Det frivillige offer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det frivillige offer"

Transkript

1 Det frivillige offer Afsnit af professor Ole Hallesbys bog: DEN SKJULTE SKAT Tale holdt i Danmark januar Afskrevet på nutidsdansk af Verner Kristensen. Det, jeg her skal behandle, er et så prosaisk emne som pengene, pengene til Guds arbejde, og hvorledes vi skel samle dem ind. At denne sag er vanskelig, ved enhver, som har lidt erfaring i kristeligt arbejde. I de fleste virksomheder er økonomien den største vanskelighed. Det ved formænd og sekretærer sikkert noget om. Derfor er det påkrævet, at vi tager sagen offentligt frem og drøfter den, så godt vi kan. Og den angår os alle uanset organisation eller kirkesamfund. Vanskeligheden ved at samle de midler ind, som tiltrænges til Guds riges arbejde, er ikke af ny dato. For ca år siden klagede profeten Malakias over, at folket ikke bragte hele tienden, som loven påbød. (Malakias 3, 3-11). Ca. 500 år senere havde apostlen Paulus adskillige vanskeligheder med at indsamle den gave til den fattige menighed i Jerusalem, som han havde påtaget sig at hjælpe, da han begyndte missionen blandt hedningerne. (Gal. 2, 9-10). I sit første brev til menigheden i Korinth foreskriver han meget indgående, hvordan de skal ordne sig med indsamlingen af kollekterne (1. Kor. 16, 1 flg.). Men af hans andet brev til den samme menighed ser vi, at det ikke gik så glat. Han må nu skrive hele to kapitler om kollekten (2. kor. 8 og 9). Og vi skal lægge mærke til, at apostlen tager dette pengespørgsmål meget alvorligt og giver det en indgående behandling. Vi befinder os derfor på den bibelske linje, når vi nu tager vor pengeindsamling op til overvejelse og drøftelse. Vi tør vist uden overdrivelse sige, at vanskelighederne med pengeindsamlingen er større i vor tid end nogensinde før, og det er væsentlig af to grunde: For det første, fordi der nu er så mange organisationer og samfund. Og alle samler de penge ind. Den uundgåelige konkurrence, som således opstår og gør pengeindsamlingen vanskeligere, tvinger uvægerlig pengespørgsmålet mere og mere frem i forreste række. Det er det, organisationernes virksomhed først og sidst må tage sigte på. I by og på land er der et stadigt kapløb om at få missionshusene til basar eller offeruger. De, som har med det lokale arbejde at gøre, kan fortælle lidt om dette og om de vanskeligheder, som herved beredes et planmæssigt arbejde på stedet. For det andet gør den økonomiske krisetid det vanskeligere nu end før at samle penge ind til Guds riges arbejde. Under højkonjunkturen, da alle havde penge, gik det forholdsvis glat, selv om der var mange organisationer, som efter tur kom med deres udsendinge og holdt indsamling. Når det nu er småt med pengene, så at sige hos alle, så bereder pengeindsamlingen store vanskeligheder. Og det gælder både dem, der giver og dem, der samler ind. Og følgerne udebliver ikke. Der er underbalance i mange kasser, og der arbejdes med ekstraindsamlinger. Der tales meget om pengespørgsmålet i det kristelige arbejde nu. Jeg ved ikke, om der nogensinde har været talt så meget om det, mand og mand imellem. Og der høres vist adskillig kritik mest over dem, der leder arbejdet i de forskellige samfund og organisationer. Og er man uenig om mange ting, så er der én ting, man er enig om, at der må indskrænkes. Nu kan arbejdet ikke fortsættes i samme omfang som i den gyldne pengeflods dage. Og så indskrænkes der på alle måder. Alle ansvarsbevidste mennesker indskrænker, ja selv stat og kommune. Så er det jo kun naturligt, at også de kristelige virksomheder må gå med til nogen indskrænkning. Med hensyn til denne kritik skal det straks indrømmes, at der kan være begået større eller mindre fejlgreb af de ledende. Ingen er fejlfri. Pengene kunne nok i enkelte tilfælde være viseligere givet ud.

2 Men dog tror jeg, at man har gjort uret med denne kritik. Ikke blot fordi det er let nok at være bagklog. Men især fordi man retter kritikken den gale vej; man kritiserer dem, som anvender de kristelige gaver, i stedet for at kritiserer os, som giver dem. Det er let nok at tale om indskrænkning af arbejdet, og man kan uden vanskelighed anføre mange kloge argumenter til at begrunde dette. Men for de kristne er der noget, som betyder mere end klogskab og gode argumenter. Det er Guds vilje. Og Guds vilje får vi ikke rede på blot ved kloge beregninger, men ved at gå ind for Guds åsyn med det sind, som i fuld redelighed ønsker at få Guds vilje at vide. Derfor vil jeg spørge jer, som taler om indskrænkning af arbejdet. Har I været for Guds ansigt med denne sag? Tror I virkelig, det er Guds mening, at vi skal begrænse vort arbejde for Guds rige i hedningeland eller herhjemme? Jeg tror det i alt fald ikke. Nej, kritikken må rettes mod os, som giver. Opstår der økonomiske vanskeligheder for det igangværende kristelige arbejde, så ligger fejlen hos os, som giver. Ja, her ligger den egentlige fejl og derfor den egentlige grund til vanskelighederne, ikke blot de økonomiske for resten, men også for mange andre vanskeligheder, som vi siden kommer tilbage til. For de allerfleste iblandt os troende er gaverne enten noget tilfældigt eller noget selvstyret. Hvis man f.eks. under et møde får sin følelse for en sag stærkt opvarmet, så kan det hænde, at man giver en langt større gave, end man på forhånd havde tænkt. Det kan også hænde, at man bagefter ærgrer sig over, at man gav så meget. Og i uger, ja måneder efter bliver man nu meget forsigtig med sine gaver. Eller omvendt: man bliver ikke følelsesmæssig grebet af en sag, og så giver man den sædvanlige lille skilling. Allerhelst ville man måske helt slippe for at give. Men demonstrere sin uvilje ønsker man jo heller ikke. Fejlen her er den, at man ikke har fået sine gaver ind under Guds kontrol, d.v.s. ind under Ordets lys. Også i denne sag giver Gud os vejledning gennem sin Ord. I den gamle pagt foreskrev Gud tiende som det takoffer, enhver voksen israelit skulle bringe sin Gud. (5. Mosebog 14, 22-29; 3. Mosebog 27, 30-34). Ved tiende forstod man tiendeparten af ens indkomst. I den ældste tid var de allerfleste israelitter bønder, og deres indkomst bestod i landbrugsprodukter. Og tienden heraf kunne de levere enten direkte in natura, eller hvis der var for langt til helligdommen, kunne de omsætte produkterne i penge og bringe disse til helligdommen. Tienden skulle tjene som underhold for dem, som tjente ved helligdommen. Det var levitterne, som tog mod tienden, men de skulle udrede tiendeparten af tienden til præsterne. Resten skulle de dele mellem sig,. (4.mosebog 18, ) Foruden tiende betalte man i den senere tid efter kongedømmets fald, en tempelskat, som først udgjorde 1/3 sekel, siden ½ sekel. Enhver mandlig israelit, rig eller fattig, som var fyldt 20 år, skulle betale denne skat. Og medens tienden tjente til personligt underhold af præster og levitter, så skulle tempelskatten bære udgifterne til templet og tempeltjenesten. Endelig var der pålagt israelitterne at skaffe brænde til tempelofringerne. Denne brændeleverance var ordnet skiftevis mellem de forskellige fædrenehuse. (Nehemias 10, 34.) Foruden disse nøjagtigt påbudte ydelser gav israelitterne også frivillige gaver. Og dette var så almindeligt, at man i templet havde anbragt 13 forskellige kister til at lægge sådanne gaver i. Det er den slags gaver, som omtales i Markus 12, I den nye pagt var de ydre bud afskaffet. Derfor også budet om tiende og tempelskat. Ånden er nu udgydt over Guds menighed. Og dermed er Guds kærlighed udøst i de troendes hjerter. Og denne kærlighed ytrer sig først og sidst i taknemmelighed. Den, som har oplevet Guds uforskyldte frelse i Jesus Kristus, føler, at han står i en sådan taknemmelighedsgæld til Gud, at han giver sig selv som et frivilligt offer. Og at fremstille sig selv som et sådant offer, det er nu hans nye, åndelige gudstjeneste. (Rom. 12,1.) Derfor behøver offergaven ikke nu at fastsættes ved noget ydre bud. Nu er loven skrevet i hjertet. Det er nu den frelste synder, som selv bestemmer den ud fra sit nye, taknemmelige offervillige sind. Derfor er det først nu, at der kan tales om det frivillige offer.

3 Men selv om loven med de ydre bud er afskaffet, så har også kærligheden sine normer og love. Og disse ønsker Gud gennem sit Ord at undervise os om, for at vi selv personlig skal kende dem som kærlighedens love og frivilligt lægge hele vort liv ind under dem. Under dette synspunkt må vi se alle de guddommelige formaninger og forskrifter, som vi møder i det nye testamente, også formaningerne og forskrifterne angående vort frivillige offer til Guds riges arbejde. Vi vil nu tage frem den tydeligste og mest indgående formaning, som vi finder i det nye testamente angående denne sag. Vi finder den i 1.kor. 16, 1-2: Men hvad indsamlingen til de hellige angår, da gør også I, ligesom jeg forordnede for menighederne i Galatien! Hver første dag i ugen lægger enhver af jer hjemme hos sig selv noget til side og samler, hvad han måtte have lykke til, for at der ikke først skal ske indsamlinger, når jeg kommer. Her vil vi lægge mærke til følgende: For det første påbyder apostlen ingen bestemt sum. Vi befinder os på den evangeliske friheds grund. Derimod siger han, at enhver skal lægge noget til side, hvad han får lykke til. Der er nogen uenighed om, hvordan det udtryk skal forstås. Men så meget er i alt fald ganske klart, at enhver skal lægge til side i forhold til det, han tjener. For det andet ønsker apostlen, at det skal ske regelmæssigt: på den første dag i ugen. Efter den tids lønningsmåde var denne ordning enkel og ligetil. I vor tid, da lønnen udbetales i mange tilfælde kun hver måned eller hvert kvartal, vil den ordning ikke være så praktisk for mange. Men vi er jo heller ikke bundne til forskriftens ydre bogstav. Hovedsagen er, at vi regelmæssigt lægger til side, hvad vi får lykke til, enten det så sker hver uge eller hver måned eller hvert kvartal. For det tredje lægger vi mærke til, at apostlen ønsker, at det skal ske hjemme hos os selv. Det at lægge til side til Guds rige hører privatlivet til. Der skal den sag afgøres. Der skal disse midler opbevares. Der skal der holdes regnskab over dem. Overleveringen af disse midler i menighedens forsamling foregår først, når de er helliget Herren, og lejlighedsvis eftersom der er brug for dem. Se, her har vi ordningen af det frivillige offer, således som Herren ønsker det i den nye pagt. Læs nu Jakob 1, 22-25,så får du rede på Herrens hensigt med at give os sit Ord. Den, som endnu skulle være i tvivl herom, kan også læse Matt. 7, Nu er der sikkert nogle, som lydig og villig bøjer sig for disse enkle skriftens ord om det frivillige offer, men alligevel befinder sig i nogen tvivl og usikkerhed. Her står, at de skal give i forhold til det, de tjener, men her står ikke, hvor meget de skal give af det, de tjener. Her vil vist mange svare på stående fod: du skal give tiende. Og de vil begrunde det ved at henvise til budet om tiende i den gamle pagt. Men da må du værge den evangeliske frihed. Lad ingen lægge dig under lovens åg, selv om det ser aldrig så gudfrygtigt og stærkt troende ud. Apostlen nævnede ingen sum for den korinthiske menighed. Og det var med vilje, at han undlod det. Det er jo lovånden, som han på enhver måde ville holde udenfor Guds menighed. (Se gal. 5, 1-12.) Hvor meget du skal give, det skal du selvstændigt og frivilligt afgøre for Guds ansigt. Enhver give, efter som han har sat sig for i sit hjerte, ikke fortrædeligt eller af tvang; thi Gud elsker en glad giver (2. kor. 9, 7.) Det er altså ikke den ydre gave, det kommer an på for Gud. Nej, det er også her sindelaget, han ser efter. Det sind, som vil give, som glæder sig ved at give. Men når du og jeg i frihed skal afgøre, hvor meget vi skal give, så har det sin betydning at få at vide, hvad andre har givet og giver. Det har derfor også sin betydning at sætte sig nøje ind i, hvad troende mennesker i den gamle pagt gav til Herrens sag. Ligeledes hvad troende i den nye pagt har givet i fortid og nutid. Og nu så vi ovenfor, at de troende i den gamle pagt gav meget, sikkert betydeligt mere end gennemsnittet af de troende i den nye pagt. De gav tiende + tempelskat + for manges vedkommende frivillige gaver.

4 Heraf lærer vi nu en meget vigtig ting: så meget går det an at give til Herrens sag. Men det er ikke sikkert, at du kan give så meget. I alt fald måske ikke straks. Thi som sagt, det er sindelaget, det kommer an på. Og kan du ikke frivilligt og med glæde give så meget som tiendeparten af det, du tjener, så begynd med noget mindre. Det er en øvelse også at give. Og det vil gå dig som så mange andre troende: De fik efterhånden både tro og kærlighed til at give en større procent end den, de begyndte med. Men begynd! Begynd straks at give dine gaver efter denne skriftens enkle anvisning. Læg en bestemt del til side af det, du tjener. Gør det regelmæssigt. Hold regnskab i den hellige kasse, du således har hjemme hos dig selv. Nu er jeg forberedt på, at nogen vil minde mig om Jesu ord i Bjergprædikenen: Men når du giver almisse, da lad din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, for at din almisse kan være i løndom, og din fader, som ser i løndom, skal betale dig. (Matt. 6, 3-4). Man vil sikkert indvende, at skal jeg holde nøjagtigt regnskab over alt det, jeg giver, kommer jeg da ikke i strid med tanken i de nævnte ord af Jesus? Er det ikke hans mening, at vore gaver skal være i løndom i den grad, at vi ikke engang selv ved, hvad de beløber sig til? Er det ikke det, han mener, når han bruger dette underlige udtryk, at den venstre hånd ikke skal vide, hvad den højre gør? Nej, det er at presse Jesu ord på en utilladelig måde. Både forud for disse ord i vers 1-2 og siden i vers 5-6 taler Jesus om at øve sin retfærdighed for menneskenes øjne. Da er det jo naturligt, at Jesus også i det mellemliggende udsagn advarer imod at søge ære af mennesker. For at det frivilligt givende og glade sindelag skal være mest muligt rent og uforstyrret af urene motiver, ønsker han, at gaven skal gives i løndom. Jesus vil altså, at vi skal skjule for andre, hvor meget vi giver. Men bruger vi dette ord af Jesus for at skjule for os selv, hvor, lidt vi giver, da misforstår og misbruger vi det fuldstændigt. De troende, som har begyndt at give deres gaver efter skriftens anvisning, de ved, hvor meget de skal give. Men de andre, som ikke holder regnskab over deres gaver, de aner sikkert ikke, hvor lidt de giver. Jeg vidste i alt fald ikke tilnærmelsesvis, hvor lidt jeg gav til Guds rige, før jeg begyndte at holde nøjagtigt regnskab over det, jeg gav. Sagen er jo den, at vi alle af naturen er havesyge og derfor påholdende og forsigtige, når vi skal give. Og selv om vi engang imellem overvinder denne medfødte havesyge og giver en klækkelig gave, så spiller havesygen os et puds rent ubevidst. Det beløb, vi gav, forstørrer sig i vor fantasi rent automatisk. Og så bliver vi en tid efter dobbelt forsigtige og påholdende. Vi synes ligefrem, det er vor pligt at være forsigtige, efter at vi har vist en så ubesindig gavmildhed. Vi har nu set, hvordan vi ifølge Guds ord skal indrette os med vore gaver til Guds rige. Nu vil vi se lidt på, hvor praktisk den ordning er, som Ordet foreskriver os, og hvilke fordele vi opnår ved at indrette os på denne måde. 1. I vort forhold til Gud. Der er vist ingen tvivl om, at pengespørgsmålet er et af de vanskeligste og farligste for de fleste troende. Og nu tænker jeg ikke blot på de mange troende, som har så vanskeligt ved at være helt ærlige i pengesager. Jeg tænker nu på de mange troende, som vist aldrig kan begå nogen uærlighed i pengesager, men som er så pengekære, at de aldrig tør rådføre sig med Gud i deres pengeaffærer, heller ikke når det gælder gavespørgsmålet. Den sag afgør de selv, så godt de kan, dels efter deres følelser, dels efter deres forstand. Men derfor mangler noget afgørende i deres samfund med Gud, Det er fortroligheden, som mangler. Her er uden tvivl den dybeste grund til den fredløshed og indre uro, som så mange troende bærer på. Men se nu, når de nævnte skriftord kaster deres lys ind over hjertets skjulte tanker og råd og bringer selvrådigheden og pengekærligheden frem i lyset. Da bliver der opgør og tilgivelse, og en underfuld fred og glæde fylder sjælen. Fortroligheden med Herren er genoprettet. Pengene står ikke

5 længere som et skillerum mellem sjælen og Gud. Man kan igen roligt se Gud ind i øjet. Åbent og fortroligt kan man forhandle med Gud om alle sine pengesager, også om sine gaver. Den fulde fortrolighed med Gud har vi ikke, før vi er fortrolige med ham i vore pengesager. For de fleste er dette den vanskeligste sag at udlevere til Herren. Hos enkelte beror dette på gerrighed. Trangen til at skrabe sammen og lægge dem op er så stor, så de ikke ønsker Guds lys over deres pengesager. Hos andre beror det ikke på gerrighed men på nydelsessyge. De skraber penge sammen ikke for at spare og lægge dem op, men for at tilfredsstille deres mange behov, enten det gælder pynt og stads eller fornøjelser og dyre selskaber eller kager og chokolade eller tobak og cigarer og cigaretter. Disse ting er så kære og uundværlige for disse mennesker, at de ikke ønsker Guds lys over deres pengeforbrug. Thi de aner jo, at her er grunden til, at de altid har så lidt at give til Guds riges arbejde. Men nu, når sandheden får frigjort os, så bliver man virkelig fri! 2. Vort forhold til pengene. Skriften lægger ikke skjul på, at pengene er en stor fare for troende. Erfaringen siger det samme. Man behøver ikke at have mange penge for at fristes til mammonstrældom. Og det ser ud, som om sjælefjenden ikke ejer noget bedre middel end pengene til at ødelægge de troendes fortrolige samfund med Gud. Her er sikkert den lækage, hvor de fleste troende har mistet deres fred og deres kraft. Her er grunden til deres uklarhed og det mørke, som hviler over så manges gudsforhold. Ja, lad os ærligt tilstå, at pengene har en dårende magt over os alle, enten vi er anlagt mere for gerrighed eller mere for nydelsessyge. Men da er det også en stor trøst at vide, at vi får en uanet hjælp imod mammon, så snart vi begynder at indrette os med vore gaver, som skriften anviser os det. Giver du til Guds rige så meget af din fortjeneste, som Herren anviser dig, da vil du få et ganske andet herredømme over de penge, som du har igen. Det er en lykkelig erfaring hos de troende, som har begyndt at følge skriftens anvisning. Og dette giver en rig og varm lykke. Har du mange penge, hvor lykkeligt er det da ikke at være fri, så du er herre og pengene din tjener, som du i stilhed bruger til at gøre godt både her og der. Og hvor gør ikke de hjulpne menneskers glæde dig rig! Har du kun småt med penge, hvor er det da godt at være fri for pengesorger, at stole på Guds velsignelse og ikke på pengene. Denne lille hemmelighed mellem dig og din Gud gør dit indre liv både rigt og varmt. I krigens tid tales der ofte om det strategiske punkt, som det for enhver pris gælder om at vinde eller holde. Vinder vi den nys nævnte sejr i vort pengevæsen, så har vi det strategiske punkt, hvorfra vi skal kunne føre en heldig forsvarskrig mod vore øvrige syndevaner. Ja, vi skal endog kunne gå frem til angreb. Vi får både lyst og mod og kraft til at stille os selv og vore midler til tjeneste for Herren i vort hjem, på vor egn, i vort land og blandt hedningerne. 3. Når vi skal give. Så længe vi giver vore gaver efter eget skøn og beregning, så har vi en kamp med vor gamle pengekære natur, omtrent hver gang vi skal give en gave. Denne kamp er ikke blot pinlig og kraftspildende, men den fører også oftest til nederlag. Det gamle forsigtige Jeg sejrede, og vi valgte den lille gave i stedet for en større, som vi følte os mindet om at give. Se, alt dette slipper vi for, så snart vi har begyndt på at lægge et bestemt beløb til side for Guds riges arbejde. Da har vi en kasse, en hellig kasse, som vi blot forvalter og fører regnskabet for. Vi behøver blot at undersøge, hvilke grene af Guds riges arbejde, der trænger mest til de forskellige tider, og så leverer vi gaverne der. Hvilken glæde bliver det da ikke at give! Da undgår vi for det første den pinlige kamp med os selv i det øjeblik, da vi skal give. I stedet for kan vi nu uhindret glæde os ved at give vor gave, stor eller lille. Den gave, som vi nu ikke behøver at skjule for ham, som også i dag sætter sig ved tempelblokken og betragter sine venner i deres mest karakteristiske øjeblikke i disse menneskers liv, nemlig når de giver.

6 Da kan vi med sindsro lægge vor tak ind i gaven. Vor tak for alle Herrens velgerninger imod os, vor tak også for den nåde, at vi har noget at give af. Så får vi også ro i vort sind til at bede for vor gave, bede, at Gud for det første vil hellige den og bruge den, og dernæst velsigne den og lade den række langt for dem, som skal have den. 4. Fordelene for Guds riges arbejde. Her kunne være meget at nævne. Men lad mig begrænse mig til følgende to hovedfordele. For det første vil vi ved denne ordning af vore gaver slippe for de uheldige og skadelige former for pengeindsamling. Tænk på alle de basarer og bortlodninger, som i by og på land optager tid og plads under hele sæsonen! De fleste af dem, som år efter år i troskab og udholdenhed lægger kræfterne i med forberedelserne, føler vist et indre ubehag ved at måtte bruge vanhellige ting som vindesyge og lotterilyst til at indsamle midler til Guds hellige sag. Men de ved ingen anden udvej til at få penge ind, som tiltrænges til det allernødvendigste i det kristelige arbejde. Nej, så længe de troende ikke giver deres gaver på bibelsk måde ved at lægge en bestemt del af deres indtægt til side, så er der vist ingen anden udvej. Da må man lokke dem ved lotteri eller tombola til at give penge, som de ikke ville give frivilligt uden denne udsigt til gevinst. Hertil kommer også, at man i den stadige pengenød må bede verden ompenge til Guds rige. Det er jo dogen uhyrlighed, omtrent som om man ville opfordre kommunisterne til at være med til at understøtte det konservative partis agitationsarbejde. Nej, dette er at komme til verden med kristendommen fra den gale side. Skal vi have udsigt til at vinde de verdslige mennesker, da må de se, at det er dem og ikke deres penge, vi vil vinde. Og disse vanskeligheder ville uden tvivl forsvinde, så snart de troende begyndte at lægge en bestemt del af deres indtægt til side. Da behøvede man heller ikke som nu at lokke pengene fra dem ved lotteri og anden lokkemad. Da behøvede man heller ikke et systematisk pengetiggeri, hvor man ved hjælp af rørende fortællinger og anden sentimentalitet presser stemningen op på kogepunktet for at få tilhørerne til at give penge, som de ikke giver frivilligt. Da behøvede man heller ikke at bede verden om penge til Guds rige, men tværtimod ville man have penge til at spendere på verden. Man ville da have midler til indbyde verden til gratis fester, hvor man ikke blot gav dem evangeliet men også hyggede om dem med et festligt samvær ved bordene. Oplevede verden en sådan offervilje fra de troendes side, da ville evangeliet uden tvivl få en meget lettere indgang i deres hjerter. Havde de troende deres hellige kasser, da kom de selv med deres gave. Man behøvede hverken at lokke dem eller tigge dem. De ville da meget mere føle sig glade ved at få de penge givet fra sig, som allerede hører Guds arbejde til. Og da behøvede sekretærerne og missionærerne blot at lægge deres kristelige arbejde roligt og nøgternt frem, så tilhørerne i stilhed kunne afgøre, hvor meget af deres kasse de skulle give ved denne lejlighed. Enhver vil vist forstå, hvor dette ville forandre så at sige hele vor kristelige virksomhed. For det andet ville vi på den måde få penge nok til alt Guds riges arbejde iblandt os. Da ville vi slippe for de jævnlige underskud, som nu piner formænd og sekretærer og årsmøder. Da ville vi slippe også for de ekstraindsamlinger, som nu sættes i gang i det ene selskab efter det andet. Da ville vi også slippe for alle indskrænkninger af arbejdet. Ja, endog al tale om indskrænkninger ville vi slippe. For der ville være penge nok til det kristelige arbejde. Hvoraf ved du det, spørger vist nogle? Det ved jeg af Guds Ord. Dette Ord fortæller os tydeligt, at Herren selv er rigets herre og arbejdets leder. Og dette arbejde vil han have udført udelukkende ved sit eget folk. Således var det i den gamle pagt, da han til enhver tid velsignede folket i det timelige, så at deres tiende og øvrige gaver strakte til for helligdommen og gudsdyrkelsen. Således også i den nye pagt. Men i Guds rige er troen det afgørende fra vor side. Således i den gamle og således i den nye pagt. Har vi blot tro til at give det, som Gud venter af os, så skal vi få at se, at det er Gud, som styrer både det åndelige og det timelige liv. Han skal sørge for, at hans folk får en sådan velsignelse i deres timelige erhverv, at deres frivillige gaver til enhver tid kan bære det kristelige arbejde. (Se f. eks. Mal. 3, )

7 Min tvivlende ven, har du ved din læsning i bibelen fundet Gud anderledes? Jeg har ofte talt om dette både offentligt og privat. Og da har enkelte gjort gældende, at det for mange er vanskeligt at holde nøjagtig rede på, hvad de tjener, og således blive helt sikre på, hvor stort beløb de skal give til Guds rige i årets løb. Og det er ganske rigtigt. Det er ikke lige let for alle at skaffe klarhed over deres virkelige indtægter. For os på fast årlig løn er sagen jo lettest. Ligeså for den med ugeløn eller månedsløn. Forretningsfolk er jo ved lov tvungen til at holde regnskab, so dermed er de hjulpne. Det er vore bønder, som har vanskeligst ved at få oversigt over deres indkomster, fordi der endnu er så mange af dem, som ikke fører nøjagtigt regnskab over deres gårdbrug og bedrift. Men til troende venner blandt vore bønder vil jeg sige: Israel var et udpræget bondefolk. Og, som vi ovenfor så, ydede de deres offergaver dels i naturprodukter dels i penge. Det kan de troende bønder gøre også nu. En del gør det også. Jeg tænker på de mange troende hjem, som år efter år åbner sig for Guds Ords forkyndere. Eller de mange, som stiller hest og vogn til rådighed både for talere og tilhørere. Og i vore dage er det mange troende, som køber sig en automobil, for at gøre den til en missionsbil. Eller jeg tænker på dem, som går til de fattige med mælk og fløde, korn og kartofler, kød og flæsk. Men som den israelitiske bonde må også vore bønder yde en gave i rede penge. Og her opstår da vanskeligheden for dem, som ikke fører regnskab. Imidlertid kan de jo lægge skatteligningen til grund. Her opføres skønsmæssig en indtægt efter en tarif, som er fælles for alle bønder i kommunen. Og i almindelighed er denne indtægt ikke særlig højt ansat. Selv i de kommuner, hvor skatteprocenten er høj, er bøndernes indtægter ikke særlig højt ansat. Nu har bønderne i almindelighed ikke mange kontanter mellem hænder, og de kontante indtægter er noget uregelmæssige. Derfor vil det også nok af den grund falde noget vanskeligere for bonden at lægge en vis procentdel til side. Men vil han, så bliver det at lægge til side til Guds rige lige så selvfølgeligt som at lægge renter til side til kreditforeningen. Men hvordan skal vi klare dette, spørger nu nogle? Er det ikke svært nok for de fleste at klare allerede det, de har at udrede? Jo, det er det. De fleste går med et tungt økonomisk tryk over sig nu. Men hør nu: Den ordning af gaverne, som Gud anviser, skel ikke forøge dette tryk, men tværtimod lette det for os alle. Lad mig nævne de to vigtigste grunde til, at vi skal klare det bedre, end vi gør. For det første: De allerfleste, som har lidt råd til at give, tjener ikke for lidt, men de bruget for meget. Her rører vi ved en synd, som er særlig nordisk. Tyskere og franskmænd er langt sparsommeligere folk, end vi her i de nordiske lande. Denne nationalsynd fik vi skandinaver forhøjet i en uhyggelig grad under højkonjunkturen. Og de fleste af os trækker vist en del af de flotte vaner med os fra de blomstrende tider. For mændenes vedkommende kan jeg nævne som de almindeligste: tobak, cigarer, cigaretter, bil og dyre selskaber. For kvindernes vedkommende: de sidste hattemoder, handsker, skindkåber, kjoler, undertøj, strømper og sko. Desuden chokolade og kager, samt små og hyppige theselskaber. Hvis man nu begynder at lægge en bestemt sum af sine indtægter til side, så slipper man for at bruge disse penge til den slags personlige libhaverier, som ikke blot er unyttige men også skadelige. Og så lærer vi at spare. Det er det, vort folk trænger til i dag. Mon ikke vi troende skulle gå i spidsen her. I Hans Nielsen Hauges dage gjorde de troende også folket denne tjeneste. Ved deres sparsommelighed, dygtighed og vindskibelighed var de med til at kløfte deres folk op af den økonomiske nød, som krigsårene førte med sig. Der er kun få mennesker, som ødsler de store summer bort; de fleste ødsler kun med småbeløb. Men da disse småbeløb udbetales regelmæssigt til alle de mange liebhaverier, man ikke vil undvæ-

8 re, så bliver det i årets løb til et stort beløb. Den, som har mod til at føre regnskab over den slags beløb, vil blive ganske overrasket over, hvad der går med. Derfor, de n som vil spare, må ofre. Og vor gave skulle jo være et offer. Vort emne lyder i alt fald: Det frivillige offer. Ja, her ser vi konkret og praktisk, hvordan vore gaver skal blive et offer; ved frivilligt at give afkald på den slags personlige behov, som intet andet er end unyttige liebhaverier. Jeg kan tænke mig, at der nu sidder en eller anden tvivler og tænker omtrent således: Å, der er såvist ikke mange, som har nogle liebhaverier at ofre! Hvem har råd til den slags nu? Der findes jo næsten ingen penge blandt folk Min ven, du er ganske fejl underrettet. Der er nok af liebhaverier, og der er ganske godt med penge blandt folk. Se blot her, hvad de andre ofrer på deres Afguder. I Norge bruges ifølge statistikken årligt til spiritus 150 millioner kroner, tobak 80 millioner, chokolade 39 millioner og til biografer 14 millioner kroner. Og så skulle vi troende klynke over at ofre 10 millioner til den levende Gud! Synes du ikke også, at dette tal er lille ved siden af de netop nævnte tal. Og dog ofrer vi knapt 10 millioner til Guds riges arbejde om året. Synes du, det var urimeligt, om vi gav lige så meget til Guds rige, som verdens børn giver ud til biografer. Og så er det alligevel afgjort det mindste tal af de nævnte store tal. Hør nu, den dag, da vi troende giver 14 millioner årligt til Guds rige, da vil alle vore missionsselskaber være færdig med deres underskud, og arbejdet kan udvides på alle fronter! Men 14 millioner bliver aldrig givet i Norge til Guds riges sag, før det bliver almindeligt iblandt os at ofre. Der er allerede en del, som virkelig ofrer. Men de er endnu så få. Den store flok af de troende har endnu ikke fået øje for Guds sags storhed, at de for den vil give afkald på personlige liebhaverier. Tænk på de fordele, vi vinder ved at indrette vore gaver på denne måde. 1. Vi lærer selv at spare, d. v. s. vor økonomi forbedres. 2: Vi lærer derved efterhånden også andre at spare. 3. Vi løfter derved vort folk ud af tidens økonomiske nød. 4. Vi befries for unyttige og skadelige liebhaverier. 5. Vi lærer at ofre. 6. Vi lærer at se, hvad vi i fællesskab kan ofre. For det andet: Gud vil gribe ind i vor økonomi. Hos profeten Malakias 3, 7 12 fortælles, hvorledes folket i vantro begyndte at holde tienden tilbage fra Guds hus. De tænkte vel, som så mange andre i vore dage, at det ikke var rådeligt at give så meget af deres indtægt, som Herren ville have. Gennem alle tider har vi mennesker haft let ved at anse os selv for mere kloge og praktiske end Vorherre. Så talte Herren til sit vantro og ulydige folk: Bring hele tienden til forrådshuset, så der kan være mad i mit hus; sæt mig på prøve dermed, siger Hærskarers Herre, om jeg da ikke åbner jer himmelens Sluser og udøser velsignelse over jer i overmål! Jeg vil for jeres skyld skræmme græshopperne, så de ikke ødelægger jer landets afgrøde, og vinstokken på marken skal ikke slå fejl, siger Hærskarernes Gud. Og alle folkene skal love jer, fordi I har et yndigt land, siger Hærskarernes Herre. Hvor er Herren dog ikke nådig! Prøv mig dog, siger han til sine vantro venner til alle tider. Det er en trossag at give til Herren, frem for alt at give det, som Herren vil, at vi skal give. Derfor vil det altid kendes som et vovestykke. Men den, som tror og handler i troens lydighed, han skal erfare, at Herren holder også dette løfte. Læs nu atter Malakias 3, Der ser du, hvad der venter den, som følger Herrens Ord. Jeg kender mennesker, som gennem årtier har lagt en bestemt del af deres indtægt til side. Af og til var det trangt for dem. Og så kom fristelsen til at spare på gaverne. Men Herren hjalp dem til at være tro i troens lydighed. Og de har på de mærkeligste måder oplevet den velsignelse over deres timelige arbejde, som Herren lovede dem gennem profetens ord. Mange af dem oplevede ganske bogstaveligt, at Guds velsignelse gør rig. Andre blev ikke rige. Men de oplevede det, at det var tienden, som bevarede dem fra fattigdom. Derfor var der ingen penge, de var så omhyggelige med som de, der skulle gives til Guds rige. De vidste, at de ved at

9 beholde disse penge ville lukke Guds velsignelse ude. Det er disse trospenge, som holdt balancen i deres ofte knappe budget. For enkelte vil disse tanker føles så fremmede, at de uden videre siger: Men dette er jo lov og fører lige ind i lovtrældom. Nej, min ven, dette er evangelium. Dette er et glad budskab til alle økonomisk bekymrede, enten bekymringen gælder ens egen eller organisationens økonomi. Og dette evangelium skal forkyndes. Jeg taler temmelig ofte om det; thi får dette evangelium udløst troens offerkræfter hos os, da vil en ny tid oprinde for vort kristelige arbejde, ja for hele vort folk. Og da tænker jeg ikke blot på forandringen i det økonomiske. Jeg tænker mest på forandringen i troens liv og arbejde. Det er ikke arbejde og anstrengelse, som mangler i vore dages kristelige virksomhed. Nej, det er tro, som mangler. Det arbejde, vi gør uden tro, udløser blot menneskelige kræfter. Troen alene fører de guddommelige kræfter ind i vort kristelige arbejde. Og bemærk dette enkle faktum: begynder vi at tro Gud i pengesagerne, så at vi lydigt indretter os efter hans vilje der, da får hele vort trosliv en mærkelig fornyelse og blomstring. Da er en af troens værste hindringer fjernet, og det falder forunderligt let at vente fra Gud den usynlige kraft, som både vi selv og de andre trænger til, både de troende og de vantro, kraften for de helliges broderskab og for de uomvendtes vækkelse, for indre og ydre mission. Det bliver lettere at vente store ting af Gud. Og mere skal der ikke til, så begynder der at ske store ting iblandt de troende og vantro, herhjemme og derude. Efterskrift Når Ole Hallesby har omtalt millionbeløb til køb af spiritus, tobak, chokolade og biograf, må vi huske, at hans tale blev holdt i 1936, og at priserne på disse og de andre nævnte sparemuligheder er mangedoblet siden. I Danmark er der formentlig tilsvarende og flere nye sparemuligheder i privatforbruget, bl.a. på charterrejser, koncertbilletter til og køb af tvivlsom musik samt afspilningsudstyr til musik. Kristne foreninger og institutioner bør være opmærksomme på, at hvis givere opfatter arbejdet som på afveje fra sand kristendom, vil gaverne blive givet til andre kristne formål. VK Sæt Guds eget Ord på prøve, Melodi: Herrens røst, som aldrig brister Sæt Guds eget Ord på prøve, Har du husket: Søg Guds rige, vis, du stoler på det fast. giv til Ham, som styrer alt. Du må i din hverdag øve Da vil Ordet til dig sige: dig, når verden om dig brast. Du får mangefold betalt. Mit er sølv og guld på jorden! Det er Herrens ord til dig, om problemers barske torden tårner op omkring din vej. Når du lader Herren have førstepladsen i dit liv, kan Han give dig sin gave og forædle dit motiv, så du elsker ret din næste, og vil tjene ham i nød. Da kan Herren skjult dig gæste ved sin Ånd i liv og død. Verner Kristensen. 5/ Haggaj 2, 8. Malakias 3, 10.

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig?

en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig? en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig? HVAD er tiende? Tiende er et begreb, der bliver omtalt første gang med Abraham (1 Mos 14,20) og siden af israelitterne. Det er noget, der foregår

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus Eli Bibeltime af: Finn Wellejus 1.Sam.2.12-17: Men Elis sønner var niddinger; de ænsede hverken Herren eller præstens ret over for folket. Hver gang en mand bragte et slagtoffer, kom præstens tjener, medens

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække Salmer DDS 36: Befal du dine veje DDS 62: Jesus, det eneste DDS 508:

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

AT GIVE TIL MENIGHEDEN HVORFOR OG HVORDAN. Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning. Side1

AT GIVE TIL MENIGHEDEN HVORFOR OG HVORDAN. Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning. Side1 Side1 AT GIVE TIL MENIGHEDEN HVORFOR OG HVORDAN Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning Side2 Du er altid velkommen i City Kirken, uanset om du støtter kirken økonomisk eller ej. Der betales

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf Man kan få slides i pdf på hjemmesiden Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf 1 Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Søndag d.17.juli s.e. Trinitatis. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30

Søndag d.17.juli s.e. Trinitatis. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 Søndag d.17.juli 2016. 8.s.e. Trinitatis. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 753 294/ 394-6 Vinderslev kl.10.30: 753-504- 294/ 294/ 394-472- 6 Kære Gud, vi beder dig om tale

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

KAMPEN MELLEM KRISTUS OG SATAN.

KAMPEN MELLEM KRISTUS OG SATAN. KAMPEN MELLEM KRISTUS OG SATAN. Kapitel 22. Vækkelse i nyere tid. Men mange vækkelser i moderne tid har været helt forskelligt fra de åbenbarelser af guddommelig nåde, som i tidligere tider fulgte Guds

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb + kirkekaffe) Tema: God forvaltning Salmer: 749, 683, 448; 728, 375 Evangelium: Luk. 16,1-9 Sikke en svindler vi hører om i dag! Han har snydt sin herre, og nu hvor det er ved

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag

Prædiken til 2. pinsedag Prædiken til 2. pinsedag Salmer Indgangssalme: DDS 299: Ånd over ånder Salme mellem læsninger: DDS 294: Talsmand, som på jorderige Salme før prædikenen: DDS 292: Kærligheds og sandheds Ånd! Salme efter

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

nu er kriser nok ikke noget man behøver at anstrenge sig for at opsøge, skabe eller ligefrem opfinde sådan i det daglige

nu er kriser nok ikke noget man behøver at anstrenge sig for at opsøge, skabe eller ligefrem opfinde sådan i det daglige 1 Til sidst viste Jesus sig for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Så

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 448: Fyldt

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret Sidste søndag i kirkeåret Salmevalg 403: Denne er dagen 448: Fyldt af glæde 321: O Kristelighed 638: O, kommer hid dog til Guds søn 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Salmer: 122 Den yndigste 117 En rose så jeg 114 Hjerte løft 125 Mit hjerte altid vanker (438 Hellig) Kun i Vejby 109.5-6 (Som natten aldrig) 103 Barn Jesus

Læs mere

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678 Det er godt, at man ikke selv skal vælge de tekster, der skal prædikes over. For så ville sådan en tekst som den vi hører i dag nok aldrig blive brugt. Jesus græd og Jesus blev vred lyder det. Hvis vi

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING! 1. Petersbrev 5:8-9! Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en! brølende løve og leder!efter nogen at sluge; tå ham

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere