Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal"

Transkript

1 Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal København K Tlf Fax Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal 1. Indledning 14. januar 2010 J.nr Som et led i regeringens byggepolitik har Indenrigs- og Socialministeriet udstedt bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om nøgletal for alment byggeri m.v., der erstatter og sammenskriver bekendtgørelse nr. 248 af 14. april 2008 om nøgletal for alment byggeri m.v. og ændringsbekendtgørelse nr. 237 af 26. marts Bekendtgørelsen træder i kraft for tilsagn meddelt fra den 1. januar Erhvervs- og Byggestyrelsen har samtidig udstedt en ny nøgletalsbekendtgørelse for det statslige byggeri. Med bekendtgørelsen indføres der regler om nøgletal for bygherrer. Nøgletal for bygherrer belyser mangler, arbejdsulykker, forventet energiforbrug, bestillertilfredshed og vurdering af produktet (det færdige byggeri). Nøgletalssystemet omfatter hermed rådgivere, entreprenører og bygherrer. Initiativet i regeringens Byggepolitiske Handlingsplan fra maj 2007 om, at nøgletalssystemet skal omfatte de tre hovedaktører, er således implementeret. Nøgletal skal gennem synliggørelse af præstationer og fremme af mere systematiske læringsprocesser forbedre kvaliteten og effektiviteten i byggeriet. Der vil ske en evaluering og revision af hele nøgletalssystemet, herunder bygherrenøgletal, senest i 2012, jf. afsnit 4. I afsnit 2 præsenteres hovedpunkterne i det nye bygherrenøgletalssystem. Som en del af bygherrenøgletallene indgår en vurdering af produktet. Det er endnu ikke fastlagt præcis, hvordan denne vurdering skal gennemføres, og den er derfor ikke beskrevet nærmere i dette orienteringsbrev. Den endelige

2 udformning af produktvurderingen i det almene byggeri vil blive udmøntet gennem en ændringsbekendtgørelse i foråret Bekendtgørelsens regler om bygherrenøgletal vil endvidere blive uddybet i en revideret vejledning om nøgletal for alment byggeri, som forventes at foreligge i foråret Vejledningen opdateres endvidere i overensstemmelse med forenklingen af entreprenørnøgletalssystemet, som er trådt i kraft med ændringsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 237 af 26. marts Herudover suppleres vejledningen med eksempler på, hvordan evalueringen af rådgivere og entreprenører på det konkrete projekt kan tilrettelægges i projekterings- og byggefasen, så den kan danne baggrund for løbende dialog såvel mellem bygherre og rådgiver som mellem bygherre og entreprenør, herunder især omkring kundetilfredshedsmålingen. I afsnit 3 anføres en række forhold i nøgletalsbekendtgørelsen, som bygherren skal være særlig opmærksom på i forbindelse med evalueringen af rådgivere og entreprenører på almene byggeprojekter. Indenrigs- og Socialministeriet har således erfaret, at bekendtgørelsens regler ikke i alle tilfælde bliver overholdt, hvilket vanskeliggør evalueringsprocessen for de involverede parter og medfører en øget ressourcebelastning. 2. Nøgletal for bygherrer Bekendtgørelsens regler gælder ved etablering af almene familie-, ungdoms- og ældreboliger efter 115 i almenboligloven, etablering af selvejende ungdomsboliger efter 117 i almenboligloven og etablering af friplejeboliger med offentlig støtte efter 10, stk. 1, i friplejeboligloven. Reglerne gælder også, når kommunen er bygherre for almene ældreboliger. Bekendtgørelsens regler om nøgletal for bygherrer træder i kraft for projekter med tilsagn fra den 1. januar Bekendtgørelsens centrale krav er her krav om bygherreevaluering (dvs. krav om beregning af nøgletal), med henblik på Byggeskadefondens offentliggørelse heraf. Nøgletallene skal beregnes af en evaluator. Nøgletal for bygherrer på det konkrete byggeprojekt gælder for såvel den almene bygherre samt dennes eventuelle forretningsfører i byggefasen, som varetager bygherreopgaven, herunder en almen administrationsorganisation. 2

3 Når der i det følgende er anført nøgletal for bygherrer, er der således også tale om nøgletal for forretningsførere i byggefasen. Det er altid bygherren, som har ansvaret for indsamling af de nødvendige nøgletalsoplysninger og indberetning af disse i BOSSINF-STB. Dette gælder uanset, om en forretningsfører varetager bygherreopgaven i det konkrete byggeprojekt. Endvidere er det bygherren, som vælger evaluator, og hermed bygherren som indgår kontrakt med evaluator om beregning af nøgletal samt afholder omkostningerne i forbindelse med bygherrens evaluering. Nedenfor gennemgås bekendtgørelsens regler om bygherrenøgletal nærmere Bagatelgrænser Reglerne om nøgletal for bygherrer gælder, hvis byggeprojektets samlede anslåede entreprisesum overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms. Konkret bestemmes det med skema A indberetningen, om et alment byggeprojekt er omfattet af reglerne, idet et projekt er omfattet, hvis der indberettes entrepriseudgifter i alt, som overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms. Der gælder hermed den samme bagatelgrænse som for reglerne om nøgletal for entreprenører. Er et byggeprojekt omfattet af kravet om nøgletal for entreprenører, er det således også omfattet af kravet om nøgletal for bygherrer. Hvis et byggeprojekt er under bagatelgrænsen er der intet til hinder for, at bygherren kan vælge at lade sig, samt en eventuel forretningsfører i byggefasen, evaluere. Vælger bygherren dette, kræver det også, at bygherren lader entreprenørerne på projektet evaluere og dermed forpligte de medvirkende entreprenører til at indsamle og aflevere nøgletalsoplysninger. Frivillig evaluering af bygherreopgaven og de medvirkende entreprenører skal indberettes i BOSSINF-STB på skema A. Frivillig evaluering forudsætter dog, at kommunen er indforstået med indberetning af oplysninger i BOSSINF-STB. Det er ikke for alle byggeprojekter, at samtlige bygherrenøgletal skal beregnes, idet der for nogle nøgletal gælder særlige regler. Dette er beskrevet i afsnittet nedenfor, hvor de enkelte bygherrenøgletal gennemgås Nøgletal 3

4 Bygherrenøgletal for det almene byggeri omfatter følgende, jf. bilag 6 til bekendtgørelsen: 1. Mangler 2. Arbejdsulykker 3. Forventet energiforbrug 4. Bestillertilfredshed 5. Vurdering af produktet Ad 1. Nøgletal om mangler Nøgletal om mangler opgøres som den skønsmæssige økonomiske værdiansættelse af manglerne sat i forhold til entreprisesummen. Nøgletallet beregnes som et vægtet gennemsnit af entreprenørernes tilsvarende nøgletal, hvor der vægtes med entreprenørernes entreprisesummer. Nøgletallet kan således hentes direkte fra de evaluerede entreprenørers nøgletal. Har en entreprenør ikke nøgletal om den økonomiske værdiansættelse af mangler pga. en hel eller delvis afbrydelse af dennes evaluering, vil bygherren ikke få noget nøgletal herom, hvis der kun evalueres denne ene entreprenør på projektet (eksempelvis på projekter opført i hoved- og totalentreprise). Det vil i stedet for fremgå, at entreprenørens evaluering er afbrudt. Evalueres der flere entreprenører på projektet, vil bygherrens nøgletal blive beregnet på baggrund af nøgletallene for de entreprenører, som ikke har afbrydelser, og det vil endvidere fremgå, at der er en eller flere afbrudte evalueringer. Ad 2. Nøgletal om arbejdsulykker Nøgletal om arbejdsulykker opgøres som antal anmeldte arbejdsulykker sat i forhold til entreprisesummen opgjort pr. milliard kr. Nøgletallet beregnes som et vægtet gennemsnit af entreprenørernes tilsvarende nøgletal, hvor der vægtes med entreprenørernes entreprisesummer, og kan således hentes direkte fra de evaluerede entreprenørers nøgletal. Hvis en entreprenør ikke har nøgletal om arbejdsulykker, vil dette blive håndteret som for nøgletal om mangler jf. ovenfor. Ad 3. Forventet energiforbrug Nøgletal om energiforbrug opgøres som det årlige forventede energiforbrug i kwh pr. m 2. Nøgletallet hentes direkte fra den obligatoriske energimærkningsordning, hvor der som en del af energimærkningen indgår et beregnet energiforbrug. 4

5 Nøgletallet om energiforbrug skal alene opgøres for de projekter, hvor der foretages en energimærkning efter energimærkningsordningens regler for nye bygninger. Ad 4. Bestillertilfredshed Nøgletal om bestillers tilfredshed med bygherreopgaven måles ved at spørge bestilleren om dennes vurdering af bygherrens/ forretningsfører i byggefasens præstation på 5 områder vedrørende det konkrete projekt samt om den betydning, hvert af områderne tillægges. Endvidere spørges bestilleren om dennes samlede tilfredshed med bygherreopgaven. Vurderingen og betydning angives på en skala fra 1 til 5. For spørgsmål 6 angives alene vurdering. Formuleringen af spørgsmålene fremgår af boks 1. 5

6 Boks 1. Bestillertilfredshedsspørgsmål 1. Bygherrens evne til at opstille realistiske budgetter. 2. Bygherrens evne til at opstille realistiske tidsplaner. 3. Bygherrens evne til at indgå i en samarbejdsproces og dialog med bestilleren. 4. Bygherrens evne til at inddrage brugerne/brugerønsker under projekteringen. 5. Bygherrens håndtering af processer med beboere/lejere/brugere/naboer under projektering og udførelsen af byggearbejderne. 6. Angivelse af bestillerens samlede tilfredshed med bygherreopgaven. Bestilleren vil på almene byggeprojekter altid være kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne etableres. Bestilleren skal vurdere bygherreopgaven er det således forretningsfører i byggefasen, som har varetaget denne opgave og ikke bygherre, er det forretningsførerens præstation, som vurderes. Særligt om projekter med kommunal bygherre og friplejeboligprojekter På de projekter, hvor bestilleren og bygherren er en del af samme organisation eller i øvrigt er organisatorisk forbundne, det vil sige hvor kommunen er bygherre, skal der altid foretages en vurdering af bestillertilfredsheden, når kommunens bygherrefunktion er udskilt i en selvstændig forvaltningsmæssig enhed i form af et centralt ejendomscenter/ejendomsenhed eller lignende. På de projekter hvor kommunens bygherrefunktion ikke er udskilt i en selvstændig forvaltningsmæssig enhed, kan kommunalbestyrelsen beslutte ikke at foretage en vurdering af bestillertilfredsheden, hvis det ikke skønnes muligt at gennemføre den på en måde, der giver en retvisende vurdering. Endvidere er friplejeboligprojekter undtaget fra nøgletal om bestillertilfredshed. Ad 5. Vurdering af produktet Vurderingen af produktet (det færdige byggeri) forventes som tidligere anført udmøntet i en ændringsbekendtgørelse til nøgletalsbekendtgørelsens i foråret 2010, og beskrives derfor ikke nærmere her. Det ligger dog fast, at vurderingen skal gennemføres af sagkyndige almene bygherrerepræsentanter, der udvælges blandt et panel af bygherrerepræsentanter, udpeget af Indenrigs- og Socialministeriet efter indstilling fra Byggeskadefonden. Vurderingen vil omfatte byggeriets hovedområder og indberettes i BOSSINF-STB. Vurderingen skal 6

7 endvidere alene gennemføres for projekter med en samlet anslået entreprisesum over 10 mio. kr. ekskl. moms. Supplerende oplysninger til nøgletallene Nøgletallene skal suppleres af oplysninger om byggeprojektets anskaffelsessum pr. m 2. Herudover skal nøgletallene suppleres af oplysninger om helt eller delvist afbrudte entreprenørevalueringer på byggeprojektet. Ved delvist afbrudte evalueringer suppleres endvidere med oplysninger om uenighedens genstand Indsamling af nøgletalsoplysninger og beregning af nøgletal Samtlige oplysninger til brug for beregning af nøgletallene og supplerende oplysninger, samt de nødvendige stamoplysninger om bygherre og eventuel forretningsfører i byggefasen og baggrundsoplysninger om projektet indberettes digitalt i BOSSINF-STB. Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at der fra 1. januar 2010 stilles krav om, at bygherren digitalt indberetter skema ABC til kommunen, jf. bekendtgørelse nr af 11. december 2009 om støtte til almene boliger m.v. Indsamling m.v. i forbindelse med tilsagn (skema A) Nøgletallene skal beregnes af en uafhængig evaluator, som bygherren vælger. Konkret indberetter bygherren sit valg af evaluator i BOSSINF-STB, samt bygherrens kontaktperson til evaluator på skema A. Oplysning herom oversendes via BOSSINF-STB til den valgte evaluator, når kommunalbestyrelsen har godkendt skema A. På skema A indberetter bygherren endvidere stam- og baggrundsoplysninger, som tilsvarende overføres til evaluator via BOSSINF-STB. Indsamling m.v. i forbindelse med afslutningen af byggeriet (skema C) På skema C indberettes oplysninger til brug for beregning af nøgletallene og supplerende oplysninger. Bygherren indberetter oplysninger til brug for beregning af nøgletal om forventet energiforbrug. Som en del af den almindelige støttesag indberetter bygherren endvidere oplysninger til brug for beregning af den supplerende oplysning om anskaffelsessum pr m 2. Kommunen indberetter sin vurdering af bestillertilfredsheden forud for godkendelsen af skema C. Oplysninger til brug for beregning af nøgletal om mangler og arbejdsulykker samt supplerende oplysninger om helt eller delvist afbrudte entreprenørevalueringer, er indberettet i forbindelse med evalueringen af de medvirkende entreprenører. 7

8 Samtidig med at kommunalbestyrelsen godkender skema C i BOSSINF-STB, oversendes oplysningerne til den af bygherren valgte evaluator via BOSSINF- STB. Evaluator beregner på den baggrund nøgletallene og overfører dem til BOSSINF-STB. Efter overførelsen giver evaluator bygherre samt eventuel forretningsfører i byggefasen besked herom. Evaluator udformer således ikke et papirbaseret faktablad med de beregnede nøgletal og supplerende oplysninger samt relevante stam- og baggrundsvariable, som fremsendes til bygherre og forretningsfører. Disse oplysninger vil fremgå af BOSSINF-STB, og faktabladet vil endvidere blive offentliggjort på Byggeskadefondens hjemmeside, jf. afsnit 2.4, hvorfra det kan udskrives Offentliggørelse af nøgletal Bygherrens nøgletal og supplerende oplysninger samt relevante stam- og baggrundsdata blandt andet til identifikation af projektet samt bygherre og eventuel forretningsfører i byggefasen (bygherrens faktablad ), vil være offentligt tilgængelige via Byggeskadefondens hjemmeside. På fondens hjemmeside vil det således være muligt at se bygherrens faktablad på et projekt samt et underliggende lag, som kan udgøres af de tilknyttede rådgiveres og entreprenørers faktablade, herunder resultater af kundetilfredshedsundersøgelser, samt andre stam- og baggrundsoplysninger om projektet og de medvirkende parter. Der vil ikke være en forældelsesfrist for offentliggørelsen af faktablade. Dette har givet anledning til en præcisering af bekendtgørelsens bestemmelse om offentliggørelse, jf. bekendtgørelsens Tilpasning af BOSSINF-STB I forlængelse af bekendtgørelsens ikrafttræden og indførelsen af bygherrenøgletal for tilsagn meddelt fra den 1. januar 2010, foretages de nødvendige tilpasninger af BOSSINF-STB. Det forventes, at tilpasningerne er implementeret den 19. februar For de konkrete byggeprojekter omfattet af bygherrenøgletal, som får tilsagn fra den 1. januar 2010 indtil implementeringen af ændringerne i BOSSINF-STB, betyder det, at bygherren ikke på skema A kan indberette dennes valg af 8

9 evaluator samt bygherrens kontaktperson til evaluator. Bygherrens valgte evaluator, vil således ikke få besked herom via BOSSINF-STB. Når tilpasningen af BOSSINF-STB er gennemført, kan bygherren indberette oplysningerne på senere statusser i bygherreklienten. Hvis der ikke er indberettet skema B til kommunen, kan bygherren indberette oplysningerne på status 40-X, som overføres til evaluator samtidig med, at bygherren indberetter skema B til kommunen. Er der indberettet skema B til kommunen, kan bygherren, når kommunalbestyrelsen har godkendt skema B, indberette oplysningerne på enten status løbende 60 eller 70-X. Indberetningen på status løbende 60 overføres i umiddelbar forlængelse heraf til evaluator, mens indberetningen på status 70-X overføres til evaluator samtidig med, at skema C indberettes til kommunen. Hvis bygherren vurderer det uhensigtsmæssigt, at evaluator først modtager oplysningerne efter implementeringen, kan oplysningerne fremsendes til evaluator på anden vis, eksempelvis pr. brev eller mail. Når implementeringen er gennemført, indberetter bygherren de tilsvarende oplysninger i BOSSINF- STB. 9

10 3. Forhold bygherren skal være særlig opmærksom på ved evaluering af rådgivere og entreprenører Bekendtgørelsen stiller krav om evaluering (indsamling af nøgletalsoplysninger under byggeprocessen) for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Ved evaluering af rådgivere og entreprenører, er det bygherrens ansvar at indsamle nøgletalsoplysningerne i fællesskab med hhv. rådgiveren og entreprenøren. Når kommunen er bygherre, gælder dette også for kommunen. I den forbindelse gør Indenrigs- og Socialministeriet opmærksom på, at bygherre skal overholde nøgletalsbekendtgørelsens bestemmelser om følgende forhold: 1. Krav om nøgletalsevaluering i udbudsmaterialet og rådgiveraftalen henholdsvis entreprisekontrakten 2. Rettidig indberetning af rådgiverne 3. Anføre kontaktoplysninger som led i indberetning af stamoplysningerne Ad 1. Krav om nøgletalsevaluering i udbudsmaterialet og rådgiveraftalen henholdsvis entreprisekontrakten. Hvis byggeprojektet er omfattet af evaluering, skal bygherren stille krav til den enkelte rådgiver henholdsvis entreprenør i udbudsmaterialet om at medvirke til at indsamle nøgletalsoplysninger under byggesagen til beregning af nøgletal, hvis den konkrete opgave overstiger en bagatelgrænse. Bygherren skal tillige stille krav om, at beregning af nøgletal foretages af en uafhængig evaluator. I kapitel 5 i vejledning nr. 56 af 21. oktober 2008 om nøgletal for alment byggeri m.v. er vist, hvordan dette kan skrives. Ad 2. Rettidig indberetning af rådgiverne Bygherren skal for de rådgivere, som er valgt på tidspunktet for bygherrens indberetning af skema A til kommunen, digitalt i BOSSINF indberette stamoplysninger m.v. til identifikation af rådgivere i forbindelse med skema A indberetningen. For de rådgivere, som først vælges efter bygherrens indberetning af skema A, skal bygherren snarest muligt efter valg af rådgivere indberette oplysninger dvs. gerne inden skema B indberettes til kommunen. Så snart kommunen har godkendt skema A, er det således muligt for bygherren at indberette oplysninger om medvirkende rådgivere i BOSSINF på en særlig status 30, selvom kommunen ikke har åbnet for bygherrens indberetning af skema B. Der kan i mange tilfælde være tale om, at en rådgiver skal evalueres inden byggeriets påbegyndelse. Det er derfor uhensigtsmæssigt, hvis denne 10

11 først indberettes i BOSSINF i forbindelse med indberetningen af skema B til kommunen, og kan betyde, at rådgiveren evalueres for sent. Ad 3. Anføre kontaktoplysninger som led i indberetning af stamoplysningerne Evaluator modtager kontaktoplysninger som led i bygherrens indberetning i BOSSINF-STB og tager på den baggrund kontakt til rådgiveren henholdsvis entreprenøren og bygherren med henblik på at indgå en kontrakt om evaluering. Manglende eller mangelfulde kontaktoplysninger medfører, at evaluator ikke kan rette henvendelse til den relevante person om evalueringen, herunder fremsende aftale om evaluering af opgaven, og evaluator må tage kontakt til bygherren eller rådgiveren henholdsvis entreprenøren for at få oplyst kontaktperson. Dette er tidskrævende for alle parter i evalueringssagen. 4. Evaluering og revision af nøgletalssystemet I lighed med de erfaringer, der er gjort i forbindelse med introduktionen af reglerne om rådgiver- og entreprenørnøgletal, må det forventes, at der på baggrund af konkrete erfaringer kan blive tale om at foretage ændringer i reglerne om bygherrenøgletal. En revision af reglerne om bygherrenøgletal vil ske senest i 2012 parallelt med en revision af reglerne om rådgiver- og entreprenørnøgletal for såvel det almene som det statslige byggeri. I den forbindelse vil evaluators rolle i nøgletalssystemet, entreprenørnøgletallet om antal mangler klassificeret efter alvor, samt de spørgsmål som ligger til grund for nøgletal om bestillers tilfredshed med bygherreopgaven blive evalueret. Endvidere vil det blive inddraget, om bygherrerådgivning skal omfattes af bekendtgørelsen. 5. Spørgsmål eller yderligere oplysninger Spørgsmål eller yderligere oplysninger til bekendtgørelsen kan fås ved henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet, Mette Rudbeck, Allis Ougaard, Jens Hartmann Eisling eller Karsten Gullach på telefon Med venlig hilsen 11

12 Allis Ougaard Specialkonsulent 12

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Nøgletalsoplysninger vedr. bygherre og evt. forretningsfører i byggefasen

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Nøgletalsoplysninger vedr. bygherre og evt. forretningsfører i byggefasen Oplysninger om bygherrenøgletal på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Nøgletalsoplysninger vedr. bygherre og evt. forretningsfører i byggefasen ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Projektet

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 18. juni 2010. Nr. 675. Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 2. juni 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

UDKAST. Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal

UDKAST. Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal UDKAST 2. juli 2009 /jnj/kp (EBST)/aou (ISM) Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal 1. Indledning Dette notat beskriver det kommende nøgletalssystem for bygherrer. Notatet er udarbejdet parallelt

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. BEK nr 1469 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j.nr. 09/04208

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 17. november 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte Nyt BOSSINF for alment byggeri Forenkling, modernisering og digital indberetning Læs om formål, hovedelementerne, hvordan du indberetter, og hvem du kan kontakte Nu skal bygherre altid indberette skema

Læs mere

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Høringsudkast VFM 11.07.08 Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Forord 1. Nøgletalssystemet 1.1 Baggrund og formål 1.2 Præsentation af nøgletalsystemet 1.3 Anvendelsesområde 1.3.1 Boligtyper

Læs mere

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4)

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4) BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/) For projektet: Byggesag ABC (sag nr. 235-001) Virksomhed: Bygherre XYZ CVR: 2356789 Gyldigt til og med: 2. april 2018 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 Virksomhed: Bygherre YZ Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. I medfør af 2, stk. 1 og 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v.

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. Afsnit I Indledning, baggrund og anvendelsesområde Kapitel 1 Indledning Denne vejledning skal bidrage til de statslige bygherrers fortolkning af

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

Karakterbog for rådgivere

Karakterbog for rådgivere Karakterbog for rådgivere Arbejdsmanual for rådgivere og bygherrer Fra 1. maj 2008 stilles der krav om nøgletal for rådgivere. Kravene gælder, når man arbejder på statslige og almene byggeprojekter. April

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt A Vinter 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Horsens Statsskole udbygning Forår 1 evaluering(er) for Raundahl & Moesby A/S til dato 2014 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks HF og VUC Thy-Mors Sommer 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

Orienteringsmøder 2009

Orienteringsmøder 2009 Orienteringsmøder 2009 Bygherrenøgletal for almene boligbyggerier Indeklimamærkning Eftersynsaktivitet v/ole Bønnelycke Elektroniske eftersyn v/jørgen Wegener Byggetekniske tendenser set i eftersyn og

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2.

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2. 1 of 7 Notat til Randersegnens Boligforenings ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen skema A for opførelse af 24 plejeboliger i bofællesskab Marie Magdalene. Boligforeningen fremsendte den 1. november

Læs mere

Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri

Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri Udarbejdet af DAMVAD for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Bygningsstyrelsen Juli 2014 2 EVALUERING AF NØGLETALSSYSTEMET FOR

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Hovedprojektets BOSSID

Hovedprojektets BOSSID &! " # $ # " % & ' ( * ( * & +, -. $ # / # " % & ' ( * ( * & + 0 1 2! 3 # $ - Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn Telefon F1030 4 5 $ 6 - " 6 3! 7!! 8 9 $ - 5!

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Aalborg Lufthavn Efterår 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion

Læs mere

Vision. Indhold. Udfordringer. Synliggøre Kertemindes historiske indgang nyfortolkning af Renæssancehavnen

Vision. Indhold. Udfordringer. Synliggøre Kertemindes historiske indgang nyfortolkning af Renæssancehavnen Vision Synliggøre Kertemindes historiske indgang nyfortolkning af Renæssancehavnen Indhold Et mangfoldigt torv med plads til alle og med mulighed for flerfunktionalitet Tilgængelighed til vandet - kajanlæg

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Kvalitet i byggeriet. - Ophævelse af lovkrav om nøgletal i statsligt og alment byggeri

Kvalitet i byggeriet. - Ophævelse af lovkrav om nøgletal i statsligt og alment byggeri 19-10-2015 Kvalitet i byggeriet - Ophævelse af lovkrav om nøgletal i statsligt og alment byggeri 7. semesters speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Via University College af: Nicolai Dahl Kidholm Vejl.:

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mailadresse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 214 Opdateret: 1-6-215 Udskrevet: 3-6-215 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F11 Kommunenavn - F12 Modtagelsesdato 849 Jammerbugt

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter)

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter) 1. GENERELT 1.1 Har kommunen fastsat vejledende retningslinjer for tildelingen af personlige tillæg efter 17, stk. 2? Ja Nej Hvis ja: Hvilke af nedenstående vejledende retningslinjer anvender kommunen

Læs mere

Seminar om digital mangelinformation fredag den 7. november 2014

Seminar om digital mangelinformation fredag den 7. november 2014 Seminar om digital mangelinformation fredag den 7. november 2014 1 Program Introduktion til Digital mangelhåndtering og bips U106 / innovationskonsulent Ditte Wedell Pape, MT Højgaard A/S Digital mangelhåndtering

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

Orienteringsmøder 2005

Orienteringsmøder 2005 Orienteringsmøder 2005 Status for svigt/skader evt. ændringer af 1-års eftersyn v/ole Bønnelycke Gør eftersynsrapporterne bedre og mere præcise v/jørgen Wegener Eksempler på svigt og skader fra det virkelige

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger og prisændringer STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden 2004-2010 Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 3 Kvalitetsstyring 1 Grundlag Det lovmæssige

Læs mere

Til samtlige kommuner

Til samtlige kommuner Til samtlige kommuner Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk www.vfm.dk Afskaffelse af løsrevne lukkedage i dagtilbud Som led i kommuneaftalen for

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v. NOTAT Dato: 10. marts 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 574797 Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1673 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6361 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 4. januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt...

Læs mere

Hanedamsvej 28, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til lovligørelse af tilbygning

Hanedamsvej 28, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til lovligørelse af tilbygning #BREVFLE Kurt Stig Nielsen Hanedamsvej 28 9240 Nibe 6. oktober 2015 Hanedamsvej 28, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til lovligørelse af tilbygning Aalborg Kommune meddeler hermed lovliggørende tilladelse

Læs mere

Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder

Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder 20. januar 2017 Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (FSR danske revisorers Finansielle

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter...3

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010 Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsbrev om revideret vejledningstekst vedr. lukkedage Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Med

Læs mere

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende.

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende. Erhvervsstyrelsen, 18. marts 2014 Grethe Krogh Jensen J.nr. 2014-0037032 Bestemmelser med indholdsmæssige ændringer i udkast til Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v.

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Guide til brug af Almen2tal Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Socialministeriet 2011 1. Indledning Med baggrund i 115 a om totaløkonomisk

Læs mere

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012 Til kommunerne, jobcentrene m.fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Ja

Ja Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere