt kandidat i en bestemt

5 angiven rækkefølge. Samme person kan være stedfortræder for flere kandidater. Stedfortræderne skal skriftligt samtykke i at lade sig udpege. Stk. 3. Såfremt den valgte kandidat ikke benytter sig af sin adgang til at indlevere en sådan stedfortræderliste, anses den på listen opførte kandidat, der ikke er valgt, som stedfortræder. 27. Der foretages tilførsel om afstemningens aflysning til beslutningsprotokollen. samt om navnet på den person, der er anset for valgt og om eventuelle stedfortrædere. Afstemningsmateriale 28. Er der indkommet flere gyldige kandidatlister, tilvejebringer valgbestyrelsen de fornødne stemmesedler. Med hensyn til stemmesedlernes udformning henvises til reglerne i ministeriets cirkulære nr. 40 af 30. april 2012 om valg til menighedsråd den 13. november Kandidaternes navne og deres hjemsted (pastorat eller andet ansættelsessted) skal fremgår under den enkelte kandidatliste. Stk. 2. Afstemningsmaterialet består af en stemmeseddel og en tilhørende konvolut begge af lyseblåt papir, hvori stemmesedlen nedlægges umiddelbart efter stemmeafgivningen. Stk. 3. Det fornødne antal stemmesedler med tilhørende konvolutter udsendes af valgbestyrelsen til formanden for hvert enkelt menighedsråd således, at de er formanden i hænde senest den 30. september Der skal vedlægges nogle overskydende eksemplarer, som kan udleveres til brug for fastansatte sognepræster, som under afstemningen uforvarende beskadiger den udleverede stemmeseddel eller afkrydser den forkert. Stk. 4. Valgbestyrelsen udsender tillige stemmesedler med tilhørende konvolutter til formanden for det menighedsråd, hvor provsten er født medlem, til brug for stemmeafgivelse for de fastansatte sognepræster, der ikke er fødte medlemmer af et menighedsråd i provstiet men som har stemmeret, jf. 4, stk. 3, således at de er formanden i hænde senest den 30. september Er provsten medlem af flere menighedsråd, udsendes stemmematerialet til hovedsognets menighedsråd. Stk. 5. Menighedsrådets formand skal straks ved modtagelsen af stemmesedlerne kontrollere, at det fremsendte antal stemmesedler svarer til det af valgbestyrelsen opgivne, og at der er et tilstrækkeligt antal stemmesedler med tilhørende konvolutter. Er dette ikke tilfældet, rekvireres det manglende antal hos valgbestyrelsen. Stk. 6. Ved udsendelsen af afstemningsmaterialet skal valgbestyrelsen gøre opmærksom på, at de udfyldte stemmesedler skal være valgbestyrelsen i hænde senest den 14. oktober 2013 kl Afstemningen 29. Afstemningen skal foretages i et menighedsrådsmøde. Stemmeberettigede præster, der er forhindret i at være til stede i dette møde, kan ikke afgive stemme. Tiden for mødets afholdelse fastsættes af formanden, således at stemmesedlerne kan være valgbestyrelsen i hænde senest den 14. oktober 2013 kl Formanden indkalder de stemmeberettigede præster, herunder de fastansatte sognepræster, som ikke er fødte medlemmer af menighedsrådet men som har stemmeret, jf. 4, stk. 3, og som udøver denne stemmeret i det menighedsråd, hvor provsten er født medlem. Provsten søger for, at formanden har de nødvendige kontaktoplysninger for fastansatte sognepræster, som ikke er fødte medlemmer af et menighedsråd. Stk , stk. 2-6 finder tilsvarende anvendelse. Stemmeoptællingen og opgørelsen af valget 30. Om optællingen af stemmesedler og opgørelse af valget finder 16 tilsvarende anvendelse. Kapitel 6 Valg af præsterepræsentanter til stiftsråd Valgbestyrelse 31. Valgbestyrelsen ved valg af præsterepræsentanter til stiftsrådet består af domprovsten og den provst i stiftet med længst anciennitet. Stiftsadministrationen er valgbestyrelsens sekretariat, og sørger for, at valgbestyrelsens beslutninger indføres i stiftsrådets beslutningsprotokol. Stk. 2. Valgbestyrelsen bekendtgør valget den 12. august Valgbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes bekendtgørelsen skal ske. Kandidatlister 32. Kandidatlisterne skal angive kandidaternes navne, personnummer, bopæl samt kandidaternes hjemsted (pastorat eller andet ansættelsessted). Listerne må kun indeholde navne på indtil 6 kandidater. Kandidaternes samtykke til opstillingen skal foreligge skriftligt for valgbestyrelsen. Ingen kan opstilles som kandidat på mere end én liste. Stk. 2. Anmeldelsen af kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvem valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende listen.

6 33. Om opstilling af kandidater på kandidatlisterne finder 9 tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Om indlevering af kandidatlisterne og frist herfor finder 10 tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Om listeforbund finder 11 tilsvarende anvendelse. 34. Er der ved udløbet af fristen for indgivelse af kandidatlister kun indleveret én gyldig liste, aflyses afstemningen. Af de på listen opførte kandidater anses i så fald de i henhold til 32-33, stk. 1, anførte kandidater for valgt. De valgte kandidater anmodes om senest den 1. november 2013 at indlevere en liste over personer, der ønskes som stedfortrædere. Stk. 2. Stedfortræderne behøver ikke at have været opført på kandidatlisten, men skal opfylde betingelserne for at være valgbare. De kan anføres som personlige, og indtil 4 personer vil kunne være personlige stedfortrædere for en enkelt kandidat i en bestemt angiven rækkefølge. Samme person kan være stedfortræder for flere kandidater. Stedfortræderne skal skriftligt samtykke i at lade sig udpege. Stk. 3. Såfremt de valgte kandidater ikke benytter sig af deres adgang til at indlevere en sådan stedfortræderliste, anses de på listen opførte kandidater, der ikke er valgt, som stedfortræder i den i 33, stk. 1, angivne rækkefølge. 35. Der foretages tilførsel om afstemningens aflysning til beslutningsprotokollen samt om navnene på de personer, der er anset for valgt, deres rækkefølge og om eventuelle stedfortrædere. Bekendtgørelse af afstemningen 36. Senest den 25. september 2013 bekendtgør valgbestyrelsen navnene på kandidaterne på de godkendte kandidatlister samt anmeldte listeforbund. Stk. 2. Samtidig med bekendtgørelsen bekendtgør valgbestyrelsen, at der er udarbejdet en valgliste, og at der vil blive udsendt afstemningsmateriale til de stemmeberettigede. Stk. 3. I bekendtgørelsen, jf. stk. 2, skal det oplyses, hvornår afstemningsmaterialet vil blive udsendt, ligesom bekendtgørelsen skal indeholde en opfordring til personer, som mener sig berettiget til at stemme, men som ikke modtager afstemningsmateriale, samt personer, som fejlagtigt modtager afstemningsmateriale, om at gøre indsigelse herom overfor valgbestyrelsen senest en uge efter afstemningsmaterialets udsendelse. Stk. 4. Valgbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes de i stk. 1-3 nævnte bekendtgørelser skal ske. Afstemningsmateriale 37. Er der indkommet flere gyldige kandidatlister, tilvejebringer valgbestyrelsen de fornødne stemmesedler. Med hensyn til stemmesedlernes udformning henvises til reglerne i ministeriets cirkulære nr. 40 af 30. april 2012 om valg til menighedsråd den 13. november Stk. 2. Afstemningsmaterialet består af en stemmeseddel og en frankeret adresseret konvolut. Stemmesedlen skal være påtrykt kandidaternes navne og med angivelse af kandidaternes hjemsted (pastorat). Stk. 3. Valgbestyrelsen sender afstemningsmaterialet til den enkelte stemmeberettigede præst således, at de stemmeberettigede har afstemningsmaterialet i hænde senest den 30. september Stk. 4. Ved udsendelsen af afstemningsmaterialet skal valgbestyrelsen gøre opmærksom på, at den udfyldte stemmeseddel skal være valgbestyrelsen i hænde senest den 14. oktober 2013 kl Afstemningen 38. Afstemningen sker ved at mærke stemmesedlen med et kryds enten ud for listebetegnelse (listens nummer) eller ud for navnet på den kandidat, der ønskes valgt. På stemmesedlen må kun anføres dette ene kryds. Der må ikke anføres ord, tal eller andet, fx underskrift, der kan give stemmesedlen særpræg. Når stemmesedlen er afkrydset, lægges den i den frankerede adresserede konvolut. En præst, der ikke ønsker at stemme, lægger den blanke stemmeseddel i konvolutten. Stk. 2. Stemmesedler, der fremkommer til valgbestyrelsen efter den 14. oktober 2013 kl , kommer ikke i betragtning. Stemmeoptællingen og opgørelsen af valget 39. Optælling af stemmesedler og opgørelse af valget foretages af valgbestyrelsen, når stemmesedler er modtaget fra alle præster, og senest den 15. oktober Optællingen er offentlig i det omfang pladshensyn gør det muligt. Stk. 2. Valget opgøres som et forholdstalsvalg på samme måde som opgørelsen af valg til menighedsråd, jf. reglerne herom i ministeriets cirkulære nr. 40 af 30. april 2012 om valg til menighedsråd den 13. november Stk. 3. Når valget er opgjort, tilføres der beslutningsprotokollen nøjagtig oplysning herom, således at det angives, hvorledes stemmerne fordelte sig på de forskellige kandidatlister, i hvilken nummerorden mandaterne tilfaldt listerne, hvilket fordelingstal, der blev lagt til grund for hver kandidatliste, hvor mange personlige stemmer, der blev afgivet for kandidaterne, hvorledes listestemmerne fordeltes på kandidaterne, hvilke medlemmer, der blev erklæret for valgt, samt det medlemsnummer, der tilfaldt hver af de valgte. Stk. 4. Stemmesedlerne afleveres af valgbestyrelsen til stiftsrådet i en indpakning, der er forseglet og forsynet med påskrift om indholdet. Stiftsrådet opbevarer stemmesedlerne indtil klagefristens udløb, eller når endelig afgørelse af klage over valget foreligger, hvorefter de tilintetgøres.

7 Kapitel 7 Valg af provsterepræsentant til stiftsråd 40. Domprovsten indkalder alle stiftets provster til et møde, der skal afholdes i tidsrummet 2. september til 6. oktober Stk. 2. Domprovsten fastsætter tid og sted for mødets afholdelse. Stk. 3. Mødeindkaldelsen skal være den enkelte provst i hænde senest tre uger før mødets afholdelse. 41. På mødet orienterer domprovsten om stiftsrådets funktion og opgaver. Stk. 2. En provst, der ønsker at stille op til stiftsrådet, oplyser dette på mødet. Provster, som ikke har mulighed for at deltage i mødet, kan skriftligt anmelde deres kandidatur til domprovsten. En sådan anmeldelse skal være domprovsten i hænde senest dagen før mødets afholdelse. Stk. 3. Domprovsten oplyser de tilstedeværende provster om de opstillede kandidater. Der vælges herefter blandt de opstillede kandidater en repræsentant til stiftsrådet ved hemmelig afstemning. Valget ledes af domprovsten. Provster, der er forhindret i at være til stede ved mødet, kan ikke afgive stemme. Stk. 4. Såfremt alene en provst har udtrykt ønske om at modtage valg aflyses afstemningen. Stk. 5. En provst, der alene ønsker at stille op som stedfortræder, meddeler det på mødet. Provster, som ikke har mulighed for at deltage i mødet, kan skriftligt give meddelelse om stedfortræderkandidatur til domprovsten. En sådan meddelelse skal være domprovsten i hænde senest dagen før mødets afholdelse. Såfremt flere kandidater opstiller som stedfortrædere, og en prioriteret rækkefølge ikke findes ved aftale mellem kandidaterne, foretages lodtrækning. 42. Domprovsten foretager optællingen af stemmesedler straks. Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed afgøres det ved lodtrækning, hvilken kandidat der er valgt. Stk. 3. Domprovsten oplyser, at eventuelle klager over valgets gyldighed senest den 22. oktober 2013 skal indsendes til biskoppen. Kapitel 8 Indberetning og underretning om valgene Provstiudvalg og menighedsrepræsentant til stiftsråd 43. Den i 7 valgte valgbestyrelse indsender straks efter opgørelse af valgene udskrift af beslutningsprotokollen til stiftsadministrationen. Stk. 2. Valgbestyrelsen underretter samtidig de kandidater, som anses for valgt og eventuelle stedfortrædere om valget, herunder om eventuel aflysning af afstemning, og for menighedsrepræsentanterne til provstiudvalg og stiftsråd tillige om det medlemsnummer, hver af dem er valgt med. Valgbestyrelsen oplyser endvidere, at eventuelle klager over valgets gyldighed senest den 22. oktober 2013 skal indsendes til biskoppen. Stk. 3. Er der efter klagefristens udløb ikke indkommet klager over valgets gyldighed, meddeler biskoppen dette til valgbestyrelsen, der derefter underretter provstiets menighedsråd om navnene på de valgte menighedsrepræsentanter, deres medlemsnummer og navnene på de eventuelle stedfortrædere. Provsten søger for underretning af fastansatte præster uden tilknytning til et menighedsråd. Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3, finder anvendelse uanset eventuel aflysning af afstemningerne. Præsterepræsentanter til stiftsråd 44. Den i 31 nævnte valgbestyrelse indsender straks efter opgørelsen af valget af præsterepræsentanter udskrift af beslutningsprotokollen til stiftsadministrationen. Stk. 2. Valgbestyrelsen underretter samtidig de kandidater, som anses for valgt og eventulle stedfortrædere om valget, herunder om eventuel aflysning af afstemning, og om det medlemsnummer, hver af dem er valgt med. Valgbestyrelsen oplyser endvidere, at eventuelle klager over valgets gyldighed senest den 22. oktober 2013 skal indsendes til biskoppen. Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1-2, gælder uanset eventuel aflysning af afstemningen. Provsterepræsentant til stiftsråd 45. Domprovsten indberetter straks efter opgørelsen af valget af provsterepræsentant resultatet til stiftsadministrationen. Kapitel 9 Klager 46. Eventuelle klager over valgets gyldighed skal senest den 22. oktober 2013 indsendes til biskoppen, der efter at have indhentet valgbestyrelsens erklæring afgør sagen. Biskoppens afgørelse kan, senest 1 måned efter at afgørelsen er meddelt klageren, indbringes for ministeren for ligestilling og kirke af valgbestyrelsen, domprovsten og klageren.

8 Kapitel 10 Udgifter 47. Udgifter i forbindelse med afholdelse af det i 6 nævnte møde og øvrige udgifter vedrørende valg til provstiudvalg afholdes af provstiudvalgskassen, mens øvrige udgifter vedrørende valg af medlemmer til stiftsråd afholdes af fællesfonden. Der kan for deltagelse i møder til forberedelse og opgørelse af valgene tillægges valgbestyrelsens medlemmer diæter som fastsat for medlemmer af provstiudvalg for deltagelse i udvalgsmøder. Stk. 2. Befordringsudgifter i forbindelse med menighedsrådsmedlemmernes deltagelse i det i 6 nævnte møde afholdes af kirkekassen. Kapitel 11 Ikrafttræden 48. Bekendtgørelsen træder i kraft den xx. juli Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 17. december 2008 om valg af medlemmer til provstiudvalg og bekendtgørelse nr. 739 af 13. juli 2009 om stiftsråd. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om stiftsråd

Bekendtgørelse om stiftsråd Bekendtgørelse om stiftsråd I medfør af 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af x. x 2009, fastsættes: Kapitel 1 Sammensætning, valgret, valgbarhed og funktionsperiode

Læs mere

Velkommen til orienterings- og opstillingsmøde PROVSTIUDVALG OG STIFTSRÅD I SKT. JØRGENS KIRKE D. 23. AUGUST 2017

Velkommen til orienterings- og opstillingsmøde PROVSTIUDVALG OG STIFTSRÅD I SKT. JØRGENS KIRKE D. 23. AUGUST 2017 Velkommen til orienterings- og opstillingsmøde PROVSTIUDVALG OG STIFTSRÅD I SKT. JØRGENS KIRKE D. 23. AUGUST 2017 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Redegørelse for provstiudvalgets virksomhed 3) Redegørelse

Læs mere

Valg af læge medlemmer til provstiudvalg 2013

Valg af læge medlemmer til provstiudvalg 2013 Valg af læge medlemmer til provstiudvalg 2013 Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget Dag Måned År Klokkeslæt Liste nr. Eventuel listebetegnelse Valgbestyrelsens formands underskrift Kandidatliste Kandidatliste

Læs mere

VALGOVERBLIK. Alle opgaver samlet i én liste

VALGOVERBLIK. Alle opgaver samlet i én liste VALGOVERBLIK Alle opgaver samlet i én liste VALGOVERBLIK - ALMINDELIGT VALG TID FØR VALGET Søndag den 7. og 14. september 2014 VALG- CIRKULÆRE, 2.4. Valgbestyrelsen bekendtgør reglerne for opstilling og

Læs mere

Valg af læge medlemmer til provstiudvalg 2006

Valg af læge medlemmer til provstiudvalg 2006 Valg af læge medlemmer til provstiudvalg 2006 Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget Dag Måned År Klokkeslæt Liste nr. Eventuel listebetegnelse Valgbestyrelsens formands underskrift Kandidatliste Kandidatliste

Læs mere

Menighedsrådsvalget den 8. november Tidsskema

Menighedsrådsvalget den 8. november Tidsskema Menighedsrådsvalget den 8. november 2016 Tidsskema OPGAVER DATOER -erne henviser til lov om valg til menighedsråd og afsnittene i cirkulæret. Seneste frist for meddelelse til biskoppen i stiftet om oprettelse

Læs mere

Valgoverblik valgforsamling

Valgoverblik valgforsamling Valgoverblik valgforsamling Opgaverne er sorteret i farver alt efter hvem, der har opgaven. Valgbestyrelsens opgaver er mokka, menighedsrådets opgaver er turkise og kandidaternes og stillernes opgaver

Læs mere

Tidslinje vedrørende menighedsrådsvalget den 8. november 2016

Tidslinje vedrørende menighedsrådsvalget den 8. november 2016 Tidslinje vedrørende menighedsrådsvalget den 8. -erne henviser til lov om valg til menighedsråd og afsnittene i cirkulæret. FØR VALGET: Onsdag 1. juni 2.6. Sidste frist for meddelelse til biskoppen i stiftet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd LBK nr 772 af 24/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 58724/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning

Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning Bilag A LBK nr. 608 af 06/06/2007 Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning Herved bekendtgøres lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 I forbindelse med at Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser

Læs mere

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v.

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v. Bilag A Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune Kapitel 1 Generelt om valgene m.v. 1. Byrådet sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Læs mere

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator. Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Jf. Folkeskolelovens 43, stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen efter godkendelse

Læs mere

Retningslinjer for Ældrerådsvalg 2013 Side 1 af 5. Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013

Retningslinjer for Ældrerådsvalg 2013 Side 1 af 5. Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013 Side 1 af 5 Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013 Ældrerådsvalg torsdag den 10. oktober 2013 i Faxe Kommune VALGREGLER Ældrerådet har besluttet at indstille til Byrådet i Faxe Kommune, at der

Læs mere

Sogn. Provsti. Stift. Kandidatliste Underskrevne vælgere i ovennævnte sogn anmelder hermed omstående kandidatliste til valget

Sogn. Provsti. Stift. Kandidatliste Underskrevne vælgere i ovennævnte sogn anmelder hermed omstående kandidatliste til valget Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget Liste nr. dag måned år kl. Menighedsrådsvalg Eventuel listebetegnelse på valgbestyrelsens vegne Kandidatliste Menighedsråd Valget af medlemmer til menighedsrådet i

Læs mere

Sogn. Provsti. Stift. Ved fælles menighedsråd angives tillige det samlede antal af valgte medlemmer:

Sogn. Provsti. Stift. Ved fælles menighedsråd angives tillige det samlede antal af valgte medlemmer: Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget Liste nr. dag måned år kl. Menighedsrådsvalg Eventuel listebetegnelse på valgbestyrelsens vegne Kandidatliste Menighedsråd Valget af medlemmer til menighedsrådet i

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

Regler om valg ved Syddansk Universitet

Regler om valg ved Syddansk Universitet Regler om valg ved Syddansk Universitet 1. Valg udskrives i september måned og afholdes senest medio december måned, se dog stk. 3. Stk. 2. Funktionsperioden regnes fra den 1. januar det følgende år, se

Læs mere

Velkommen til Valgorienteringsmøde. Augustenborg Skole

Velkommen til Valgorienteringsmøde. Augustenborg Skole Velkommen til Valgorienteringsmøde Augustenborg Skole Program A. Indledning skoleleder, Bjarne Tønnies B. Orientering om arbejdet i skolebestyrelsen formanden for skolebestyrelsen, Karsten Madsen C. Opstillingsregler

Læs mere

I. FORBEREDELSE TIL VALGET

I. FORBEREDELSE TIL VALGET Afstemningsvalg Udskrift af beslutningsprotokol for Dronninglund Sogns Menighedsråd i Brønderslev Provsti Aalborg Stift angående valget til menighedsrådet den I. FORBEREDELSE TIL VALGET dag 8. måned nov.

Læs mere

Udkast af 14. januar 2010

Udkast af 14. januar 2010 Udkast af 14. januar 2010 Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand Til: Alle menighedsrådsmedlemmer i Århus Vestre Provsti Dagsorden: REFERAT Orienteringsmøde vedr. valg til provstiudvalg og stiftsråd i Fårup-Sabro Sognegård tirsdag d. 29. august 2017 kl. 19.00 Lis Glibstrup

Læs mere

Pressekit til menighedsrådsvalget 2016

Pressekit til menighedsrådsvalget 2016 24. august 2016 Pressekit til menighedsrådsvalget 2016 Kort om menighedsrådene Menighedsrådene er folkekirkens lokale ledelse og består af et antal valgte medlemmer (mindst fem) og sognets præster. Alle

Læs mere

Menighedsrådsvalg. Kandidatliste. Udfyldes af valgbestyrelsen. Menighedsråd. Kandidatliste. Kandidatrækkefølge (sæt kryds ved det gældende)

Menighedsrådsvalg. Kandidatliste. Udfyldes af valgbestyrelsen. Menighedsråd. Kandidatliste. Kandidatrækkefølge (sæt kryds ved det gældende) Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget dag måned år kl. Menighedsrådsvalg Liste nr. Eventuel listebetegnelse Underskrift på valgbestyrelsens vegne Kandidatliste Menighedsråd Sogn/Kirkedistrikt Valget af

Læs mere

Regler om valg ved Syddansk Universitet

Regler om valg ved Syddansk Universitet Regler om valg ved Syddansk Universitet 1. Valg udskrives i september måned og afholdes senest medio december måned, se dog stk. 3. Stk. 2. Funktionsperioden regnes fra den 1. januar det følgende år, se

Læs mere

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten.

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten. Notatark Valgregler for Ældrerådsvalg i 2017 1. marts 2017 - Sagsnr. 16/4697 1 Hjemmel I henhold til 32 i om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunalbestyrelsen sørger

Læs mere

Pressekit til menighedsrådsvalget 2016

Pressekit til menighedsrådsvalget 2016 3. november 2016 Pressekit til menighedsrådsvalget 2016 Kort om menighedsrådene Menighedsrådene er folkekirkens lokale ledelse og består af et antal valgte medlemmer (mindst fem) og sognets præster. Alle

Læs mere

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8 Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN for Orø sogns menighedsråd Forretningsorden, 7. april 2009 1 af 8 FORRETNINGSORDEN for menighedsråd Marginalteksten henviser til: ML: AP: Bekendtgørelse

Læs mere

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år.

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år. Vejledning for skolebestyrelsen Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013, med senere ændringer i Lov nr. 1650 af 26/12/2013, Bekendtgørelse

Læs mere

Valgregulativ. Valgregulativ for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. CVR-nr. 71 97 35 14

Valgregulativ. Valgregulativ for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. CVR-nr. 71 97 35 14 Valgregulativ for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nr. 71 97 35 14 Januar 2015 Valgregulativ Pensionskassen for Sundhedsfaglige Indhold 1. Tidspunkt for afholdelse af valg 2 2. Valgbarhed 2 3. Antal

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Vejledning til valgbestyrelsens brug ved bispevalg

Vejledning til valgbestyrelsens brug ved bispevalg Vejledning til valgbestyrelsens brug ved bispevalg Indholdsfortegnelse 1. Udskrivning af bispevalg 2. Valg af valgbestyrelse 3. Valgbestyrelsens udarbejdelse af tidsplan for bispevalget 4. Valgbestyrelsens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for

til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for 903 af 26/09 2005. Bek. om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen Bekendtgørelse om valg af

Læs mere

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Mariagerfjord Vand a s. 1.2 Ifølge

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juni 2013, foretages følgende ændringer: Valgforsamling, valgret, valgbarhed

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juni 2013, foretages følgende ændringer: Valgforsamling, valgret, valgbarhed UDKAST TIL Forslag til Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (Orienteringsmøde i foråret, valgforsamling, mulighed for afstemningsvalg, bemyndigelsesbestemmelser til kirkeministeren til at fastsætte

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Valg og valgperioder 1 Kunstnersamfundets to sektioner, arkitekt - og billedkunstsektionen, vælger, hvert 3. år blandt sektionens

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Europa-Parlamentet Hvert femte år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i EU s medlemsstater. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der valgt 13 danske medlemmer. Siden Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd Jf. Bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd og Bekendtgørelse nr. 1315 af 21. november 2013 om menighedsråds medvirken ved ansættelse

Læs mere

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 9 Bilag: B Valgregler af juni 2005 J.nr. 2005-021/01-0001 VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET Valg til bestyrelsen Kap. 1. Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Regler for afholdelse af Integrationsrådsvalget i Vordingborg Kommune for valgperioden

Regler for afholdelse af Integrationsrådsvalget i Vordingborg Kommune for valgperioden Regler for afholdelse af Integrationsrådsvalget i Vordingborg Kommune for valgperioden 2014 2017 1. Før valget Formen for valget Integrationsrådsvalget gennemføres som brevafstemning. Der udsendes materiale

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem BEK nr 128 af 19/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser.

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser. Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Vestforsyning A/S, Multiforsyning A/S, Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning Spildevand A/S, Vestforsyning Vand A/S, Vestforsyning

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd

Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd Folketinget har ved lovbekendtgørelse nr. 629 af 11. juni 2010, ændret Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33.

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Aale Linnerup Kirker Aale Bygade 28 A Aale 7160 Tørring

Aale Linnerup Kirker Aale Bygade 28 A Aale 7160 Tørring Linnerup Kirker Forretningsorden for Linnerup sognes menighedsråd Godkendt forretningsorden for Linnerup sognes menighedsråd, gyldig fra 30. november 2014 Bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Sahl-Gullev sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

1.2 Ifølge Selskabets vedtægter skal der vælges fælles forbrugerrepræsentant/ forbrugerrepræsentanter fra vand- og spildevandsforsyningsområderne.

1.2 Ifølge Selskabets vedtægter skal der vælges fælles forbrugerrepræsentant/ forbrugerrepræsentanter fra vand- og spildevandsforsyningsområderne. Valgregulativ for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen

Læs mere

Velkommen. Til orienterings- og opstillingsmøde

Velkommen. Til orienterings- og opstillingsmøde Velkommen Til orienterings- og opstillingsmøde 1 To møder i ét Del 1 Orienteringsmøde På orienteringsmødet fortæller menighedsrådet om dets arbejde og om reglerne for valget. Menighedsrådet er vært for

Læs mere

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notat Forvaltning: Børn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: 28. januar 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notatet sendes/sendt

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Stilling sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat FORRETNINGSORDEN for fællesmøder for menighedsrådene i Staby Madum pastorat Nærværende forretningsorden er et forslag. Menighedsrådene er således ikke bundet til at følge forslaget. De fleste af forslagets

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Valgregulativ for. TryghedsGruppen smba

Valgregulativ for. TryghedsGruppen smba Valgregulativ for TryghedsGruppen smba 6. marts 2017 1. Tidspunkt for afholdelse af valg 1.1 Valg afholdes hvert år i første kvartal i én af de i vedtægternes 4.2 anførte valgkredse. 1.2 Ved valget vælges

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Allerød Byråd

Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsordenen er udarbejdet i henhold til lov om kommunernes styrelse 2, stk. 4. Byrådets møder Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer:

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer: 1 UDKAST TIL Forslag til Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (Nyt maksimum for antal kandidater, ny frist for indlevering af særlig stedfortræderliste og frist for valgklage til kirkeministeren)

Læs mere

Vedtægt. for. menighedsrådet

Vedtægt. for. menighedsrådet Vedtægt for menighedsrådet Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet fastsatte forretningsorden

Læs mere

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vipperød (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv

Læs mere

Er kirken bare for sjov? Menighedsrådsvalg 2008 Orø sogn

Er kirken bare for sjov? Menighedsrådsvalg 2008 Orø sogn Er kirken bare for sjov? Menighedsrådsvalg 2008 Orø sogn 16.09.08 1 valgbestyrelsen 3 menighedsrådsmedlemmer(konst.møde) Formanden vælges af menighedsrådet Beslutninger i menighedsrådets protokol efter

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Den 28. januar 2010 Dokument nr.: 2258/10 Sagsbeh.: AL/bq Forretningsorden for

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser

Regler for valg til skolebestyrelser Regler for valg til skolebestyrelser Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx. xx. 2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen juni 2017 med bidrag fra skolebestyrelserne 1 KAPITEL 1: INDLEDNING 3

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a.

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Valgregulativ for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Indhold 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valggrupper... 3 4. Valgperiode... 4 5. Stemmeret... 4 6. Valgbarhed...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Skelund sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg BEK nr 1123 af 15/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-17902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER Information nr. 1

BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER Information nr. 1 1 BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER 2017 Information nr. 1 om lovændringer, blanketter, vigtige datoer i forbindelse med indlevering af kandidatlister og anmeldelse af forbund, kandidatuddannelse,

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Initialer: ANE Sag: 306-2014-4887 Dok.: 306-2014-63165 Oprettet: 18. marts 2014 Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere